Thông tư 114/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: tuuyen

Thông tư 114/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí chi các cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước

Nội dung Text: Thông tư 114/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 114/2000/TT/BTC ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2000 Híng dÉn qu¶n lý kinh phÝ chi c¸c cuéc ®iÒu tra thuéc nguån vèn sù nghiÖp tõ ng©n s¸ch Nhµ níc C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi bæ sung NghÞ ®Þnh 87/CP. §Ó qu¶n lý, sö dông nguån kinh phÝ ®iÒu tra tõ ng©n s¸ch Nhµ níc ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Quy ®Þnh chung 1- Ng©n s¸ch Nhµ níc chØ ®¶m b¶o kinh phÝ cho c¸c cuéc ®iÒu tra ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao trong dù to¸n hµng n¨m cña Bé , ngµnh vµ ®Þa ph- ¬ng. 2- Kinh phÝ chi cho c¸c cuéc ®iÒu tra thuéc nguån ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc qu¶n lý theo LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc, c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ t¹i Th«ng t nµy. 3- Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c cuéc ®iÒu tra thuéc nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, tæng ®iÒu tra, ®iÒu tra mµ khèi lîng s¶n phÈm ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ nh ®iÒu tra ®Þa chÊt, ®iÒu tra thuéc nhiÖm vô thêng xuyªn hµng n¨m cña Tæng côc Thèng kª, Tæng côc KhÝ tîng thuû v¨n, Tæng côc ®Þa chÝnh..... II. Quy ®Þnh cô thÓ 1- Néi dung chi: C¸c cuéc ®iÒu tra ®îc chi theo néi dung híng dÉn sau ®©y: - Chi x©y dùng ph¬ng ¸n ®iÒu tra: lµ kho¶n chi ®Ó x©y dùng ®Ò c¬ng tæng qu¸t, ®Ò c¬ng chi tiÕt, chi héi th¶o lÊy ý kiÕn ®ãng gãp cho ph¬ng ¸n ®iÒu tra ( ý kiÕn ph¶n biÖn cña chuyªn gia nÕu cã). - Chi tËp huÊn nghiÖp vô ®iÒu tra. - Chi in Ên tµi liÖu híng dÉn, phiÕu ®iÒu tra, biÓu mÉu ghi chÐp vµ tæng hîp kÕt qu¶ ®iÒu tra. - Chi phÝ vËn chuyÓn, tµi liÖu tõ trung ¬ng vÒ ®Þa ph¬ng ®iÒu tra. - Chi phÝ nghiÖp vô ®iÒu tra theo tõng lÜnh vùc cña ngµnh. - Chi c«ng t¸c phÝ, x¨ng xe cña Ban chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t viªn cuéc ®iÒu tra.
  2. 2 - Chi thï lao cho ngêi cung cÊp th«ng tin vµ c¸n bé x·, phêng ®ãng gãp th«ng tin. - Chi phÝ xö lý kÕt qu¶ ®iÒu tra, tæng hîp ph©n tÝch sè liÖu, phóc tra, thÈm ®Þnh nghiÖm thu, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®iÒu tra. - Chi c«ng bè kÕt qu¶ ®iÒu tra. 2- Mét sè møc chi cô thÓ: 2.1- Chi x©y dùng ph¬ng ¸n ®iÒu tra : Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt, khèi lîng c¸c chØ tiªu cña cuéc ®iÒu tra ®¬n vÞ ®îc chi cho x©y dùng ®Ò c¬ng ( tõ tæng qu¸t ®Õn chi tiÕt ®îc chñ dù ¸n chÊp thuËn) ®iÒu tra theo 2 møc sau: Møc 1: Tõ 500.000 ®Õn 1.000.000 ®ång / ®Ò c¬ng. Møc 2: Tõ 1.000.000 ®Õn 1.600.000 ®ång/ ®Ò c¬ng. 2.2- Héi th¶o nghiÖp vô, lÊy ý kiÕn chuyªn gia c¸c ngµnh liªn quan ( nÕu cã) vÒ ph¬ng ¸n ®iÒu tra, møc chi cho tõng thµnh viªn quy ®Þnh nh sau: - Chñ nhiÖm dù ¸n: 100.000 ®ång/cuéc. - Th ký dù ¸n 70.000 ®ång/cuéc - Ngêi dù héi th¶o cã ý kiÕn tham gia 50.000 ®ång /cuéc. Ngoµi kho¶n chi cho tõng thµnh viªn nªu trªn, nh÷ng ngêi cã b¸o c¸o ®îc ban chñ nhiÖm ®¸nh gi¸ tèt cßn ®îc tr¶ thï lao møc chi tèi ®a cho mét b¸o c¸o lµ 300.000 ®ång. 2.3- In Ên tµi liÖu híng dÉn, phiÕu ®iÒu tra, biÓu mÉu phôc vô ®iÒu tra. ViÖc in Ên tµi liÖu ®iÒu tra ph¶i c¨n cø vµo gi¸ c¶ Nhµ níc quy ®Þnh, cã hîp ®ång víi c¬ quan in vµ thùc hiÖn c¬ chÕ ®Êu thÇu ®èi víi nh÷ng kho¶n chi ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy chÕ ®Êu thÇu. Sè lîng tµi liÖu in ®ñ ®Ó phôc vô cho tËp huÊn nghiÖp vô ®iÒu tra vµ c«ng t¸c ®iÒu tra. 2.4- TËp huÊn nghiÖp vô ®iÒu tra: C¸c cuéc ®iÒu tra (nÕu cÇn thiÕt) ®îc tæ chøc tËp huÊn ph¬ng ph¸p kü n¨ng ®iÒu tra cho ®iÒu tra viªn vµ ®îc chi cho tËp huÊn nh sau: - Chi héi trêng, níc uèng nh÷ng ngµy tËp huÊn. - Chi tiÒn ¨n, ngñ cho ®¹i biÓu kh«ng hëng l¬ng vµ bï tiÒn ¨n cho ®¹i biÓu cã l¬ng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, 2 môc II Th«ng t sè 93/1998/TT-BTC ngµy 30/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é chi tiªu héi nghÞ. - TiÒn thï lao gi¶ng viªn, híng dÉn viªn héi nghÞ tËp huÊn vËn dông møc chi t¹i Th«ng t sè 150/1998/TT-BTC ngµy 19 th¸ng 19/11/1998 cña Bé Tµi chÝnh vÒ híng dÉn qu¶n lý, sö dông kinh phÝ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé c«ng chøc Nhµ níc. - Chi kh¸c phôc vô héi nghÞ tËp huÊn. 2.5- Chi phÝ vËn chuyÓn tµi liÖu ®iÒu tra tõ trung ¬ng vÒ ®Þa ph¬ng: Kho¶n chi nµy ph¸t sinh trong trêng hîp tµi liÖu ®îc in Ên tËp trung ë Trung - ¬ng ®Ó cÊp cho c¸c tØnh, thµnh phè. Trêng hîp in Ên t¹i tØnh th× kh«ng ®îc tÝnh kho¶n chi nµy, gi¸ cíc vËn chuyÓn theo quy ®Þnh cña ngµnh Bu ®iÖn vµ c¬ quan vËn t¶i Nhµ níc.
  3. 3 2.6 - Chi c«ng t¸c phÝ, x¨ng xe cña Ban chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t viªn cuéc ®iÒu tra. Møc chi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ( chØ chi cho c¸c cuéc ®i trùc tiÕp c«ng t¸c ®iÒu tra, c¸c cuéc ®i phèi hîp do chi hµnh chÝnh qu¶n lý cña ®¬n vÞ chÞu). 2.7 - Thuª ngêi dÉn ®êng, phiªn dÞch tiÕng d©n téc ( nÕu cã). Kho¶n chi nµy chØ ¸p dông cho c¸c cuéc ®iÒu tra thuéc vïng nói cao, vïng s©u cÇn cã ngêi ®Þa ph¬ng dÉn ®êng vµ phiªn dÞch cho ®iÒu tra viªn. Møc thï lao 15.000 ®ång/ ngêi / ngµy cho ngêi dÉn ®êng, 30.000 ®ång/ ngêi/ ngµy cho ngêi phiªn dÞch. 2.8- Chi phÝ cho c«ng t¸c tæng hîp sè liÖu, phóc tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®iÒu tra. Trêng hîp ph¶i thuª c¬ quan bªn ngoµi tæng hîp sè liÖu th× ph¶i ký hîp ®ång vµ ®¶m b¶o thñ tôc hîp ®ång theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 2.9 - C«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra: C¸c cuéc ®iÒu tra lín ®îc chi cho c«ng bè kÕt qu¶ ®iÒu tra trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, b¸o c¸o c¸c c¬ quan chøc n¨ng, nÕu tæ chøc héi nghÞ ®Ó c«ng bè th× ®îc chi theo møc chi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.2 nªu trªn. III - Qu¶n lý kinh phÝ ®iÒu tra 1- LËp dù to¸n kinh phÝ cho c¸c cuéc ®iÒu tra: Trªn c¬ së c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu tra ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô ®iÒu tra ph¶i tiÕn hµnh viÖc x©y dùng dù to¸n kinh phÝ tõng cuéc ®iÒu tra, göi lÊy ý kiÕn cña c¬ quan dù to¸n cÊp trªn vµ c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp (®èi víi c¸c dù ¸n cña c¶ trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng) trªn c¬ së ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c c¬ quan, Thñ trëng c¬ quan chuyªn ngµnh ( theo thÈm quyÒn) QuyÕt ®Þnh dù to¸n kinh phÝ hoÆc tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ QuyÕt ®Þnh. 2- C¨n cø dù to¸n kinh phÝ ®îc giao, ®Ò c¬ng ®iÒu tra chi tiÕt ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp sö dông kinh phÝ ®iÒu tra lËp dù to¸n chi theo môc lôc ng©n s¸ch vµ néi dung chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Ó tr×nh c¬ quan chñ qu¶n phª duyÖt vµ tæng hîp theo dù to¸n chung göi Kho b¹c Nhµ níc, c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp lµm c¨n cø cÊp ph¸t kinh phÝ ®iÒu tra. 3- C¨n cø th«ng b¸o dù to¸n n¨m, quý vµ ®Ò nghÞ cÊp kinh phÝ cña c¬ quan chñ qu¶n, C¬ quan Tµi chÝnh cÊp kinh phÝ theo tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu tra. 4- Kho b¹c Nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t viÖc chi theo ®óng néi dung vµ nhiÖm vô ®iÒu tra. 5 - Kinh phÝ chi c¸c cuéc ®iÒu tra h¹ch to¸n, quyÕt to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Cuèi n¨m ®¬n vÞ thùc hiÖn dù ¸n ®iÒu tra ph¶i b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n, t×nh h×nh sö dông kinh phÝ ®iÒu tra víi c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn, c¬ quan Tµi chÝnh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t. C¬ quan chñ qu¶n chuyªn ngµnh thùc hiÖn nghiÖm thu kÕt qu¶ dù ¸n hoÆc nghiÖm thu kÕt qu¶ giai ®o¹n ( ®èi víi nh÷ng dù ¸n thùc hiÖn trong nhiÒu n¨m), th«ng b¸o kÕt qu¶ cho c¬ quan Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch ®Çu t ®Ó lµm c¨n cø duyÖt quyÕt to¸n kinh phÝ
  4. 4 ®iÒu tra vµ dù to¸n kinh phÝ n¨m tiÕp theo ( nÕu cã). Kinh phÝ c¸c cuéc ®iÒu tra cßn thõa ®Õn cuèi n¨m ®¬n vÞ ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. IV §iÒu kho¶n thi hµnh - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh ®Ó Bé Tµi chÝnh xem xÐt bæ sung söa ®æi kÞp thêi.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản