Thông tư 12/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: vanson

Thông tư 12/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với công nhân viên quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện 500KV.

Nội dung Text: Thông tư 12/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATATh«ng t
c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è  12/L§T B X H­T T  n g µ y    
12
th¸ng 5 n¨ m  1995 h í ng d É n  th ù c  Ö n  c h Õ  ® é
hi
ti Ò n l¬ n g   è i víi
®  c«n g  n h © n  viªn q u ¶ n   ý v Ë n
l
h µ n h  h Ö  th è ng truy Ò n  t¶i ® i Ö n  500  V
  K


­ C¨n  NghÞ   nh  è 
  cø  ®Þ s 26/CP  µy  5­
ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ  
c Ch ph v ch
®é   Òn l ng  íitrong c¸cdoanh 
ti  ¬ m      nghiÖp.
­ C¨n  c«ng 
cø  v¨n  è 
s 919/KTTH   µy  2­
ng 25­ 1995  ña  Ýnh  ñ  Ò  
c Ch ph v
chÕ     i víiC«ng  ©n   
®é ®è     nh viªnqu¶n  ývËn  µnh  Ö   èng    iÖn 
l  h h th t¶i® 500   
KV
vµ 
c«ng  ©n 
nh s¶n  Êt®iÖn.
xu  
Sau    ã    Õn  ña  é  
khic ý ki c B N¨ng îng  ¹ 
l ti C«ng v¨n  è 
s 626/NL/TCCB­LD, 
ngµy  4­
29­ 1995, Bé  
  Lao  ng  Th¬ng 
®é ­  binh  µ  héi híng  Én  ùc  Ön 
v X∙    d th hi
chÕ     Òn l ng  i víi
®é ti  ¬ ®è     C«ng  ©n   
nh viªnqu¶n  ývËn  µnh  Ö   èng    iÖn  
l  h h th t¶i®
500  vµ 
KV  c«ng  ©n   
nh viªns¶n  Êt®iÖn   
xu   nh sau:


I. h Õ  ® é  ti Ò n l¬ n g, ti Ò n thë n g
 C


Trªn c¬  ë  Ö   èng 
  s h th thang ¬ng, b¶ng ¬ng, chÕ     ô  Êp ¬ng   
l   l   ®é ph c l ban
hµnh  ¹ NghÞ   nh  è 
ti  ®Þ s 26/CP  µy  5­
ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ 
c Ch ph quy  nh  ¹m 
®Þ t
thêichÕ     Òn l ng  íitrongc¸cdoanh 
  ®é ti  ¬ m      nghiÖp  îc¸p dông:
®   
1.Thang ¬ng,b¶ng ¬ng
  l   l
a.  Ën   µnh  ã m   I thang ¬ng  theo 
V h nh II  
, l A1  NghÞ   nh   è 
®Þ s 26/CP   ®Ó
xÕp  ¬ng  i  íic«ng  ©n  
l ®è v   nh qu¶n  ý vËn  µnh,  öa  ÷a  êng  ©y,  Ý 
l  h s ch ® d th
nghiÖ m  ÕtbÞ  iÖn  ¹m biÕn    µ  ¹m bïthuéc h Ö   èng 
thi   ® tr   ¸p v tr       th truyÒn    iÖn 
t¶i®
500 KV.
b. V Ën  ông 
  d b¶ng ¬ng  theo 
l B1  NghÞ   nh  è 
®Þ s 26/CP    Õp ¬ng  i
®Ó x l ®è  
víi
 C«ng  ©n    Ën  µnh  ¹m  Õn    ¹m  ï 500  theo   
nh viªnv h tr bi ¸p,tr b   kv  c¸c chøc 
danh 
sau:


BËc 1 2 3 4 5
­Trëng  Ýp
  k 2,73 2,98 3,23 3,48 3,73
­Trùc  Ýnh
  ch 2,54 2,73 2,98 3,23 3,48
­Trùc  ô
  ph 2,34 2,54 2,73 2,98 3,23


2.Ch Õ     ô  Êp ¬ng
  ®é ph c l
a. Phô  Êp 
  c khu  ùc,¸p  ông  i  íic«ng  ©n   
v  d ®è v   nh viªnqu¶n  ývËn  µnh,
l  h  
söa  ÷a,thÝ 
ch   nghiÖm   ÕtbÞ  iÖn  µm  Öc    Ö   èng    iÖn 
thi   ® l vi trªnh th t¶i® 500   
KV
theo nguyªn t¾c 
    sau:
­ TuyÕn  êng  ©y  i 
  ® d ® qua khu  ùc  µo  ×  dông 
v n th ¸p  møc   ô  Êp   
ph c khu
vùc   
®ã theo quy  nh  ¹ 
®Þ tiTh«ng   è 
t s 15/L§TBXH­TT  µy  6­
ng 2­ 1993  ña  é 
cB
2

Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh vµ  héi.Trêng  îp nµo  Õn  êng  ©y  i 
  X∙    h  tuy ® d ® qua,nh­
 
ng Th«ng   è 
ts 15/L§TBXH­TT  a 
ch quy  nh  ô  Êp 
®Þ ph c khu  ùc  × Bé  
v th   N¨ng ­
l
îng ®Ò   Þ  é 
  ngh B Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ  héixem   Ðt gi¶i
  X∙    x     Õt.quy
­ C¸ch tÝnh tr¶ phô  cÊp  khu vùc theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t è 
i  s
15/L§TBXH­TT  µy  6­
ng 2­ 1993  ña  é  
c B Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh vµ  héihíng
  X∙     
dÉn  ùc hiÖn  ô  Êp 
th   ph c khu  ùc  µ 
v v Th«ng   è 
t s 05/LB­ ngµy  2­
TT  4­ 1994  ña 
c
LiªnBé 
  Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ    éi­Ban   
  X∙ h    Tæ chøc     é  Ýnh  ñ   
­c¸n b Ch ph ­
TµichÝnh.
 
b.  ô   Êp 
Ph c thu  ót,¸p  ông   
h d c¸c møc  70%, 50%, 30%, 20%  ¬ng  Êp 
l c
bËc, chøc  ô  i víi
  v ®è     C«ng  ©n      ®éi qu¶n  ý,vËn  µnh,söa  ÷a 
nh viªnc¸c tæ    l  h   ch
® êng  ©y; c«ng  ©n    µm  Öc      ¹m 
d   nh viªn l vi ë c¸c tr LÆp,    èt vËn  µnh   
c¸c ch   h nh
sau:
­Møc 
  70%     ông  i víi
¸p d ®è  
Tr¹m  äc  ¹c,tr¹m Nh   ©n  éc tØnh 
Ng L     Xu thu   Thanh 
Ho¸
Tr¹m  ícS¬n, tr¹m Gi»ng  éc tØnh 
Ph      thu   Qu¶ng 
Nam      ½ ng
­§∙N
Tr¹m  äc  åi  ¹m  ¾c  
Ng H tr § Uy,  èt vËn  µnh  ¾c     éc 
ch   h § Lei thu tØnh Kon 
Tum
Tr¹m   Rø  éc tØnh 
IA  thu   Gia    ¹m    Ð   éc tØnh 
Rai Tr C N thu   §ak 
Lak.
­Møc 
  50%     ông  i víi
¸p d ®è   :
Tr¹m  ú 
K Anh  éc tØnh  µ   Ünh
thu   HT
Tr¹m  ¹ch  thuéc tØnh  õa 
B M∙    Th Thiªn­Hu Õ
  
Tr¹m  µ   ©n,  ¹m 
Ho Xu tr Qu¶ng  ¬n,  ¹m 
S tr Qu¶ng  Ýn,  ¹m    § ¾c  
T tr t¶iba 
N«ng  éc tØnh 
thu   §ak Lak
Chèt vËn  µnh 
  h Gi»ng,chètvËn  ¹nh  ícS¬n  éc tØnh 
    h Ph   thu   Qu¶ng 
Nam   
­
§∙N ½ ng
 
Chèt vËn  µnh 
  h §ak  thuéc tØnh 
T«    Kon 
Tum
Chèt vËn  µnh    ­Pl©ycu  éc tØnh 
  h Ch Sª   thu   Gia 
Lai
­Møc 
  30%     ông  i víi
¸p d ®è  
Chèt vËn  µnh  ôc  ¬n, chètvËn  µnh  È m   û,chètvËn  µnh   
  h M S    h C Thu     h Yªn
C¸tthuéc tØnh 
    Thanh Ho¸
Tr¹m Yªn  µnh, tr¹m 
Th   Nam   µn, chètvËn  µnh 
§    h Ngh Üa  µn  éc tØnh 
§ thu  
Ngh Ö  
An
Tr¹m  è  ¹ch,tr¹m L Ö   û  éc tØnh 
B Tr     Thu thu   Qu¶ng  ×nh
B
Tr¹m 
Cam   é  éc tØnh 
L thu   Qu¶ng  Þ
Tr
Tr¹m 
Phong  ¬n  éc tØnh  õa 
S thu   Th Thiªn­Hu Õ
  
Tr¹m  ï N¸  éc tØnh 
B   thu   S«ng  Ð
B
Chèt vËn  µnh  ú 
  h K Anh  éc tØnh  µ   Ünh
thu   HT
Chèt vËn  µnh 
  h Kr«ng 
N«,  ètvËn  µnh 
ch   h §ak 
N«ng  éc tØnh 
thu   §ak 
Lak
Chèt vËn  µnh 
  h Kon 
Tum   éc tØnh 
thu   Kon 
Tum
Tr¹m  Õn   
bi ¸p 500  Pl©ycu  éc tØnh 
KV  thu   Gia 
Lai.
3

­Møc 
  20%     ông  i víi
¸p d ®è  
Tr¹m  ¹c S¬n, chètvËn  µnh  ¹c S¬n  éc tØnh  µ   ×nh
L      h L  thu   Ho B
Tr¹m  ï Hµ   Ünh  éc tØnh  µ   Ünh
B  T thu   HT
Chèt vËn  µnh  §ån,chètvËn  µnh  ång  íithuéc tØnh 
  h Ba      h § H    Qu¶ng  ×nh
B
Chèt vËn  µnh 
  h Bu«n  Thuétthuéc tØnh 
Mª      §ak 
Lak
Tr¹m  è    ètvËn  µnh  ång  µithuéc tØnh 
B La,ch   h § Xo     S«ng  Ð.
B
Thêi h¹n  ëng  ô  Êp 
  h ph c thu  ót lµ 3 
h     n¨m.  C¸ch  Ýnh    ô  Êp 
t tr¶ ph c theo 
th«ng   è 
t s 16/L§TBXH­TT  µy  6­
ng 2­ 1993  ña  é  
c B Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ 
v
X∙  éi híng  Én  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp  hót vµ 
h  d th   ch ®é ph c thu    Th«ng   è  t s 05/LB­  
TT
ngµy  2­
4­ 1994  ña    é  
c Liªn B Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ  héi­ Ban  chøc 
v X∙      tæ 
c¸n bé   µichÝnh.
  ­T  
c. Phô   Êp u  ng, ¸p  ông 
  c l ®é  d møc   l ng  èithiÓu  i  íic«ng  ©n 
0,6 ¬ t   ®è v   nh
viªn qu¶n  ý,vËn  µnh, söa  ÷a, thÝ 
  l  h   ch   nghiÖ m   êng  ©y  µ  ¹m 
® d v tr 500     
KV ë
®Þa  µn  éc vïng nóicao  õng  Ëm,  ng  Çy;
b thu      r r ®å l
¸ dông 
p  møc  0,4 ¬ng  èithiÓu  i  íic«ng  ©n  
l t  ®è v   nh viªn qu¶n  ý,vËn 
  l 
hµnh,söa  ÷a,thÝ 
  ch   nghiÖm  êng  ©y  µ  ¹m 500  ë  a  µn  éc vïng
® d v tr   KV  ®Þ b thu    
trungdu,®ång 
   b»ng.
C¸ch  Ýnh    ô  Êp 
t tr¶ph c theo Th«ng   è 
t s 19/L§TBXH­TT  µy  6­
ng 2­ 1993 
cña  é 
B Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp 
  X∙      th   ch ®é ph c
l ®éng.

d. Phô  Êp  c  ¹i 
  c ®é h , nguy  Ó m,  dông 
hi ¸p  møc   l ng  èithiÓu  i  íi
0,4 ¬ t   ®è v  
c«ng  ©n    µm  Öc  ¹ tr¹m biÕn   
nh viªnl vi t     i ¸p 500    ¹m bï,tr¹m lÆp; C«ng  ©n  
kv,tr         nh
viªnsöa  ÷a  êng  ©y 
  ch ® d 500kv,lµm  Öc     
  vi ë trªncao  õ 20m   ëlªn.
t  tr     C¸ch  Ýnh 
t
tr¶phô  Êp 
  c theo  Th«ng   è 
ts 23/L§TBXH­TT  µy  6­
ng 2­ 1993  ña  é  
c B Lao  ng  ®é
­ Th¬ng 
  binh  µ  héi híng  Én  ùc  Ön  Õ     ô  Êp  c  ¹i,nguy 
v X∙    d th hi ch ®é ph c ®é h  
hiÓ m   µ 
v Th«ng   è 
ts 05/LB­ ngµy  2­
TT  4­ 1994  ña    é  
c LiªnB Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th
binh vµ    éi­Ban  chøc    é   é  µichÝnh.
  X∙ h    tæ  c¸n b ­B T  
e. Phô  Êp 
  c tr¸chnhiÖ m,    ông 
  ¸p d møc   ¬ng  èithiÓu  i víi tr ng 
0,2 l t  ®è     tæ  ë
c¸ctæ 
  qu¶n  ývËn  µnh  êng  ©y 
l  h ® d 500KV.
C¸ch  Ýnh    ô  Êp 
t tr¶ph c theo  Th«ng   è 
t s 17/L§TBXH­TT  µy  6­
ng 2­ 1993 
cña  é 
B Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp 
  X∙      th   ch ®é ph c
tr¸chnhiÖm   µ 
  v Th«ng  t05/LB­ ngµy  2­
TT  4­ 1994  ña    é  
c LiªnB Lao  ng    ­
®é ­ Th
¬ng binh vµ  héi­Ban  chøc    é   é  µichÝnh.
  X∙     tæ  c¸n b ­B T  
3.Ch Õ     Òn th ng  Ën  µnh  toµn:
  ®é ti   ë v h an 
¸ dông 
p  møc  20%  ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô  i  íic«ng  ©n     
l c b  v ®è v   nh viªn s¶n
xuÊt  iÖn, 
® qu¶n  ý vËn  µnh  Ö   èng 
l  h h th truyÒn    iÖn  õ 
t¶i® t 110    ë lªn,
KV tr    
c«ng  ©n    µm  Öc  ¹    ¹m  Õn  110    ëlªn,c«ng  ©n   
nh viªnl vi t i tr bi ¸p 
c¸c KV tr     nh viªn
söa  ÷a  Ý 
ch th nghiÖm  ÕtbÞ  iÖn  õ110  trëlªn.
thi   ® t  KV   
C¨n  vµo  i t ng ® îchëng  µ 
cø  ®è  î     v møc   Òn  ëng 
ti th nªu trªn. é  
  N¨ng îng
B l 
x©y  ùng 
d quy  Õ   ëng, ph¹t®Ó   ö  ông  îp lývµ  ã  Öu 
ch th    sd h     c hi qu¶  ån  Òn ngu ti  
th ng  µy.
ën
Quy  Õ   ëng  ©y  ùng    ÷ng 
ch th xd trªnnh nguyªn t¾c 
  sau:
­ C¨n  vµo  Öu 
  cø  hi qu¶  ng  ãp  ña  õng  êilao ®éng  Ó  Ön   
®ã gct ng     th hi qua
n¨ng  Êt chÊt l ng 
su    î c«ng  Öc:ngêi hoµn  µnh 
vi     th c«ng  Öc  êng 
vi th xuyªn   
b¶o
4

®¶m   toµn,æn   nh 
an    ®Þ cho s¶n  Êt kinh doanh  µ 
xu     v sinh ho¹tth×  îcth ng;
    ®  ë  
ngêi kh«ng  µn  µnh 
  ho th c«ng  Öc   
vi ®Ó x¶y  sù  è  iÖn, g©y  Öth¹icho 
ra  c ®   thi    
s¶n  Êtkinhdoanh  µ 
xu     v sinh ho¹tth× bÞ  ¹t;
      ph
­ChÊp  µnh  éiquy,kû  Ëtcña 
  h n    lu   doanh 
nghiÖp;
­ Quy  Õ  
  ch ph¶itham 
  kh¶o    Õn  ña  chøc 
ý ki c tæ  c«ng  oµn  íc khiban 
® tr    
hµnh.


II. æ  c h ø c  th ù c hi Ö n
 T


1. Bé 
  N¨ng îng ban  µnh 
l  h quy  Õ   ëng  Ën  µnh  toµn 
ch th vh an  sau    ã   
khic ý
kiÕn  èng  Êt cña  é 
th nh   B Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ  héi.
  X∙ 
Trªn c¬  ë    ông 
  s ¸p d quy  Õ   ëng  ãitrªn, é  
ch th n    N¨ng îng cïng víi é    
B l      Lao
B
®éng    ¬ng 
­ Th binh  µ  héi tiÕn  µnh 
v X∙    h kh¶o    ¸nh    Öu 
s¸t® gi¸hi qu¶  ña  Õ  
c ch
®é   ëng  Ën  µnh  toµn    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ 
th vh an  ®Ó tr   t  ph cho  Ðp    ông 
ph ¸p d
®èi víi µn  é íi iÖn  èc 
   to b l   ® Qu gia.
2. Thang ¬ng, b¶ng ¬ng  µ  Õ     ô  Êp ¬ng  îc thùc  Ön  õ
l   l v ch ®é ph c l ®  hi t  
ngµy  01­
01­ 1995.
3.Ch Õ     ëng  Ën  µnh  toµn  iÖn  ùc hiÖn  õ01­ 1995.
  ®é th vh an  ® th   t   04­
Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ 
qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é 
¸nh  B
Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ  héinghiªncøu    Õt.
  X∙      gi¶i quy
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản