Thông tư 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
411
lượt xem
77
download

Thông tư 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   X ¢ Y   D ù N G   S è   1 2 / 2 0 0 5 / T T ­ B X D   n g µ y   1 5   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 5  Híng dÉn mét sè néi dung vÒ Qu¶n lý chÊt lîng  c«ng tr×nh x©y dùng vµ §iÒu kiÖn n¨ng lùc  cña tæ chøc, c¸ nh©n  trong ho¹t ®éng x©y dùng ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  36/2003/N§­CP, ngµy 04/4/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  16/2005/N§­CP ngµy 07/02/2005   cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh   (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh 16/2005/N§­CP); ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  209/2004/N§­CP ngµy 16/12/2004   cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng   (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh 209/2004/N§­ CP); Bé X©y dùng híng dÉn thi hµnh mét sè néi dung vÒ Qu¶n   lý  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng vµ  §iÒu kiÖn n¨ng lùc   cña tæ chøc, c¸ nh©n trong ho¹t ®éng x©y dùng nh sau: I .   V Ò   t r ¸ c h   n h i Ö m   q u ¶ n   l ý   n h µ   n í c   v Ò   c h Ê t   l î n g   c « n g  tr×nh x©y dùng ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 37  cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§­CP 1. Bé X©y dùng   Bé  X©y dùng thèng nhÊt qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  chÊt lîng  c«ng tr×nh x©y dùng trong ph¹m vi c¶ níc, cã tr¸ch nhiÖm: 1.1. Ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ  qu¶n  lý  chÊt lîng trong c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng   x©y dùng, nghiÖm thu, bµn giao, b¶o hµnh vµ  b¶o tr×  c«ng  tr×nh x©y dùng;  1.2.   Híng   dÉn   c¸c   ®Þa   ph¬ng,   Bé,   ngµnh   vµ   c¸c   tæ  chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng;  1.3.  KiÓm  tra,  ®«n  ®èc  c«ng t¸c  qu¶n  lý  Nhµ  níc  vÒ  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng cña c¸c ®Þa ph ¬ng. KiÓm tra  c«ng t¸c qu¶n  lý  chÊt  lîng c«ng tr×nh  x©y dùng cña c¸c  c¸c Bé, Ngµnh, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n theo c¸c qui ®Þnh cña  ph¸p  luËt. KiÕn  nghÞ  xö  lý  c¸c  vi ph¹m vÒ chÊt lîng  c«ng tr×nh x©y dùng; 1.4.   Hµng   n¨m,   b¸o   c¸o   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   t×nh  h×nh qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng trong ph¹m vi  c¶ níc.
 2. 2 Côc   Gi¸m   ®Þnh   Nhµ   níc   vÒ   chÊt   lîng   c«ng   tr×nh   x©y  dùng   gióp   Bé   trëng   Bé   X©y   dùng   thùc   hiÖn   tr¸ch   nhiÖm  trªn.  2. Bé cã qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh  C¸c   Bé   cã   qu¶n   lý   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   chuyªn   ngµnh  bao   gåm:   Bé   C«ng   nghiÖp,   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn  n«ng th«n, Bé Giao th«ng VËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm:  2.1. Ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  chÊt  lîng c«ng tr×nh x©y dùng  ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng   chuyªn ngµnh do Bé qu¶n lý trªn ph¹m vi c¶ níc; 2.2.   KiÓm   tra   ®Þnh   kú,   ®ét   xuÊt   viÖc   tu©n   thñ   quy  ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt lîng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng  chuyªn ngµnh vµ kiÕn nghÞ xö lý khi ph¸t hiÖn c¸c vi ph¹m  vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh; 2.3. B¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng, 1 n¨m vÒ t×nh h×nh chÊt  lîng   c¸c   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   chuyªn   ngµnh   göi   Bé   X©y   dùng.  3. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  Nhµ  níc vÒ  chÊt lîng  c«ng  tr×nh x©y dùng  trong  ph¹m vi  ®Þa  giíi hµnh chÝnh do m×nh qu¶n lý. Së  X©y dùng gióp Uû  ban  nh©n d©n cÊp tØnh thèng nhÊt qu¶n lý chÊt l îng c«ng tr×nh  x©y dùng trªn  ®Þa bµn. C¸c Së  cã  qu¶n lý  c«ng tr×nh x©y  dùng   chuyªn   ngµnh  cã   tr¸ch   nhiÖm   qu¶n  lý   chÊt  l îng  c¸c  c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh.  Së  X©y dùng vµ  c¸c Së  cã  qu¶n lý  c«ng tr×nh x©y dùng  chuyªn ngµnh cã tr¸ch nhiÖm nh sau: 3.1. Së X©y dùng: a) Tr×nh Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh  c¸c v¨n b¶n híng dÉn triÓn khai c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt vÒ  qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh  x©y dùng trªn  ®Þa  bµn; b) Híng dÉn Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, c¸c tæ chøc vµ  c¸   nh©n   tham   gia   ho¹t   ®éng   x©y   dùng   thùc   hiÖn   c¸c   v¨n  b¶n  quy  ph¹m ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  chÊt l îng c«ng tr×nh  x©y dùng;  c) KiÓm tra  ®Þnh kú,  ®ét xuÊt viÖc tu©n thñ  quy  ®Þnh  vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng  tr×nh  x©y  dùng  trªn  ®Þa bµn. KÕt qu¶ kiÓm  tra  ph¶i   ®îc  lËp   thµnh   biªn   b¶n   theo   mÉu   t¹i   Phô   lôc   2   cña   Th«ng   t  nµy;  d)   Phèi   hîp   víi   Së   cã   qu¶n   lý   c«ng   tr×nh   x©y   dùng  chuyªn   ngµnh   khi   kiÓm   tra   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   chuyªn   ngµnh trªn ®Þa bµn;
 3. 3 ®) Híng dÉn chñ ®Çu t, chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö  dông vÒ nghiÖp vô gi¶i quyÕt sù cè ®èi víi c¸c c«ng tr×nh  x©y dùng trªn  ®Þa bµn; b¸o c¸o Bé  X©y dùng kÕt qu¶ gi¶i  quyÕt sù cè cña chñ ®Çu t, chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö  dông; e) B¸o c¸o Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ®Þnh kú, ®ét xuÊt  vÒ viÖc tu©n thñ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh  x©y dùng vµ  t×nh h×nh chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng trªn  ®Þa bµn;  g) Gióp Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh tæng hîp vµ  b¸o c¸o  Bé  X©y dùng vÒ  t×nh h×nh chÊt  lîng  c«ng  tr×nh x©y dùng  trªn ®Þa bµn ®Þnh kú 6 th¸ng, 1 n¨m. 3.2.  §èi  víi c¸c  Së  cã  qu¶n  lý  c«ng  tr×nh  x©y dùng  chuyªn   ngµnh   bao   gåm   Së   C«ng   nghiÖp,   Së   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n,   Së   Giao   th«ng   VËn   t¶i  (hoÆc Së Giao th«ng C«ng chÝnh) cã tr¸ch nhiÖm: a) Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu t¹i c¸c ®iÓm a, c vµ e   kho¶n   3.1   môc   nµy   ®èi   víi   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   chuyªn   ngµnh trªn ®Þa bµn;  b) Phèi hîp víi Së  X©y dùng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc  nªu   t¹i   c¸c   ®iÓm   c,   ®   kho¶n   3.1   môc   nµy   ®èi   víi   c«ng   tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh trªn ®Þa bµn;  c) B¸o c¸o  ®Þnh kú  6 th¸ng, 1 n¨m vÒ  t×nh h×nh chÊt  lîng  c¸c  c«ng   tr×nh   x©y   dùng  chuyªn   ngµnh   trªn   ®Þa   bµn   göi Së  X©y dùng.   I I .   V Ò   t r ¸ c h   n h i Ö m   c ñ a   c h ñ   ® Ç u   t   t r o n g   q u ¶ n   l ý   chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng  Chñ   ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  toµn diÖn chÊt l ­ îng c«ng tr×nh x©y dùng vµ  hiÖu qu¶ dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  cña m×nh  ®îc quy  ®Þnh  t¹i  c¸c  ch¬ng  III,  IV,V cña NghÞ  ®Þnh sè 209/2004/N§­CP. 1. Qu¶n lý  chÊt lîng kh¶o s¸t x©y dùng  ®îc quy  ®Þnh  t¹i ch¬ng III cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§­CP 1.1. Chñ   ®Çu t phª duyÖt nhiÖm vô  kh¶o s¸t x©y dùng,  ph¬ng ¸n kü  thuËt kh¶o s¸t x©y dùng vµ  nhiÖm vô  kh¶o s¸t  x©y dùng bæ sung ®îc lËp theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6,7,9  cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§­CP. Tríc khi phª duyÖt, khi cÇn  thiÕt chñ   ®Çu t  cã  thÓ  thuª tæ chøc, c¸ nh©n cã   ®ñ   ®iÒu  kiÖn n¨ng lùc vÒ kh¶o s¸t x©y dùng thÈm tra nhiÖm vô kh¶o  s¸t x©y dùng, ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng  1.2. Chñ   ®Çu t cö  ngêi cã  chuyªn m«n phï  hîp  ®Ó  gi¸m  s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 11  cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§­CP . Trêng hîp kh«ng cã ngêi cã 
 4. 4 chuyªn  m«n phï  hîp th×  thuª ngêi cã  chuyªn  m«n phï  hîp  thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t.  1.3.   Chñ   ®Çu   t  tæ   chøc   nghiÖm   thu   b¸o   c¸o   kÕt   qu¶  kh¶o s¸t x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh  209/2004/N§­CP vµ  mêi c¸c chuyªn gia, tæ chøc chuyªn m«n  tham gia khi cÇn thiÕt. 2. VÒ qu¶n lý chÊt lîng thiÕt kÕ  ®îc quy  ®Þnh t¹i ch­ ¬ng IV cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§­CP 2.1. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm lËp hoÆc thuª t vÊn lËp  nhiÖm vô  thiÕt kÕ  x©y dùng c«ng tr×nh  ®∙ nªu t¹i  ®iÓm a  kho¶n 2  §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§­CP vµ t¹i ®iÓm a  kho¶n   1   c¸c   §iÒu   13,14   cña   NghÞ   ®Þnh   209/2004/N§­CP.   NhiÖm vô thiÕt kÕ ph¶i nªu râ c¸c yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn ®Ó   nhµ  thÇu thiÕt kÕ  thùc hiÖn. T¹i c¸c bíc thiÕt kÕ, nhiÖm  vô thiÕt kÕ cã thÓ ®îc bæ sung phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc   tÕ   ®Ó   ®¶m   b¶o   hiÖu   qu¶   cho   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng  tr×nh. 2.2. NhiÖm vô thiÕt kÕ ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt lµ c¨n  cø  ®Ó  nhµ  thÇu  thiÕt kÕ  thùc hiÖn.  Tríc khi phª duyÖt,  chñ ®Çu t mêi chuyªn gia gãp ý nhiÖm vô thiÕt kÕ khi thÊy   cÇn thiÕt. Chñ   ®Çu t  ph¶i b¸o c¸o ngêi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  sau khi phª duyÖt nhiÖm vô thiÕt kÕ. §èi víi c«ng tr×nh ph¶i thi tuyÓn thiÕt kÕ  kiÕn tróc  th× chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm lËp nhiÖm vô thiÕt kÕ ®Ó ng ­ êi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t phª duyÖt theo quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm  b,   c   kho¶n   1   môc   II   Th«ng   t  sè   05/2005/TT­BXD   ngµy  12/4/2005   cña   Bé   trëng   Bé   X©y   dùng   híng   dÉn   thi   tuyÓn  thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng . 2.3.   C¨n   cø   ®iÒu   kiÖn   cô   thÓ   cña   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y  dùng, cÊp c«ng tr×nh vµ  h×nh thøc thùc hiÖn hîp  ®ång khi  chñ ®Çu t ký hîp ®ång víi mét hoÆc nhiÒu tæ chøc, c¸ nh©n   thùc hiÖn  thiÕt  kÕ  th×  chñ   ®Çu t  chÞu tr¸ch  nhiÖm  kiÓm  so¸t vµ  khíp nèi toµn bé  thiÕt kÕ  hoÆc cã  thÓ  giao cho  tæng   thÇu   thiÕt   kÕ   thùc   hiÖn   nh»m   ®¶m   b¶o   sù   ®ång   bé,  thèng nhÊt, xö lý kÞp thêi c¸c ph¸t sinh ®¶m b¶o hiÖu qu¶  cña dù ¸n .  2.4. Chñ   ®Çu t  tù  tæ chøc viÖc thÈm  ®Þnh, phª duyÖt  thiÕt   kÕ   kü   thuËt,   thiÕt   kÕ   b¶n   vÏ   thi   c«ng,   dù   to¸n,  tæng dù  to¸n  ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i lËp  dù ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§­ CP. QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ  kü  thuËt, thiÕt kÕ  b¶n  vÏ thi c«ng, dù to¸n vµ tæng dù to¸n ®îc lËp theo mÉu Phô  lôc 1A, Phô lôc 1B vµ Phô lôc 1C cña Th«ng t nµy.  Trêng hîp chñ   ®Çu t kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thÈm   ®Þnh th×   ®îc phÐp thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t  vÊn cã   ®ñ  ®iÒu   kiÖn   n¨ng   lùc   ®Ó   thÈm   tra   thiÕt   kÕ,   dù   to¸n   c«ng  tr×nh ®èi víi toµn bé hoÆc mét phÇn c¸c néi dung quy ®Þnh 
 5. 5 t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 cña §iÒu 16 cña NghÞ ®Þnh 16/2005/ N§­CP lµm c¬  së  cho viÖc thÈm  ®Þnh, phª duyÖt. Tæ chøc t  vÊn thÈm tra thiÕt kÕ ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thiÕt  kÕ ®èi víi lo¹i vµ cÊp víi c«ng tr×nh nhËn thÈm tra. Ngêi  chñ  tr×  thÈm tra thiÕt kÕ  ph¶i cã   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc nh  cña ngêi chñ  tr×  thiÕt kÕ  c«ng tr×nh   mµ  chñ   ®Çu t   yªu  cÇu thÈm tra thiÕt kÕ.   2.5. Chñ ®Çu t ph¶i x¸c lËp tÝnh ph¸p lý cña s¶n phÈm  thiÕt kÕ  tríc khi  ®a ra thi c«ng th«ng qua viÖc x¸c nhËn  b»ng ch÷  ký  vµ  dÊu x¸c nhËn  ®∙ phª duyÖt cña chñ   ®Çu t  theo mÉu Phô lôc 1D vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ.  3. VÒ qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng ®îc quy ®Þnh  t¹i ch¬ng V cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§­CP 3.1. Chñ   ®Çu t thµnh lËp Ban Qu¶n lý  dù  ¸n hoÆc thuª  tæ   chøc   t  vÊn   qu¶n   lý   dù   ¸n   theo   quyÕt   ®Þnh   cña   nguêi  quyÕt  ®Þnh  ®Çu t theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 35 cña NghÞ   ®Þnh  16/2005/N§­CP.   Ban   qu¶n   lý   dù  ¸n   ph¶i  cã   n¨ng  lùc  t ¬ng  øng víi tæ chøc t vÊn qu¶n lý  dù  ¸n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu 56 cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§­CP.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña chñ   ®Çu t, Ban Qu¶n lý  dù  ¸n  vµ  tæ chøc t vÊn qu¶n lý  dù  ¸n  ®îc quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu  36, 37  cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§­CP. §èi víi c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a hoÆc x©y dùng míi cã  quy m« nhá,  ®¬n gi¶n cã  vèn  ®Çu t  díi 1 tû   ®ång th×  chñ  ®Çu t cã thÓ kh«ng lËp Ban qu¶n lý dù ¸n nhng ph¶i ®îc sù  chÊp thuËn cña ngêi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t. Chñ   ®Çu t  ph¶i cö  ngêi qu¶n lý  dù  ¸n vµ  thuª c¸c tæ chøc t  vÊn thiÕt kÕ,  gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ®Ó gióp thùc hiÖn. 3.2. Chñ ®Çu t tù tæ chøc gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng  x©y dùng c«ng  tr×nh  theo quy  ®Þnh  t¹i  §iÒu  21 cña  NghÞ  ®Þnh sè  209/2004/N§­CP khi cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc gi¸m  s¸t thi c«ng x©y dùng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 62 cña NghÞ   ®Þnh  16/2005/N§­CP.  Trêng hîp chñ   ®Çu t kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc gi¸m   s¸t thi c«ng x©y dùng theo quy  ®Þnh th×  chñ   ®Çu t  giao  cho Tæ chøc t  vÊn qu¶n lý  dù  ¸n thùc hiÖn nhiÖm vô  gi¸m  s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng  lùc quy ®Þnh t¹i §iÒu 62 cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§­CP.  Trêng   hîp   Tæ   chøc   t  vÊn   qu¶n   lý   dù   ¸n   kh«ng   cã   ®ñ  ®iÒu kiÖn n¨ng lùc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng th× chñ ®Çu  t ph¶i thuª t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng.  Chñ   ®Çu t  ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra vµ   ®«n  ®èc c«ng  t¸c gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng do Ban qu¶n lý  dù  ¸n, Tæ  chøc t  vÊn qu¶n lý  dù  ¸n vµ  nhµ  thÇu gi¸m s¸t thi c«ng  x©y dùng thùc hiÖn.
 6. 6 3.3.  Chñ   ®Çu t  cã  tr¸ch  nhiÖm  lËp  B¸o c¸o  theo  mÉu  t¹i phô  lôc 4 cña Th«ng t  nµy  ®Þnh kú  6 th¸ng, 1 n¨m vÒ  t×nh h×nh chÊt lîng c«ng tr×nh göi Së X©y dùng.   3.4. Chñ   ®Çu t   yªu cÇu Nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng  lËp sæ nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.  NhËt ký  thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh lµ  tµi liÖu gèc  vÒ   thi   c«ng   c«ng   tr×nh   (hay   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh)   nh»m  trao ®æi th«ng tin néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng;  trao  ®æi th«ng tin gi÷a chñ   ®Çu t, nhµ  thÇu thi c«ng x©y  dùng, nhµ  thÇu thiÕt kÕ  x©y dùng c«ng tr×nh. Sæ nhËt ký  thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh  ®îc  ®¸nh sè  trang,  ®ãng dÊu  gi¸p lai cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ghi nhËt ký thi   c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1  §iÒu   19   cña   NghÞ   ®Þnh   209/2004/N§­CP   cã   c¸c   néi   dung:  danh s¸ch c¸n bé  kü  thuËt cña nhµ  thÇu tham gia x©y dùng  c«ng   tr×nh   (chøc   danh  vµ   nhiÖm   vô  cña  tõng   ng êi);   diÔn  biÕn   t×nh   h×nh   thi   c«ng   hµng   ngµy,   t×nh   h×nh   thi   c«ng  tõng   lo¹i   c«ng   viÖc,   chi   tiÕt   toµn   bé   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn; m« t¶ v¾n t¾t ph¬ng ph¸p thi c«ng; t×nh tr¹ng thùc  tÕ  cña vËt liÖu, cÊu kiÖn sö  dông; nh÷ng sai lÖch so víi  b¶n   vÏ   thi   c«ng,   cã   ghi   râ   nguyªn   nh©n,   kÌm   theo   biÖn  ph¸p söa ch÷a; néi dung bµn giao cña ca thi c«ng tríc ®èi  víi ca thi c«ng sau; nhËn xÐt cña bé phËn qu¶n lý chÊt l ­ îng t¹i hiÖn trêng vÒ chÊt lîng thi c«ng x©y dùng. 3.5.   Chñ   ®Çu   t    vµ   nhµ   thÇu   gi¸m   s¸t   thi   c«ng   x©y  dùng cña chñ   ®Çu t, gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ  ghi vµo sæ   nhËt ký thi c«ng x©y dùng  theo c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i   ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 21 cña NghÞ   ®Þnh 209/2004/N§­CP gåm:  danh s¸ch vµ  nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña ngêi gi¸m s¸t; kÕt  qu¶ kiÓm tra vµ  gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng t¹i hiÖn tr­ êng; nh÷ng  ý  kiÕn vÒ  xö  lý  vµ  yªu cÇu nhµ  thÇu thi c«ng  x©y dùng kh¾c phôc hËu qu¶ c¸c sai ph¹m vÒ chÊt lîng c«ng  tr×nh x©y dùng; nh÷ng thay  ®æi thiÕt kÕ  trong qu¸ tr×nh   thi c«ng. 3.6.   Chñ   ®Çu   t  yªu   cÇu   nhµ   thÇu   thi   c«ng   x©y   dùng  nghiÖm  thu néi bé  c¸c  c«ng  viÖc x©y dùng,  bé  phËn  c«ng  tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, c¸c h¹ng môc   c«ng tr×nh vµ  c«ng tr×nh tríc khi nhµ  thÇu thi c«ng x©y  dùng ph¸t hµnh phiÕu yªu cÇu chñ ®Çu t nghiÖm thu víi c¸c  thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu nh sau: ­ §éi trëng;  ­ Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp;  ­ Tæ trëng tæ c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng;  ­ §¹i diÖn nhµ thÇu thi c«ng c«ng viÖc, giai ®o¹n thi   c«ng x©y dùng tiÕp nhËn ®Ó tiÕp tôc thi c«ng ( nÕu cã)
 7. 7 ­  §¹i  diÖn  Tæ qu¶n  lý  chÊt  lîng  gióp  ChØ huy  trëng  c«ng trêng; ­ §¹i diÖn cña Phßng kü  thuËt cña nhµ  thÇu thi c«ng  x©y dùng.  3.7. Chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng,   bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng,   c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ  c«ng tr×nh x©y dùng theo quy  ®Þnh   t¹i   c¸c   §iÒu   23,   §iÒu   24,   §iÒu   25   vµ   §iÒu   26   cña  NghÞ ®Þnh 209/2004/N§­CP. §èi   víi   c¸c   c«ng   viÖc   x©y   dùng   khã   kh¾c   phôc   khiÕm  khuyÕt khi triÓn khai c¸c c«ng viÖc tiÕp theo nh  c«ng t¸c  thi   c«ng   phÇn  ngÇm,   phÇn   khuÊt   c¸c   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   chÞu lùc quan träng th×  chñ   ®Çu t yªu cÇu nhµ  thÇu thiÕt  kÕ cïng tham gia nghiÖm thu. Khi tæ chøc nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh   x©y dùng vµ  c«ng tr×nh x©y dùng  ®a vµo sö  dông, chñ   ®Çu  t  mêi  ®¹i  diÖn  chñ   qu¶n lý  sö  dông  hoÆc chñ së h÷u  c«ng tr×nh tham dù nghiÖm thu.  3.8. Chñ ®Çu t tæ chøc bµn giao c«ng tr×nh cho chñ së  h÷u, chñ sö dông c«ng tr×nh sau khi ®∙ tæ chøc nghiÖm thu  hoµn thµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh.  I I I .   V Ò   t h È m   q u y Ò n     q u y Õ t   ® Þ n h   p h ¸   d ì   ® î c   q u y   ® Þ n h  t¹i §iÒu 86 cña LuËt X©y dùng 1. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ph¸ dì ViÖc ph¸ dì  c¸c c«ng tr×nh  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu 86 cña LuËt X©y dùng  ®îc thùc hiÖn theo quyÕt  ®Þnh  cña Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn tuú  theo quy m«  c«ng   tr×nh.Trêng   hîp   chñ   së   h÷u   hoÆc   chñ   sö   dông   c«ng  tr×nh kh«ng chÊp hµnh th×  bÞ  cìng chÕ  ph¸ dì  vµ  chÞu mäi  chi phÝ cho c«ng t¸c ph¸ dì. 2. LËp, phª duyÖt gi¶i ph¸p ph¸ dì c«ng tr×nh x©y dùng  Sau   khi   cã   quyÕt   ®Þnh   ph¸   dì   cña   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn nªu t¹i kho¶n 1 môc nµy, ngêi ®îc giao tæ chøc thùc  hiÖn viÖc  ph¸  dì  c«ng  tr×nh  ph¶i lËp vµ  phª duyÖt  gi¶i  ph¸p ph¸ dì. Khi cã  hé  liÒn kÒ  hoÆc kh«ng liÒn kÒ  nhng  viÖc ph¸ dì  cã  thÓ  ¶nh hëng  ®Õn c«ng tr×nh l©n cËn th×  gi¶i ph¸p ph¸ dì ph¶i cã sù tháa thuËn cña chñ hé liÒn kÒ   vµ cña  chñ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. Tïy theo quy m« vµ  tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh cÇn ph¸  dì, trong trêng hîp cÇn thiÕt ngêi  ®îc giao tæ chøc thùc  hiÖn viÖc ph¸ dì c«ng tr×nh cÇn lÊy ý kiÕn cña c¸c chuyªn  gia vÒ gi¶i ph¸p ph¸ dì tríc khi phª duyÖt. 
 8. 8 I V .   V Ò   ® i Ò u   k i Ö n   c h u y Ó n   h ¹ n g   ® è i   v í i   c ¸ c   t æ   c h ø c  c h a   ® ñ   ® i Ò u   k i Ö n   ® Ó   x Õ p   h ¹ n g   v µ   t æ   c h ø c   m í i   t h µ n h  lËp quy ®Þnh t¹i Ch¬ng V cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§­ CP 1. §èi víi tæ chøc qu¶n lý dù ¸n cha ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp  h¹ng,   nÕu   ®∙   thùc   hiÖn   qu¶n   lý   dù   ¸n   Ýt   nhÊt   5   dù   ¸n  thuéc lo¹i chØ yªu cÇu lËp B¸o c¸o kinh tÕ ­ kü thuËt x©y   dùng c«ng tr×nh th× ®îc thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n nhãm C. 2. §èi víi tæ chøc kh¶o s¸t x©y dùng cha ®ñ ®iÒu kiÖn  ®Ó xÕp h¹ng, nÕu ®∙ thùc hiÖn Ýt nhÊt 5 nhiÖm vô kh¶o s¸t   x©y dùng cña c«ng tr×nh cÊp IV th× ®îc thùc hiÖn nhiÖm vô  kh¶o s¸t x©y dùng cïng lo¹i cña c«ng tr×nh cÊp III. 3. §èi víi tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó  xÕp h¹ng, nÕu ®∙ thiÕt kÕ Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh cÊp IV th×   ®îc thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i. 4. §èi víi tæ chøc t  vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng  c«ng tr×nh cha  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó  xÕp h¹ng, nÕu  ®∙ gi¸m s¸t  thi c«ng Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh cÊp IV th× ® îc gi¸m s¸t thi  c«ng c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i. 5. §èi víi tæ chøc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cha  ®ñ   ®iÒu   kiÖn   xÕp   h¹ng,   nÕu   ®∙   thi   c«ng   c¶i   t¹o   3   c«ng  tr×nh th×   ®îc thi c«ng c«ng tr×nh cÊp IV vµ  tiÕp sau  ®ã  nÕu  ®∙ thi c«ng x©y dùng  Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh cÊp IV th×   ®îc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cÊp III cïng lo¹i.  V. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. Bé  trëng, Thñ  trëng c¸c c¬  quan ngang Bé, c¬  quan   thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh   phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn Th«ng  t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  víng m¾c, c¸c c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n göi  ý  kiÕn vÒ  Bé  X©y dùng  ®Ó  xem  xÐt, gi¶i quyÕt.  
 9. 9 Phô lôc 1A (KÌm theo Th«ng t sè 12/2005/TT­BXD ngµy 15 th¸ng 7 n¨m   2005) Chñ   ®Çu   t  (tªn   tæ   chøc,   céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam c¸ nh©n)..... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:   ....., ngµy..... th¸ng.....   n¨m...... QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ThiÕt kÕ kü thuËt   c « n g  tr×nh ............................................. .. (Ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®Çu t) ­   C¨n   cø   chøc   n¨ng   nhiÖm   vô   vµ   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña .........................................; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  16/2005/N§­CP ngµy  07/02/2005   cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  209/2004/N§­CP ngµy 16/12/2004   cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; ­ C¨n cø  QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t   x©y dùng  c«ng   tr×nh   .................   sè   .......  ngµy   ......................  cña ..............................; ­ C¨n cø b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng do1......  (tªn nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng) lËp; ­   C¨n   cø     thiÕt   kÕ   c¬   së  do   ................................   (tªn   nhµ   thÇu   thiÕt   kÕ) lËp ®∙ ®îc phª duyÖt cïng dù ¸n;   ­   C¨n   cø     kÕt   qu¶   thÈm   ®Þnh   thiÕt   kÕ   kü   thuËt   cña............. (tªn  ®¬n vÞ  chøc n¨ng cña chñ   ®Çu t  ®îc  giao nhiÖm vô thÈm ®Þnh) vµ thiÕt kÕ kü thuËt ®∙ ®îc hoµn  chØnh theo kÕt qu¶ thÈm ®Þnh  ­ C¸c c¨n cø kh¸c (nÕu cã). Quy Õ t  ®Þ nh
 10. 10 § i Ò u   1:   Phª   duyÖt   thiÕt   kÕ   kü   thuËt   c«ng  tr×nh................   do.................   (tªn   nhµ   thÇu  thiÕt kÕ) lËp víi  c¸c néi dung chñ yÕu sau: 1.   C«ng  tr×nh   ................................................... .................................................. thuéc   lo¹i   c«ng  tr×nh.................................................... ...... cÊp  .......................  2.   Thuéc   dù   ¸n   ®Çu   t­   ........................................................ .............................. 3.   Cã   tæng   dù   to¸n     x©y   dùng   c«ng   tr×nh  lµ:..................................................... 4.   §Þa   ®iÓm   x©y  dùng   .................................................... .................................. 5.   DiÖn   tÝch   sö   dông  ®Êt   ..................................................... ............................. 6. Quy m« x©y dùng, c«ng suÊt, c¸c th«ng sè  kü  thuËt  chñ yÕu .................... 7.   C¸c   quy   chuÈn,   tiªu   chuÈn   x©y   dùng   ®îc   ¸p  dông ................................... 8.   D©y   chuyÒn   vµ   thiÕt   bÞ   c«ng  nghÖ..................................................... .......... 9.   C¸c   biÖn   ph¸p   ®¶m   b¶o   an   toµn   c«ng   tr×nh,   phßng  chèng ch¸y næ, b¶o vÖ m«i trêng.................. 10. Nh÷ng néi dung ph¶i x¸c  ®Þnh  ®Ó  lµm c¨n cø triÓn  khai thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. §i Ò u  2:   KÕt luËn:  a) ThiÕt kÕ kü thuËt ®îc phª duyÖt lµ c¨n cø ®Ó triÓn  khai thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. b) Nh÷ng lu ý khi triÓn khai thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng  (nÕu cã). §i Ò u   3:     Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   bªn   liªn   quan   thi  hµnh quyÕt ®Þnh
 11. 11 N¬i nhËn: Ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) ­ ­ Lu Phô lôc 1B (KÌm theo Th«ng t sè 12/2005/TT­BXD ngµy 15 th¸ng 7 n¨m   2005) Chñ   ®Çu   t  (tªn   tæ   chøc,   céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam c¸ nh©n)..... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:   ....., ngµy..... th¸ng.....   n¨m...... QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c « n g  tr×nh ............................................. .. (®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ 2 bíc)
 12. 12  (Ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®Çu t) ­   C¨n   cø   chøc   n¨ng   nhiÖm   vô   vµ   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña .....................................; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  16/2005/N§­CP ngµy 07/02/2005   cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  209/2004/N§­CP ngµy 16/12/2004   cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; ­ C¨n cø  QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t   x©y dùng   c«ng   tr×nh................................   sè................   ngµy......................   cña..............................; ­   C¨n   cø     thiÕt   kÕ   c¬   së   do........   (tªn   nhµ   thÇu   thiÕt kÕ)...... lËp ®∙ ®îc phª duyÖt cïng dù ¸n;   ­ C¨n cø b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng do......   (tªn nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng) lËp; ­ C¨n cø  kÕt qu¶ thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng   cña............. (tªn  ®¬n vÞ  chøc n¨ng cña chñ   ®Çu t  ®îc   giao nhiÖm vô  thÈm  ®Þnh) vµ  thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng  ®∙   ®îc hoµn chØnh theo kÕt qu¶ thÈm ®Þnh. ­ C¸c c¨n cø kh¸c (nÕu cã). Quy Õ t  ®Þ nh §iÒu   1:   Phª   duyÖt   thiÕt   kÕ   b¶n   vÏ   thi   c«ng   c«ng  tr×nh.......................   do   .......   (tªn   nhµ   thÇu  thiÕt kÕ) lËp víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: 1.   C«ng  tr×nh   ................................................... ............................................... thuéc   lo¹i   c«ng  tr×nh.................................................... .... cÊp  .......................  2.   Thuéc   dù   ¸n   ®Çu   t­   ........................................................ ............................ 3.   Cã   tæng   dù   to¸n   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   lµ: ...................................................
 13. 13 4.   §Þa   ®iÓm   x©y  dùng   .................................................... .............................. 5.   DiÖn   tÝch   sö   dông  ®Êt   ..................................................... ......................... 6. Quy m« x©y dùng, c«ng suÊt, c¸c th«ng sè  kü  thuËt  chñ yÕu ................ 7.   C¸c   quy   chuÈn,   tiªu   chuÈn   x©y   dùng   ®îc   ¸p  dông ............................... 8.   D©y   chuyÒn   vµ   thiÕt   bÞ   c«ng  nghÖ..................................................... ...... 9. Nh÷ng chi tiÕt cÊu t¹o vµ  c¸c b¶n vÏ   ®Ó  thi c«ng  x©y dùng c«ng tr×nh.... 10. C¸c biÖn ph¸p  ®¶m b¶o an toµn c«ng tr×nh, phßng   chèng ch¸y næ, b¶o vÖ m«i trêng. §i Ò u  2:   KÕt luËn:  1. ThiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng  ®îc phª duyÖt lµ  c¨n cø  ®Ó thi c«ng x©y dùng. 2. Nh÷ng lu ý khi thi c«ng x©y dùng (nÕu cã). §i Ò u   3:  Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan thi hµnh  quyÕt ®Þnh N¬i nhËn: Ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) ­ ­ Lu
 14. 14 Phô lôc 1c (KÌm theo Th«ng t sè 12/2005/TT­BXD ngµy 15 th¸ng 7 n¨m   2005) Chñ   ®Çu   t  (tªn   tæ   chøc,   céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam c¸ nh©n)..... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:   ....., ngµy..... th¸ng.....   n¨m...... QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng    c « n g  tr×nh ......................................... (®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ 3 bíc)  (Ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®Çu t) ­   C¨n   cø   chøc   n¨ng   nhiÖm   vô   vµ   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña .......................................; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  16/2005/N§­CP ngµy 07/02/2005   cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  209/2004/N§­CP ngµy 16/12/2004   cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; ­ C¨n cø  QuyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt c«ng   tr×nh.............................   sè   ...................ngµy..................   cña..................   (tªn   chñ   ®Çu   t­ )...................................;  ­ C¨n cø b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng do.......   (tªn nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng) lËp;
 15. 15 ­  C¨n cø  kÕt qu¶ thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng   cña............. (tªn  ®¬n vÞ  chøc n¨ng cña chñ   ®Çu t  ®îc   giao nhiÖm vô  thÈm  ®Þnh) vµ  thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng  ®∙   ®îc hoµn chØnh theo kÕt qu¶ thÈm ®Þnh  ­ C¸c c¨n cø kh¸c (nÕu cã). Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1:   Phª   duyÖt   thiÕt   kÕ   b¶n   vÏ   thi   c«ng   c«ng  tr×nh................   do   ................   (tªn   nhµ   thÇu  lËp  thiÕt kÕ) lËp víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: 1.   C¸c   quy   chuÈn,   tiªu   chuÈn   x©y   dùng   ®îc   ¸p  dông ..................................... 2. Nh÷ng chi tiÕt cÊu t¹o vµ  c¸c b¶n vÏ   ®Ó  thi c«ng  x©y dùng c«ng tr×nh......... §i Ò u  2:   KÕt luËn:  1. ThiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng  ®îc phª duyÖt lµ  c¨n cø  ®Ó thi c«ng x©y dùng. 2. Nh÷ng lu ý khi thi c«ng x©y dùng (nÕu cã). §i Ò u   3:  Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan thi hµnh  quyÕt ®Þnh Ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®Çu t N¬i nhËn: (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) ­ ­ Lu
 16. 16 Phô lôc 1D (KÌm theo Th«ng t sè 12/2005/TT­BXD ngµy 15 th¸ng 7 n¨m   2005) M É u   d Ê u   c ñ a   C h ñ   ® Ç u   t   p h ª   d u y Ö t   t h i Õ t   k Õ   b ¶ n   v Ï   t h i   c « n g  tríc khi giao cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thùc hiÖn Ghi tªn Chñ ®Çu t B¶n vÏ thi c«ng  ®∙ phª duyÖT ..... ngµy..... th¸ng.....  n¨m..... Hä vµ tªn, ch÷ ký, chøc vô  ngêi  x¸c nhËn Ghi   chó:   Trong   dÊu   ph¶i   nªu   ®ñ   néi   dung   quy   ®Þnh.   KÝch thíc dÊu tïy thuéc vµo kÝch cì ch÷.
 17. 17 Phô lôc 2 (KÌm theo Th«ng t sè 12/2005/TT­BXD ngµy 15 th¸ng 7 n¨m   2005) Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp  ­ Tù do ­ H¹nh phóc ..........,   ngµy......   th¸ng...... n¨m 200... Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu Giai ®o¹n  x©y dùng hoµn thµnh, hoµn thµnh h¹ng môc  c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh ®Ó ®a vµo sö  dông C«ng   tr×nh....................................   Thuéc  dù ¸n ®Çu t nhãm...................... H¹ng   môc   c«ng  tr×nh..................................................... ................................ §Þa   ®iÓm   x©y  dùng   ..................................................... ................................... Thêi gian kiÓm tra  B¾t ®Çu         h 00, ngµy       th¸ng       n¨m 200 KÕt thóc        h 00, ngµy       th¸ng       n¨m 200 C¸c bªn tham gia kiÓm tra: ­ §¹i diÖn Chñ ®Çu t c«ng tr×nh: tªn   cña  c¬ quan, ®¬n vÞ + Ghi râ hä vµ tªn, chøc vô tõng ngêi tham gia ­   §¹i   diÖn   Nhµ   thÇu   gi¸m   s¸t   thi   c«ng   x©y   dùng: tªn cña nhµ thÇu  + Ghi râ hä vµ tªn, chøc vô tõng ngêi tham gia ­ §¹i diÖn nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng:  tªn   cña  nhµ thÇu  + Ghi râ hä vµ tªn, chøc vô tõng ngêi tham gia
 18. 18 ­  §¹i diÖn Së  X©y dùng kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu:  tªn cña c¬ quan + Ghi râ hä vµ tªn, chøc vô tõng ngêi tham gia ®∙ tiÕn hµnh nh÷ng viÖc sau: ­ KiÓm  tra  danh môc  hå  s¬  nghiÖm   thu giai   ®o¹n  x©y  dùng....... hoÆc hoµn thµnh cña h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc  c«ng tr×nh...................... ®∙ lËp gi÷a Chñ ®Çu t vµ  c¸c nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng/tæng thÇu EPC . ­ KiÓm tra tÝnh ph¸p lý vµ chÊt lîng cña hå s¬ nghiÖm  thu   giai   ®o¹n   x©y   dùng   hoµn   thµnh...............,   h¹ng  môc   c«ng   tr×nh   hoµn   thµnh.........................   hoÆc  c«ng tr×nh hoµn thµnh............................... Sau khi kiÓm tra, xem xÐt vµ  trao  ®æi, c¸c bªn tham  gia ®∙ cã kÕt luËn: 1. Hå  s¬  tr×nh  ®Ó  nghiÖm thu giai  ®o¹n x©y dùng hoµn  thµnh.........,   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   hoµn  thµnh..................   hoÆc   c«ng   tr×nh   hoµn  thµnh.............................   ®∙   lËp   ®ñ   (   hoÆc   cha  ®ñ   )   theo   danh   môc   nªu   t¹i   phô   lôc   3   cña   Th«ng   t  sè.../2005/TT­BXD. 2.   Hå   s¬   nghiÖm   thu   giai   ®o¹n   x©y   dùng   hoµn  thµnh...............,   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   hoµn  thµnh.........   hoÆc   c«ng   tr×nh   hoµn  thµnh............................. cã ®Çy ®ñ  tÝnh ph¸p lý  theo quy ®Þnh. 3. C¸c ý kiÕn nhËn xÐt kh¸c  ­ NÕu hå  s¬  nghiÖm thu cha  ®ñ  th×  yªu cÇu chñ   ®Çu t  bæ sung  ®Ó  hoµn chØnh   nghiÖm thu ( nªu cô  thÓ  vÒ  hå  s¬  ph¸p lý vµ tµi liÖu qu¶n lý chÊt lîng ) 4. Hå  s¬  nghiÖm thu cã  trong danh môc kÌm theo biªn  b¶n   nµy   ®¶m   b¶o   ®ñ   c¨n   cø   ®Ó   Chñ   ®Çu   t  tiÕn   hµnh   viÖc  nghiÖm thu giai  ®o¹n x©y dùng........... hoÆc nghiÖm thu  hoµn   thµnh   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh.........   hoÆc   c«ng  tr×nh................................. §èi víi trêng hîp hå  s¬  nghiÖm thu kh«ng  ®Çy  ®ñ  th×  ghi nh sau: Sau khi bæ sung, hoµn chØnh hå  s¬  nghiÖm thu  theo c¸c yªu cÇu nªu  ë  môc 3, Chñ   ®Çu t  tiÕn hµnh viÖc  nghiÖm thu giai ®o¹n x©y dùng................ hoÆc nghiÖm  thu   hoµn   thµnh   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh..............   hoÆc  c«ng tr×nh................................ Ghi chó: kÌm theo danh môc hå s¬, tµi liÖu hoµn thµnh   giai  ®o¹n x©y dùng, hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh, hoµn  thµnh c«ng tr×nh ®îc lËp theo phô lôc 3 cña Th«ng t  nµy.
 19. 19 §¹i diÖn Chñ ®Çu t §¹i diÖn Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi  c«ng x©y dùng (ký, ghi râ hä tªn, chøc vô  vµ ®ãng dÊu) (ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ  ®ãng dÊu) §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng  §¹i diÖn Së X©y dùng x©y dùng ( ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ  ®ãng dÊu) (ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ  ®ãng dÊu) Phô lôc 3 (KÌm theo Th«ng t sè  12/2005/TT­BXD ngµy 15 th¸ng 7 n¨m   2005) Tªn chñ ®Çu t Danh môc hå s¬, tµi liÖu hoµn thµnh  c«ng tr×nh x©y dùng (kÌm theo Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu theo mÉu phô   lôc sè 2)
 20. 20 A. Hå s¬ ph¸p lý 1.   QuyÕt   ®Þnh   phª   duyÖt   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng  tr×nh, tõng dù  ¸n thµnh phÇn hoÆc tiÓu dù  ¸n cña cÊp cã  thÈm quyÒn . 2.   V¨n   b¶n     chÊp   thuËn     cña   c¸c   c¬   quan   qu¶n   lý  chuyªn ngµnh cã  thÈm quyÒn vÒ  viÖc cho phÐp sö  dông c«ng  tr×nh kü thuËt bªn ngoµi hµng rµo: ­ CÊp ®iÖn; ­ Sö dông nguån níc; ­ Khai th¸c níc ngÇm; ­ Khai th¸c kho¸ng s¶n, khai th¸c má;  ­ Tho¸t níc (®Êu nèi vµo hÖ thèng níc th¶i chung); ­ §êng giao th«ng bé, thuû; ­ An toµn   cña  ®ª (c«ng tr×nh chui qua  ®ª, gÇn  ®ª,  trong ph¹m vi b¶o vÖ ®ª...). ­ An toµn giao th«ng (nÕu cã). 3.   Hîp   ®ång   x©y   dùng   (ghi   sè,   ngµy,   th¸ng   cña   hîp  ®ång) gi÷a Chñ   ®Çu t  víi Nhµ  thÇu t  vÊn thùc hiÖn kh¶o  s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng chÝnh,   gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, kiÓm ®Þnh chÊt lîng, kiÓm tra  vµ   chøng   nhËn   sù   phï   hîp   vµ   còng   nh  hîp   ®ång   gi÷a   nhµ  thÇu chÝnh (t vÊn, thi c«ng x©y dùng) vµ c¸c nhµ thÇu phô  (t vÊn, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ). 4.  C¸c tµi  liÖu chøng  minh     ®iÒu  kiÖn n¨ng  lùc  cña  c¸c nhµ  thÇu t vÊn, nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng kÓ  c¶ c¸c   nhµ thÇu níc ngoµi (thiÕt kÕ x©y dùng, thi c«ng x©y dùng,   gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, kiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï  hîp chÊt lîng ...). 5. KÕt qu¶ thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  c¬  së  cña cÊp cã  thÈm  quyÒn   phª   duyÖt   kÌm   theo   phÇn   thiÕt   kÕ   c¬   së   theo   quy  ®Þnh;  6. KÕt qu¶ thÈm  ®Þnh vµ  phª duyÖt thiÕt kÕ  kü  thuËt,  thiÕt  kÕ   b¶n   vÏ   thi   c«ng   cña   chñ   ®Çu   t  kÌm   theo   hå   s¬  thiÕt kÕ theo quy ®Þnh; 7. Biªn b¶n cña Së  X©y dùng kiÓm tra sù  tu©n thñ  quy  ®Þnh qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng cña chñ   ®Çu t tríc khi nghiÖm thu giai  ®o¹n x©y dùng, nghiÖm thu hoµn  thµnh c«ng tr×nh  ®Ó   ®a vµo sö  dông (lËp theo mÉu t¹i phô  lôc 2 cña Th«ng t nµy). 
Đồng bộ tài khoản