Thông tư 12/2009/TT-BYT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
4
download

Thông tư 12/2009/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2009/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 12/2009/TT-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ BÃI B QUY T NNH S 06/2005/Q -BYT NGÀY 07/03/2005 C A B TRƯ NG B Y T V VI C BAN HÀNH “HƯ NG D N CH N OÁN VÀ I U TRN NHI M HIV/AIDS” Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Y t ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh - B Y t ; V trư ng V Pháp ch ,: i u 1. Bãi b Quy t nh s 06/2005/Q -BYT ngày 07/03/2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Hư ng d n chNn oán và i u tr nhi m HIV/AIDS”. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B ; Chánh Thanh tra B ; V trư ng các v , C c trư ng các c c thu c B Y t ; Giám c các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Th trư ng y t các ngành; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản