Thông tư 12-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
125
lượt xem
2
download

Thông tư 12-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 70-TC/TCT ngày 18-8-1994 về việc thực hiện các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho thuê nhà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  B é  T µ I C H Ý N H  S è :12 T C/T C T  N G µ Y  11 T H¸ N G  2 N¨ M  1995 H í N G  D É N  B æ  S U N G  T H « N G    S è  70 T C/ T C T  N G µ Y   T 18/8/1994 V Ò  VI Ö C  T H ù C  HI Ö N   C  K H O ¶ N  T H U  N G © N  S¸ C H  N H µ  N í C C¸ ® è I V íI O ¹ T  ® é N G  C H O  T H U ª N H µ  H TiÕp theo Th«ng   è  TC/  ts 70  TCT   µy  ng 18/8/1994:"Híng dÉn  ùc hiÖn      th   c¸c kho¶n    thu  ©n   Ng s¸ch  i  íiviÖc  Êp  Êy  ®è v   c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  nh quy sh nhµ  , quyÒn  ö  ông  t    ¹  «   Þ  ë  sd ®Ê ë t i th theo  ® NghÞ   nh  è  ®Þ s 60/CP  µy    ng 5 th¸ng 7    n¨m 1994  µ  Öc  v vi mua  vµ  b¸n  kinh doanh  µ      nh ë theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/CP  µy  th¸ng7  ng 5    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ";§ Ó   ïhîp víi   ×nh  c Ch ph   ph       h c¸c thøc  cña  ¹t®éng  ho   cho thuªnhµ  Ôn      di ra trong thùc tÕ,Bé   µi chÝn  íng dÉn  ô       T  h  c thÓ  Öc  vi qu¶n  ýthu Ng ©n  l    s¸ch ®èi víi ¹t®éng  µy           ho n nh sau: 1) C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ,c¬      quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp,®oµn  Ó, lùc   th     l ng vò  î   trang,c¸nh©n  ã  µ     c nh cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ     trong nícvµ  ícngoµi     n    thuªph¶ikhaib¸o víi ¬            quan  Õ  µ  ép    ¹ thuÕ  µ    c thu v n c¸clo i   v thu kh¸cvµo  ©n     Ng s¸ch Nhµ   ícnh    n   sau: ­Thu Õ     m«n  µi; b ­Thu Õ     doanh  thu; ­Thu Õ   îtøc;   l  i ­Thu Õ   µ  t;   nh ®Ê ­C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c Ph¸p  Ët(nÕu  ã). lu   c §èi víiquü  µ    éc  ë  ÷u  µ  íc chuyÓn     nh ë thu s h nh n   sang  ¬ng  ph thøc kinh  doanh  ×  th kh«ng  éc  i  îng  ép  Õ   thu ®è t n thu doanh  thu,thuÕ   î tøc  µ   ùc   li  m th   hiÖn  Öc  vi thu  ép  ©n   n Ng s¸ch  µ   íc theo  Nh n   quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng    è  t s 08/LB  ­ ngµy  TT  10/2/1993  ña  ªnBé   µi chÝnh    ©y  ùng  íng dÉn  Öc    µ  c li   T   ­X d h  vi thu v qu¶n  ýsö  ông  Òn thu vÒ   l  d ti     cho    µ    éc së  ÷u  µ   ícvµ  thuªnh ë thu   h Nh n   Th«ng   t sè 09/TC  TT   µy  ­  ng 10/2/93 cña  é   µi chÝnh  íng  Én  Ýnh  µ    BT  h d t v thu  ép  n khÊu hao  ¬  c b¶n  i víi µ    éc së  ÷u  µ   íccho  ®è    nh ë thu   h Nh n   thuª. 2)  èi víiviÖc  thuÕ  §   thu  doanh  vµ  Õ  î tøc ® îc híng  Én  ô  Ó  thu  thu l       i d c th nh  sau: a) V Ò   Õ    thu doanh   thu:Doanh    Þu  Õ  µ toµn  é  è  Òn thu vÒ   thu ch thu l   b s ti     cho    µ,cha  õm ét  thuªnh   tr   kho¶n  Ý  ph tæn  µo. n Trêng  îp ngêithuªnhµ    Òn thuªtr ccho  Òu  h     tr¶ti     í   nhi th¸ng,nhiÒu    n¨m, doanh  chÞu  Õ  thu  thu doanh  lµ toµn  é  è  Òn  êi thuª®∙    íc thu    b s ti ng     tr¶tr   bao  å m   sè  Òn chisöa  ÷a,x©y  ùng  ¹nhµ... ngêithuªtr¶(nÕu  ã) g c¶  ti     ch   d l i   do       c  ® îc ghi trong  îp  ng     h ®å thuª.Trêng  îp    h trong  êigian  th   thuª cã  iÒu   ® chØnh  t¨ng gi¸cho     thuªth×    doanh  chÞu  Õ  thu  thu doanh  bao  å m   doanh    thu  g c¶  thu ®iÒu  chØnh. b)  Ò   Õ  î tøc:C¨n  vµo  Òu    Òu  vµ  Òu  cña  Ët  V thu l    i cø  §i 14, §i 15  §i 20  Lu Thu Õ   î tøc  µ  Ët    l i v Lu bæ sung  ét  è  Òu  ña  Ët  Õ  î tøc    Öc    m s §i c Lu thu l   i , vi x¸c ®Þnh  è  Õ  îtøc ph¶inép  i víi õng  i t ng cã  ¹t®éng  s thu l    i   ®è     t ®è  î   ho   cho    µ  thuªnh nh  sau:
  2. 2 ­  èi víitæ  §     chøc    ©n  c¸ nh kh«ng  ph¶i lµ doanh     nghiÖp  : c¸c hé    nh     gia ®×nh,    chøc  µnh  Ýnh  ù  c¸c tæ  h ch s nghiÖp, ®oµn  Ó, lùc l ng  ò    th    î v trang.. c¸   . nhµ  cho  thuª.C¬     quan  Õ    vµo  µiliÖu ®iÒu    ã  Òn  n  nh   thu c¨n cø  t    trac quy Ê ®Þ lî tøc chÞu  Õ    Ýnh  è  Õ  î tøc ph¶inép, kÓ   tr ng  îp thu  Òn    i thu ®Ó t s thu l     i     c¶  ë h   ti   thuªnhµ  íc cho  Òu    tr   nhi th¸ng,quý,n¨m. Thu Õ   î tøc ® îcnép    iÓ m   ïng       l      i døt ® c  víi Õ   thu doanh    thu theo quy  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  Õ.thu ­ §èi víic¸c doanh         nghiÖp  ã  ¹t®éng  c ho   cho thuªnhµ, thuªphßng        ph¶i  h¹ch to¸n riªng kÕt      qu¶  ¹t®éng  ho   cho thuª nhµ, thuª phßng  µ  îc t¹m  ép        v®  n thuÕ  îtøc hµng  l    i th¸ng,thanh      Õt to¸nn¨m.   to¸nkhiquy     Trêng  îp thu tiÒn cho    µ  íccho  Òu  h      thuªnh tr   nhi n¨m  ép  Õ  n thu doanh    thu 1  Çn  l theo  iÓ m   nªu  ® a  trªn, îtøc chÞu  Õ    Õt    µng       li thu khiquy to¸nh n¨m  w äc   ® x¸c®Þnh    b»ng    (=)Doanh    õ(­  Õ  thu tr   ) thu doanh    ∙  ép,sè  thu ® n   cßn  ¹ chia(:) l i    cho  è  s n¨m  ∙    Òn    ® tr¶ti , sau    õ(­    ®ã tr   ) c¸c kho¶n    Ý   îp  ý,hîp  Ö  ña  chiph h l   lc n¨m  Õt to¸n. quy   Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    µnh,c¸c ®Þa  ¬ng  qu¸ tr     n cv   c¸c ng    ph cÇn  ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ¸nh v B T   ®Ó xem  Ðt gi¶i x     Õt. quy
Đồng bộ tài khoản