Thông tư 11/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
113
lượt xem
3
download

Thông tư 11/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 179/CP của Chính phủ về tiền lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  B é  L A O   é N G  ­  H ¬ N G  BI N H   µ  X∙ H é I S è  11/L§T B X H­T T   G µ Y  3  ® T V N T H¸ N G  5 N¨ M  1995 H í N G  D É N  T H ù C  HI Ö N  N G H Þ  ® Þ N H  S è  179/CP C ñ A  C H Ý N H  P H ñ  V Ò   Ò N  L ¬ N G  ® è I  íI A O   é N G TI V  L ®  VI Ö T   A M  L µ M  VI Ö C  T R O N G  C¸ C  D O A N H  N G HI Ö P  C ã  V è N N  ® Ç U  T  N í C N G O µ I  µ  C¸ C   ¬  Q U A N ,  T æ  C H ø C   V C N í C  G O µ I H O Æ C  Q U è C  T Õ   ¹I N T  VI Ö T   A M N Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  µy  12­ ng 31­ 1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ëtlao ®éng  Ò   chi ti   h d thih m s® c B lu     v tiÒn ¬ng, sau    l   khitrao ® æi    Õn  íiUû     ý ki v   ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u  , Nh n   h t¸cv ®Ç t  Tæng     oµn    ng  Öt Nam   µ  ét  è  é,  µnh  ã  ªnquan; Bé   Liªn ® lao ®é Vi   v m s B ng c li     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Ò   Òn l ng  i víi     X∙      th   v ti  ¬ ®è     lao ®éng  Öt  Vi Nam   µm  Öc  l vi trong    c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi c v ®Ç t     trong khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng  nghiÖp  µ  v c¸c  ¬  c quan, tæ    chøc  íc ngoµi n    hoÆc   èc  Õ  ¹ ViÖtNam     qu t t   i   nh sau: I­§èit ng  µ  ¹m    dông:    î v ph vi¸p  1.§èit ng vµ  ¹m      ông:    î   ph vi¸p d §èit ng vµ  ¹m      ông  Òn l ng   î   ph vi¸p d ti  ¬ theo  Th«ng   µy  µ®èi t ng,ph¹m  tn l    î   viquy  nh  ¹ kho¶n      ®Þ t i 5,kho¶n    Òu  cña  6,§i 1  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP,cô  Ó:   th ­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi theo  Ët  u    íc ngoµi t¹ c v ®Ç t n     Lu ®Ç t n      i ViÖt Nam     ban  µnh  h n¨m  1987  µ  Ët  öa  æi    v Lu s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam   µy  6­   tn      i   ng 30­ 1990  µ  µy  12­ v ng 23­ 1992; ­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi,bªn  íc ngoµi hîp  c v ®Ç t n     n    doanh  îc ®  thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  l v ho   trong khu  Õ   Êt theo    ch xu   NghÞ   nh  è  ®Þ s 332/H§BT,   ngµy  10­ 18­ 1991  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ ChÝnh  ñ)  µ  l  ph v trong    khu c«ng nghiÖp theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 192/CP  µy  12­ ng 15­ 1994  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph ­ C¸c    V¨n phßng  idiÖn  ®¹   kinh tÕ,th ng  ¹i nícngoµi® îcthµnh  Ëp  µ     ¬ m        lv ho¹t®éng  ¹ ViÖtNam     t i   theo giÊy phÐp  ña  é  ¬ng  ¹icÊp  ã    ínlao     c B Th m  c thuªm     ®éng  µngêiViÖtNam; l      ­ C¸c  ¬    c quan  i diÖn  ¹igiao  ¹isø  ®¹   ngo   (§   qu¸n,Tæng     ù, L∙nh  ù    l∙nh s   s qu¸n,c¬    quan  i diÖn.. ) c¸c tæ  ®¹   .     chøc  èc  Õ  , qu t hoÆc   chøc    Ýnh  tæ  phi Ch phñ,c¸cc¬      quan  th«ng  Ên    Ý,ph¸tthanh  t b¸o ch     truyÒn  ×nh  ícngoµi® Æt  ¹ h n    t i ViÖt Nam   ã    ín lao ®éng  µngêiViÖt Nam,  õtr ng  îp ®iÒu  cquèc    c thuªm     l      tr   ê h   í  tÕ  µ   éng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   mC ho x∙ h   ngh Vi   tham    ý  Õt  gia k k hoÆc   ã    c quy ®Þnh  kh¸c; ­ Ng êi níc ngoµi,ngêi gèc  Öt Nam   nh      íc ngoµi l trót¹  Öt          Vi   ®Þ cën    u    i Vi   Nam   ã      ng  µngêiViÖt Nam   c thuªlao ®é l      theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 839/H§BT  µy  ng 10­ 1990  ña  éi ®ång  é  ëng  11­ c H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ).    ph 2.§èit ng vµ  ¹m       î   ph vikh«ng    ông: ¸p d Lao  ng  µ ngêi ViÖt Nam   µm  Öc  ®é l      l vi trong c¸c tæ      chøc  ña  êi ViÖt c ng     Nam   nh      ícngoµi,ngêinícngoµic  ól©u  µië  Öt Nam   u    µo  ®Þ cën          tr   d   Vi   ®Ç tv
  2. 2 c¸c lÜnh  ùc    v kinh  Õ      éi theo  Ët  t ­ x∙ h   Lu khuyÕn  Ých  u     kh ®Ç t trong  íc ban  n  hµnh  µy  6­ ng 22­ 1994. II­ ¬ng  èithiÓu,h Ö   èng   L t    th thang,b¶ng ¬ng:   l 1.L¬ng  èi Óu:   t  thi L¬ng  èithiÓu  t  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  3  3  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  ® îcthùc hiÖn        nh sau: a) Møc  ¬ng  èithiÓu  µ møc  ¬ng    l t  l  l tr¶cho  êilao ®éng  µm  ng     l c«ng  Öc  vi ®¬n gi¶n nhÊt (kh«ng      qua  o  ¹o)víi®iÒu  Ön    ng  µ  ®µ t     ki lao ®é v m«i  êng    tr lao ®éng  ×nh  êng. b th b) Møc  l ng  tèi ¬  thiÓu ® îc quy ®Þnh  tÝnh b»ng ®ång  ®«  la M ü   (USD/th¸ng). Møc ¬ng  èithiÓu  Ön  l t  hi nay  µ35  l   USD/th¸ng,¸p dông  i víi      ®è     doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi®ãng    a   µn  µ   éi vµ  µnh  è  å   c v ®Ç t n     trªn®Þ b H N   th ph H ChÝ  Minh;30    USD/th¸ng ¸p dông  i víic¸c doanh     ®è       nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµi®ãng        trªnc¸c tØnh,thµnh  è, thÞ    Þ  Ên cßn  ¹ hoÆc       ph   x∙th tr   l i c¸c doanh  nghiÖp  ö  ông  Òu    ng  n  sd nhi lao®é ®¬ gi¶n thuéc c¸cngµnh       n«ng nghiÖp,l©m     nghiÖp,nu«itrång thuû s¶n.§èivíi   µnh,nghÒ   ∙  îctho¶ thuËn                ng c¸c   ®®     møc ­ l ¬ng  èithiÓu  t  cao  ¬n  ×  Õp tôc thùc hiÖn  h th ti       møc ¬ng  èithiÓu    l t  ®ã cho  n   ®Õ khicã  Õt ®Þnh  íi.   quy   m Møc ¬ng  èithiÓu  µy  ã  Ó  Ën  ông      l t  n c th v d ®Ó tr¶cho    ng  lao ®é trong thêi    gian thö viÖc  ng  èi®a     nh t   kh«ng    ngµy  qu¸ 60  theo  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  5, NghÞ   ®Þnh  è  s 198/CP  µy  12­ ng 31­ 1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph trong tr ng  îp møc ¬ng   ê h   l thö viÖc  Êp  ¬n    th h møc ¬ng  èi Óu. l t  thi Kh«ng  îcdïng  ®  møc ¬ng  èithiÓu ®Ó     l t    tr¶cho    ng  lao ®é chuyªn m«n,  ü    k thuËt®∙    qua  o  ¹o. ®µ t 2.Thang ¬ng,b¶ng ¬ng,phô  Êp ¬ng:   l   l   cl Thang ¬ng,b¶ng ¬ng,møc ¬ng,phô  Êp ¬ng  µ  l   l   l   cl v quy  Õ    ¬ng    ch tr¶l quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 22  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: a) Doanh    nghiÖp  îcx©y  ùng  µ    ông  Ö   èng  ®  d v ¸p d h th thang ¬ng  l b¶ng ­ l ¬ng theo  µnh  Ò   ng ngh hoÆc   ã m   µnh  Ò  ¬ng  nh ng ngh t øng  íi Ö   èng  v   th h thang  l ng, b¶ng ¬ng  ¬  l nghÒ  hoÆc   ã m   µnh, nghÒ   ChÝnh  ñ  nh ng   do  ph quy  nh   ®Þ ®èi víi       doanh  c¸c nghiÖp  trongníctheo nguyªn t¾c         sau: ­ Sè   Ëc  ña    b c thang ¬ng,b¶ng ¬ng  ú thuéc vµo  l   l tu     møc    ®é phøc  ¹pcña  t  c«ng  Öc  ßi  áinhng  Ö   è  çi  Ëc ¬ng  vi ® h   h sm b l kh«ng  Êp  ¬n  Ö   è  Ëc ¬ng  th h h s b t øng trong c¸c thang ¬ng, b¶ng ¬ng  dông  i  íic¸c doanh     l   l ¸p  ®è v     nghiÖp  trong  níc;béisè  ña      c thang ¬ng  l kh«ng  îcthÊp  ¬n  éisè  ®  h b   thang ¬ng  l theo  µnh, ng   nghÒ  hoÆc   ã m   µnh,nghÒ     ông  i víi   nh ng   ¸p d ®è     doanh  c¸c nghiÖp  trong níc.   ­ Møc  ¬ng  Ëc  cña    l b 1  c¸c thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l trong  iÒu  Ön    ® ki lao ®éng  ×nh  êng  b th ph¶i cao  ¬n    h møc  ¬ng  èithiÓu  l t  (30 hoÆc   USD/th¸ng 35    tuú tõng  ïng,tõng  Ò     v   ngh theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 242/L§TBXH­Q§   ngµy  5­ 5­ 1992  ña  é  ëng  é  c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi).   X∙ 
  3. 3 ­ ViÖc  ©y  ùng  Ö   èng    xd h th thang ¬ng,b¶ng ¬ng  Çn  Êy ý  Õn  ña    l   l c l   ki c tæ chøc C«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   chøc  tæ  C«ng  oµn  ©m   êin¬i cha  ã    ® l th     c tæ chøc  C«ng  oµn  Ýnh  ® ch thøc vµ    µo    ghiv tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th b)  èivíidoanh  §   nghiÖp  íithµnh  Ëp  m  l cßn  ã  ã  c kh kh¨n trong ho¹t®éng       s¶n  Êt,kinh doanh  a  Ó    ông  xu     ch th ¸p d ngay  Ö   èng  h th thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l do  µ   íc quy  nh   ×  Nh n   ®Þ th trong  êigian  èi®a   th¸ng  êi sö  ông    th   t  6  ng   d lao ®éng  ã  Ó    Êp  ¬n  c th tr¶th h 10%     ­ 15%  møc ¬ng  Ýnh  l t theo  Ö   è  Ëc ¬ng ­ h sb l t ¬ng  øng  Ö   è  Ëc ¬ng  h sb l theo  µnh, nghÒ,  ã m   µnh, nghÒ   ng   nh ng   trong    c¸c thang ¬ng,b¶ng ¬ng  Nhµ   ícquy  nh  i víi   l   l do  n  ®Þ ®è     doanh  c¸c nghiÖp  trong n­   ícnhng    møc ¬ng  ña  Ëc  Êp  Êt trong níckh«ng  îcthÊp  ¬n  l c b th nh      ®  h møc ¬ng l tèithiÓu.Tríc khithùc hiÖn           ph¶itham    kh¶o    Õn  ña  chøc  ý ki c tæ  C«ng  oµn  ® c¬  ë  s hoÆc   chøc  tæ  C«ng  oµn  ©m   êin¬i cha  ã  chøc  ® l th     c tæ  C«ng  oµn  ® chÝnh  thøc  µ  ¨ng  ý  íic¬  v® k v   quan    ng  a   ¬ng. Sau  êigian    lao ®é ®Þ ph   th   quy ®Þnh  ãitrªnph¶ithùc hiÖn   ¬ng  n        tr¶l theo ®óng    quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n c)TrîcÊp ¬ng:    l Doanh  nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn        c¸ckho¶n  ô  Êp ¬ng  ph c l sau: ­ Phô  Êp    c khu  ùc:kh«ng  îc tÝnh  Êp  ¬n  v  ®  th h møc  ¬ng  ChÝnh  ñ  l do  ph quy  nh  i víi   ®Þ ®è     doanh  c¸c nghiÖp  trongníctrªncïng ®Þa  µn;       b ­ Phô   Êp  t  :    c ®¾ ®á kh«ng  îc tÝnh  Êp  ¬n  ®  th h møc   Ch Ýnh  ñ    do  ph quy ®Þnh  i víi   ®è     doanh  c¸c nghiÖp  trongníctrªncïng ®Þa  µn:       b ­  ô   Êp  c  ¹i  Ph c ®é h ,nguy  Ó m:  dông  hi ¸p  cho  ÷ng  nh nghÒ  hoÆc  c«ng  viÖc  a  îcquy  nh  ch ®   ®Þ trong thang ¬ng    l b¶ng ¬ng  ña  l c doanh nghiÖp. Ngoµi ra,doanh     nghiÖp  ã  Ó  c th quy  nh  ®Þ thªm    c¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng  ph c l vµ    Õ     c¸cch ®é kh¸c®Ó       tr¶cho  êilao®éng. ng     Møc ¬ng,phô  Êp ¬ng  ô  Ó  ngêilao ®éng  l   cl c th do     tho¶ thuËn  íi êilao   v  ng     ®éng  ng  nh ph¶i lÊy    Õn  ña  chøc    ý ki c tæ  C«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   chøc  tæ  C«ng  oµn  ©m  êin¬i cha  ã  chøc  ® l th     c tæ  C«ng  oµn  Ýnh  ® ch thøc  µ    µo  v ghiv hîp ®ång    ng  µ    lao®é v tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th d) Ng êisö  ông    ng  ã     d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng    xd quy  Õ    ¬ng,tr ch tr¶l  ­ íckhi¸p dông       ph¶itham    kh¶o    Õn  ña  chøc  ý ki c tæ  C«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc     tæ chøc C«ng  oµn  ©m  êin¬icha  ã  chøc  ® l th     c tæ  C«ng  oµn  Ýnh  ® ch thøc. e)  Öc    nh  Òn ¬ng  i  íic¸c chøc  Vi x¸c ®Þ ti l ®è v     danh gi¸m  c  ã  ®è (Ph tæng  Gi¸m  c) vµ    ®è   c¸cchøc  ô  ñ  ètkh¸ctrong doanh  v ch ch       nghiÖp    nh sau: Nguyªn  ¾c    nh: t x¸c®Þ ­Ng êigi÷chøc  ô    o  ã       v l∙nh®¹ c møc ¬ng  l cao  ¬n  êibÞ    o; h ng   l∙nh®¹ ­ Héi ®ång     doanh nghiÖp  hoÆc   ñ  ë  ÷u  ch s h doanh  nghiÖp  100%   èn  ­ vn ícngoµiquyÕt ®Þnh        møc ¬ng  ña    l c c¸cchøc  danh  trªn; nªu  ­ Ng êiViÖtNam   µ  êinícngoµin Õu  ÷chøc  ô        v ng       gi   v ngang  nhau  × ® îc th     tr¶l ng     ¬ nh nhau; §èi víic¸c doanh       nghiÖp  ªndoanh  íiníc ngoµi n Õu   li   v      thuª Gi¸m  c,   ®è   (Tæng  gi¸m  c)  µngêinícngoµihoÆc   ét  è  ®è l        m s chøc  danh  ü  Ët,chuyªn k thu     m«n  ph¶ithuªngêinícngoµido    ng  Öt Nam   ¶m   Ën  îcth×           lao ®é Vi   ® nh ®   møc   l ng  haibªn  ¬ do    tho¶ thuËn,ngoµira cßn  Ýnh         t thªm  ét  m kho¶n  Òn do  gia ti   xa    ®×nh, xa    èc,møc  ô  Ó  haibªn    Tæ qu   c th do    tho¶ thuËn.  
  4. 4 f)§èivíi ÷ng  µnh,nghÒ   Æc   ïnh  Çu  Ý...thang ¬ng,b¶ng ­      nh ng   ® th  d kh   , l   l ¬ng  µ  v quy  Õ    ¬ng  îc ban  µnh  ch tr¶ l ®  h sau    ¬  khi c quan qu¶n  ý cã  Èm   l   th quyÒn    Þ  é  ®Ò ngh B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éixem  Ðt tho¶ thuËn.   X∙ h   x    g)  êi sö  ông  Ng   d lao  ng    ®é ë c¸c V¨n phßng  i diÖn, hoÆc   êi níc ®¹     ng     ngoµingêi gèc  Öt Nam   nh      íc ngoµil trót¹  Öt Nam   ã      Vi   ®Þ cën    u    i Vi   c thuªlao    ®éng  µngêiViÖtNam     ùa  µo    l      nh d v c¸cquy  nh  trªn, ®Þ nªu   thang ¬ng,b¶ng ­ l   l ¬ng, møc   ô  Êp  ña    ph c c chøc  danh nghÒ  hoÆc   c«ng  Öc  µm  ¬  ë  vi l c s tho¶   thuËn  Òn l ng  íi êilao®éng    ti  ¬ v   ng     khigiao kÕt  îp ®ång    h  kinhtÕ.   II   Õ      ¬ng, tiÒn  ëng: ICh ®é tr¶l ­   th 1) C¨n  vµo  ×nh    cø  h thøc tr¶l ng     ¬ quy  nh  ¹ §iÓ m   t¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  5    i ®Þ s 197/CP, ngêi sö  ông    ng  ùa  än  ×nh     d lao ®é l ch h thøc   ¬ng  tr¶ l hay thay  æi  ® h×nh thøc tr¶l ng     ¬ cho  ïhîp víi iÒu  Ön,tÝnh  Êt c«ng  Öc  µ  chøc  ph       ® ki   ch   vi v tæ  s¶n  Êt cña  xu   doanh  nghiÖp.Nh ng  ù  ùa chän    sl  hoÆc   thay ® æi  µy    n ph¶ithÓ    hiÖn trong tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó  µ  îp ®ång    ng, tiÒn l ng        í    t th v h   lao ®é    ¬ tr¶cho ngêi ViÖt    Nam   b»ng  Òn  ©n   µng  µ   íc ViÖt  ti Ng h Nh n   Nam   theo  û    t gi¸ mua   ®ång  «la  ü   Ng ©n   µng  µ  íc ViÖt Nam   ® M do  h nh n     c«ng  è  ¹  êi®iÓ m    ­ b ti   th tr¶l ¬ng. 1) Tr¶ ¬ng    µm    l khil thªm  ê theo  gi   kho¶n    §iÒu  cña  1, 2  8  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: a) §èit ng:¸p dông     î     cho  äi  i t ng,trõnh÷ng  êilµm  Öc  m ®è  î     ng   vi theo ¬ng  l s¶n  È m   ph theo  nh  ®Þ møc ¬ng  l kho¸n hoÆc    ¬ng    tr¶l theo  êigian lµm  Öc  th     vi kh«ng    nh    µm  Öc      ¬ng  Ön vËn    êng  é  Ó  l¸xe  æn ®Þ nh l vi trªnc¸cph ti   t¶i® b (k c¶   i con),® êng    s«ng, ® êng  Ón, ® êng  µng    bi   h kh«ng  mua     thu  h¶is¶n,n«ng    s¶n,   thùc phÈ m...   b) C¸ch  Ýnh ¬ng  µm    t l l thªm  ê: gi ­§èivíi   ng   ¬ng        ®é tr¶l lao theo thêigian:    TiÒn ¬ng  µm   l l    TiÒn ¬ng  ê l gi   Sè  ê gi   150%   thªm  ê    gi       (theokho¶n  §iÒu    =    1  5      x  lµm thªm     x  hoÆc N§  197/CP)  200% + 150%  møc  ¬ng  ê  ña  µy  µm  Öc  ×nh  êng  dông  i  íi l gi c ng l vi b th ¸p  ®è v   nh÷ng  êlµm  gi   thªm  µo  µnh  ×nh  êng. v ng b th +  200%   møc ¬ng  ê cña  µy  µm  Öc  ×nh  êng    ông  i víi ê l gi   ng l vi b th ¸p d ®è       gi lµm  thªm  µo  µy  v ng nghØ  µng  Çn  h tu hoÆc   µy  Ô. ng l Trêng  îp  êi lao ®éng  îc nghØ   ï nh÷ng  ê lµm  h ng     ®  b  gi   thªm  ×  êi lao th ng     ®éng  chØ  ph¶i tr¶phÇn     chªnh  Öch  l b»ng 50%   Òn ¬ng  ê cña  µy  µm  ti l gi   ng l viÖc  ×nh  êng  Õu  µm  b th n l thªm  ê vµo  µy  ×nh  êng  gi   ng b th b»ng 100%  ¬ng  ê l gi   cña  µy  µm  Öc  ×nh  êng,n Õu  µm  ng l vi b th   l thªm  ê vµo  µy  gi   ng nghØ  µng  Çn  h tu hoÆc   µy  Ô. ng l
  5. 5 ­ §èivíi êi® îctr¶l ng       ng      ¬ theo  s¶n  È m,  ph sau    µn  µnh  nh  khiho th ®Þ møc   sè îng,khèil ng s¶n  È m   Ýnh  l   î   ph t theo  ê tiªuchuÈn  êtiªuchuÈn  gi     (gi     theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  (NghÞ  nh  ti  3  ®Þ 195/CP  µy  12­ ng 31­ 1994  ña  Ýnh  ñ),n Õu   c Ch ph   ngêisö  ông    ng  ã    Çu  µm   d lao®é c yªu c l thªm  × ®¬n    ÷ng  th   gi¸nh s¶n  È m   µm  ph l thªm  µi®Þnh  ngo   møc   ê tiªuchuÈn  îc t¨ng thªm  gi     ®    50%   Õu  n s¶n  È m   îc ph ®  lµm thªm  µo  µy  êng; 100%   Õu   v ng th   n s¶n ph¶m   µm  l thªm  µo  µy  v ng nghØ   hµng  Çn  tu hoÆc   µy  Ô. ng l 3)  êi lao ®éng    µm  Öc  µo  Ng     khil vi v ban  ªm   ® theo kho¶n    Òu  cña  3, §i 8  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  îctr¶l ng    ®    ¬ nh sau: a) Møc    tr¶: ­Møc  t  Êt b»ng    Ý nh   35%     ông  ¸p d cho  êng  îp lµm  Öc  ªntôcvµo    tr h  vi li     ban ®ªm   õ8  êtrëlªntrong m ét  t   gi         th¸ngkh«ng  ©n  Öth×nh    ph bi   thøc tr¶l ng.    ¬ ­ Møc   t  Êt    Ý nh b»ng 30%   dông  ¸p  cho    êng  îp  µm  Öc  µo    c¸c tr h l vi v ban ®ªm   cßn  ¹kh«ng  ©n  Öth×nh  l  i ph bi   thøc tr¶l ng.    ¬ b) C¸ch  Ýnh  Òn l ng      t ti  ¬ tr¶thªm    µm  Öc  µo  khil vi v ban  ªm: ® ­§èivíi   ng  îctr¶l ng        ®é ®    ¬ theo thêigian: lao    TiÒn ¬ng  l TiÒn ¬ng  ê l gi   Sè  êÝt  Êt      30% gi   nh       tr¶thªm    =  (theokho¶n       1,  x     µm  Öc  x   l vi hoÆc   t  Êt Ý nh §iÒu    197/CP) 5,N§        ban  ªm           ®       35% ­ §èivíi   ng  îctr¶l ng        ®é lao ®    ¬ theo  s¶n  È m, ¬ng  ph l kho¸n n Õu  µm    l thªm  vµo ban  ªm   ×  n    Òn l ng  îct¨ng thªm  t  Êt 30%   ® th ®¬ gi¸ti  ¬ ®     Ý nh   hoÆc   t  Êt Ý nh   35%   víi n    Òn l ng  µm  Öc  µo  so    ®¬ gi¸ti  ¬ l vi v ban  µy. ng Ng êilao ®éng  ëng     h theo s¶n  È m, ¬ng  ph l kho¸n n Õu  µm    l thªm  µo    v ban ®ªm   ×  n    Òn ¬ng  îc t¨ng thªm  t  Êt 30%   th ®¬ gi¸ti l ®    Ý nh   hoÆc   t  Êt 35%     Ý nh   so víi n    Òn l ng  µm  Öc  µo   ®¬ gi¸ti  ¬ l vi v ban  µy. ng Trêng  îp  h s¶n  È m   µm  ph l thªm  ê vµo  gi   ban  ªm   ×  Òn ¬ng  ê lµm  ® th ti l gi   thªm  îc tÝnh      µm  ®  tr¶nh l thªm  ê vµo  gi   ban  µy, céng  íitiÒn ¬ng    ng   v  l tr¶thªm  khilµm  Öc  µo    vi v ban  ªm.® 4/Ch Õ     ©ng ¬ng:   ®é n l a)  Öc  ©ng ¬ng  i  íingêi lao  ng  ngêi sö  ông  Vi n l ®è v     ®é do   d lao  ng  ®é quyÕt  nh  ®Þ sau    khitham kh¶o    Õn  ña  ý ki c C«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   chøc  tæ  C«ng  oµn  ©m  êin¬icha  ã  chøc  ® l th     c tæ  C«ng  oµn  Ýnh  ® ch thøc theo    nguyªn  t¾c  sau: ­ Sè   êi ® îc n©ng ¬ng  µng    ng     l h n¨m trong doanh    nghiÖp  ô  éc  µo  ph thu v yªu cÇu    c«ng  Öc  vi hoÆc   êigian lµm  Öc  ¹ doanh  th     vi t  i nghiÖp. ­ C¨n  ®Ó   ©ng  Ëc ¬ng  µ tiªuchuÈn  ü  Ët;tiªuchuÈn  cø  n b l l    k thu     chøc  danh  chuyªn m«n    nghiÖp  ô. v b) §iÒu  Ön  ©ng  Ëc:   ki n b ­ Nh   ∙    ® giao  Õt  îp  ng,  k h ®å kh«ng    nh  êigian  x¸c ®Þ th   hoÆc   îp  ng  h ®å x¸c ®Þnh  êigian  õ 1    th   t   n¨m  ë lªn;ngêi gi÷ chøc  ô  Héi  ng  tr        v do  ®å qu¶n  Þ tr   thuª®iÒu  µnh    h doanh nghiÖp.
  6. 6 ­ Trong  îp ®ång    ng    h  lao ®é hoÆc   tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó  ã  éidung  í    t th c n   n©ng  Ëc ¬ng. bl ­Thêigian xÐt n©ng  Ëc ¬ng           bl nh sau: +  êng  îp  Tr h doanh  nghiÖp  dông  Ö   èng  ¸p  h th thang ¬ng, b¶ng ¬ng    l   l do Nhµ   ícquy  nh  × ngêilao ®éng  n  ®Þ th      ph¶icã  t  Êt 2    Ý nh   n¨m  ®ñ  th¸ng)®èi ( 24     víic¸c chøc     danh  ã  Ö   è  c h s møc ¬ng  ëi®iÓ m   Ëc    Êp  ¬n  l kh   (b 1) th h 1,78;ph¶i    cã  t  Êt 3  Ý nh   n¨m  ®ñ  th¸ng)®èi víi   ( 36        chøc  c¸c danh  ã  Ö   è  c h s møc ¬ng  ëi l kh   ®iÓ m   Ëc    õ 1,78  ëlªnkÓ   õ thêi®iÓ m   Õp ¬ng  (b 1) t   tr     t     x l hoÆc   ©ng  Ëc ¬ng  n bl tr c®ã. í  +  êng  îp  Tr h doanh  nghiÖp  a  ©y  ùng  Ö   èng  ch x d h th thang ¬ng, b¶ng ­ l   l ¬ng  ×  i  íingêi lao ®éng  ã  êigian  o  ¹onghÒ   íi24  th ®è v      c th   ®µ t   d   th¸ng cã  êi   th   gian  n¨m  2  (24 th¸ng)lµm  Öc  ¹    vi t i doanh nghiÖp  îc n©ng  Ëc ¬ng  t  Êt ®  bl Ý nh   b»ng  10%  møc  ¬ng    l ghi trong hîp  ng    ng,  i  íingêi lao ®éng  ã    ®å lao ®é ®è v      c thêigian  o  ¹onghÒ   õ 24    ®µ t   t   th¸ng trëlªncã  êigian  n¨m        th   3  (36 th¸ng)lµm    viÖc  ¹  t idoanh  nghiÖp  îc n©ng  Ëc ¬ng  t  Êt  ®  b l Ý nh b»ng   7% møc  ¬ng    l ghi tronghîp ®ång    ng.    lao®é +  èivíi êilµm  Öc  Ých  ùc,cã  Öu  §   ng   vi t c   hi qu¶  × ngêisö  ông    ng  th    d lao ®é cã  Ó  ©ng  Ëc  ím  ¬n  êigian quy  nh  th n b s h th     ®Þ trªn. c)N © ng  Ëc:   b Ng êi thuéc  Ön  ©ng  Ëc, ®Ó   îc n©ng  Ëc  ×    di n b  ®  b th doanh nghiÖp ph¶i   tæ  chøc    ©ng  Ëc: thin b ­Thin©ng  Ëc  i víi    b ®è     c«ng  ©n  µtiªuchuÈn  Êp  Ëc  ü  Ëtøng  íi nh l    c b k thu   v  c«ng  Öc  µ   êi®ã   ¶m   Ën. vi m ng   ® nh ­ Thin©ng  Ëc  i víi      b ®è     viªnchøc  chuyªn m«n    nghiÖp  ô  õa  µnh  ôc  v th h ph vô  µtiªuchuÈn  l    chøc danh chuyªn m«n    nghiÖp  ô. v Trêng  îp doanh  h  nghiÖp  a  ã    Èn  Êp  Ëc  ü  Ët,   Èn  ch c tiªuchu c b k thu   chu tiªu chuyªn  m«n  nghiÖp  ô  ×  êi sö  ông  ®éng  v th ng   d lao  ph¶i quy  nh  ¹m  êi   ®Þ t th   m ét  è  s chØ    tiªukinh tÕ  ü  Ët,chuyªn    k thu   m«n   ¾n   g chÆt  íinéi dung  v    c«ng  viÖc  hoÆc  tr¸chnhiÖ m   îc giao    ¬  ë    ®  trªnc s tham  kh¶o    Õn  ña  chøc  ý ki c tæ  C«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   idiÖn  ña  Ëp  Ó  êi lao ®éng  ¬i cha  ã    ®¹   c t th ng     n  c tæ chøc  C«ng  oµn. ® d) Møc  ¬ng  îc n©ng  Ëc  l ®  b theo  Ö   èng  h th thang ¬ng, b¶ng ¬ng    l   l do doanh nghiÖp  ©y  ùng.Quy Õt  nh  ©ng  Ëc ¬ng  ý  õ ngµy  µo  × ® îc xd   ®Þ n bl k t  n th     hëng ¬ng  íitõngµy  . l m    ®ã e) Tõ    nay  ë®i    tr   c¸cdoanh  nghiÖp    vµo  c¨n cø  Th«ng   µy  Ëp  Õ   ¹ch tn l k ho   n©ng  Ëc ¬ng  µng  b l h n¨m trong  Õ   ¹ch  k ho s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  ña  c doanh  nghiÖp    chøc    ©ng  Ëc  µ  Õt  nh  ©ng  Ëc ¬ng  ®Ó tæ  thin b v quy ®Þ n bl cho  Ön  di ® îcn©ng  Ëc ¬ng  éc doanh    bl thu   nghiÖp qu¶n  ý. l 5/ ViÖc  Ých th ng  õ lî nhuËn    tr   ë t     i cßn  ¹ theo  li  kho¶n  §iÒu  cña  2  9  NghÞ   ®Þnh  è  s 197/CP  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: a) §èit ng ® îcxÐt th ng:    î       ë ­Lao  ng  ã  êigian lµm  Öc  ¹ doanh    ®é c th     vi t   i nghiÖp  õ1  t   n¨m  ëlªn. tr   ­Cã   ng  ãp  µo  Õt    ®ã g v k qu¶  s¶n  Êt,kinhdoanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp.
  7. 7 b) Møc   ëng  ña  ét  th c m n¨m  kh«ng  Êp  ¬n  th¸ng l ng    th h 1   ¬ ghi trong  îp h  ®ång    ng. lao®é c) Quy  Õ   ëng: Doanh    ch th   nghiÖp ph¶i x©y  ùng    d quy  Õ   ëng  ch th theo  nguyªn t¾c    sau: ­ C¨n  vµo  Öu  cø  hi qu¶  ng   ãp  ña  êi lao  ng   i  íidoanh  ®ã g c ng   ®é ®è v   nghiÖp  Ó  Ön  th hi qua  n¨ng  Êt,chÊtl ng c«ng  Öc; su    î   vi ­ C¨n  vµo  êigian lµm  Öc  ¹ doanh    cø  th     vi t   i nghiÖp  êicã  êigian nhiÒu  ng   th     th× ® îchëng  Òu  ¬n;    nhi h ­ChÊp  µnh  éiquy  û  Ëtlao®éng  ña    h n  k lu     c doanh  nghiÖp. Quy  Õ   ëng  ch th ph¶itham    kh¶o    Õn  ña  ý ki c C«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc     tæ chøc  C«ng  oµn  ©m  êin¬icha  ã  chøc  ® l th     c tæ  C«ng  oµn  Ýnh  ® ch thøc. 6/Tr¶ ¬ng    õng  Öc   l khing vi theo kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    3  12  ®Þ 197/CP  ­ ® îcthùc hiÖn        nh sau: Trong  ét  lµm  Öc,n Õu  õng  Öc  õ 2  ê trëlªnth×  õng  Öc  m ca  vi   ng vi t   gi       ng vi vµo  ê nµo  × ® îctr¶®ñ  ¬ng  ña  ê ®ã,  Õu  õng  Öc  n   Õt  th× gi   th       l c gi   n ng vi ®Õ h ca    ® îctr¶®ñ  ¬ng  ña  ®ã,  Õu  µm  Öc  Õt  Çn,h Õt     l c ca  n l vi h tu   th¸ng th×  îctr¶®ñ     ®   tiÒn ¬ng  l theo ¬ng  Çn ¬ng  l tu l th¸ng cña  Çn, th¸ng ®ã,    tu     møc   Òn ¬ng    ti l ®Ó tÝnh      õng  Öc  µ tiÒn ¬ng  tr¶khing vi l   l th¸ng tr c liÒn kÒ   µ  îc tÝnh ¬ng      í    v®  t øng víic¸c h×nh     thøc   ¬ng ¬ng  tr¶ l t øng  íic¸c h×nh  v    thøc   ¬ng  êigian    tr¶ l th   quy ®Þnh  ¹ kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è  t i 1,§i 5  ®Þ s 197/CP. IV­Tæ     chøc  ùc  Ön: th hi 1. C¨n  vµo    cø  Th«ng   íng  Én  µy, doanh  th d n  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµi,doanh    nghiÖp trong khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng nghiÖp, c¸c c¬      quan   tæ chøc  ícngoµit¹ ViÖt Nam   ím  n   i    s ban  µnh  Ö   èng  h h th thang ¬ng,møc ¬ng  µ  l   l v ®¨ng  ý  íi ë  k v   Lao  ng   ¬ng  S ®é ­Th binh vµ  héivµ  c¸o víi û     X∙    b¸o      ban  µ   íc U Nh n   vÒ   îp t¸cvµ  Çu . h   d t 2. Hµng    th¸ng ngêisö  ông    ng  ã     d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   c¸o víi ¬    b¸o      quan  c lao ®éng  µ  ¬    v c quan  µichÝnh  a   ¬ng  Ò   nhËp  ùc tÕ, bao  å m:  t  ®Þ ph v thu  th     g tiÒn ¬ng, tiÒn  ëng  µ    l   th v c¸c kho¶n  nhËp  thu  kh¸c (nÕu  ã) theo  è îng  ña    c  sl c ngêilao®éng  ¹ doanh     t i nghiÖp. 3. Së     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitØnh,thµnh  è  èihîp víi   X∙      ph ph         Liªn ®oµn    ng  lao ®é tØnh,thµnh  è; Së     ph   kinh tÕ  i  ¹i    ®è ngo ; Ban qu¶n  ýkhu  Õ   l  ch xuÊt,khu    c«ng  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  îcNhµ   ícuû  Òn  Óm    ùc hiÖn  ®  n   quy ki trath   Th«ng   µy. tn Th«ng  nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  1­ t c hi l     t  1­ 1995. B∙ibá  Êtc¶        t   quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ×  íng m ¾ c     Þ  qu¸ tr     n cgv   ®Ò ngh ph¶n  kÞp  ¸nh  thêivÒ   é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éinghiªncøu,gi¶i   X∙ h         Õt. quy  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản