Thông tư 12/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
142
lượt xem
3
download

Thông tư 12/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi Sè 12/2005/TT-BL§TBXH ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2005 Híng dÉn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng Thi hµnh §iÒu 37, NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng; Bé Lao ®éng- Th¬ng binh vµ x· héi híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. §èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh Th«ng t nµy híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng (sau ®©y gäi t¾t lµ “NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP”. 2. C¸c trêng hîp kh«ng xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh: a. C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi thuéc diÖn ®îc hëng quyÒn miÔn trõ xö ph¹t hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh vÒ quyÒn u ®·i, miÔn trõ dµnh cho c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù vµ c¬ quan ®¹i diÖn tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam; b. Trêng hîp hÕt thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP; c. Vi ph¹m hµnh chÝnh cã dÊu hiÖu téi ph¹m, hå s¬ ® îc chuyÓn cho c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn xem xÐt, gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt h×nh sù. 3. Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t khi xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng ph¶i c¨n cø c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ph¸p luËt lao ®éng, h×nh thøc vµ møc ph¹t cô thÓ t¹i NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP ®Ó quyÕt ®Þnh ®óng møc ph¹t; ®ång thêi híng dÉn tæ chøc, c¸ nh©n bÞ xö ph¹t thùc hiÖn quyÕt ®Þnh xö ph¹t ®óng quy ®Þnh. II. Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ph¸p luËt lao ®éng 1. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ viÖc lµm t¹i ®iÓm d, Kho¶n 1; Kho¶n 2; ®iÓm a, Kho¶n 3 §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP ®îc ¸p dông ®èi víi.
 2. 2 a.Vi ph¹m mét trong nh÷ng quy ®Þnh vÒ thñ tôc tuyÓn lao ®éng ® îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 39/2003/N§-CP ngµy 18/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt lao ®éng vÒ viÖc lµm vµ Th«ng t sè 20/2003/TT-BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. b. VÒ møc trî cÊp mÊt viÖc lµm ®èi víi ng êi lao ®éng: ngêi sö dông lao ®éng tr¶ trî cÊp mÊt viÖc lµm thÊp h¬n møc quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña Bé luËt lao ®éng; c. ViÖc lËp quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3 §iÒu 17 cña Bé luËt lao ®éng, NghÞ ®Þnh sè 39/2003/N§- CP ngµy 18/4/2003 cña ChÝnh phñ, Th«ng t sè 82/2003/TT-BTC ngµy 14/8/2003 vµ Th«ng t sè 07/2004/TT-BTC ngµy 9/2/2004 cña Bé Tµi chÝnh. 2. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ häc nghÒ t¹i kho¶n 1, 2 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP ®îc ¸p dông ®èi víi: a. Vi ph¹m mét trong nh÷ng quy ®Þnh vÒ viÖc thµnh lËp, ®¨ng ký, ho¹t ®éng, chia t¸ch, s¸p nhËp, ®×nh chØ ho¹t ®éng vµ gi¶i thÓ c¬ së d¹y nghÒ ® - îc quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 24 vµ 27 cña NghÞ ®Þnh sè 02/2001/N§-CP ngµy 9/1/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Bé luËt lao ®éng vµ LuËt Gi¸o dôc vÒ d¹y nghÒ; b. Thu häc phÝ häc nghÒ ®èi víi ngêi thuéc ®èi tîng kh«ng ph¶i thu quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 65, 66 cña NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh u ®·i ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, liÖt sü vµ gia ®×nh liÖt sü, th¬ng binh, bÖnh binh, ngêi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn, ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng; c. Thu häc phÝ cao h¬n khung quy ®Þnh ®èi víi häc sinh häc nghÒ ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 Kho¶n 2, §iÒu 3 cña QuyÕt ®Þnh sè 70/1998/Q§-TTg ngµy 31/3/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ë c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. 3. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ hîp ®ång lao ®éng t¹i Kho¶n 2, §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP ®îc ¸p dông trong trêng hîp: Ngêi lao ®éng thùc tÕ ®· lµm viÖc víi thêi h¹n tõ ®ñ 12 th¸ng trë lªn nh ng cha ®îc ngêi sö dông lao ®éng giao kÕt hîp ®ång lao ®éng hoÆc trong trêng hîp ngêi lao ®éng ®· hoµn thµnh liªn tôc hai hîp ®ång lao ®ång x¸c ®Þnh thêi h¹n, sau ®ã l¹i tiÕp tôc lµm viÖc mµ ngêi sö dông lao ®éng kh«ng giao kÕt hîp ®ång lao ®éng hay cã giao kÕt nhng víi thêi h¹n x¸c ®Þnh còng ®îc coi lµ giao kÕt hîp ®ång kh«ng ®óng lo¹i. 4. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ b¶o hiÓm x· héi t¹i §iÒu 18 vµ §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP ®îc híng dÉn nh sau: a. Hµnh vi ®ãng b¶o hiÓm x· héi kh«ng ®Çy ®ñ cho ngêi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh
 3. 3 kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/01/1995 cña ChÝnh phñ (sau ®©y gäi t¾t lµ §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi) bao gåm: - §ãng kh«ng ®óng møc quy ®Þnh; - §ãng kh«ng ®ñ thêi gian theo quy ®Þnh; b. Hµnh vi kh«ng ®ãng hoÆc kh«ng tr¶ tiÒn b¶o hiÓm x· héi cho ng êi lao ®éng theo §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi nãi trªn bao gåm: - Ngêi sö dông lao ®éng kh«ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi; - Ngêi sö dông lao ®éng ®· thu 5% tiÒn l¬ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña ngêi lao ®éng vµ kh«ng trÝch 15% so víi tæng quü tiÒn l ¬ng cña nh÷ng ngêi tham gia b¶o hiÓm x· héi trong ®¬n vÞ ®Ó ®ãng cho c¬ quan b¶o hiÓm x· héi; - §ãng kh«ng ®ñ sè ngêi thuéc diÖn tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc trong ®¬n vÞ; - Kh«ng tr¶ kho¶n tiÒn b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh vµo l¬ng cho ng- êi lao ®éng kh«ng thuéc ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc. c. Hµnh vi cÊp giÊy chøng nhËn sai cho ngêi lao ®éng lµ viÖc x¸c nhËn, lËp danh s¸ch kh«ng ®óng thùc tÕ ®Ó ng êi lao ®éng hëng chÕ ®é trî cÊp èm ®au, ®iÒu trÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. d. Hµnh vi cè t×nh g©y khã kh¨n hoÆc c¶n trë viÖc hëng c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi cña ngêi lao ®éng bao gåm: - ChËm lËp, hoµn thiÖn hå s¬ vµ lµm thñ tôc gi¶i quyÕt hoÆc ra quyÕt ®Þnh ®Ó ngêi lao ®éng hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi sau 30 ngµy, kÓ tõ ngµy ngêi lao ®éng ®· cung cÊp ®ñ hå s¬ hîp lÖ; - Tr× ho· tr¶ tiÒn cho ngêi hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi sau 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh chi tr¶ cña c¬ quan, b¶o hiÓm x· héi (c¸c chÕ ®é èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp); - C¬ quan B¶o hiÓm x· héi kÐo dµi thêi gian xÐt duyÖt hå s¬ gi¶i quyÕt b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng qu¸ 30 ngµy kÓ tõ ngµy ® îc cung cÊp ®ñ hå s¬ hîp lÖ. ®. Hµnh vi ®ãng b¶o hiÓm x· héi chËm tõ 30 ngµy trë lªn kÓ tõ thêi h¹n ph¶i ®ãng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi hoÆc qu¸ thêi h¹n ChÝnh phñ cho phÐp. e. Hµnh vi kh«ng lËp sæ b¶o hiÓm x· héi hoÆc kh«ng tr¶ sæ b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng bao gåm: - Ngêi sö dông lao ®éng kh«ng lËp hå s¬, lµm thñ tôc ®Ó c¬ quan b¶o hiÓm x· héi cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng sau 90 ngµy kÓ tõ khi
 4. 4 ngêi lao ®éng vµo lµm viÖc vµ ®ang ký tham gia b¶o hiÓm x· héi t¹i doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc; - Kh«ng tr¶ sæ b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng khi hîp ®ång lao ®éng chÊm døt vµ ngêi lao ®éng rêi khái ®¬n vÞ. g. Hµnh vi ngêi lao ®éng, gian lËn, gi¶ m¹o hå s¬ ®Ó h ëng c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi bao gåm: - Kª khai kh«ng ®óng sù thËt hoÆc ch÷a, tÈy xo¸ nh÷ng néi dung cã liªn quan ®Õn viÖc hëng b¶o hiÓm x· héi trong hå s¬; - Lµm gi¶ c¸c v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó ® a vµo hå s¬ hëng b¶o hiÓm x· héi. h. Hµnh vi cÊp giÊy chøng nhËn gi¸m ®Þnh hoÆc xÕp h¹ng th¬ng tËt sai cña c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸m ®Þnh søc khoÎ lµ viÖc chøng nhËn hoÆc xÕp h¹ng th¬ng tËt do tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp cho ngêi tham gia b¶o hiÓm x· héi kh«ng ®óng quy ®Þnh cña Bé Y tÕ. III. thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ph¸p luËt lao ®éng Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ph¸p luËt lao ®éng ph¶i thùc hiÖn ®óng thñ tôc xö ph¹t vµ thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh theo §iÒu 31 cña NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP vµ thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Khi ph¸t hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña m×nh, ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ®ang thi hµnh c«ng vô ph¶i ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØnh ngay vi ph¹m theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña NghÞ ®Þnh sè 134/2003/ N§-CP ngµy 14/11/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP) vµ kÞp thêi lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ph¸p luËt lao ®éng. Biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ph¸p luËt lao ®éng theo MÉu biªn b¶n sè 01 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. 2. Trong trêng hîp xö ph¹t theo thñ tôc ®¬n gi¶n quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP, ngêi cã thÈm quyÒn kh«ng lËp biªn b¶n mµ thùc hiÖn viÖc xö ph¹t t¹i chç. QuyÕt ®Þnh xö ph¹t t¹i chç theo MÉu sè 05 ¸p dông cho h×nh thøc xö ph¹t c¶nh c¸o vµ mÉu QuyÕt ®Þnh sè 06 ¸p dông cho h×nh thøc ph¹t tiÒn ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. 3. Trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy lËp biªn b¶n vÒ vi ph¹m hµnh chÝnh, ®èi víi vô vi ph¹m hµnh chÝnh cã nhiÒu t×nh tiÕt phøc t¹p th× thêi h¹n ra quyÕ ®Þnh xö ph¹t lµ ba m¬i ngµy. Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ra quyÕt
 5. 5 ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m theo mÉu QuyÕt ®Þnh sè 07 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. 4. Trêng hîp vi ph¹m vît qu¸ thÈm quyÒn xö ph¹t cña ngêi lËp biªn b¶n th× trong thêi gian 5 ngµy, ngêi ®ã ph¶i göi biªn b¶n cïng toµn bé hå s¬ vi ph¹m ®Õn ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t. Khi thùc hiÖn xong quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh ®èi víi ®èi tîng bÞ xö ph¹t th× ngêi ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t göi 01 b¶n quyÕt ®Þnh xö ph¹t cho ngêi chuyÓn kiÕn nghÞ yªu cÇu xö ph¹t biÕt. Trong trêng hîp ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nhËn ®îc yªu cÇu xö ph¹t hµnh chÝnh mµ kh«ng thùc hiÖn th× ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n, trong ®ã nãi râ lý do cho ngêi chuyÓn kiÕn nghÞ biÕt. 5. Ngêi cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 26, 27, 28 cña NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP v¾ng mÆt th× uû quyÒn cho cÊp phã cña m×nh. ViÖc uû quyÒn ph¶i b»ng v¨n b¶n vµ do chÝnh ng êi uû quyÒn ký. Trong giÊy uû quyÒn ph¶i nªu râ ph¹m vi, thêi h¹n uû quyÒn. 6. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh mµ kh«ng tù nguyÖn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× bÞ cìng chÕ thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 66 cña Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. QuyÕt ®Þnh cìng chÕ vi ph¹m theo MÉu sè 08 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. 7. Trong trêng hîp qu¸ thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP, th× kh«ng bÞ xö ph¹t, nhng ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶. QuyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra trong trêng hîp kh«ng ¸p dông xö ph¹t vÒ vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng theo mÉu QuyÕt ®Þnh sè 09 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. IV. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c cÇn ®îc gi¶i thÝch hoÆc híng dÉn bæ sung th× ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, ®Ó trong ph¹m vi, chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh cã sù gi¶i thÝch hoÆc híng dÉn bæ sung kÞp thêi.
 6. 6 MÉu biªn b¶n sè 01 Tªn c¬ quan chñ qu¶n 1 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tªn c¬ quan lËp biªn b¶n §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè: /BB-VPHC A2...... ngµy...... th¸ng........ n¨m...... biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ..............3 H«m nay, håi..........giê..........ngµy......th¸ng.......n¨m......t¹i....... Chóng t«i gåm 4: 1..................................Chøc vô............................; 2..................................Chøc vô.............................; Víi sù chøng kiÕn cña 5: 1..................................nghÒ nghiÖp/chøc vô..........................; §Þa chØ thêng tró (t¹m tró):...................................................; GiÊy chøng minh nh©n d©n sè:...............ngµy cÊp............n¬i cÊp.....; 2. ................................nghÒ nghiÖp/chøc vô..........................; §Þa chØ thêng tró.........................; GiÊy chøng minh nh©n d©n sè:...............ngµy cÊp............n¬i cÊp.....; TiÕn hµnh lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ 6 ..........®èi víi: 7 ¤ng (bµ) tæ chøc :.......................nghÒ nghiÖp (lÜnh vùc ho¹t ®éng )..............; §Þa chØ:......................... GiÊy chøng minh nh©n d©n sè/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc §KKD........ CÊp ngµy.............t¹i........................ §· cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh nh sau 8:.......................... C¸c hµnh vi trªn ®· vi ph¹m vµo §iÒu......... Kho¶n......... §iÓm........ cña NghÞ ®Þnh sè.......... quy ®Þnh vÒ xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc 9 ................. Ngêi bÞ thiÖt h¹i/tæ chøc bÞ thiÖt h¹i 10 Hä vµ tªn:............................ §Þa chØ:............................... GiÊy chøng minh nh©n d©n sè/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc §KKD........
 7. 7 CÊp ngµy............. t¹i........................ ý kiÕn tr×nh bµy cña ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh/®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh: ý kiÕn tr×nh bµy cña ngêi lµm chøng: ý kiÕn tr×nh bµy cña ngêi/®¹i diÖn tæ chøc bÞ thiÖt h¹i do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra (nÕu cã) Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ®· yªu cÇu cña ¤ng (bµ) tæ chøc ®×nh chØ ngay hµnh vi vi ph¹m. C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc ¸p dông gåm: .......................................... Chóng t«i t¹m gi÷ nh÷ng tang vËt, ph¬ng tiÖn, vi ph¹m hµnh chÝnh vµ giÊy tê sau ®Ó chuyÓn vÒ..................®Ó cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. Chñng lo¹i, nh·n hiÖu, Ghi chó 12 STT Tªn tang vËt, ph¬ng Sè lîng xuÊt xø , t×nh tr¹ng 11 tiÖn, giÊy tê bÞ t¹m gi÷ Ngoµi nh÷ng tang vËt, ph¬ng tiÖn, giÊy tê nªu trªn, chóng t«i kh«ng t¹m gi÷ thªm thø g× kh¸c. 13 Yªu cÇu ¤ng (bµ) ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m cã mÆt t¹i ....... lóc..... giê.... ngµy ... th¸ng........ n¨m......... ®Ó gi¶i quyÕt vô vi ph¹m. Biªn b¶n ®îc lËp thµnh....... b¶n cã néi dung vµ gi¸ trÞ nh nhau, vµ ®îc giao cho ngêi vi ph¹m/®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m mét b¶n vµ ............. 14 Sau khi ®äc l¹i biªn b¶n, nh÷ng ngêi cã mÆt ®ång ý vÒ néi dung biªn b¶n, kh«ng cã ý kiÕn g× kh¸c vµ cïng ký vµo biªn b¶n hoÆc cã ý kiÕn kh¸c nhau nh sau: ý kiÕn bæ sung kh¸c (nÕu cã) 15: Biªn b¶n nµy gåm...... trang, ®îc nh÷ng ngêi cã mÆt cïng ký x¸c nhËn vµo tõng trang. Ngêi vi ph¹m ngêi bÞ thiÖt h¹i (hoÆc ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m) (hoÆc ®¹i diÖn bªn tæ chøc bÞ thiÖt h¹i) (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) ngêi chøng kiÕn §¹i diÖn chÝnh quyÒn (nÕu cã) (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) Ngêi lËp biªn b¶n (ký, ghi râ hä tªn)
 8. 8 Lý do ngêi vi ph¹m, ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m kh«ng ký biªn b¶n 16: ........................... Lý do ngêi bÞ thiÖt h¹i, ®¹i diÖn tæ chøc bÞ thiÖt h¹i kh«ng ký biªn b¶n 17 : .............................. 1 NÕu biªn b¶n do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp lËp th× cÇn ghi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng... huyÖn, thµnh phè thuéc tØnh..... x·.... mµ kh«ng cÇn ghi c¬ quan chñ qu¶n 2 Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh. 3 Ghi lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ níc. 4 Ghi râ hä tªn, chøc vô ngêi lËp biªn b¶n. 5 Hä vµ tªn ngêi lµm chøng. NÕu cã ®¹i diÖn chÝnh quyÒn ph¶i ghi râ hä tªn, chøc vô. 6 Ghi lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ níc nh chó thÝch sè 3. 7 NÕu lµ tæ chøc ghi hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn cho tæ chøc vi ph¹m. 8 Ghi cô thÓ giê, ngµy, th¸ng, n¨m, ®Þa ®iÓm x¶y ra vi ph¹m, m« t¶ hµnh vi vi ph¹m. 9 Ghi lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc theo chó thÝch sè 3 10 NÕu lµ tæ chøc ghi hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn cho tæ chøc bÞ thiÖt h¹i. 11 NÕu lµ ph¬ng tiÖn ghi thªm sè ®¨ng ký, nÕu lµ ngo¹i tÖ th× ghi xª ri cña tõng tê. 12 Ghi râ tang vËt, ph¬ng tiÖn cã ®îc niªm phong kh«ng, nÕu cã niªm phong th× trªn niªm phong ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi vi ph¹m (hoÆc ®¹i diÖn cña tæ chøc vi ph¹m), cã sù chøng kiÕn cña ®¹i diÖn gia ®×nh, ®¹i diÖn tæ chøc hay ®¹i diÖn chÝnh quyÒn kh«ng, nÕu kh«ng cã ph¶i ghi râ cã sù chøng kiÕn cña «ng (bµ)...... 13 GhØ râ ®Þa chØ trô së n¬i c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m ph¶i cã mÆt. 14 Ghi cô thÓ nh÷ng ngêi, tæ chøc ®îc giao biªn b¶n. 15 Nh÷ng ngêi kh¸c cã ý kiÕn vÒ néi dung biªn b¶n ph¶i tù ghi ý kiÕn cña m×nh, lý do cã ý kiÕn kh¸c, ký vµ ghi râ hä tªn. 16, 17 Ngêi lËp biªn b¶n ph¶i ghi lý do nh÷ng ngêi nµy tõ chèi kh«ng ký biªn b¶n.
 9. 9 MÉu QuyÕt ®Þnh sè 05 Tªn c¬ quan chñ qu¶n 18 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè: /Q§-XPHC A19...... ngµy...... th¸ng........ n¨m...... QuyÕt ®Þnh Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh B»ng h×nh thøc ph¹t c¶nh c¸o vÒ 20 (Theo thñ tôc ®¬n gi¶n) C¨n cø ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 2 th¸ng 7 n¨m 2002; C¨n cø §iÒu......... NghÞ ®Þnh quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc 21..... XÐt hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh do............... thùc hiÖn; T«i........................... 22 Chøc vô...................................... §¬n vÞ:................................... QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Xö ph¹t c¶nh c¸o ®èi víi: ¤ng (bµ), tæ chøc 23 NghÒ nghiÖp (lÜnh vùc ho¹t ®éng):............................... §Þa chØ:........................................; GiÊy chøng minh nh©n d©n sè/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc §KKD:.............. CÊp ngµy................t¹i.....................; Lý do: - §· cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh: 24................................... - Quy ®Þnh t¹i ®iÓm........ Kho¶n..... §iÒu...... cña NghÞ ®Þnh sè...... ngµy...... th¸ng....... n¨m...... quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc 25.............. - Nh÷ng t×nh tiÕt liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt vô vi ph¹m; §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. QuyÕt ®Þnh nµy ®îc göi cho:
 10. 10 1. ¤ng (bµ) tæ chøc 26....................... ®Ó chÊp hµnh; 2....................................... QuyÕt ®Þnh nµy gåm............ trang, ®îc ®ãng dÊu gi¸p lai gi÷a c¸c trang. Ngêi ra quyÕt ®Þnh (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) 18 NÕu QuyÕt ®Þnh xö ph¹t cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp th× chØ cÇn ghi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng.... huyÖn, thµnh phè thuéc tØnh......., x·..... mµ kh«ng cÇn ghi c¬ quan chñ qu¶n. 19 Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh. 20 Ghi lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc. 21 Ghi cô thÓ ®iÒu, kho¶n cña NghÞ ®Þnh quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ níc. 22 Hä tªn ngêi ra QuyÕt ®Þnh xö ph¹t. 23 NÕu lµ tæ chøc ghi hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn cho tæ chøc vi ph¹m. 24 NÕu cã nhiÒu hµnh vi th× ghi cô thÓ tõng hµnh vi vi ph¹m. 25 Ghi cô thÓ tõng ®iÒu, kho¶n, møc ph¹t cña NghÞ ®Þnh quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n íc (theo chó thÝch sè 52) mµ c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m. 26 NÕu lµ tæ chøc ghi hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn cho tæ chøc vi ph¹m.
 11. 11 MÉu QuyÕt ®Þnh sè 06 Tªn c¬ quan chñ qu¶n 27 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè: /Q§-XPHC A28...... ngµy...... th¸ng........ n¨m...... QuyÕt ®Þnh Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh B»ng h×nh thøc ph¹t TiÒn (Theo thñ tôc ®¬n gi¶n) C¨n cø ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002; C¨n cø §iÒu............ NghÞ ®Þnh quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc 29............... XÐt hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh do 30...........thùc hiÖn T«i.................. 31 ; Chøc vô.............................; §¬n vÞ:........................... QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo thñ tôc ®¬n gi¶n ®èi víi: ¤ng (bµ), tæ chøc 32:........................... NghÒ nghiÖp (lÜnh vùc ho¹t ®éng):............................... §Þa chØ:........................................; GiÊy chøng minh nh©n d©n sè/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc §KKD:.............. CÊp ngµy................t¹i.....................; B»ng h×nh thøc ph¹t tiÒn víi møc ph¹t lµ :............................®ång (Ghi b»ng ch÷............................. Lý do: - §· cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh 33:................................... Hµnh vi cña ¤ng (bµ) tæ chøc...... ®· vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm............ kho¶n.......... §iÒu.......... cña NghÞ ®Þnh sè...... ngµy....... th¸ng...... n¨m....... quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc............ 34 Nh÷ng t×nh tiÕt liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt vô vi ph¹m:
 12. 12 § iÒu 2. ¤ng (bµ) tæ chøc........ ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc giao quyÕt ®Þnh xö ph¹t lµ ngµy.... th¸ng...... n¨m....... trõ trêng hîp............ 35 Qu¸ thêi h¹n nµy, nÕu ¤ng (bµ) tæ chøc.......... cè t×nh kh«ng chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× bÞ cìng chÕ thi hµnh. Sè tiÒn ph¹t quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 ph¶i nép ngay cho ng êi ra QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vµ ®îc nhËn biªn lai thu tiÒn ph¹t hoÆc t¹i ®iÓm thu ph¹t sè......... cña Kho b¹c Nhµ níc........... 36 trong vßng mêi ngµy kÓ tõ ngµy ®îc giao QuyÕt ®Þnh xö ph¹t. ¤ng (bµ), tæ chøc.............. cã quyÒn khiÕu n¹i, khëi kiÖn ®èi víi QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh nµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. QuyÕt ®Þnh nµy ®îc giao cho: 1. ¤ng (bµ) tæ chøc ................®Ó chÊp hµnh; 2. Kho b¹c.............®Ó thu tiÒn ph¹t; 3. ............................ QuyÕt ®Þnh nµy gåm.....................trang, ®îc ®ãng dÊu gi¸p lai gi÷a c¸c trang. Ngêi ra quyÕt ®Þnh (Ký ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) 27 NÕu QuyÕt ®Þnh xö ph¹t cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp th× chØ cÇn ghi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng..... huyÖn, thµnh phè thuéc tØnh..... x·..... mµ kh«ng cÇn ghi c¬ quan chñ qu¶n 28 Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh. 29 Ghi cô thÓ ®iÒu, kho¶n cña NghÞ ®Þnh quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc. 30 Ghi hä tªn ngêi/®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m. 31 Hä tªn ngêi ra QuyÕt ®Þnh xö ph¹t. 32 NÕu lµ tæ chøc ghi hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn cho tæ chøc vi ph¹m. 33 NÕu cã nhiÒu hµnh vi th× ghi cô thÓ tõng hµnh vi vi ph¹m 34 Ghi cô thÓ tõng ®iÒu, kho¶n, møc ph¹t cña NghÞ ®Þnh quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n íc (theo chó thÝch sè 61) mµ c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m. 35 Ghi râ lý do. 36 Ghi râ tªn, ®Þa chØ Kho b¹c Nhµ níc
 13. 13 MÉu QuyÕt ®Þnh sè 07 Tªn c¬ quan chñ qu¶n 37 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè: /Q§-XPHC A38...... ngµy...... th¸ng........ n¨m...... 39 QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ C¨n cø Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 07 n¨m 2002 C¨n cø §iÒu..... NghÞ ®Þnh quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc 40 41 C¨n cø Biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh do ....... lËp håi...... giê....... ngµy....... th¸ng....... n¨m......... t¹i..............; T«i:.........42; Chøc vô:.........; §¬n vÞ:............. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Xö ph¹t hµnh chÝnh ®èi víi: ¤ng (bµ) tæ chøc 43...............; NghÒ nghiÖp (lÜnh vùc ho¹t ®éng):.............; §Þa chØ:..............; GiÊy chøng minh nh©n d©n sè/ QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc §KKD...........; CÊp ngµy.......... t¹i.................; Víi c¸c h×nh thøc sau: 1. H×nh thøc xö ph¹t hµnh chÝnh: C¶nh c¸o/ ph¹t tiÒn víi møc ph¹t lµ:............ ®ång (viÕt b»ng ch÷): 2. H×nh thøc ph¹t bæ sung (nÕu cã) + Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ:...........; + TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh gåm:........... 3. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:................ Lý do: - §· cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh:44................. Quy ®Þnh t¹i ®iÓm......... kho¶n....... §iÒu....... cña NghÞ ®Þnh sè....... ngµy....... th¸ng......... n¨m......... quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc 45..........
 14. 14 Nh÷ng t×nh tiÕt liªn quan ®Õn gi¶i quyÕt vô vi ph¹m............... §iÒu 2: ¤ng (bµ) tæ chøc....... ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh QuyÕt ®Þnh xö ph¹t trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc giao QuyÕt ®Þnh xö ph¹t lµ ngµy.... th¸ng.... n¨m.... trõ trêng hîp ®îc ho·n chÊp hµnh hoÆc......... 46 Qu¸ thêi h¹n nµy, nÕu ¤ng (bµ) tæ chøc cè t×nh kh«ng chÊp hµnh QuyÕt ®Þnh xö ph¹t th× bÞ cìng chÕ thi hµnh. Sè tiÒn ph¹t quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 ph¶i nép vµo tµi kho¶n sè......... cña Kho b¹c Nhµ níc...........47 trong vßng mêi ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc giao QuyÕt ®Þnh xö ph¹t. ¤ng (bµ) tæ chøc.......... cã quyÒn khiÕu n¹i, khëi kiÖn ®èi víi QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh nµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy....... th¸ng...... n¨m...........48 Trong thêi h¹n ba ngµy, QuyÕt ®Þnh nµy ®îc göi cho: 1. ¤ng (bµ) tæ chøc.............. ®Ó chÊp hµnh; 2. Kho b¹c................ ®Ó thu tiÒn; 3. ........................../ QuyÕt ®Þnh nµy gåm.............trang, ®îc ®ãng dÊu gi¸p lai gi÷a c¸c trang. Ngêi ra QuyÕt ®Þnh (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) 37 NÕu QuyÕt ®Þnh xö ph¹t cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp th× chØ cÇn ghi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng............ huyÖn, thµnh phè thuéc tØnh..........., x·............. mµ kh«ng cÇn ghi c¬ quan chñ qu¶n. 38 Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh. 39 Ghi lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc. 40 Ghi cô thÓ ®iÒu, kho¶n cña NghÞ ®Þnh quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc (theo chó thÝch sè 20). 41 Ghi hä tªn, chøc vô ngêi lËp biªn b¶n. 42 Hä tªn ngêi ra QuyÕt ®Þnh xö ph¹t. 43 NÕu lµ tæ chøc ghi hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn cho tæ chøc vi ph¹m. 44 NÕu cã nhiÒu hµnh vi th× ghi cô thÓ tõng hµnh vi vi ph¹m. 45 Ghi cô thÓ tõng §iÒu, kho¶n, møc ph¹t cña NghÞ ®Þnh quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n íc (theo chó thÝch sè 20) mµ c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m. 46 Ghi râ lý do.
 15. 15 47 Ghi râ tªn, ®Þa chØ Kho b¹c. 48 Ngµy ký QuyÕt ®Þnh hoÆc ngµy do ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t quyÕt ®Þnh.
 16. 16 MÉu QuyÕt ®Þnh sè 08 Tªn c¬ quan chñ qu¶n 49 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè: /Q§-CC A50 ...... ngµy...... th¸ng........ n¨m...... QuyÕt ®Þnh cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ 51 C¨n cø §iÒu 66 ph¸p lÖnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 07 n¨m 2002. §Ó ®¶m b¶o thi hµnh QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ....... sè........ ngµy.......... th¸ng.......... n¨m............. cña..............; T«i..............;52 Chøc vô.....................; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ ®Ó thi hµnh QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh sè........ ngµy........ th¸ng....... n¨m......... cña.......... vÒ.......... §èi víi......................; ¤ng (bµ) tæ chøc 53..............; NghÒ nghiÖp (lÜnh vùc ho¹t ®éng):............................; §Þa chØ:........................; GiÊy chøng minh nh©n d©n sè/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc §KKD..................; CÊp ngµy....................t¹i............. * BiÖn ph¸p cìng chÕ: 54 §iÒu 2. ¤ng (bµ) tæ chøc:.......... ph¶i nghiªm chØnh thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy vµ ph¶i chÞu mäi chi phÝ vÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ.
 17. 17 § iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy.......... QuyÕt ®Þnh cã.......... trang, ®îc ®ãng dÊu gi¸p lai gi÷a c¸c trang QuyÕt ®Þnh nµy ®îc giao cho ¤ng (bµ) tæ chøc............. ®Ó thùc hiÖn. QuyÕt ®Þnh nµy ®îc göi cho: 1...............®Ó............. 55 2...............®Ó............. 56 Ngêi ra QuyÕt ®Þnh (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) 49 NÕu QuyÕt ®Þnh cìng chÕ cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp th× chØ cÇn ghi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng......., huyÖn, thµnh phè tØnh.......x· mµ kh«ng cÇn ghi c¬ quan chñ qu¶n. 50 Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh. 51 Ghi lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc. 52 Ghi hä tªn, chøc vô ngêi ra QuyÕt ®Þnh cìng chÕ. 53 NÕu lµ tæ chøc ghi hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn cho tæ chøc vi ph¹m. 54 Ghi cô thÓ biÖn ph¸p cìng chÕ, sè tiÒn cìng chÕ, hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc ph¶i thùc hiÖn. 55 NÕu biÖn ph¸p cìng chÕ lµ khÊu trõ l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp, khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng th× QuyÕt ®Þnh ®îc göi cho c¬ quan, tæ chøc n¬i c¸ nh©n lµm viÖc hoÆc ng©n hµng ®Ó phèi hîp thùc hiÖn. 56 NÕu biÖn ph¸p cìng chÕ lµ kª biªn tµi s¶n hoÆc cã biÖn ph¸p cìng chÕ kh¸c ®Ó thùc hiÖn tÞch thu tang vËt, ph ¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh, buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o gì c«ng tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp, buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng, l©y lan dÞch bÖnh, buéc ®a ra khái l·nh thæ ViÖt Nam, buéc t¸i xuÊt hµng hãa, vËt phÈm, ph¬ng tiÖn, buéc tiªu huû vËt phÈm g©y h¹i cho søc khoÎ con ngêi, vËt nu«i vµ c©y trång, v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i th× QuyÕt ®Þnh ®îc göi cho Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i thùc hiÖn viÖc cìng chÕ ®Ó phèi hîp thùc hiÖn.
 18. 18 MÉu QuyÕt ®Þnh sè 09 Tªn c¬ quan chñ qu¶n 57 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tªn c¬ quan ra quyÕt ®Þnh §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc A58 ...... ngµy...... th¸ng........ n¨m...... Sè: /Q§-KPHQ QuyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra trong trêng hîp kh«ng ¸p dông xö ph¹t vÒ 59 C¨n cø §iÒu.........60 Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 07 n¨m 2002; C¨n cø §iÒu......... NghÞ ®Þnh quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc 61......; V×...........62 nªn kh«ng ¸p dông xö ph¹t vi ph¹m vi ph¹m hµnh chÝnh; §Ó kh¾c phôc triÖt ®Ó hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. T«i............63; Chøc vô....................; §¬n vÞ:.................... QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi ¤ng (bµ) tæ chøc 64.................; NghÒ nghiÖp (lÜnh vùc ho¹t ®éng):................; §Þa chØ:..............; GiÊy chøng minh nh©n d©n sè/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc §KKD........... CÊp ngµy......... t¹i................; Lý do: - §· cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh: 65................ Quy ®Þnh t¹i ®iÓm.............. kho¶n......... §iÒu......... cña............66 Lý do kh«ng xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh:............. HËu qu¶ cÇn kh¾c phôc lµ: BiÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶ lµ:
 19. 19 § iÒu 2. ¤ng (bµ) tæ chøc........... ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh QuyÕt ®Þnh nµy trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc giao QuyÕt ®Þnh lµ ngµy........ th¸ng.......... n¨m............ trêng hîp...........67. Qu¸ thêi h¹n nµy, nÕu ¤ng (bµ) tæ chøc ........ cè t×nh kh«ng chÊp hµnh th× bÞ cìng chÕ thi hµnh. ¤ng (bµ) tæ chøc.......... cã quyÒn khiÕu n¹i, khëi kiÖn ®èi víi quyÕt ®Þnh nµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy........ th¸ng.......... n¨m.........68 QuyÕt ®Þnh nµy gåm......trang, ®îc ®ãng dÊu gi¸p lai gi÷a c¸c trang. Trong thêi h¹n ba ngµy, QuyÕt ®Þnh nµy ®îc göi cho: 1. ¤ng (bµ) tæ chøc:.............®Ó chÊp hµnh; 2....................; 3. ..................; Ngêi ra quyÕt ®Þnh (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) 57 NÕu QuyÕt ®Þnh kh¾c phôc hËu qu¶ cña Chñ tÞch uû ban nh©n d©n c¸c cÊp th× chØ cÇn ghi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng............huyÖn, thµnh phè thuéc tØnh.........x· mµ kh«ng cÇn ghi c¬ quan chñ qu¶n. 58 Ghi ®Þa danh hµnh chÝnh cÊp tØnh. 59 Ghi lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc. 60 NÕu QuyÕt ®Þnh kh¾c phôc hËu qu¶ trong trêng hîp hÕt thêi h¹n th× ghi c¨n cø vµo §iÒu 10, nÕu trong trêng hîp hÕt thêi h¹n ra QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m th× ghi c¨n cø vµo §iÒu 56 cña Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 61 Ghi cô thÓ §iÒu, kho¶n cña NghÞ ®Þnh quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc (theo chó thÝch sè 40). 62 Ghi râ lý do kh«ng xö ph¹t. 63 Hä tªn ngêi ra QuyÕt ®Þnh xö ph¹t. 64 NÕu lµ tæ chøc ghi hä tªn, chøc vô ngêi ®¹i diÖn cho tæ chøc vi ph¹m. 65 NÕu cã nhiÒu hµnh vi th× ghi cô thÓ tõng hµnh vi vi ph¹m. 66 Ghi cô thÓ tõng §iÒu, kho¶n, møc ph¹t cña NghÞ ®Þnh quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n íc (theo chó thÝch sè 40) mµ c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m. 67 Ghi râ lý do.
 20. 20 68 Ngµy ký QuyÕt ®Þnh hoÆc ngµy do ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản