Thông tư 12/2004/TT-BCA(V19) về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
135
lượt xem
36
download

Thông tư 12/2004/TT-BCA(V19) về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 12/2004/tt-bca(v19) về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong công an nhân dân do bộ công an ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2004/TT-BCA(V19) về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

 1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2004/TT-BCA(V19) Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 2004 THÔNG TƯ C A B CÔNG AN S 12/2004/TT-BCA(V19) NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2004 HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH C A PHÁP L NH T CH C I U TRA HÌNH S NĂM 2004 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Ngày 20/8/2004, U ban thư ng v Qu c h i ã thông qua Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004. Vi c ban hành Pháp l nh này ã i m i t ch c và ho t ng c a các cơ quan i u tra và các cơ quan khác ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra trong Công an nhân dân, áp ng yêu c u òi h i c p bách c a công tác i u tra t i ph m, góp ph n tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa, nâng cao hi u qu u tranh phòng, ch ng t i ph m, b o m quy n t do, dân ch c a công dân. tri n khai th c hi n th ng nh t trong toàn l c lư ng Công an nhân dân t 1/10/2004, B Công an hư ng d n thi hành m t s quy nh c a pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004 liên quan n nhi m v , quy n h n t t ng hình s c a các cơ quan i u tra và cơ quan khác ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra trong Công an nhân dân như sau: I. V NHI M V , QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN I U TRA TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN 1.1. V nhi m v , quy n h n c a các cơ quan C nh sát i u tra a) Nhi m v , quy n h n c a cơ quan C nh sát i u tra B Công an Cơ quan C nh sát i u tra B Công an có các nhi m v , quy n h n sau: - Ti n hành i u tra các v án hình s v nh ng t i ph m c bi t nghiêm tr ng, ph c t p thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh nhưng xét th y c n tr c ti p i u tra, áp d ng m i bi n pháp do B lu t t t ng hình s quy nh xác nh t i ph m và ngư i ã th c hi n hành vi ph m t i, l p h sơ, ngh truy t ; tìm ra nguyên nhân, i u ki n ph m t i và yêu c u các cơ quan, t ch c h u quan áp d ng các bi n pháp kh c ph c, ngăn ng a; - Giúp B trư ng B Công an th c hi n, ki m tra, hư ng d n, ch d o nghi p v i u tra và ki m tra vi c th c hi n pháp lu t trong ho t ng i u tra, x lý t i ph m i v i các cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh, c p huy n trong c nư c; hư ng d n các cơ quan khác c a l c lư ng C nh sát nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra th c hi n thNm quy n i u tra theo quy nh c a B lu t t t ng hình s và Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004;
 2. - Nghiên c u, t ng h p tình hình t i ph m và công tác i u tra, x lý các t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan Cách sát i u tra trong Công an nhân dân; th c hi n công tác th ng kê hình s theo quy nh c a pháp lu t; - T ch c nghiên c u sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý các t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan C nh sát i u tra trong Công an nhân dân; - Qu n lý các tr i t m giam thu c cơ quan C nh sát i u tra B Công an; hư ng d n, ch o, ki m tra công tác t m gi , t m giam i v i các tr i t m giam, Nhà t m gi thu c Công an c p t nh, Công an c p huy n theo quy nh c a pháp lu t. Nhi m v , quy n h n c th c a các ơn v trong cơ quan C nh sát i u tra B Công an - Nhi m v , quy n h n c a C c C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i: + Ti n hành i u tra các v án hình s v nh ng t i ph m c bi t nghiêm tr ng, ph c t p thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh quy nh t i các chương XII, XIII, XIV, XV, XIX, XX, XXII c a B lu t hình s (sau ây g i chung là t i ph m v tr t t xã h i) nhưng xét th y c n tr c ti p i u tra; + Sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý t i ph m v tr t t xã h i. - Nhi m v , quy n h n c a C c C nh sát i u tra t i ph m v tr t t qu n lý kinh t và ch c v : + Ti n hành i u tra các v án hình s v nh ng t i ph m c bi t nghiêm tr ng, ph c t p thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh quy nh t i các Chương XVI, XVII, XXI c a B lu t hình s (sau ây g i chung là t i ph m v tr t t qu n lý kinh t và ch c v ) nhưng xét th y c n tr c ti p i u tra; + Sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý t i ph m v tr t t qu n lý kinh t và ch c v . - Nhi m v , quy n h n c a C c C nh sát i u tra t i ph m v ma tuý: + Ti n hành i u tra các v án hình s v nh ng t i ph m c bi t nghiêm tr ng, ph c t p thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh quy nh t i Chương XVIII c a B lu t hình s nhưng xét th y c n tr c ti p i u tra; + Sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý t i ph m v ma tuý. - Nhi m v , quy n h n c a Văn phòng cơ quan c nh sát i u tra B Công an: Văn phòng cơ quan C nh sát i u tra B Công an có các nhi m v , quy n h n sau: + Tr c ban hình s , ti p nh n tin báo, t giác t i ph m, phân lo i và chuy n ngay cho các ơn v có thNm quy n gi i quy t; + Qu n lý con d u c a cơ quan c nh sát i u tra B Công an;
 3. + Ki m tra, hư ng d n vi c th c hi n pháp lu t trong ho t ng i u tra, x lý t i ph m theo s phân công c a Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra B Công an; + Giúp Th trư ng cơ quan c nh sát i u tra B Công an ti n hành i u tra m t s v án thu c thNm quy n c a cơ quan C nh sát i u tra khi th trư ng cơ quan C nh sát i u tra B Công an th y c n thi t. + Giúp Th trư ng cơ quan c nh sát i u tra B Công an thNm nh h sơ m t s v án do các C c C nh sát i u tra ti n hành i u tra trư c khi chuy n Vi n ki m sát nhân dân; + Giúp Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra B Công an gi i quy t khi u n i v quy t nh, hành vi t t ng ho c t cáo v hành vi vi ph m pháp lu t c a i u tra viên, phó Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra B Công an theo quy nh c a B lu t T t ng hình s . + T ng h p, theo dõi chung v công tác truy nã; + T ng k t, sơ k t công tác i u tra hình s và th c hi n các nhi m v khác thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a cơ quan C nh sát i u tra B Công an; th c hi n công tác th ng kê hình s theo quy nh c a pháp lu t; + Qu n lý các tr i t m giam thu c Cơ quan C nh sát i u tra B Công an; hư ng d n, ch o công tác t m giam, t m gi i v i các Tr i t m giam, Nhà t m gi Công an c p t nh, Công an c p huy n theo quy nh c a pháp lu t. b. Nhi m v , quy n h n c a cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh Cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh có các nhi m v , quy n h n sau: - Ti n hành i u tra các v án hình s v các t i ph m quy nh t Chương XII n Chương XXII c a B lu t hình s khi các t i ph m ó thu c thNm quy n xét x c a toà án nhân dân c p t nh (tr các t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan i u tra Vi n ki m sát nhân dân t i cao và Cơ quan An ninh i u tra trong Công an nhân dân) ho c các t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n nhưng xét th y c n tr c ti p i u tra, áp d ng m i bi n pháp do B lu t t t ng hình s quy nh xác nh t i ph m và ngư i ã th c hi n hành vi ph m t i, l p h sơ, ngh truy t ; tìm ra nguyên nhân, i u ki n ph m t i và yêu c u các cơ quan, t ch c h u quan áp d ng các bi n pháp kh c ph c, ngăn ng a; - Giúp Giám c Công an c p t nh ki m tra, hư ng d n, ch o nghi p v i u tra i v i các cơ quan C nh sát i u tra c p huy n; hư ng d n các cơ quan khác c a l c lư ng C nh sát nhân dân a bàn c p t nh ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra th c hi n thNm quy n i u tra theo quy nh c a B lu t t t ng hình s , Pháp l nh t ch c i u tra hình s và B Công an. - Nghiên c u, t ng h p tình hình t i ph m và công tác i u tra, x lý t i ph m v tr t t xã h i, tr t t qu n lý kinh t và ch c v , t i ph m v ma tuý, th c hi n công tác th ng kê hình s trên a bàn c p t nh theo quy nh c a pháp lu t;
 4. - T ch c nghiên c u sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý các t i ph m v tr t t xã h i, tr t t qu n lý kinh t và ch c v , t i ph m v ma tuý trên a bàn c p t nh; - Ki m tra, hư ng d n công tác t m gi , t m giam i v i các Tr i t m giam, Nhà t m gi Công an c p t nh, Công an c p huy n theo quy nh c a pháp lu t và c a B Công an. Nhi m v , quy n h n c th c a các ơn v trong Cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh - Nhi m v , quy n h n c a Phòng C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i: + Ti n hành i u tra các v án hình s v các t i ph m quy nh t i các Chương XII, XIII, XIV, XV, XIX, XX, XXII c a B lu t hình s khi các t i ph m ó thu c thNm quy n xét x c a Toà án nhân dân c p t nh (tr các t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan i u tra Vi n ki m sát nhân dân t i cao và Cơ quan An ninh i u tra trong Công an nhân dân) ho c các t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan c nh sát i u tra Công an c p huy n nhưng xét th y c n tr c ti p i u tra; + Sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý t i ph m v tr t t xã h i trên a bàn c p t nh. - Nhi m v , quy n h n c a Phòng c nh sát i u tra t i ph m v tr t t qu n lý kinh t và ch c v : + Ti n hành i u tra các v án hình s v các t i ph m quy nh t i các chương XVI, XVII, XXI c a B lu t hình s khi các t i ph m ó thu c thNm quy n xét x c a tòa án nhân dân c p t nh (tr các t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan An ninh i u tra trong Công an nhân dân) ho c các t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n nhưng xét th y c n tr c ti p i u tra; + Sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý t i ph m v tr t t qu n lý kinh t và ch c v trên a bàn áp t nh. - Nhi m v , quy n h n c a Phòng C nh sát i u tra t i ph m v ma tuý: + Ti n hành i u tra các v án hình s v các t i ph m quy nh t i Chương XVIII c a B lu t hình s khi các t i ph m ó thu c thNm quy n xét x c a Toà án nhân dân c p t nh ho c các t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n nhưng xét thì c n tr c ti p i u tra; + Sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý các t i ph m v ma túy trên a bàn c p t nh. - Nhi m v , quy n h n c a Văn phòng cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh: Văn phòng Cơ quan c nh sát i u tra Công an c p t nh có các nhi m v , quy n h n sau:
 5. + Tr c ban hình s , ti p nh n tin báo, t giác t i ph m, phân lo i và chuy n ngay cho các ơn v có thNm quy n gi i quy t. + Qu n lý con d u c a cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh; + Ki m tra, hư ng d n vi c th c hi n pháp lu t trong ho t ng i u tra theo s phân công c a Th trư ng cơ quan c nh sát i u tra Công an c p t nh; + Giúp Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh ti n hành i u tra m t s v án thu c thNm quy n khi Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh th y c n thi t. + Giúp Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh thNm nh h sơ m t s v án do các phòng C nh sát i u tra ti n hành i u tra trư c khi chuy n Vi n ki m sát nhân dân; + Giúp Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh gi i quy t khi u n i v quy t nh, hành vi t t ng ho c t cáo v hành vi vi ph m pháp lu t c a i u tra viên, Phó Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh theo quy nh c a B lu t t t ng hình s , + T ng h p, theo dõi chung v công tác truy nã trên a bàn c p t nh; + T ng k t, sơ k t công tác i u tra hình s và th c hi n các nhi m v khác thu c lĩnh v c qu n ]ý nhà nư c c a cơ quan C nh sát i u tra công an c p t nh; th c hi n công tác th ng kê hình s theo quy nh c a pháp lu t; + Ki m tra, hư ng d n công tác t m gi , t m giam i v i các Tr i t m giam, nhà t m gi Công an c p t nh, Công an c p huy n theo quy nh c a pháp lu t và c a B Công an. c. Nhi m v , quy n h n c a cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n Cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n có các nhi m v , quy n h n sau sau: - Ti n hành i u tra các v án hình s v các t i ph m quy nh t i các chương t Chương XII n Chương XXII c a B lu t hình s khi các t i ph m ó thu c thNm quy n xét x c a toà án nhân dân c p huy n, tr các t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan i u tra Vi n ki m sát nhân dân t i cao và cơ quan An ninh i u tra trong Công an nhân dân, áp d ng m i bi n pháp do B lu t t t ng hình s quy nh xác nh t i ph m và ngư i ã th c hi n hành vi ph m t i, l p h sơ, ngh truy t ; tìm ra nguyên nhân, i u ki n ph m t i và yêu c u các cơ quan, t ch c h u quan áp d ng các bi n pháp kh c ph c, ngăn ng a; - Nghiên c u, t ng h p tình hình t i ph m và công tác i u tra, x lý t i ph m v tr t t xã h i, tr t t qu n lý kinh t và ch c v , t i ph m v ma tuý; th c hi n công tác th ng kê t i ph m trên a bàn c p huy n theo quy nh c a pháp lu t; - T ch c nghiên c u sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý các t i ph m v tr t t xã h i, tr t t qu n lý kinh t và ch c v , t i ph m v ma tuý trên a bàn c p huy n;
 6. - Ki m tra, hư ng d n công tác t m gi , t m giam c a Nhà t m gi Công an c p huy n theo quy nh c a pháp lu t và c a B Công an. Nhi m v , quy n h n c th c a các ơn v trong cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n - Nhi m v , quy n h n c a i c nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i: + Ti n hành i u tra các v án hình s v các t i ph m quy nh t i các chương XII, XIII, XIV, XV, XIX, XX, XXII c a B lu t hình s khi các t i ph m ó thu c thNm quy n xét x c a Toà án nhân dân c p huy n tr các t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan i u tra Vi n ki m sát nhân dân t i cao và Cơ quan An ninh i u tra trong Công an nhân dân; + Sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý t i ph m v tr t t xã h i trên a bàn c p huy n. - Nhi m v , quy n h n c a i c nh sát i u tra t i ph m v tr t t qu n lý kinh t và ch c v : + Ti n hành i u tra các v án hình s v các t i ph m quy nh t i các chương XVI, XVII, XXI c a B lu t hình s khi các t i ph m ó thu c thNm quy n xét x c a Toà án nhân dân c p huy n tr các t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan An ninh i u tra trong Công an nhân dân; + Sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý t i ph m v tr t t qu n lý kinh t và ch c v trên a bàn c p huy n. - Nhi m v , quy n h n c a i C nh sát i u tra t i ph m v ma tuý: + Ti n hành i u tra các v án hình s v các t i ph m quy nh t i Chương XVIII c a B lu t hình s khi các t i ph m ó thu c thNm quy n xét x c a Toà án nhân dân c p huy n; + Sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x ]ý t i ph m v ma tuý trên a bàn c p huy n. - Nhi m v , quy n h n c a i i u tra t ng h p cơ quan Cánh sát i u tra Công an c p huy n + Tr c ban hình s , ti p nh n tin báo, t giác t i ph m, phân lo i và chuy n ngay cho các ơn v có thNm quy n gi i quy t; + Qu n lý con d u c a cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n; + Giúp Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n thNm nh h sơ m t s v án do các i C nh sát i u tra ti n hành i u tra trư c khi chuy n Vi n ki m sát nhân dân; + Giúp Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n gi i quy t khi u n i v quy t nh, hành vi t t ng ho c t cáo v hành vi vi ph m pháp lu t c a i u tra
 7. viên, Phó Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n theo quy nh c a B lu t t t ng hình s . + T ng k t, sơ k t công tác i u tra hình s và th c hi n các nhi m v khác thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n; th c hi n công tác th ng kê hình s theo quy nh c a pháp lu t; + T ng h p, theo dõi chung v công tác truy nã trên a bàn c p huy n; + Ki m tra, hư ng d n công tác t m gi , t m giam c a Nhà t m gi Công an c p huy n theo quy nh c a pháp lu t và c a B Công an. d. Gi i quy t tranh ch p v thNm quy n i u tra gi a các ơn v trong cơ quan C nh sát i u tra Khi có tranh ch p v thNm quy n i u tra gi a các ơn v trong cơ quan C nh sát i u tra B Công an thì Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra B Công an quy t nh; khi có tranh ch p v thNm quy n i u tra gi a các ơn v trong cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh thì Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra Công an c p t nh quy t inh; khi có tranh ch p v thNm quy n i u tra gi a các ơn v trong cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n thì Th trư ng cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n quy t nh. 1.2. V nhi m v , quy n h n c a các cơ quan An ninh i u tra. 1.2.1. Nhi m v , quy n h n i u tra t i ph m c a cơ quan an ninh i u tra B Công an Cơ quan an ninh i u tra B Công an có các nhi m v , quy n h n sau: - Ti n hành i u tra các v án hình s v nh ng t i ph m c bi t nghiêm tr ng, ph c t p thu c thNm quy n i u tra c a cơ quan An ninh i u tra Công an c p t nh ư c quy nh t i i u 12 Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004, áp d ng m i bi n pháp do B lu t t t ng hình s quy nh xác nh t i ph m và ngư i ã th c hi n hành vi ph m t i, l p h sơ, ngh truy t ; tìm ra nguyên nhân, i u ki n ph m t i và yêu c u các cơ quan, t ch c h u quan áp d ng các bi n pháp kh c ph c, ngăn ng a; - Giúp B trư ng B Công an ki m tra, hư ng d n, ch o nghi p v i u tra i v i các cơ quan An ninh i u tra c p t nh; hư ng d n các cơ quan khác c a l c lư ng An ninh nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra th c hi n thNm quy n i u tra theo quy nh c a B lu t t t ng hình s và Pháp l nh t ch c i u tra hình s ; - Nghiên c u, t ng h p tình hình t i ph m và công tác i u tra, x lý các t i ph m quy nh t i chương XI, Chương XXIV và các t i ph m quy nh t i các i u 180, 181, 22l, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274 và 275 c a B lu t hình s ; th c hi n công tác th ng kê t i ph m theo quy nh c a pháp lu t;
 8. - T ch c nghiên c u sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý t i ph m v các t i ph m quy nh t i chương XI, chương XXIV và các t i ph m quy nh l i các i u 180, 181, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274 và 275 c a B lu t hình s ; - Qu n lý các tr i t m giam thu c cơ quan An ninh i u tra B Công an. 1.2.2. Nhi m v , quy n h n i u tra t i ph m c a cơ quan An ninh i u tra Công an c p t nh Cơ quan An ninh i u tra Công an c p t nh có các nhi m v , quy n h n sau: - Ti n hành i u tra các v án hình s v các t i ph m quy nh t i Chương XI, Chương XXIV và các t i ph m quy nh t i các i u 180, 181, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274 và 275 c a B lu t hình s khi các t i ph m ó thu c thNm quy n xét x c a Toà án nhân dân c p t nh, áp d ng m i bi n pháp do B lu t t t ng hình s quy nh xác nh t i ph m và ngư i ã th c hi n hành vi ph m t i, l p h sơ, ngh truy t ; tìm ra nguyên nhân, i u ki n ph m t i và yêu c u các cơ quan, t ch c h u quan áp d ng các bi n pháp kh c ph c, ngăn ng a. - Giúp Giám c Công an c p t nh hư ng d n các cơ quan khác c a l c lư ng An ninh nhân dân thu c Công an c p t nh ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra th c hi n thNm quy n i u tra theo quy nh c a B lu t t t ng hình s , Pháp l nh t ch c i u tra hình s và c a B Công an; - Nghiên c u, t ng h p tình hình t i ph m và công tác i u tra, x lý các t i ph m quy nh t i Chương XI, Chương XXIV và các t i ph m quy nh t i các i u 180, 181, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274 và 275 c a B lu t hình s ; th c hi n công tác th ng kê t i ph m theo quy nh c a pháp lu t trên a bàn c p t nh; - T ch c nghiên c u sơ k t, t ng k t công tác i u tra, x lý t i ph m v các t i ph m quy nh t i Chương XI, Chương XXIV và các t i ph m quy nh t i các i u 180, 181, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274 và 275 c a B lu t hình s trên a bàn c p t nh. II. V NHI M V , QUY N H N I U TRA C A CÁC CƠ QUAN KHÁC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Ư C GIAO NHI M V TI N HÀNH M T S HO T NG I U TRA 2.1. Nhi m v , quy n h n i u tra c a các cơ quan khác c a l c lư ng C nh sát nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra. Theo quy nh c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s và Ngh quy t s 727/2004/NQ- UBTVQH11 ngày 20/8/2004 c a U ban thư ng v Qu c h i thì k t ngày 01 tháng 10 năm 2004, C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, C c c nh sát giao thông ư ng thu , C c C nh sát phòng cháy, ch a cháy, C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, C c C nh sát b o v và h tr tư pháp, phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Phòng C nh sát giao thông ư ng thu , Phòng C nh sát phòng cháy, ch a cháy, Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, Phòng C nh sát
 9. b o v và h tr tư pháp, tr i t m giam, Tr i giam là các cơ quan khác c a l c lư ng C nh sát nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra. Các ơn v này có nhi m v , quy n h n i u tra, c th như sau: a. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Phòng c nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n s vi c có d u hi u t i ph m quy nh l i các i u 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 và 211 c a B lu t hình s thì C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Trư ng phòng Cánh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hi n trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n (theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh t ch c i u tra hình s ) trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án. b. C c c nh sát giao thông ư ng th y, Phòng c nh sát giao thông ư ng thu trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n s vi c có d u hi u t i ph m quy nh t i các i u 212. 213, 214 và 215 c a B lu t hình s thì C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng thu , Trư ng phòng C nh sát giao thông ư ng thu ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hi n trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án. c. C c c nh sát phòng cháy, ch a cháy, Phòng C nh sát phòng cháy, ch a cháy trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n s vi c có d u hi u t i ph m quy nh t i các i u 232, 234, 238, 239 và 240 c a B lu t hình s thì C c trư ng C c C nh sát phòng cháy, ch a cháy, Trư ng phòng C nh sát phòng cháy, ch a cháy ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hiên trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n (theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh t ch c i u tra hình s ) trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án. d. C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n s vi c có d u hi u t i ph m quy nh t i các i u 230, 232, 233, 234, 240, 245, 257, 266, 267, 268 và 273 c a B lu t hình s thì C c trư ng C c C nh sát qu n ]ý hành chính v tr t t xã h i, Trư ng phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hi n trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n (theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh t ch c i u tra hình s ) trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án. . C c C nh sát b o v và h tr tư pháp, Phòng C nh sát b o v và h tr tư pháp trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n s vi c có d u hi u t i ph m quy nh t i các i u 245, 257, 305, 306, 31l và 312 c a B lu t hình s thì C c trư ng C c C nh sát b o v và h tr tư pháp, Trư ng phòng C nh sát b o v và h tr tư pháp ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hi n trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n (theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh
 10. t ch c i u tra hình s ) trong th i h n bNy ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án. e) Tr i t m giam, Tr i giam trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n can, ph m nhân ang b t m giam, t m gi , thi hành án ph t tù có hành vi ph m t i thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan C nh sát i u tra quy nh t i i u 11 c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s thì Giám th Tr i t m giam, Giám th Tr i giam ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hi n trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n (theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh t ch c i u tra hình s ) trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án. Trư ng h p ph m nhân ang ch p hành án ph t tù tr i giam b tr n thì Giám th Tr i giam ra quy t nh truy nã. g) Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004 giao vi c th c hi n thNm quy n i u tra t t ng hình s cho c p trư ng các cơ quan khác c a l c lư ng C nh sát nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra (C c trư ng, Trư ng phòng, Giám th Tr i t m giam, Giám th Tr i giam). Trong trư ng h p c p trư ng v ng m t thì m t c p phó ư c u nhi m th c hi n các quy n h n c a c p trư ng và ph i ch u trách nhi m trư c c p trư ng v nhi m v ư c giao. Khi ư c phân công i u tra v án hình s , c p phó có quy n áp d ng các bi n pháp i u tra như c p trư ng. th c hi n có hi u qu ho t ng i u tra t i ph m theo nh ng quy nh trên, B lưu ý các cơ quan khác ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra c a l c lư ng C nh sát nhân dân trong nh ng trư ng h p phát hi n hành vi có d u hi u ph m l i c n ph i áp d ng bi n pháp ngăn ch n ho c v vi c x y ra g n cơ quan i u tra thì ph i báo ngay cho cơ quan i u tra có thNm quy n xem xét quy t nh vi c kh i t , i u tra. 2.2. Nhi m v , quy n h n i u tra c a các cơ quan khác c a l c lư ng An ninh nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra a) Theo quy nh c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s , t ch c các cơ quan khác c a l c lư ng An ninh nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra v n gi nguyên như hi n hành, bao g m các c c An ninh, các Phòng An ninh Công an c p t nh tr c ti p u tranh phòng, ch ng các t i ph m quy nh t i i u 12 c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s . b) V nhi m v , quy n h n i u tra c a các cơ quan khác c a l c lư ng An ninh nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra, Pháp l nh T ch c i u tra hình s ã quy nh c th t i kho n 1 i u 24. Các c c An ninh B và các Phòng An ninh Công an c p t nh tr c ti p u tranh phòng, ch ng các t i ph m quy nh t i i u 12 c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s c n nghiên c u n m v ng và th c hi n nghiêm ch nh. 2.3. V vi c x lý t giác ho c tin báo v t i ph m c a các cơ quan khác trong Công an nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra Vi c x lý t giác ho c tin báo v t i ph m c a các cơ quan khác trong Công an nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra ư c th c hi n theo quy
 11. nh t i i u 101 B lu t T t ng hình s năm 2003, c th như sau: khi ti p nh n t giác ho c tin báo v t i ph m (k c khi t phát hi n d u hi u c a t i ph m), các cơ quan khác trong Công an nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra có trách nhi m báo ngay b ng văn b n cho Cơ quan i u tra h u quan kèm theo các lài li u có liên quan. Trư ng h p t giác ho c tin báo v t i ph m thu c thNm quy n xác minh, kh i t , i u tra c a cơ quan mình thì không ph i g i các tài li u có liên quan kèm theo. III. V VI C B NHI M TH TRƯ NG, PHÓ TH TRƯ NG CƠ QUAN I U TRA, I U TRA VIÊN; V CON D U C A CƠ QUAN L U TRA 3.1. V b nhi m Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan i u tra và i u tra viên Các cán b Công an ã ư c b nhi m làm Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan i u tra ho c i u tra viên trư c ngày 1/10/2004 nay v n trong biên ch c a cơ quan i u tra ti p t c làm nhi m v ư c giao cho n khi B có hư ng d n m i v vi c b nhi m Th trư ng, Phó Th trư ng Cơ quan i u tra và i u tra viên theo quy nh c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004. 3.2. V con d u c a cơ quan i u tra phân bi t gi a ho t ng t t ng hình s và các ho t ng hành chính khác c a cơ quan i u tra, B quy nh: a) Cơ quan C nh sát i u tra, Cơ quan An ninh i u tra B Công an có con d u riêng dùng trong ho t ng t t ng hình s v i tên g i là: B Công an - Cơ quan C nh sát i u tra ho c Cơ quan An ninh i u tra. b) Cơ quan C nh sát i u tra, Cơ quan An ninh i u tra Công an c p t nh có con d u riêng dùng trong ho t ng t t ng hình s v i tên g i là: Công an t nh ho c Công an thành ph (tên ơn v qu n lý) - Cơ quan C nh sát i u tra ho c Cơ quan An ninh i u tra. c) Cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n có con d u riêng dùng trong ho t ng t t ng hình s v i tên g i là: Công an huy n ho c Công an qu n ho c Công an th xã ho c Công an thành ph thu c t nh (tên ơn v qu n lý) - Cơ quan C nh sát i u tra. d) Do trư c ây Cơ quan i u tra Công an c p huy n không có con d u riêng s d ng trong ho t ng t t ng hình s nên cho kh c con d u m i Cơ quan i u tra Công an c p huy n s d ng trong ho t trong t t ng hình s . Con d u c a Cơ quan i u tra Công an c p huy n là hình tròn, ư ng kính 32 mm, vành ngoài phía trên Công an huy n ho c Công an qu n ho c Công an th xã ho c Công an thành ph thu c t nh ( ơn v qu n lý), phía dư i tên ơn v dùng d u (Cơ quan c nh sát i u tra) có hai hình sao nh u và cu i tên ơn v qu n lý, gi a con d u có hình Công an hi u. i v i con d u c a Cơ quan C nh sát i u tra, Cơ quan An ninh i u tra B Công an, Cơ quan Cánh sát i u tra, Cơ quan An ninh i u tra Công an c p t nh ã ư c s a theo Quy t nh s 262/BNV(V19) ngày 27/5/1993 c a B trư ng B N i v
 12. (nay là B Công an) v n còn phù h p nên không ph i thay i. Cơ quan C nh sát i u tra, Cơ quan an ninh i u tra B Công an, Cơ quan C nh sát i u tra, Cơ quan An ninh i u tra Công an c p t nh ti p t c s d ng con d u này trong ho t ng t t ng hình s . IV. T CH C TH C HI N i u tra t i ph m là m t công tác khó khăn, ph c t p òi h i ph i có t ch c b máy ư c xây d ng hoàn ch nh, khoa h c và h p lý. T ng Cơ quan i u tra, sau khi ư c phân công nhi m v , quy n h n s có i u ki n chuyên sâu vào các bi n pháp nghi p v c a mình theo lo i t i, tăng cư ng s ph i h p ch t ch , ng b , hi u qu gi a i u tra trinh sát và i u tra t t ng hình s , ch ng b l t t i ph m và làm oan ngư i vô t i, vi ph m các quy n t do dân ch c a công dân. Ban ch o thi hành Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004 c a B Công an có trách nhi m giúp B trư ng t ch c, theo dõi, ôn c, ki m tra Công an các ơn v , a phương thi hành Thông tư này. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n Thông tư này n u có gì vư ng m c, khó khăn, Công an các ơn v a phương ph n nh v B (qua V11) có hư ng d n k p th i. Lê H ng Anh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản