Thông tư 116/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
150
lượt xem
16
download

Thông tư 116/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 116/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 116/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 116/2000/TT-BTC ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2000 H- íng dÉn chÕ ®é qu¶n lý sö dông lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1998/N§-CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 90/2000/Q§-BTC ngµy 1/6/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n. C¨n cø NghÞ ®Þnh 86/CP ngµy 8/12/1995 cña ChÝnh phñ vÒ ph©n c«ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸. Sau khi thèng nhÊt víi Bé Thuû s¶n; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n nh sau: I- Nh÷ng qui ®Þnh chung 1. TiÒn thu lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n lµ nguån thu cña ng©n s¸ch nhµ níc. §èi tîng, møc thu, tæ chøc thu lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 90/2000/Q§-BTC ngµy 1/6/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n. 2. §¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n ®îc sö dông tèi ®a 90% sè phÝ, lÖ phÝ thu ®îc ®Ó chi cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n theo dù to¸n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn duyÖt theo chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh; Sè thu cßn l¹i (10%) ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc. 3. §¬n vÞ tæ chøc thu ph¶i më tµi kho¶n thu lÖ phÝ t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch; §Þnh kú 10 ngµy sè lÖ phÝ thu ®îc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l- îng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n ph¶i nép vµo tµi kho¶n thu t¹i Kho b¹c Nhµ níc. II- Nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ 1. Sö dông tiÒn thu lÖ phÝ:
  2. 2 Sè thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n ®îc sö dông t¹i ®¬n vÞ theo dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, bao gåm c¸c néi dung sau: - Chi tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho ngêi lao ®éng. - Chi b¶o hé lao ®éng. - Chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng; VËt t v¨n phßng; Th«ng tin tuyªn truyÒn liªn l¹c. - Chi båi dìng ®éc h¹i, lµm viÖc ngoµi giê. - Chi mua vËt t, dông cô, ho¸ chÊt, biªn lai Ên chØ. - Chi mua s¾m, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh vµ thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c thu phÝ. - Chi kh¸c cã liªn quan phôc vô c«ng t¸c tæ chøc thu vµ qu¶n lý chÊt l- îng, an toµn vÖ sinh thuû s¶n nh: + Chi båi dìng n©ng cao kiÕn thøc cho c¸n bé, nh©n viªn. + Chi thùc nghiÖm ph¬ng ph¸p kü thuËt kiÓm so¸t chÊt lîng vµ an toµn vÖ sinh thuû s¶n. + Chi ho¹t ®éng ®èi ngo¹i phôc vô trùc tiÕp c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng vµ an toµn vÖ sinh thuû s¶n (mua tµi liÖu, tiÕp chuyªn gia níc ngoµi vµo kiÓm tra chÊt lîng vµ an toµn vÖ sinh thuû s¶n t¹i ViÖt nam, cö c¸n bé ®i lµm viÖc víi ®èi t¸c ngoµi níc). C¸c kho¶n chi trªn ®©y ph¶i ®îc c¬ quan chñ qu¶n duyÖt vµ chi theo ®Þnh møc, chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh. C¬ quan qu¶n lý chÊt lîng vµ vÖ sinh thuû s¶n ®îc trÝch quÜ khen th- ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc thùc hiÖn viÖc thu, nép lÖ phÝ. Møc trÝch quÜ khen thëng b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn vµ trong tû lÖ phÇn tr¨m (%) ®¬n vÞ ®îc ®Ó l¹i sö dông. 2. LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu chi lÖ phÝ. - Trªn c¬ së dù to¸n thu, chi lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n ®îc cÊp thÈm quyÒn giao; Bé Thuû s¶n giao dù to¸n thu, chi lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n cho Trung t©m kiÓm tra chÊt lîng vµ vÖ sinh thuû s¶n ®ång göi Bé Tµi chÝnh. - C¨n cø dù to¸n thu, chi lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n ®îc th«ng b¸o; Trung t©m kiÓm tra chÊt lîng vµ vÖ sinh thuû s¶n giao dù to¸n thu chi lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n cho c¸c Chi nh¸nh kiÓm tra chÊt lîng vµ vÖ sinh thuû s¶n khu vùc ®ång göi Kho b¹c Nhµ níc vµ C¬ quan thuÕ së t¹i. - Trªn c¬ së dù to¸n thu chi c¶ n¨m ®îc giao, c¸c Chi nh¸nh kiÓm tra chÊt lîng vµ vÖ sinh thuû s¶n khu vùc lËp dù to¸n thu, chi lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n theo quÝ, cã chi tiÕt theo c¸c môc thu chi cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc göi Trung t©m kiÓm tra chÊt lîng vµ vÖ sinh thuû s¶n vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i ®¬n vÞ më tµi kho¶n giao dÞch. Trung t©m kiÓm tra chÊt lîng vµ vÖ sinh thuû s¶n tæng hîp dù to¸n thu chi ng©n s¸ch quÝ, göi Bé Thuû s¶n vµ Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 10 cña th¸ng cuèi quÝ tríc.
  3. 3 Trªn c¬ së sè thu lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n göi Kho b¹c Nhµ níc vµ dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, lÖnh chuÈn chi cña thñ trëng ®¬n vÞ vµ c¸c hå s¬ chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh, Kho b¹c Nhµ níc kiÓm tra cÊp t¹m øng hoÆc thanh to¸n cho ®¬n vÞ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 40/1998/TT-BTC ngµy 31/3/1998 cña Bé Tµi chÝnh “Híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ níc qua kho b¹c nhµ níc” vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Hµng th¸ng ®¬n vÞ thu phÝ ph¶i nép sè tiÒn (10%) thu lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo dù to¸n ®îc giao. 3. §iÒu hoµ lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n. Trêng hîp sè thu lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n cña ®¬n vÞ thu thÊp h¬n sè chi, ®Ó b¶o ®¶m ho¹t ®éng thêng xuyªn th× Trung t©m kiÓm tra chÊt lîng vµ vÖ sinh thuû s¶n ®îc ®iÒu hoµ tõ ®¬n vÞ cã sè thu cao sang ®¬n vÞ cã sè thu thÊp (bao gåm c¶ V¨n phßng Trung t©m) trong ph¹m vi 90% toµn bé sè thu lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n, nh sau: C¨n cø vµo sè thu lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n göi t¹i Kho b¹c Nhµ níc ®Þnh kú cuèi th¸ng, cuèi quÝ; Sau khi trõ ®i dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt, sè cßn l¹i ®¬n vÞ nép vµo tµi kho¶n cña Trung t©m kiÓm tra chÊt lîng vµ vÖ sinh thuû s¶n ®Ó ®iÒu hoµ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã sè thu thÊp h¬n sè chi theo dù to¸n chi ®îc duyÖt. C¸c ®¬n vÞ thu lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n chi theo dù to¸n ®îc duyÖt, trong n¨m nÕu gi¶m thu th× sÏ gi¶m chi t¬ng øng. Trêng hîp thu vît dù to¸n ®îc giao, ®Ò nghÞ Bé Thuû s¶n lËp dù to¸n göi Bé Tµi chÝnh xem xÐt bæ sung nhng ®¶m b¶o nguyªn t¾c tæng sè chi kh«ng vît qu¸ tû lÖ chi (90%) ®îc ®Ó l¹i theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n- íc. 4. QuyÕt to¸n thu chi lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n. Cuèi quÝ, cuèi n¨m ®¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n toµn bé sè thu chi lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n theo qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè: 999 TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh HÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ nh÷ng qui ®Þnh cña Th«ng t nµy. Bé Thuû s¶n cã tr¸ch nhiÖm duyÖt quyÕt to¸n cho Trung t©m kiÓm tra chÊt lîng vµ vÖ sinh thuû s¶n vµ tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n göi Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm xÐt duyÖt vµ th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n cïng víi quyÕt to¸n n¨m cho Bé Thuû s¶n. Trêng hîp sè lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n ®îc ®Ó l¹i chi, nÕu cuèi n¨m sö dông kh«ng hÕt th× ®¬n vÞ ph¶i nép tiÕp vµo NSNN. 5. Bé Thuû s¶n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú (hoÆc ®ét xuÊt) c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu ®Ó ®¶m b¶o viÖc thu
  4. 4 ®óng chÕ ®é, chi tiªu ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ vµ xö lý kÞp thêi c¸c sai ph¹m (nÕu cã). III- Tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 15/6/2000 thay thÕ néi dung chi qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 13TT/LB ngµy 12/2/1996 cña Liªn Bé Tµi chÝnh- Thuû s¶n qui ®Þnh chÕ ®é thu nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng vµ vÖ sinh thuû s¶n. 2. C¸c ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c cña Trung t©m vµ Chi nh¸nh kiÓm tra chÊt lîng vµ vÖ sinh thuû s¶n thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản