Thông tư 106/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
50
lượt xem
8
download

Thông tư 106/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 106/1999/TT-BTC về Luật thuế Giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 78/1999/NĐ-CP ngày 20/08/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 106/1999/TT-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 106/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 106/1999/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 78/1999/NĐ-CP NGÀY 20/8/1999 C A CHÍNH PH S A Đ I, B SUNG NGH Đ NH S 102/1998/NĐ-CP NGÀY 21/12/1998 C A CHÍNH PH S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 28/1998/NĐ-CP NGÀY 11/5/1998 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TR GIA TĂNG Căn c Lu t thu GTGT, Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT. Căn c Ngh đ nh s 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s Đi u c a Ngh đ nh 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 và Ngh đ nh s 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph . B Tài chính hư ng d n b sung, s a đ i m t s đi m trong các Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư s 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 v thu GTGT như sau: I- V Đ I TƯ NG KHÔNG THU C DI N CH U THU GTGT: B sung, s a đ i m t s đi m t i m c II Ph n A Thông tư s 89/1998/TT-BTC, hư ng d n Đi u 4 Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph v đ i tư ng không thu c di n ch u thu GTGT như sau: 1- Đi m 4 (đo n đ u) đư c b sung, s a đ i l i như sau: "4- Máy bay, dàn khoan, tàu thu thuê c a nư c ngoài lo i trong nư c chưa s n xu t đư c dùng cho s n xu t, kinh doanh; Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t đư c mà cơ s có d án đ u tư nh p kh u đ làm tài s n c đ nh theo d án đó". 2- Đi m 13 đư c b sung, s a đ i như sau: "13- In, xu t b n, nh p kh u và phát hành: báo, t p chí, b n tin chuyên ngành, sách chính tr , sách giáo khoa, giáo trình, sách văn b n pháp lu t, sách in b ng ti ng dân t c thi u s ; tranh, nh, áp phích tuyên truy n, c đ ng, in ti n". Đ i v i dàn khoan, tàu thu thuê c a nư c ngoài lo i trong nư c chưa s n xu t đư c căn c vào danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n t i lo i trong nư c đã s n xu t đư c do B K ho ch và Đ u tư quy đ nh đ xác đ nh và bên thuê ph i có h p đ ng thuê ký v i nư c ngoài, h p l .
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S n ph m hàng hoá quy đ nh t i Kho n 13 không ch u thu GTGT bao g m s n ph m s n xu t trong nư c và nh p kh u. II - V KH U TR THU Đ U VÀO: Căn c vào Kho n 2 Đi u 1 Ngh đ nh s 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 c a Chính ph quy đ nh s a đ i, b sung v các trư ng h p đư c kh u tr thu đ u vào và t l kh u tr thu , b sung, s a đ i hư ng d n v kh u tr thu đ u vào nêu t i m c III ph n B Thông tư s 89/1998/TT-BTC và m c III Thông tư s 175/1998/TT-BTC như sau: 1- Cơ s s n xu t, ch bi n, thương m i n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu mua nông s n, lâm s n, thu s n chưa qua ch bi n c a ngư i tr c ti p s n xu t, tr c ti p khai thác không có hoá đơn nhưng có b n kê ho c c a ngư i kinh doanh có hoá đơn bán hàng thì đư c kh u tr thu GTGT đ u vào theo t l (%) tính trên giá tr hàng hoá mua vào theo b n kê ho c hoá đơn như sau: a) T l 5% đ i v i s n ph m tr ng tr t thu c các lo i cây l y nh a, l y m , l y d u, bông, mía cây, chè búp tươi, lúa, g o, ngô, khoai s n; s n ph m chăn nuôi là gia súc, gia c m, cá tôm và các lo i thu s n khác. b) T l 3% đ i v i các lo i s n ph m là nông s n, lâm s n không quy đ nh trong nhóm đư c kh u tr 5% nêu trên. T l kh u tr thu đ u vào quy đ nh trên đây áp d ng th ng nh t đ i v i cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh thương m i thu c đ i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu . Ví d : Công ty th c ph m s n xu t, kinh doanh t ng h p trong kỳ có thu mua m t s m t hàng đ làm nguyên li u s n xu t đ h p và đ kinh doanh thương m i, trong đó: - Mua tr c ti p c a nông dân dưa chu t đ đóng h p và rau xanh đ bán. Khi mua có l p b n kê giá tr hàng mua vào là 20 tri u đ ng. Thu GTGT đư c kh u tr s là 20.000.000đ x 3% = 600.000đ. - Mua cá, tôm c a h kinh doanh thương m i bán có hoá đơn bán hàng ghi giá tr hàng mua là 30 tri u đ ng. Thu GTGT đư c kh u tr s là: 30.000.000 x 5% = 1.500.000 đ. 2- Các cơ s s n xu t, ch bi n (không áp d ng đ i v i cơ s thương m i tr đơn v tr c thu c t ch c thu mua đ cung ng tr c ti p cho cơ s s n xu t cùng trong công ty, t ng công ty đã đư c quy đ nh t i Thông tư s 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998) n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr mua ph li u các lo i c a ngư i tr c ti p thu nh t ph li u không có hoá đơn ph i l p b n kê hàng mua vào ho c mua c a ngư i kinh doanh mua gom có hoá đơn bán hàng thì đư c kh u tr thu đ u vào theo m t t l (%) tính trên giá tr hàng hoá mua vào theo b n kê ho c hoá đơn như sau: a) T l 5% đ i v i s t, thép ph li u và ph li u là kim lo i khác.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) T l 3% đ i v i các lo i ph li u khác như: gi y v n, thu tinh, ni lon. 3 - Các trư ng h p khác cơ s kinh doanh thu c đ i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu đư c kh u tr thu GTGT đ u vào như sau: a) T l 5% đ i v i ti n b i thư ng c a ho t đ ng kinh doanh b o hi m. b) T l 4% đ i v i hàng ch u thu tiêu th đ c bi t cơ s kinh doanh thương m i mua c a cơ s s n xu t đ bán; c) T l 3% đ i v i đ t, đá, cát, s i do cơ s s n xu t, xây d ng mua tr c ti p c a ngư i khai thác không có hoá đơn ho c đư c tính kh u tr theo b n kê hàng hoá mua c a đ i tư ng có hoá đơn bán hàng. d) T l 3% đ i v i các lo i hàng hoá khác n u có hoá đơn bán hàng. 4- Vi c tính kh u tr thu ho c hoàn thu đ u vào quy đ nh t i đi m 1, 2, 3 trên đây không áp d ng đ i v i trư ng h p hàng hoá mua vào đư c làm nguyên li u đ s n xu t, ch bi n hàng xu t kh u ho c mua đ xu t kh u. Ví d : Công ty A mua 10 t n thu s n c a ngư i đánh b t không có hoá đơn, doanh s mua vào 30 tri u đ ng, công ty đã l p b n kê tính kh u tr thu đ u vào. Nhưng s hàng này công ty đã đưa vào ch bi n hàng xu t kh u 50%, bán trong nư c 50% thì ch đư c tính kh u tr tương ng v i hàng bán trong nư c b ng: ( 30.000.000đ x 5%) x 50% = 750.000đ 5 - Căn c đ xác đ nh s thu đ u vào đư c kh u tr quy đ nh t i đi m 1,2,3 trên đây là: a) Đ i v i các lo i hàng hoá mua c a ngư i s n xu t, khai thác, thu nh t ph li u không có hoá đơn là b n kê hàng hoá mua vào. B n kê ph i l p đúng quy đ nh ghi rõ tên đ a ch ngư i bán, lo i hàng, s lư ng và giá thanh toán đúng v i các ch ng t chi tr ti n. Ngư i ph trách thu mua, ngư i l p, ký duy t b n kê ph i ch u trách nhi m v tính đúng đ n và chính xác c a s li u kê khai, n u c tình kê khai không đúng, kê khai sai m t hàng đ tính kh u tr thu là hành vi khai man tr n thu s b x lý theo pháp lu t. b) Đ i v i các hoá đơn mua hàng hoá đ u vào (hoá đơn thông thư ng) ch đư c tính kh u tr đ i v i các hoá đơn h p pháp (hoá đơn do B Tài chính phát hành) và là hoá đơn mua hàng hoá ch u thu GTGT; Hoá đơn ph i ghi đúng đ y đ các y u t quy đ nh tên, đ a ch , mã s thu c a ngư i bán ph i ghi rõ ràng. Đ tính kh u tr đ i v i lo i hoá đơn này, hàng tháng cơ s kinh doanh ph i t ng h p l p b n kê các hoá đơn đư c tính kh u tr đ kê khai s đư c kh u tr . c) Đ i v i v t tư hàng hoá đ u vào lo i đư c tính kh u tr theo t l (%) trên giá mua, cơ s kinh doanh ch đư c h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh đ tính thu nh p doanh nghi p b ng doanh s mua, tr (-) s đã đư c tính kh u tr . Ví du: Trong kỳ doanh nghi p B mua v t tư hàng hoá đ u vào là 100 tri u đ ng, đư c tính kh u tr theo t l 5% b ng 5 tri u đ ng thì ch đư c h ch toán vào chi phí 95
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tri u đ ng (100 tri u đ ng - 5 tri u đ ng), còn 5 tri u đ ng h ch toán vào thu đ u vào đư c kh u tr . III - V Đ I TƯ NG ĐƯ C GI M THU GTGT: Theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 1 Ngh đ nh s 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 c a Chính ph s n ph m, d ch v đư c gi m 50% thu GTGT như sau: 1 - S n ph m cơ khí (tr cơ khí tiêu dùng) bao g m: a) Các lo i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i như: máy n , máy phay, máy ti n, máy bào, máy cán kéo, đ t, d p; các lo i thi t b đ ng b , thi t b r i, thi t b đo đi n, đo nư c, k t c u d m c u, khung kho và s n ph m k t c u b ng kim lo i; các lo i ô tô, phương ti n v n t i khác; các lo i ph tùng, bán thành ph m c a các lo i s n ph m nói trên như: pít tông, xi lanh, ph tùng thay th các lo i. b) Các lo i công c s n xu t như máy khoan, máy cơ khí nông nghi p nh , máy cưa các lo i, máy bào, cày, b a, máy tu t lúa, máy bơm nư c. c) Các s n ph m là công c s n xu t nh như: kìm, búa, b đ ngh (c lê, tu c nơ vít), đinh, thư c kim lo i, x ng, cu c, li m hái. Các lo i s n ph m cơ khí tiêu dùng là lo i đ dùng ph c v cho nhu c u sinh ho t cá nhân, gia đình hay đơn v không mang tính ch t tư li u s n xu t như: xe đ p, xe máy, bàn là, b p đun, qu t máy, đi u hoà nhi t đ , dao, kéo, xoong, n i, thau, thìa, dĩa, b đ dùng nhà b p không thu c di n gi m thu GTGT nêu t i đi m này. 2- S n ph m luy n cán, kéo, kim lo i đen, kim lo i màu, kim lo i quý (vàng, b c) bao g m nh ng s n ph m tr c ti p c a công nghi p luy n cán kéo d ng nguyên li u ho c s n ph m như: gang, thép, nhôm d ng th i, thanh ho c đã qua cán kéo thành thép t m, thép thanh, thép cu n, nhôm lá, nhôm t m. Nh ng s n ph m qua gia công, ch tác ho c t s n ph m luy n cán kéo đã s n xu t ch bi n thành các s n ph m khác thì không coi là s n ph m luy n cán kéo như: đ trang s c; đ th công, m ngh ; dây kim lo i b n, đan, xo n; các lo i s n ph m t m l p, thùng đ ng nư c b ng kim lo i không thu c di n đư c gi m thu theo quy đ nh t i đi m này. 3- Khuôn đúc các lo i: bao g m các lo i khuôn dùng làm công c đ s n xu t ra các s n ph m hàng hoá đư c t o hình b ng khuôn như khuôn đúc các chi ti t máy, khuôn đ s n xu t các lo i ng. 4- Than đá, than c c: bao g m c các lo i than khác như than bùn và than đóng c c, đóng bánh t than đá, than c c. 5- Máy vi tính k c nh ng b ph n không tách r i như bàn phím, con chu t. 6- Hoá ch t cơ b n: g m các lo i hoá ch t ghi trong danh m c ph l c 1 kèm theo Thông tư này.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7 - V t li u n : bao g m thu c n , dây cháy ch m, kíp n và các d ng đư c ch bi n thành s n ph m n chuyên d ng nhưng không thay đ i tính năng tác d ng c a v t li u n . 8- L p ô tô t c 900 - 20 tr lên. 9- S n ph m dùng làm nguyên li u s n xu t các lo i thu c ch a b nh, phòng b nh, lo i ch u thu GTGT thu c nhóm thu su t 10% ghi trong ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. 10- Chân gi , tay gi , n ng, xe lăn chuyên dùng cho ngư i tàn t t, thu c nhóm thu su t thu GTGT 10%. 11- M t hàng ch u thu tiêu th đ c bi t (TTĐB) khâu kinh doanh thương m i n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu : Các cơ s kinh doanh thương m i n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr đư c gi m 50% thu GTGT đ i v i m t hàng ch u thu TTĐB cơ s kinh doanh bán ra. 12- Lư i, dây gi ng và s i đ đan lư i đánh cá: lư i, s i đ đan lư i đánh cá bao g m các lo i lư i đánh cá, các lo i s i, dây gi ng lo i chuyên dùng đ đan lư i đánh cá không phân bi t nguyên li u s n xu t. Đ i v i hàng nh p kh u: Lư i đánh cá thành ph m nh p kh u thu c mã s 5608-11-00 Bi u thu nh p kh u hi n hành; Dây gi ng và s i đ đan lư i đánh cá nh p kh u xác đ nh theo hư ng d n như đ i v i hàng nh p kh u hi n hành. 13- Xây d ng, l p đ t: Xây d ng không phân bi t có bao th u và hay không bao th u nguyên v t li u (không bao g m ho t đ ng kh o sát, thi t k ); L p đ t là vi c th c hi n các công vi c g n li n v i công trình xây d ng như l p đ t thi t b , đi n, nư c, thang máy, n i th t công trình. 14- N o vét lu ng, l ch, c ng sông, c ng bi n. Căn c đ đư c xác đ nh gi m thu GTGT ph icó: - H p đ ng kinh t h p pháp ký v i khách hàng xác đ nh rõ n o vét lu ng, l ch, c ng sông, c ng bi n. - Hoá đơn thu GTGT ghi rõ n i dung ho t đ ng n o vét, lu ng l ch, c ng sông, c ng bi n và các n i dung khác như h p đ ng đã ký. 15- V n t i, b c x p g m ho t đ ng v n t i hàng hoá, hành lý, hành khách và b c x p hàng hoá, hành lý, không phân bi t lo i phương ti n v n t i, b c x p, th công hay cơ gi i. 16- Khách s n, du l ch, ăn u ng. 17- Các lo i sách ch u thu GTGT thu c nhóm thu su t 10%. 18- Phát hành và chi u video ch u thu GTGT thu c nhóm thu su t 10%.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các cơ s kinh doanh các s n ph m hàng hoá, d ch v đư c gi m 50% thu GTGT, n u là cơ s n p thu theo phương pháp kh u tr thu khi cung ng hàng hoá, d ch v ghi hoá đơn GTGT theo thu su t tương ng v i m c thu sau khi đã đư c gi m và s thu tính theo m c thu sau khi đã gi m. Ví d : - Khách s n, du l ch, ăn u ng thu su t 20% nay gi m 50% thì ghi m c thu trên hoá đơn bán hàng là 10%. - S n ph m cơ khí (tr cơ khí tiêu dùng) thu su t 10%, nay gi m 50% thì ghi m c thu trên hoá đơn bán hàng là 5%. IV- T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/9/1999. Các hư ng d n v hàng hoá d ch v không ch u thu GTGT, kh u tr thu đ u vào và gi m 50% m c thu GTGT đ i v i m t s hàng hoá d ch v nêu trong Thông tư s 89/1998/TT-BTC, Thông tư s 175/1998/TT-BTC và các văn b n khác hư ng d n v thu GTGT trái v i Thông tư này đ u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c gì đ ngh các đơn v báo cáo v B Tài chính đ hư ng d n b sung. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) PH L C S 1 DANH M C CÁC LO I HOÁ CH T CƠ B N ĐƯ C GI M THU GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư s 106 /1999/TT-B Tài chính ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a B Tài chính) A- CÁC HOÁ CH T CÔNG NGHI P I - Các lo i axit 1 - Axit clohydric HCL 2 - Axit nitric HNO3 3- Axit flosilicic H2SiF6 4- Axit Floric HF 5- Axit phot phoric H3PO4 6- Axit sunfuric và clêum H2SO4 & H2SO4nSO3 II - Các lo i Oxit 7 - Crom oxit & anhydric criomic Cr2O3 &CrO3
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8 - Chi oxit Pb02 9 - Đ ng oxit 1 và 2 Cu2O và CuO 10 - K m oxit ZnO 11 - Magie oxit MgO 12 - Nhôm oxit AL2O3 13 - Niken oxit NiO 14 - S t oxit Fe2O3 15 - Titan dyoxit và Imenit là gi u TiO2 và TiO2Fe2O 16 - Mangan dioxit điên gi i và làm gi u MnO2 III - Các lo i hydroxit 17 - Amondydroxit và amoniac l ng NH4NH và NH3 18 - Nhôm hydroxit Al (OH)3 19 - Xút NaOH IV - Các lo i mu i hoá ch t 20 - Amon clorua CN và dùng cho s n xu t phân NH4Cl 21- Amon lcycacbonat NH4HCO3 22 - Bari clorua BaCl2 23 - Bari cacbonat BaCO3 24 - B c nitrat AgNO3 25 - Canxicacbonat (b t nh ) CaCO3 26 - Canxi clorua CaCl2 27 - Can xi cacbur (đ t đèn) CaC2 28 - Canxi hydrophotphat CaHPO4 29 - Canxi phot phat Ca3PO4l2 30 - Canxi florua CaF2 31 - Canxi mota silirat (CMS) CaSiO3 32 - Canxi hypo clorit (b t t y) Ca(Ocl)2 33- Coban clorua CoCl26H2O 34 - Coban Sunfat CoSO47H2O 35 - Chi cromat PbCrO4
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 36 - Chi nitrat Pb(CO3)2 37 - Đ ng clorua CuCl2.2H2O 38 - Đ ng Sunfat CuSO4.5H2O 39 - K m Clorua ZnCl2 40 - K m Sunfat ZnSO4.7H2O 41 - K m cromat và dycromat ZnCrO4 và Cr2O3 42 - Kali clorat KClO3 43 - Kali lycromat K2Or2O7 44 - Kali nitrat KNO3 45 - Kali hydrophotphat KH2PO4 46 - Kali photphat K3PO4 47 - Magiê clorua MgCl2.6H2O) 48 - Magiê cacbonat MgCO3 49 - Magiên sunfat MgSO4.7H2O 50 - Natri cacbonat (soda) Na2CO3 51- Natri bycacbonat NaHCO3 52 - Natri sunfat Na2SO4 53 - Natri sunfit Na2SO3 54 - Natri bysunfit NaHSO3 55 - Natri thosunfat Na2S2O3.5H2O 56 - Natri bycromat Na2Cr2O7 57 - Natri hypoclorit (nư c giaven) Na(Ocl) 58 - Natri florua (NaF) 59 - Natri Flosilicat Na2SiF6 60 - Natri hydrophotphat Na2HPO4 61 - Natri photphat Na3PO4 62 - Natri tripolyphotphat Na5PO310 63 - Natri silicat d ng c c và d ng keo Na2On.SiO2 64 - Natrisunfur Na2S 65 - Natri borac Na3BO3
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 66 - Natri nhôm clorua Alcl3 & AlCL3.6H2O 67 - Nhôm nitrat Al(NO3)3 68 - Nhôm sunfat (phèn đơn) Al4(SO4)3.18H2O 69 - Nhôm kali sunfat (phèn kép) Alk(SO4)2.12H2O 70 - S t clorua FEcl3 71 - S t sunfat FeSO4.7H2O 72 - S t amoni sunfat (phèn s t amoni) FeNH4(SO4)2.2H2O 73 - Xanh ph (belin lelue) Fe4Fe(CN)6 74 - Sunfua cácbon CS2 Khí k ngh và á kim 75 - Clo l ng và khí Cl2 76 - Cacbonic (r n, l ng và khí) CO2 77 - Nitơ l ng và khí N2 78 - Oxy O2 79 - Lưu huỳnh (S 80- Graphit đã làm giàu C 81- Ph t pho vàng và đ P M t s s n ph m h u cơ 82- Khí Axetylen O2H2 83- Naphtalen C10H8 84- Benzen C6H6 85- Xylen C10H8 86- Etyl Alcol CN C2H5OH 87- Glixexin O3H5(HO)3 88- Phenol C6H5OH 89- Teppineol C10H17OH 90- Tecpinhydrat C10H18(OH)2.H2O 91- Fermalin HCHO 92- Axit axotie CH3COOH 93- Axit hymic
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 94- Axit stearic C17H35COOH 95- Axit tezphatalic C6H4(COOH)2 96- Axit xalic..lic 97- Menobenzen clorua C6H5C1 98- Bari stearat Bg(O17H35COO)2 99- Mggie stearat Bg(C17H35COO)2 B- HOÁ DƯ C VÀ HOÁ CH T TINH KHI T I- Axit tinh khi t và tinh khi t phân tích TK và TKP 100- Axit looric H3BO3 101- Axit clohydric HCL 102- Axit nitric HNO3 103- Axit sunfunric H2SO4 104- Axit phôtphoric H3PH4 II- Oxit TK và TKP 105- Canxi oxit CaO 106- Đ ng oxit 1 và 2 Cu2 và CuO 107- K m oxit ZnO Các lo i hydroxit TK và TKP 108- Amon hydroxit NH4OH 109- Brerihydroxit Ba (OH)2 8H20 110- Canxi hydroxit Ca (OH)2 111- Nhôm hydroxit Al (OH)3 Các lo i mu i hoá ch t TK và TKP 112- Amon bycacbonat NH4CO3 113- Amon clorua NH4CL 114- Amon nitrat NH4NO3 115- Amon hydro photphat (NH)2H2PO4 116- Amondyhydrophotphat NH4H2PO4 117- Bari clorua BaCL2.2H2O 118- Bari Nitrat Ba (NO3)2
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 119- Bari sunfat BaSO4.5H2O 120- Bac nitrat AgNO3 121- Cãni cacbonat CaCO3 122- Canxi (clorua) CaCL2 123- Canxi nitrat Ca (NO3)24H2O 124- Đ ng clorua CuCL2.2H2O 125- Đ ng cacbonat CuCO3.Cu (OH)2 126- Đ ng sunfat CuSO4.5H2O 127- Kali clorua KCL 128- Kali bycromat K2Cr2O7 129- Kali hydrophôtphat K2HPO4 130- Kali nitrat KNO3 131- Kali phemongant KMnO4 132- Kali Fericyanua K3 Fe(CN)6 133- Kani ferocyanua K4 Fe(CN)6.3H2O 134- Kali sunfat K2SO4 135- K m Clorua ZnCL2 136- K m sunfat ZnSO4.7H2O 137- Magie Clorua MgCL2 138- Magie Sunfat MgSO4 139- Magie cacbonat MgCO3 140- Natri borac Na2B4O7 10H2O 141- Natri hycacbonat NaHCO3 142- Natri kali cacbonat NaCO3 143- Natri Clorua NaCL 144- Natri kali cacbonat NaKCO3 145- Natri Florua NaF 146- Natri Flosilicat Na2SiF6 147- Natri hydrophotphat Na2HPO4 148- Natri phôtphat Na3PHO4
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 149- Natri tripohyphotphat Na5P3O10 150- Natri leysumfit NaHSO3 151- Natri sunfit Na2SO3 152- Natri thiosunfat Na2S2O3 153- Natri sunfat Na2SO4 154- Nhôm Clorua ALCL3 155- Nhôm sunfat AL2(SO4)3.18H2O 156- Nhôm Kalisunfat ALK(SO4)2.12H2O 157- S t 2 amon sunfat Fe(NH4)2 (SO4)2H2O 158- S t 2 amon sunfat FeNH4(SO4).12H2O 159- S t 2 clorua FeCL3 160- S t 2 sunfat FeSO4 M t s s n ph m h u cơ 161- Axeton C3H6O2 162- Benzen C6H6 163- Toluen C7H8 164- Xylen C10H8 165- Metanol CH3OH 166- Etanol C2H5OH 167- Butanol C4H9OH 168- Glixerin C3H8O3 169- Phenlo C6H5OH 170- Tocpynell C10H17OH 171- Tecpenhdrat C10H17 (OH)2H2O 172- Formallin CH2O 173- Axit axetic CH3COOH 174- Axit xalixilic 175- Butyl axetat C4H9COOCH3 176- Tota clorua cacbon CCL4 177- Axit oxlic C2H2O42H2O
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 178- Axit monceloaxelic CLCH2COOH 179- Axit stearic C17H35COOH 180- Amon axetat NH4CH18COO 181- Amon axatat (NH4 )2C2O4..2H2O 182- Kali oxalat K2C2O4 .H2O 183- Natri Axetat NaCH3COO 184- Natri Axalat Na2C2 O4 185- Magie starat Mg(C17H35COO)2 PH L C S 2 DANH M C CÁC LO I (Ban hành kèm theo Thông tư s 106 /1999/TT-B Tài chính ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a B Tài chính) + Analgin + Anhydride Phthalic + Asprine (Acetyl Salicylate) + Astemizole + Atropin Sulphate + Codein + Caffeine Anhydrous + Chlopromazin HCL + Chloroquin Phosphat + Cinarizine (Cinnarizin) + D(-)P-Hydroxy Phenylglycine Dane Salt + Dextrose (Glucose) + Dimenhydrinate + Diphenylhydantoin Sodium (Phenytoin Sodium) + Ibuprofen
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Indomethacin + Isoniazid (Isoniazide, Rimifon) + Ketoconazole + Lactose + Lnolin anhydrous + Manitol (Mannitol) + Methylene black (Xanh Methylen) + Metronidazol + Naphazolin nitrat + Papaverine HCL + Paracetamol (Acetaminophen) + Petroleum Jelly (Vaselin) + Piperazin citrat + Piroxicam + Procain HCL (Novocain HCL) + Promethazine HCL + Phenobarbital + Quinine + Sodium Salicylate + Sparteine Sulphate + Sucralfate + Sulfadoxine + Sulfaguanidin + Sulfamethoxazole (Sulphamethoxazole) + Theophyllin
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Trimethoprim (TMT)
Đồng bộ tài khoản