Thông tư 11/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
34
lượt xem
1
download

Thông tư 11/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế mở Chu Lai do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 2 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 11/2004/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2004 V VI C HƯ NG D N CH TÀI CHÍNH ÁP D NG T I KHU KINH T M CHU LAI Căn c vào Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16/12/2002, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ngày 20/5/1998, Lu t u tư nư c ngoài ngày 12/11/1996, Lu t u tư nư c ngoài (s a i) ngày 09/6/2000, các Lu t Thu Thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu Giá tr gia tăng, Lu t Thu tiêu th c bi t ngày 17/6/2003; Căn c Quy t nh s 108/2003/Q -TTg ngày 05/6/2003 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ho t ng c a Khu kinh t m Chu Lai, B Tài chính hư ng d n ch tài chính áp d ng t i Khu kinh t m Chu Lai như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng: Ch tài chính quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng trên a bàn Khu kinh t m Chu Lai (sau ây vi t t t là KKTM Chu Lai), bao g m: th tr n Núi Thành và các xã Tam Nghĩa (không bao g m sân bay Chu Lai và m t s a i m do U ban Nhân dân t nh Qu ng Nam xác nh), Tam Quang, Tam H i, Tam Giang, Tam Hoà, Tam Hi p, Tam Anh, Tam Ti n, Tam Xuân 1 thu c huy n Núi Thành; các xã Tam Thanh, Tam Phú, Tam Thăng và phư ng An Phú thu c th xã Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam. 2. i tư ng áp d ng: i tư ng áp d ng các chính sách ưu ãi v tài chính quy nh trong Thông tư này là các t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài ho t ng s n xu t, kinh doanh t i KKTM Chu Lai, bao g m: a. Các nhà u tư trong nư c thu c các thành ph n kinh t ho t ng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã, các h kinh doanh cá th và các cá nhân hành ngh c l p. b. Các t ch c, cá nhân nư c ngoài bao g m doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, nhà u tư nư c ngoài tham gia H p ng h p tác kinh doanh, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho t ng theo các hình th c quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và nhà u tư nư c ngoài kinh doanh không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam.
  2. Ch các ho t ng kinh doanh ư c ti n hành trên a bàn KKTM Chu Lai m i ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p các t ch c, cá nhân có ho t ng kinh doanh c trên a bàn KKTM Chu Lai và trong n i a Vi t Nam thì ph i h ch toán riêng các ho t ng kinh doanh trên a bàn KKTM Chu Lai làm căn c xác nh ch ưu ãi. i v i các doanh nghi p ư c c p gi y phép ho t ng trư c ngày 05/6/2003 mà chưa hư ng ưu ãi, doanh nghi p ph i ngh cơ quan c p gi y phép u tư, gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ghi b sung làm căn c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh t i Thông tư này. 3. T ch c, cá nhân u tư vào KKTM Chu Lai ư c hư ng ưu ãi t i a dành cho các d án u tư a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 9 tháng 6 năm 2000, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ngày 20 tháng 5 năm 1998, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu giá tr gia tăng và các ưu ãi theo i u ư c qu c t , các h p ng thương m i song phương và a phương mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 4. N u các văn b n pháp lu t quy nh các m c ưu ãi khác nhau v cùng m t trư ng h p thì ư c áp d ng m c ưu ãi cao nh t. Trư ng h p các cơ ch chính sách m i ban hành ưu ãi hơn các quy nh t i thông tư này thì ư c áp d ng chính sách m i. 5. Khu thu quan, khu phi thu quan và n i a Vi t Nam trong Thông tư này ư c hi u như sau: - Khu phi thu quan là khu v c cách bi t v i các khu v c khác trong KKTM Chu Lai, có t tr m H i quan giám sát, ki m tra hàng hoá ra vào và ư c hư ng các ưu ãi c bi t v thu tiêu th c bi t; thu giá tr gia tăng; và thu xu t khNu, thu nh p khNu quy nh t i Thông tư này. - Khu thu quan là KKTM Chu Lai không bao g m khu phi thu quan. -N i a Vi t Nam là lãnh th nư c Vi t Nam không bao g m KKTM Chu Lai. II. QUY NNH C TH A/ CH ƯU ÃI U TƯ CHO CÁC DOANH NGHI P HO T NG TRONG KKTM CHU LAI 1. Ch ưu ãi v thu , phí và l phí: 1.1. Thu thu nh p doanh nghi p: - Các d án u tư vào KKTM Chu Lai ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong th i gian 4 năm k t khi có thu nh p ch u thu ; ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong 9 năm k ti p; ư c áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 10% trong 15 năm k t khi d án u tư b t u ho t ng kinh doanh. ơn v có trách nhi m trình cơ quan thu tr c ti p qu n lý gi y phép u tư, gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do cơ quan có thNm quy n c p, trong ó ghi rõ th i gian mi n thu , gi m thu ư c hư ng ưu ãi.
  3. - D án u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t thì ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư mang l i t i a là 4 năm và gi m 50% s thu ph i n p t i a là 7 năm ti p theo. - T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ; doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ho t ng kinh doanh trong KKTM Chu Lai, sau khi ã quy t toán v i cơ quan thu mà b l thì ư c chuy n l sang nh ng năm sau tr vào thu nh p ch u thu . Th i gian ư c chuy n l không quá 5 năm. - Thu nh p ch u thu i v i kho n thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t g n v i k t c u h t ng, v t ki n trúc trên t ph i n p thu thu nh p theo quy nh t i M c C c a Thông tư s 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hư ng d n thi hành Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. 1.2. Thu xu t khNu, thu nh p khNu: 1.2.1. Các quan h hàng hoá, d ch v gi a khu phi thu quan v i khu thu quan trong KKTM Chu Lai và v i trong nư c là quan h xu t khNu, nh p khNu và ph i tuân th m i quy nh c a pháp lu t hi n hành v xu t khNu, nh p khNu. C th như sau: a/ ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hoá xu t x t khu thu quan, t n i a Vi t Nam và t nư c ngoài nh p vào khu phi thu quan . b/ Thu nh p khNu i v i các lo i hàng hoá t khu phi thu quan nh p vào khu thu quan và n i a Vi t Nam th c hi n theo quy nh sau: - Hàng hoá có xu t x t nư c ngoài n p thu nh p khNu theo quy nh hi n hành. - Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i khu phi thu quan n u ph n giá tr hàng hoá xu t x ASEAN chi m t 40% tr lên và ư c xác nh n b ng gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá ASEAN M u D, thì ư c áp d ng m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi CEPT khi nh p vào khu thu quan và n i a Vi t Nam - Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i khu phi thu quan n u không s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài, khi nh p khNu vào khu thu quan và n i a Vi t Nam không ph i n p thu nh p khNu. - Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i khu phi thu quan có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài, khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam ch ph i n p thu nh p khNu i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong hàng hoá ó. - Căn c xác nh thu nh p khNu ph i n p i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong hàng hoá nh p vào n i a Vi t Nam g m: + Giá tr t ng lo i nguyên li u, linh ki n nh p khNu c u thành trong m i ơn v hàng hoá ( ư c tính b ng giá nh p khNu t nư c ngoài (CIF) ho c giá trên th trư ng n i
  4. a c a nguyên li u, linh ki n cùng lo i ( ơn v tính VND) nhân v i nh m c tiêu hao c a t ng lo i nguyên li u, linh ki n nh p khNu trong m i ơn v hàng hoá do ơn v t xây d ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a nh m c tiêu hao này). + S lư ng hàng hoá nh p khNu vào n i a Vi t Nam, + Thu su t thu nh p khNu i v i t ng lo i nguyên li u, linh ki n. - Th t c ăng ký, kê khai hàng hoá nh p vào khu thu quan, vào n i a Vi t Nam và n p thu ư c th c hi n theo quy nh t i M c C, Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 54/CP ngày 28/08/1993 và Ngh nh s 94/1998/N - CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu. c/ Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i khu phi thu quan khi xu t khNu ra nư c ngoài ư c mi n thu xu t khNu. d/ Hàng hoá thu c di n ch u thu xu t khNu ưa vào khu phi thu quan t n i a Vi t Nam và t khu thu quan trong KKTM Chu Lai xu t khNu ra nư c ngoài ph i n p thu xu t khNu theo quy nh hi n hành. 1.2.2. Các doanh nghi p có v n u tư tr c ti p nư c ngoài u tư vào KKTM Chu Lai ư c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u s n xu t, v t tư, linh ki n trong 5 năm, k t khi b t u s n xu t. 1.3. Thu tiêu th c bi t: - Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c s n xu t, tiêu th trong khu phi thu quan không ph i ch u thu tiêu th c bi t, bao g m: hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c s n xu t, cung ng và tiêu th trong khu phi thu quan; t nư c ngoài nh p vào khu phi thu quan ho c s n xu t t n i a và khu thu quan xu t tr c ti p vào khu phi thu quan. - Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t khu phi thu quan xu t khNu ra nư c ngoài không ph i ch u thu tiêu th c bi t. - Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t khu phi thu quan nh p vào khu thu quan và n i a Vi t Nam ph i ch u thu tiêu th c bi t i v i hàng nh p khNu theo quy nh hi n hành. - Hàng hoá thu c di n ch u thu tiêu th c bi t n u mư n ư ng, quá c nh qua khu phi thu quan trên cơ s hi p nh ã ký k t gi a hai Chính ph ho c ngành, a phương ư c Th tư ng Chính ph cho phép t m nh p tái xu t thì không ph i ch u thu tiêu th c bi t. Trư ng h p mư n ư ng v n chuy n hàng hoá bình thư ng thì v n ch u thu tiêu th c bi t theo quy nh hi n hành. 1.4. Thu giá tr gia tăng:
  5. - Hàng hoá, d ch v s n xu t và tiêu th trong khu phi thu quan không ph i ch u thu giá tr gia tăng. - Hàng hoá, d ch v t nư c ngoài nh p khNu vào khu phi thu quan không ph i ch u thu giá tr gia tăng. - Hàng hoá, d ch v t n i a Vi t Nam và khu thu quan xu t vào khu phi thu quan ư c hư ng thu su t thu giá tr gia tăng là 0%. - Hàng hoá, d ch v t khu phi thu quan nh p vào khu thu quan và n i a Vi t Nam ph i ch u thu giá tr gia tăng i v i hàng nh p khNu v i thu su t theo quy nh hi n hành. 1.5. Các lo i thu khác, giá, phí và l phí: - M c giá s d ng các công trình k t c u h t ng, ti n ích công c ng và các d ch v chung cho KKTM Chu Lai v ư ng giao thông, b n c ng, h th ng h t ng k thu t, i n chi u sáng, i n, nư c, thông tin liên l c,... là m c giá tho thu n gi a các doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng và các i tư ng s d ng. - i v i d ch v vi n thông qu c t theo l trình h i nh p qu c t mà Vi t Nam ã cam k t ph c v riêng cho KKTM Chu Lai thì các m c phí vi n thông qu c t do các nhà u tư quy t nh trong khuôn kh các quy nh c a pháp lu t v phí d ch v vi n thông qu c t . - Các lo i thu , phí và l phí khác ư c th c hi n theo quy nh hi n hành t i các Lu t thu , Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i), Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Pháp l nh Phí và l phí và các văn b n pháp lu t khác. 2. Ch ưu ãi v giá và ti n thuê t: - Giá cho thuê t do Ban qu n lý KKTM Chu Lai quy t nh theo t ng d án và t ng giai o n phù h p v i th c t và m b o khuy n khích u tư trên cơ s khung giá quy nh c a nhà nư c. - Vi c mi n gi m ti n thuê t do Ban qu n lý KKTM Chu Lai ngh , U ban Nhân dân t nh Qu ng Nam (sau ây vi t t t là UBND t nh Qu ng Nam) quy t nh. Vi c mi n gi m ti n thuê t ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t hi n hành. - Giá quy n s d ng t ư c xác nh thông qua u giá quy n s d ng t do Ban qu n lý KKTM Chu Lai thí i m t ch c. Vi c u giá ph i ư c ti n hành theo úng quy nh c a pháp lu t. - Giá quy n s d ng t trong vi c giao t, cho thuê t c a d án trong KKTM Chu Lai ư c xác nh thông qua u th u d án do Ban qu n lý KKTM Chu Lai thí i m t ch c. Vi c u th u d án ti n hành theo úng quy nh c a pháp lu t. - Giá chuy n như ng quy n s d ng t và cho thuê l i t là m c giá tho thu n gi a các bên tham gia chuy n như ng.
  6. 3. Ch ưu ãi v tín d ng u tư: Các doanh nghi p trong nư c thu c các thành ph n kinh t u tư s n xu t, kinh doanh t i KKTM Chu Lai ư c vay v n tín d ng c a nhà nư c theo quy nh hi n hành. B/ CH THƯ NG CHO NGƯ I CÓ CÔNG TRONG HO T NG U TƯ VÀ V N NG THU HÚT V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C: 1- Căn c vào kh năng ngân sách, Ch t ch UBND t nh Qu ng Nam quy t nh thư ng cho các t ch c, cá nhân có công v n ng v n h tr phát tri n chính th c, các d án u tư tr c ti p nư c ngoài t i KKTM Chu Lai. M c thư ng c th th c hi n theo Quy ch do Ban Qu n lý KKTM Chu Lai ban hành sau khi có ý ki n c a Ch t ch UBND t nh Qu ng Nam và ch p thu n (b ng văn b n) c a B Tài chính. 2- Kinh phí s d ng khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có công v n ng v n h tr phát tri n chính th c, các d án u tư tr c ti p nư c ngoài t i KKTM Chu Lai ư c trích t ngu n ti n thư ng c a ngân sách a phương và h ch toán vào m c chi ti n thư ng. C/ CH ƯU ÃI PHÁT TRI N CƠ S H T NG 1. V u tư t ngân sách nhà nư c (sau ây vi t t t là NSNN) xây d ng cơ s h t ng 1.1. Ph m vi, i tư ng u tư t NSNN: - NSNN ch h tr u tư xây d ng cho các công trình cơ s h t ng chung c a toàn KKTM Chu Lai, không bao g m cơ s h t ng dành riêng cho t ng khu chuyên bi t ư c quy ho ch trong KKTM Chu Lai. - Ban Qu n lý KKTM Chu Lai ch u trách nhi m t ch c th c hi n các d án u tư xây d ng công trình cơ s h t ng ư c u tư xây d ng b ng v n NSNN trong ph m vi KKTM Chu Lai. 1.2. V u tư t ngân sách trung ương xây d ng cơ s h t ng: 1.2.1. Ban qu n lý KKTM Chu Lai là u m i ư c giao ch tiêu k ho ch hàng năm, là ch u tư tr c ti p qu n lý các d án s d ng v n ngân sách trung ương t i KKTM Chu Lai. 1.2.2. Ban qu n lý KKTM Chu Lai ph i t ch c u th u l a ch n ơn v có năng l c v tài chính, kinh nghi m và uy tín tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng cơ s h t ng t v n NSNN. 1.2.3. V n do ngân sách trung ương u tư xây d ng cơ s h t ng KKTM Chu Lai là kho n u tư có m c tiêu c a ngân sách trung ương cho KKTM Chu Lai. M c v n NSNN u tư xây d ng cơ s h t ng KKTM Chu Lai b ng v i m c d toán NSNN phù h p v i nhu c u u tư phát tri n cơ s h t ng c a KKTM Chu Lai theo úng quy ho ch, chương trình, d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  7. 1.2.4. Qu n lý, s d ng v n do ngân sách trung ương u tư xây d ng cơ s h t ng KKTM Chu Lai: - L p k ho ch v n: + Hàng năm, trên cơ s quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i KKTM Chu Lai, Ban Qu n lý KKTM Chu Lai xác nh nhu c u v n u tư xây d ng cơ s h t ng KKTM, trong ó nêu rõ danh m c các công trình c n u tư và m c ưu tiên u tư cho t ng công trình, nhu c u t ng v n u tư và v n u tư, cơ c u v n u tư t ng công trình (nêu rõ ngu n v n u tư: t ngu n ngân sách a phương, ngu n ngân sách trung ương, hay ngu n v n vay ...), k ho ch tri n khai và th i gian d ki n hoàn thành. UBND t nh Qu ng Nam t ng h p k ho ch v n u tư xây d ng cơ s h t ng KKTM g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, l p k ho ch v n u tư t ngân sách trung ương trình c p có thNm quy n quy t nh. + Căn c vào d toán ngân sách ư c phê duy t, nhu c u v v n u tư c a các d án và ti n th c hi n, B Tài chính xác nh và thông báo cho Ban qu n lý KKTM Chu Lai, UBND t nh Qu ng Nam v d toán v n ngân sách trung ương s u tư cho KKTM Chu Lai. + Căn c vào d toán v n u tư t ngân sách trung ương cho KKTM Chu Lai, Ban qu n lý KKTM Chu Lai l p k ho ch s d ng v n u tư theo quý g i B Tài chính. - S d ng v n: + Ban Qu n lý KKTM Chu Lai có trách nhi m s d ng v n u tư riêng v cơ s h t ng c a ngân sách trung ương cho KKTM Chu Lai úng m c ích và hi u qu . Vi c qu n lý và s d ng v n ph i theo úng các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n. + Trong trư ng h p s v n u tư t ngân sách trung ương cho KKTM Chu Lai không áp ng ư c nhu c u u tư xây d ng cơ s h t ng trong Khu thì Ban Qu n lý KKTM Chu Lai ph i h p v i UBND t nh Qu ng Nam ch ng b trí trong k ho ch ngân sách hàng năm c a t nh s v n xây d ng cơ s h t ng KKTM. + nh kỳ vào th i i m l p d toán ngân sách hàng năm, B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch - u tư và Ban qu n lý KKTM Chu Lai xem xét, xác nh l i ti n s d ng v n và nhu c u v n u tư t ngân sách trung ương. Ngân sách trung ương s ch m d t vi c u tư khi KKTM Chu Lai ã hoàn thành v cơ b n vi c xây d ng cơ s h t ng theo quy ho ch. - Trình t , th t c, phương th c c p phát, ch báo cáo và quy t toán v n: + V n do ngân sách trung ương u tư hàng năm cho KKTM Chu Lai ư c c p phát theo t ng quý trên cơ s : D toán v n u tư hàng năm t ngân sách trung ương ã ư c phê duy t và thông báo cho Ban qu n lý KKTM Chu Lai; K ho ch s d ng v n u tư theo quý do Ban qu n lý KKTM Chu Lai l p và g i B Tài chính; Ti n th c hi n các d án ư c u tư b ng v n ngân sách trung ương.
  8. Hàng quý, trên cơ s k ho ch s d ng v n u tư quý do Ban qu n lý KKTM Chu Lai l p và g i B Tài chính, ti n th c hi n d án và ngh c a Ban qu n lý KKTM Chu Lai, B Tài chính s xem xét và c p v n tr c ti p cho Ban qu n lý KKTM Chu Lai th c hi n các d án theo k ho ch. Vi c qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán và th c hi n ch báo cáo v s d ng v n u tư xây d ng cơ b n t ngân sách trung ương ph i th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n t NSNN. 2. Ch dùng qu t t o v n phát tri n h t ng: - Ban qu n lý KKTM Chu Lai là u m i ư c giao ch tiêu k ho ch hàng năm và là ch u tư tr c ti p qu n lý các d án s d ng v n t qu t t i KKTM Chu Lai. - Ban qu n lý KKTM Chu Lai t ch c u th u l a ch n ơn v có năng l c v tài chính, kinh nghi m và uy tín tri n khai thi công các d án cơ s h t ng u tư b ng v n t qu t t i KKTM Chu Lai. - Ban qu n lý KKTM Chu Lai xây d ng danh m c các d án xây d ng cơ s h t ng toàn KKTM Chu Lai ư c s d ng qu t t o v n d UBND t nh Qu ng Nam trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Danh m c các d án xây d ng cơ s h t ng toàn KKTM Chu Lai là các d án u tư xây d ng cơ s h t ng chung cho toàn KKTM Chu Lai và chi phí gi i phóng m t b ng cho u tư phát tri n c a KKTM Chu Lai. - Vi c s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng KKTM Chu Lai th c hi n theo Quy t nh 22/2003/Q -BTC ngày 18/02/2003 c a B trư ng B Tài chính v cơ ch tài chính trong vi c s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng. 3. Huy ng v n b ng phát hành trái phi u công trình u tư phát tri n cơ s h t ng KKTM Chu Lai: - Ban qu n lý KKTM Chu Lai ư c phát hành trái phi u công trình trong nư c huy ng v n u tư ngoài m c kh ng ch i v i m c huy ng c a t nh Qu ng Nam. - Vi c phát hành trái phi u công trình c a Ban qu n lý KKTM Chu Lai th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 141/2003/CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v Quy ch phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u chính quy n a phương, và các hình th c huy ng khác theo quy nh c a pháp lu t. D/ CH TÀI CHÍNH ÁP D NG CHO BAN QU N LÝ KHU KINH T M CHU LAI 1 - Ban qu n lý KKTM Chu Lai là ơn v d toán NSNN, m i kinh phí cho ho t ng c a Ban qu n lý KKTM Chu Lai do NSNN t nh Qu ng Nam c p. Các kho n thu do Ban qu n lý KKTM Chu Lai th c hi n theo quy nh u ph i n p vào NSNN theo phân c p qu n lý NSNN hi n hành. 2 - Ban qu n lý KKTM Chu Lai ư c phép thu các lo i phí, l phí tương ng v i nhi m v ư c các cơ quan qu n lý nhà nư c y quy n theo qui nh hi n hành. Khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n y quy n th c hi n nhi m v , Ban qu n lý
  9. KKTM Chu Lai có trách nhi m thông báo và ăng ký v i cơ quan thu nơi Ban qu n lý t tr s v vi c thu các lo i phí, l phí do th c hi n các nhi m v ư c y quy n. 3. Ngoài các lo i phí, l phí ư c thu do th c hi n các nhi m v y quy n, Ban qu n lý KKTM Chu Lai còn ư c thu các lo i phí và l phí khác theo các quy nh i v i các Ban qu n lý Khu công nghi p c p t nh và Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Nh ng ưu ãi dành cho các doanh nghi p ho t ng trong KKTM Chu Lai quy nh t i Thông tư này cũng ư c áp d ng i v i các doanh nghi p ã ư c ho t ng trên a bàn KKTM Chu Lai trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành; Các quy nh v ch tài chính khác ư c áp d ng t năm ngân sách 2004. M i vư ng m c trong quá trình th c hi n ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản