Thông tư 109/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: tuuyen

Thông tư 109/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

Nội dung Text: Thông tư 109/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATATh«ng t
cña Bé Tµi chÝnh Sè 109/2000/TT-BTC ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2000 H-
íng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ sö dông lÖ phÝ
thÈm ®Þnh ®Çu t


C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ
vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ
vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; NghÞ ®Þnh sè
12/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung
mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo
NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ;
Sau khi cã ý kiÕn cña Bé X©y dùng, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi
chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ thÈm ®Þnh
®Çu t nh sau:


I. §èi tîng thu vµ møc thu:


1. §èi tîng thu:
Nh÷ng dù ¸n ®Çu t theo quy ®Þnh ph¶i ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm
quyÒn thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt, thÈm ®Þnh
tæng dù to¸n th× chñ ®Çu t ph¶i nép lÖ phÝ thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i
Th«ng t nµy.
2. Møc thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü
thuËt, thÈm ®Þnh tæng dù to¸n (gäi chung lµ lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t) ®îc
quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy vµ ®îc thùc hiÖn
theo quy ®Þnh sau ®©y:
a) §èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh ph¶i ®îc c¬ quan nhµ níc cã
thÈm quyÒn thÈm ®Þnh, nhng c¬ quan nhµ níc kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn thÈm
®Þnh mµ ph¶i thuª chuyªn gia, t vÊn thÈm ®Þnh th× chi phÝ thuª chuyªn gia,
t vÊn thÈm ®Þnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng. Trong trêng
hîp nµy, c¬ quan nhµ níc chØ ®îc thu lÖ phÝ b»ng 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m)
møc thu lÖ phÝ t¬ng øng quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu ban hµnh kÌm theo
Th«ng t nµy.
b) C¸c nhãm c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh
®Çu t ®îc hiÓu nh sau:
b1- Nhãm I lµ c¸c c«ng tr×nh khai kho¸ng, c¬ khÝ, ho¸ chÊt, luyÖn kim,
vËt liÖu x©y dùng, c«ng nghiÖp nhÑ, ®iÖn n¨ng, c¸c c«ng tr×nh chÕ biÕn vµ
ho¸ dÇu, kho x¨ng dÇu, kho chøa chÊt næ vµ vËt liÖu næ.
b2- Nhãm II lµ c«ng tr×nh cÊp tho¸t níc, th«ng tin bu ®iÖn, tÝn hiÖu,
chiÕu s¸ng, ®êng d©y t¶i ®iÖn, tuyÕn èng dÉn dÇu, c¸c c«ng tr×nh kho kh¸c
kh«ng thuéc lo¹i kho quy ®Þnh t¹i nhãm I.
2

b3- Nhãm III lµ c¸c c«ng tr×nh n«ng nghiÖp, thuû s¶n, l©m nghiÖp, thuû
lîi.
b4- Nhãm IV lµ c¸c c«ng tr×nh ®êng giao th«ng (®êng s¾t, ®êng bé),
®êng l¨n, s©n ®ç m¸y bay, ®êng h¹ cÊt c¸nh, cÇu, nót giao th«ng, phao tiªu
b¸o hiÖu, hÇm giao th«ng, bÕn phµ, c¶ng s«ng, c¶ng biÓn, ga ®êng s¾t vµ
c¸c c«ng tr×nh giao th«ng kh¸c.
b5- Nhãm V lµ c¸c c«ng tr×nh d©n dông (nhµ ë, kh¸ch s¹n), v¨n ho¸, gi¸o
dôc, y tÕ, thÓ dôc thÓ thao, th¬ng nghiÖp, dÞch vô, v¨n phßng, trô së vµ c¸c
c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c.
3. X¸c ®Þnh sè tiÒn lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t ph¶i thu:
a) C¨n cø x¸c ®Þnh sè tiÒn lÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ph¶i thu lµ
dù to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®Çu t ®îc duyÖt (kh«ng bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia
t¨ng) vµ møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc nµy, cô thÓ nh sau:


- LÖ phÝ thÈm = Tæng møc ®Çu x Møc thu
®Þnh dù ¸n ®Çu t
t ®îc phª duyÖt

- LÖ phÝ thÈm Dù to¸n gi¸ trÞ x©y Møc thu
®Þnh thiÕt kÕ = l¾p x
kü thuËt trong tæng møc
®Çu t
®îc phª duyÖt.

- LÖ phÝ thÈm Dù to¸n gi¸ trÞ x©y Møc thu
®Þnh tæng dù = l¾p x
to¸n trong tæng møc
®Çu t
®îc phª duyÖt.

Trêng hîp nhãm c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ n»m gi÷a c¸c kho¶ng gi¸ trÞ c«ng
tr×nh ghi trªn BiÓu møc thu th× lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t ph¶i thu ®îc tÝnh
theo ph¬ng ph¸p néi suy nh sau:


Nib - Nia
Nit = Nib - { x ( Git - Gib )}
Gia - Gib

Trong ®ã:
+ Nit lµ lÖ phÝ thÈm ®Þnh cho nhãm dù ¸n thø i theo quy m« gi¸ trÞ cÇn
tÝnh (®¬n vÞ tÝnh: %).
+ Git lµ quy m« gi¸ trÞ cña nhãm dù ¸n thø i cÇn tÝnh lÖ phÝ thÈm ®Þnh
®Çu t (®¬n vÞ tÝnh: gi¸ trÞ c«ng tr×nh).
3

+ Gia lµ quy m« gi¸ trÞ cËn trªn quy m« gi¸ trÞ cÇn tÝnh lÖ phÝ thÈm
®Þnh (®¬n vÞ tÝnh: gi¸ trÞ c«ng tr×nh).
+ Gib lµ quy m« gi¸ trÞ cËn díi quy m« gi¸ trÞ cÇn tÝnh lÖ phÝ thÈm
®Þnh (®¬n vÞ tÝnh: gi¸ trÞ c«ng tr×nh).
+ Nia lµ lÖ phÝ thÈm ®Þnh cho nhãm dù ¸n thø i t¬ng øng Gia (®¬n vÞ
tÝnh: %).
+ Nib lµ lÖ phÝ thÈm ®Þnh cho nhãm dù ¸n thø i t¬ng øng Gib (®¬n vÞ
tÝnh: %).
b) Sè tiÒn lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t ph¶i thu ®èi víi mét dù ¸n ®Çu t ®-
îc x¸c ®Þnh theo híng dÉn t¹i tiÕt a, ®iÓm nµy nhng ®îc khèng chÕ tèi ®a
nh sau:
+ LÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ph¶i thu tèi ®a kh«ng qu¸ 50.000.000
(n¨m m¬i triÖu) ®ång/dù ¸n.
+ LÖ phÝ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc lÖ phÝ thÈm ®Þnh tæng
dù to¸n ph¶i thu tèi ®a kh«ng qu¸ 114.000.000 (mét tr¨m mêi bèn triÖu) ®ång/
dù ¸n.
Trêng hîp ®Æc biÖt, Bé Tµi chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh sè tiÒn lÖ
phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t ph¶i thu ®èi víi tõng dù ¸n cô thÓ.
c) §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã sö dông thiÕt kÕ ®iÓn h×nh hoÆc thiÕt kÕ
gièng nhau th× sè tiÒn lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t ph¶i thu, b»ng (=) Sè tiÒn
lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, b ®iÓm nµy
nh©n (x) víi hÖ sè sau ®©y:
- §èi víi c«ng tr×nh cã sö dông thiÕt kÕ ®iÓn h×nh:
+ C«ng tr×nh (hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh) thø nhÊt: hÖ sè 0,36;
+ C«ng tr×nh (hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh) thø hai trë ®i: hÖ sè 0,18.
- §èi víi c«ng tr×nh cã sö dông thiÕt kÕ gièng nhau trong mét khu c«ng
tr×nh hoÆc trong cïng mét dù ¸n:
+ C«ng tr×nh (hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh) thø nhÊt: hÖ sè 1;
+ C«ng tr×nh (hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh) thø hai: hÖ sè 0,36;
+ C«ng tr×nh (hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh) thø ba trë ®i: hÖ sè 0,18.
d) C¸c dù ¸n ®Çu t chØ lËp b¸o c¸o ®Çu t th× kh«ng thu lÖ phÝ thÈm
®Þnh dù ¸n ®Çu t.


II- Qu¶n lý thu, nép vµ sö dông:


1. C¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®îc giao nhiÖm vô thÈm ®Þnh ®Çu
t cã nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Th«ng
t nµy (díi ®©y gäi lµ c¬ quan thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t).
C¬ quan thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch
nhiÖm theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy
30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc.
4

2. §Þnh kú hµng th¸ng, c¬ quan thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t thùc hiÖn
kª khai, nép ng©n s¸ch nhµ níc 25% sè tiÒn lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t thùc
thu ®îc trong kú theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 045 môc lôc ng©n
s¸ch nhµ níc quy ®Þnh.
3. C¬ quan thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t ®îc trÝch 75% (b¶y m¬i l¨m
phÇn tr¨m) trªn sè tiÒn lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t thùc thu ®îc tríc khi nép vµo
ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho viÖc thÈm ®Þnh ®Çu t vµ viÖc tæ chøc
thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t theo quy ®Þnh sau ®©y:
a) Trêng hîp c¬ quan nhµ níc trùc tiÕp thÈm ®Þnh th× c¬ quan thu ®îc
sö dông sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch ®Ó chi phÝ cho c«ng viÖc thÈm ®Þnh vµ
viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ theo néi dung chi sau ®©y:
- Chi tr¶ thï lao cho ®èi tîng trùc tiÕp tham gia thÈm ®Þnh, bao gåm c¶
c¸c ®èi tîng thuéc c¸c c¬ quan kh¸c tham gia thÈm ®Þnh.
- Chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng, th«ng tin liªn l¹c;
- Chi vËt t v¨n phßng;
- Chi c«ng t¸c phÝ;
- Chi söa ch÷a tµi s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ;
- Chi phÝ héi nghÞ, héi th¶o víi c¸c c¬ quan cã liªn quan trong qu¸ tr×nh
thÈm ®Þnh; Chi ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô ng¾n h¹n cho c¸n bé chuyªn
m«n tham gia thÈm ®Þnh;
- Chi cho viÖc kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i ®Þa ®iÓm dù ¸n hoÆc c¬ së cã néi
dung ®Çu t t¬ng tù ®ang ho¹t ®éng;
- Chi thuª ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ phôc vô thÈm ®Þnh trong ®iÒu kiÖn c¬
quan kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ ®Ó phôc vô c«ng t¸c thÈm ®Þnh;
- TrÝch quü khen thëng cho nh÷ng ngêi thùc hiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh
vµ thu lÖ phÝ. Møc trÝch b×nh qu©n mét ngêi, mét n¨m kh«ng qu¸ ba th¸ng l-
¬ng thùc hiÖn;
- Chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c thÈm ®Þnh.
b) Trêng hîp, c¬ quan nhµ níc ph¶i thuª chuyªn gia, t vÊn ®éc lËp thÈm
®Þnh vµ ®· thu phÝ thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng th× c¬
quan thu ®îc sö dông sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch nh sau:
- Chi phÝ cho c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c thÈm ®Þnh thuéc
tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan thÈm ®Þnh (trõ c¸c c«ng viÖc ®· thuª thÈm ®Þnh)
vµ chi cho viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t.
- TrÝch quü khen thëng cho nh÷ng ngêi thùc hiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh
vµ thu lÖ phÝ. Møc trÝch b×nh qu©n mét ngêi, mét n¨m kh«ng qu¸ ba th¸ng l-
¬ng thùc hiÖn;
4. C¬ quan tæ chøc thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t ph¶i më tµi kho¶n
“t¹m gi÷ tiÒn thu lÖ phÝ” t¹i Kho b¹c nhµ níc ®Ó theo dâi, qu¶n lý tiÒn lÖ phÝ
thÈm ®Þnh thu ®îc, viÖc tæ chøc thu, kª khai thu, nép, qu¶n lý sö dông vµ
quyÕt to¸n lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè
54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ
®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ
thuéc ng©n s¸ch nhµ níc.
5

§Þnh kú 5 ®Õn 10 ngµy, c¬ quan tæ chøc thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu
t ph¶i göi sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ vµ tæ chøc h¹ch to¸n
riªng kho¶n thu nµy theo chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp. Kho b¹c
nhµ níc c¨n cø vµo sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc, dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm
quyÒn phª duyÖt vµ ®Ò nghÞ chi cña ®¬n vÞ ®Ó cÊp t¹m øng hoÆc thanh
to¸n cho c¬ quan theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 40/1998/TT-BTC ngµy
31/3/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n
c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ níc qua Kho b¹c nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh t¹i
Th«ng t nµy.
Hµng n¨m, trªn c¬ së sè kiÓm tra vÒ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch cña cÊp
trªn, c¬ quan tæ chøc thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t ph¶i lËp dù to¸n thu chi
phÇn lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t cïng víi dù to¸n thu chi cña c¬ quan m×nh.
ViÖc thùc hiÖn lËp vµ chÊp hµnh dù to¸n theo ®óng híng dÉn t¹i Th«ng t sè
103/1998/TT-BTC ngµy 18/7/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc ph©n
cÊp, lËp vµ chÊp hµnh quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc.
5. C¬ quan tæ chøc thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm lËp
b¸o c¸o quyÕt to¸n toµn bé sè tiÒn thu chi vÒ lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t theo
®óng chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh ®èi víi ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ c¸c
chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh.


Trêng hîp cuèi n¨m sè tiÒn lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t ®îc ®Ó l¹i chi
kh«ng hÕt th× ph¶i nép sè tiÒn cßn l¹i vµo ng©n s¸ch nhµ níc.
6. C¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t cã tr¸ch
nhiÖm ph¸t hµnh chøng tõ thu tiÒn lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t vµ híng dÉn,
kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t theo ®óng quy ®Þnh
t¹i Th«ng t nµy vµ Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi
chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999
cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc.


III. tæ chøc thùc hiÖn:


Th«ng t nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 141/1999/Q§-BTC ngµy
16/11/1999 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t vµ cã
hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký; C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ lÖ phÝ
thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n tr¸i víi Th«ng t nµy
®Òu b·i bá.
Tæ chøc thuéc ®èi tîng nép lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t, ®¬n vÞ ®îc giao
nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t vµ c¸c c¬ quan liªn quan
chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t nµy.
BiÓu møc thu lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 109/2000/TT-BTC ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh)


§¬n vÞ tÝnh: %/gi¸ trÞ c«ng tr×nh


LÖ phÝ thÈm ®Þnh Nhãm Gi¸ trÞ c«ng tr×nh (§¬n vÞ tÝnh b»ng tû ®ång vµ kh«ng bao gåm thuÕ GTGT)
dù ¸n
≤ 0,5 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000
Tæng møc ®Çu t ®îc phª duyÖt
1. Dù ¸n ®Çu t I-V 0,0250 0,0230 0,0190 0,0170 0,0150 0,0125 0,0100 0,0075 0,0047 0,0025
Dù to¸n gi¸ trÞ x©y l¾p
2. ThiÕt kÕ kü thuËt I 0,1026 0,0855 0,0765 0,0675 0,0450 0,0360 0,0315 0,0225 0,0157 0,0112 0,0056
II 0,0702 0,0585 0,0540 0,0550 0,0315 0,0252 0,0220 0,0157 0,0112 0,0081 0,0045
III - IV 0,0666 0,0558 0,0513 0,0427 0,0301 0,0238 0,0211 0,0148 0,0108 0,0076 0,0040
V 0,0960 0,0720 0,0675 0,0585 0,0382 0,0306 0,0270 0,0193 0,0112 0,0099 0,0055
3. Tæng dù to¸n I 0,0900 0,0750 0,0650 0,0500 0,0340 0,0240 0,0225 0,0180 0,0115 0,0095 0,0050
II 0,1080 0,0900 0,0800 0,0600 0,0400 0,0340 0,0265 0,0220 0,0165 0,0115 0,0057
III - IV 0,0755 0,0630 0,0560 0,0420 0,0290 0,0280 0,0185 0,0150 0,0115 0,0080 0,0045
V 0,0720 0,0600 0,0530 0,0400 0,0275 0,0265 0,0175 0,0145 0,0110 0,0075 0,0040

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản