Thông tư 110/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
108
lượt xem
2
download

Thông tư 110/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 110/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 110/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦   c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 1 0 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 8   t h ¸ n g 1 1   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 169/2004/N§­CP  ngµy 22/9/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  170/2003/N§­CP, ngµy 25 th¸ng 12   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p   lÖnh gi¸; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 169/2004/N§­CP ngµy 22/9/2004 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong   lÜnh   vùc   gi¸   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   NghÞ   ®Þnh   sè   169/2004/N§­CP),. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   trong lÜnh vùc gi¸ nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh:  Th«ng t nµy ¸p dông  ®èi víi vi ph¹m hµnh chÝnh trong   lÜnh vùc gi¸ ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè   169/2004/N§­CP.  2. §èi tîng ¸p dông:  C¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc trong vµ ngoµi n íc (sau ®©y  gäi lµ  c¸ nh©n,  tæ chøc) cã  hµnh vi cè   ý  hoÆc  v«  ý  vi   ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  gi¸ mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m. Trêng   hîp   §iÒu  íc   quèc   tÕ   mµ   Céng   hoµ   x∙   héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam  ®∙ ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c  víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 169/2004/N§­CP th× ¸p dông quy   ®Þnh cña §iÒu íc quèc tÕ ®ã.  3.   C¸c   trêng   hîp   kh«ng   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc gi¸: a) C¸n bé, c«ng chøc khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô  trong lÜnh vùc gi¸  ®îc giao mµ  cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh vÒ  lÜnh vùc gi¸ sÏ  bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p   luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc;
 2. 2 b)   C¬   quan   nhµ   níc   ban   hµnh   v¨n   b¶n   quy   ®Þnh   gi¸  kh«ng   ®óng   thÈm   quyÒn   th×   v¨n   b¶n   quy   ®Þnh   kh«ng   ®óng  thÈm quyÒn bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  ban  hµnh v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p  luËt; ngêi ký  v¨n b¶n kh«ng  ®óng thÈm quyÒn bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  c¸n bé, c«ng chøc; c) Trêng hîp hÕt thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 169/2004/N§­CP; d) Vi ph¹m hµnh chÝnh cã dÊu hiÖu téi ph¹m, hå s¬ ®îc  chuyÓn   cho   c¬   quan   tiÕn   hµnh   tè   tông   h×nh   sù   cã   thÈm  quyÒn xem xÐt, gi¶i quyÕt theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  h×nh sù; e) Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  gi¸ trong c¸c lÜnh vùc mµ   ®∙  bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc ®ã. 4. Nguyªn t¾c xö ph¹t  Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  gi¸   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   3   NghÞ   ®Þnh   sè  169/2004/N§­CP. 5.   T×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   ®èi   víi  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ a)   Nh÷ng   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   ®èi   víi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   gi¸   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n 1 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 169/ 2004/N§­CP. b)   Nh÷ng   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   ®èi   víi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   trong   lÜnh   vùc   gi¸   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n 2 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 169/2004/N§­CP. c)  C¸c kh¸i  niÖm  vi ph¹m  cã  tæ chøc,  vi ph¹m  nhiÒu  lÇn, t¸i ph¹m ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 134/ 2003/N§­ CP   ngµy   14/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh  chi  tiÕt   thi   hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  n¨m 2002. Cô thÓ nh sau: ­ Vi ph¹m cã tæ chøc lµ trêng hîp cã hai ngêi trë lªn  c©u kÕt chÆt chÏ víi nhau, cè ý cïng thùc hiÖn hµnh vi vi   ph¹m hµnh chÝnh. ­ Vi  ph¹m nhiÒu  lÇn  lµ  trêng  hîp thùc  hiÖn  vi ph¹m  hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   gi¸   trong   khi   tríc   ®ã   ®∙   vi  ph¹m hµnh  chÝnh  còng trong  lÜnh vùc gi¸ nhng cha bÞ  xö  ph¹t vµ cha hÕt thêi hiÖu xö ph¹t. ­   T¸i   ph¹m   lµ   trêng   hîp   ®∙   bÞ   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc gi¸ nhng cha hÕt thêi h¹n mét n¨m kÓ  tõ  ngµy chÊp  hµnh  xong quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  hoÆc kÓ  tõ  ngµy  hÕt thêi hiÖu thi hµnh cña quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ l¹i thùc  hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh còng trong lÜnh vùc gi¸.
 3. 3 6. Thêi hiÖu xö  ph¹t, thêi hiÖu thi hµnh quyÕt  ®Þnh   xö   ph¹t,   thêi   h¹n   ®îc   coi   lµ   cha   bÞ   xö   ph¹t,   thêi   h¹n  ph¶i chÊp hµnh xö ph¹t ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc gi¸  a) Thêi hiÖu xö  ph¹t, thêi hiÖu thi hµnh quyÕt  ®Þnh   xö   ph¹t,   thêi   h¹n   ®îc   coi   lµ   cha   bÞ   xö   ph¹t,   thêi   h¹n  ph¶i chÊp hµnh xö ph¹t ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc gi¸ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5, 6,  7 vµ §iÒu 23 NghÞ ®Þnh sè 169/2004/N§­CP. b)   C¸ch   tÝnh   thêi   h¹n,   thêi   hiÖu   trong   xö   ph¹t   vi  ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc gi¸   thùc hiÖn  theo  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p  lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. Cô thÓ nh sau: ­   Thêi   h¹n,   thêi   hiÖu   ®îc   quy   ®Þnh   theo   th¸ng   hoÆc  theo n¨m th× kho¶ng thêi gian ®ã ®îc tÝnh theo th¸ng, n¨m  d¬ng lÞch, bao gåm c¶ ngµy nghØ theo quy ®Þnh cña Bé luËt  Lao ®éng. ­   Thêi   h¹n   ®îc   quy   ®Þnh   theo   ngµy   th×   kho¶ng   thêi  gian  ®ã   ®îc tÝnh theo ngµy lµm viÖc, kh«ng bao gåm ngµy  nghØ theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng. I I .   H µ N H   V I   V I   P H ¹ M   H µ N H   C H Ý N H   T R O N G   L Ü N H   V ù C   G I ¸ ,  H×NH THøC Xö PH¹T Vµ MøC PH¹T Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh gi¸, h×nh thøc  xö  ph¹t vµ  møc ph¹t thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vµ §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè  169/2004/N§­CP   cña   ChÝnh   phñ   vµ   ®îc   quy   ®Þnh  cô   thÓ   nh sau: 1. §èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ b×nh æn gi¸  a)   Ph¹t   tiÒn   ®èi   víi   c¸   nh©n,   tæ   chøc   cã   hµnh   vi  kh«ng  thùc  hiÖn c¸c biÖn ph¸p  b×nh  æn gi¸   ®îc quy  ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh sè 170/2003/N§­CP ngµy 25/12/2003 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh  gi¸. Cô thÓ ph¹t tiÒn  7.500.000 ®ång ®èi c¸ nh©n, tæ chøc  thùc hiÖn mçi hµnh vi vi ph¹m sau: ­ Kh«ng b¸o c¸o, b¸o c¸o kh«ng  ®óng quy  ®Þnh khi Nhµ  níc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b×nh æn gi¸;  ­ Kh«ng thùc hiÖn  ®óng c¸c biÖn ph¸p b×nh æn gi¸ cña  c¬ quan cã thÈm quyÒn. Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau:
 4. 4 ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc     6.000.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc     8.500.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; 2. §èi víi hµnh vi chÊp hµnh sai gi¸ hiÖp th¬ng a)  Ph¹t tiÒn 4.000.000 ®ång ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc   thùc hiÖn hµnh vi mua, b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô sai  víi møc gi¸ t¹m thêi trong hiÖp th¬ng gi¸ hoÆc gi¸ hiÖp  th¬ng ®∙ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ NÕu cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t     3.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   trë    3.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc    4.500.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë     5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; b) C¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  ë  môc a nãi trªn, ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p   dông c¸c biÖn ph¸p sau: ­ BÞ  tÞch thu toµn bé  sè  tiÒn chªnh lÖch gi¸ cã   ®îc  do vi ph¹m hµnh chÝnh; ­ Buéc ph¶i båi thêng toµn bé  sè  tiÒn bÞ  tæn thÊt do  thùc hiÖn sai gi¸; ­ ChÞu  mäi  chi phÝ   ®Ó  thùc  hiÖn viÖc  hoµn  tr¶ tiÒn  chªnh lÖch gi¸ cho c¸ nh©n, tæ chøc bÞ ¸p dông gi¸ sai. 3. §èi víi hµnh vi chÊp hµnh sai gi¸ do c¬  quan cã  thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh a)  Ph¹t tiÒn 7.500.000  ®ång  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc  thùc hiÖn hµnh vi mua, b¸n hµng ho¸,   cung cÊp dÞch vô  sai víi  møc gi¸ cô  thÓ, khung gi¸, gi¸ giíi h¹n do UBND   tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng vµ  c¬  quan cã  thÈm 
 5. 5 quyÒn (ngoµi nh÷ng c¬ quan quy ®Þnh t¹i môc b, c díi ®©y)  quyÕt ®Þnh. Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ NÕu cã  mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t    6.000.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t    8.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; b) Ph¹t tiÒn 15.000.000 ®ång ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc   thùc hiÖn hµnh vi mua, b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô sai  víi  møc gi¸ cô thÓ, khung gi¸, gi¸ giíi h¹n do Bé tr ëng,  Thñ trëng c¬ quan ngang Bé quyÕt ®Þnh. Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ NÕu cã  mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t  12.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t  17.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë  20.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; c) Ph¹t tiÒn 25.000.000 ®ång ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc   thùc hiÖn hµnh vi mua, b¸n hµng ho¸,   cung cÊp dÞch vô  sai   víi     møc   gi¸   cô   thÓ,   khung   gi¸,   gi¸   giíi   h¹n     do  ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ NÕu cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t   22.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   trë  20.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc  27.500.000 
 6. 6 ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë   30.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; d) C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh  ë  môc a, b, c nãi trªn ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn cßn  cã thÓ bÞ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: ­ BÞ  tÞch thu toµn bé  sè  tiÒn chªnh lÖch gi¸ cã   ®îc  do vi ph¹m hµnh chÝnh; ­ Buéc ph¶i båi thêng toµn bé  sè  tiÒn bÞ  tæn thÊt do  thùc hiÖn sai gi¸; ­ ChÞu  mäi  chi phÝ   ®Ó  thùc  hiÖn viÖc  hoµn  tr¶ tiÒn  chªnh lÖch gi¸ cho c¸ nh©n, tæ chøc bÞ ¸p dông gi¸ sai. 4. §èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  lËp ph¬ng ¸n  gi¸ Ph¹t   tiÒn   7.500.000   ®ång   ®èi   víi   c¸   nh©n,   tæ   chøc   thùc   hiÖn   hµnh   vi   lËp   ph¬ng   ¸n   gi¸   tµi   s¶n,   hµng   ho¸,  dÞch vô  do Nhµ  níc  ®Þnh gi¸ sai víi quy chÕ  tÝnh gi¸ do  c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh.  Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ NÕu cã  mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t    6.000.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t    8.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; 5. §èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thÈm ®Þnh gi¸ a) Ph¹t tiÒn 4.000.000  ®ång  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc  thùc hiÖn hµnh vi thÈm  ®Þnh gi¸ sai víi môc  ®Ých vô  lîi,  g©y thiÖt h¹i cho c¸ nh©n, tæ chøc, Nhµ níc. Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ NÕu cã  mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t      3.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   trë      3.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång;
 7. 7 ­ NÕu cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t      4.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë      5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; b) Ph¹t tiÒn 7.500.000  ®ång  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc  thùc hiÖn hµnh vi thÈm ®Þnh gi¸ khi kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó  ho¹t  ®éng  thÈm   ®Þnh gi¸ theo quy  ®Þnh  t¹i  NghÞ   ®Þnh sè  170/2003/N§­CP ngµy 25/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi  tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh gi¸. Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ NÕu cã  mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t    6.000.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t    8.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; c) Ph¹t tiÒn 7.500.000  ®ång  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc  kh«ng thùc hiÖn thÈm ®Þnh gi¸ ®èi víi tµi s¶n mµ theo quy  ®Þnh cña Nhµ níc ph¶i thÈm ®Þnh gi¸.  Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ NÕu cã  mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t    6.000.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t    8.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; d) C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh nãi  ë  môc a,b ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông  mét hoÆc c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau:  ­ BÞ tÞch thu sè tiÒn thu lîi do vi ph¹m hµnh chÝnh. ­ Tíc quyÒn sö dông thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸:
 8. 8 + Tíc cã thêi h¹n quyÒn sö dông thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ  gi¸ trong  trêng hîp vi ph¹m lÇn  ®Çu, hoÆc  cã  t×nh  tiÕt  gi¶m nhÑ. + Tíc kh«ng thêi h¹n quyÒn sö dông thΠthÈm ®Þnh viªn   vÒ  gi¸ trong trêng hîp t¸i ph¹m, hoÆc cã  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng. ®) C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i môc a, b, c nãi trªn ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn,  ph¹t bæ sung cßn cã  thÓ  bÞ  buéc båi th êng sè  tiÒn bÞ  tæn  thÊt do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. 6. §èi víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh vÒ  niªm yÕt gi¸ a) Ph¹t c¶nh c¸o nÕu vi ph¹m lÇn ®Çu ®èi víi c¸ nh©n,  tæ chøc thùc hiÖn hµnh vi kh«ng thùc hiÖn niªm yÕt hoÆc  niªm yÕt gi¸ kh«ng  ®óng quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm giao dÞch,  mua b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô, ®èi víi hµng ho¸ dÞch  vô do doanh nghiÖp tù ®Þnh gi¸.  b)   Ph¹t   tiÒn   150.000   ®ång   ®èi   víi   c¸   nh©n,   tæ   chøc  thùc hiÖn hµnh vi kh«ng thùc hiÖn niªm yÕt, niªm yÕt gi¸  kh«ng  ®óng quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm giao dÞch, mua b¸n hµng  ho¸, cung cÊp dÞch vô,  ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô  do doanh  nghiÖp tù ®Þnh gi¸.  Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc tiÒn ph¹t nh sau: ­ NÕu cã  tõ  mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë    100.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång ­ NÕu cã  tõ  mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë    200.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; c)   Ph¹t   tiÒn   350.000   ®ång   ®èi   víi   c¸   nh©n,   tæ   chøc  thùc hiÖn hµnh vi kh«ng niªm yÕt, niªm yÕt gi¸ kh«ng ®óng   quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm giao dÞch, mua b¸n hµng ho¸, cung  cÊp dÞch vô, ®èi víi hµng ho¸, gi¸ dÞch vô thuéc danh môc  Nhµ níc ®Þnh gi¸.  Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc tiÒn ph¹t nh sau: ­ NÕu cã  tõ  mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë   200.000 ®ång; lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ­ NÕu cã  tõ  mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë   500.000 ®ång; lªn, møc ph¹t tiÒn lµ 
 9. 9 7. §èi víi hµnh vi liªn kÕt ®éc quyÒn vÒ gi¸ a) Ph¹t tiÒn 7.500.000  ®ång  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc  thùc hiÖn  hµnh  vi kh«ng  b¸o c¸o hoÆc b¸o c¸o kh«ng   ®Çy  ®ñ, kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng kÞp thêi sè  liÖu, tµi liÖu cã  liªn quan   ®Õn  chi  phÝ  s¶n  xuÊt,  lu th«ng,  gi¸ hµng  ho¸  dÞch vô   ®éc quyÒn theo yªu cÇu cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn  qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸. Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ NÕu cã  mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t    6.000.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t    8.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; b) Ph¹t tiÒn 12.500.000 ®ång ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc   thùc hiÖn trong ph¹m vi mét   tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  trung ¬ng c¸c hµnh vi sau ®©y: ­   Tho¶   thuËn   gi÷a   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ®Ó   Ên   ®Þnh  gi¸, khèng chÕ  gi¸, thay  ®æi gi¸ b¸n hµng ho¸, gi¸ dÞch  vô nh»m h¹n chÕ c¹nh tranh, x©m ph¹m lîi Ých hîp ph¸p cña  tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c hoÆc cña ngêi  tiªu dïng.  ­ Tho¶  thuËn  gi÷a  c¸c tæ  chøc,  c¸ nh©n  t¹o sù  khan  hiÕm hµng ho¸ b»ng c¸ch h¹n chÕ  s¶n xuÊt, ph©n phèi, vËn  chuyÓn,  b¸n hµng ho¸,  cung  øng dÞch vô; ph¸ huû, lµm h  háng hµng ho¸, x©m ph¹m lîi  Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸  nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c hoÆc cña ngêi tiªu dïng. ­ Tho¶ thuËn gi÷a c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c  ®iÒu kiÖn  b¸n  hµng,  mua hµng,  cung  øng dÞch vô  sau b¸n  hµng g©y ¶nh hëng  ®Õn møc gi¸ hµng ho¸, gi¸ dÞch vô, x©m  ph¹m lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh  doanh kh¸c hoÆc cña ngêi tiªu dïng.  ­ Tho¶ thuËn gi÷a c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thay  ®æi gi¸  mua, gi¸ b¸n hµng ho¸, dÞch vô ®Ó triÖt tiªu hoÆc Ðp buéc  c¸c   doanh  nghiÖp   kh¸c  liªn   kÕt   víi   m×nh   hoÆc   trë   thµnh   chi   nh¸nh   cña   m×nh,   x©m   ph¹m   lîi   Ých   hîp   ph¸p   cña   tæ  chøc,  c¸c  nh©n   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh   kh¸c   hoÆc  cña  ng êi  tiªu dïng;
 10. 10 Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ NÕu cã  mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t  11.000.000  tiÒn lµ  ®ång;  ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã mét t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t  13.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë  15.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; c) Ph¹t tiÒn 17.500.000 ®ång ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc   thùc   hiÖn   trong   ph¹m   vi   réng   h¬n   mét     tØnh,   thµnh   phè  trùc   thuéc   trung  ¬ng   c¸c   hµnh   vi   quy   ®Þnh   ë   môc   b   nãi  trªn; Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ NÕu cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t   16.000.000  tiÒn lµ  ®ång;  ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   trë  15.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc  18.500.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë   20.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; d) C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i môc b, c nãi trªn ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn, cßn  bÞ   tÞch   thu   toµn   bé   sè   tiÒn   thu   lîi   do   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh; ®) C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i môc b, c nãi trªn ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn, ph¹t  bæ sung cßn cã  thÓ  bÞ  buéc båi thêng sè  tiÒn bÞ  tæn thÊt  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. 8. §èi víi hµnh vi ®Çu c¬ t¨ng gi¸, Ðp gi¸  a) Ph¹t tiÒn 4.000.000  ®ång  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc  thùc hiÖn hµnh vi lîi dông thiªn tai, ®Þch ho¹, diÔn biÕn   bÊt thêng kh¸c  ®Ó   ®Çu c¬  t¨ng gi¸,  Ðp gi¸ trong ph¹m vi  mét huyÖn, quËn, thÞ x∙; Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau:
 11. 11 ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc       3.500.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë      3.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc       4.500.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë      5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; b) Ph¹t tiÒn 7.500.000  ®ång  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc  thùc hiÖn hµnh vi lîi dông thiªn tai, ®Þch ho¹, diÔn biÕn   bÊt thêng kh¸c  ®Ó   ®Çu c¬  t¨ng gi¸,  Ðp gi¸ trong ph¹m vi  réng h¬n mét huyÖn, quËn, thÞ x∙; Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc     6.000.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc     8.500.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; c) C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i môc a, b   nãi trªn ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn cßn  cã thÓ bÞ tÞch thu sè tiÒn thu lîi do vi ph¹m hµnh chÝnh.  d) C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i môc a, b nãi trªn ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn, ph¹t  bæ xung, cßn cã thÓ bÞ buéc båi thêng sè tiÒn bÞ tæn thÊt  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra.    9. §èi víi hµnh vi bÞa  ®Æt, loan tin kh«ng cã  c¨n  cø vÒ viÖc t¨ng gi¸ hoÆc h¹ gi¸  a) Ph¹t tiÒn 4.000.000  ®ång  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc  thùc hiÖn hµnh vi bÞa  ®Æt, loan tin kh«ng cã  c¨n cø vÒ  viÖc t¨ng gi¸ hoÆc h¹  gi¸ hµng ho¸, dÞch vô  do UBND tØnh  quyÕt   ®Þnh,   g©y   thiÖt   h¹i   ®Õn   lîi   Ých   hîp   ph¸p   cña   c¸  nh©n,   tæ   chøc   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   kh¸c,   cña   ngêi   tiªu  dïng vµ lîi Ých cña Nhµ níc.        Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau:
 12. 12 ­ NÕu cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t       3.500.000  tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   tõ   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   trë      3.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc      4.500.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë       5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; b) Ph¹t tiÒn 7.500.000  ®ång  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc  thùc hiÖn hµnh vi bÞa  ®Æt, loan tin kh«ng cã  c¨n cø vÒ  viÖc t¨ng gi¸ hoÆc h¹ gi¸ hµng ho¸, dÞch vô do ChÝnh phñ,  Thñ  tíng ChÝnh phñ, Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé  quyÕt   ®Þnh,   g©y   thiÖt   h¹i   ®Õn   lîi   Ých   hîp   ph¸p   cña   c¸  nh©n,   tæ   chøc   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   kh¸c,   cña   ngêi   tiªu  dïng vµ lîi Ých cña Nhµ níc.   Trêng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  hoÆc t¨ng nÆng th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc     6.000.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë    5.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc     8.500.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; 10. §èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  trî  gi¸, trî  cíc vËn chuyÓn, c¸c biÖn ph¸p hç  trî   ®Ó  thùc hiÖn chÝnh  s¸ch gi¸  a) Ph¹t tiÒn 7.500.000  ®ång  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc  thùc   hiÖn   hµnh   vi     sö   dông   sai   môc   ®Ých   tiÒn   trî   gi¸,  tiÒn trî cíc vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ c¸c kho¶n tiÒn hç trî  ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸.  Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc     6.000.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë    5.000.000 
 13. 13 lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc     8.500.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; b) Ph¹t tiÒn 15.000.000 ®ång ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc   thùc hiÖn hµnh vi khai man, khai khèng hå  s¬  thanh to¸n  ®Ó  nhËn tiÒn trî  gi¸, trî  cíc vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ  c¸c  kho¶n tiÒn hç trî ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸. Trêng   hîp   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   hoÆc   t¨ng   nÆng   th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   12.500.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  10.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­   NÕu   cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   17.500.000  ph¹t tiÒn lµ  ®ång; ­ NÕu cã  tõ  hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  20.000.000  lªn, møc ph¹t tiÒn lµ  ®ång; c) C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh  ë  môc a nãi trªn ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn cßn thÓ  bÞ   thu håi tiÒn trî  gi¸, tiÒn trî  cíc vËn chuyÓn hµng ho¸,  c¸c kho¶n tiÒn hç  trî   ®Ó  thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸  ®∙ sö  dông sai môc ®Ých; d) C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh  ë  môc b nãi trªn ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn cßn thÓ  bÞ   thu håi tiÒn trî  gi¸,  trî  cíc vËn chuyÓn  hµng ho¸,  c¸c  kho¶n tiÒn hç  trî   ®Ó  thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸  cã   ® îc do  khai man, khai khèng hå s¬ thanh to¸n. 11. §èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  gi¸  thuèc phßng, ch÷a bÖnh cho ngêi Hµnh   vi   vi   ph¹m,   h×nh   thøc   vµ   møc   ph¹t   ®èi   víi   vi  ph¹m hµnh chÝnh vÒ  qu¶n lý  gi¸ thuèc phßng vµ  ch÷a bÖnh  cho ngêi thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè  120/2004/N§­CP   ngµy     12   th¸ng  5   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  gi¸ thuèc phßng, ch÷a bÖnh cho ngêi  vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy.
 14. 14 III. THÈM QUYÒN, THñ TôC Xö PH¹T VI PH¹M  HµNH CHÝNH TRONG LÜNH VùC GI¸ 1.ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   gi¸ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19, 20, 21 NghÞ ®Þnh  169/2004/N§­CP. 2.   Nguyªn   t¾c   x¸c   ®Þnh   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   gi¸   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 42 Ph¸p lÖnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng  7  n¨m  2002   vµ  §iÒu   13  NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP  ngµy   14/11/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét  sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. 3.  Thñ  tôc vµ  tr×nh tù  xö  ph¹t c¸c hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹i c¸c §iÒu 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, vµ  §iÒu 65 Ph¸p   lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy   02   th¸ng   7   n¨m   2002.  4. Biªn b¶n vÒ hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, quyÕt ®Þnh   xö  ph¹t, quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t   vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ gi¸ thùc hiÖn theo mÉu ban hµnh kÌm  theo Th«ng t nµy. 5.   TiÒn   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   gi¸  thu  ®îc ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc qua tµi kho¶n më  t¹i Kho b¹c nhµ  níc theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 57, 58 Ph¸p  lÖnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. ChÕ   ®é  qu¶n lý  biªn lai thu tiÒn  ph¹t  vµ  tiÒn  nép ph¹t thùc hiÖn  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 6. Thñ tôc xö lý c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i   quy  ®Þnh râ  c¸ nh©n, tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm kh¾c phôc  hËu   qu¶,   c¸c   biÖn   ph¸p   vµ   thêi   h¹n   kh¾c   phôc   hËu   qu¶  trong quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. b) C¸ nh©n, tæ chøc bÞ thu håi tiÒn trî gi¸, tiÒn trî  cíc vËn chuyÓn  hµng ho¸,  c¸c  kho¶n  tiÒn hç  trî   ®Ó  thùc  hiÖn chÝnh s¸ch gi¸; bÞ  tÞch thu tiÒn chªnh lÖch gi¸; bÞ  buéc   ph¶i   båi   thêng   tiÒn   thÊt   tho¸t   do   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh;  bÞ  chÞu  phÝ  tæn  ®Ó  hoµn  tr¶ tiÒn chªnh  lÖch  gi¸  ph¶i nép tiÒn t¹i n¬i mµ quyÕt ®Þnh xö ph¹t ®∙ ghi, ®Ó c¬   quan   xö   ph¹t   xem   xÐt   hoµn   tr¶   bªn   bÞ   thiÖt   h¹i,   thanh  to¸n c¸c kho¶n chi phÝ  hîp lý  ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh  tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc liªn quan  ®Ó  thùc hiÖn biÖn ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶, hoÆc nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. c)   C¸c   kho¶n   tiÒn   trî   gi¸,   tiÒn   trî   c íc   vËn   chuyÓn  hµng ho¸, c¸c kho¶n tiÒn hç  trî   ®Ó  thùc hiÖn chÝnh s¸ch  gi¸   bÞ   thu   håi;   tiÒn   chªnh   lÖch   gi¸   bÞ   tÞch   thu;   tiÒn  thÊt tho¸t do vi ph¹m hµnh chÝnh bÞ  buéc ph¶i båi thêng;  tiÒn phÝ  tæn  ®Ó  hoµn tr¶ tiÒn  chªnh  lÖch gi¸ (theo  quy 
 15. 15 ®Þnh t¹i môc b cña  ®iÓm nµy) ph¶i nép vµo tµi kho¶n t¹m  gi÷ cña c¬ quan Tµi chÝnh më t¹i Kho b¹c Nhµ n íc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. d) Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc kh«ng chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh buéc kh¾c phôc hËu qu¶ th×  tiÕn hµnh cìng chÕ  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. IV. KHIÕU N¹I, Tè C¸O, Xö Lý VI PH¹M ViÖc khiÕu n¹i, tè  c¸o, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o  vµ xö lý vi ph¹m  thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 25, 26  NghÞ ®Þnh 169/2004/N§­CP. V. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.
 16. 16  MÉu Biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 110  /2004/TT­BTC  ngµy 18/11/2004 cña Bé Tµi chÝnh) CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM T£N C¥ QUAN CHñ QU¶N T £ N   C ¥   Q U A N   L Ë P   B I £ N  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc B¶N Sè:   ........./   BB   ­                          .......,   VPHC ngµy.......th¸ng......   n¨m......... BI£N B¶N VI PH¹M HµNH CHÝNH VÒ LÜNH VùC GI¸ H«m   nay,   håi..........   giê,   ngµy.......   th¸ng......  n¨m............................ t¹i.................................................. ..................................................... Chóng t«i gåm: 1.........................................   Chøc  vô: ................................................ N¬i   c«ng  t¸c:   .................................................... ................................. 2........................................   Chøc  vô: ................................................. N¬i   c«ng  t¸c:   .................................................... ................................. Víi   sù   chøng   kiÕn   cña   «ng  (bµ)..................................................... ..... §Þa  chØ:   .................................................... ........................................... Sè  GiÊy chøng minh nh©n d©n: ........................  ngµy ......................... N¬i  cÊp   ..................................................... ........................................... TiÕn hµnh lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ lÜnh vùc   gi¸ ®èi víi «ng (bµ)/ tæ chøc:.................. ..................................................... ......................................................... NghÒ nghiÖp (lÜnh vùc ho¹t ®éng)
 17. 17 §Þa  chØ:..................................................... ............................................. GiÊy chøng minh nh©n d©n sè/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc  §KKD...........CÊp   ngµy........... t¹i............................................. Néi   dung   vi  ph¹m:.................................................... ............................. ..................................................... ......................................................... . ý   kiÕn   cña   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi  ph¹m:   ................................................... . ..................................................... ......................................................... . ..................................................... ......................................................... . Biªn b¶n ®îc ®äc cho mäi ngêi cïng nghe vµ thèng nhÊt  ký   tªn.   Biªn   b¶n   ®îc   lËp   thµnh......b¶n  cã   néi   dung  vµ  gi¸   trÞ   nh  nhau   vµ   ®îc   giao   cho   ®èi   tîng   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh mét b¶n. Ngêi vi ph¹m Ngêi chøng  Ngêi lËp biªn  kiÕn b¶n (HoÆc ®¹i diÖn tæ chøc vi   (Ký, ghi râ hä   (Ký, ghi râ hä   ph¹m ký, ghi râ hä tªn) tªn) tªn) §¹i diÖn ChÝnh quyÒn (nÕu cã) (Ký, ghi râ hä tªn) MÉu QuyÕt ®Þnh xö ph¹t (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè110 /2004/TT­BTC  ngµy 18/11 /2004 cña Bé Tµi chÝnh) CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM T£N C¥ QUAN CHñ QU¶N T£N C¥ QUAN ra  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc quyÕt ®Þnh      Sè: ........./ Q§­                         .......,   XPHC ngµy.......th¸ng......   n¨m.........
 18. 18 QUYÕT §ÞNH Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH VÒ GI¸ ­  C¨n  cø Ph¸p  lÖnh  Xö  lý  vi ph¹m  hµnh  chÝnh  ngµy  02  th¸ng 7 n¨m 2002; ­ C¨n cø §iÒu...... NghÞ   ®Þnh sè  169/2004/N§­CP ngµy   23/9/2004 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  viÖc xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸; ­   C¨n   cø   Th«ng   t  sè   ...../2004/TT­BTC  ngµy...../...../2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn  NghÞ   ®Þnh sè  169/2004/N§­CP ngµy 23/9/2004 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc gi¸; C¨n   cø   biªn   b¶n   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh     do.....   lËp  håi.....giê.... ngµy.... th¸ng... n¨m ... t¹i ...  ; T«i.....................Chøc  vô:...................................................... ..... §¬n  vÞ  : .................................................... ................................... QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u  1.  Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi:  ¤ng (bµ)/tæ chøc ..........; NghÒ nghiÖp (lÜnh vùc ho¹t ®éng): ...........; §Þa chØ: ......................; GiÊy chøng minh nh©n d©n sè/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc  §KKD...........; CÊp   ngµy   ...................... t¹i......................; Víi c¸c h×nh thøc sau: 1. H×nh thøc xö ph¹t chÝnh:    C¶nh   c¸o/ph¹t   tiÒn   víi   møc   ph¹t   lµ:...........®ång.  (ViÕt b»ng ch÷: ............). 2. H×nh thøc ph¹t bæ sung (nÕu cã): 3. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ (nÕu cã): Lý do: §∙ cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh
 19. 19 Quy   ®Þnh   t¹i   tiÕt....   ®iÓm.....   Môc......   Th«ng   t  sè....../2004/TT­BTC ngµy..../     /2004 cña Bé Tµi chÝnh   híng dÉn thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  169/2004/N§­CP ngµy 23/  9/2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   vÒ   viÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸. §i Ò u   2.   ¤ng (bµ)/tæ chøc........ ph¶i nghiªm chØnh  chÊp hµnh QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t trong thêi h¹n m êi ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®îc   giao   QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   lµ   ngµy  ......th¸ng.......   n¨m.........   trõ   trêng   hîp   ®îc   ho∙n  chÊp hµnh. Qu¸   thêi   h¹n   nµy,   nÕu   ¤ng   (bµ)/tæ   chøc........   cè  t×nh kh«ng chÊp hµnh QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  bÞ  cìng chÕ  thi hµnh. Sè   tiÒn   ph¹t   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   1   ph¶i   nép   vµo   tµi  kho¶n sè:........  cña Kho b¹c Nhµ  níc.......  trong  vßng  mêi ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc giao QuyÕt ®Þnh xö ph¹t.  ¤ng   (bµ)/tæ   chøc........   cã   quyÒn   khiÕu   n¹i,   khëi  kiÖn  ®èi víi QuyÕt   ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  nµy  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  §i Ò u   3.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   tõ   ngµy.....  th¸ng........ n¨m  Trong thêi h¹n ba ngµy, QuyÕt ®Þnh nµy ®îc göi cho: 1. ¤ng (bµ)/tæ chøc:........... ®Ó chÊp hµnh; 2. Kho b¹c........... ®Ó thu tiÒn ph¹t; 3........................   QuyÕt   ®Þnh   nµy   gåm...........   trang,   ®îc   ®ãng   dÊu  gi¸p lai gi÷a c¸c trang. NG¦êI RA QUYÕT §ÞNH (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu)
 20. 20 MÉu Biªn b¶n cìng chÕ thi hµnh QuyÕt ®Þnh  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 110/2004/TT­BTC  ngµy 18/11 /2004 cña Bé Tµi chÝnh) T£N C¥ QUAN CHñ QU¶N CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM T£N C¥ QUAN ra  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc quyÕt ®Þnh             Sè:   ........./                           .......,   Q§­CC ngµy.......th¸ng......   n¨m......... QUYÕT §ÞNH C¦ìNG CHÕ THI HµNH  QUYÕT §ÞNH  Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH VÒ GI¸ C¨n   cø   §iÒu   66   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002; §Ó   ®¶m b¶o thi hµnh QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh   vÒ   gi¸   sè.....   ngµy......   th¸ng   ......   n¨m.......  cña.......; T«i,.................................;  Chøc vô:.........................., §¬n vÞ:............................, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ   ®Ó   thi   hµnh  QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   sè.......  ngµy........   th¸ng.......   n¨m......   cña...........  vÒ........... §èi víi:........................................ ; ¤ng (bµ)/tæ chøc: .........................; NghÒ   nghiÖp   (lÜnh   vùc   ho¹t  ®éng):................................ ; §Þa chØ:..........................................;
Đồng bộ tài khoản