Thông tư 12/2002/TT-BCA

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
103
lượt xem
20
download

Thông tư 12/2002/TT-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2002/TT-BCA(A11) vệ bí mật Nhà nước do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2002/TT-BCA

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2002/TT-BCA(A11) Hà N i, ngày 13 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ C A B CÔNG AN S 12/2002/TT-BCA(A11) NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 33/2002/N -CP NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2002 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C Ngày 28/3/2002, Chính ph ban hành Ngh nh s 33/2002/N -CP quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c. Căn c i u 31 c a Ngh nh, B Công an hư ng d n thêm m t s i m th c hi n Ngh nh c a Chính ph như sau: 1. L p danh m c bí m t nhà nư c, s a i, b sung, gi i m t danh m c bí m t nhà nư c a. Căn c vào quy nh t i các i u 5, 6 và 7 c a Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c, th trư ng các cơ quan, t ch c trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình t ch c i chi u xác nh ph m vi bí m t nhà nư c Tuy t m t, T i m t, M t c a cơ quan, ơn v , báo cáo theo h th ng d c n ngư i ng u cơ quan, t ch c Trung ương, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p h p, xem xét l p danh m c bí m t nhà nư c theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 33/2002/N - CP ngày 28/3/2002 c a Chính ph . Danh m c bí m t nhà nư c Tuy t m t và T i m t ư c g i n B Công an thNm nh trư c khi trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Danh m c bí m t nhà nư c M t g i B trư ng B Công an quy t nh. b. Vào quý I hàng năm, các cơ quan, t ch c Trung ương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét danh m c bí m t Nhà nư c c a cơ quan, t ch c, a phương mình ã ư c c p có thNm quy n xét duy t ban hành; trư ng h p th y danh m c không còn phù h p, c n thay i m t, c n gi i m t ho c xác nh nh ng n i dung m i c n ư c b o m t, thì làm th t c trình c p có thNm quy n quy t nh s a i, b sung danh m c bí m t nhà nư c ho c thay i m t, gi i m t danh m c bí m t nhà nư c c a cơ quan, t ch c, a phương mình. 2. Quy nh v m t và m u con d u m t a. Quy nh m t i v i tài li u, v t mang bí m t nhà nư c
  2. Căn c vào Danh m c bí m t Nhà nư c ã ư c c p có thNm quy n quy t nh, ngư i ng u ho c ngư i ư c u quy n c a cơ quan, t ch c, a phương ph i có văn b n quy nh c th : - Lo i tài li u, v t mang bí m t nhà nư c thu c Tuy t m t; - Lo i tài li u, v t mang bí m t nhà nư c thu c T i m t; - Lo i tài li u, v t mang bí m t nhà nư c thu c M t; b. Trách nhi m xác nh m t Căn c vào các quy nh trên, khi so n th o tài li u có n i dung bí m t nhà nư c, ngư i so n th o tài li u ph i xu t m t c a t ng tài li u; ngư i duy t ký tài li u có trách ni m quy t nh vi c óng d u m t (Tuy t m t, T i m t, M t) và ph m vi lưu hành tài li u mang bí m t Nhà nư c. M T c. M u con d u các m t - M u con d u "M t": Hình ch nh t, kích thư c 20 mm x 8 mm, có ư ng vi n xung quang, bên trong là ch "M T" in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2 mm. T IM T - M u con d u "T i m t": Hình ch nh t, kích thư c 30 mm x 8 mm, có ư ng vi n xung quang, bên trong là ch "T I M T" in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2 mm. TUY T M T - M u con d u "Tuy t m t": Hình ch nh t, kích thư c 40 mm x 8 mm, có ư ng vi n xung quang, bên trong là ch "TUY T M T" in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2 mm. - M u con d u thu h i tài li u bí m t Nhà nư c: Tài li u thu h Th i h n........................
  3. Hình ch nh t, kích thư c (80 mm x 15 mm) có ư ng vi n xung quanh, bên trong có hai hàng ch , hàng trên là hàng ch in hoa nét m "Tài li u thu h i", hàng dư i là ch "Th i h n" in thư ng u hàng và các d u ch m cho n h t, ch các hàng cách u ư ng vi n 2mm. D u thu h i tài li u mang bí m t nhà nư c s d ng trong trư ng h p tài li u m t ch ư c phát ra trong m t th i gian nh t nh, ngư i s d ng ch ư c s d ng trong th i h n ó r i n p l i cho nơi phát tài li u. Khi óng d u "Tài li u thu h i" vào tài li u phát ra, dòng th i h n ph i ghi rõ th i gian thu h i tài li u trư c ngày, gi c th . - M u con d u "Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì": Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì Hình ch nh t, kích thư c 100 mm x 10 mm, có ư ng vi n xung quang, bên trong là hàng ch "Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì" in thư ng nét m, cách u ư ng vi n 2 mm. D u "Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì" s d ng trong trư ng h p chuy n tài li u, v t mang bí m t nhà nư c Tuy t m t mà ch ngư i nh n m i ư c bóc bì b o m bí m t c a tài li u, ngoài bì ghi rõ tên ngư i nh n, b ph n chuy n tài li u ph i chuy n t n tay ngư i có tên trên bì. M c dùng óng các lo i con d u trên là m c màu tươi. B ph n văn thư x lý tài li u mang bí m t nhà nư c c a cơ quan, ơn v ch u trách nhi m qu n lý và óng các lo i con d u trên theo s ch o c a th trư ng cơ quan, ơn v ho c c p có thNm quy n xác nh m t theo quy nh. 3. V n chuy n, giao nh n tài li u, v t mang bí m t nhà nư c a. V n chuy n tài li u, v t mang bí m t nhà nư c Tài li u, v t mang bí m t nhà nư c khi v n chuy n ph i ư c ng trong bao bì ch c ch n b ng v t li u phù h p; khi c n thi t ph i niêm phong theo quy nh; có phương ti n v n chuy n b o m an toàn trong m i tình hu ng; trư ng h p xét th y c n thi t thì ph i b trí ngư i b o v vi c v n chuy n các tài li u, v t ó. b. Giao, nh n tài li u, v t mang bí m t nhà nư c M i trư ng h p giao, nh n tài li u, v t mang bí m t nhà nư c gi a nh ng ngư i: Ngư i d th o, văn thư, giao thông viên, ngư i có trách nhi m gi i quy t, ngư i lưu gi , b o qu n.... u ph i vào s , có ký nh n gi a bên giao và bên nh n. b.1. G i tài li u, v t mang bí m t nhà nư c
  4. Vi c g i tài li u, v t mang bí m t nhà nư c ph i th c hi n theo các quy nh sau: - Vào s : Trư c khi g i tài li u, v t mang bí m t nhà nư c ph i vào s "Tài li u i" theo dõi. S "Tài li u i" ph i ghi y các m c: S th t ( ng th i là s tài li u g i i), ngày, tháng, năm, nơi nh n, trích y u n i dung, m t, khNn, ngư i ký, ghi chú. Trư ng h p g i tài li u, v t mang bí m t nhà nư c "Tuy t m t" thì c t trích y u n i dung ch ư c ghi khi ngư i có thNm quy n ng ý. Tài li u g i i ph i cho vào bì dán kín và chuy n n văn thư làm bì ngoài g i i. - Làm bì: Tài li u mang bí m t nhà nư c g i i ph i làm bì riêng. Gi y làm bì ph i dùng lo i gi y dai, khó th m nư c, không nhìn th u qua ư c; h dán ph i dính, khó bóc. Tài li u, v t mang bí m t nhà nư c "M t" ngoài bì óng d u ch C (con d u ch "C" in hoa nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5 cm) Tài li u, v t mang bí m t nhà nư c "T i m t" ngoài bì óng d u ch B (con d u ch "B" in hoa nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5 cm) Tài li u, v t mang bí m t nhà nư c "Tuy t m t"g i b ng hai bì: + Bì trong: Ghi rõ s , ký hi u c a tài li u, tên ngư i nh n, óng d u "Tuy t m t". N u là tài li u, v t g i ích danh ngư i có trách nhi m gi i quy t thì óng d u "Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì". + Bì ngoài: ghi như g i tài li u thư ng, óng d u ký hi u ch A (con d u ch "A" in hoa nét m, n m trong ư ng vi n tròn, ư ng kính 1,5 cm) b.2. Nh n tài li u, v t mang bí m t nhà nư c - M i tài li u, v t mang bí m t nhà nư c g i n t các ngu n u ph i qua văn thư vào s "Tài li u m t n" theo dõi và chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t. - Trư ng h p tài li u, v t mang bí m t nhà nư c n mà bì trong có d u "Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì" thì văn thư vào s s tài li u ghi ngoài bì và chuy n ngay n ngư i có tên trên bì. N u ngư i có tên ghi trên bì i v ng thì chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t. Văn thư không ư c bóc bì. - Trư ng h p th y tài li u, v t mang bí m t nhà nư c g i n mà nơi g i không th c hi n úng th t c b o m t thì chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t, ng th i thông tin l i nơi g i rút kinh nghi m. N u phát hi n tài li u, v t mang bí m t nhà nư c g i n có d u hi u b bóc, m bao bì, l l t bí m t nhà nư c ho c tài li u, v t b tráo i, m t, hư h ng... thì ngư i nh n ph i báo cáo ngay v i th trư ng cơ quan, ơn v có bi n pháp x lý k p th i. b.3. Thu h i tài li u mang bí m t nhà nư c Nh ng tài li u có óng d u "Tài li u thu h i", văn thư ph i theo dõi, thu h i ho c tr l i nơi g i úng th i h n. Khi nh n cũng như khi tr ph i ki m tra, i chi u b o m tài li u không b th t l c.
  5. 4. Lưu gi , b o qu n, s d ng tài li u, v t mang bí m t nhà nư c M i tài li u, v t mang bí m t nhà nư c ph i ư c lưu gi , b o qu n ch t ch và s d ng úng m c ích. Tài li u, v t mang bí m t nhà nư c sau khi x lý xong ph i ư c phân lo i, lưu gi vào h sơ, c t vào t , hòm ho c két s t, không ư c t ng mang ra kh i cơ quan. Trư ng h p c n thi t ph i mang tài li u, v t mang bí m t nhà nư c i công tác, mang v nhà riêng thì ph i ư c s ng ý c a th trư ng cơ quan, ơn v , ph i ăng ký v i b ph n b o m t và có phương án b o m t ch t ch . M i trư ng h p khi phát hi n tài li u, v t mang bí m t nhà nư c b m t, tráo i, hư h ng ho c bí m t nhà nư c b l l t ph i báo cáo ngay v i th trư ng cơ quan, ơn v có bi n pháp gi i quy t k p th i. 5. Th t c xét duy t cung c p tin thu c ph m vi bí m t nhà nư c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài Cơ quan, t ch c và công dân Vi t Nam quan h ti p xúc v i t ch c, cá nhân nư c ngoài không ư c ti t l bí m t nhà nư c. Vi c cung c p nh ng thông tin thu c bí m t nhà nư c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài ph i theo úng quy nh t i i u 19 c a Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28/3/2002 c a Chính ph . Tin thu c ph m vi bí m t nhà nư c có th cung c p cho t ch c, cá nhân nư c ngoài bao g m: Cung c p trong các cu c h i th o khoa h c do ngư i nư c ngoài t ch c ho c có ngư i nư c ngoài tham gia; trao i tài li u khoa h c, m u v t trong quá trình h p tác v i các i tác nư c ngoài Vi c xin c p có thNm quy n duy t cho phép cung c p tin thu c ph m vi bí m t nhà nư c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài ph i b ng văn b n, trong ó nêu rõ ngư i ho c t ch c cung c p tin; lo i tin thu c bí m t nhà nư c s cung c p; t ch c, cá nhân nư c ngoài s nh n tin; ph m vi, m c ích s d ng tin. Văn b n xin phép cung c p tin thu c ph m vi bí m t nhà nư c T i m t, g i n T ng c c An ninh - B Công an trình B trư ng B Công an duy t (tr lĩnh v c qu c phòng). Văn b n xin phép cung c p tin thu c ph m vi bí m t nhà nư c M t ư c g i n ngư i ng u ho c ngư i ư c u quy n c a cơ quan, t ch c Trung ương, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thnàh ph tr c thu c Trung ương duy t. 6. Th t c xin phép mang tài li u, v t thu c ph m vi bí m t nhà nư c ra nư c ngoài Ngư i mang tài li u, v t thu c ph m vi bí m t nhà nư c ra nư c ngoài ph i có văn b n xin phép và ư c ngư i ng u ho c ngư i ư c u quy n c a cơ quan, t ch c Trung ương, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ng ý; văn b n xin phép ph i nêu rõ ngư i mang tài li u, v t thu c ph m vi bí m t nhà nư c ra nư c ngoài; tài li u, v t s mang i; ph m vi, m c ích s d ng. Khi xu t c nh ph i trình văn b n xin phép có s phê duy t c a c p có thNm quy n cho cơ quan qu n lý xu t nh p c nh t i c a khNu. 7. Khu v c, a i m thu c ph m vi bí m t nhà nư c
  6. Khu v c, a i m khi ã xác nh thu c ph m vi bí m t nhà nư c ph i c m bi n c m. Bi n c m g m hai lo i, quy nh th ng nh t như sau: - Bi n "Khu v c c m" kích thư c 80cm x 60cm, làm b ng v t li u b n v ng; ch vi t màu en trên n n bi n màu tr ng; vi t b ng hai th ti ng Vi t và Anh; Dòng trên vi t ti ng Vi t, chi u cao hàng ch là 20cm, dòng dư i vi t ti ng Anh, chi u cao hàng ch là 10cm (có m u kèm theo). - Bi n " a i m c m" kích thư c 40cm x 25cm, làm b ng v t li u b n v ng; ch vi t màu en trên n n bi n màu tr ng; vi t b ng hai th ti ng Vi t và Anh; Dòng trên vi t ti ng Vi t, chi u cao hàng ch là 8cm, dòng dư i vi t ti ng Anh, chi u cao hàng ch là 6cm (có m u kèm theo). Cơ quan, t ch c, a phương qu n lý khu v c, a i m c m ph i xây d ng n i quy qu n lý khu v c, a i m c m và t ch c công tác b o v m b o yêu c u b o m t. 8. Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo trong lĩnh v c b o v bí m t nhà nư c - B Công an ti n hành thanh tra nh kỳ ho c t xu t trong lĩnh v c b o v bí m t nhà nư c i v i các cơ quan, t ch c Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Thanh tra t xu t ư c th c hi n khi phát hi n các v , vi c làm l , làm m t bí m t nhà nư c xét th y c n ph i ti n hành thanh tra. Thanh tra nh kỳ ư c ti n hành 5 năm m t l n. B Công an ch n m t s cơ quan, t ch c Trung ương và m t s a phương thanh tra. Các cơ quan, t ch c Trung ương và a phương có trách nhi m ph i h p, c cán b tham gia và t o i u ki n công tác thanh tra t k t qu . - Ngư i ng u cơ quan, t ch c Trung ương và a phương th c hi n vi c ki m tra nh kỳ ho c t xu t trong lĩnh v c b o v bí m t nhà nư c theo quy nh t i các kho n 3 và 4 i u 24 c a Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28/3/2002 c a Chính ph . - B Công an căn c vào quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n ch c năng x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v bí m t nhà nư c. Ngư i có hành vi ph m t i trong lĩnh v c b o v bí m t nhà nư c s b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a B lu t Hình s . - Khi có khi u n i, t cáo trong lĩnh v c b o v bí m t nhà nư c, B Công an ph i h p v i các cơ quan, t ch c Trung ương và các a phương gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v gi i quy t khi u n i, t cáo. 9. Xây d ng quy ch b o v bí m t nhà nư c Ngư i ng u cơ quan, t ch c Trung ương và a phương ph i xây d ng quy ch b o v bí m t nhà nư c cơ quan, t ch c, a phương mình, n i dung c a quy ch b o v bí m t nhà nư c ph i căn c vào yêu c u b o m t cơ quan, t ch c, a phương và phù h p v i quy nh c a Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28/3/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh b o v bí m t nhà nư c.
  7. 10. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th Thông tư s 06-TT/BNV(A11) ngày 28/8/1992 c a B N i v (nay là B Công an) hư ng d n th c hi n Ngh nh s 84/H BT ngày 9/3/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ban hành quy ch b o v bí m t nhà nư c. T ng c c An ninh có trách nhi m giúp lãnh o B Công an th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o v bí m t nhà nư c. Các cơ quan, t ch c trong quá trình th c hi n Thông tư này n u có vư ng m c n y sinh, ngh báo cáo v B Công an hư ng d n. M U BI N "Khu v c c m" và " a i m c m" ( ính kèm Thông tư s 12/2002/TT-BCA ngày 13/9/2002) Khu v c c m Restricted area No trespassing a i mc m Restricted place No trespassing Lê H ng Anh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản