Thông tư 11/2003/TT-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư 11/2003/TT-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/2003/TT-BCA(C11) về việc hướng dẫn việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất có thời hạn do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2003/TT-BCA(C11)

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2003/TT-BCA(C11) Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ C A B CÔNG AN S 11/2003/TT-BCA(C11) NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯ NG D N VI C C P GI Y PHÉP VÀ KI M SOÁT HO T NG C A PHƯƠNG TI N V N T I T M NH P TÁI XU T CÓ TH I H N Ngày 31 tháng 12 năm 2001 Chính ph ban hành Ngh nh s 101/2001/N -CP quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan, trong ó có quy nh v th t c, thNm quy n c p phép cho phương ti n v n t i t m nh p, tái xu t có th i h n. th c hi n th ng nh t quy nh t i các Kho n 1, 2, 3, 4, 5 i u 52 Ngh nh nêu trên, B Công an hư ng d n vi c c p gi y phép và ki m soát ho t ng phương ti n v n t i t m nh p tái xu t có th i h n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Phương ti n v n t i nêu t i Thông tư này bao g m: xe ô tô du l ch (xe ô tô con, xe ô tô ch khách, xe v a ch ngư i v a ch hàng), xe g n máy, thuy n, xu ng có g n máy và không g n máy t m nh p tái xu t có th i h n vào lãnh th Vi t Nam u ph i ư c cơ quan Công an có thNm quy n c p gi y phép theo quy nh c a Thông tư này. Khi lưu hành ngoài ph m vi khu v c c a khNu, xe ô tô du l ch t m nh p, tái xu t có th i h n ph i có bi n s t m th i do cơ quan Công an c p theo quy nh c a Thông tư này. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. 2. Phương ti n v n t i t m nh p, tái xu t có th i h n theo quy nh t i các Kho n 1, 2, 3, 4, 5 i u 52 Ngh nh s 101/2001/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này ch ư c phép lưu hành trên lãnh th Vi t Nam sau khi ã ư c cơ quan Công an có thNm quy n c p gi y phép và cơ quan H i quan làm th t c h i quan theo quy nh và ph i th c hi n úng th i h n, ph m vi ư c phép lưu hành ã ghi trong gi y phép. Khi h t th i gian cho phép, phương ti n v n t i t m nh p ph i ư c tái xu t ra kh i lãnh th Vi t Nam (k c các phương ti n b hư h ng không s d ng ư c). II. QUY NNH C TH A. TH T C, H SƠ XIN C P GI Y PHÉP 1. Trư ng h p ch xe ho c ngư i i u khi n phương ti n tr c ti p xin c p phép, h sơ g m T khai c p gi y phép theo m u 01-GPTN/2003/BCA (thuy n, xu ng ph i kèm
  2. theo 01 nh (c 9 x 12cm) ch p toàn c nh phương ti n tr ng thái n i nhìn t m n ph i phương ti n) và b n phô tô các lo i gi y t sau ây: 1.1. Gi y ăng ký phương ti n; 1.2. Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn phương ti n; 1.3. Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba; 1.4. H chi u ho c gi y thông hành; 1.5. Gi y phép i u khi n phương ti n. Các gi y t quy nh t i i m 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 nêu trên do nư c s t i c p và còn giá tr s d ng (c trong th i gian ư c phép lưu hành t i Vi t Nam). Khi n p b n phô tô ph i xu t trình b n g c i chi u. Sau khi ki m tra, i chi u v i b n g c, cán b ti p nh n h sơ ghi vào góc phía trên bên ph i b n phô tô " ã ki m tra, i chi u v i b n g c", ngày tháng năm và ký tên xác nh n. 2. Trư ng h p cơ quan, t ch c c a Vi t Nam làm th t c xin c p phép cho i tác nư c ngoài, ph i có công văn ngh , kèm theo b n phô tô (có công ch ng c a cơ quan công ch ng có thNm quy n c a Vi t Nam ho c nư c s t i) các lo i gi y t quy nh t i i m 1 nêu trên; b n trích ngang phương ti n trong ó ghi rõ lo i phương ti n, nhãn hi u, s máy, s khung, bi n s , tr ng t i, s ch ng i c a phương ti n. Trư ng h p xin phép t m nh p phương ti n v n t i vào Vi t Nam ph c v tham quan, du l ch thì ph i có chương trình ho t ng kèm theo; trư ng h p qu ng cáo, tri n lãm, ph i kèm theo văn b n cho phép c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam. B. CƠ QUAN TI P NH N H SƠ VÀ TH M QUY N C P GI Y PHÉP 1. Trư ng h p phương ti n v n t i t m nh p lưu hành trong ph m vi khu v c c a khNu trong th i gian không quá 48 (b n mươi tám) gi ho c lưu hành trong ph m vi huy n biên gi i có c a khNu trong th i h n không quá 12 (mư i hai) gi : Cơ quan ti p nh n h sơ là Công an huy n có c a khNu. Sau khi ti p nh n và ki m tra h sơ xin c p phép h p l , Trư ng Công an huy n duy t, ký gi y phép t m nh p c p cho ch phương ti n. 2. Trư ng h p phương ti n v n t i t m nh p lưu hành trong ph m vi t nh, thành ph có c a khNu trong th i h n không quá 5 (năm) ngày: Cơ quan ti p nh n h sơ là Phòng C nh sát giao thông Công an t nh, thành ph có c a khNu; nơi có Phòng C nh sát giao thông ư ng th y thì h sơ c p phép c a thuy n, xu ng n p t i Phòng C nh sát giao thông ư ng th y. Sau khi ti p nh n và ki m tra h sơ h p l , Trư ng Phòng C nh sát giao thông Công an t nh, thành ph xem xét n u h sơ y th t c, i u ki n ư c phép t m nh p thì làm văn b n báo cáo Giám c ho c Phó Giám c ph trách c nh sát ký gi y phép c p cho ch phương ti n.
  3. 3. Trư ng h p phương ti n t m nh p lưu hành trong ph m vi t nh, thành ph có c a khNu quá th i h n 5 (năm) ngày ho c lưu hành ngoài ph m vi t nh, thành ph có c a khNu: H sơ xin c p phép n p t i Phòng C nh sát giao thông Công an t nh, thành ph có c a khNu; nơi có Phòng C nh sát giao thông ư ng th y thì h sơ c p phép c a thuy n, xu ng n p t i Phòng C nh sát giao thông ư ng th y. Trong th i h n 03 ngày (k t ngày nh n ư c h sơ h p l ), Phòng C nh sát giao thông ph i báo cáo Giám c Công an t nh, thành ph . Trong th i h n 3 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo c a Trư ng phòng C nh sát giao thông, Giám c Công an t nh, thành ph ph i có văn b n g i T ng c c C nh sát. T ng c c C nh sát có trách nhi m xem xét, gi i quy t vi c c p gi y phép t m nh p trong th i h n 5 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l . 4. Gi y phép quy nh t i các i m 1, 2, 3 nêu trên ph i ghi y các n i dung quy nh: h tên ch phương ti n, lo i phương ti n, nhãn hi u, bi n s , s máy, s khung ( i v i ô tô, xe g n máy), th i h n ư c phép lưu hành t i Vi t Nam, ph m vi ho t ng (theo m u s 02-GPTN/2003/BCA g m 3 liên); c p 2 b n cho ch phương ti n (1 b n làm th t c h i quan và 1 b n lưu hành phương ti n); lưu 1 b n vào h sơ xin c p phép. 5. Quy nh v qu n lý h sơ xin c p gi y phép: H sơ xin c p gi y phép phương ti n v n t i t m nh p có th i h n ư c qu n lý theo úng ch h sơ c a B Công an và do cơ quan c p phép tr c ti p qu n lý, b o qu n, khai thác theo úng quy nh c a B Công an. Trư ng h p do Giám c Công an t nh, thành ph c p phép, h sơ xin c p phép do Phòng C nh sát giao thông qu n lý. Trư ng h p do T ng c c C nh sát c p phép, h sơ xin c p phép do C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t và C c C nh sát giao thông ư ng th y qu n lý. M i hành vi vi ph m ch qu n lý h sơ, làm m t, th t l c h sơ u ph i ư c phát hi n k p th i và x lý nghiêm minh. H sơ xin c p gi y phép ư c lưu gi trong th i h n 5 năm. H t th i h n lưu gi , cơ quan qu n lý h sơ báo cáo lãnh o T ng c c C nh sát ( Trung ương) ho c Giám c Công an t nh, thành ph ( a phương) thành l p H i ng h y h sơ. Thành ph n H i ng Trung ương g m: C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ho c C c C nh sát giao thông ư ng th y, Trư ng phòng Hư ng d n ăng ký qu n lý phương ti n, cán b qu n lý h sơ. Thành ph n H i ng a phương g m: Giám c Công an t nh, thành ph , Trư ng phòng C nh sát giao thông ho c Trư ng Công an huy n, Chánh Thanh tra Công an t nh, thành ph , cán b qu n lý h sơ. H i ng ph i l p biên b n c th t ng phương ti n: Tên ch phương ti n, qu c t ch, lo i phương ti n, nhãn hi u, s lo i ho c tên phương ti n, s máy, s khung (n u có), th i gian t m nh p, ph m vi ho t ng.
  4. C. QUY NNH V VI C C P BI N S T M TH I XE Ô TÔ T M NH P TÁI XU T CÓ TH I H N (XE G N MÁY VÀ THUY N, XU NG KHÔNG C P BI N S T M TH I) Xe ô tô t m nh p tái xu t có th i h n sau khi ư c cơ quan Công an có thNm quy n c p gi y phép, ng th i ư c c p bi n s t m th i. Bi n s t m th i làm b ng gi y tr ng; có chi u dài 470mm, chi u cao 110mm; s và ch c a bi n s t m th i g m hai nhóm ch s và m t ch cái, nhóm 4 ch s u là s th t c a gi y phép, nhóm 2 ch s ti p theo là ký hi u a phương c p bi n s , ch cái cu i là ký hi u nơi c p phép (A: Do T ng c c C nh sát c p phép; B là Giám c Công an t nh, thành ph c p phép; C là Trư ng Công an huy n). S bi n s t m th i ư c ghi vào t khai (m u 01-GPTN/2003/BCA) và gi y phép (m u 02- GPTN/2003/BCA). Bi n s t m th i ph i dán bên trong phía trên kính trư c và kính sau c a xe. D. QUY NNH V VI C KI M TRA, KI M SOÁT VÀ X LÝ VI PH M 1. Khi lưu hành trên lãnh th Vi t Nam, ngư i i u khi n phương ti n v n t i t m nh p tái xu t ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v giao thông ư ng b , ư ng thu ; khi C nh sát giao thông ho c cơ quan ch c năng c a Vi t Nam ki m tra, ki m soát, ngư i i u khi n phương ti n ph i xu t trình các gi y t sau: 1.1. Gi y phép do cơ quan Công an có thNm quy n c p; 1.2. T khai h i quan theo quy nh c a T ng c c H i quan; 1.3. Các lo i gi y t quy nh t i i m 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, M c A Ph n II Thông tư này. 2. M i hành vi vi ph m các quy nh c a Thông tư này u ph i ư c phát hi n k p th i và x lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t. Trong quá trình tu n tra ki m soát, l c lư ng C nh sát giao thông và các cơ quan ch c năng ki m tra, phát hi n phương ti n v n t i t m nh p tái xu t vi ph m các quy nh sau: lưu hành không có gi y t quy nh t i i m 1.1, 1.2, 1.3, M c ph n II Thông tư này; xe ô tô t m nh p không dán bi n s do cơ quan Công an có thNm quy n c p; phương ti n ho t ng quá th i h n, quá ph m vi ghi trong gi y phép; phương ti n t m nh p không tái xu t x lý theo quy nh c a pháp lu t. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tin này có hi u l c thi hành sau 30 ngày, k t ngày ký. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Công an th c hi n t t vi c c p gi y phép và ki m soát ho t ng phương ti n v n t i t m nh p tái xu t có th i h n. 3. T ng c c C nh sát ch o, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Thông tư này.
  5. 4. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, C c C nh sát giao thông ư ng th y hư ng d n, ki m tra, ôn c công an các a phương th c hi n úng quy nh c a Thông tư này. 5. T ng c c trư ng các T ng c c, Th trư ng các cơ quan tr c thu c B trư ng, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Lê Qu c Khánh ( ã ký) M u 01-GPTN/2003/BCA C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BI N S T M TH I:.................... T khai c p gi y phép Ô TÔ, XE G N MÁY, THUY N, XU NG CÓ G N MÁY HO C KHÔNG G N MÁY T M NH P TÁI XU T CÓ TH I H N 1. Lo i phương ti n ........................ Bi n s ............................................ Nhãn hi u.......................... S lo i ho c tên phương ti n........................ M u sơn: ........................... S ch ng i: ................................................ ngư i S máy: ............................. S khung:..................................................... ( i v i thuy n, xu ng: n p kèm theo 01 nh (9 x 12cm) ch p toàn c nh phương ti n tr ng thái n i t m n ph i phương ti n). 2. Th i h n t m nh p: T ngày....../......../..... n ngày....../....../.............. Tên c a khNu t m nh p:........................................................................... Tên c a khNu tái xu t:............................................................................... Ph m vi ho t ng: T .............................................................................. n............................................................................................................
  6. 3. H tên ch phương ti n:....................................................................... Qu c t ch:................................................................................................. a ch :..................................................................................................... S h chi u (Gi y thông hành).................. c p ngày........./.........../......... 4. H tên ngư i i u khi n phương ti n................................................... Qu c t ch.................................................................................................. S h chi u (Gi y thông hành)................ c p ngày ........./ ........./........... Tôi xin cam oan toàn b h sơ, gi y t kèm theo l i khai này là úng. N u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. CÁN B LÀM TH ....., ngày...... tháng..... năm....... T C CH PHƯƠNG TI N (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên, n u là xe cơ quan, t ch c ph i óng d u) (5) .......................................... (Ký, ghi rõ h tên, óng d u) Ghi chú: (5) Trư ng Công an huy n ho c Giám c Công an t nh, thành ph ho c T ng c c trư ng T ng c c C nh sát ký theo thNm quy n M u 02-GPTN/2003/BCA B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Công an t nh, TP...... c l p - T do - H nh phúc ................................. ......, ngày...... tháng........ năm........ S : ......../.......... gi y phép Ô TÔ, XE G N MÁY, THUY N, XU NG CÓ G N MÁY HO C KHÔNG G N MÁY T M NH P TÁI XU T CÓ TH I H N 1. Lo i phương ti n..................... Bi n s ................................................... Nhãn hi u...................... S lo i ho c tên phương ti n............................... M u sơn:....................... S ch ng i:.................................................ngư i
  7. S máy:......................... S khung: ............................................................ ư c phép t m nh p qua c a khNu: ........................................................... Tái xu t qua c a khNu: ............................................................................... Th i h n t m nh p: T ngày......../......../........ n ngày ........./......../......... Ph m vi ho t ng: T ............................................................................... n .............................................................................................................. 2. H tên ch phương ti n:.......................................................................... Qu c t ch:.................................................................................................... a ch :........................................................................................................ S h chi u (Gi y thông hành).................. c p ngày........./.........../............ 3. H tên ngư i i u khi n phương ti n (n u có)........................................ Qu c t ch..................................................................................................... S h chi u (Gi y thông hành)................ c p ngày............../........./........... Khi lưu hành trên lãnh th Vi t Nam ph i ch p hành nghiêm ch nh Lu t Giao thông và các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. (4).................................... (Ký, ghi rõ h tên, óng d u) BI N S T M TH I .............................. Ghi chú: (4) Trư ng Công an huy n ho c Giám c Công an t nh, thành ph ho c T ng c c trư ng T ng c c C nh sát ký theo thNm quy n
Đồng bộ tài khoản