Thông tư 11/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
78
lượt xem
7
download

Thông tư 11/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   Õ   o ¹ ch v µ  § Ç u  t s è  11/2000/TT­B K H   BK h n g µ y 11  th¸ng 9 n¨ m  2000 h í ng d É n   ö a ® æ i, b æ  su n g   s m é t s è  n é i d u n g   h « n g  t s è  06/1999/TT­B K H   T n g µ y 24  th¸ng 11 n¨ m   1999 c ñ a B é  K Õ  h o ¹ ch  µ  § Ç u     v t h í ng d É n  v Ò  n éi  u n g  T æ n g  m ø c  ® Ç u   ,  å   ¬   d tH s th È m  ® Þ n h  d ù   ® Ç u  t v µ  B¸o  ¸n  c¸o  Ç u  t ® Thùc  Ön  hi c¸c  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy    CP ng 05 th¸ng 5    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu   m s® cña Quy  Õ   ch Qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m  1999; theo  cÇu  ña    é   µ  a     yªu  c c¸c B v ®Þ ph¬ng  nªn  n  ®¬ gi¶n  ñ  ôc cho    ù  nhá, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    íng  th t   c¸c d ¸n    K ho v§ th dÉn  öa  æi,    s ® bæ sung  Çn   ph B¸o c¸o ®Ç u    t¹  ôc   Icña  t im II  Th«ng   sè  t 06/1999/TT­ BKH   µy  th¸ng11  ng 24    n¨m  1999    nh sau: II   IB¸o    u  : / c¸o ®Ç t 3.1/B¸o    u    îc¸p dông  i víic¸c dù    ã    c¸o ®Ç t®     ®è       ¸n c møc  èn  u    íi   v ®Ç td   1 tû ®ång, c¸cdù    öa  ÷a,b¶o  ×sö  ông  èn  ù        ¸n s ch   tr   d v s nghiÖp  µ    ù    ña  v c¸c d ¸n c c¸c ngµnh  ∙  ã  ÕtkÕ   É u   µ    Èn  ü  Ët® îc Bé     ® c thi   m v tiªuchu k thu     qu¶n  ýngµnh  l  phª  Öt    ¬  ë  ï hîp  íiquy  ¹ch  µnh, quy  ¹ch  ïng  duy trªnc s ph   v   ho ng   ho v hoÆc   kÕ     ho¹ch trungvµ  µih¹n.     d  3.2/Néi dung  c¸o ®Ç u  :    b¸o    t 1/C¨n  ph¸p lývµ  ù  Çn  Õt®Ç u  :   cø      s c thi   t + Ghi  â    cø  r c¸c c¨n  ph¸p  ýnh    l   c¸c Quy Õt  nh  ña  Êp  ®Þ c c trªn,kÕ   ¹ch   ho   ®∙  îcphª duyÖt.. ®   . +    ×nh tãm  ¾tlýdo  Çn  Gi¶itr   t     c ph¶i®Ç u      tc«ng  ×nh. tr 2/Tªn  ù    µ  ×nh    d ¸n v h thøc ®Ç u  .   t (H×nh thøc  u    Çn  îc ghirâ  µ x©y  ùng  íi,c¶it¹o,m ë   éng    ®Ç tc ®     l  d m    r hay duy  ×). tr 3/Chñ  u      â tªnc¬    ®Ç t(ghir     quan,®¬n  Þ    v hoÆc     ©n  µm  ñ  u  ). c¸nh l ch ®Ç t 4/§Þa  iÓ m   µ  Æt     ® vm b»ng: Ghi râ tªnx∙(hoÆc  îcphè,phêng) thuéc huyÖn  Ën)       ®        (qu §èi víic¸c dù  cã  Õn  óc x©y  ùng    êng  äc, tr¹m    µ          ¸n  ki tr   d nh tr h  x¸,nh v¨n ho¸..cÇn    â phÇn  Ön  Ých  Æt     . ghir   di t m b»ng  îcphÐp  ö  ông. ®  sd 5/ Khèi l ng     î c«ng  Öc:Khèi l ng  vi    î c«ng  Öc  u    îc ghi theo  n  Þ  vi ®Ç t ®     ®¬ v thÝch  îp  µ  îc tÝnh    ¬  ë  nh  h v®  trªnc s ®Þ møc   n    Uû   ®¬ gi¸do  ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       ban  µnh. h 6/Vèn  u    µ  ån  èn:   ®Ç tv ngu v ­Tæng  è  èn  u  :   s v ®Ç t ­Nguån  èn:   v +  ©n  Ng s¸ch cÊp,trong®ã:      
  2. 2 .Vèn  ©n    ng s¸ch trung ¬ng  Õu  ã  ån  µitrî ña  ícngoµicòng  Çn      (n c ngu t     c n    c ghirâ).   .Vèn  ©n    ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph +  èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc Vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n +  C¸c  ån  èn  ngu v kh¸c. 7.Thêigian khëic«ng  µ  µn  µnh:         v ho th §èi víic¸c dù  s¶n  Êt        ¸n  xu kinh doanh, ngoµi nh÷ng  éi dung      n  nªu trªn,   cÇn    bæ sung: ­S¶n  È m   Þch  ô)vµ    ph (d v   quy    m« c«ng  Êt. su ­ThiÕtbÞ    â gi¸trÞvµ  ån      (ghir       ngu cung  Êp). c ­Nguån    cung  Êp  c nguyªn liÖu.   ­Kh¶    n¨ng    î(nÕu  µvèn  tr¶n   l  vay)vµ  êih¹n  µn  èn.   th   ho v ­BiÖn    ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng  Õu  ù    ã    ng  Êu  ím«i  êng). tr (n d ¸n c t¸c®é x t   i tr §èi víic¸c dù  cã        ¸n  quy    èn  u    íi100  iÖu ®ång, tuú  m« v ®Ç t d   tr     theo    yªu cÇu  ña  ù    c d ¸n,kh«ng  Êt thiÕtph¶inªu    Õtc¸cm ôc  Ó   nh       chiti     k trªn. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản