Thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
189
lượt xem
24
download

Thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦   c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 1 6 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   0 7   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè  197/2004/N§­CP  ngµy  03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ båi thêng,  hç trî vµ t¸i ®Þnh c khi Nhµ níc thu håi ®Êt  C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  197/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh   c khi Nhµ níc thu håi ®Êt; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn vÒ  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i   ®Þnh c khi Nhµ níc thu håi ®Êt nh sau: PhÇn I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi ¸p dông Th«ng   t  nµy   híng   dÉn   mét   sè   néi   dung   vÒ   båi   thêng  ®Êt, båi thêng tµi s¶n, c¸c chÝnh s¸ch hç trî, bè trÝ t¸i  ®Þnh c, tæ chøc thùc hiÖn viÖc båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c khi Nhµ  níc thu håi  ®Êt  ®èi víi c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m  2004 cña ChÝnh phñ vÒ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c khi  Nhµ  níc thu håi  ®Êt (sau  ®©y gäi chung lµ  NghÞ   ®Þnh sè  197/2004/N§­CP). 2. §èi tîng ¸p dông ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh  sè 197/2004/N§­CP; ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau:  Tæ   chøc,   céng   ®ång   d©n   c,   c¬   së   t«n   gi¸o;   hé   gia  ®×nh,   c¸   nh©n   trong   níc,   ngêi   ViÖt   Nam   ®Þnh   c  ë   níc  ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®ang sö dông ®Êt bÞ Nhµ  níc   thu   håi   ®Êt   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   ngêi   bÞ   thu   håi  ®Êt) vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc båi thêng ®Êt, tµi s¶n th×  ®îc båi thêng theo quy ®Þnh; trêng hîp sau khi bÞ thu håi  ®Êt mµ kh«ng cßn chç ë th× ®îc bè trÝ t¸i ®Þnh c. Kh«ng chi tr¶ båi thêng vµ bè trÝ t¸i ®Þnh c cho: a) Ngêi thuª, mîn ®Êt cña ngêi cã ®Êt bÞ thu håi; b)   Ngêi   nhËn   gãp   vèn   liªn   doanh,   liªn   kÕt   nhng   cha  chuyÓn giao quyÒn sö  dông  ®Êt, quyÒn së  h÷u tµi s¶n sang  tæ chøc liªn doanh, liªn kÕt; 
 2. 2 c) C¸c  ®èi tîng kh¸c kh«ng  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt, cho  thuª ®Êt. ViÖc xö  lý  tiÒn båi thêng, hç  trî  (nÕu cã) gi÷a ngêi  cã  quyÒn sö  dông  ®Êt hîp ph¸p vµ  chñ  së  h÷u tµi s¶n trªn   ®Êt bÞ  thu håi lµ  ngêi thuª, mîn l¹i  ®Êt, nhËn gãp vèn  liªn doanh, liªn kÕt ®îc gi¶i quyÕt theo qui ®Þnh vÒ quan  hÖ d©n sù vµ hîp ®ång kinh tÕ ®∙ ký kÕt.   3. Chi tr¶ båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP; ®îc híng dÉn  cô thÓ nh sau: 3.1. Trêng hîp Nhµ níc thu håi ®Êt ®Ó sö dông cho c¸c  môc   ®Ých   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   197/2004/N§­CP th× Nhµ níc ph¶i tæ chøc thùc hiÖn båi th­ êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c.  3.2.  Ngêi  ®îc  Nhµ  níc  giao  ®Êt,  cho  thuª  ®Êt   ®Ó  sö  dông vµo môc  ®Ých quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh  sè  197/2004/N§­CP cã  nghÜa vô  chi tr¶ tiÒn båi th êng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, ngêi ViÖt  Nam   ®Þnh   c  ë   níc   ngoµi   ®Çu   t  vµo   ViÖt  Nam   ®îc   nhµ   níc  giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt, hoÆc cho thuª  ®Êt th×  kh«ng ph¶i chÞu chi phÝ  vÒ  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh  c. Trêng hîp ngêi  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt, tiÒn thuª  ®Êt mµ  ph¶i chi tr¶ båi  thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c  cho ngêi cã   ®Êt bÞ  thu håi  th× tiÒn båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c ®îc trõ vµo tiÒn  sö  dông  ®Êt, tiÒn thuª  ®Êt ph¶i nép. Møc trõ  cô  thÓ   ®îc  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  thu tiÒn sö  dông  ®Êt vµ NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn thuª ®Êt. 4. VÒ t¸i ®Þnh c  ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè  197/2004/N§­CP; chØ thùc hiÖn ®èi víi mét trong c¸c trêng  hîp sau ®©y: 4.1. Hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n ph¶i di chuyÓn chç   ë  do bÞ  thu håi hÕt ®Êt ë hoÆc phÇn diÖn tÝch cßn l¹i sau thu håi   thÊp h¬n h¹n møc giao  ®Êt  ë  míi t¹i  ®Þa ph¬ng (trõ  trêng  hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh«ng cã nhu cÇu t¸i ®Þnh c). 4.2. PhÇn diÖn tÝch cßn l¹i sau thu håi kh«ng phï hîp   quy ho¹ch x©y dùng nhµ ë cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n. 4.3.   Hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   sö   dông   ®Êt   ë   n»m   trong  hµnh lang  an toµn  khi  x©y  dùng  c«ng tr×nh  c«ng  céng cã  hµnh lang b¶o vÖ an toµn, cã nhu cÇu di chuyÓn chç ë. 4.4. C¸c trêng hîp kh¸c do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng (sau  ®©y gäi chung  lµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh) quyÕt  ®Þnh cho phï  hîp víi  ph¸p luËt ®Êt ®ai hiÖn hµnh vµ thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng.
 3. 3 PhÇn II BåI TH¦êNG, Hç TRî VÒ §ÊT 1. Nguyªn t¾c båi thêng  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh sè  197/2004/N§­CP; mét sè  kho¶n cña  ®iÒu nµy  ® îc h­ íng dÉn cô thÓ nh sau: 1.1. Kho¶n 2 quy ®Þnh: ngêi bÞ thu håi ®Êt nµo th× ®­ îc båi thêng b»ng viÖc giao  ®Êt míi cã  cïng môc  ®Ých sö  dông,   nÕu   kh«ng   cã   ®Êt   ®Ó   båi   thêng   th×   ®îc   båi   thêng  b»ng   gi¸   trÞ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   t¹i   thêi   ®iÓm   cã   quyÕt  ®Þnh thu håi; mét sè trêng hîp cô thÓ nh sau: a) Ngêi ®îc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo quy ®Þnh cña   ph¸p luËt nhng tù   ý  sö  dông lµm  ®Êt phi n«ng nghiÖp th×  chØ ®îc båi thêng theo ®Êt n«ng nghiÖp;  b) Ngêi  ®îc sö  dông  ®Êt phi n«ng nghiÖp (kh«ng ph¶i  lµ   ®Êt  ë) theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt nhng tù   ý  sö  dông  lµm  ®Êt  ë  th×  chØ  ®îc båi thêng theo  ®Êt phi n«ng nghiÖp  (kh«ng ph¶i lµ ®Êt ë). ViÖc båi thêng  ®îc thùc hiÖn b»ng viÖc giao  ®Êt míi  cã  cïng môc  ®Ých sö  dông, nÕu kh«ng cã   ®Êt  ®Ó  båi thêng  th×   ®îc båi thêng b»ng nhµ   ë, hoÆc b»ng tiÒn cho phï  hîp  víi thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng.  1.2. Kho¶n 3 quy  ®Þnh trêng hîp ngêi sö  dông  ®Êt  ®îc  båi   thêng   khi   Nhµ   níc   thu   håi   ®Êt   nhng   cha   thùc   hiÖn  nghÜa vô tµi chÝnh vÒ ®Êt ®ai theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt  th×  ph¶i trõ   ®i kho¶n  tiÒn  ph¶i thùc hiÖn  nghÜa  vô  tµi  chÝnh vµo sè  tiÒn  ®îc båi thêng, hç  trî   ®Ó  hoµn tr¶ ng©n  s¸ch. NghÜa vô  tµi chÝnh bao gåm: tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i  nép, tiÒn thuª  ®Êt  ®èi víi  ®Êt do Nhµ  níc cho thuª, thuÕ  thu nhËp tõ  chuyÓn  quyÒn sö  dông c¸c thöa   ®Êt  kh¸c  cña  ngêi cã   ®Êt bÞ  thu håi (nÕu cã), tiÒn thu tõ  xö  ph¹t vi  ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, tiÒn båi thêng cho Nhµ níc khi  g©y thiÖt h¹i trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, phÝ vµ lÖ   phÝ trong qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai. Trêng   hîp   c¸c   kho¶n   nghÜa   vô   tµi   chÝnh   vÒ   ®Êt   ®ai  ph¶i nép lín h¬n hoÆc b»ng tiÒn båi thêng ®Êt th× sè tiÒn  ®îc trõ tèi ®a b»ng sè tiÒn båi thêng ®Êt. 1.3. DiÖn tÝch ®Êt ®îc båi thêng lµ diÖn tÝch ®îc x¸c  ®Þnh trªn thùc ®Þa ­ thùc tÕ ®o ®¹c diÖn tÝch thu håi cña   tõng ngêi sö dông ®Êt. 2. §iÒu kiÖn ®Ó ®îc båi thêng ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 8  NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP; mét sè kho¶n cña ®iÒu nµy ®­ îc híng dÉn cô thÓ nh sau:
 4. 4 2.1. Kho¶n 2 quy  ®Þnh cã  quyÕt  ®Þnh giao  ®Êt cña c¬  quan nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  ®Êt  ®ai nghÜa lµ  c¬  quan cã  thÈm quyÒn giao  ®Êt ph¶i phï  hîp   víi   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ®Êt   ®ai   t¹i   thêi   ®iÓm  quyÕt ®Þnh. 2.2. Mét sè  lo¹i giÊy tê  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  ®îc h­ íng dÉn cô thÓ nh sau: a) §iÓm a quy ®Þnh nh÷ng giÊy tê vÒ quyÒn ®îc sö dông  ®Êt ®ai tríc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 do c¬ quan cã thÈm   quyÒn  cÊp  trong   qu¸   tr×nh  thùc   hiÖn   chÝnh  s¸ch   ®Êt   ®ai   cña   nhµ   níc   ViÖt   Nam   d©n   chñ   céng   hoµ,   ChÝnh   phñ   C¸ch  m¹ng l©m thêi Céng hoµ  miÒn Nam ViÖt Nam vµ  Nhµ  níc Céng  hoµ X∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn  cña c¬ quan Tµi nguyªn vµ m«i trêng; b) §iÓm c quy  ®Þnh cã  giÊy tê  hîp ph¸p vÒ  thõa kÕ,  tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt hoÆc tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt,  giÊy tê giao nhµ t×nh nghÜa g¾n liÒn víi ®Êt; bao gåm: ­ GiÊy tê thõa kÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;  ­   GiÊy   tê   tÆng   cho   nhµ   ®Êt   cã   c«ng   chøng   hoÆc   x¸c  nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ t¹i thêi ®iÓm tÆng cho; ­ GiÊy tê giao nhµ t×nh nghÜa g¾n liÒn víi ®Êt cña c¬  quan, tæ chøc giao nhµ vµ cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n cÊp   x∙. c) §iÓm  ®  quy  ®Þnh cã  giÊy tê  vÒ  thanh lý, ho¸ gi¸  nhµ   ë,   mua   nhµ   ë   g¾n   liÒn  víi   ®Êt   ë   theo   quy   ®Þnh  cña  ph¸p luËt, híng dÉn nh sau: ­ Nhµ   ë  cã  giÊy tê  vÒ  thanh lý, ho¸ gi¸ nhµ   ë, mua  nhµ   ë  g¾n liÒn víi  ®Êt  ë  ph¶i lµ  nhµ   ë  thuéc së  h÷u nhµ  níc;  ­ Nhµ   ë  thuéc së  h÷u nhµ  níc gåm: nhµ   ë  tiÕp qu¶n tõ  chÕ ®é cò, nhµ v« chñ, nhµ v¾ng chñ ®∙ ®îc x¸c lËp së h÷u  nhµ  níc; nhµ   ë  t¹o lËp do ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Çu t; nhµ   ë  ®îc t¹o lËp b»ng tiÒn cã  nguån gèc tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc;  nhµ   ë   ®îc t¹o lËp b»ng tiÒn theo ph¬ng thøc nhµ  níc vµ  nh©n d©n cïng lµm; c¸c nhµ ë kh¸c thuéc së h÷u nhµ níc;   ­ Cã  giÊy tê  thanh lý, ho¸ gi¸ nhµ   ë, mua nhµ   ë  g¾n   liÒn víi  ®Êt  ë  thuéc së  h÷u nhµ  níc tríc ngµy 05 th¸ng 7  n¨m 1994; ­   Cã   giÊy   tê   mua   nhµ   ë   thuéc   së   h÷u   nhµ   níc   do   c¬  quan,   ®¬n   vÞ   hµnh   chÝnh   sù   nghiÖp,   ®¬n   vÞ   lùc   lîng   vò  trang   nh©n   d©n,   tæ   chøc   ®oµn   thÓ   cña   Nhµ   níc   vµ   doanh  nghiÖp  nhµ  níc, tæ chøc chuyªn  qu¶n nhµ   ë  b¸n  theo  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  61/CP ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1994 cña  ChÝnh phñ vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë.
 5. 5 2.3. Kho¶n 6 quy  ®Þnh: hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®ang sö  dông ®Êt kh«ng cã giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 §iÒu   8 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP, nhng ®Êt ®∙ ®îc sö dông æn  ®Þnh tríc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993, kh«ng ph©n biÖt ng êi  sö  dông  ®Êt  ®ã  lµ  ngêi sö  dông  ®Êt tríc ngµy 15 th¸ng 10  n¨m 1993 hay lµ ngêi sö dông ®Êt sau ngµy 15 th¸ng 10 n¨m   1993,   nay   ®îc   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   x∙   x¸c   nhËn   lµ   ®Êt  kh«ng cã tranh chÊp khi Nhµ níc thu håi ®îc båi thêng.  3. Gi¸ ®Êt ®Ó tÝnh båi thêng vµ chi phÝ ®Çu t vµo ®Êt  cßn l¹i quy  ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ   ®Þnh sè  197/2004/N§­CP;  mét sè kho¶n cña ®iÒu nµy ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 3.1. Kho¶n 1 quy  ®Þnh gi¸  ®Êt  ®Ó  tÝnh båi thêng ph¶i  lµ  gi¸  ®Êt cã  cïng môc  ®Ých sö  dông víi  ®Êt bÞ  thu håi  t¹i thêi  ®iÓm cã  quyÕt  ®Þnh thu håi  ®Êt do Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh c«ng bè  vµo ngµy 01 th¸ng 01 hµng n¨m theo  quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ; kh«ng båi thêng theo gi¸  ®Êt sÏ  ®îc chuyÓn  môc  ®Ých sö  dông  ®Êt sau khi thu håi,  kh«ng  båi thêng theo gi¸  ®Êt do thùc tÕ  sö  dông  ®Êt kh«ng phï  hîp víi môc ®Ých sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  3.2. Kho¶n 3 quy  ®Þnh chi phÝ  hîp lý   ®Çu t  vµo  ®Êt  cßn l¹i lµ  c¸c chi phÝ  thùc tÕ  ngêi sö  dông  ®Êt  ®∙  ®Çu t  vµo  ®Êt  ®Ó  sö  dông theo môc  ®Ých  ® îc phÐp sö  dông mµ   ®Õn  thêi  ®iÓm Nhµ  níc thu håi  ®Êt cßn cha thu håi  ®îc. C¸c  kho¶n chi phÝ ®Çu t vµo ®Êt cßn l¹i ph¶i cã ®Çy ®ñ hå s¬,  chøng tõ, thùc tÕ  chøng minh. Chi phÝ   ®Çu t  vµo  ®Êt cßn  l¹i ®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng chi phÝ hîp lý tÝnh thµnh tiÒn  ®Çu t vµo ®Êt trõ ®i sè tiÒn t¬ng øng víi thêi gian ®∙ sö  dông ®Êt. C¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t vµo ®Êt cßn l¹i gåm: ­ TiÒn sö dông ®Êt cña thêi h¹n cha sö dông ®Êt trong  trêng hîp giao ®Êt cã thêi h¹n, tiÒn thuª ®Êt ®∙ nép tríc  cho   thêi   h¹n   cha   sö   dông   ®Êt   (cã   chøng   tõ   hãa   ®¬n   nép  tiÒn); ­ C¸c kho¶n chÝ phÝ san lÊp mÆt b»ng, chi phÝ t«n t¹o  ®Êt theo hiÖn tr¹ng cña ®Êt khi ®îc giao, ®îc thuª vµ phï  hîp víi môc  ®Ých sö  dông  ®Êt. Trêng hîp thu håi  ®Êt phi  n«ng nghiÖp hoÆc  ®Êt  ë  mµ   ®∙  ®îc båi thêng theo gi¸  ®Êt  phi n«ng nghiÖp  hoÆc  ®Êt  ë  th×  kh«ng  ®îc båi thêng  chi  phÝ san lÊp mÆt b»ng, chi phÝ t«n t¹o ®Êt;  ­ C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cã liªn quan. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh viÖc x¸c ®Þnh kho¶n   chi   phÝ   ®Çu   t  vµo   ®Êt   cßn   l¹i   theo   ®Ò   nghÞ   cña   Së   Tµi  chÝnh  cho  phï  hîp  víi  thùc  tÕ  t¹i   ®Þa  ph¬ng. Nh÷ng  chi  phÝ   kh«ng   ®ñ   hå   s¬,   chøng   tõ,   thùc   tÕ   chøng   minh   th×  kh«ng ®îc båi thêng. 4. Båi thêng, hç  trî   ®èi víi  ®Êt n«ng nghiÖp cña hé  gia   ®×nh,   c¸   nh©n   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   10   NghÞ   ®Þnh   sè 
 6. 6 197/2004/N§­CP; mét sè néi dung cña ®iÒu nµy ®îc híng dÉn  cô thÓ nh sau: 4.1.   §Êt   n«ng   nghiÖp   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   10   bao   gåm:  ®Êt trång c©y hµng n¨m (®Êt trång lóa,  ®Êt  ®ång cá  dïng  vµo   ch¨n   nu«i,   ®Êt   trång   c©y   hµng  n¨m  kh¸c);   ®Êt   trång   c©y l©u n¨m;  ®Êt l©m nghiÖp (®Êt rõng s¶n xuÊt;  ®Êt rõng  phßng  hé;   ®Êt  rõng   ®Æc   dông);   ®Êt  nu«i   trång   thuû  s¶n;   ®Êt   lµm   muèi;   ®Êt   n«ng   nghiÖp   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n 4 §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng  10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ (sau ®©y gäi chung lµ NghÞ ®Þnh  sè 181/2004/N§­CP). 4.2. Kho¶n 1 vµ kho¶n 3 quy ®Þnh vÒ trêng hîp båi th­ êng b»ng viÖc giao  ®Êt míi cã  cïng môc  ®Ých sö  dông, th×  tuú  vµo thùc tÕ  quü   ®Êt t¹i  ®Þa ph¬ng, møc giao  ®Êt míi  cho mçi hé  gia  ®×nh kh«ng vît qu¸ diÖn tÝch  ®Êt thu håi  vµ kh«ng vît qu¸ h¹n møc giao ®Êt n«ng nghiÖp t¹i ®Þa ph­ ¬ng. NÕu kh«ng cã ®Êt ®Ó båi thêng th× ®îc båi thêng b»ng  tiÒn theo gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp cïng h¹ng t¹i ®Þa ph¬ng. a) Trêng hîp båi thêng b»ng viÖc giao  ®Êt míi cã  gi¸   ®Êt thÊp h¬n gi¸  ®Êt bÞ  thu håi, th×  ngoµi viÖc  ®îc giao  ®Êt míi ngêi bÞ  thu håi  ®Êt cßn  ®îc båi thêng b»ng tiÒn  phÇn gi¸ trÞ chªnh lÖch ®ã; nÕu diÖn tÝch thu håi lín h¬n  diÖn tÝch   ®Êt  giao  míi th×   ®îc båi thêng b»ng tiÒn  cho  phÇn diÖn tÝch chªnh lÖch (lín h¬n);  b) Trêng hîp båi thêng b»ng viÖc giao  ®Êt míi cã  gi¸   ®Êt cao h¬n gi¸  ®Êt bÞ  thu håi, th×   ®îc båi thêng b»ng  viÖc   giao   ®Êt   míi   víi   diÖn   tÝch   t¬ng   øng   víi   gi¸   trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt cña  ®Êt bÞ  thu håi vµ  phï  hîp víi thùc   tÕ quü ®Êt cña ®Þa ph¬ng.  4.3.   Kho¶n   2   quy   ®Þnh   vÒ   båi   th êng   ®Êt   n«ng   nghiÖp  xen   kÏ   trong   khu   d©n   c,   ®Êt   vên   ao   liÒn   kÒ   víi   ®Êt   ë  trong  khu  d©n  c, ngoµi  viÖc  ®îc båi thêng theo gi¸  ®Êt  n«ng nghiÖp cïng lo¹i cßn  ®îc hç  trî  b»ng tiÒn. Gi¸  ®Êt  tÝnh hç trî tõ 20% ®Õn 50% gi¸ ®Êt ë liÒn kÒ; híng dÉn cô  thÓ nh sau: ­ §Êt n«ng nghiÖp xen kÏ trong khu d©n c ph¶i lµ thöa  ®Êt n»m trong khu d©n c; ­   §Êt   vên   ao   liÒn   kÒ   víi   ®Êt   ë   trong   khu   d©n   c  lµ  thöa ®Êt cã Ýt nhÊt mét mÆt tiÕp gi¸p víi ®Êt ë trong khu   d©n c; ­ Møc hç trî cô thÓ trong kho¶ng tõ 20% ®Õn 50% do Uû   ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh theo  ®Ò  nghÞ  cña Së  Tµi  chÝnh cã  sù  tham gia cña c¸c ngµnh liªn quan cho phï  hîp  víi thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng.   4.4.  Kho¶n  5 quy  ®Þnh vÒ   båi thêng  khi thu  håi  ®Êt  n«ng nghiÖp  do c¸c hé  gia   ®×nh,  c¸ nh©n nhËn kho¸n  cña 
 7. 7 c¸c n«ng,  l©m  trêng quèc doanh;   ®îc híng  dÉn  cô  thÓ  nh  sau: Hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   nhËn   kho¸n   ®ang   trùc   tiÕp   s¶n  xuÊt   n«ng   nghiÖp   vµ   cã   nguån   sèng   chñ   yÕu   tõ   s¶n   xuÊt  n«ng nghiÖp ph¶i lµ  hé  n«ng d©n, khi Nhµ  níc thu håi  ®Êt  kh«ng  ®îc båi thêng  ®Êt, nhng  ®îc båi thêng chi phÝ   ®Çu  t vµo ®Êt cßn l¹i vµ ®îc hç trî.  4.5. §èi víi ®Êt l©m nghiÖp ®∙ quy ho¹ch cho rõng s¶n   xuÊt, kinh doanh vµ  Nhµ  níc  ®∙ giao cho hé  gia  ®×nh, c¸  nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi, th× khi Nhµ n íc thu håi ®îc  båi thêng ®Êt. Trêng hîp cha giao sö dông æn ®Þnh l©u dµi  th×  khi Nhµ  níc thu håi kh«ng  ®îc båi thêng  ®Êt,  ®îc båi  thêng chi phÝ ®Çu t vµo ®Êt.  Trêng hîp  ®Êt l©m nghiÖp  ®∙ quy ho¹ch cho rõng phßng  hé, rõng ®Æc dông, ®Êt thuéc rõng phßng hé, rõng ®Æc dông   nhµ níc giao cho c¸c n«ng, l©m trêng, Uû ban nh©n d©n c¸c  cÊp hoÆc Ban Qu¶n  lý  rõng  phßng  hé, rõng  ®Æc dông  qu¶n  lý, mµ c¸c n«ng trêng, l©m trêng, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp  hoÆc Ban Qu¶n lý  rõng phßng hé, rõng  ®Æc dông giao kho¸n  cho   c¸c   tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   khoanh   nu«i   t¸i  sinh   rõng,   ch¨m   sãc,   b¶o   vÖ   rõng   hoÆc   trång   rõng   b»ng  nguån vèn Ng©n s¸ch nhµ  níc theo hîp  ®ång kho¸n, th×  khi  Nhµ  níc thu håi  ®Êt, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n kh«ng  ®îc båi  thêng vÒ   ®Êt, nhng  ®îc båi thêng vÒ  c©y trång trªn  ®Êt.  Møc båi thêng t¬ng  ®¬ng víi møc ph©n chia s¶n phÈm theo  quy  ®Þnh t¹i Th«ng t liªn Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  N«ng nghiÖp  vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n sè  80/2003/TTLT/BNN­BTC ngµy 03  th¸ng   9   n¨m   2003   híng   dÉn   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè  178/2001/Q§­TTg   ngµy   12   th¸ng   11   n¨m   2001   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ vÒ quyÒn hëng lîi, nghÜa vô cña hé gia ®×nh, c¸  nh©n   ®îc   giao,   ®îc   thuª,   nhËn   kho¸n   rõng   vµ   ®Êt   l©m  nghiÖp. 5. Båi thêng ®èi víi ®Êt phi n«ng nghiÖp lµ ®Êt ë quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   13   NghÞ   ®Þnh   sè   197/2004/N§­CP;   ®îc   híng  dÉn cô thÓ nh sau: 5.1.  §Êt  ë   ®îc x¸c  ®Þnh theo  quy  ®Þnh t¹i  §iÒu  50,  83, 84, 87 LuËt §Êt  ®ai 2003 vµ  §iÒu 45, 46, 47, 48, 79,   80 NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP; khi Nhµ  níc thu håi  ®îc  båi thêng tÝnh thµnh tiÒn theo gi¸ ®Êt ë. ViÖc x¸c ®Þnh ®Êt lµ ®Êt ë ®Ó khi Nhµ níc thu håi ®îc  båi thêng theo  ®Êt  ë  thùc hiÖn theo híng dÉn cña c¬  quan  tµi nguyªn vµ m«i trêng. 5.2. NÕu ngêi bÞ  thu håi  ®Êt  ë  ph¶i di chuyÓn chç   ë  th×   ®îc båi thêng b»ng viÖc giao  ®Êt  ë  míi, b»ng nhµ   ë  t¸i ®Þnh c hoÆc båi thêng b»ng tiÒn theo gi¸ trÞ quyÒn sö  dông ®Êt t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh thu håi.
 8. 8 6. Xö  lý  mét sè  trêng hîp cô  thÓ  vÒ   ®Êt  ë  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 14 NghÞ   ®Þnh sè  197/2004/N§­CP;  ®îc híng dÉn cô  thÓ nh sau: NÕu ngêi bÞ  thu håi  ®Êt cã  yªu cÇu Nhµ  níc thu håi  phÇn diÖn tÝch cßn l¹i nh híng dÉn t¹i môc 4 PhÇn I Th«ng   t nµy th×  phÇn diÖn tÝch nµy  ®îc båi thêng theo quy  ®Þnh  t¹i NghÞ   ®Þnh sè  197/2004/N§­CP vµ  híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy. Trêng hîp hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n bÞ  thu håi  ®Êt  ë  nhng  kh«ng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   ®îc   båi   thêng,   mµ   sau   khi   thu   håi  kh«ng cßn chç ë nµo kh¸c th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xem   xÐt giao  ®Êt  ë  míi  ®èi víi hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ë  n«ng  th«n; xem xÐt giao  ®Êt  ë  míi, cho mua nhµ  hoÆc thuª nhµ  ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n ë ®« thÞ cho phï hîp thùc tÕ  t¹i ®Þa ph¬ng.   7.  VÒ  Båi thêng  ®Êt   ë   ®èi víi  nh÷ng  ngêi  ®ang   ®ång  quyÒn sö  dông  ®Êt quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 15 NghÞ   ®Þnh  sè 197/2004/N§­CP; ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau:  Khi Nhµ  níc thu håi  ®Êt mµ  giÊy tê  vÒ   ®Êt kh«ng x¸c  ®Þnh ®îc diÖn tÝch ®Êt thuéc quyÒn sö dông riªng cña tõng   tæ chøc, tõng hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n th×  Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh híng  dÉn  viÖc  tiÕp nhËn vµ  ph©n chia  tiÒn  båi  thêng  ®Êt cho nh÷ng ngêi nµy  ®¶m b¶o nguyªn t¾c ngêi  ®îc  båi thêng trùc tiÕp nhËn tiÒn båi thêng vµ  tæng sè  tiÒn  båi thêng cña tõng tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®ang cã  ®ång quyÒn  sö  dông   ®Êt b»ng tæng sè  tiÒn båi thêng  cho  toµn bé diÖn tÝch ®Êt ®ång quyÒn sö dông.    8. Båi thêng  ®èi víi  ®Êt thuéc hµnh lang an toµn khi   x©y dùng c«ng tr×nh cã  hµnh lang b¶o vÖ  an toµn quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 2 §iÒu 16 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP; ®îc híng  dÉn cô thÓ nh sau: 8.1. Trêng hîp lµm thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt: a) Lµm thay  ®æi môc  ®Ých sö  dông  ®Êt tõ   ®Êt  ë  sang  ®Êt phi n«ng nghiÖp (kh«ng ph¶i lµ   ®Êt  ë), tõ   ®Êt  ë  sang  ®Êt   n«ng   nghiÖp   th×   båi   thêng  b»ng   chªnh   lÖch  gi÷a   gi¸  ®Êt  ë  víi gi¸  ®Êt phi n«ng nghiÖp (kh«ng ph¶i lµ   ®Êt  ë),  gi÷a gi¸ ®Êt ë víi gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp; b) Lµm thay  ®æi môc  ®Ých sö  dông  ®Êt tõ   ®Êt phi n«ng  nghiÖp (kh«ng ph¶i lµ ®Êt ë) sang ®Êt n«ng nghiÖp th× båi   thêng b»ng chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp (kh«ng   ph¶i lµ ®Êt ë) víi gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp.  8.2.   Trêng   hîp   kh«ng   lµm   thay   ®æi   môc   ®Ých   sö   dông   ®Êt (nhµ   ë, c«ng tr×nh   ®ñ   ®iÒu  kiÖn tån t¹i trong  hµnh  lang b¶o vÖ an toµn cña c«ng tr×nh), nhng lµm h¹n chÕ kh¶  n¨ng sö  dông th×   ®îc båi thêng b»ng tiÒn theo møc thiÖt  h¹i thùc tÕ. Møc båi thêng b»ng diÖn tÝch  ®Êt bÞ  h¹n chÕ 
 9. 9 sö   dông   nh©n   víi   chªnh   lÖch   gi¸   gi÷a   gi¸   ®Êt   t¹i   thêi  ®iÓm tríc trõ gi¸ ®Êt t¹i thêi ®iÓm sau khi cã quyÕt ®Þnh  thu håi ®Êt. Møc cô thÓ do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt   ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng.  8.3.   Khi   hµnh   lang   b¶o   vÖ   an   toµn   c«ng   tr×nh   chiÕm  dông kho¶ng kh«ng trªn 70% diÖn tÝch  ®Êt sö  dông cã  nhµ  ë, c«ng tr×nh cña mét chñ  sö  dông  ®Êt th×  phÇn diÖn tÝch  ®Êt   cßn   l¹i   còng   ®îc   båi   thêng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm  8.1, 8.2 môc nµy. 9. Xö  lý  c¸c trêng hîp tæ chøc bÞ  thu håi  ®Êt nhng  kh«ng   ®îc   båi   thêng   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   17   NghÞ   ®Þnh   sè  197/2004/N§­CP; ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 9.1.   C¸c   tæ   chøc   lµ   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   hµnh   chÝnh   sù  nghiÖp cña Nhµ níc, doanh nghiÖp nhµ níc ®îc Nhµ níc giao  ®Êt, cho thuª ®Êt kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt hoÆc ®∙  nép tiÒn sö  dông  ®Êt b»ng tiÒn cã  nguån gèc tõ  ng©n s¸ch  nhµ níc, th× khi Nhµ níc thu håi ®Êt kh«ng ®îc båi thêng,  chØ ®îc båi thêng chi phÝ ®Çu t vµo ®Êt cßn l¹i theo híng  dÉn t¹i  ®iÓm 3.2 môc 3 PhÇn nµy (nÕu tiÒn  ®Çu t   ®ã  kh«ng  cã   nguån   gèc   tõ   ng©n   s¸ch   nhµ   níc).   Trêng   hîp   ph¶i   di  chuyÓn   ®Õn   c¬   së   míi   th×   ®îc   hç   trî   b»ng   tiÒn   ®Ó   thùc  hiÖn dù  ¸n  ®Çu t  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt; møc hç   trî  tèi  ®a kh«ng qu¸ møc båi thêng cho  ®Êt bÞ  thu håi do  ngêi ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt chi tr¶.  Tæ chøc bÞ thu håi ®Êt ®îc sö dông sè tiÒn nµy ®Ó ®Çu  t  t¹i c¬  së  míi theo dù  ¸n  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª  duyÖt. NÕu sè  tiÒn nµy kh«ng sö  dông hÕt cho dù  ¸n  ®Çu t   t¹i c¬ së míi, th× ph¶i nép sè tiÒn cßn l¹i vµo ng©n s¸ch   nhµ níc theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc.  9.2.   Tæ   chøc   kh«ng   thuéc   ®èi   tîng   t¹i   ®iÓm   9.1   môc  nµy   th×   ®îc   hç   trî   di   dêi   theo   quy   ho¹ch   do   Thñ   tíng  ChÝnh phñ quy ®Þnh. PhÇn III BåI TH¦êNG, Hç TRî TµI S¶N 1. Nguyªn t¾c båi thêng tµi s¶n quy  ®Þnh t¹i §iÒu 18  NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP; mét sè kho¶n cña ®iÒu nµy ®­ îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 1.1. Kho¶n 1 quy ®Þnh vÒ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt bao  gåm: nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng  ®¬n chiÕc; nhµ, c«ng tr×nh  x©y dùng theo hÖ  thèng trong mét khu«n viªn  ®Êt (sau  ®©y  gäi chung lµ nhµ, c«ng tr×nh), c©y trång trªn ®Êt.
 10. 10 1.2. Kho¶n 5 quy ®Þnh vÒ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt ®îc  t¹o   lËp   sau   khi   cã   quyÕt   ®Þnh   thu   håi   ®îc   c«ng   bè   th×  kh«ng ®îc båi thêng, bao gåm c¶ c©y trång trªn ®Êt.  2.   Båi   thêng   nhµ,   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   trªn   ®Êt   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   19   NghÞ   ®Þnh   sè   197/2004/N§­CP;   mét   sè  kho¶n cña ®iÒu nµy ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 2.1.  Kho¶n  2 quy  ®Þnh  ®èi  víi tµi  s¶n lµ   nhµ, c«ng  tr×nh x©y dùng kh¸c (kh«ng thuéc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1);  ®îc híng dÉn nh sau: a) ViÖc ph¸ dì  nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng lµm ¶nh h ëng  ®Õn c«ng tr×nh kh¸c mµ  nh÷ng c«ng tr×nh nµy kh«ng thÓ  sö  dông  ®îc theo thiÕt kÕ, quy ho¹ch x©y dùng ban  ®Çu hoÆc  ph¶i ph¸ dì th× ®îc båi thêng; b) ViÖc x¸c ®Þnh tû lÖ (%) chÊt lîng cßn l¹i cña nhµ,  c«ng   tr×nh   bÞ   thiÖt   h¹i   do   c¬   quan   ®îc   giao   thùc   hiÖn  viÖc   båi   thêng,   hç   trî   vµ   t¸i   ®Þnh   c  thùc   hiÖn   víi   sù  tham gia cña c¸c c¬  quan chuyªn ngµnh. Tû  lÖ  % chÊt lîng  cßn l¹i cña nhµ, c«ng  tr×nh   ®îc x¸c  ®Þnh theo híng  dÉn  cña Bé X©y dùng vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan; c)   §èi   víi   c«ng   tr×nh   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   kü   thuËt   mµ  kh«ng cßn sö dông ®îc hoÆc thùc tÕ kh«ng sö dông, th× khi  Nhµ níc thu håi ®Êt kh«ng ®îc båi thêng. 2.2. Kho¶n 3 ®îc híng dÉn nh sau: §èi víi nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng bÞ  ph¸ dì  mét phÇn,  mµ   phÇn   cßn   l¹i   kh«ng   cßn   sö   dông   ®îc;   hoÆc   nhµ,   c«ng  tr×nh x©y dùng bÞ  ph¸ dì  lµm ¶nh hëng  ®Õn c¸c c«ng tr×nh  kh¸c trong cïng mét khu«n viªn  ®Êt nh ng vÉn tån t¹i song  kh«ng thÓ  sö  dông  ®îc theo thiÕt kÕ, quy ho¹ch x©y dùng  ban ®Çu th× ®îc båi thêng cho toµn bé c«ng tr×nh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ   ®Þnh sè  197/2004/N§­CP vµ  h íng dÉn  t¹i Th«ng t nµy. 3. Xö  lý  c¸c trêng hîp båi thêng, hç  trî  cô  thÓ  vÒ  nhµ,   c«ng   tr×nh   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   NghÞ   ®Þnh   sè  197/2004/N§­CP; mét sè kho¶n cña ®iÒu nµy ®îc híng dÉn cô  thÓ nh sau: 3.1.   Kho¶n   1   quy   ®Þnh   vÒ   nhµ,   c«ng   tr×nh   kh¸c   ®îc  phÐp x©y dùng trªn  ®Êt cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®îc båi thêng th×  ®îc   båi   thêng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   19   NghÞ   ®Þnh   sè  197/2004/N§­CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 3.2. §iÓm a kho¶n 2 quy  ®Þnh vÒ  nhµ, c«ng tr×nh x©y  dùng kh¸c kh«ng  ®îc phÐp x©y dùng nhng x©y dùng trªn  ®Êt  cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®îc båi thêng  ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  8   NghÞ   ®Þnh   sè   197/2004/N§­CP,   x©y   dùng   tríc   ngµy   01  th¸ng 7 n¨m 2004 th× ®îc båi thêng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  19 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP vµ híng dÉn t¹i môc 2 phÇn 
 11. 11 nµy; nÕu x©y dùng tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ sau, x©y   dùng kh«ng   ®óng víi môc  ®Ých sö  dông  ®Êt theo  quy   ®Þnh  cña   ph¸p   luËt  th×  kh«ng   ®îc   båi   thêng.   Trong   trêng   hîp  ®Æc biÖt Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xem xÐt hç trî tõng tr ­ êng hîp cô thÓ cho phï hîp víi thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng. 4.   Båi   thêng   nhµ,   c«ng   tr×nh   ®èi   víi   ngêi   ®ang   sö  dông nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 NghÞ  ®Þnh sè 197/2004/N§­CP; ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 4.1. Kho¶n 1 quy  ®Þnh vÒ  phÇn diÖn tÝch nhµ   ë  thuéc  së  h÷u nhµ  níc tù  c¶i t¹o, söa ch÷a, n©ng cÊp  ® îc coi lµ  hîp ph¸p khi  ®îc c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh ph©n nhµ  hoÆc c¬  quan qu¶n lý  nhµ   ®Êt thuéc së  h÷u nhµ  níc t¹i  ®Þa ph¬ng  cho phÐp. 4.2.   Kho¶n   2   quy   ®Þnh   vÒ   ngêi   ®ang   sö   dông   nhµ   ë  thuéc së  h÷u nhµ  níc bÞ  ph¸ dì   ®îc thuª nhµ  t¹i n¬i t¸i  ®Þnh c. Trêng hîp  ®Æc biÖt kh«ng cã  nhµ  t¸i  ®Þnh c   ®Ó  bè  trÝ  th×  ngêi  ®ang sö  dông nhµ   ë  thuéc së  h÷u nhµ  n íc  ®îc  hç  trî  b»ng tiÒn  ®Ó  tù  lo chç   ë  míi; møc hç  trî  b»ng 60%   trÞ  gi¸  ®Êt vµ  60% trÞ  gi¸ nhµ   ®ang thuª. Trêng hîp cã  nhµ   t¸i   ®Þnh   c  ®Ó  bè   trÝ   nhng   ngêi   ®ang  sö   dông  nhµ   ë  thuéc së h÷u nhµ níc kh«ng thuª th× kh«ng ®îc hç trî b»ng  tiÒn.   5. Båi thêng ®èi víi c©y trång, vËt nu«i quy ®Þnh t¹i   §iÒu   24   NghÞ   ®Þnh   sè   197/2004/N§­CP;   mét   sè   kho¶n   cña  ®iÒu nµy ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 5.1. Kho¶n 1 quy ®Þnh møc båi thêng ®èi víi c©y trång  hµng n¨m b»ng gi¸ trÞ  s¶n lîng thu ho¹ch cña mét vô  thu  ho¹ch,   gi¸   trÞ   s¶n   lîng   cña   vô   thu   ho¹ch   ®îc   tÝnh   cho  n¨ng   suÊt   cao   nhÊt   trong   ba   n¨m   tríc   liÒn   kÒ   cña   c©y  trång  chÝnh   t¹i   ®Þa   ph¬ng   theo   thêi  gi¸  trung   b×nh   cña  n«ng s¶n cïng lo¹i ë ®Þa ph¬ng t¹i thêi ®iÓm thu håi ®Êt. 5.2.  Kho¶n  2 quy  ®Þnh vÒ   båi thêng   ®èi víi  c©y l©u  n¨m; c©y l©u n¨m bao gåm c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, c©y  lÊy gç, lÊy l¸, c©y rõng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 NghÞ   ®Þnh sè 74/CP ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp,   khi Nhµ  níc thu håi  ®îc båi thêng theo gi¸ trÞ  hiÖn cã  cña vên c©y, gi¸ trÞ  nµy kh«ng bao gåm gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông ®Êt. Gi¸ trÞ hiÖn cã cña vên c©y l©u n¨m ®Ó tÝnh båi  thêng ®îc x¸c ®Þnh nh sau:  a)   C©y   trång   ®ang   ë   chu   kú   ®Çu   t  hoÆc   ®ang   ë   thêi  gian x©y dùng c¬  b¶n, th×  gi¸ trÞ  hiÖn cã  cña v ên c©y lµ  toµn   bé   chi   phÝ   ®Çu   t  ban   ®Çu   vµ   chi   phÝ   ch¨m   sãc   ®Õn  thêi  ®iÓm thu håi  ®Êt tÝnh thµnh tiÒn theo thêi gi¸ t¹i  thÞ trêng ®Þa ph¬ng;
 12. 12 b) C©y l©u n¨m lµ lo¹i thu ho¹ch mét lÇn (c©y lÊy gç)  ®ang ë trong thêi kú thu ho¹ch th× gi¸ trÞ hiÖn cã cña v ­ ên c©y  ®îc tÝnh båi thêng b»ng (=) sè  lîng tõng lo¹i c©y  trång nh©n víi (x) gi¸ b¸n 1 c©y t¬ng øng cïng lo¹i, cïng  ®é   tuæi,   cïng   kÝch   thíc   hoÆc   cã   cïng   kh¶   n¨ng   cho   s¶n  phÈm ë thÞ trêng ®Þa ph¬ng t¹i thêi ®iÓm båi thêng trõ ®i  (­) gi¸ trÞ thu håi (nÕu cã); c)  C©y l©u  n¨m lµ  lo¹i  thu  ho¹ch  nhiÒu  lÇn (c©y  ¨n  qu¶,   c©y   lÊy   dÇu,   nhùa...)   ®ang   ë   trong   thêi   kú   thu  ho¹ch, th× gi¸ trÞ hiÖn cã cña vên c©y ®îc tÝnh båi thêng  lµ  gi¸ b¸n vên c©y  ë  thÞ  trêng  ®Þa ph¬ng t¹i thêi  ®iÓm  båi thêng trõ ®i (­) gi¸ trÞ thu håi (nÕu cã); d) C©y l©u n¨m  ®∙  ®Õn thêi h¹n thanh lý, th×  chØ båi  thêng chi phÝ chÆt h¹ cho chñ së h÷u vên c©y. Chi phÝ ®Çu t ban ®Çu, chi phÝ ch¨m sãc, chi phÝ chÆt  h¹  nãi t¹i môc nµy  ®îc tÝnh thµnh tiÒn theo møc chi phÝ  trung b×nh t¹i  ®Þa ph¬ng do Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quy  ®Þnh cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i c©y. 5.3. §èi víi c©y trång vµ l©m s¶n phô trång trªn diÖn   tÝch  ®Êt l©m nghiÖp do Nhµ  níc giao cho hé  gia  ®×nh, c¸  nh©n ®Ó trång, khoanh nu«i, b¶o vÖ, t¸i sinh rõng, mµ khi   giao lµ   ®Êt trèng,  ®åi nói träc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n tù  bá  vèn  ®Çu t  trång rõng, th×   ®îc båi thêng theo gi¸ b¸n  c©y rõng chÆt h¹  t¹i cöa rõng cïng lo¹i  ë   ®Þa ph¬ng t¹i  thêi  ®iÓm cã  quyÕt  ®Þnh thu håi  ®Êt, trõ   ®i gi¸ trÞ  thu  håi (nÕu cã).  6. Xö  lý  tiÒn båi thêng  ®èi víi tµi s¶n thuéc së  h÷u  nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP;  ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: Tæ chøc bÞ  Nhµ  níc thu håi  ®Êt, bÞ  thiÖt h¹i vÒ  tµi  s¶n do Nhµ  níc giao qu¶n lý, sö  dông; ph¶i di dêi  ®Õn c¬   së  míi th×   ®îc sö  dông tiÒn båi thêng tµi s¶n  ®Ó   ®Çu t  t¹i c¬  së  míi theo dù  ¸n  ®Çu t  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª  duyÖt. Sè  tiÒn båi thêng tµi s¶n nµy do ngêi  ®îc Nhµ  níc  giao ®Êt, cho thuª ®Êt chi tr¶; nÕu kh«ng sö dông hÕt th×  sè tiÒn cßn l¹i ®îc nép ng©n s¸ch nhµ níc. PhÇn IV CHÝNH S¸CH Hç TRî 1. Hç  trî  æn  ®Þnh  ®êi sèng vµ  s¶n xuÊt quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 2 §iÒu 28 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP; ®îc híng dÉn  cô thÓ nh sau: Khi Nhµ  níc thu håi  ®Êt cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, hé  s¶n xuÊt kinh doanh cã ®¨ng ký kinh doanh mµ bÞ ngõng s¶n 
 13. 13 xuÊt kinh doanh, th× ®îc hç trî tèi ®a b»ng 30% 1 n¨m thu   nhËp sau thuÕ, theo møc thu nhËp b×nh qu©n cña 3 n¨m tríc  ®ã. Thu nhËp sau thuÕ ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo b¸o c¸o tµi  chÝnh  ®îc c¬  quan thuÕ  chÊp thuËn; trêng hîp cha  ®îc c¬  quan thuÕ  chÊp thuËn th×  viÖc x¸c  ®Þnh thu nhËp sau thuÕ  ®îc c¨n cø vµo thu nhËp sau thuÕ  do  ®¬n vÞ  kª khai t¹i  b¸o   c¸o   tµi   chÝnh,   b¸o   c¸o   kÕt   qu¶   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt  kinh doanh cuèi mçi n¨m ®∙ göi c¬ quan thuÕ. 2. Hç  trî  chuyÓn  ®æi nghÒ  nghiÖp vµ  t¹o viÖc lµm quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   29   NghÞ   ®Þnh   sè   197/2004/N§­CP;   ®îc   híng  dÉn cô thÓ nh sau: a) ViÖc hç  trî  chuyÓn  ®æi nghÒ  cho sè  lao  ®éng trong  ®é  tuæi lao  ®éng cña c¸c hé  gia  ®×nh bÞ  thu håi  ®Êt s¶n  xuÊt n«ng nghiÖp  ®îc thùc hiÖn b»ng h×nh thøc hç  trî  mét  phÇn chi phÝ häc nghÒ t¹i c¸c c¬ së d¹y nghÒ ë ®Þa ph ¬ng.  Møc hç  trî  cô  thÓ  do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng. b) Trêng hîp ë ®Þa ph¬ng cha tæ chøc ®îc viÖc ®µo t¹o  chuyÓn  ®æi nghÒ  vµ  chñ  dù  ¸n sö  dông  ®Êt thu håi kh«ng  thÓ  tæ chøc  ®îc  ®µo t¹o nghÒ  hoÆc ngêi  ®îc hëng hç  trî  ®µo t¹o nghÒ  kh«ng  muèn tham gia  ®µo t¹o nghÒ  th×  thùc  hiÖn hç trî b»ng tiÒn; møc hç trî b»ng tiÒn cô thÓ do Chñ   tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh cho phï  hîp víi  thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng. 3. Hç  trî  ngêi  ®ang thuª nhµ  kh«ng thuéc së  h÷u nhµ  níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP; ®îc  híng dÉn cô thÓ nh sau: Hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã hé khÈu thêng tró t¹i ®Þa ph­ ¬ng  ®ang thuª nhµ  kh«ng thuéc së  h÷u nhµ  níc, khi bÞ  Nhµ  níc thu håi  ®Êt ph¶i di chuyÓn chç   ë  th×   ® îc hç  trî  chi  phÝ  di chuyÓn b»ng møc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 27 NghÞ   ®Þnh sè  197/2004/N§­CP,   ngêi   ®îc   hç   trî   ph¶i   cã   hîp   ®ång   thuª  nhµ.  4.   Hç   trî   kh¸c   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   32   NghÞ   ®Þnh   sè  197/2004/N§­CP; ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: Ngoµi viÖc hç trî quy ®Þnh t¹i §iÒu 27, 28, 29, 30 vµ  §iÒu 31 NghÞ   ®Þnh sè  197/2004/N§­CP; c¨n cø vµo thùc tÕ  t¹i  ®Þa ph¬ng,  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh biÖn ph¸p hç trî kh¸c ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh ®êi sèng vµ   s¶n xuÊt cho ngêi bÞ thu håi ®Êt. TiÒn hç trî thªm do ng ­ êi  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt, thuª  ®Êt chi tr¶;  ®èi víi  ®Êt  thu håi theo quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt nhng cha cã  dù  ¸n sö  dông  ®Êt, th×  tæ chøc sö  dông quü   ®Êt ph¶i  ®øng   ra chi tr¶.
 14. 14 phÇn V T¸I §ÞNH C¦ 1. Bè  trÝ  t¸i  ®Þnh c  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 34 NghÞ   ®Þnh  sè 197/2004/N§­CP; mét sè kho¶n cña ®iÒu nµy ®îc híng dÉn  cô thÓ nh sau: 1.1. C«ng khai ph¬ng ¸n bè  trÝ  t¸i  ®Þnh c; t¹o  ®iÒu  kiÖn   cho   c¸c   hé   t¸i   ®Þnh   c  ®îc   xem   n¬i   t¸i   ®Þnh  c  cña  m×nh vµ  th¶o luËn c«ng khai vÒ  dù  kiÕn bè  trÝ  c¸c hé  vµo   t¸i ®Þnh c.  1.2. DiÖn tÝch giao  ®Êt  ë  míi t¹i n¬i t¸i  ®Þnh c cho  c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh«ng vît qu¸ h¹n møc giao ®Êt ë  míi do ®Þa ph¬ng quy ®Þnh. 1.3.  Gi¸  ®Êt tÝnh  thu tiÒn  sö  dông   ®Êt  t¹i n¬i  t¸i  ®Þnh c  do Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh theo quy  ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   gi¸   ®Êt   vµ  khung gi¸ c¸c lo¹i  ®Êt. Gi¸ b¸n nhµ  t¸i  ®Þnh c  do Uû  ban  nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh trªn c¬  së   ®¬n gi¸ x©y dùng  vµ thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng. Gi¸ cho thuª nhµ do Uû ban nh©n   d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh cho phï  víi thùc tÕ  t¹i  ®Þa ph­ ¬ng. Hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®îc giao  ®Êt, mua nhµ, thuª nhµ  t¹i n¬i t¸i  ®Þnh c  ph¶i nép tiÒn sö  dông  ®Êt, tiÒn mua  nhµ, tiÒn thuª nhµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®îc trõ  vµo tiÒn båi thêng, hç  trî, nÕu cã  chªnh  lÖch  th×  thùc  hiÖn   thanh   to¸n   b»ng   tiÒn   phÇn   chªnh   lÖch   ®ã   theo   quy  ®Þnh.  1.4. Tæ chøc  ®îc giao nhiÖm vô  qu¶n lý  khu t¸i  ®Þnh  c  vµ  bè  trÝ  t¸i  ®Þnh c  cã  tr¸ch nhiÖm thu tiÒn sö  dông  ®Êt, tiÒn mua nhµ cña ngêi ®îc bè trÝ t¸i ®Þnh c.  2. C¸c biÖn ph¸p hç  trî  s¶n xuÊt vµ   ®êi sèng t¹i khu  t¸i   ®Þnh   c  quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   36   NghÞ   ®Þnh   sè  197/2004/N§­CP; gåm c¸c hç  trî  vÒ  gièng cho vô  s¶n xuÊt  n«ng   nghiÖp   ®Çu   tiªn,  c¸c  dÞch   vô  khuyÕn   n«ng,   dÞch   vô   b¶o   vÖ   thùc   vËt,   kü   thuËt   trång   trät   ch¨n   nu«i   vµ   kü  thuËt  nghiÖp   vô   ®èi   víi   s¶n   xuÊt   kinh  doanh   c«ng   th ¬ng  nghiÖp  th×  c¨n cø vµo  t×nh  h×nh thùc tÕ  t¹i  ®Þa ph¬ng,  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh hç  trî  b»ng  tiÒn hoÆc b»ng vËt t cho phï hîp. PhÇn VI Tæ CHøC THùC HIÖN BåI TH¦êNG, Hç TRî Vµ T¸I §ÞNH C¦
 15. 15 1.  Tr×nh  tù  tæ chøc  thùc  hiÖn båi  thêng,  hç  trî  vµ  t¸i ®Þnh c Tæ chøc ®îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn båi thêng, hç trî  vµ t¸i ®Þnh c ph¶i triÓn khai viÖc ph¸t tê khai, híng dÉn  kª khai, thu tê khai… cña c¸c ®èi t îng bÞ Nhµ níc thu håi  ®Êt ®Ó lËp ph¬ng ¸n båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c. 1.1. Ngêi bÞ thu håi ®Êt kª khai diÖn tÝch, h¹ng ®Êt,   lo¹i ®Êt, vÞ trÝ cña ®Êt, sè lîng, chÊt lîng tµi s¶n hiÖn  cã  trªn  ®Êt bÞ  thu håi, sè  nh©n khÈu, sè  lao  ®éng...,  ®Ò  ®¹t nguyÖn väng t¸i  ®Þnh c (nÕu cã) göi tæ chøc  ®îc giao  nhiÖm vô thùc hiÖn båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c. 1.2. Tæ chøc  ®îc giao nhiÖm vô  thùc hiÖn båi thêng,  hç   trî   vµ  t¸i   ®Þnh   c  kiÓm   tra   tê   khai   vµ   tæ  chøc   thùc  hiÖn kiÓm kª,  ®o  ®¹c, x¸c  ®Þnh cô  thÓ  diÖn tÝch  ®Êt bÞ  thu håi, tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i cã sù tham gia cña ®¹i diÖn   chÝnh quyÒn (Uû ban nh©n d©n cÊp x∙) së t¹i, x¸c nhËn cña  ngêi bÞ  thu håi  ®Êt, bÞ  thiÖt h¹i tµi s¶n. Sau khi tiÕn  hµnh kiÓm kª,  ®o  ®¹c, x¸c  ®Þnh c¸c c¨n cø lËp  ®Ó  dù  kiÕn   ph¬ng   ¸n   båi   thêng,   hç   trî   vµ   t¸i   ®Þnh   c  (ph¬ng   ¸n   dù  kiÕn), niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së lµm viÖc cña tæ chøc  ®îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh  c, niªm yÕt t¹i trô  së  Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i cã   ®Êt   bÞ thu håi ®Ó ngêi bÞ thu håi ®Êt vµ c¸c ®èi tîng cã liªn  quan tham gia ý kiÕn; néi dung niªm yÕt c«ng khai gåm: a) Hä tªn, ®Þa chØ cña ngêi bÞ thu håi ®Êt; b) DiÖn tÝch, lo¹i  ®Êt, h¹ng  ®Êt, vÞ  trÝ, nguån gèc   cña ®Êt bÞ thu håi; sè lîng, khèi lîng, tû lÖ (%) chÊt l­ îng cßn l¹i... cña tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i; c) C¸c c¨n cø tÝnh to¸n sè tiÒn båi thêng, hç trî nh:  gi¸  ®Êt tÝnh båi thêng, gi¸ nhµ, c«ng tr×nh tÝnh båi th ­ êng, sè nh©n khÈu, sè lao ®éng trong ®é tuæi, sè lîng ng­ êi  ®îc hëng trî  cÊp x∙ héi cña hé  gia  ®×nh, n¬i  ®¨ng ký  di chuyÓn ®Õn v.v... d) C¸c  ®èi tîng  ®îc hç  trî  vµ  bè  trÝ  t¸i  ®Þnh c  cô  thÓ cho tõng hé gia ®×nh, c¸ nh©n. 1.3. Tæ chøc  ®îc giao nhiÖm vô  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c cã  tr¸ch nhiÖm tiÕp thu  ý  kiÕn tham gia, gi¶i  ®¸p th¾c m¾c…  hoµn  thiÖn ph¬ng ¸n båi thêng,  hç  trî  vµ  t¸i ®Þnh c tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn phª duyÖt hoÆc  göi Së  Tµi chÝnh (Héi  ®ång thÈm  ®Þnh cÊp tØnh) thÈm  ®Þnh  tríc khi tr×nh  Uû  ban  nh©n  d©n cÊp tØnh phª duyÖt  (®èi  víi   dù   ¸n  thu  håi   ®Êt  do   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh  phª  duyÖt). 1.4. Sau khi ph¬ng ¸n båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh  c  ®îc   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt,   tæ  chøc ®îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn båi thêng, hç trî vµ t¸i 
 16. 16 ®Þnh c cã tr¸ch nhiÖm niªm yÕt c«ng khai ph¬ng ¸n t¹i trô  së  lµm viÖc cña  ®¬n vÞ  vµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i cã  ®Êt bÞ  thu håi, th«ng b¸o kÕ  ho¹ch vµ  thêi gian chi tr¶  tiÒn båi thêng, gi¶i quyÕt t¸i  ®Þnh c  vµ  thùc hiÖn gi¶i  phãng mÆt b»ng.  2. Ph¬ng ¸n båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c  ®îc lËp  chia lµm 2 phÇn PhÇn I : X¸c ®Þnh møc båi thêng, hç trî cho tõng ngêi  cã ®Êt bÞ thu håi. PhÇn II: Ph¬ng ¸n bè trÝ t¸i ®Þnh c, gi¸ ®Êt tÝnh thu  tiÒn sö  dông  ®Êt, gi¸ b¸n nhµ, gi¸ cho thuª nhµ  t¹i khu  t¸i ®Þnh c; sè tiÒn ngêi bÞ thu håi ®Êt ph¶i nép cho ng©n   s¸ch nhµ  níc do cha thùc hiÖn nghÜa vô  tµi chÝnh vÒ   ®Êt  ®ai theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Êt  ®ai; sè  tiÒn sö  dông  ®Êt, tiÒn mua nhµ t¸i ®Þnh c v.v… 3. Chi tr¶ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c 3.1. Khi chi tr¶ tiÒn båi thêng cho ngêi bÞ  thu håi  ®Êt,   bÞ   thiÖt   h¹i   vÒ   tµi   s¶n   ph¶i   lËp   ®Çy   ®ñ   chøng   tõ  thanh to¸n vµ  cã  ký  nhËn cña ngêi  ®îc båi thêng, hç  trî.  Trêng hîp ngêi  ®îc nhËn båi thêng uû  quyÒn cho ngêi kh¸c  nhËn tiÒn båi thêng, th× ngêi ®îc båi thêng ph¶i lµm giÊy  uû quyÒn cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x∙, n¬i ng êi  ®ã c tró. 3.2. Toµn bé  chøng tõ  liªn quan  ®Õn viÖc båi thêng,  hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c  ph¶i  ®îc tæ chøc thùc hiÖn båi th­ êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c lu gi÷ vµ qu¶n lý theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh. 4. Ph©n cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt ph¬ng ¸n båi thêng,  hç trî vµ t¸i ®Þnh c C¨n   cø   vµo   thùc   tÕ   t¹i   ®Þa   ph¬ng,   c¨n   cø   vµo   tÝnh  chÊt, quy m« cña dù ¸n, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ph©n cÊp   thÈm quyÒn  phª duyÖt ph¬ng ¸n båi thêng,  hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c  cho Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn,  ®¶m b¶o viÖc båi  thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c ®îc nhanh chãng vµ hiÖu qu¶. PhÇn VII CHI PHÝ CHO C¤NG T¸C Tæ CHøC THùC HIÖN 1.  Dù  to¸n  chi phÝ   cho c«ng  t¸c thùc  hiÖn  viÖc  båi  thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c do tæ chøc thùc hiÖn båi th­ êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c lËp bao gåm c¸c néi dung sau: 1.1.   Chi   cho   c«ng   t¸c   tuyªn   truyÒn,   phæ   biÕn   quyÕt   ®Þnh thu håi  ®Êt vµ  c¸c chÝnh s¸ch, chÕ   ®é  båi thêng khi  Nhµ  níc thu håi  ®Êt; tæ chøc vËn  ®éng c¸c  ®èi tîng thùc 
 17. 17 hiÖn quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt vµ kh¶o s¸t, ®iÒu tra vÒ t×nh  h×nh   kinh   tÕ,   x∙   héi,   vÒ   thùc   tr¹ng   ®Êt   ®ai,   tµi   s¶n  thuéc ph¹m vi dù ¸n. 1.2. Chi cho c«ng t¸c kiÓm kª,  ®¸nh gi¸  ®Êt  ®ai, tµi  s¶n thùc tÕ  bÞ  thiÖt h¹i bao gåm: ph¸t tê  khai, híng dÉn  ngêi bÞ  thiÖt h¹i kª khai;  ®o  ®¹c diÖn tÝch  ®Êt, kiÓm kª  sè lîng vµ gi¸ trÞ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, hoa mµu vµ tµi   s¶n kh¸c bÞ thiÖt h¹i khi Nhµ níc thu håi ®Êt cña tõng tæ  chøc,  hé  gia  ®×nh,  c¸ nh©n  bÞ  thiÖt  h¹i; kiÓm  tra,   ®èi  chiÕu gi÷a tê  khai víi kÕt qu¶ kiÓm kª, x¸c  ®Þnh møc  ®é  thiÖt h¹i víi tõng  ®èi tîng bÞ  thu håi  ®Êt cô  thÓ; tÝnh  to¸n   gi¸   trÞ   thiÖt   h¹i   vÒ   ®Êt   ®ai,   nhµ   cöa,   vËt   kiÕn  tróc, hoa mµu vµ tµi s¶n kh¸c v.v... 1.3. Chi cho viÖc lËp ph¬ng ¸n båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c  bao gåm: lËp ph¬ng ¸n båi thêng tõ  kh©u ban  ®Çu tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu båi th êng, phª duyÖt ph¬ng ¸n  båi thêng, niªm yÕt c«ng khai ph¬ng ¸n båi thêng, hç  trî  vµ t¸i ®Þnh c v.v... 1.4.   Chi   cho   viÖc   thÈm   ®Þnh   ph¬ng   ¸n   båi   thêng,   hç  trî vµ ph¬ng ¸n t¸i ®Þnh c (nÕu cã). 1.5. KiÓm tra, híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch båi th­ êng, gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c trong c«ng t¸c båi thêng  vµ  tæ chøc thùc hiÖn chi tr¶ båi thêng; chi cho c«ng t¸c  cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh båi thêng (nÕu cã). 1.6. Thuª v¨n phßng vµ trang thiÕt bÞ lµm viÖc cña tæ   chøc thùc hiÖn båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c vµ c¬ quan  thÈm ®Þnh (nÕu cã). 1.7. Chi in Ên vµ v¨n phßng phÈm. 1.8.   C¸c   kho¶n   chi   kh¸c   cã   liªn   quan   trùc   tiÕp   ®Õn  viÖc tæ chøc thùc hiÖn båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c. Tæng  dù  to¸n  chi  cho c«ng  t¸c båi  thêng,  hç  trî  vµ  t¸i   ®Þnh   c  kh«ng   ®îc   vît   qu¸   møc   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2  §iÒu 48 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP. 2. Møc chi cho c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn båi thêng,  hç trî vµ t¸i ®Þnh c nh sau:  2.1. §èi víi c¸c kho¶n chi ®∙ cã ®Þnh møc, tiªu chuÈn   cña nhµ níc quy ®Þnh, nh c«ng t¸c phÝ, héi nghÞ, héi häp,  ®o  ®¹c, kiÓm kª x¸c  ®Þnh  ®Êt  ®ai, tµi s¶n thiÖt h¹i, chi  lµm thªm giê, v.v... th× thùc hiÖn theo chÕ ®é hiÖn hµnh. 2.2.   §èi   víi   nh÷ng   kho¶n   chi   Nhµ   níc   cha   cã   tiªu  chuÈn,  ®Þnh møc nh  ®iÒu tra, kh¶o s¸t thùc tÕ, lËp ph ¬ng  ¸n   båi   thêng,   hç   trî   vµ   t¸i   ®Þnh   c,   thÈm   ®Þnh   vµ   phª  duyÖt   ph¬ng   ¸n   båi   thêng   v.v...,   th×   tuú   theo   yªu   cÇu  c«ng viÖc thùc tÕ  ph¶i thùc hiÖn vµ   ®Æc  ®iÓm cña tõng dù  ¸n, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh møc chi cô thÓ ¸p  
 18. 18 dông   t¹i   ®Þa   ph¬ng   cho   phï   hîp   cho   tõng   néi   dung   c«ng  viÖc.  2.3.   §èi   víi   tiÒn   l¬ng   hoÆc   phô   cÊp   kiªm   nhiÖm   cña  c¸n bé tham gia tæ chøc thùc hiÖn båi thêng th× thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng, phô  cÊp trong c¸c  ®¬n  vÞ sù nghiÖp cã thu.  2.4. Chi in Ên tµi liÖu, v¨n phßng phÈm, x¨ng xe, hËu   cÇn phôc vô...  ®îc tÝnh theo nhu cÇu sö  dông thùc tÕ  cña  tõng dù ¸n. 2.5. Trong trêng hîp tæ chøc thùc hiÖn båi thêng, hç  trî vµ t¸i ®Þnh c ph¶i thuª vµ lËp v¨n phßng lµm viÖc th×  ®îc chi tiÒn thuª v¨n phßng, trang thiÕt bÞ... theo  ®¬n  gi¸ trung b×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng. C¨n cø vµo dù to¸n ®îc duyÖt vµ thùc tÕ yªu cÇu nhiÖm  vô  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c  ph¶i triÓn khai, Tæ  chøc   ®îc   giao   thùc   hiÖn   viÖc   båi   thêng,   hç   trî   vµ   t¸i  ®Þnh c ®îc t¹m øng tríc b»ng tiÒn mÆt ®Ó chi cho tõng néi   dung cô  thÓ  theo thùc tÕ  ph¸t sinh. Khi chi tiªu tæ chøc  ®îc   giao   thùc   hiÖn   viÖc   båi   thêng,   hç   trî   vµ   t¸i   ®Þnh  ph¶i lËp ®Çy ®ñ chøng tõ theo qui ®Þnh. 3.  Sau khi  kÕt thóc  c«ng  viÖc båi  thêng,  hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c, chËm nhÊt 30 ngµy, tæ chøc thùc hiÖn båi th­ êng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c ph¶i cã  b¸o c¸o quyÕt to¸n chi  phÝ tæ chøc thùc hiÖn båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c víi  c¬  quan tµi chÝnh. B¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶i ph¶n ¸nh  ®óng  nh÷ng néi dung quy  ®Þnh trong Th«ng t nµy vµ  c¸c v¨n b¶n  kh¸c cã liªn quan. 4. Kinh phÝ ®¶m b¶o cho viÖc båi thêng, hç trî vµ t¸i  ®Þnh c ®îc tÝnh thèng nhÊt cho c¸c dù ¸n trªn ®Þa bµn ®Þa   ph¬ng. 
 19. 19 PhÇn VIII Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Th«ng t  nµy thay thÕ  Th«ng t  sè  145/1998/TT­BTC ngµy  04 th¸ng 11 n¨m 1998 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh  NghÞ   ®Þnh sè  22/1998/N§­CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1998 cña  ChÝnh phñ  vÒ  viÖc  ®Òn bï  thiÖt h¹i khi Nhµ  níc thu håi  ®Êt  ®Ó  sö  dông vµo môc  ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi  Ých  quèc   gia,   lîi   Ých   c«ng   céng;   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  106/2002/TTLT/BTC­BCN ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2002 cña liªn  Bé Tµi chÝnh ­ Bé C«ng nghiÖp híng dÉn viÖc båi thêng, hç  trî ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh líi ®iÖn cao ¸p vµ c«ng v¨n sè  4448/TC­QLCS ngµy 04 th¸ng 9 n¨m 1999 cña Bé Tµi chÝnh vÒ   viÖc híng dÉn xö  lý  mét sè  víng m¾c trong c«ng t¸c  ®Òn  bï, gi¶i phãng mÆt b»ng.  Nh÷ng quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy  ®Òu b∙i  bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t nÕu ph¸t sinh víng  m¾c,   ®Ò   nghÞ   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   trung  ¬ng   ph¶n   ¸nh   kÞp   thêi   cho   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó  nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản