Thông tư 11/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
280
lượt xem
31
download

Thông tư 11/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. T H¤NG T ¦   c ñ a   B é   X ¢ Y   D ù N G   S è   1 1 / 2 0 0 5 / T T ­ B X D   n g µ y   1 4   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 5  Híng dÉn kiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp  vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng  ­  C¨n   cø  NghÞ   ®Þnh   sè   36/2003/N§­CP  ngµy   4  th¸ng   4   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   Quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  209/2004/N§­CP ngµy 16/12/2004   cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  179/2004/N§­CP ngµy 21/10/2004   cña ChÝnh phñ  Quy  ®Þnh qu¶n lý  Nhµ  níc vÒ  chÊt lîng s¶n   phÈm, hµng ho¸; Bé  X©y dùng híng dÉn c«ng t¸c kiÓm tra vµ  chøng nhËn   sù phï hîp vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Th«ng t  nµy híng dÉn viÖc kiÓm tra vµ  chøng nhËn sù  phï hîp vÒ chÊt lîng cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng quy ®Þnh  t¹i §iÒu 28 cña NghÞ   ®Þnh 209/2004/N§­CP ngµy 16/12/2004   cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng.  Chñ   ®Çu t, c¸c nhµ  thÇu x©y dùng, c¸c tæ chøc chøng  nhËn chÊt lîng trong vµ ngoµi níc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra  vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng  trªn l∙nh  thæ  ViÖt  Nam ph¶i tu©n theo  c¸c  quy   ®Þnh  t¹i  Th«ng t nµy. 2. §èi tîng ¸p dông a)  C¸c c«ng  tr×nh  ph¶i  cã  chøng  nhËn  sù  phï  hîp  vÒ  chÊt lîng tríc khi  ®a vµo sö  dông lµ  c«ng tr×nh khi xÈy  ra sù cè cã nguy c¬ g©y th¶m ho¹ ®èi víi ngêi, tµi s¶n vµ  m«i   trêng   gåm:   c«ng   tr×nh     tËp   trung   ®«ng   ngêi   nh  nhµ  h¸t, r¹p chiÕu bãng, r¹p xiÕc, héi tr êng, trêng häc, s©n  vËn   ®éng,   nhµ   thi   ®Êu,   siªu   thÞ   vµ   c¸c   c«ng   tr×nh   x©y  dùng cã  chøc n¨ng t¬ng tù; nhµ  chung c, c«ng tr×nh bÖnh  viÖn, nhµ  lµm viÖc, c«ng tr×nh kh¸ch s¹n, c«ng tr×nh hãa  chÊt, hãa dÇu, chÕ biÕn khÝ, kho chøa dÇu, khÝ kh«ng ph©n   biÖt cÊp vµ  c¸c c«ng tr×nh  ®ª,  ®Ëp, cÇu, hÇm tõ  cÊp II  trë lªn; b) C¸c c«ng tr×nh ®îc chøng nhËn chÊt lîng khi cã yªu  cÇu   cña   c¬   quan   qu¶n   lý   Nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn;   c¸c   tæ 
 2. 2 chøc b¸n b¶o hiÓm; tæ chøc, c¸ nh©n sö  dông hoÆc qu¶n lý  c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ bªn yªu cÇu). 3. Néi dung kiÓm tra, chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­ îng c«ng tr×nh x©y dùng: a) §èi víi  ®èi tîng c«ng tr×nh quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a,  kho¶n 2, môc I cña Th«ng t  nµy; tuú  theo yªu cÇu vÒ  an  toµn ®Æt ra cho c«ng tr×nh; néi dung kiÓm tra, chøng nhËn   chÊt lîng phï  hîp cã  thÓ  lµ  mét, mét sè  hoÆc toµn bé  c¸c   néi dung sau:   ­ An toµn vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña c«ng tr×nh;  ­ An toµn sö dông, khai th¸c vµ vËn hµnh c«ng tr×nh;  ­ An toµn vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y;  ­ An toµn m«i trêng. b) §èi víi c«ng tr×nh quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b, kho¶n 2,  môc I cña Th«ng t nµy: Ph¹m vi kiÓm tra chøng nhËn sù phï  hîp lµ  mét bé  phËn, mét h¹ng môc hoÆc toµn bé  c«ng tr×nh  theo c¸c tiªu chÝ chÊt lîng cô thÓ do bªn yªu cÇu ®Æt ra. 4. Gi¶i thÝch tõ ng÷ a) Chøng nhËn sù  phï  hîp vÒ  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y  dùng (Sau ®©y gäi t¾t lµ chøng nhËn chÊt l îng c«ng tr×nh)  lµ  x¸c nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng  ®îc hoµn thµnh  phï  hîp víi yªu cÇu sö  dông, quy chuÈn,  tiªu chuÈn  x©y  dùng ¸p dông cho c«ng tr×nh, thiÕt kÕ  cña c«ng tr×nh  ®∙  ®îc phª duyÖt vµ  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ  qu¶n  lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. b) Tæ chøc chøng nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng  (Sau  ®©y gäi t¾t lµ  tæ chøc chøng nhËn chÊt lîng) lµ  tæ  chøc cã  n¨ng lùc phï  hîp víi lo¹i vµ  cÊp c«ng tr×nh thùc  hiÖn   c«ng   viÖc   kiÓm   tra   vµ   chøng   nhËn   chÊt   l îng   c«ng  tr×nh x©y dùng.  II. KIÓM TRA, CHøNG NHËN CHÊT L¦îNG  C¤NG TR×NH X¢Y DùNG 1. Lùa chän tæ chøc chøng nhËn chÊt lîng a) §èi víi c«ng tr×nh ph¶i cã  chøng nhËn chÊt lîng,  Chñ   ®Çu t lùa chän vµ  ký  hîp  ®ång víi tæ chøc chøng nhËn   chÊt lîng cã  n¨ng lùc theo qui  ®Þnh t¹i kho¶n 5, môc II  cña   Th«ng   t  nµy   phï   hîp   víi   lo¹i   vµ   cÊp   c«ng   tr×nh   ®Ó  thùc   hiÖn  viÖc   kiÓm   tra   vµ   chøng   nhËn  chÊt   l îng.   Riªng  ®èi víi néi dung chuyªn ngµnh nh an toµn vÒ phßng ch¸y vµ  ch÷a ch¸y, an toµn lao ®éng, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng; 
 3. 3 tæ chøc chøng  nhËn   ®îc lùa chän  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt hiÖn hµnh. C¸c tæ chøc thùc hiÖn viÖc chøng nhËn chÊt lîng ph¶i  ®¶m b¶o nguyªn t¾c ho¹t  ®éng  ®éc lËp, kh«ng bÞ  rµng buéc  vÒ  lîi  Ých kinh tÕ, kh«ng cã  quan hÖ  vÒ  tæ chøc hoÆc c¸c   h×nh   thøc   rµng   buéc   kh¸c   víi   Chñ   ®Çu   t,   víi   Nhµ   thÇu  thiÕt kÕ, Nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng, nhµ  thÇu cung øng  vËt t  – thiÕt bÞ, T vÊn qu¶n lý  dù  ¸n vµ  T  vÊn gi¸m s¸t  thi c«ng x©y dùng cña chÝnh ®èi tîng c«ng tr×nh ®îc chøng  nhËn chÊt lîng. b) §èi víi c«ng tr×nh ®îc chøng nhËn chÊt lîng khi cã  yªu cÇu, Chñ   ®Çu t  lùa chän ký  hîp  ®ång kiÓm tra, chøng  nhËn chÊt lîng víi tæ chøc chøng nhËn chÊt lîng. Néi dung  chøng nhËn  ®îc x¸c  ®Þnh tuú  thuéc vµo yªu cÇu cña bªn cã  yªu cÇu chøng nhËn chÊt lîng. Tæ chøc chøng nhËn chÊt l­ îng ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c ho¹t ®éng ®éc lËp, kh¸ch quan   nh  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a nªu trªn vµ  ph¶i  ®îc bªn cã  yªu  cÇu chøng nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh tháa thuËn lùa chän. 2.   Tr×nh   tù   vµ   ph¬ng   ph¸p   kiÓm   tra   chÊt   lîng   c«ng  tr×nh x©y dùng a) Tuú  thuéc néi dung kiÓm tra vµ  chøng nhËn sù  phï  hîp vÒ  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng nªu t¹i kho¶n 3 môc  I   cña   Th«ng   t    nµy,   tæ   chøc   chøng   nhËn   chÊt   lîng   lËp  tr×nh tù  vµ  ph¬ng ph¸p kiÓm tra, chøng nhËn chÊt lîng vµ  ph¶i ®îc chñ ®Çu t  tho¶ thuËn. b) Tr×nh tù kiÓm tra vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng  cã  thÓ   ®îc chia thµnh c¸c c«ng  ®o¹n kiÓm tra sau: hå  s¬  thiÕt kÕ, vËt t, thiÕt bÞ, c«ng t¸c  thi c«ng c¸c bíc vµ  c«ng tr×nh sau khi hoµn thµnh. Tuú  theo néi dung yªu cÇu  chøng nhËn chÊt lîng, viÖc kiÓm tra cã  thÓ  thùc hiÖn  ®èi   víi mét, mét sè hoÆc toµn bé c¸c c«ng ®o¹n trªn. c)  Ph¬ng  ph¸p  kiÓm tra  lµ  xem  xÐt hå  s¬   nghiÖm  thu  chÊt lîng cña chñ   ®Çu t  vµ  kiÓm tra x¸c suÊt chÊt lîng  c«ng tr×nh. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra nÕu thÊy nghi ngê vÒ   chÊt lîng th×  ph¶i yªu cÇu chñ   ®Çu t lµm râ. Trong trêng  hîp cÇn thiÕt, tæ chøc chøng nhËn chÊt lîng cã  thÓ    yªu  cÇu chñ   ®Çu t  tæ chøc kiÓm tra l¹i thiÕt kÕ  vµ  phóc tra  chÊt lîng c«ng tr×nh  ®Ó  cã   ®ñ  c¨n cø kÕt luËn vÒ  chÊt l ­ îng. 3. Chøng nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng a) Tæ chøc chøng nhËn chÊt lîng cÊp giÊy chøng nhËn  chÊt lîng cho c«ng tr×nh theo néi dung t¬ng øng víi phÇn  c«ng viÖc chøng nhËn mµ m×nh ®∙ thùc hiÖn; b) §èi víi c«ng tr×nh ph¶i cã  chøng nhËn chÊt lîng,  giÊy chøng nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh lµ c¨n cø ®Ó ®a c«ng  tr×nh vµo khai th¸c, sö  dông. Néi dung vµ  mÉu giÊy chøng 
 4. 4 nhËn chÊt lîng theo qui ®Þnh t¹i phô lôc cña Th«ng t nµy.  Chñ   ®Çu t  cã  tr¸ch nhiÖm göi 01 b¶n sao giÊy chøng nhËn  chÊt   lîng   cïng   b¸o   c¸o   kÕt   qu¶   kiÓm   tra   liªn   quan   tíi  c«ng t¸c chøng nhËn chÊt lîng cho c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc  x©y dùng ë ®Þa ph¬ng ®Ó kiÓm tra vµ qu¶n lý;  c) §èi víi c«ng tr×nh ®îc chøng nhËn chÊt lîng khi cã  yªu cÇu, giÊy chøng nhËn chÊt lîng lµ  x¸c nhËn chñ   ®Çu t  ®∙ ®¸p øng yªu cÇu vÒ chøng nhËn chÊt lîng do bªn yªu cÇu  ®Æt ra. d) ViÖc chøng nhËn chÊt lîng cña tæ chøc chøng nhËn  chÊt   lîng   kh«ng   thay   thÕ   vµ   kh«ng   lµm   gi¶m   bít   tr¸ch   nhiÖm cña c¸c bªn cã  liªn quan  ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh  x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ  kÕt qu¶ chøng nhËn chÊt l­ îng c«ng tr×nh x©y dùng KÕt qu¶ chøng nhËn chÊt lîng cÇn  ®îc xem xÐt l¹i khi  cã  khiÕu n¹i cña mét trong  c¸c bªn cã  liªn  quan. Trong  trêng hîp c¸c bªn kh«ng tù  gi¶i quyÕt  ® îc tranh chÊp th×  khiÕu n¹i ®îc göi tíi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ x©y dùng  ë ®Þa ph¬ng ®Ó gi¶i quyÕt.  5. §iÒu kiÖn n¨ng lùc  ®èi víi tæ chøc chøng nhËn chÊt  lîng c«ng tr×nh x©y dùng a) Tæ chøc chøng nhËn chÊt lîng ph¶i cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  n¨ng lùc ho¹t  ®éng t vÊn x©y dùng theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt phï  hîp víi lo¹i, cÊp c«ng tr×nh vµ  néi dung chøng  nhËn chÊt lîng. VÒ kinh nghiÖm tèi thiÓu ®∙ tõng tham gia   mét trong c¸c ho¹t  ®éng t  vÊn x©y dùng sau: qu¶n lý  dù  ¸n, thiÕt kÕ x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ kiÓm  ®Þnh chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng trong thêi gian liªn  tôc 5 n¨m gÇn nhÊt vµ  kh«ng cã  vi ph¹m trong ho¹t  ®éng  x©y dùng. b) C¸c c¸ nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra  vµ  chøng nhËn chÊt lîng ph¶i cã  chøng chØ hµnh nghÒ  kiÕn  tróc s, kü  s hoÆc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng phï  hîp víi   c«ng viÖc  ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn. C¸c c¸ nh©n nµy kh«ng   cã vi ph¹m trong ho¹t ®éng x©y dùng trong thêi gian 3 n¨m  gÇn nhÊt. C¸n bé   ®¶m nhËn c¬ng vÞ  chñ  tr×  c«ng viÖc kiÓm  tra, chøng  nhËn chÊt lîng ph¶i cã  trªn 10 n¨m c«ng t¸c  trong lÜnh vùc chuyªn m«n phï hîp.
 5. 5 I I I .   Q U Y Ò N   H ¹ N   V µ   N G H Ü A   V ô   C ñ A   C ¸ C   T æ   C H ø C ,   C ¸   N H ¢ N  Cã LI£N QUAN TRONG HO¹T §éNG KIÓM TRA Vµ  CHøNG NHËN CHÊT L¦îNG C¤NG TR×NH X¢Y DùNG 1. QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t  a) QuyÒn h¹n: ­ §îc quyÒn lùa chän tæ chøc chøng nhËn chÊt lîng phï  hîp víi lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh; ­ §îc quyÒn khiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ chøng nhËn chÊt l îng  c«ng tr×nh x©y dùng; ­ §îc thùc hiÖn c¸c quyÒn kh¸c theo hîp  ®ång  ®∙ cam  kÕt víi tæ chøc chøng nhËn chÊt lîng vµ theo qui ®Þnh cña  Ph¸p luËt. b) NghÜa vô: ­   Ph¶i   tæ   chøc   thùc   hiÖn   viÖc   chøng   nhËn   chÊt   l îng  c«ng tr×nh ®èi víi c«ng tr×nh b¾t buéc ph¶i cã chøng nhËn   chÊt lîng; ­ DuyÖt  dù   to¸n vµ   ký  kÕt hîp   ®ång  kiÓm tra,  chøng  nhËn chÊt lîng víi tæ chøc chøng nhËn; ­ Cã  nghÜa vô  cung cÊp hå  s¬  tµi liÖu c¸c chøng chØ  cã   liªn   quan   vµ   t¹o   mäi   ®iÒu   kiÖn   cho   ho¹t   ®éng   chøng  nhËn chÊt lîng; ­ Ph¶i th«ng b¸o cho c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc vÒ  x©y  dùng  ë   ®Þa ph¬ng vÒ  kÕ  ho¹ch kiÓm tra vµ  chøng nhËn chÊt  lîng c«ng tr×nh sau khi ký  hîp  ®ång kiÓm tra, chøng nhËn   chÊt lîng. Göi giÊy vµ  hå  s¬  chøng nhËn chÊt lîng cho c¬  quan nµy ngay sau khi cã  kÕt qu¶ chøng nhËn chÊt lîng  ®Ó  kiÓm tra vµ qu¶n lý. ­ ChØ  ®îc phÐp  ®a c«ng tr×nh vµo sö  dông khi cã   ®ñ  chøng nhËn chÊt lîng theo quy ®Þnh; ­ Ph¶i thanh to¸n chi phÝ chøng nhËn chÊt l îng cho tæ  chøc chøng  nhËn chÊt lîng  kÓ  c¶ khi kh«ng   ®îc cÊp giÊy  chøng nhËn do chÊt lîng c«ng tr×nh kh«ng ®¶m b¶o. ­ Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô  kh¸c theo hîp  ®ång cam kÕt  víi c¸c bªn cã liªn quan. 2. QuyÒn h¹n vµ  nghÜa vô  cña tæ chøc chøng nhËn chÊt  lîng a) QuyÒn h¹n: ­ §îc quyÒn yªu cÇu chñ   ®Çu t  vµ  nhµ  thÇu cung cÊp  c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c kiÓm tra, chøng nhËn  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng;
 6. 6 ­ §îc quyÒn tõ chèi cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng cho  c«ng tr×nh khi chÊt lîng c«ng tr×nh kh«ng ®¸p øng ®îc yªu  cÇu   cña   thiÕt   kÕ,   tiªu   chuÈn   vµ   quy   chuÈn   ¸p   dông   cho  c«ng tr×nh; ­ Thùc hiÖn c¸c quyÒn kh¸c theo hîp  ®ång cam kÕt víi  chñ ®Çu t vµ theo qui ®Þnh cña Ph¸p luËt. b) NghÜa vô: ­ Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, kh¸ch quan  trong qu¸   tr×nh kiÓm tra, chøng nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh; ­ ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ   ®Çu t, tríc ph¸p luËt vÒ  kÕt qu¶ kiÓm tra vµ  chøng nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh cña  m×nh. 3.   QuyÒn   h¹n   vµ   nghÜa   vô   cña   c¸c   nhµ   thÇu   tham   gia  ho¹t ®éng x©y dùng a) QuyÒn h¹n: ­ §îc quyÒn khiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ chøng nhËn chÊt l îng  c«ng tr×nh x©y dùng. ­   Thùc   hiÖn   c¸c   quyÒn   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. b) NghÜa vô: ­ Cung cÊp  ®Çy  ®ñ  hå  s¬, tµi liÖu cã  liªn quan  ®Õn  viÖc kiÓm tra, chøng nhËn chÊt lîng theo yªu cÇu cña tæ  chøc chøng nhËn chÊt lîng vµ cña chñ ®Çu t;  ­ T¹o  ®iÒu kiÖn  ®Ó  tæ chøc chøng nhËn chÊt lîng lµm  viÖc thuËn lîi; ­ Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô  kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. I V .   Q U ¶ N   L ý   N H µ   N ¦ í C   § è I   V í I   H O ¹ T   § é N G   K I Ó M   T R A ,  CHøNG NHËN CHÊT L¦îNG C¤NG TR×NH X¢Y DùNG 1. Bé X©y dùng: a)   Thèng   nhÊt   qu¶n   lý   vµ   híng   dÉn   ho¹t   ®éng   chøng  nhËn chÊt  lîng c«ng tr×nh  vµ  qu¶n  lý  c¸c  tæ chøc  chøng  nhËn chÊt lîng trong ph¹m vi c¶ níc; b) KiÓm tra t×nh h×nh ho¹t  ®éng chøng nhËn chÊt lîng  c«ng tr×nh  x©y dùng. Phèi  hîp  cïng  víi c¬  quan  qu¶n lý  Nhµ  níc vÒ  x©y dùng  ë   ®Þa ph¬ng kiÓm tra ho¹t  ®éng chøng  nhËn chÊt lîng  ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông,   c«ng   nghiÖp   vµ   h¹   tÇng   cÊp   I   vµ   cÊp   ®Æc   biÖt   khi   cÇn   thiÕt hoÆc theo yªu cÇu cña C¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc ë ®Þa  ph¬ng.
 7. 7 c)   Gi¶i   quyÕt   c¸c   khiÕu   n¹i   vÒ   kÕt   qu¶   chøng   nhËn  chÊt lîng c«ng tr×nh do c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc vÒ  x©y  dùng ë ®Þa ph¬ng yªu cÇu. d) Cã  quyÒn  ®×nh chØ c«ng viÖc chøng nhËn chÊt lîng  nÕu ph¸t hiÖn thÊy cã  vi ph¹m vµ  chØ  ®Þnh tæ chøc chøng  nhËn   chÊt   lîng   kh¸c   thùc   hiÖn   c«ng   viÖc   nµy   khi   cÇn  thiÕt. Côc  Gi¸m  ®Þnh   Nhµ   níc  vÒ  chÊt  lîng c«ng  tr×nh  x©y  dùng – Bé  X©y dùng lµ   ®Çu mèi gióp Bé  X©y dùng thùc hiÖn   c¸c c«ng viÖc nªu trªn. 2. Bé qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh: a)   Híng   dÉn   ho¹t   ®éng   chøng   nhËn   chÊt   lîng   ®èi   víi  c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh do m×nh qu¶n lý; b) KiÓm tra t×nh h×nh ho¹t  ®éng chøng nhËn chÊt lîng  ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh. Phèi hîp víi Bé   X©y dùng vµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ x©y dùng ë ®Þa ph­ ¬ng   kiÓm   tra   ho¹t   ®éng   chøng   nhËn   chÊt   lîng   cña   c«ng  tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh cÊp I vµ cÊp ®Æc biÖt khi cÇn  thiÕt theo ph©n cÊp. c) Cã  quyÒn  ®×nh chØ c«ng viÖc chøng nhËn chÊt lîng  nÕu ph¸t hiÖn thÊy cã  vi ph¹m trong c«ng t¸c chøng nhËn  chÊt   lîng   c«ng   tr×nh   vµ   cã   quyÒn   chØ   ®Þnh   c¸c   tæ   chøc  chøng nhËn chÊt lîng kh¸c thùc hiÖn c«ng viÖc nµy. d) §Þnh kú  6 th¸ng, b¸o c¸o vÒ  Bé  X©y dùng t×nh h×nh  ho¹t ®éng chøng nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn  ngµnh. 3.   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   TØnh,   Thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung ¬ng: a) Híng dÉn ho¹t  ®éng kiÓm tra, chøng nhËn chÊt lîng  c«ng tr×nh x©y dùng trong ph¹m vi  ®Þa giíi hµnh chÝnh do  m×nh qu¶n lý; b) KiÓm tra ho¹t ®éng chøng nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh  x©y dùng trªn   ®Þa  bµn.  TiÕp nhËn vµ  qu¶n lý  giÊy chøng  nhËn chÊt lîng do Chñ ®Çu t göi vµ tæng hîp b¸o c¸o vÒ Bé  X©y dùng. Phèi hîp víi Bé  X©y dùng, Bé  qu¶n lý  x©y dùng  chuyªn ngµnh kiÓm tra ho¹t  ®éng chøng nhËn chÊt l îng  ®èi  víi c«ng tr×nh cÊp I, cÊp ®Æc biÖt. c) Gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i kÕt qu¶ chøng nhËn chÊt   lîng c«ng tr×nh trªn  ®Þa bµn, trêng hîp phøc t¹p b¸o c¸o  vÒ Bé X©y dùng hoÆc Bé qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn  ngµnh ®Ó cã híng dÉn thùc hiÖn. d) Cã  quyÒn  ®×nh chØ c«ng viÖc chøng nhËn chÊt lîng  ®èi víi c¸c c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn nÕu ph¸t hiÖn thÊy cã  vi ph¹m trong c«ng t¸c chøng nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh vµ 
 8. 8 chØ  ®Þnh tæ chøc chøng nhËn thùc hiÖn c«ng viÖc nµy khi  thÊy cÇn thiÕt. Së X©y dùng lµ ®Çu mèi, phèi hîp cïng víi c¸c Së qu¶n  lý  c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh gióp Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n tØnh thùc hiÖn c«ng viÖc trªn vµ ®Þnh kú 6 th¸ng  1 lÇn b¸o c¸o vÒ  Bé  X©y dùng t×nh h×nh ho¹t  ®éng chøng  nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng t¹i ®Þa ph¬ng. 4. Xö lý vi ph¹m a)  Tæ chøc  chøng  nhËn chÊt  lîng tuú  theo  møc  ®é  vi  ph¹m sÏ bÞ xö ph¹t theo c¸c h×nh thøc sau: ­   §×nh   chØ   c«ng   viÖc   chøng   nhËn   nÕu   kh«ng   tu©n   thñ  néi dung,  tr×nh  tù  thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh  cña Th«ng t  nµy.  ­ Thu håi giÊy phÐp kinh doanh, hoµn tr¶ kinh phÝ  vµ  båi thêng theo qui  ®Þnh cña ph¸p luËt nÕu cè  t×nh chøng  nhËn kh«ng ®óng víi chÊt lîng c«ng tr×nh.  b)  C¸c tæ chøc,  c¸  nh©n kh¸c  cã  liªn  quan   ®Õn viÖc  kiÓm tra chøng nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng nÕu vi  ph¹m c¸c quy ®Þnh cña th«ng t nµy th× tuú theo tÝnh chÊt,  møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. NÕu g©y   thiÖt h¹i ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. V. CHI PHÝ KIÓM TRA, CHøNG NHËN CHÊT L¦îNG  C¤NG TR×NH X¢Y DùNG 1. §èi víi c¸c c«ng tr×nh ph¶i cã  chøng nhËn chÊt l ­ îng: Chi phÝ  kiÓm tra vµ  chøng nhËn chÊt lîng c«ng tr×nh  x©y dùng do chñ   ®Çu t tr¶ cho tæ chøc chøng nhËn chÊt l­ îng  ®îc lÊy tõ  chi phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng  tr×nh. Khi chi phÝ  kiÓm tra vµ  chøng nhËn chÊt lîng vît  qu¸ 35% chi phÝ  gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chÝnh  ®èi  tîng  ®îc chøng nhËn chÊt lîng, th×  chñ   ®Çu t  tr×nh ngêi  quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh. 2.   §èi   víi   c¸c   c«ng   tr×nh   ®îc   chøng   nhËn   chÊt   lîng  khi cã  yªu cÇu: Chi phÝ  kiÓm tra vµ  chøng nhËn chÊt lîng  do Chñ   ®Çu t hoÆc do bªn cã  yªu cÇu chøng nhËn chÊt l îng  c«ng tr×nh tr¶ th«ng qua tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t.  3. Tæ chøc chøng nhËn chÊt lîng cã tr¸ch nhiÖm lËp dù  to¸n   cho   c«ng  viÖc   kiÓm   tra,   chøng   nhËn   chÊt   l îng   t¬ng  øng víi néi dung vµ  ph¹m vi kiÓm tra, chøng nhËn chÊt l­ îng tr×nh chñ ®Çu t phª duyÖt.
 9. 9 VI. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Tæ chøc thùc hiÖn a) C¸c Bé, C¬ quan ngang bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ,   Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng, c¸c  doanh nghiÖp, c¸c chñ   ®Çu t, c¸c tæ chøc vµ  c¸ nh©n liªn  quan cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña Th«ng t  nµy. Trong  qu¸ tr×nh thùc  hiÖn  nÕu cã  víng  m¾c   ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Bé X©y dùng ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt. b) §èi víi c«ng tr×nh  ®ang x©y dùng hoÆc  ®∙ x©y dùng  xong thuéc  ®èi tîng ph¶i cã  chøng nhËn chÊt lîng th×  chñ  ®Çu t  ph¶i thuª tæ chøc chøng nhËn cã  n¨ng lùc phï  hîp  víi lo¹i cÊp c«ng tr×nh ®Ó kiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu c«ng  tr×nh.  Tæ chøc  chøng nhËn  chÊt  lîng  cã  thÓ  yªu cÇu chñ  ®Çu t kiÓm ®Þnh l¹i chÊt lîng khi thÊy cÇn thiÕt tríc khi  cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng phï hîp.   2. HiÖu lùc thi hµnh Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o.  
 10. 10 Phô lôc  (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 11/2005/TT­BXD ngµy   14/7/2005) Tªn tæ chøc chøng nhËn chÊt lîng vµ l« g« (nÕu cã) Sè:................... GIÊY CHøNG NHËN chÊt lîngc«ng tr×nh x©y dùng ­   C¨n   cø     NghÞ   ®Þnh   sè   209/2004/N§­CP   ngµy   16/12/2004   cña ChÝnh phñ  vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; ­ C¨n cø Th«ng t sè...../ 2005/TT­BXD ngµy.../7/2005 cña  Bé X©y dùng híng dÉn kiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ   chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; ­   C¨n   cø   Hîp   ®ång   kiÓm   tra,   chøng   nhËn   chÊt   l­ îng......... CHøNG NH Ë N (1)..................................................... ...   ®¶m   b¶o   an   toµn   (2)   .........   phï   hîp   víi:  (3).....................................................  t¹i thêi ®iÓm kiÓm tra, chøng nhËn chÊt lîng. GiÊy chøng nhËn nµy lµ c¨n cø  ®Ó ® a c«ng tr×nh vµo khai  th¸c, sö dông. ....., ngµy... th¸ng... n¨m... §¹i diÖn  (ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng  dÊu) Ghi chó: 
 11. 11 (1) Tªn c«ng tr×nh, h¹ng môc hoÆc bé  phËn c«ng tr×nh  ®îc kiÓm tra, chøng nhËn chÊt lîng. (2) Tiªu chÝ  vÒ  an toµn  ®îc chøng nhËn theo quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 môc I cña Th«ng t  nµy. (3) Ghi râ  tªn hå  s¬  thiÕt kÕ   ®îc duyÖt, tªn vµ  sè  tiªu chuÈn, quy chuÈn vµ  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt  kh¸c ®îc ®èi chiÕu nÕu cã. 
Đồng bộ tài khoản