Thông tư 115/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
75
lượt xem
3
download

Thông tư 115/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 115/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 115/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  115/2000/TT­B T C  n g µ y  11 th¸ng 12 n¨ m  2000  í ng   c S H d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  38/2000/N§­C P   g µ y  23/8/2000  h n c ñ a  h Ý n h  p h ñ  v Ò  thu ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t C C¨n  vµo  Ët  t  ai  cø  Lu ®Ê ® n¨m  1993  µ  Ët  öa  æi    v Lu s ® bæ sung  ét  è  ms ®iÒu  ña  Ët ®Êt  ai n¨m  c Lu   ®  1993. C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 38/2000/N§­   µy  CP ng 23/8/2000  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ     Òn sö  ông  t. thu ti   d ®Ê Bé  µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn    T  h  th   nh sau: a. n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g I. h ¹ m    P vi ¸p d ô n g Th«ng   µy  íng dÉn  Öc    Òn sö  ông  t  tn h   vi thu ti   d ®Ê trong c¸c tr ng  îp tæ     ê h   chøc, hé    nh,    ©n    gia ®× c¸ nh (sau  y   äi chung  µ ngêi sö  ông  t) ® îc ®© g   l   d ®Ê     Nhµ   íc giao  t, cho  Ðp  n  ®Ê   ph chuyÓn  ôc   ch  ö  ông  t, mua   µ    m ®Ý sd ®Ê   nh ë thuéc  ë  ÷u  µ   íc vµ  êi ®ang  ö  ông  t  îc cÊp  Êy  s h Nh n   ng   sd ®Ê ®   gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo  quy  nh    Õtt¹ NghÞ   nh  è  ®Þ chiti   i   ®Þ s 38/2000/N§­   CP ngµy 23/8/2000 cña  Ýnh  ñ  µ    Ch ph v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® II.§ èi  î ng p h ¶i n é p  ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t   t 1.  êi sö  ông  t  îc Nhµ   íc giao  t    ö  ông  µo    ôc   Ng   d ®Ê ®   n  ®Ê ®Ó s d v c¸c m ®Ých sau  y: ®© 1.1.Hé     nh, c¸nh©n  µm  µ  ;   gia®×     l nh ë 1.2.Tæ     chøc  kinh tÕ  u    ©y  ùng  µ          ®Ç tx d nh ë ®Ó b¸n hoÆc   cho  thuª; 1.3.Tæ     chøc  kinh tÕ  u    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng      ®Ç tx d k c h  ®Ó chuyÓn  ­ nh îng hoÆc     cho thuª; 1.4.Tæ     chøc kinh tÕ  îcc¬    ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy giao ®Êt  ã    c thu tiÒn sö  ông  t    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng     d ®Ê ®Ó t   xd c s h  theo dù    Thñ ­   ¸n do  t íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   ph quy   2. Ng êi sö  ông  t  îc c¬     d ®Ê ®   quan  µ   íc cã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho chuyÓn  m ôc  ch  ö  ông  õ c¸c lo¹  t  ®Ý sd t    i ®Ê sau  y     ö  ông  µo  ôc  ch    ®© ®Ó s d vm ®Ý quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   trªn®©y  t i 1    ph¶inép  Òn sö  ông  t:   ti   d ®Ê 2.1.§Êt s¶n  Êt n«ng     xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thñy s¶n  µ  µm          vl muèi; 2.2.§Êt sö  ông  µo  ôc  ch  èc    d vm ®Ý qu phßng,an    ninh,lîÝch  èc    î    i qu gia,l   i Ých  c«ng  éng; c
 2. 2 2.3.§Êt chuyªn dïng,®Êt  ö  ông  µo    ôc  ch         sd v c¸c m ®Ý c«ng  éng  µ    c v c¸c lo¹ ®Êt    i kh¸ctr c®©y    îcgiao ®Êt    í  khi®     kh«ng ph¶inép  Òn sö  ông  t;   ti   d ®Ê 2.4.§Êt ®∙  îcNhµ   íccho    ®  n  thuª. 3.Ng êi®ang  ö  ông  t  a  ã  Êy têhîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  t,     sd ®Ê ch c gi       v quy sd ®Ê   nhng nay  îcc¬  ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Êp  Êy  Nh n   th quy c gi chøng  Ën  Òn   nh quy sö  ông  t,trõc¸ctr ng  îp ph¸p luËtcã  d ®Ê       ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c. 4. Ng êi®ang  ö  ông  t  îcmua   µ    ang      sd ®Ê ®   nh ë ® thuª,nhµ    thanh  ý,nhµ  l  ho¸ gi¸thuéc së  ÷u  µ   íc,trõc¸ctr ng  îp ph¸p luËtcã       h Nh n       ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c. III.§ èi tî ng kh« n g  p h ¶i n é p   Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t   ti 1.  êi sö  ông  t  îc Nhµ   íc giao  t  Ng   d ®Ê ®   n  ®Ê theo quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 7 NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  th¸ng 02  CP ng 11    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ     µnh  Ët söa  æi,bæ   thih Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai (sau  y   m s® c Lu       ®© gäit¾tlµNghÞ   nh  è       ®Þ s 04/2000/N§­CP),cô  Ó      th nh sau:   1.1.Tæ     chøc  îcNhµ   ícgiao ®Êt. ®  n    a)    Tæ chøc  îc giao  ®  qu¶n  ý ®Êt  ã  õng  µ  l  cr v giao  t    ång  õng  ®Ê ®Ó tr r phßng  é  u   ån;ch ¾n  ã,ch ¾n    h ®Ç ngu   gi   c¸tbay;ch ¾n  ãng  Ên  Ón;b¶o  Ö     s l bi   v m«i  êng  tr sinh th¸     i C¸c  chøc  îc Nhµ   íc giao  ; tæ  ®  n  qu¶n  ývên  èc      l  qu gia,khu rõng b¶o  ån thiªnnhiªn, t     khu  õng       Þch sö   r v¨n ho¸ ­l   ­m«i  êng. tr b) Doanh nghiÖp  µ   íc®ang  ö  ông  t  Nhµ   ícgiao tr cngµy  Nh n   sd ®Ê do  n    í  1/1/1999  µo  ôc  ch  vm ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,lµm  èi.   mu c)C¬     quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi, n   ch tr        ®¬ vÞ  ò  v trang nh©n  ©n  ö  ông  t    ©y  ùng  ôsë  µm  Öc;vµo  ôc     d sd ®Ê ®Ó x d tr   l vi   m ®Ých  èc  qu phßng, an    ninh;®Ó   ©y  ùng      xd c¸c c«ng  ×nh thuéc c¸c ngµnh  µ  tr      v lÜnh  ùc  ù  v s nghiÖp  kinhtÕ,v¨n ho¸,x∙héi,            khoa  äc  ü  Ët, ¹igiao.Tæ   h k thu   ngo     chøc  îcgiao qu¶n  ý®Êt  ã  ®    l  c c«ng  ×nh ditÝch  Þch sö,v¨n ho¸ ®∙  îcxÕp  tr     l     ®  h¹ng; d) Tæ     chøc  ö  ông  t  µo    ôc  ch  sd ®Ê v c¸cm ®Ý c«ng  éng: c +  ©y   ùng  êng  X d ® giao th«ng, cÇu,  èng, vØa  Ì,h Ö   èng  Êp  íc,   c   h  th c n  tho¸tníc,s«ng, hå, ®ª, ®Ëp,  êng  äc, b Önh  Ön, chî,c«ng         tr h  vi     viªn,vên    hoa,   khu    ¬icho  Î vuich   tr  em, qu¶ng  êng,s©n  Ën  ng, s©n  tr   v ®é   bay,b Õn    c¶ng. +  ©y  ùng  µ  X d nh m¸y  iÖn,  ¹m  Õn  Õ  iÖn,  å  û  iÖn,  êng  ® tr bi th ® h thu ® ® d©y  th«ng    êng  ©y    iÖn, ® êng  ng  Én  tin,® d t¶i®   èd x¨ng  Çu,  êng  ng  Én  d ® èd khÝ,®µi khÝ îng thuû v¨n,c¸ctr¹m quan  ¾c  ôc  ô     t         tr ph v nghiªncøu  µ  Þch  ô    vd v c«ng  éng,c«ng  ×nh thuû  î  Õn  µu,b Õn    Õn  µ, s©n    ên  èc  c   tr   l ib , t  xe,b ph   ga, v qu gia,khu  dìng,khu    an    nu«i dìng  Îem   ã  µn    tr  c ho c¶nh  ã kh kh¨n,c¬  ë  Ên    s hu luyÖn, tËp  Ön  Ó  ôc, thÓ    luy th d   thao, c¬  ë  ôc  åi chøc    s ph h   n¨ng  cho  Îem   tr  khuyÕt tËt,    trung t©m  ¹y nghÒ,    d  c«ng  ×nh v¨n ho¸,t ng ®µi,bia t ng  Ö m,  tr      î      ë ni c©u  ¹cbé, nhµ    l    h¸t,b¶o  µng,tr Ón l∙m,r¹p chiÕu  t  i       phim, r¹p xiÕc,trung t©m          cai nghiÖn    ý, tr¹    ma tu   igi¸o dìng, tr¹  ôc  åi nh©n   È m,      iph h   ph nghÜa  trang,  nghÜa  a,  ®Þ khu  ö  ýchÊtth¶i    x l    , r¸c. b∙i
 3. 3 1.2.Hé     nh,    ©n  ùc tiÕp  ö  ông  t  µo  ôc   ch      gia ®× c¸ nh tr   sd ®Ê v m ®Ý s¶n xuÊt n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i trång  û      thu s¶n, lµm  èi    mu theo    quy ®Þnh  ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® 1.3.Tæ     chøc      ang  ö  ông  t. t«n gi¸o® sd ®Ê 2.Ng êisö  ông  t  îcNhµ   íccho    t.    d ®Ê ®   n  thuª®Ê 3.Ng êi®ang  ö  ông  t  ã  Êy têhîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  t      sd ®Ê c gi       v quy sd ®Ê theo   quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 3  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  CP ng 29/3/1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ñ tôcchuyÓn  æi,chuyÓn  îng,cho  ph v th     ®   nh   thuª,  cho    ¹  õa thuªl ith   , kÕ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp  èn  quy sd ®Ê v th ch   v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt  (sau  y   äi chung  µ NghÞ   nh  è  ®© g   l  ®Þ s 17/1999/N§­ CP) theo quy  nh   ®Þ chitiÕtt¹  ôc  Ph Çn  Th«ng   µy,® îccÊp     i M IV  A  tn     hoÆc   æi  Êy chøng  Ën  ® gi   nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê cho  µn  é  Ön  Ých  t  ang  ö  ông  ïhîp víi Êy  to b di t ®Ê ® sd ph       gi tê ®ã; Trõ c¸c tr ng hîp chuyÓn  nhîng quyÒn  sö  dông ®Êt sau ngµy  ê 15/10/1993  ×  ùc  Ön  th th hi theo quy ®Þnh  t¹  Òu  cña  i§i 7  NghÞ   nh   è  ®Þ s 38/2000/N§­  hoÆc  thùc hiÖn theo quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ  chuyÓn  CP quyÒn  ö  ông  t. sd ®Ê 4. Ng êi®ang  ö  ông  t  îcmua   µ  éc së  ÷u  µ   íctrong c¸c     sd ®Ê ®   nh thu   h Nh n      tr ng  îp  ê h thanh  ý,ho¸    l  gi¸cho  êi ®ang  ng   thuª tr c ngµy    í  5/7/1994  µy    (ng ban hµnh  NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/CP  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v mua   b¸n kinh doanh  µ  )   nh ë   ®∙  ép    Òn theo quy  nh  µ  n ®ñ ti     ®Þ v trong gi¸b¸n nhµ  ∙  Ýnh  Õu  èvÞ  Ýnhµ       ®t y t   tr   hoÆc   Òn sö  ông  t;hoÆc   ti   d ®Ê   trong giÊy têthanh  ý,     ã    Ön  Ých       l   gi¸c ghidi t ho¸ nhµ  Ìm  k theo  Ön  Ých  t  ö  ông. DiÖn  Ých  t  ang  ö  ông  di t ®Ê s d   t ®Ê ® sd cßn  ¹ l i ph¶inép    40%   Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê cho  µ   íc. Nh n 5. Ng êi®ang  ö  ông  t  ∙  ép    Òn sö  ông  t      sd ®Ê ® n ®ñ ti   d ®Ê theo quy  nh   ®Þ t¹  êi®iÓ m   ith   giao  t    îc c¬  ®Ê khi ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t    µm  µ  ,®Ó   ©y  ùng  m ®Ý s d ®Ê ®Ó l nh ë   x d c«ng  ×nh. tr 6. Tæ     chøc, hé  ®×nh,    ©n  îc Nhµ   íc giao  t, kh«ng    gia  c¸ nh ®  n  ®Ê   ph¶i  nép  Òn sö  ông  t    ö  ông  µo    ôc  ch  ti   d ®Ê ®Ó s d v c¸c m ®Ý theo quy  nh  ¹ M ôc   ®Þ ti   nµy,n Õu    sau    ö  ông  ét  Çn  ®ã s d m ph hoÆc   µn  é  Ön  Ých  ∙  to b di t ® giao vµo      s¶n xuÊt kinh doanh      hoÆc   ©y  ùng  µ    × ph¶ichuyÓn  xd nh ë th     sang    t  thuª®Ê hoÆc   nép  Òn  ö  ông  t  i  íiphÇn  Ön  Ých    ti s d ®Ê ®è v   di t ®ã theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ   t  ai.   ®Ê ® IV. Gi Ê y t ê h î p l Ö v Ò  q u y Ò n   ö  d ô n g  ® Ê t s GiÊy  ê  îc x¸c  nh   µ hîp  Ö  t®   ®Þ l  l quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 3  ®Þ s 17/1999/N§­ CP,  ô  Ó  µ: c th l 1. Quy Õt  nh    ®Þ giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt  ña  ¬    c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai;     ®Ê ® 2. Nh÷ng  Êy  ê ® îc c¬    gi t     quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy giao  t, cho  ®Ê   thuª®Êt,trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    Ýnh             c¸cch s¸ch ®Êt  ai trong tõng  êikú    ®    th   cña  µ   íc ViÖt Nam   © n   ñ  éng  µ, Ch Ýnh  ñ  Nh n     D ch c ho   ph c¸ch  ¹ng  ©m   êi m l th   Céng  µ  Òn  ho mi Nam   Öt Nam,  µ   íc Céng  µ    éi chñ  Vi   Nh n   ho x∙ h   nghÜa  Öt Vi   Nam   µ   êi® îcgiao,thuª®Êt  Én  ªntôcsö  ông  t  õ®ã   n   m ng        v li     d ®Ê t   ®Õ nay; 3.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹m  êido  ¬  nh quy sd ®Ê t th   c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn  Êp  quy c hoÆc   ã    c tªntrongsæ   a  Ýnh  µ     ®Þ ch m kh«ng  ã  c tranh chÊp;  
 4. 4 4.GiÊy  êdo  ¬    t   c quan  ã  Èm  Òn  éc chÕ     ò  Êp  c th quy thu   ®é c c cho  êisö  ng   dông  t    µ   êi®ã   Én  ö  ông  t  ªntôctõ®ã   n   ®Ê ë m ng   v s d ®Ê li       ®Õ nay  µ  v kh«ng  ã  c tranhchÊp;   5. GiÊy  ê vÒ   õa  Õ   µ  t; tÆng, cho  µ  t  îc Uû     t   th k nh ®Ê     nh ®Ê ®   ban  ©n  nh d©n    êng,thÞ  Ên x¸cnhËn  µ  t    x∙,ph   tr     v ®Ê ®ã kh«ng  ã  c tranhchÊp.   6. B¶n      ¸n hoÆc   Õt  nh  ña  µ    ©n  ©n  ∙  ã  Öu  ùcph¸p quy ®Þ c To ¸n nh d ® c hi l     luËthoÆc   Õt  nh    Õt    quy ®Þ gi¶iquy tranh chÊp  t  ai cña  ¬    ®Ê ®   c quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn  ∙  ã  Öu  ùcph¸p luËt; th quy ® c hi l     7.GiÊy  êgiao nhµ  ×nh  Üa;   t    t ngh 8. GiÊy  ê chuyÓn  îng ®Êt  ai,mua     t  nh   ®  b¸n  µ    Ìm  nh ë k theo chuyÓn  ­ nh îng quyÒn  ö  ông  t  îcUû     sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên thÈm    µ nh d x∙,ph   tr   tral   ®Êt    ®ã kh«ng  ã  c tranh chÊp  µ  îcUû     v ®   ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ    nh d qu     x∙, thµnh  è  éc  ph thu tØnh    Ën  Õt  x¸c nh k qu¶  Èm    ña  û   th trac U ban  ©n  ©n    nh d x∙, phêng,thÞ  Ên.   tr V. C¨n cø  x¸c ® Þ n h  ti Ò n s ö   ô n g  ® Ê t d C¨n  x¸c ®Þnh  Òn  ö  ông  t  µ diÖn  Ých  t, gi¸®Êt, møc     cø    ti s d ®Ê l   t ®Ê       thu tiÒn sö  ông  t.  d ®Ê 1.DiÖn  Ých  t.   t ®Ê ­ DiÖn  Ých  Ýnh  Òn  ö  ông  t  îc tÝnh    t t ti s d ®Ê ®   b»ng  Ðt  m vu«ng (m2)  µ l  diÖn  Ých  t  îc Nhµ   íc giao,® îc phÐp  t ®Ê ®   n     chuyÓn  ôc  ch  ö  ông; ® îc m ®Ý sd    xÐt cÊp  Êy    gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  êi®ang  ö  ông; diÖn  ng   sd   tÝch  t  ¾n  Òn víi µ  ®Ê g li    nh trong tr ng  îp thanh  ý,ho¸ gi¸nhµ  µ   ê h   l      v mua  µ    nh ë ®ang    éc së  ÷u  µ   íc. thuªthu   h Nh n ­ C¸c  chøc  îcNhµ   ícgiao ®Êt    tæ  ®  n    kinh doanh  µ  , kÕt  Êu  ¹ tÇng    nh ë   c h  mµ  trong quyÕt  nh   ®Þ giao  t  ña  ¬  ®Ê c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn   ghi phÇn  Ön  Ých  t  ö  ông  µo  ôc  ch  di t ®Ê s d vm ®Ý c«ng  éng  ×  c th kh«ng  ph¶inép    tiÒn sö  ông  t  i víi Çn  Ön  Ých  t   d ®Ê ®è    ph di t ®Ê c«ng  éng  . c ®ã ­ H¹n    møc   t      Ýnh  Òn  ö  ông  t  µ h¹n  ®Ê ë ®Ó t ti s d ®Ê l   møc   t    ®Ê ë theo  é  h gia ®×nh  Uû     do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ quy ®Þnh. N Õ u   µc¸nh©n  × g ¾n  íi ¨ng  ý  é  Èu  êng  ócña  êi®ã.   l    th   v  ® k h kh th tr   ng   2.Gi¸®Êt.    ­ Gi¸ ®Êt  Ýnh     t b»ng  ng  Öt Nam     ét  Ðt  ®å Vi   trªnm m vu«ng  ®ång/m2) do  (   ñy ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quy  nh   ®Þ theo  khung      ¹ ®Êt  ña  Ýnh  ñ  µ  îcx¸c®Þnh  gi¸c¸clo  i c Ch ph v ®     theo b¶ng    t  Ön    gi¸®Ê hi hµnh  ña  a   ¬ng  c ®Þ ph quy  nh  ¹  êi®iÓ m     ®Þ ti   th ra th«ng b¸o  ép  Òn  ö  ông  n ti s d ®Êt. ­ Gi¸®Êt  Ýnh  Òn sö  ông  t     t ti   d ®Ê trong tr ng  îp ®Êu    t  µgi¸tróng  ê h   gi¸®Ê l       thÇu. ­  êng  îp  t  îc phÐp  Tr h ®Ê ®   chuyÓn  ôc   ch  ö  ông  õ    ¹  t  m ®Ý sd t c¸c lo i®Ê kh«ng  ph¶i nép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê sang  t  ,  t  ©y  ùng  ®Ê ë ®Ê x d c«ng  ×nh  tr thuéc diÖn    ph¶inép  Òn sö  ông  t  × tÝnh  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê th   ti   d ®Ê theo gi¸®Êt     ë,®Êt  ©y  ùng    xd c«ng  ×nh. tr
 5. 5 ­ §èivíi   chøc  îcgiao ®Êt    u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ×       tæ  c¸c ®    ®Ó ®Ç tx d c s h  th   gi¸®Êt    Ýnh  Òn sö  ông  t  µgi¸®Êt      ®Ó t ti   d ®Ê l     khigiao ®Êt.Trêng  îp khu  t      h  ®Ê (l«®Êt) ®∙  îcquy  ¹ch,®Ç u    ¬  ë  ¹ tÇng  µm     ®  ho   tc s h   l cho    t  gi¸®Ê thay ® æi  ×    th Uû   ban  Êp  c tØnh  quy  nh  ¹gi¸®Êt  ®Þ l    i cho  ïhîp. ph   3.Møc    Òn sö  ông  t:   thu ti   d ®Ê   Møc  thu  Òn  ö  ông  t  îc quy  Þnh  ti s d ®Ê ®   d trong c¸c tr ng  îp  ô  Ó  ¹     ê h c th t i   Ph Çn  Th«ng   µy. B  tn B. m ø c  thu ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t I. ø c  thu ti Ò n s ö   ô n g  ® Ê t khi ® îc N h µ  n íc giao ® Ê t  M d 1. Ng êi sö  ông  t  îc c¬     d ®Ê ®   quan  µ   íc cã  Èm  Òn  Nh n   th quy giao  t  ö  ®Ê s dông vµo m ôc  ®Ých  quy ®Þnh  t¹ kho¶n 1 §iÒu 2 cña NghÞ  ®Þnh  sè  i 38/2000/N§­   µ  íng dÉn  ¹ §iÓ m   M ôc    Çn  Th«ng   µy  µ   CP v h   ti  1  IIPh A  tn m kh«ng  ph¶i®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   t    b      ®Ê cho  êicã  t  Þ     åith×  ng   ®Ê b thu h   ph¶inép   100%   tiÒn sö  ông  t.  d ®Ê Trêng  îp ph¶i®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   t  h    b      ®Ê cho  êi cã  t  Þ   håith× ng   ®Ê b thu      sè  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê ph¶inép  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc ® îc trõsè  Òn  ùc tÕ  ∙    n       ti th   ® ®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   t  ng  b      ®Ê nh møc   õ tèi®a   tr     kh«ng  qu¸  90%   Òn  ö  ông  ti s d ®Êt ph¶inép  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc.   n Chi phÝ  n   ïthiÖth¹ivÒ   t    ®Ò b       ®Ê (kh«ng  Ó   Òn ®Ò n   ïthiÖth¹ivÒ     k ti   b      hoa m µ u,  µis¶n    t, tiÒn  ç  îdi chuyÓn  µis¶n  µ  i  èng.. ) îc x¸c t  trªn®Ê   h tr    t  v ®ê s .      ® ®Þnh  theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  n   ïthiÖth¹ikhiNhµ   ícthu håi®Êt    ö  ông  µo  ph v vi ®Ò b       n      ®Ó s d v m ôc  ch  èc  ®Ý qu phßng,an    ninh,lîÝch  èc    îÝch     i qu gia,l   i c«ng  éng. c 2. C¸c  êng  îp giao ®Êt    tr h    cho    chøc  c¸c tæ  (bao  å m   tæ  g c¶  chøc  µlùcl l    ­ îng vò    trang)®Ó   µm  µ    ícngµy    l nh ë tr   15/10/1993 (ngµy  Ët ®Êt  ai cã  Öu    Lu   ®   hi lùc thihµnh),n Õu    chøc  µy  a  ép  Òn  ö  ông  t       c¸c tæ  n ch n ti s d ®Ê hoÆc   ∙  ép  ®n tiÒn sö  ông  t  µ   Òn ®ã   ã  ån  èc  õng©n   d ®Ê m ti   c ngu g t   s¸ch Nhµ   íc;§Êt ®∙  îc   n  ®  ph©n  chia cho  õng  é    nh, c¸ nh©n  ù lµm  µ    µ   a  ép  Òn  ö    t h gia ®×    t  nh ë m ch n ti s dông  t  × nay  ép  Òn sö  ông  t  íi ®Ê th   n ti   d ®Ê v   møc  20%  theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t i 1b  ôc  I Çn  díi y. M II Ph   B    ®© 3. Trêng  îp  îc giao  t    h®  ®Ê theo  ×nh  h thøc  ï trõdiÖn  Ých  t  Þ     b    t ®Ê b thu håith×  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê ph¶inép  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc lµ sè  Òn    n     ti chªnh  Öch l gi÷a gi¸trÞ ®Êt  îcgiao lính¬n    Þ ®Êt  Þ     ×. Trêng  îp gi¸trÞ ®Êt      ®     gi¸tr   b thu h«   h    ® îc giao  á  ¬n    Þ ®Êt  Þ     nh h gi¸tr   b thu  åi th×  îc Nhµ   íc tr¶l¹ phÇn  h  ®  n    i   chªnh  lÖch  .  è   Òn    ¹ ® îc lÊy tõ nguån  tõ ®Êt  ai  ¹  a   ¬ng. Côc  ®ã S ti tr¶l i         thu    ® ti ®Þ ph   thuÕ  èihîp víi ë  µichÝnh  Ët gi¸lµm  ñ tôctr¶l¹ phÇn  ph       T   S v   th         i chªnh  Öch    l cho ngêicã  t  Þ    åi.   ®Ê b thu h 4. ViÖc  õtiÒn ®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   t    tr     b      ®Ê cho  êicã  t  Þ     åi® îc ng   ®Ê b thu h     x¸c ®Þnh    ngay    ê khainép  Òn  ö  ông  t    êi sö  ông  t  n   trªnt     ti s d ®Ê khing   d ®Ê ®Õ nép  Òn  Éu  è  kÌm  ti (m s 01  theo  Th«ng   nµy) kÌm  t   theo    c¸c chøng  õ  ã  ªn t c li   quan  n   n   ïtiÒn sö  ông  t      nh  è  Òn sö  ông  t  ®Õ ®Ò b    d ®Ê ®Ó x¸c®Þ s ti   d ®Ê cßn  ¹ l  i ph¶inép  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc;C¬     n   quan    Òn sö  ông  t  thu ti   d ®Ê ph¶il gi÷ hå  ¬   u    s theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h
 6. 6 II. ø c    M thu ti Ò n  ö  d ô n g  ® Ê t k hi  îc s ® c h u y Ó n  m ô c  ® Ý c h  s ö   ô n g  ® Ê t d 1.§èivíi chøc:      tæ  1.1.Tæ     chøc  ang  ö  ông  t  µ   a  ® sd ®Ê m ch hoÆc   kh«ng ph¶inép  Òn sö    ti   dông  t  ®Ê theo quy  nh  ¹ M ôc  I õ®iÓ m     Çn  Th«ng   µy    îc ®Þ ti  II    (tr 5) Ph A  tn khi®   Nhµ   íccho  Ðp  n  ph chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  m ®Ý s d sang  ¹ ®Êt  lo i   quy  nh  ¹ M ôc   ®Þ t  i IIPh Çn  Th«ng   µy  × ph¶inép    A  tn th     100%   Òn sö  ông  t; ti   d ®Ê 1.2.Tæ     chøc  îc Nhµ   íc cho  ®  n  thuª ®Êt      ®Ó s¶n  Êt,kinh doanh  Õu   xu     n ® îcc¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp ph chuyÓn  sang  ©y  ùng  µ  , xd nh ë   kÕt  Êu  ¹ tÇng    c h  ®Ó chuyÓn  îng hoÆc   nh   cho    × ph¶inép  thuªth     100%   Òn sö  ti   dông  t.Trong  êng  îp tiÒn thuª®Êt  ∙  ép  ©n  ®Ê   tr h     ® n ng s¸ch Nhµ   íccho  Òu    n  nhi n¨m, tÝnh  n   êi®iÓ m   îcchuyÓn  ôc  ch  ö  ông  Õu    ®Õ th   ®  m ®Ý sd n cßn    ×  è  d th s tiÒn d    îctrõvµo  Òn sö  ông  t    ®ã ®     ti   d ®Ê ph¶inép  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc.   n 1.3.Tæ     chøc  kinh tÕ  Ën    nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  õc¸clo¹ nh   sd ®Ê t     i   ®Êt  ∙  ép  Òn sö  ông  t  ña  chøc,hé    nh, c¸ nh©n  µ   Òn ®ã   ® n ti   d ®Ê c tæ    gia ®×    m ti   kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch Nhµ   íc nay  îc chuyÓn    n  ®  sang  µm  t    l ®Ê ë th× kh«ng  ph¶inép  Òn  ö  ông  t.Trêng  îp  Ën    ti s d ®Ê   h nh chuyÓn  îng  µ ®Êt  nh l  n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,®Êt  ã  Æt   ícnu«itrång thuû    cm n      s¶n,®Êt  µm    l muèi,khi® îc phÐp      chuyÓn sang  µm  t    ×  l ®Ê ë th ph¶inép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê nhng  îc trõsè  Òn  ö  ông  t    ®     ti s d ®Ê tr¶cho  êi chuyÓn  Òn  ö  ông  t, ng   quy sd ®Ê   n Õu  Òn    ti ®ã kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch Nhµ   íc(®îctrõtèi®a    n        b»ng  gi¸®Êt  ña  ¹  t    Ën    c lo i ®Ê khinh chuyÓn  îng,kh«ng  nh   bao  å m     Þ tµis¶n  g gi¸tr     trªn®Êt).     C¸c  êng  îp ® îctrõtiÒn ®Ò n   ï thiÖth¹i®Êt  µo  è  Òn thu sö  ông  tr h       b     v s ti     d ®Êt ph¶inép  ©n    ng s¸ch quy  nh  ¹ M ôc    ôc    Çn  trªn®©y    ®Þ ti  I,M IIPh B    ph¶ic¨n    cø  µo    v c¸c chøng  õ tiÒn ®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   t  îp lÖ  ùc chitr¶cho  êi t    b      ®Ê h   th       ng   cã  t  Þ    åi. ®Ê b thu h Trong  ô m   õ:“TiÒn  c t  kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch Nhµ   íc”,   n  trong  Th«ng   µy  îchiÓu  µ:TiÒn  ã  îcdo  tn ®   l  c ®   huy  ng  èn  õ c¸ nh©n, tõ c¸c tæ  ®é v t         chøc  nh©n  µitrî kh«ng  c¸  t  ,   ph¶i hoµn      chøc  Ýn  ông, tiÒn      tr¶,c¸c tæ  td   vay ng©n  µng,sau    c¸nh©n  ng  ãp      î. h   ®ã do    ®ã g ®Ó tr¶n 2.§èivíi é    nh, c¸nh©n:       gia®×     h 2.1.Hé     nh,    ©n  ã  Òn  ö  ông  t  µ ®Êt    t  ên,   gia ®× c¸ nh c quy sd ®Ê l   ao, ®Ê v   ®Êt chuyªn dïng    (kh«ng bao  å m   t  g ®Ê chuyªn dïng  îc Nhµ   íc cho    ®  n  thuª®Ó     s¶n  Êt kinh doanh; ®Êt    t  ên  éc  Ön  Ých  t  xu       ao, ®Ê v thu di t ®Ê n«ng  nghiÖp  µ  v ®ang    kª khainép  Õ  ö  ông  t    thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp) n»m     trong khu  ©n  ,® îc   d c    c¬ quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  m ®Ý sd sang  ®Êt    ïhîp víi ë ph       quy  ¹ch th× kh«ng  ho     ph¶inép  Òn sö  ông  t  i víi Ön    ti   d ®Ê ®è     di tÝch trong h¹n møc  t  ;    ®Ê ë   DiÖn  Ých  t    îc tÝnh  µo  ¹n  t ®Ê ë ®   v h møc   t    ®Ê ë bao  å m   Ön  Ých  t  g di t ®Ê ®ang    µ  Ön  Ých  t    ên  îcchuyÓn  ë v di t ®Ê ao,v ®   sang  t    ña  é    nh. ®Ê ë c h gia®× V Ý   ô: M ét  é  ®×nh  ang  ö  ông  d  h gia  ® sd khu«n    viªn 600    t  m2 ®Ê trong  khu  ©n  ,trong ®ã   ã  d c    c 100    t  , 500    t  ên  éc diÖn  ép  Õ  m2 ®Ê ë   m2 ®Ê v thu   n thu nhµ  t. Hé     nh  µy  îc c¬  ®Ê   gia ®× n ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  m ôc  ch  ö  ông  ®Ý sd 150    t  ên  m2 ®Ê v sang  t  , n Õu  Ó   diÖn  Ých  t  ®Ê ë   k c¶  t ®Ê ®ang    ×  ë th tæng  Ön  Ých  t    ña  é    nh  µy  µ 250    víih¹n  di t ®Ê ë c h gia ®× n l  m2 so   
 7. 7 m øc  t    ®Þa  ¬ng  ®Ê ë do  ph quy  nh,    ö  µ200    ×  Çn  îth¹n  ®Þ gi¶ s l   m2 th ph v   møc   ®Êt    µ50  ë l   m2,  µ  v ph¶inép    40%   Òn sö  ông  t  i víi Ön  Ých  îtnµy. ti   d ®Ê ®è    di t v  2.2.Hé     gia  nh,    ©n  ã  ®× c¸ nh c quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt    l©m  nghiÖp,®Êt  ã  Æt   ícnu«itrång thñy s¶n,®Êt  µm  èi,®Êt    cm n          l mu   chuyªn  dïng kh¸c.Khi ® îc c¬        quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc   m ®Ých  ö  ông  sd sang  t    ×  ®Ê ë th ph¶inép    40%   Òn  ö  ông  t  i  íidiÖn  ti s d ®Ê ®è v   tÝch  t  ®Ê trong h¹n møc  t  .V Ò      ®Ê ë   nguyªn t¾c,kh«ng      cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc   m ®Ých  îth¹n  v   møc  t  . Trêng  îp n Õu  ¾t  éc  ®Ê ë   h  b bu ph¶ichuyÓn  ôc  ch  ît   m ®Ý v  h¹n møc  t    µ  îcc¬    ®Ê ë v ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho  Ðp  × phÇn  ­ ph th   v îtnµy    ph¶inép    100%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê 2.3.Trêng  îp    chøc  îc Nhµ   íc giao  t    ö  ông  µo      h c¸c tæ  ®  n  ®Ê ®Ó s d v s¶n xuÊt kinh doanh,x©y  ùng        d c«ng  ×nh hoÆc   µo  ôc  ch  tr   vm ®Ý kh¸c kh«ng    ph¶i  nép  Òn sö  ông  t;Nh ng    chøc  µy  ∙  ù ph©n  ti   d ®Ê   c¸c tæ  n ® t  chiacho    é      c¸c h gia ®×nh, c¸ nh©n    µm  µ  , nay  îcc¬     ®Ó l nh ë   ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn    Nh n   th quy cho phÐp  ö  ông  µm  t    µ  îc cÊp  Êy  sd l ®Ê ë v ®   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê th× ph¶inép  Òn sö  ông  t        ti   d ®Ê nh sau: ­ N Õ u   êi®iÓ m   ©n    th   ph chia nhµ    hoÆc   t  íc ngµy  th¸ng 10    ®Ê tr   15    n¨m 1993, th×  êi ®ang  ö  ông  t    ng   sd ®Ê ph¶i nép    40%   Òn  ö  ông  t  i  íi ti s d ®Ê ®è v   diÖn  Ých  t  t ®Ê trong h¹n    møc  t  ; ph¶inép  ®Ê ë     100%   Òn sö  ông  t  i víi ti   d ®Ê ®è     diÖn  Ých  ît ¹n møc  t  ; t v   h ®Ê ë ­ N Õ u   êi®iÓ m   ©n    th   ph chia®Êt  õ 15    t   th¸ng10    n¨m 1993  ëvÒ   tr   sau  ×  th ngêi®ang  ö  ông  t    sd ®Ê ph¶inép    100%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê III.M ø c  thu ti Ò n s ö  d ô n g   Ê t  hi c Ê p  gi Ê y ch ø n g  n h Ë n   u y Ò n  s ö    ® k q d ô n g  ® Ê t c h o  n g êi hi Ö n  ® a n g   ö  d ô n g  ® Ê t s kh« n g  c ã   Ê y tê  î p l Ö gi h Ng êi®ang  ö  ông  t  µ     sd ®Ê m kh«ng  ã  Êy  ê hîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  c gi t     v quy sd ®Êt  ng  t  ang  ö  ông  ï hîp  íiquy  ¹ch  Ön  ¹   nh ®Ê ® sd ph   v  ho hi t i kh«ng  ã  , c tranh   chÊp, khi® îcc¬        quan  µ   íccã  Èm  Òn  Êp  Êy  Nh n   th quy c gi chøng  Ën  Òn  nh quy sö  ông  t  × ph¶inép  Òn sö  ông  t    d ®Ê th     ti   d ®Ê nh sau: 1.§èivíi t  «  Þ:      ®Ê ® th 1.1.Trêng  îp  ∙  ö  ông  t      nh  íc ngµy  th¸ng 12      h ®sd ®Ê ë æn ®Þ tr   18    n¨m 1980  µy  (ng ban  µnh  Õn  h Hi ph¸p n¨m    1980),th× kh«ng     ph¶inép  Òn sö  ông    ti   d ®Êt; 1.2. Trêng  îp  ∙  ö  ông  t      nh   õ  µy  th¸ng  n¨m    h ®sd ®Ê ë æn ®Þ t ng 18  12  1980  n   íc ngµy  th¸ng 10  ®Õ tr   15    n¨m  1993  µy  Ët  Êt  ai  (ng Lu § ® n¨m  1993  ã  c hiÖu  ùcthi µnh)th× ph¶inép  l   h      20%   Òn sö  ông  t; ti   d ®Ê 1.3. Trêng  îp  ∙  ö  ông  t      nh   õ  µy  th¸ng  n¨m    h ®sd ®Ê ë æn ®Þ t ng 15  10  1993  ë®i  × ph¶inép  tr   th     100%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê N Õ u   nhËn  do  chuyÓn  îng ®Êt  ña  êikh¸c tõ ngµy  th¸ng 10    nh   c ng      15    n¨m 1993  ë ®i  µ   êi chuyÓn  îng  tr   m ng   nh kh«ng  ã  Êy  ê  îp  Ö  Ò   c gi t h l v quyÒn  ö  s dông  t,chØ  ã  Êy mua  gi÷a haibªn  ®Ê   c gi   b¸n      nay  kh«ng  ã  c tranh chÊp  ïhîp    ph   víi  quy  ¹ch ®Êt    µ  îcUû   ho   ë v ®   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên x¸cnhËn  × nh d x∙,ph   tr     th   ph¶inép    40%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê 2.§èivíi t       ®Ê khu  ©n    d c n«ng  th«n:
 8. 8 2.1.Trêng  îp  ö  ông  t      nh  íc ngµy  th¸ng 5    h sd ®Ê ë æn ®Þ tr   31    n¨m 1990  (ngµy Quy Õt  nh  è  ®Þ s 186/H§BT  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr (nay lµChÝnh  ñ)    ph   vÒ   n   ï  Öt h¹i®Êt  ®Ò b thi     n«ng nghiÖp, ®Êt  ã  õng      cr khi chuyÓn  sang  ôc   m ®Ých  kh¸c)th× ngêi®ang  ö  ông  t         sd ®Ê ®ã kh«ng  ph¶inép  Òn sö  ông  t;   ti   d ®Ê 2.2.Trêng  îp  ö  ông  t      nh  õ ngµy  th¸ng 5    h sd ®Ê ë æn ®Þ t  31    n¨m  1990  ®Õ n   ícngµy  th¸ng 10  tr   15    n¨m 1993  ×  th ph¶inép    20%   Òn sö  ông  t  i ti   d ®Ê ®è   víi Ön  Ých   di t trong h¹n møc  t  ;    ®Ê ë 2.3.Trêng  îp  ö  ông  t      nh  õ ngµy  th¸ng 10    h sd ®Ê ë æn ®Þ t  15    n¨m  1993  trë®i  × ngêi®ang  ö  ông  t      th     sd ®Ê ®ã ph¶inép    100%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê N Õ u   nhËn  do  chuyÓn  îng nhµ  t  ña  êikh¸c tõ ngµy  th¸ng 10  nh   ®Ê c ng      15    n¨m 1993  ë®i  µ   êichuyÓn  îng kh«ng  ã  Êy tê hîp lÖ  Ò   Òn  ö  tr   m ng   nh   c gi       v quy s dông  t, chØ   ã  Êy  ê mua,  ®Ê   c gi t   b¸n  ÷a    gi hai bªn;nay    kh«ng  ã  c tranh chÊp,     phïhîp víi      quy  ¹ch,® îcUû   ho     ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên x¸c nhËn  ×  nh d x∙,ph   tr     th ph¶inép    40%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê   3. Nh÷ng  êng  îp quy  nh  Ò   t  «  Þ  ¹ ®iÓ m   nªu    µ   íc   tr h  ®Þ v ®Ê ® th t i   1  trªnm tr   ®ã   µ ®Êt  éc  l  thu khu  ©n   n«ng  d c th«n, sau  µy    ng 31/5/1990  îc quy  ¹ch ®  ho   chuyÓn  µnh  t  «   Þ, n Õu   iÒu  Ön  ¬  ë  ¹  Çng  îc UBND   µnh  th ®Ê ® th   ® ki c s h t ®  th phè    Ën  Én      x¸c nh v nh ë n«ng  th«n  ×    t  ña  «   Þ  íivÉn  Ýnh  th gi¸®Ê c ® th m   t theo  gi¸t¹  êi®iÓ m   Ýnh    Òn  ö  ông  t  i víi®Êt   i   th t thu ti s d ®Ê ®è     khu  ©n    d c n«ng th«n  theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   trªn®©y.  êng  îp gi¸®Êt    Êt hîp lýgi÷a ®Êt  ®Þ ti  2    Tr h   qu¸ b         ®«   Þ  µ  t  th v ®Ê n«ng  th«n  íi ®«   Þ  m  th ho¸  ×  th UBND   tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ quy  nh  ¹gi¸®Êt  ¹ khu  «  Þ  íi®ã   ®Þ l    i t i ® th m   cho  ïhîp. ph   4. C¸c    møc    Òn sö  ông  t  thu ti   d ®Ê quy  nh  ¹ ®iÓ m     iÓ m   nªu    ®Þ ti  1, ® 2  trªn chØ   dông  i  íidiÖn  Ých  t  ¸p  ®è v   t ®Ê trong  ¹n  h møc   t    Ýnh  ®Ê ë (t theo  é    h gia ®×nh) ®èi víi Ön  Ých  ît ¹n møc  t         di t v   h ®Ê ë ph¶inép    100%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê 5. Ng êi ®ang  ö  ông  t      sd ®Ê kh«ng  ã  Êy  ê hîp  Ö  Ò   Òn  ö  ông  c gi t   l v quy sd ®Êt      Êp  Êy  khixinc gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê ph¶icã  trong c¸c lo¹    1    i giÊy tê®Ó     nh  Ò   êi®iÓ m   ¾t  u   ö  ông  t  µm  ¬  ë    Ýnh      x¸c®Þ v th   b ®Ç s d ®Ê l c s ®Ó t tiÒn sö  ông  t     d ®Ê nh sau: ­Sæ   é  Èu    h kh hoÆc   Êy ®¨ng  ý  ¹m  ólÇn  u     ¹ nhµ  t  µ   é  gi   k t tr   ®Ç tiªnt   i ®Ê m h ®ã   ang  ö  ông; ® sd ­Biªnlai Õ  µ  t  Çn  u     µ   é    ép  Õ  µ  t;      thu nh ®Ê l ®Ç tiªnm h ®ã n thu nh ®Ê ­GiÊy  êkª khai®¨ng  ý  µ    t  ,cã    Ën  ña  ¬    t      k nh ë ®Ê ë   x¸cnh c c quan  µ  t  nh ®Ê hoÆc   ña  c UBND   Êp  êng  ¹ thêi®iÓ m     c ph t    i kª khai®¨ng  ý;   k ­  Êy  ê mua,  Gi t   b¸n,chuyÓn  îng  µ  t  îc UBND   Êp  êng      nh nh ®Ê ®   c ph x¸c nhËn    khimua    b¸n,chuyÓn  îng. nh ­ C¸c  Êy  ê kh¸c cã  ªnquan  n     nh  êi®iÓ m   ¾t  u   ö  gi t     li   ®Õ x¸c ®Þ th   b ®Ç s dông  µ  ,®Êt    ña  êixincÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh ë   ë c ng     gi   nh quy s d ®Ê   Trêng  îp kh«ng  ã  ét  h  c m trong nh÷ng  Êy  ê nªu        nh  èc     gi t   trªn®Ó x¸c ®Þ m thêigian  ö  ông  t  ×  êi sö  ông  t    sd ®Ê th ng   d ®Ê ph¶i kª    khai theo  É u   è      m s 02, “t Òn sö  ông  t” kÌm  i  d ®Ê   theo Th«ng   µy,®îc UBND     êng, thÞ  Ên    tn   x∙,ph   tr x¸c nhËn  êi®iÓ m   êisö  ông  µm  t  . Tríckhix¸c nhËn, UBND     êng  th   ng   d l ®Ê ë           x∙,ph ph¶i niªm  Õt    y c«ng  khai t¹  ô së  ña    i   c UBND     êng, thÞ  Ên  µ  ¹  ô m   tr x∙,ph   tr v t i c d©n  ,tæ  ©n  è    ©n  ©n  Õtvµ  c  d ph ®Ó nh d bi   tham      Õn.Sau  ngµy,kÓ   gia ý ki   15    tõ ngµy    niªm  Õt,n Õu  y  kh«ng  ã  c tranh chÊp    hoÆc     Õn  ý ki kh¸c th×    UBND     x∙, phêng,thÞ  Ên lµm  ñ tôcx¸cnhËn.   tr   th      
 9. 9 6. Trêng  îp ngêi®ang  ö  ông  µ,sö  ông  t  Nhµ   íccho  Ðp    h    sd nh   d ®Ê do  n  ph ë  ¹m  µ  ¾ng  ñ, nhµ    ê, ë  t nh v ch   ë nh   thuªcña   ©n  íc ®©y,  t  Ên  Õm     t nh tr   ®Ê l chi thuéc quy  ¹ch  ho qu¶n  ýx©y  ùng  ña  µ   íc hoÆc     êng  îp  µ  t  l  d c Nh n   c¸c tr h nh ®Ê ®ang  ã  c tranh chÊp  × kh«ng  éc diÖn  ép  Òn sö  ông  t  µ  Êp  Êy   th   thu   n ti   d ®Ê v c gi   chøng  Ën  nh theo quy  nh  ¹ M ôc  I Çn  cña    ®Þ t  i II Ph   B  Th«ng   µy. tn IV. M ø c  thu ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t khi m u a  n h µ   thu é c s ë  h ÷ u  N h µ  n íc 1. §èivíi êng  îp thanh  ý,     µ  éc së  ÷u  µ   íctr cngµy         tr h  l   gi¸nh thu   h Nh n   í   ho¸ 5 th¸ng7    n¨m  1994    nh sau: 1.1.§èi víiphÇn  Ön  Ých  t  ¾n   Òn  íinhµ       di t ®Ê g li v   thanh  ý,ho¸      l  gi¸quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  4  3  ®Þ s 38/2000/N§­   µy  CP ng 23/8/2000  ña  c ChÝnh  ñ  × kh«ng  ph th   ph¶inép  Òn sö  ông  t;   ti   d ®Ê 1.2.§èivíidiÖn  Ých  t       t ®Ê cßn  ¹ trong khu«n    ña  µ  l i   viªnc nh thanh  ý,ho¸ l    gi¸,th×    ph¶i nép    40%   Òn  ö  ông  t, n Õu  Ön  Ých  µy  ti s d ®Ê   di t n trong h¹n    møc   ®Êt    ë (bao  å m   diÖn  Ých  t  ¾n   Òn víinhµ  g c¶  t ®Ê g li     thanh  ý,ho¸ gi¸vµ  Ön  l       di tÝch trong khu«n      viªncßn  ¹ )ph¶inép  l i  ;   100%   Òn  ö  ông  t  i  íidiÖn  ti s d ®Ê ®è v   tÝch  t  îth¹n møc  t  ; ®Ê v     ®Ê ë 2. TiÒn  ö  ông  t      sd ®Ê khi b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc sau  µy    nh ë thu s h Nh n   ng 5 th¸ng7    n¨m 1994 cho  êi®ang    ng   thuªtheo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è    ®Þ t  i ®Þ s 61/CP  gå m     µ    µ    t  × gi¸®Êt  îcx¸c®Þnh    gi¸nh ë v gi¸®Ê th     ®   nh sau: 2.1.Tr ng  îp  ê h b¸n  µ  tÇng, nhµ    Òu  Çng  hé  , nhµ    Òu  nh 1    ë nhi t 1  ë   ë nhi tÇng  Òu  é    Ó  biÖtthù nhiÒu  Çng,nhiÒu  é  ) cã  ©n  nhi h ë (k c¶     t   h ë   ph chiariªng     ® îcdiÖn  Ých  t  ö  ông  ña  õng  é, nhµ  Ötthù th×    t ®Ê s d ct h  bi     ph¶inép    40%   Òn  ti sö  ông  t  i víi Ön  Ých  t  d ®Ê ®è     di t ®Ê trong h¹n    møc  t  ; ph¶inép  ®Ê ë     100%   Òn  ti sö  ông  t  i víi Ön  Ých  t  îth¹n møc  t  . d ®Ê ®è     di t ®Ê v     ®Ê ë 2.2.§èivíi®Êt  ¾n   íinhµ    Òu  Çng,nhiÒu  é         g v  ë nhi t   h ë kh«ng  Ó  ©n   th ph chiariªngdiÖn  Ých  t        t ®Ê ë cho  õng  é    × ph¶inép  t h ë th     10%   Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê vµ  îcph©n    µo  Òn nhµ  äichung  µtiÒn b¸n nhµ  éc së  ÷u  µ   ­ ®  bæ v ti   (g   l     thu   h Nh n íc)cho    Çng    c¸ct theo h Ö   è  íi y:   s d  ®© H Ö   è    Çng s c¸ct Nhµ   T Çng  1 T Çng  2 T Çng  3 T Çng  4 T Çng  5 T Çng    6 trëlªn   2  Çng t 0,7 0,3 3  Çng t 0,7 0,2 0,1 4  Çng t 0,7 0,15 0,1 0,05   tÇng  ëlªn 5  tr   0,7 0,15 0,08 0,05 0,02 0,0
 10. 10 3. §èi víiphÇn  Ön  Ých  t  ë   éng  Òn kÒ   íinhµ    éc  ë  ÷u       di t ®Ê m r li   v   ë thu s h Nhµ   íc n Õu   îc c¬  n  ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  ×  sd ®Ê th ph¶i nép    40%   Òn  ö  ông  t  i  íidiÖn  Ých  ti s d ®Ê ®è v   t trong h¹n    møc   t    ®Ê ë (bao  å m   diÖn  Ých  t  îcmua   µ  éc  ë  ÷u  g c¶  t ®Ê ®   nh thu s h Nhµ   íc vµ  Ön  Ých  t  ¬iníiliÒn kÒ);ph¶inép  n   di t ®Ê c           100%   Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê ®èi víi Ön  Ých  îth¹n møc  t  .    di t v    ®Ê ë c. M i Ô n, gi¶ m  ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t 1.Nguyªn  ¾c  Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  t   t mi   ti   d ®Ê ViÖc  Ôn,  mi gi¶m  Òn  ö  ông  t  îc ¸p  ông  ti s d ®Ê ®   d theo    c¸c nguyªn  ¾c  t sau: 1.1.ViÖc  Ôn  µ    mi v gi¶m  Òn sö  ông  t    ông  ti   d ®Ê ¸p d cho    êng  îp ® îc c¸c tr h    Nhµ   íc giao ®Êt    µm  µ  ; ® îc phÐp  n    ®Ó l nh ë     chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t; m ®Ý sd ®Ê   ® îc xÐt  Êp  Êy    c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; ® îc mua   µ  ang    nh quy sd ®Ê     nh ® thuª thuéc së  ÷u  µ   íc.   h Nh n 1.2.Hé     nh  éc ®èi îng ® îc miÔn, gi¶m  Òn  ö  ông  t    gia ®× thu   t     ti s d ®Ê chØ   ® îcmiÔn, gi¶m  Òn sö  ông  t  ét  Çn.Møc  Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  t      ti   d ®Ê m l   mi   ti   d ®Ê ®èi víi t    îc¸p dông  i víi Ön  Ých     ®Ê ë ®     ®è    di t trong h¹n møc,  õtr ng  îp Thñ ­    tr   ê h   t íng Ch Ýnh  ñ  ã  Õt ®Þnh    ph c quy   kh¸c. 1.3.Tû   Ö    l gi¶m  Òn  ö  ông  t  îc tÝnh    è  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê ®   trªn s ti s d ®Ê trongh¹n    møc  t    ®Ê ë ph¶inép  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc.   n 1.4.Trong  é    nh  ã  Òu  µnh    éc diÖn  îcgi¶m  Òn sö    h gia®× c nhi th viªnthu   ®  ti   dông  t  ×  îc céng    ®Ê th ®   c¸c møc  gi¶m  ña  õng  µnh    µnh  ct th viªn th møc  gi¶m  chung  ña  hé, nhng  c c¶    møc  gi¶m  èi®a   t   kh«ng  îtqu¸  è  Òn  ö  ông  t  v  s ti s d ®Ê ph¶inép    trong h¹n møc  t  .    ®Ê ë 1.5.Trêng  îp  ét  êi thuéc  i îng  îc hëng  Òu  Õ     Ôn,   h m ng   ®è t ®   nhi ch ®é mi   gi¶m  Òn sö  ông  t  × ® îchëng  ti   d ®Ê th     møc  ®∙icao  Êt. u    nh 1.6 Ng êi ® îc xÐt  Ôn       mi gi¶m  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê ph¶ilµ ngêi cã         tªntrong  hé  Èu    nh  ã  kh gia ®× c chung  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê hoÆc   µ ngêi® îcgiao ®Êt, l         ® îc mua   µ  ang      nh ® ë thuª thuéc  ë  ÷u  µ   íc,® îc chuyÓn  ôc  ch  ö    s h Nh n     m ®Ý s dông  hoÆc   µ ngêi ®ang  ö  ông  t  îc xÐt  Êp  Êy  l    sd ®Ê ®   c gi chøng  Ën  Òn  nh quy sö  ông  t. d ®Ê 1.7.Ng êi ® îc xÐt  Ôn,       mi gi¶m  Òn  ö  ông  t  ×  Ön  Ých  t  ö  ti s d ®Ê th di t ®Ê s dông  ph¶ig ¾n  íi ¬i®¨ng  ý  é  Èu  êng  ócña  êi®ã;  êng  îp ngêi   v    n k h kh th tr   ng   Tr h    sö  ông  t  d ®Ê nay  ∙  ® chuyÓn  Ò     ïng  íicon  v ëc v  ch¸u hoÆc   ∙  ® chuyÓn  i  ¬i ®n  kh¸c kh«ng  ïng  ¬i ®¨ng  ý  é  Èu  êng  ó hoÆc   ∙  Õt  ×    c n  k h kh th tr   ® ch th ph¶i cã    ®¬n  µ    Ën  ña  v x¸c nh c UBND     êng, thÞ  Ên n¬ingêi®ã   ã  t  ö  ông  x∙,ph   tr       c ®Ê s d vµ  ¬i ®¨ng  ý  é  Èu  êng  óvÒ   Öc  îc xÐt  Ôn,  n  k h kh th tr   vi ®   mi gi¶m  Òn  ö  ông  ti s d ®Êt  Çn  u. l ®Ç UBND     êng, thÞ  Ên lËp  å  ¬, thèng      i  îng  ∙  n   µm  x∙,ph   tr   hs  kª c¸c ®è t ® ®Õ l thñ  ôc x¸c nhËn    Ôn,  t    xin mi gi¶m  Òn  ö  ông  t; Trong    ã  ti s d ®Ê   ®ã c danh s¸ch  tõng  µnh    th viªn trong  é    nh      h gia ®× ®ã ®Ó theo  âi vµ  d   qu¶n  ý ®èi  îng    l  t xin miÔn, gi¶m  Òn sö  ông  t.   ti   d ®Ê
 11. 11 1.8.ViÖc  Ôn  Òn  ö  ông  t    mi ti s d ®Ê nªu    trªnchØ  Ðt  ét  Çn  x m l theo  é   h gia ®×nh  cho  ÷ng  êi cã  nh ng   chung  Òn  ö  ông  t  îp ph¸p  ã      îc quy sd ®Ê h   (c tªnkhi®   giao ®Êt,® îcmua  µ  éc së  ÷u  µ   íc,® îcchuyÓn  ôc  ch  ö  ông       nh thu   h Nh n     m ®Ý s d hoÆc     îc cÊp  Êy  khi®   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t) vµ  Ýnh  nh quy sd ®Ê   t theo  Ön  di tÝch  t  ùc tÕ  ö  ông  ng  èi®a   ®Ê th   s d nh t   kh«ng  îtqu¸ h¹n  v    møc   t    ®Ê ë cho  ét  m hé    nh  gia ®× theo quy  nh.  ÷ng  é    nh  ∙  îcxÐt miÔn, gi¶m  Òn ®Þ Nh h gia ®× ®®      ti   sö  ông  t  åith× c¸c thµnh    d ®Ê r       viªnkh¸ctrong hé    nh  µy  Ïkh«ng  éc      gia ®× n s  thu diÖn  îcxÐt miÔn, gi¶m  Òn sö  ông  t  Çn  ÷a. ®     ti   d ®Ê l n 2.MiÔn  Òn sö  ông  t   ti   d ®Ê 2.1.MiÔn  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê cho    i t ng quy  nh  ¹  c¸c ®è  î   ®Þ tikho¶n  §iÒu  1  10 cña NghÞ  ®Þnh  sè 04/2000/N§­  ngµy 11 th¸ng 02 n¨m  2000 cña  CP ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët söa  æi, bæ   ®Þ chiti     Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  m s® cña  Ët §Êt ®ai nh  Lu       sau: a) §Êt sö  ông    ©y  ùng  µ  ×nh  Üa;   d ®Ó x d nh t ngh b) §Êt sö  ông    ©y  µ  µn    d ®Ó x nh ho chØnh  éc nhµ    thu   ë chung    c cao  Çng  t (chung    c cao  Çng  t theo  quy  nh  ña  é  ©y  ùng) ®Ó   hoÆc   ®Þ c BX d   b¸n  cho  thuª;   ®Êt giao cho    chøc  ©y  ùng  ý  óc x¸ cho  äc  c¸c tæ  x d kt   h sinh,sinh viªn ë  Ëp       t thÓ; c) §Êt sö  ông  ¹ h¶i®¶o, c¸cx∙thuéc biªngií     ïng cao,x∙vïng s©u,   d ti              ix∙v   ,        vïng  (theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò       í   ïng  xa    ®Þ c Ch ph v x∙ biªn gi iv, cao, vïng  ©u,    s vïng xa)®Ó   µm  µ        l nh ë (kh«ng  bao  å m   t    ¹ thÞ    Þ  Ên); g ®Ê ë t   tø,th tr i d) §Êt sö  ông    ©y  ùng  µ      d ®Ó x d nh ë cho  ©n  ©n  nh d trong tr ng  îp ph¶i  ê h     didêido      thiªntai  ; 2.2.MiÔn  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê cho    i t ng thuéc diÖn  êicã  c¸c®è  î     ng   c«ng  íi v  c¸ch m¹ng  îc hç  î µn  é  Òn  ö  ông  t    ®   tr  to b ti s d ®Ê theo    iÒu  Ön  ¹  c¸c ® ki t i Quy Õt  ®Þnh  è  s 118/TTg  µy  th¸ng 02  ng 27    n¨m  1996  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v viÖc  ç  î êicã  h tr ng   c«ng  íi v  c¸ch m¹ng    Ön nhµ  ,cô  Ó      c¶ithi   ë   th nh sau: a) Ng êicã      c«ng  íi v  c¸ch m¹ng  Õu    n mua  µ    éc së  ÷u  µ   íc®èi nh ë thu   h Nh n     víi µ    Òu  Çng,nhiÒu  é  ;  nh ë nhi t   hë b) Ng êiho¹t®éng       c¸ch m¹ng  ícC¸ch  ¹ng    tr   m th¸ng 8    n¨m  1945;Anh  ïng   h  lùc l ng vò   î   trang nh©n  ©n,  µ   Ñ   Öt Nam     d B m Vi   anh  ïng,Anh  ïng    ng; h   h lao ®é   th ng  ¬ binh,b Önh    binh,ngêi hëng  Ýnh      ch s¸ch nh  ¬ng    th binh  Þ   Êt  bm søc    lao ®éng  õ 81%   ë lªn;th©n  ©n  ña  Ötsü  ang  ëng  Òn  Êt nu«i dìng t  tr     nh c li   ® h ti tu       hµng  th¸ng. 2.3.MiÔn  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê cho  êi ho¹t®éng  Ng     c¸ch m¹ng  õ tr c C¸ch    t  í  m¹ng  th¸ng T¸m  n¨m 1945 theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 20/2000/Q§­ TTg  µy    ng 03 th¸ng 02    n¨m  2000  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ç  îngêi ho¹t®éng  c Th t Ch ph v vi h tr      C¸ch  ¹ng  õtr cC¸ch  ¹ng  m t   í  m th¸ngT¸m    n¨m 1945    Ön nhµ  ; c¶ithi   ë 3.Gi¶m  Òn sö  ông  t   ti   d ®Ê 3.1.Th¬ng    binh, ngêi hëng  Ýnh      ch s¸ch   th ng  nh ¬ binh,b Önh    binh  Þ  b m Êt søc    ng  õ 61%   n   lao ®é t  ®Õ 80%   îc gi¶m  ®  90%   Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê ph¶i   nép; 3.2.Th¬ng    binh,ngêi hëng  Ýnh      ch s¸ch    ¬ng  nh th binh  Þ   Êt  bm søc    lao ®éng  õ 41%   n   t  ®Õ 60%,  bé  ¹t®éng  c¸n  ho   C¸ch  ¹ng  Òn  ëinghÜa  êi m ti kh   (ng   gia nhËp  chøc    tæ  c¸ch m¹ng    trong kho¶ng  êigian tõ ngµy    th      1/1/1945  n   ­ ®Õ tr
 12. 12 íc Tæng   ëi nghÜa    kh   th¸ng T¸m     n¨m 1945) ® îc gi¶m     80%   Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê ph¶inép;   3.3.Th©n  ©n  ña  ÖtsÜ, ngêicã    nh c li       c«ng  óp ®ì  gi   c¸ch m¹ng  ang  ëng    ® h trî Êp  µng   ch th¸ng,th ng    ¬ binh vµ  êihëng  Ýnh    ng   ch s¸ch nh  ¬ng    th binh bÞ  Êt   m søc    ng  õ21%   n   lao®é t   ®Õ 40%   îcgi¶m  ®  70%   Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê ph¶inép;   3.4.Ng êi ho¹t®éng       c¸ch m¹ng, lµm  Üa  ô  èc  Õ  îc tÆng  ëng      ngh v qu t ®   th Hu ©n   ¬ng  ch Kh¸ng  Õn  ¹ng   chi h IhoÆc   ©n   ¬ng  Õn  ¾ng  ¹ng   îc Hu ch Chi th h I®   gi¶m 65%   Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê ph¶inép;   4. MiÔn,    gi¶m  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê theo  Ët KhuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç t trong  níc   Ng êi sö  ông  t  îc c¬   d ®Ê ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy giao  t    ®Ê ®Ó thùc hiÖn    ù    u    éc diÖn  ®∙i®Ç u    × ® îcmiÔn, gi¶m  Òn sö    c¸c d ¸n ®Ç tthu   u    tth       ti   dông  t  ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtkhuyÕn  Ých  u       kh ®Ç ttrong níc.   5.Thay  æi  Õ     Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  t:   ® ch ®é mi   ti   d ®Ê C¸c  êng  îp miÔn  tr h  gi¶m  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê kh¸c,Bé   µi chÝnh  Ï tr×nh   T  s    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph xem  Ðt quyÕt ®Þnh. x    Trêng  îp,khichÝnh  h   s¸ch vÒ   µ  , ®Êt    ña  µ   íccã    nh ë   ë c Nh n   thay ® æi  ×   th   c¸c ®èi t ng thuéc diÖn  îcxÐt miÔn     î     ®    gi¶m  Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê theo quy  nh   ®Þ t¹ Th«ng   µy  Ïthùc hiÖn    i tn s     theo chÝnh    s¸ch míi, Ó   õkhic¸cchÝnh      t      k s¸ch nµy    cã  Öu  ùcthi µnh. hi l     h 6.Hå   ¬  Ôn    s mi gi¶m  Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê 6.1.Tê     khai nép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê theo  É u   è  TSD§   ®Ýnh  Ìm  m s 01  ( k Th«ng   µy). tn 6.2.§¬n    Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  t  ã    Ën  ña    xinmi   ti   d ®Ê c x¸cnh c UBND     ­ x∙,ph êng, thÞ  Ên n¬i®¨ng  ý  é  Èu  êng  óthuéc ®èi t ng ® îcmiÔn  Òn sö    tr     k h kh th tr      î     ti   dông  t  Çn  u: ®Ê l ®Ç ­ Nªu  â  t  ang  ö  ông  µ ®Êt  îc giao,® îc chuyÓn  ôc  ch  ö    r ®Ê ® sd l  ®     m ®Ý s dông,®Êt    Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    xinc gi   nh quy sd ®Ê hoÆc   t  ¾n  Òn ®Ê g li   víi µ  éc së  ÷u  µ   íc.  nh thu   h Nh n ­Sè  Òn sö  ông  t    Þ  îcmiÔn, gi¶m.   ti   d ®Ê ®Ò ngh ®     ­ X¸c  Ën  ña  ¬    nh c c quan  tÕ  y  hoÆc   ¬  c quan  ¬ng  th binh x∙héicÊp  Ën,      qu   huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  th x∙,th ph thu tØnh  Ò   i  îng  îc hëng  Õ     Ôn, v ®è t ®  ch ®é mi   gi¶m  Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê theo c¸cquy  nh  ¹ ®iÓ m     M ôc  µy.    ®Þ t i 2,3  n 6.3.GiÊy  ê chøng    t  minh  µ ®èi îng  îc miÔn,  l  t ®  gi¶m  Òn  ö  ông  t; ti s d ®Ê   GiÊy  ê gå m   t  b¶n  Ýnh  Ìm  ch k b¶n  sao  ã  c c«ng chøng    ¬  ®Ó c quan  Õ u  ÷ thu l gi   b¶n sao.Hå   ¬  îcchuyÓn  Ò   ¬    s®  v c quan  Õ  ¬i®èi t ng kª khainép  Òn sö  thu n    î       ti   dông  t    ö  ý. ®Ê ®Ó x l 7.ThÈ m   Òn  Ðt miÔn    quy x  gi¶m  Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê 7.1.C¬     quan  Õ  ùctiÕp thu tiÒn sö  ông  t    vµo  i t ng vµ  thu tr       d ®Ê c¨n cø  ®è  î   hå  ¬    Ôn,  s xin mi gi¶m theo quy  nh    y   Óm     Ýnh  ®Þ trªn®© ki trat ph¸p  ývµ    l   x¸c ®Þnh  è  Òn sö  ông  t  îcmiÔn, gi¶m  s ti   d ®Ê ®     cho  õng ®èi t ng. t    î   Côc  ëng  ôc  Õ  Õt  nh  Ôn, gi¶m  tr c thu quy ®Þ mi   cho    i t ng do  c¸c ®è  î   UBND   cÊp tØnh  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µ    i t ng lµngêicã  c gi   nh quy sd ®Ê v c¸c®è  î       c«ng  íi v  c¸ch m¹ng  UBND   Êp    do  c tØnh  qu¶n  ý. l 
 13. 13 Chi côc  ëng    ôc  Õ  Õt  nh  Ôn, gi¶m    tr Chi c thu quy ®Þ mi   cho    i t ng do  c¸c ®è  î   UBND   Ën,  qu huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  th x∙,th ph thu tØnh  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t. sd ®Ê   7.2.Trêng  îp    h b¸n  µ  éc  ë  ÷u  µ   íc cho  êi ®ang  nh thu s h Nh n   ng   thuª hiÖn    nay  së  Þa  Ýnh  µ   t  ùc hiÖn  ×  do  § ch Nh ®Ê th   th nay  Õp  ôc viÖc  Ôn,  ti t   mi gi¶m  tiÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo  quy  nh  µy.Quy Õt  nh  Ôn  ®Þ n  ®Þ mi gi¶m  Òn sö  ông  ti   d ®Êt  îcgöim ét  ®   b¶n  cho  ôc  Õ    C thu ®Ó theo dâivµ      tæng  îp chung. h  7.3.Quy Õt  nh  Ôn,    ®Þ mi gi¶m  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê ph¶i ghi râ  Ön  Ých      di t ®Êt  µ  è  Òn ® îcmiÔn, gi¶m. v s ti       Quy Õt  nh  Ôn,  ®Þ mi gi¶m  Òn  ö  ông  t  Ëp  µnh  b¶n; 1  ti s d ®Ê l th 4    b¶n  öi g  cho  ¬  c quan  Þa  Ýnh  µm  ñ  ôc cÊp  Êy  § ch l th t   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt;1    b¶n u  ¬  l c quan  Õ;1  thu   b¶n  chuyÓn  cho  ¬  b¸o  c quan  ¬ng  th binh x∙héi;      1  b¶n  chuyÓn  cho  i t ng ® îcmiÔn, gi¶m. ®è  î       d. kª k h ai v µ  n é p  ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t I.  Tr¸ch  hi Ö m  c ñ a  g êi s ö   ô n g  ® Ê t n n d Ng êisö  ông  t  ã   d ®Ê c tr¸chnhiÖm:   1. Kª    khai vµ    cung  Êp  y       µiliÖu,giÊy  ê cÇn  Õtcã  ªn c ®Ç ®ñ c¸c t     t  thi   li   quan  n     nh  Òn sö  ông  t  µ  Ôn  ®Õ x¸c ®Þ ti   d ®Ê v mi gi¶m  Òn sö  ông  t  Õu  ti   d ®Ê (n cã)theo quy  nh  ña  ¬      ®Þ c c quan  Õ; thu Ch Ë m   Êt  µ  ngµy  Ó   õ  µy  ã  nh l 15  k t ng c th«ng b¸o  îc giao  t, ® îc ®  ®Ê     chuyÓn  ôc  ch  ö  ông, ® îc xÐt  Êp  Êy  m ®Ý sd    c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt, c¸c  i  îng  µy    ®è t n ph¶i kª    khai nép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê theo  É u   è    m s 01 ®Ýnh  Ìm  k Th«ng   µy.Tê  tn   khainép  Òn sö  ông  t  Ëp thµnh  b¶n        ti   d ®Ê l   4  (1 b¶n l t¹ c¬  u    quan  Õ    i thu ®Ó theo dâi®«n  c    ép,1 b¶n  ïng cho     ®è thu n   d  Kho  ¹c Nhµ   b  níc,1    b¶n  êi nép  Òn  ö  ông  t  ÷ ®Ó   µm  ñ  ôc cÊp  Êy  ng   ti s d ®Ê gi   l th t   gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t); quy s d ®Ê 2. Trêng  îp kh«ng    nh  îcngêikª khainép  Òn sö  ông  t  ×   h  x¸c ®Þ ®       ti   d ®Ê th   ngêi ®ang  ö  ông  t    sd ®Ê hoÆc   êi ® îc uû  Òn  ã  ng     quy c tr¸chnhiÖm       kª khaivµ    nép  Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     iÓ m   M ôc  µy.   ®Þ t i 1,® 2  n II. h ñ  t ô c n é p  ti Ò n s ö  d ô n g   Ê t  ù c hi Ö n   h  sau:  T ® th n 1.  êi sö  ông  t  Ng   d ®Ê c¨n  vµo  è  Òn  ö  ông  t  cø  s ti s d ®Ê ph¶i nép  ©n     ng s¸ch Nhµ   ícdo  ¬    n   c quan  Õ    thu ghitrong têkª khainép  Òn sö  ông  t        ti   d ®Ê (thay  th«ng  b¸o  ña  ¬  c c quan  Õ),trùc tiÕp  ép  Òn  iÒn m Æt   thu     n ti (t   hoÆc  chuyÓn  kho¶n) vµo    Kho  ¹c Nhµ   íc.N Õ u   b  n  Kho  ¹c cha  chøc    Òn cña  êisö  b  tæ  thu ti   ng   dông  t  × nép  ùctiÕp cho  ¬  ®Ê th   tr     c quan  Õ. thu 2. Chi côc  Õ  chøc     thu tæ  theo  âivµ  «n  c    Òn sö  ông  t  i  d  ® ®è thu ti   d ®Ê ®è víi   êng  îp ® îcUû     tr c¸c h     ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  éc nh d huy     x∙,th ph thu   tØnh  giao ®Êt,cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t      gi   nh quy sd ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c LuËt ®Êt  ai.Côc  Õ  chøc    ®  thu tæ  theo  âivµ  «n  c    Òn  ö  ông  t  d  ® ®è thu ti s d ®Ê ®èi víi   êng  îp ® îcCh Ýnh  ñ      tr c¸c h    ph hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph
 14. 14 trùc thuéc    Trung  ng  ¬ giao  t  ®Ê hoÆc   Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt theo quy  nh  ña  Ët ®Êt  ai.   ®Þ c Lu   ® 3. Kho  ¹c Nhµ   íckhithu tiÒn sö  ông  t    b  n       d ®Ê ph¶ighivµo  Êy nép  Òn:    gi   ti   Tªn  êi sö  ông  t,sè  Òn  ùc nép  µo  ©n  ng   d ®Ê   ti th   v ng s¸ch Nhµ   íc theo  ¬ng,   n  ch   lo¹   ikho¶n,h¹ng ¬ng  ,   t øng,m ôc  “t Ònsö  ông  t”cña  ôc  ôcng©n    28  i   d ®Ê   m l  s¸ch  Nhµ   ícquy  nh. KhinhËn    Òn sö  ông  t  n  ®Þ    ®ñ ti   d ®Ê ph¶ix¸cnhËn  µo  êth«ng     v t  b¸o hoÆc   Êy nép  Òn “®∙thu tiÒn”, ý    ng  Êu  µ  ©n  gi   ti         tªn,®ã d v lu chuyÓn  k theo  quy  nh. ®Þ Trêng  îp ngêisö  ông  t  ép  Òn nhiÒu  Çn  h   d ®Ê n ti   l theo th«ng    çi  Çn  b¸o,m l thu riªng lÎ c¬    , quan    thu ph¶icÊp        biªn laihoÆc   Õu  phi thu  Bé   µi chÝnh  do  T   ban  µnh. Khi nép    Òn  h    ®ñ ti theo  th«ng    ¬  b¸o,c quan  míiký    Ën  µo  thu    x¸c nh v têth«ng    ép  Òn sö  ông  t.   b¸o n ti   d ®Ê 4. Trêng  îp  ¬    h c quan  Õ  ùc tiÕp  thu tr   thu  Òn  ö  ông  t, th×      ti s d ®Ê   khithu tiÒn ph¶icÊp          biªnlaicho  êinép  Òn sö  ông  t.Biªnlai   Òn sö  ông  ng   ti   d ®Ê       ti   d thu ®Êt  Bé  µichÝnh  do  T   (Tæng  ôc  Õ)    µnh,ký  Öu  c Thu ph¸th   hi CT11, khisö  ông    d ph¶ighi râ:tªn ngêi sö  ông  t ¬ng        d ®Ê t øng  íich¬ng, lo¹   v    i kho¶n, h¹ng,m ôc   ,     28  iÒn sö  ông  t”,lËp  µnh  li : ªn1 u  ¹  ¬  “t   d ®Ê   th 3  ªn    l t i quan  Õ, li   cÊp  li c thu   ªn2  cho  êinép  Òn ®Ó   µm  ñ tôc cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t, ng   ti   l th     gi   nh quy sd ®Ê   li   l t¹ c¬  ªn3 u    quan    Òn. i thu ti 5. Côc  Õ  èi hîp  íiKho  ¹c  µ   íc bµn  Ön    thu ph   v  b Nh n   bi ph¸p  chøc    tæ  thu tiÒn  ö  ông  t  Ën  î cho  êi nép  Òn,b¶o  ¶m   toµn  è  Òn  ö  sd ®Ê thu l   i ng   ti   ® an  s ti s dông  t  ép  µo  ©n  ®Ê n v ng s¸ch  µ   íc vµ  chøc  ©n  Nh n   tæ  lu chuyÓn chøng  õ t  nhanh,gän,hîp lý.      III.T h êi h ¹ n n é p  ti Ò n s ö  d ô n g   Ê t  hi ® îc   ® k c ¬  q u a n   h µ  n íc c ã  th È m  q u y Ò n  giao ® Ê t N 1. Trêng  îp    h giao  t  éc  Ön  ®Ê thu di ph¶i nép  Òn  ö  ông  t  ×    ti s d ®Ê th ph¶i   nép    Òn sö  ông  t  ét  Çn  íckhi® îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ®ñ ti   d ®Ê m l tr       gi   nh quy s dông  t,trõtr ng  îp ph¸p luËtcã  ®Ê     ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c. 2. C¸c tr ng hîp ® îc giao ®Êt tr c ngµy ban hµnh NghÞ  ®Þnh  sè  ê í 38/2000/N§­   éc  Ön  CP thu di ph¶i nép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c LuËt  Êt  ai  ng  n   µy  § ® nh ®Õ ng NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  µ   a  ®Þ n c hi l     m ch nép hoÆc   a  ép    Òn sö  ông  t  × ngêisö  ông  t  ch n ®ñ ti   d ®Ê th    d ®Ê ph¶ikª khaivµ       nép xong  Òn  ö  ông  t  íc ngµy  ti s d ®Ê tr   8/9/2001.C¸c  êng  îp  Ë m   ép  µ     tr h ch nm kh«ng  îc phÐp  ña  ¬  ®  c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy ph¶ichÞu  ¹tchË m     ph   nép theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc  µy.   ®Þ t i 5  n C¸c  êng  îp ® îc phÐp  Ë m   ép  Òn  ö  ông  t,ngêi sö  ông  t  tr h    ch n ti s d ®Ê    d ®Ê ph¶icã  n    Ë m   ép  µ    ×nh râ lýdo    ®¬ xin ch n v gi¶itr       ph¶ichË m   ép    ¬    n ®Ó c quan  ra quyÕt ®Þnh      giao ®Êt    xem  Ðt quyÕt ®Þnh. x    3. C¸c  êng  îp  îc giao  t  õ sau  µy    tr h®  ®Ê t   ng NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­ CP   µy  ng 23/8/2000 cña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùcth× ngêisö  ông  t    Ch ph c hi l      d ®Ê ph¶ikª    khaivµ  ép    n xong  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën     60  k t  nh bµn giao m èc  ívµ  ép  Òn theo th«ng  cña  ¬    gi   n ti   i   b¸o  c quan  Õ. thu 4. Trêng  îp m ét    t    h  l«®Ê ph¶ibµn    giao tõng  Çn  ×  Öc  Ýnh  Òn sö    ph th vi t ti   dông  t    vµo  Ön  Ých  t  ùc tÕ  ∙  µn  ®Ê c¨n cø  di t ®Ê th   ® b giao cho  êisö  ông.   ng   d
 15. 15 5. §èi víic¸c tæ          chøc  trong níc ® îc giao  t      ®Ê theo    ù  ®Ç u    îc c¸c d ¸n  t®   duyÖt    ©y  ùng  µ  , khu  ©n  ,khu  «  Þ  íi,x©y  ùng  Õt  Êu  ¹ ®Ó x d nh ë   d c  ® th m   d k c h  tÇng    ®Ó chuyÓn  îng hoÆc   nh   cho thuª,kÓ   c¸c tr ng  îp ® îcgiao ®Êt  íc   c¶    ê h       tr   ngµy  NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   ã  Öu  ùcthihµnh. N Õ u   chøc  a  CP c hi l       tæ  ch nép hoÆc   a  ép    Òn sö  ông  t  ch n ®ñ ti   d ®Ê theo th«ng  cña  ¬    b¸o  c quan  Õ    thu do cã  ã  kh kh¨n vÒ   µichÝnh  ×  îcxÐt  Ë m   ép  Òn  ö  ông  t    t  th ®   ch n ti s d ®Ê theo  Õn ti   ®é   ùc hiÖn  ña  õng dù    Æc   îcxÐt chË m   ép  Òn sö  ông  t  n   th   c t   ¸n.Ho ®   n ti   d ®Ê ®Õ thêi®iÓ m   ý  îp  ng    k h ®å chuyÓn  îng,cho  nh   thuª nhµ    hoÆc   c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng. Thêi gian  îc chË m   ép  èi®a       ®  n t   kh«ng  qu¸  n¨m  Ó   õ    chøc  5  k t khi tæ  nhËn  µn  b giao ®Êt.     H Õt  êih¹n  îcphÐp  Ë m   ép  Òn sö  ông  t  µ   a  ép    Òn th   ®   ch n ti   d ®Ê m ch n ®ñ ti   sö  ông  t  ×  µi viÖc  d ®Ê th ngo   ph¶i nép    Òn  ö  ông  t    ®ñ ti s d ®Ê theo  quy  nh   ®Þ cßn ph¶ichÞu  ¹tchË m   ép;Cø   çi  µy  Ë m   ép  Òn sö  ông  t    ph   n   m ng ch n ti   d ®Ê ph¶i  chÞu  ¹tlµ0,1%  étphÇn  ×n) tÝnh    è  Òn sö  ông  t  Ë m   ép  ph     (m   ngh   trªns ti   d ®Ê ch n vµo  ©n  ng s¸ch nhµ  íc.   n IV. h ê i  ¹ n n é p   Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t k hi ® îc  T h ti c ¬  q u a n  N h µ  n íc c ã  th È m  q u y Ò n   h o  p h Ð p c c h u y Ó n  m ô c  ® Ý c h  s ö   ô n g  ® Ê t d Khi chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  õ lo¹ ®Êt    m ®Ý sd ®Ê t   i  kh«ng ph¶inép  Òn sö    ti   dông  t  ®Ê sang  ¹  t  lo i®Ê ph¶inép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê theo  quy  nh  ¹  ôc    ®Þ tiM II Ph Çn  cña  B  Th«ng   µy  ×  êih¹n  ép  Òn sö  ông  t  µ60  µy  Ó   õ tn th th   n ti   d ®Ê l   ng k t   ngµy  îc c¬  ®   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc  ch  ö  m ®Ý s dông. Qu¸  êigian  th   quy  nh   ép  Òn  ö  ông  t  ®Þ n ti s d ®Ê nªu    µ   a  ép  trªn m ch n hoÆc   a  ép    Òn  ö  ông  t  ×  Þ   ¹tchË m   ép  Ýnh    è  Òn  ch n ®ñ ti s d ®Ê th b ph   nt trªns ti chË m   ép  n theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc  I Çn    ña    ®Þ t i 5  II Ph   D c Th«ng   µy. tn V. T h êi h ¹ n n é p  ti Ò n  ö  d ô n g  ® Ê t ® è i  íi g êi ® a n g s v  n s ö  d ô n g  ® Ê t khi ® îc c ¬  q u a n  N h µ  n íc c ã  th È m  q u y Ò n x Ð t c Ê p   Ê y ch ø n g   h Ë n  q u y Ò n  s ö   ô n g  ® Ê t gi n d (theo§iÒu  NghÞ   nh  è    7  ®Þ s 38/2000/N§­ CP). 1. Ng êi®ang  ö  ông  t      sd ®Ê kh«ng  ã  Êy  ê hîp lÖ  îccÊp  Êy  c gi t     ®   gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê ph¶inép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê theo  quy  nh  ¹  ôc   ®Þ ti M II  Çn    ña  IPh B c Th«ng . Thêi h¹n  ép  µ 60  µy  Ó   õ ngµy  ¬  t    n l   ng k t   c quan  Õ  thu th«ng    ép  Òn sö  ông  t. b¸o n ti   d ®Ê   2. Ng êi sö  ông  t  ép    Òn  ö  ông  t  ét  Çn     d ®Ê n ®ñ ti s d ®Ê m l trong  êih¹n  th   th«ng  cña  ¬  Õ  îcgi¶m  b¸o  c thu ®   20%   è  Òn sö  ông  t  s ti   d ®Ê ph¶inép.ViÖc        x¸c ®Þnh  îcgi¶m  Òn sö  ông  t  ép  lÇn  ®  ti   d ®Ê n 1  trong tr ng  îp nµy  îcx¸c®Þnh    ê h   ®   ngay    ê kª khainép  Òn sö  ông  t,cã  ÷  ý  ña  ñ tr ng  n  Þ  µ  trªnt       ti   d ®Ê   ch k c th   ë ®¬ v v ®ãng  Êu    Ën. Hµng  µy  n  Þ   d x¸c nh   ng ®¬ v thu  Òn  ö  ông  t  Ëp  ti s d ®Ê l b¶ng    kª khaitheo m É u   è  TSD§  ¹ Th«ng   µy.     s 03  t  i tn 3. Ng êi sö  ông  t  µ   ã  ã     d ®Ê m c kh kh¨n  Ò   i  èng, hé  éc  Ön    v ®ê s   thu di xo¸ ®ãi,gi¶m  Ìo,bÞ     ¹n  Êt  ê, hé  ã  êi bÞ   Önh  Ëtkinh niªn ph¶i   ngh   tain b ng   c ng   b t        ®iÒu  Þdµingµy  × ® îcchË m   ép  Òn sö  ông  t. tr     th     n ti   d ®Ê
 16. 16 Ng êi sö  ông  t  ã  ã   d ®Ê c kh kh¨n  èn    Ë m   ép  Òn  ö  ông  t  mu xin ch n ti s d ®Ê ph¶ilµm  n  ãirâ  ýdo    Ë m   ép  Òn  ö  ông  t  öiUû     ®¬ n   l   xin ch n ti s d ®Ê g   ban  ©n   nh d©n    êng,thÞ  Ên n¬ingêisö  ông  t    Ën. x∙,ph   tr      d ®Ê x¸cnh Uû  ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên c¨n cø  µo  nh d x∙,ph   tr     v møc    ã  ®é kh kh¨n cña    tõng  êng  îp      Þ   è  Òn,thêigian  îc chË m   ép  Òn  ö  ông  tr h ®Ó ®Ò ngh s ti     ®  n ti s d ®Êt hoÆc   kh«ng    Þ  îcchË m   ép  Òn sö  ông  t. ®Ò ngh ®   n ti   d ®Ê Thêigian ® îcchË m   ép  Òn  ö  ông  t       n ti s d ®Ê trong tr ng  îp nµy  èi®a  µ  ê h   t   l  10 n¨m. N Õ u   êisö  ông  t  èn    ng   d ®Ê mu chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê theo   ph¸p  Ëtth×  íckhichuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  lu   tr     nh   sd ®Ê ph¶inép    Òn  ö    ®ñ ti s dông  t  ang    î trªngiÊy  ®Ê ® ghi n     chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µo  ©n   nh quy sd ®Ê v ng s¸ch Nhµ   íc.   n 4. Trêng  îp  êi sö  ông  t    h ng   d ®Ê ph¶inép  Òn  ö  ông  t  ét  Çn      ti s d ®Ê m l qu¸ línso  íi   v  kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  êi®ã   × cã  Ó  µm  n    ép  Òn sö  t  c ng   th   th l ®¬ xinn ti   dông  t  µm  Òu  Çn,ghirâ møc    ã  ®Ê l nhi l       ®é kh kh¨n,sè  Òn vµ  êigian sÏnép    ti   th      tõng  Çn;nhng  èi®a  l  t   kh«ng  Ë m   ép    n¨m  Ó   õ ngµy  Ën  îcth«ng  ch n qu¸ 5  k t  nh ®   b¸o  ña  ¬  c c quan  Õ. Uû   thu   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên xem   Ðt,vµ    nh d x∙,ph   tr   x   ®Ò nghÞ  êih¹n  îcchË m   ép  Òn sö  ông  t.Trong  êigian xinnép  Ë m   th   ®   n ti   d ®Ê   th      ch n Õu  ã  ÷ng  c nh kho¶n  thu  Ëp  Êt  êng  nh b th kh¸c th×    ph¶i trÝch  ét  Çn      m ph thu nhËp      ép  Òn sö  ông  t  ®ã ®Ó n ti   d ®Ê cßn  îng©n  n  s¸ch Nhµ   íc.   n 5. C¸c  êng  îp  îc phÐp  Ë m   ép  Òn  ö  ông  t    tr h®  ch n ti s d ®Ê ph¶i ghi râ  è    s tiÒn vµ  êigian ® îcchË m   ép    Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   th      n trªngi   nh quy s d ®Ê Khinép    è  Òn sö  ông  t  îcphÐp  Ë m   ép  × ® îccÊp  æi  ¹   ®ñ s ti   d ®Ê ®   ch n th     ® l  i giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  íi.   nh quy s d ®Ê m VI. T h êi h ¹ n n é p  ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t khi m u a  n h µ   ® a n g  thuª thu é c s ë   ÷ u  N h µ  n íc h (theo§iÒu  NghÞ   nh  è    8  ®Þ s 38/2000/N§­ CP) Thêi h¹n  ép  Òn  ö  ông  t      n ti s d ®Ê khimua   µ  éc  ë  ÷u  µ   íc b¸n nh thu s h Nh n     cho  êi ®ang  ng   thuªtèi®a   µ 10      l   n¨m.  Møc   ép  n n¨m  u   ®Ç kh«ng  íi20%,  çi d  m  n¨m sau  ép  n kh«ng  íi d  8%.  Õ u   ép  lÇn  N n 1  trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy      60  k t  kÝ  îp ®ång  h  mua  µ  × ® îcgi¶m  nh th     20%   Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê ph¶inép.ViÖc        x¸c ®Þnh  îcgi¶m  ®  20%   Òn sö  ông  t  ép  ét  Çn    ti   d ®Ê n m l ghingay    ê khai. ñ  trªnt    Th tr ng  n   Þ   ý, ®ãng  Êu,  µng  µy  n   Þ   ë ®¬ v k   d h ng ®¬ v thu  Òn  ö  ông  t  Ëp  ti s d ®Ê l b¶ng    kª theo m É u   è  TSD§  nh  Ìm    s 3  ®Ý k Th«ng   µy. tn VII.  Tr¸ch n hi Ö m   ñ a c ¬  q u a n  thu Õ c 1. H íng dÉn  êisö  ông  t  ùc hiÖn        ng   d ®Ê th   kª khai,nép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê theo m É u       kª khaicña  ¬    c quan  Õ. thu 2. C¬     quan  Õ  Óm      thu ki tra,x¸c minh    µiliÖu kª khai,vµ  Ýnh  è  Òn c¸c t        t s ti   sö  ông  t  d ®Ê ph¶inép  ©n    ng s¸ch.Trêng  îp  å  ¬    h h s kh«ng  y   ,  ®Ç ®ñ kh«ng  â r  rµng  × yªu cÇu  êisö  ông  t    ×nh vµ    th     ng   d ®Ê gi¶itr   bæ sung  å  ¬;Trêng  îp gi¸ hs  h   ®Êt,diÖn  Ých  t    t ®Ê hoÆc   å  ¬  Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  t  h s mi   ti   d ®Ê phøc  ¹p,Côc  t  thuÕ  èihîp  íic¬  ph   v   quan  µichÝnh, ®Þa   Ýnh    Ýnh  Òn  ö  ông  t  t    ch ®Ó t ti s d ®Ê cho  Ýnh  ch x¸c.
 17. 17 3. Th«ng    b¸o cho    i îng biÕt sè  Òn  ö  ông  t  c¸c ®è t     ti s d ®Ê ph¶inép  ©n     ng s¸ch Nhµ   íc,thêigian,®Þa  iÓ m   ép  Òn sö  ông  t,theo  âi,®«n  c    n     ® n ti   d ®Ê   d  ®è vµ  Óm    Öc  ép  Òn sö  ông  t  µo  ki travi n ti   d ®Ê v Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 4. C Êp   ê khainép  Òn  ö  ông  t, giÊy  ép  Òn    t    ti s d ®Ê   n ti hoÆc   Êp      c biªn lai thu cho  êinép  Òn sö  ông  t.   ng   ti   d ®Ê 5. Gi¶i quyÕt  ÷ng  Õu  ¹i vÒ   ép  Òn  ö  ông  t. Trêng  îp   nh khi n   n ti s d ®Ê   h  kh«ng  éc  Èm   Òn  ö  ý th×  thu th quy x l  trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  th   5  k t  nh ®¬n  Õu  ¹iph¶ichuyÓn  n   ¬  khi n     ®Õ c quan  chøc  n¨ng xem   Ðt xö  ýtheo  ng  x   l  ®ó chÕ   . ®é 6. Ra  Õt  nh  Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  t    quy ®Þ mi   ti   d ®Ê hoÆc   è  Òn sö  ông  s ti   d ®Êt  îcchË m   ép    êkhainép  Òn sö  ông  t  µm    cho  Öc  Êp  ®  n trªnt     ti   d ®Ê l c¨n cø  vi c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µ    nh quy s d ®Ê v theo dâic¸c®èi t ng ® îcchË m   ép.        î     n 7. Th«ng    b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  êi kª khainép  Òn  ö  ông  t  Õt ng       ti s d ®Ê bi   trong tr ng  îp  a    ¬  ë    Ýnh  µ  tiÒn  ö  ông  t  µ    ê h ch ®ñ c s ®Ó t v thu  sd ®Ê v yªu  Çu  c gi¶i ×nh,bæ    tr   sung    å  ¬  Çn  Õt. c¸ch s c thi 8.C¬     quan  Õ  ùctiÕp thu tiÒn sö  ông  t,lËp hå  ¬ u  ÷vµ  thu tr       d ®Ê     s l gi   theo   dâic¸c ®èi t ng ® îcchË m   ép  Òn sö  ông  t;C¸c  i t ng nép    Òn sö       î     n ti   d ®Ê   ®è  î   ®ñ ti   dông  t  lÇn  ®Ê 1  theo th«ng  b¸o  ña  ¬  c c quan  Õ  ¹  îc gi¶m  thu lo i   ® 20%   Òn  ö  ti s dông  t  ®Ê quy  nh  ¹ M ôc  M ôc  Ph Çn    ®Þ t i V,  VI  D Th«ng   µy.Hµng  tn   th¸ng,hµng    quý  ôc  Õ  C thu tæng  îp theo  h  b¶ng    è  TSD§  c¸o vÒ   kª s 03  b¸o    Tæng  ôc  Õ; c thu   K Ó   tr ng  îp  c¶  ê h b¸n  µ  éc  ë  ÷u  µ   íc do  ë   Þa  Ýnh    µ   t  nh thu s h Nh n   S § ch ­ Nh ®Ê thùc hiÖn.   e. x ö  l ý vi p h ¹ m, k h e n  thë n g I. ö  p h ¹t  X 1. Ng êi sö  ông  t     d ®Ê kh«ng  ùc hiÖn  y       ñ  ôc kª  th   ®Ç ®ñ c¸c th t   khai,nép    tiÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   CP ngµy 23/8/2000  ña  Ýnh  ñ  ×  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ  c Ch ph th b x ph     h ch v thu vµ    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® 2. Ng êinµo  îdông      l i chøc  ô,quyÒn  ¹n,cè    ©y  ã  v  h   ý g kh kh¨n,trëng¹icho       ngêi kª    khai nép  Òn  ö  ông  t, chiÕm   ông, tham  tiÒn  ö  ông  t;   ti s d ®Ê   d   «  sd ®Ê   lµm    Öch  å  ¬  Ò   t  ©y  Êtthu cho  ©n  sail h s v ®Ê g th     ng s¸ch nhµ  ícth×  ú theo   n   tu     møc       ¹m  µ   Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh, ®Ò n   ï vËt  Êt,n Õu   ã    ®é vi ph m b x ph   ch   b  ch   c c¸c yÕu  è  Êu  µnh  éiph¹m  ×  Þ   tc th t  th b truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù    h s theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   II. hi Õ u  n ¹i  K Ng êisö  ông  t  ã  Òn  Õu  ¹iviÖc    µnh   d ®Ê c quy khi n   thih kh«ng  ng  ÷ng  ®ó nh quy  nh  Ò     Òn sö  ông  t  ®Þ v thu ti   d ®Ê theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­CP.  ¬n  § khiÕu  ¹iph¶i® îc göi ®Õ n   ¬  n      c quan  ùctiÕp  Ýnh  µ  tiÒn  ö  ông  t  tr   t v thu  sd ®Ê trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcth«ng  nép  Òn sö  ông  t      30  k t  nh ®   b¸o  ti   d ®Ê cña  ¬  c quan  Õ. Trong  êigian  ê    Õt,ngêi khiÕu  ¹iph¶i nép  thu   th   ch gi¶iquy     n    ®óng  êih¹n vµ  ép    è  Òn sö  ông  t  ∙  th     n ®ñ s ti   d ®Ê ® th«ng  b¸o.
 18. 18 III.Hi Ö u  l ù c gi¶i u y Õ t khi Õ u  n ¹i    q 1. C¬     quan  Ën  n  Õu  ¹im µ   å  ¬  a  ng, cha    nh ®¬ khi n   h s ch ®ó   ®ñ theo    quy ®Þnh  ×  cÇu  êi khiÕu  ¹ibæ   th yªu  ng   n   sung  hay    ×nh thªm  µ  gi¶itr   v ph¶ith«ng    b¸o cho  êigöi®¬n  Õttrong thêih¹n lµ10  µy.   ng     bi           ng   2.Thêigian gi¶i         Õt khiÕu  ¹itrongthêih¹n 30  µy  Ó   õngµy  Ën  quy   n        ng k t   nh ® îc hå  ¬, ®èi  íinh÷ng  ô  Öc    s  v  v vi phøc  ¹pth×  êih¹n  ã  Ó  Ðo  µi nhng  t  th   c th k d  kh«ng  îc qu¸  ngµy. §èi víivïng  Òn  ói,vïng  i  ¹ cã  Òu  ã  ®  45       mi n  ® l i nhi kh kh¨n     th× thêih¹n kh«ng  îcqu¸ 60  µy  Ó   õngµy  Ën  n  Õu  ¹i     ®     ng k t   nh ®¬ khi n . 3. N Õ u   êikhiÕu  ¹ikh«ng  ng    íiquyÕt  nh  ö  ýcña  ¬    ng   n  ®å ýv   ®Þ x l  c quan  nhËn  n  ®¬ hoÆc     êih¹n  qu¸ th   quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc  µy  µ   a  îcgi¶i ®Þ ti ® 2  n m ch ®     quyÕt th× cã  Òn  Õu  ¹ilªnc¬      quy khi n     quan  Êp    ùctiÕp cña  n  Þ  . c trªntr     ®¬ v ®ã 4. Quy Õt  nh  ña  é   ëng  é   µi chÝnh    Õt  Õu  ¹ivÒ       ®Þ c B tr BT  gi¶iquy khi n   thu nép  Òn sö  ông  t  µquyÕt ®Þnh  èicïng. ti   d ®Ê l     cu   IV. h e n  thë n g  K C¬   quan,c¸n bé    Òn sö  ông  t  µ  ÷ng  êikh¸ccã      thu ti   d ®Ê v nh ng     c«ng trong  viÖc  Óm     chøc  tiÒn  ö  ông  t, ph¸thiÖn    µnh      ¹m   ki tra,tæ  thu  sd ®Ê     c¸c h viviph c¸c quy  nh   ña    ®Þ c NghÞ   nh   µy  ×  îc khen  ëng  ®Þ n th ®   th theo  Õ     Ön  ch ®é hi hµnh. f. Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  §i  h I. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. Tæng   ôc    c Thu Õ   ã  c tr¸chnhiÖm   chøc  tiÒn  ö  ông  t    tæ  thu  sd ®Ê theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   µy  CP ng 23/8/2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vµ    íng dÉn  ¹ Th«ng   µy. c¸ch   t i tn 2. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸ch   nhiÖ m  chØ  o    Êp, c¸c ngµnh  éc  a   ¬ng  ®¹ c¸c c     thu ®Þ ph qu¶n  ýthùc hiÖn    l    thu tiÒn sö  ông  t   d ®Ê theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   µ  íng CP v h   dÉn  ¹  ti Th«ng   µy, kiÓm     µ  ö  ýc¸c tr ng  îp saiph¹m  Ò     tn   trav x l     ê h     v kª khai,x¸c    ®Þnh  kh«ng  ng  ùc tÕ  êigian  ö  ông  t  ©y  Öth¹icho  µ   íc ®ó th   th   sd ®Ê g thi     Nh n   hoÆc  cho  êinép  Òn sö  ông  t. ng   ti   d ®Ê II.X ö  lý tå n t¹i   C¸c  êng  îp  îc giao  t, ® îc chuyÓn  ôc   ch  ö  ông  íc ngµy  tr h®  ®Ê     m ®Ý sd tr   NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   ã  Öu  ùcthihµnh  éc diÖn  CP c hi l     thu   ph¶inép  Òn   ti   sö  ông  t  µ   a    d ®Ê m ch kª khainép  Òn sö  ông  t,®∙  îcth«ng  nép  Òn   ti   d ®Ê   ®   b¸o  ti  
 19. 19 sö  ông  t  µ   a  ép  d ®Ê m ch n hoÆc   a  ép    Òn sö  ông  t  ch n ®ñ ti   d ®Ê theo quy  nh   ®Þ th×  ú theo  tu   møc      ¹m  µ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®é viph m x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v thuÕ  µ  v theo  ph¸p  ËtvÒ   t  ai.C¸c  êng  îp  ép  Òn  ö  ông  t  õ lu   ®Ê ®   tr h n ti s d ®Ê t   sau  µy  ng NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  × ® îcthùc hiÖn  ép  Òn sö  ®Þ n c hi l     th       n ti   dông  t, xö  ý miÔn,  ®Ê   l   gi¶m; vµ  Ðt  Ë m   ép  Òn  ö  ông  t    x ch n ti s d ®Ê theo  íng h  dÉn  ¹ Th«ng   µy.C¸c  êng  îp ®∙  ép    Òn sö  ông  t  t i tn   tr h   n ®ñ ti   d ®Ê theo quy  nh     ®Þ tr c ngµy  í  NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   µy  CP ng 23/8/2000  ña  Ýnh  ñ  ã  c Ch ph c hiÖu  ùcthi µnh  × kh«ng        µn  l   h th   truythu,truyho theo quy  nh  µy.   ®Þ n  Th«ng  t µy cã  hiÖu lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy NghÞ  ®Þnh  sè   n  h 38/2000/N§­   µy  CP ng 23/8/2000 cña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùcthi µnh.   Ch ph c hi l     h   Th«ng   µy  tn thay thÕ      c¸c Th«ng   è  TC/TCT  µy  ts 02  ng 4/1/1995;Th«ng    t è  TC/TCT   µy   s 25  ng 27/3/1995; Th«ng   sè  TC/TCT   µy    t 57  ng 23/9/1996;   Th«ng t è  70  TC/TCT  ngµy 18/8/1994;  s  Th«ng  t è  12  TC/TCT  ngµy   s 11/2/1995  ña  é   µi chÝnh. Nh÷ng  c BT    quy  nh    íiTh«ng    µy  u     ®Þ tr¸ v   i t n ®Ò b∙i bá.
 20. 20 C ôc   Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   thuÕ:.. . ......... . . ......... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Chi   côc  thuÕ:.. . ...... . . ...... T ê  khai n é p  ti Ò n s ö  d ô n g   Ê t ® (Thay  th«ng    ép  Òn sö  ông  t  è:ngµy.. . t ¸ng. . n . ) b¸o n ti   d ®Ê s   . . h . . ¨m. . M É u   è: 01/TSD§ s  A.  Çn  ùkª khai Ph t    1­   Hä   tªn   ngêi   sö   dông  ®Êt.. . ...................................... . . ..................................... (Tªn cña  chøc,hé    nh, c¸nh©n)   tæ    gia®×     2­   §Þa  chØ... . ..................................................... . . .................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . ... 3­ Tªn v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn   Ò   v giao  t, ®Ê   chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t,cÊp  Êy  m ®Ý sd ®Ê   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t, nh quy sd ®Ê   hîp ®ång    mua  µ  éc së  ÷u  µ   íc: nh thu   h Nh n Sè... . ........ . . ........   ngµy.. . .... . . ...   th¸ng.. . ...  . . .... . n¨m... . ....................... . . ...................... do.. . . ........................................... cÊp  (c¬ . . ............................................     quan  Êp). c 4­§Æc   iÓ m     t  Ìm  ® l« ®Ê (k theo  Ých  ôc b¶n    a   Ýnh    t  ö  tr l  ®å ®Þ ch l« ®Ê s dông  Õu  ã). n c ­§Þa  iÓ m,  Þ  Ý.. . ........   ® v tr . . ........ ­VÞ   Ý. . . ...............   tr . . ............... ­Lo¹i®Êt.. . .............    . . ............. ­DiÖn  Ých.. . .............   t . . ............. ­Gi¸®Êt.. . .............. /m2.    . . ............. ® 5­ DiÖn  Ých    t theo møc  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê ph¶inép    ­Møc    0%... . . ...............m2 . . ............... ­Møc    20%... . ................m2 . . ............... ­Møc    40%... . ................m2 . . ............... ­Møc    100%... . .............. . . ..............m2 6­ H¹n    møc  t:. . ............. ®Ê . . .............m2. ­DiÖn  Ých  ∙  ã:. . ........... .2   t ® c . . ...........m .
Đồng bộ tài khoản