Thông tư 117/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư 117/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 117/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 117/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 117/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 117/2002/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC CÔNG TY X S KI N THI T Th c hi n Ngh nh s 59/CP ngày 3/10/1996 c a Chính ph ban hành "Quy ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i Doanh nghi p Nhà nư c " và Ngh nh s 27/1999/N -CP ngày 20/4/1999 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a quy ch tài chính nói trên; phù h p v i Lu t doanh nghi p nhà nư c, Lu t thu thu nh p doanh nghi p; B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i Công ty x s ki n thi t (XSKT) như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Công ty XSKT là doanh nghi p Nhà nư c ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c x s , có tư cách pháp nhân, ư c Nhà nư c c p v n pháp nh, có quy n l i trách nhi m th c hi n các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p XSKT do có c thù riêng nên ngoài vi c th c hi n Ngh nh s 59/CP ngày 3/10/1996, Ngh nh s 27/1999/N -CP ngày 20/4/1999 c a Chính ph và các ch qu n lý tài chính hi n hành c a B Tài chính, Công ty XSKT còn th c hi n nh ng quy nh c th t i Thông tư hư ng d n này. II. M T S QUY NNH C TH : 1. Doanh thu c a Công ty XSKT: 1.1- Doanh thu bán vé c a Công ty XSKT là toàn b s ti n bán vé ã tiêu th , bao g m : Doanh thu bán vé x s truy n th ng, x s cào, x s bóc,x s lô tô, x s i n toán (n u có). Doanh thu bán vé trên ây là ti n thu bán vé không bao g m thu giá tr gia tăng. 1.2- Doanh thu t ho t ng khác. 2. Chi phí c a Công ty XSKT:
  2. Ngoài vi c qu n lý chi phí giá thành ư c quy nh t i Thông tư s 63/1999/ TT-BTC ngày 07/6/1999 c a B Tài chính, Công ty XSKT th c hi n các quy nh c th như sau: 2.1- Chi tr vé trúng thư ng: Khi xây d ng cơ c u gi i thư ng ph i theo úng quy nh c a B Tài chính i v i t ng lo i hình x s .Vi c chi tr thư ng ph i căn c vào vé trúng thư ng h p l c a m i t phát hành và th c t tr thư ng xác nh. 2.2- Chi hoa h ng i lý: Là kho n chi cho các i lý làm nhi m v tiêu th vé cho Công ty XSKT. Chi hoa h ng i lý do Công ty XSKT quy nh i v i t ng lo i hình x s và áp d ng cho t ng th i gian, t ng khu v c c th trên cơ s t l quy nh chung c a B Tài chính. T l hoa h ng tr cho i lý t i a không vư t quá 13% t ng doanh thu bán vé i v i các t nh ng b ng, thành ph ; không quá 15% t ng doanh thu bán vé i v i các t nh mi n núi, tây nguyên. Các Công ty XSKT có trách nhi m kh u tr ti n thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a các i lý thu c i tư ng ph i n p thu TNDN trư c khi thanh toán tr ti n hoa h ng bán vé XSKT cho các i lý theo quy nh hi n hành. Ngoài t l hoa h ng i lý trên ây, tuỳ theo quy mô, khu v c, tính ch t và kh năng kinh doanh, các Công ty XSKT ư c áp d ng kho n chi h tr phát tri n m ng lư i i lý theo quy nh c th t i i m 2.8, m c II c a Thông tư. 2.3- Chi ti n lương và các kho n ph c p có tính ch t lương: Th c hi n theo ch hi n hành v qu n lý chi tiêu qu ti n lương, các kho n có tính ch t lương như i v i doanh nghi p Nhà nư c. 2.4- Chi v vé XSKT: Kho n chi v vé x s ư c xác nh căn c vào giá thanh toán th c t v i cơ s in vé do Công ty XSKT t hàng thông qua ký k t h p ng kinh t c ng v i các chi phí v n chuy n x p d , b o qu n, ph phí h p l (n u có). Các kho n chi này ph i có hoá ơn, ch ng t h p l theo ch quy nh. 2.5- Chi quay s m thư ng, thanh hu vé bán không h t, vé lưu tr h t th i h n: Bao g m chi phí thuê h i trư ng; chi b i dư ng H i ng giám sát, ch ng ki n quay s m thư ng, ch ng ki n thanh hu vé, ngư i ph c v ... M c chi b i dư ng H i ng ch ng ki n quay s m thư ng; H i ng thanh hu vé bán không h t và rút cu ng vé trúng thư ng x s Lôtô ...do Công ty XSKT xây d ng và ăng ký v i cơ quan qu n lý tài chính t nh, thành ph trên nguyên t c phù h p v i giá c th trư ng t ng a phương và nâng cao trách nhi m c a các thành viên trong vi c giám sát, ch ng ki n quay s m thư ng, thanh hu vé bán không h t. Căn c chi b i dư ng là b ng theo dõi s bu i tham gia làm vi c c a các thành viên. 2.6- Chi óng góp cho kh i liên k t (n u có): Là kho n óng góp cho ho t ng chung c a kh i liên k t ư c s d ng cho nh ng n i dung ch y u: chi óng d u vé
  3. (n u có), chi phí x p vé cho các t nh; chi b i dư ng h i ng quay s m thư ng, ưa tin k t qu m thư ng; chi ph c v công tác ki m tra; ph c p kiêm nhi m Ban thư ng tr c h i ng; tr lương nhân viên chuyên trách (n u có); h i h p, khen thư ng thi ua cho các ơn v , cá nhân có thành tích óng góp xây d ng kh i (theo úng quy nh v chi thư ng thi ua) và các kho n chi khác ph c v tr c ti p cho ho t ng chung c a kh i liên k t. V m c óng góp, do i h i ng liên k t khu v c nh t trí thông qua d toán các kho n chi tiêu h p lý, h p l theo ch tài chính hi n hành. H t năm tài chính ph i quy t toán tài chính và báo cáo ban ki m tra c a kh i phê duy t. Ch t ch kh i ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v tính h p l c a các kho n chi trên. Sau khi quy t toán, n u th a thì tr vào kho n óng góp tương ng c a năm sau. 2.7- Chi tuyên truy n v ho t ng XSKT, thông tin v k t qu m thư ng: Bao g m các chi phí như qu ng cáo, ti p th , tuyên truy n m c ích c a XSKT, thông tin, in t rơi k t qu m thư ng ph c v khách hàng, i lý và các chi phí khác có liên quan. 2.8-Chi phát tri n m ng lư i i lý: Là kho n chi nh m khuy n khích vi c m r ng, phát tri n khâu tiêu th s n phNm c a lo i hình kinh doanh c thù XSKT. Chi phát tri n màng lư i i lý XSKT g m: Chi phí in m u bi u, s sách, b ng kê, trang thi t b , phương ti n ,v n chuy n vé n các a i m xa tr s Công ty, h i h p, h tr m t ph n r i ro trong tiêu th và các kho n h tr c n thi t khác cho i lý. Kho n chi này ư c th c hi n theo nguyên t c sau: - T l chi ư c quy nh chung là 2% trên t ng doanh thu bán vé c a Công ty XSKT. Trư ng h p năm th c hi n, Công ty XSKT có doanh thu tăng 10% tr lên so v i năm li n k thì ư c chi t i a 2,5% trên t ng doanh thu bán vé - Các Công ty XSKT căn c t l chi quy nh trên ây áp d ng cho phù h p v i c i m, i u ki n kinh doanh c a ơn v . - Giám c Công ty XSKT xây d ng và ban hành công khai Quy ch chi phát tri n m ng lư i i lý cho phù h p v i c i m kinh doanh c a t ng Công ty. Quy ch chi phát tri n m ng lư i i lý này ph i ăng ký v i cơ quan qu n lý tài chính a phương và báo cáo v i H i ng giám sát XSKT th c hi n qu n lý. Căn c vào các quy nh v vi c h tr i lý ã ban hành, Giám c Công ty XSKT ra quy t nh c th v m c h tr cho t ng i lý. Căn c vào Quy t nh h tr , b ph n qu n lý th c hi n l p ch ng t chi cho i lý; hàng tháng, quý, năm l p b ng kê chi ti t s ti n chi h tr cho các i lý (theo m u ính kèm), báo cáo cùng v i các báo cáo tài chính c a Công ty. 2.9.Chi phí ti p tân, khánh ti t, chi phí giao d ch, i ngo i, chi phí h i ngh và các lo i chí phí khác ph i có ch ng t theo quy nh, g n v i k t q a kinh doanh, không vư t quá m c kh ng ch quy nh sau:
  4. - Trong 2 năm u m i thành l p, không vư t quá 7% t ng chi phí (tr chi phí tr thư ng). - Nh ng năm ti p theo, không vư t quá 5% t ng chi phí (tr chi phí tr thư ng). 2.10. Các kho n chi phí khác: Chi phí ch ng s l i d ng XSKT ho t ng, nghiên c u thi t k s n phNm x s m i... T ng doanh thu bán vé quy nh t i ti t 2.2; 2.8 - i m 2- m c II c a Thông tư nh m c chi hoa h ng và chi phát tri n màng lư i i lý bao g m c thu giá tr gia tăng. 3-Thu giá tr gia tăng c a Công ty XSKT: Công ty XSKT th c hi n n p y , úng h n, k p th i thu giá tr gia tăng theo Lu t nh t i C c thu nơi có tr s chính c a Công ty. III. PHÂN PH I L I NHU N VÀ TRÍCH L P CÁC QU : 1- L i nhu n th c hi n c a Công ty XSKT ư c xác nh như sau: L i nhu n = Doanh thu bán vé x - Giá v n + L i nhu n th c hi n s ki n thi t khác Trong ó: - Doanh thu bán vé XSKT: như quy nh t i i m 1, m c II Thông tư này. - Giá v n g m : t ng chi phí phát hành ( + )chi phí tr thư ng. 2-Phân ph i l i nhu n, trích l p các qu : -Vi c n p thu thu nh p doanh nghi p, thu thu nh p doanh nghi p n p b sung c a Công ty XSKT th c hi n theo quy nh hi n hành. - Ch phân ph i l i nhu n sau thu , trích l p và qu n lý các qu ư c th c hi n theo quy nh hi n hành i v i doanh nghi p Nhà nư c. IV. CH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÔNG KHAI TÀI CHÍNH: Ngoài vi c th c hi n quy nh v báo cáo tài chính, công khai tài chính theo ch hi n hành, Công ty XSKT g i v B Tài chính (V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính): - Báo cáo tình hình th c hi n kỳ n và th ch p c a i lý theo quý, năm. - Báo cáo tình hình chi tr hoa h ng i lý và n p thu TNDN c a i lý theo quý, năm. - Báo cáo tài chính quý, năm.
  5. Báo cáo quý, ch m nh t vào ngày 20 c a tháng u quý sau; báo cáo năm, ch m nh t vào ngày 31/1 năm sau. V. T CH C TH C HI N: Công ty XSKT ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s d ng v n, tài s n c a Nhà nư c, b o toàn và phát tri n v n, th c hi n Ny nghĩa v n p NS theo lu t nh. Công ty ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. Thông tư này thay th Thông tư s 127/1999/TT-BTC ngày 26/10/1999 c a B Tài chính và có hi u l c thi hành t ngày 01/1/2003. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét, b sung, s a i k p th i. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) Công ty XSKT M u s : 01 - BK-HT L (Kèm theo Thông tư s 117/2002/TT-BTC ---------------- ngày 27 /12 /2002 c a B Tài chính) B NG KÊ H TR I LÝ (Tháng, quý, năm) ơn v tính: 1.000 STT H tên i lý S quy t nh S ti n Ch ng t chi Ghi chú ............, ngày tháng năm 2002 Ngư i l p bi u K toán trư ng Giám c (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)
Đồng bộ tài khoản