Thông tư 11/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
66
lượt xem
4
download

Thông tư 11/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p - T do - h nh phúc -------------- S : 11/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 1 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N T HÀNG, GIAO K HO CH I V I CÁC ƠN VN LÀM NHI M V QU N LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I VÀ QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A CÔNG TY NHÀ NƯ C LÀM NHI M V QU N LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i (sau ây g i t t là Ngh nh s 143/2003/N -CP); Căn c Ngh nh s 115/2008/N -CP ngày 14/11/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i (sau ây g i t t là Ngh nh s 115/2008/N -CP); Căn c Ngh nh s 31/2005/N -CP ngày 11/3/2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích (sau ây g i t t là Ngh nh s 31/2005/N - CP); Căn c Quy t nh s 256/2006/Q -TTg ngày 09/11/2006 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch u th u, t hàng, giao k ho ch th c hi n s n xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích (sau ây g i t t là Quy t nh s 256/2006/Q -TTg); Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Căn c Quy t nh s 39/2008/Q -TTg ngày 14/3/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c; Căn c Quy ch qu n lý tài chính công ty nhà nư c và qu n lý ph n v n nhà nư c u tư doanh nghi p khác ban hành kèm theo Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 3/12/2004 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh trên; B Tài chính hư ng d n vi c t hàng, giao k ho ch i v i các ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i và quy ch qu n lý tài chính i v i công ty nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Cơ quan t hàng ho c giao k ho ch: là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là cơ quan t hàng ho c cơ quan giao k ho ch).
 2. 2. ơn v nh n t hàng, ơn v ư c giao k ho ch: 2.1. ơn v nh n t hàng: Các công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên nhà nư c s h u 100% v n, công ty c ph n, doanh nghi p tư nhân, h p tác xã, t ch c h p tác dùng nư c tham gia qu n lý, khai thác công trình thu l i (sau ây g i là ơn v nh n t hàng). 2.2. ơn v ư c giao k ho ch: Các công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên nhà nư c s h u 100% v n, ơn v s nghi p ư c giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công, các t ch c khác c a nhà nư c ư c Nhà nư c giao nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i (sau ây g i là ơn v ư c giao k ho ch). Căn c quy mô công trình thu l i, c thù c a t ng a phương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh áp d ng hình th c t hàng hay giao k ho ch cho phù h p ho t ng qu n lý khai thác công trình thu l i t hi u qu cao nh t. 3. S n phNm t hàng, giao k ho ch: Là di n tích (ha) ho c mét kh i (m3) ư c tư i nư c, tiêu nư c và c p nư c. 4. Giá, ơn giá t hàng, giao k ho ch ư c xác nh trên cơ s m c thu thu l i phí do Chính ph quy nh ho c ư c xác nh trên cơ s các nh m c kinh t - k thu t, nh m c chi phí ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 5. Các ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i ư c ngân sách nhà nư c c p thanh toán s ti n do mi n thu thu l i phí theo quy nh hi n hành. i v i s thu l i phí c a các i tư ng không ư c mi n, ơn v nh n t hàng, giao k ho ch có nhi m v ph i thu thu l i phí theo quy nh hi n hành. 6. Công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên nhà nư c s h u 100% v n làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i nh n t hàng, giao k ho ch theo m c thu thu l i phí do Chính ph quy nh, n u m c thu th p hơn chi phí th c t h p lý s ư c ngân sách nhà nư c tr c p, tr giá; công ty không có l i nhu n ho c l i nhu n không trích l p qu khen thư ng, phúc l i b ng 02 tháng lương th c t ư c Nhà nư c h tr trích l p 02 qu khen thư ng, phúc l i tương ương v i m c 02 tháng lương th c t th c hi n trong năm. Trư ng h p công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên nhà nư c s h u 100% v n làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i theo hình th c t hàng mà trong ơn giá t hàng ã tính ph n l i nhu n h p lý bao g m c qu khen thư ng và phúc l i tương ương v i 02 tháng lương th c t th c hi n trong năm thì s không ư c hư ng kho n h tr 02 qu khen thư ng và phúc l i n a. Ngân sách trung ương tr c p, tr giá, h tr tài chính, h tr trích l p qu khen thư ng, phúc l i cho các công ty qu n lý khai thác thu l i do trung ương qu n lý; ngân sách a phương tr c p, tr giá, h tr tài chính, h tr trích l p qu khen
 3. thư ng, phúc l i cho các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i do a phương qu n lý. 7. Các công ty trách nhi m h u h n m t thành viên nhà nư c s h u 100% v n làm nhi m v qu n lý khai thác công trình thu l i th c hi n quy ch qu n lý tài chính theo quy nh t i Ngh nh s 95/2006/N -CP ngày 08/9/2006 c a Chính ph và Thông tư s 24/2007/TT-BTC ngày 27/03/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh trên. 8. Công ty nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i th c hi n qu n lý tài chính theo Quy ch qu n lý tài chính công ty nhà nư c hi n hành và các quy nh trong Thông tư này . II. L P K HO CH, GIAO D TOÁN, H P NG T HÀNG, C P PHÁT, THANH QUY T TOÁN S N PH M Ư C GIAO K HO CH, T HÀNG VÀ CÁC KHO N H TR TÀI CHÍNH DNCH V TƯ I NƯ C, TIÊU NƯ C, C P NƯ C. 1. L p k ho ch: 1.1. i v i trư ng h p giao k ho ch: Hàng năm các ơn v thu c i tư ng ư c giao k ho ch làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i ph i l p k ho ch tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c trong i u ki n th i ti t bình thư ng, k ho ch tài chính theo m u bi u quy nh t i ph l c s 01 và S Tài chính t ng h p theo m u bi u quy nh t i ph l c s 02 ban hành kèm theo Thông tư này báo cáo cơ quan có thNm quy n giao k ho ch xem xét, quy t nh. Khi xây d ng k ho ch các ơn v ph i có các ph bi u gi i trình và thuy t minh s li u cho bi u ph l c s 01 ban hành kèm theo Thông tư này. i v i ơn v thu c i tư ng ư c giao k ho ch làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương qu n lý báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương; ơn v thu c huy n qu n lý báo cáo U ban nhân dân huy n. i v i ơn v thu c i tư ng ư c giao k ho ch làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i trung ương báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính. 1.2. i v i trư ng h p t hàng: Hàng năm căn c vào th c tr ng tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c trong i u ki n th i ti t bình thư ng, ơn v t hàng l p k ho ch c th i v i t ng nhi m v c n t hàng g i cơ quan tài chính t ng h p trong k ho ch ngân sách trình c p có thNm quy n phê duy t. Trình t th i gian l p k ho ch theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n.
 4. 2. T ng h p d toán, giao k ho ch, báo cáo th c hi n k ho ch v i ơn v qu n lý khai thác công trình thu l i: 2.1. T ng h p k ho ch: S Tài chính ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p k ho ch c a các ơn v thu c t nh, thành ph qu n lý (bao g m c k ho ch c a ơn v thu c c p huy n qu n lý) báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Trong k ho ch t ng h p ph i xác nh rõ s kinh phí ngân sách c p theo t ng lo i: - C p bù thu l i phí ư c mi n; - Kinh phí tr c p, tr giá; - Kinh phí s a ch a l n; - H tr 02 qu khen thư ng, phúc l i; - H tr khác. Các kho n h tr c n ư c phân nh theo ngu n kinh phí ngân sách trung ương, ngân sách a phương. 2.2. Giao k ho ch i v i các ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i: Vi c giao k ho ch th c hi n theo i u 17, i u 18 Quy ch u th u, t hàng, giao k ho ch th c hi n s n xu t và cung ng s n phNm, d ch v công ích ban hành kèm theo Quy t nh s 256/2006/Q -TTg ngày 09/11/2006 c a Th tư ng Chính ph ; i u 5, i u 13, i u 17 Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph . i v i các ơn v s nghi p làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i th c hi n theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính. Th i gian giao k ho ch cho các ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác công trình thu l i trư c ngày 31/12 năm trư c năm k ho ch. C th như sau: - i v i các ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i trung ương: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao k ho ch cho các ơn v sau khi có ý ki n tham gia b ng văn b n c a B Tài chính. - i v i các ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i thu c a phương: U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương giao k ho ch ho c u quy n cho S , Ngành thu c t nh, U ban nhân dân c p huy n ( i v i ơn v thu nông c p huy n qu n lý) giao k ho ch cho các ơn v .
 5. 2.3. i u ch nh k ho ch: Trong quá trình th c hi n k ho ch n u có bi n ng v chính sách ti n lương, giá c thì cơ quan giao k ho ch xem xét và i u ch nh k ho ch cho phù h p. 2.4. K t thúc năm tài chính ơn v ư c giao k ho ch ph i báo cáo tình hình th c hi n k ho ch. Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch ư c l p trên cơ s biên b n thanh lý h p ng tư i nư c, tiêu nư c và c p nư c gi a ơn v qu n lý và khai thác công trình thu l i v i các t ch c h p tác dùng nư c, h dùng nư c (ho c s b tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c). Báo cáo th c hi n k ho ch ư c g i cho cơ quan giao k ho ch và cơ quan tài chính (B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i v i các ơn v qu n lý khai thác công trình thu l i trung ương; S Tài chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân c p huy n i v i ơn v qu n lý khai thác công trình thu l i a phương). Báo cáo th c hi n k ho ch là căn c quy t toán kinh phí c p bù, h tr tài chính cho các ơn v ư c giao k ho ch. 3. H p ng t hàng cho các ơn v nh n t hàng: 3.1. Trên cơ s d toán ngân sách ư c c p có thNm quy n giao, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c u quy n cho ơn v tr c thu c B ký h p ng t hàng v i các ơn v làm nhi m v qu n lý và khai thác công trình thu l i do B qu n lý; U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c u quy n cho các S , Ngành tr c thu c t nh, thành ph , U ban nhân dân c p huy n ( i v i ơn v thu nông do huy n qu n lý) ký h p ng t hàng v i các ơn v qu n lý khai thác công trình thu l i do a phương qu n lý. M u h p ng theo quy nh t i ph l c s 03 ban hành kèm theo Thông tư này (trong n i dung h p ng có th b sung m t s i u kho n và ph l c cho phù h p v i tình hình th c t c a t ng a phương). 3.2. Căn c vào h p ng t hàng v i cơ quan nhà nư c, các công ty khai thác công trình thu l i ký h p ng v i các t ch c h p tác dùng nư c có qu n lý m t ph n công trình trong h th ng công trình do công ty ty khai thác công trình thu l i qu n lý. 3.3. i u ch nh h p ng: Trong quá trình th c hi n h p ng t hàng có bi n ng v chính sách ti n lương, giá c thì cơ quan t hàng và ơn v nh n t hàng xem xét tho thu n i u ch nh giá tr h p ng t hàng cho phù h p. 3.4. K t thúc năm cơ quan t hàng và ơn v nh n t hàng ph i th c hi n thanh lý và ký biên b n thanh lý h p ng t hàng. Biên b n thanh lý h p ng t hàng là căn c cơ quan t hàng thanh, quy t toán kinh phí cho ơn v nh n t hàng và cơ quan t hàng quy t toán kinh phí v i ngân sách nhà nư c. 3.5. M t s lưu ý khi ký k t h p ng t hàng: - Căn c vào các nh m c kinh t k thu t, ơn giá ã ư c cơ quan có thNm quy n ch p nh n, cơ quan t hàng th c hi n ký k t h p ng v i ơn v nh n t hàng. Trư ng h p trong ơn giá ký k t h p ng ã xây d ng m t ph n l i nhu n h p lý
 6. bao g m c trích 02 qu khen thư ng và phúc l i thì không th c hi n c p bù 02 qu khen thư ng và phúc l i. - Tuỳ theo c thù c a t ng h th ng công trình thu l i, ơn giá t hàng cơ quan t hàng quy nh t l ho c m c h p lý v duy tu, s a ch a, nâng c p công trình thu l i trong h p ng t hàng. Kinh phí này ch ư c dùng duy tu, s a ch a, nâng c p công trình thu l i, không ư c dùng vào vi c khác, không ư c chuy n thành lãi c a ơn v . N u không dùng h t ư c k t chuy n kinh phí sang năm sau duy tu, s a ch a, nâng c p công trình thu l i. T l ho c m c v duy tu, s a ch a, nâng c p là cơ s giám sát th c hi n h p ng t hàng bu c ơn v t hàng ph i duy tu s a ch a, nâng c p h th ng công trình tránh b xu ng c p. 4. C p phát, thanh toán, quy t toán kinh phí c p bù thu l i phí ư c mi n, kinh phí h tr tài chính cho các ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác công trình thu l i: 4.1. Vi c c p phát kinh phí bù thu l i phí ư c mi n i v i các ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác và b o v công trình thu l i th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. 4.2. C p phát kinh phí h tr tài chính cho ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác và b o v công trình thu l i: Vi c c p phát các kho n kinh phí h tr cho các ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i th c hi n theo Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph và Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính quy nh chi ti t và hư ng d n Lu t Ngân sách nhà nư c và theo hình th c l nh chi ti n. 4.2.1. C p phát kinh phí tr c p, tr giá: a) i v i ơn v ư c giao k ho ch: Căn c vào k ho ch ư c giao cho các ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i, cơ quan tài chính c p t m ng 50% d toán năm ngay t quý I c a năm k ho ch. n u quý IV năm k ho ch, các ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác và b o v công trình thu l i báo cáo tình hình th c hi n 9 tháng u năm và k ho ch quý IV c a năm k ho ch, cơ quan tài chính th c hi n vi c c p ti p kinh phí phù h p v i k ho ch và d toán ngân sách ư c giao. b) i v i ơn v t hàng: Căn c vào d toán ư c c p có thNm quy n giao, ơn v t hàng th c hi n rút d toán thanh toán cho ơn v nh n t hàng. Căn c vào h p ng t hàng gi a cơ quan t hàng v i ơn v nh n t hàng: cơ quan t hàng th c hi n t m ng 50% kinh phí sau khi h p ng ư c ký k t. Sau khi có báo cáo tình hình th c hi n h p ng gi a năm, cơ quan t hàng t m ng ti p 40% kinh phí theo h p ng. Khi h p ng ư c nghi m thu, thanh lý cơ quan t hàng th c hi n thanh toán n t tương ng v i kh i lư ng ư c nghi m thu thanh toán.
 7. ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác và b o v công trình thu l i ch ư c h tr trong ph m vi d toán ngân sách ã ư c phê duy t. Trư ng h p th c hi n vư t d toán ư c duy t s x lý theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c và các quy nh hi n hành. Vi c c p phát kinh phí quy nh như trên ư c th c hi n trong i u ki n th i ti t bình thư ng. Trư ng h p thiên tai, bão l t x y ra b t thư ng, ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác công trình thu l i có th ngh cơ quan t hàng, cơ quan giao k ho ch c p phát t m ng kinh phí kh c ph c h u qu do thiên tai trong ph m vi k ho ch ư c giao; ng th i t ng h p các kho n thi t h i báo cáo cơ quan giao k ho ch xem xét, quy t nh. ơn v qu n lý khai thác công trình thu l i do c p nào qu n lý thì s d ng ngân sách c p ó gi i quy t. Trư ng h p ngân sách a phương khó khăn, UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4.2.2. C p phát kinh phí s a ch a l n: Th c hi n c p phát theo trình t th t c qu n lý u tư và xây d ng cơ b n và các quy nh khác c a pháp lu t ( i v i công tác s a ch a l n không thu c ngu n kinh phí thu thu l i phí và ngu n kinh phí kinh doanh khai thác t ng h p). 4.2.3. C p phát kinh phí h tr 02 qu khen thư ng, phúc l i: Vi c c p phát kinh phí h tr 02 qu khen thư ng và phúc l i ư c th c hi n tương t c p phát kho n kinh phí c p bù thu l i phí ư c mi n trên cơ s k ho ch trích l p qu khen thư ng phúc l i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 5. Quy t toán kinh phí h tr tài chính: 5.1. Vi c th c hi n quy t toán tài chính các kho n h tr tài chính khi th c hi n chính sách mi n thu l i phí ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. C th như sau: - i v i ơn v ư c giao k ho ch: Cơ quan giao k ho ch ph i h p v i cơ quan tài chính ki m tra và phê duy t các kho n h tr tài chính hàng năm cùng v i th i gian phê duy t báo cáo tài chính hàng năm. - i v i ơn v nh n t hàng: Cơ quan t hàng th c hi n quy t toán v i cơ quan tài chính theo ch quy t toán kinh phí ngân sách hi n hành. 5.2. X lý kinh phí c p th a thi u: 5.2.1. i v i kinh phí c p theo hình th c giao k ho ch: Sau khi quy t toán năm ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t n u có s kinh phí ư c c p trong năm l n hơn s ư c h tr theo quy t toán thì s chênh l ch ư c chuy n thành s c p phát c a năm sau; Trư ng h p s c p phát ít hơn s ư c h tr theo quy t toán thì s ư c c p ti p. S c p ti p ư c l y t d toán ngân sách c a năm sau. 5.2.2. i v i kinh phí c p theo hình th c t hàng:
 8. Căn c vào quy t toán kinh phí ư c phê duy t c a cơ quan t hàng, n u kinh phí c p năm trư c chưa s d ng h t cơ quan nh n t hàng ph i n p tr ngân sách nhà nư c. N u kinh phí c p năm trư c chưa thanh toán cho các ơn v nh n t hàng thì s thi u ư c l y t d toán kinh phí c a năm nay thanh toán. III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KI M TRA GIÁM SÁT, ÁNH GIÁ HI U QU ƠN VN LÀM NHI M V QU N LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I 1. L p báo cáo tài chính: - ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác và b o v công trình thu l i có trách nhi m l p báo cáo tài chính theo quy nh hi n hành. Giám c doanh nghi p, ngư i i di n pháp lu t c a công ty, th trư ng các ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác và b o v công trình thu l i ph i ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và pháp lu t v tính chính xác, tính trung th c c a báo cáo tài chính. - Báo cáo tài chính c a ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác công trình thu l i ư c g i n cơ quan quy t nh thành l p ơn v , doanh nghi p, cơ quan thu , cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn qu n lý nhà nư c v khai thác công trình thu l i và các cơ qu n lý nhà nư c theo quy nh hi n hành. 2. Ki m tra, giám sát, ánh giá hi u qu ho t ng: - Công ty nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i ch u s ki m tra giám sát tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh và hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p nhà nư c theo Quy t nh s 224/2006/Q - TTg ngày 06/10/2006 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t nh trên. - Cơ quan quy t nh thành l p ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i ch trì cùng cơ quan tài chính cùng c p ch u trách nhi m t ch c ki m tra phê duy t báo cáo tài chính hàng năm trư c c a các ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác công trình thu l i trư c ngày 30/6 năm sau. - Nh ng vi ph m v ch k toán, ch thu chi tài chính, thu n p ngân sách, ch trích l p và s d ng các qu c a các ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác công trình thu l i b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. IV. QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY NHÀ NƯ C LÀM NHI M V QU N LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I Công ty nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i th c hi n quy ch qu n lý tài chính tài chính công ty nhà nư c và qu n lý ph n v n nhà nư c u tư doanh nghi p khác theo các văn b n pháp lu t hi n hành và các n i dung hư ng d n sau ây: 1. Kh u hao tài s n c nh:
 9. Vi c trích kh u hao tài s n c nh c a công ty khai thác công trình thu l i th c hi n theo các quy nh hi n hành c a nhà nư c. Ngoài ra, các tài s n sau ây c a Công ty khai thác công trình thu l i không ph i trích kh u hao: - Tài s n ư c xây úc b ng bê tông và b ng t c a các công trình tr c ti p ph c v tư i nư c, tiêu nư c. - Máy bơm nư c t 8.000m3/gi tr lên cùng v i v t ki n trúc s d ng v n hành công trình. Vi c trích kh u hao tài s n c nh c a công ty khai thác công trình thu l i áp d ng phương pháp kh u hao theo ư ng th ng. Trong m i trư ng h p, công ty khai thác công trình thu l i không ư c trích kh u hao tài s n c nh ngoài khung quy nh theo Quy t nh c a B trư ng B Tài chính. Trư ng h p c n tăng ho c gi m m c kh u hao ngoài m c quy nh ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Tài chính. 2. Thanh lý, như ng bán tài s n c nh: Nh ng máy móc thi t b , nh ng dây chuy n s n xu t quan tr ng, tr c ti p ph c v d ch v tư i nư c và tiêu nư c như máy bơm nư c có công su t 8.000 m3/ h tr lên, h th ng kênh mương... khi như ng bán thanh lý ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a i di n ch s h u. i v i nh ng tài s n c nh không ph i trích kh u hao khi như ng bán ư c h ch toán gi m v n kinh doanh c a doanh nghi p, ph n thu ư c do như ng bán sau khi tr chi phí như ng bán doanh nghi p n p toàn b vào ngân sách nhà nư c ho c b sung v n v n i u l sau khi có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài chính và i di n ch s h u. 3. Qu n lý n ph i thu: i v i kho n ph i thu v thu l i phí, ti n nư c, phí x nư c th i: Công ty có trách nhi m ôn c thu n p y , k p th i. Vi c trích l p và qu n lý d phòng các kho n ph i thu khó òi bao g m c kho n thu thu l i phí th c hi n theo Thông tư s 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 c a B Tài chính hư ng d n trích l p và s d ng các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, t n th t các kho n u tư tài chính, n khó òi và b o hành s n phNm, hàng hoá công trình xây l p t i doanh nghi p. 4. Doanh thu, chi phí và phân ph i l i nhu n: Doanh thu, chi phí và phân ph i l i nhu n c a công ty khai thác công trình thu l i th c hi n theo quy nh hi n hành, c th như sau: 4.1. Doanh thu c a Công ty khai thác công trình thu l i bao g m doanh thu t thu phí d ch v tư i nư c, tiêu nư c và c p nư c; doanh thu t ho t ng kinh doanh khai thác t ng h p công trình thu l i; doanh thu t các kho n h tr c a Nhà nư c theo quy nh; doanh thu khác...
 10. 4.1.1. Doanh thu t ho t ng d ch v tư i nư c và tiêu nư c: Là kho n ti n c p bù thu l i phí ư c mi n ã ư c nghi m thu theo h p ng gi a công ty khai thác công trình thu l i và h dùng nư c. Ti n thu thu l i phí c a các i tư ng không ư c mi n thu l i phí. 4.1.2. Doanh thu t ho t ng kinh doanh khai thác t ng h p công trình thu l i mang l i như: nuôi b t thu s n, cho thuê âu thuy n, kinh doanh du l ch, phát i n, c p nư c cho s n xu t công nghi p, c p nư c sinh ho t cho khu công nghi p, ho c các ho t ng kinh doanh khác. 4.1.3. Doanh thu khác: Là các kho n thu các kho n n khó òi ã ư c xoá n nay thu h i ư c, kho n thu thanh lý, như ng bán tài s n, kho n thu do liên doanh liên k t, kho n thu do cho thuê tài chính, kho n thu v tư v n thi t k , xây d ng công trình và các kho n thu khác... 4.1.4. Doanh thu t các kho n h tr c a Nhà nư c theo quy nh như các kho n tr c p, tr giá ... (không tính vào doanh thu các kho n : Kinh phí h tr cho i tu, nâng c p công trình thu l i, khôi ph c công trình thu l i b thiên tai, kinh phí h tr cho hai qu khen thư ng, phúc l i). 4.2. Chi phí c a công ty khai thác công trình thu l i bao g m: 4.2.1. Chi phí cho công tác tư i nư c và tiêu nư c: a) Ti n lương, ti n công và các kho n ph c p có tính ch t lương (bao g m c ti n ăn gi a ca). b) Các kho n ph i n p tính theo lương như b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn c a ngư i lao ng do doanh nghi p tr c ti p tr lương. c) Kh u hao cơ b n tài s n c nh c a nh ng tài s n ph i trích kh u hao. d) Nguyên, nhiên, v t li u v n hành, b o dư ng công trình, máy móc thi t b dùng cho d ch v tư i nư c và tiêu nư c. ) S a ch a l n tài s n c nh (tr chi phí s a ch a l n ư c c p kinh phí riêng). e) S a ch a thư ng xuyên tài s n c nh, công trình thu l i. g) Chi phí ti n i n bơm nư c tư i, tiêu (bao g m c ti n i n bơm nư c ch ng úng, ch ng h n trong nh m c và vư t nh m c). h) Chi tr t o ngu n nư c (n u có). i) Chi phí qu n lý doanh nghi p (bao g m c chi phí àm tho i v n hành b ng h th ng máy vi tính i u hành nư c ph c v s n xu t). k) Chi phí ph c v phòng ch ng bão l t, úng h n (bao g m c trong i u ki n th i ti t bình thư ng và thiên tai) .
 11. l) Chi phí ào t o, nghiên c u khoa h c, ng d ng công ngh m i xây d ng ch tiêu nh m c kinh t k thu t. m) Chi phí cho công tác b o h , an toàn lao ng và b o v công trình thu l i... n) Chi phí cho công tác thu thu l i phí i v i các i tư ng ph i thu thu l i phí. o) Chi phí d phòng: gi m giá hàng t n kho, t n th t u tư dài h n, n ph i thu khó òi, tr c p m t vi c làm. p) Chi phí khác... 4.2.2. Chi phí cho vi c ho t ng kinh doanh khai thác t ng h p là chi phí cho vi c nuôi tr ng thu s n, ánh b t cá, b o v , kinh doanh khác... 4.2.3. Chi phí ho t ng khác bao g m chi phí cho vi c thu h i các kho n n khó òi ã ư c xoá n , chi cho vi c thu ti n ph t và chi phí như ng bán, thanh lý tài s n c nh g m c giá tr còn l i c a tài s n c nh. Các kho n chi tiêu ph i m b o có y ch ng t h p pháp theo quy nh hi n hành. Công ty khai thác công trình thu l i ư c s d ng doanh thu bù p các kho n chi phí, trong ó: - Doanh thu ho t ng d ch v tư i nư c, tiêu nư c và c p nư c dùng bù p chi phí ho t ng d ch v tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c, n p thu và các kho n thu khác c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t (tr thu thu nh p doanh nghi p). - Doanh thu kinh doanh ho t ng khai thác t ng h p dùng bù p các chi phí c a khai thác kinh doanh t ng h p, n p thu và các kho n thu khác c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t (tr thu thu nh p doanh nghi p). - Doanh thu ho t ng khác dùng bù p các kho n chi phí v ho t ng khác (bao g m c thu phí x nư c th i) n p thu và các kho n thu khác c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t (tr thu thu nh p doanh nghi p). 4.3. L i nhu n và phân ph i l i nhu n: 4.3.1. L i nhu n: L i nhu n th c hi n trong năm c a công ty khai thác công trình thu l i là t ng l i nhu n ho t ng tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c và l i nhu n ho t ng khai thác t ng h p và l i nhu n ho t ng khác. 4.3.2. Phân ph i l i nhu n: Vi c phân ph i l i nhu n c a Công ty khai thác công trình thu l i th c hi n theo quy nh hi n hành c a nhà nư c i v i công ty nhà nư c. Công ty qu n lý và khai thác công trình thu l i không có l i nhu n ho c l i nhu n không trích qu khen
 12. thư ng, phúc l i b ng 02 tháng lương th c hi n c a s cán b công nhân viên có m t n th i i m 31/12 năm trư c thì ư c ngân sách nhà nư c c p h tr kinh phí m b o trích 02 qu v i m c 02 tháng lương th c hi n. V. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư Liên t ch s 90/1997/TTLT/TC-NN ngày 19/12/1997 c a Liên B Tài chính-Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n ch qu n lý tài chính doanh nghi p nhà nư c ho t ng trong lĩnh v c khai thác và b o v công trình thu l i. M i quy nh trư c ây v qu n lý tài chính i v i công ty khai thác công trình thu l i trái v i Thông tư này u bãi b . 2. Trong quá trình th c hi n, có vư ng m c ngh các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, ơn v qu n lý khai thác công trình thu l i ph n ánh v B Tài chính nghiên c u s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph , các PTTg Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n ki m sát NDTC; - Toà án NDTC; Tr n Xuân Hà - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, S NN và PTNT, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - H c vi n Hành chính qu c gia; - Ki m toán nhà nư c; - Công báo; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, C c TCDN. PH L C S 01 (Kèm theo Thông tư s 11 ngày 21 tháng 1 năm 2009 c a B Tài chính hư ng d n t hàng, giao k ho ch i v i ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i và quy ch tài chính c a công ty nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i). UBND t nh, thành ph ... Năm: ơn v qu n lý khai thác công trình thu l i...
 13. K HO CH TƯ I, TIÊU, C P NƯ C, K HO CH TÀI CHÍNH C A ƠN VN QU N LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I TT N I DUNG ơn v K TH C K GHI tính HO CH HI N HO CH CHÚ NĂM NĂM NĂM TRƯ C TRƯ C .... I K ho ch c p nư c, tư i nư c, Ha tiêu nư c ( m3) 1 Di n tích c p nư c Ha (m3) 2. Di n tích tư i nư c Ha (m3) 3 Di n tích tiêu nư c Ha (m3) 4 Di n tích tư i tiêu k t h p Ha (m3) 5 Di n tích khác....... Ha (m3) II K ho ch doanh thu 1 C p bù do mi n thu thu l i 1.000 phí 2 Thu thu l i phí c a các i tư ng không mi n thu thu l i phí 3 Thu kinh doanh khai thác t ng 1.000 h p 4 Thu khác 1.000 III K ho ch chi 1.000 1 Chi cho ho t ng khai thác 1.000 công trình thu l i: Trong ó: Chi duy tu b o dư ng thư ng xuyên 2 Chi cho kinh doanh khai thác 1.000 t ng h p 3 Chi khác 1.000 IV Cân i thu chi lãi (l ) 1.000 1 Lãi (L ) KTCTTL 1.000 2 Lãi (l ) kinh doanh t ng h p 1.000
 14. V Chi u tư, s a ch a công trình 1.000 thu l i: Trong ó: - Chi s a ch a l n t ngu n thu c a công ty - Chi SCL ngh ngân sách c p VI K ho ch ngân sách c p h tr 1.000 1. N i dung h tr 1.1 C p bù do mi n thu thu l i 1.000 phí 1.2 C p kinh phí tr c p tài chính 1.000 1.3 C p 02 qu khen thư ng và 1.000 phúc l i 1.4 C p u tư, s a ch a l n 1.000 1.5 C p kho n h tr khác 1.000 2. Ngu n h tr 1.000 2.1 Ngân sách Trung ương 1.000 2.2 Ngân sách a phương 1.000 VII K ho ch n p ngân sách 1.000 1 N p ti n thuê t 1.000 2 N p thu GTGT 1.000 3 N p khác 1.000 VIII K ho ch lao ng ti n lương 1.000 1 S lao ng 1.000 2 Qu ti n lương 1.000 Ngư i l p Th trư ng ơn v ( Ký tên, óng d u) PH L C S 02
 15. (Kèm theo Thông tư s 11 ngày 21 tháng 1 năm 2009 c a B Tài chính hư ng d n t hàng, giao k ho ch i v i ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i và quy ch tài chính c a công ty nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i). UBND t nh, thành ph ... Năm: S TÀI CHÍNH... T NG H P K HO CH TƯ I, TIÊU, C P NƯ C, K HO CH TÀI CHÍNH C A CÁC ƠN VN QU N LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I TOÀN T NH, THÀNH PH ... TT N I DUNG ơn v K TH C K GHI tính HO CH HI N HO CH CHÚ NĂM NĂM NĂM .... TRƯ C TRƯ C I K ho ch c p nư c, tư i Ha(m3) nư c, tiêu nư c 1 Di n tích c p nư c Ha (m3) 2. Di n tích tư i nư c Ha (m3) 3 Di n tích tiêu nư c Ha (m3) 4 Di n tích tư i tiêu k t h p Ha (m3) 5 Di n tích khác....... Ha (m3) II K ho ch doanh thu 1 C p bù do mi n thu thu l i 1.000 phí 2 Thu thu l i phí c a các i tư ng không mi n thu thu l i phí 3 Thu kinh doanh khai thác 1.000 t ng h p 4 Thu khác 1.000 III K ho ch chi 1.000 1 Chi cho ho t ng khai thác 1.000 công trình thu l i: Trong ó: Chi duy tu b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên 2 Chi cho kinh doanh khai thác 1.000
 16. t ng h p 3 Chi khác 1.000 IV Cân i thu chi Lãi (l ) 1.000 1 Lãi (L ) KTCTTL 1.000 2 Lãi (l ) kinh doanh t ng h p 1.000 V Chi u tư, s a ch a công 1.000 trình thu l i Trong ó: - Chi s a ch a l n t ngu n thu c a công ty - Chi SCL ngh ngân sách c p VI K ho ch ngân sách c p h 1.000 tr 1. N i dung h tr 1.1 C p bù do mi n thu thu l i 1.000 phí 1.2 C p kinh phí tr c p tài 1.000 chính 1.3 C p 02 qu khen thư ng và 1.000 phúc l i 1.4 C p u tư, s a ch a l n 1.000 1.5 C p kho n h tr khác 1.000 2. Ngu n h tr 1.000 2.1 Ngân sách Trung ương 1.000 2.2 Ngân sách a phương 1.000 VII K ho ch n p ngân sách 1.000 1 N p ti n thuê t 1.000 2 N p thu GTGT 1.000 3 N p khác 1.000 VIII K ho ch lao ng ti n lương 1.000 1 S lao ng 1.000 2 Qu ti n lương 1.000
 17. Ngư i l p Th trư ng ơn v ( Ký tên, óng d u) PH L C S 03 (Kèm theo Thông tư s 11 ngày 21 tháng 1 năm 2009 c a B Tài chính hư ng d n t hàng, giao k ho ch i v i các on v làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i và quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i). S .... /H /KT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------------- H P NG T HÀNG Cung ng và s d ng d ch v c p nư c, tư i nư c và tiêu nư c - Căn c vào B Lu t Dân s năm 2005 ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 7 thông qua ngày14/6/2005 có hi u l c t ngày 01/01/2006; - Căn c Pháp l nh khai thác và b o v công trình thu l i s 32/2001/PL/UBTVQH 10 ngày 4/4/2001 và các văn b n hư ng d n hi n hành; - Căn c Ngh nh s 143/ 2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i; - Căn c Ngh nh s 115/2008/N -CP ngày 14/11/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i; - Căn c Ngh nh s 31/2005/N -CP ngày 11/3/2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n phNm công ích; Quy ch u th u, t hàng, giao k ho ch và cung ng s n phNm d ch v công ích ban hành kèm theo Quy t nh s 256/2006/Q -TTg ngày 9/11/2006 c a Th tư ng Chính ph ; - Căn c Thông tư s 11 ngày 21 tháng 1 năm 2009 c a B Tài chính hư ng d n t hàng, giao k ho ch i v i các ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i và quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i.
 18. - Căn c .... Hôm nay, ngày .... tháng... năm... chúng tôi g m có: i di n bên A: (cơ quan t hàng: .... ) + a ch :................ + i n tho i: ............., Fax :.............. + Mã s thu :.......... + Tài kho n: ............. + Do ông, bà: .......... + Ch c v : ............................................. làm i di n i di n bên B: (cơ quan nh n t hàng.......) + a ch :.................. + i n tho i: ................, Fax : ................ + Mã s thu :............ + Tài kho n: ............. + Do ông (bà): .......... + Ch c v : ..............................................làm i di n Sau khi bàn b c, hai bên th ng nh t ký h p ng t hàng v i các i u ki n sau: i u 1: N i dung t hàng 1. Di n tích ( m3) + C p nư c........................................ + Tư i nư c....................................... +Tiêu nư c........................................ 2. Giá tr h p ng : i u 2: Trách nhi m m i bên
 19. * Bên A: Ph i h p cơ quan tài chính l p k ho ch v ngu n kinh phí h tr , th c hi n thanh toán và ki m tra, giám sát theo úng quy nh c a Thông tư s : 11/2009/TT- BTC ngày 21 tháng 1 năm 2009 c a B Tài chính. * Bên B: m b o cung ng c p nư c y , k p th i theo ti n s n xu t. S d ng kinh phí ư c h tr úng m c ích, l p báo cáo quy t toán s d ng kinh phí h tr theo úng quy nh. i u 3: Hình th c, phương th c và th i h n thanh toán: i u 4 : i u kho n chung.... I DI N BÊN A I DI N BÊN B (Ký tên & óng d u) (Ký tên & óng d u) PH L C S 04 (Kèm theo Thông tư s 11 ngày 21 tháng 1 năm 2009 c a B Tài chính hư ng d n t hàng, giao k ho ch i v i các on v làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i và quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i). S ..../BBTLH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------------- BIÊN B N THANH LÝ H P NG T HÀNG Cung ng và s d ng d ch v c p nư c, tư i nư c và tiêu nư c - Căn c vào B Lu t Dân s năm 2005 ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 7 thông qua ngày14/6/2005 có hi u l c t ngày 01/01/2006; - Căn c Pháp l nh khai thác và b o v công trình thu l i s 32/2001/PL/UBTVQH 10 ngày 4/4/2001 và các văn b n hư ng d n hi n hành; - Căn c Ngh nh s 143/ 2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i;
 20. - Căn c Ngh nh s 115/2008/N -CP ngày 14/11/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i; - Căn c Ngh nh s 31/2005/N -CP ngày 11/3/2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n phNm công ích; Quy ch u th u, t hàng, giao k ho ch và cung ng s n phNm d ch v công ích ban hành kèm theo Quy t nh s 256/2006/Q -TTg ngày 9/11/2006 c a Th tư ng Chính ph ; - Căn c Thông tư s 11 ngày 21 tháng 1 năm 2009 c a B Tài chính hư ng d n t hàng, giao k ho ch i v i các ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i và quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i; - Căn c ....; - Căn c H p ng s ........; - Căn c vào báo cáo k t qu s n xu t và cung ng s n phNm; - Căn c k t qu ki m tra s lư ng, nghi m thu ch t lư ng s n phNm t hàng tiêu chuNn. Hôm nay, ngày .... tháng... năm... chúng tôi g m có: i di n bên A: (cơ quan t hàng: .... ) + a ch :................ + i n tho i: ............., Fax :.............. + Mã s thu :.......... + Tài kho n: ............. + Do ông, bà: .......... + Ch c v : ............................................. làm i di n i di n bên B: (doanh nghi p....... ) + a ch :.................. + i n tho i: ................, Fax : ................ + Mã s thu :............ + Tài kho n: .............
Đồng bộ tài khoản