Thông tư 11/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
102
lượt xem
5
download

Thông tư 11/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn áp dụng Danh mục chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Quân đội, Công an và ngành Cơ yếu làm cơ sở điều chỉnh lương hưu theo Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 31/2004/NĐ-CP ngày 19/1/2004 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t c ñ a   B é   l a o   ® é n g   t h ¬ n g   b i n h   x ∙   h é i   s è   1 1 / 2 0 0 4 / T T ­ B L § T B X H  ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2004 Híng dÉn ¸p dông Danh môc  c h ø c   v ô   l ∙ n h   ® ¹ o   t r o n g   l ù c   l î n g   Q u © n   ® é i ,   C « n g   a n   v µ   n g µ n h  C¬ yÕu lµm c¬ së ®iÒu chØnh l¬ng hu theo  §iÓm b Kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 31/2004/N§­CP  ngµy 19/01/2004 cña ChÝnh phñ  Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   Quèc   phßng   t¹i   C«ng   v¨n   sè   2801/BQP ngµy 09/5/2004, B¶o hiÓm x∙ héi t¹i C«ng v¨n sè   2019/BHXH­C§CS ngµy 15/6/2004 vµ mét sè ®Þa ph¬ng vÒ viÖc   híng dÉn bæ sung Danh môc chøc vô l∙nh ®¹o trong lùc lîng   Qu©n  ®éi, C«ng an, ngµnh C¬  yÕu  ®Ó  lµm c¬  së   ®iÒu chØnh   l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu b Kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh   sè  31/2004/N§­CP ngµy 19/01/2004. Sau khi cã   ý  kiÕn cña   Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  Quèc phßng, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh   vµ X∙ héi híng dÉn viÖc ¸p dông Danh môc chøc vô l∙nh ®¹o   trong phô  lôc sè  01 ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè  03/2004   cña Liªn Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi ­ Tµi chÝnh ­   Quèc phßng nh sau: I. Bæ sung danh môc chøc vô l∙nh ®¹o trong  qu©n ®éi, c«ng an ®Ó lµm c¬ së ®iÒu chØnh  l¬ng hu theo quy ®Þnh 1. Chøc vô l∙nh ®¹o trong Qu©n ®éi: Ngêi hëng l¬ng theo cÊp hµm, gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o khi   nghØ hu ®∙ ®îc quy ®Þnh trong nhãm chøc danh quy ®Þnh t¹i  PhÇn   A   Phô   lôc   ®Ýnh   kÌm   Th«ng   t  Liªn   tÞch   sè  03/2004/TTLT­BL§TBXH­BTC­BQP ngµy 04/3/2004  bao gåm ngêi  gi÷  chøc vô  l∙nh  ®¹o chØ huy qu©n sù, chÝnh trÞ, tham mu  hoÆc chøc vô  chuyªn m«n, nghiÖp vô  (ChÝnh uû, phã  ChÝnh   uû, Chñ nhiÖm, phã Chñ nhiÖm, T lÖnh, phã T lÖnh, ChØ huy  trëng, Phã  chØ huy trëng, Tham mu trëng, Phã  Tham mu tr­ ëng, ChÝnh trÞ  viªn trëng, ChÝnh trÞ  viªn phã, HiÖu tr­ ëng, phã  HiÖu trëng, Trëng, phã  ban, phßng hoÆc c¸c chøc   vô  t¬ng  ®¬ng) tõ  cÊp trung  ®éi trë  lªn,  ®îc ghi trong hå  s¬ hu trÝ. 2. Chøc vô l∙nh ®¹o ngµnh C«ng an. Ngêi hëng l¬ng theo cÊp hµm, gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o khi   nghØ hu  ®îc quy  ®Þnh  trong  nhãm chøc  danh  quy  ®Þnh t¹i  PhÇn   B   Phô   lôc   ®Ýnh   kÌm   Th«ng   t  Liªn   tÞch   sè  03/2004/TTLT­BL§TBXH­BTC­BQP ngµy 04/3/2004  bao gåm ngêi  gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o tõ cÊp Trëng, phã C«ng an phêng, thÞ  trÊn hoÆc t¬ng ®¬ng trë lªn, ®îc ghi trong hå s¬ hu trÝ.
  2. 2 II. Tæ chøc thùc hiÖn Do lÞch sö ph¸t triÓn, thay ®æi tæ chøc bé m¸y, sè l­ îng   vµ   tªn   chøc   danh   l∙nh   ®¹o   c¸c   thêi   kú   kh«ng   thèng  nhÊt,   kh«ng   thÓ   liÖt   kª   ®Çy   ®ñ   trong   Phô   lôc   ®Ýnh   kÌm  Th«ng t  híng dÉn thùc hiÖn. MÆt kh¸c, trong khi x¸c lËp  hå  s¬  cña ngêi nghØ hu, mét sè   ®¬n vÞ  cã  thiÕu sãt kh«ng   ghi  ®Çy  ®ñ  chøc danh  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn bæ nhiÖm  trong hå  s¬  hu trÝ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  v­ íng m¾c yªu cÇu c¬  quan B¶o hiÓm x∙ héi c¸c tØnh, thµnh  phè lËp danh s¸ch kÌm theo hå s¬ göi B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt   Nam. B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam thùc hiÖn xem xÐt hå  s¬  vµ  híng dÉn c¬  quan B¶o hiÓm c¸c  ®Þa ph¬ng gi¶i quyÕt theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi nghiªn cøu  gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản