Thông tư 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: trucmoc

Thông tư 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ

1

Th«ng t
cña Bé Tµi chÝnh Sè 120/2003/TT­BTC 
ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc Híng dÉn thi hµnh 
NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ 
quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 
vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt 
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng


C¨n  cø LuËt  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng  (GTGT)  sè 02/1997/QH9  
ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997;
C¨n   cø   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ 
GTGT sè 07/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003;
C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   158/2003/N§­CP   ngµy   10/12/2003   cña 
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa  
®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT; 
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh  
phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc cña  
Bé Tµi chÝnh.
Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau:


a­ ph¹m vi ¸p dông thuÕ GTGT 


I­ §èi tîng chÞu thuÕ, ®èi tîng nép thuÕ GTGT: 


1­ §èi tîng chÞu thuÕ GTGT: 
§èi tîng chÞu thuÕ GTGT lµ hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n 
xuÊt, kinh doanh vµ tiªu dïng ë ViÖt Nam (bao gåm c¶ hµng hãa, 
dÞch vô mua cña tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi), trõ c¸c ®èi tîng 
kh«ng chÞu thuÕ nªu t¹i Môc II, PhÇn A Th«ng t nµy.
2­ §èi tîng nép thuÕ GTGT:
C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng 
ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ë ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt ngµnh 
nghÒ, h×nh thøc, tæ chøc kinh doanh (gäi chung lµ c¬ së kinh 
doanh) vµ tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã nhËp khÈu hµng hãa, mua dÞch 
vô tõ níc ngoµi chÞu thuÕ GTGT (gäi chung lµ ngêi nhËp khÈu) 
®Òu lµ ®èi tîng nép thuÕ GTGT.
Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô bao 
gåm: 
­   C¸c   tæ   chøc   kinh   doanh   ®îc   thµnh   lËp   vµ   ®¨ng   ký   kinh 
doanh theo LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc vµ LuËt 
Hîp t¸c x∙;
­ C¸c tæ chøc kinh tÕ cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh 
trÞ ­ x∙ héi, tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp, ®¬n 
vÞ vò trang nh©n d©n, tæ chøc sù nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kh¸c; 
2

­ C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi 
tham gia hîp t¸c kinh doanh theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt 
Nam; c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh ë ViÖt 
Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t  theo LuËt ®Çu t  níc ngoµi 
t¹i ViÖt Nam; 
­ C¸ nh©n, hé gia ®×nh, nhãm ngêi kinh doanh ®éc lËp vµ c¸c 
®èi   tîng   kinh   doanh   kh¸c   cã   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh, 
nhËp khÈu.


II­ §èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT:


Hµng hãa, dÞch vô sau ®©y kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT:
1­ S¶n phÈm trång  trät  (bao gåm c¶ s¶n phÈm rõng trång), 
ch¨n nu«i, thuû s¶n, h¶i s¶n nu«i trång, ®¸nh b¾t cha chÕ biÕn 
thµnh c¸c s¶n phÈm kh¸c hoÆc míi s¬ chÕ th«ng thêng cña c¸c tæ 
chøc, c¸ nh©n tù s¶n xuÊt, trùc tiÕp ®¸nh b¾t b¸n ra.
C¸c s¶n phÈm míi qua s¬ chÕ th«ng thêng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 
nµy lµ c¸c s¶n phÈm míi ®îc ph¬i, sÊy kh«,  íp ®«ng, lµm s¹ch, 
bãc   vá,   mµ   cha   ®îc   chÕ   biÕn   ë   møc   ®é   cao   h¬n   hoÆc   chÕ   biÕn 
thµnh c¸c s¶n phÈm hµng hãa kh¸c. 
VÝ dô:  ph¬i, sÊy kh«, bãc vá, t¸ch h¹t c¸c s¶n phÈm n«ng 
nghiÖp;  íp ®¸,  íp muèi, ph¬i kh« c¸, t«m vµ c¸c s¶n phÈm thuû 
s¶n, h¶i s¶n nu«i trång, ®¸nh b¾t kh¸c.
2­ S¶n phÈm lµ gièng vËt nu«i, gièng c©y trång, nh: trøng 
gièng,   con   gièng,   c©y   gièng,   h¹t   gièng,  tinh   dÞch,   ph«i,   vËt 
liÖu di truyÒn ë c¸c kh©u nu«i trång, nhËp khÈu vµ kinh doanh 
th¬ng m¹i. S¶n phÈm gièng  vËt nu«i, c©y trång  thuéc  ®èi tîng 
kh«ng chÞu thuÕ GTGT lµ s¶n phÈm do c¸c c¬ së nhËp khÈu, kinh 
doanh th¬ng m¹i cã giÊy ®¨ng ký kinh doanh gièng vËt nu«i, c©y 
trång do c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cÊp. §èi víi s¶n phÈm lµ gièng 
vËt   nu«i,   c©y   trång   thuéc   lo¹i   nhµ   níc   ban   hµnh   tiªu   chuÈn, 
chÊt lîng ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn do nhµ níc quy ®Þnh.
3­ S¶n phÈm muèi bao gåm: muèi s¶n xuÊt tõ níc biÓn, muèi 
má tù nhiªn, muèi tinh, muèi i­èt.
4­   Hµng   ho¸   nhËp   khÈu   sau   ®©y   thuéc   ®èi   tîng   kh«ng   chÞu 
thuÕ GTGT:
­   ThiÕt   bÞ,   m¸y   mãc,   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   chuyªn   dïng   n»m 
trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ vËt t  x©y dùng thuéc lo¹i trong 
níc cha s¶n xuÊt ®îc nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh 
nghiÖp; 
­ ThiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuéc lo¹i 
trong níc cha s¶n xuÊt ®îc nhËp khÈu ®Ó sö dông trùc tiÕp vµo 
ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ;
­ M¸y bay, dµn khoan, tµu thuû thuéc lo¹i trong níc cha s¶n 
xuÊt ®îc thuª cña níc ngoµi dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh.
­ ThiÕt  bÞ, m¸y mãc, phô tïng,  ph¬ng  tiÖn  vËn t¶i chuyªn 
dïng vµ vËt t  cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m 
3

dß, ph¸t triÓn má dÇu khÝ; phô tïng, khÝ tµi m¸y bay, thiÕt bÞ 
®Æc chñng chuyªn dïng cho m¸y bay (lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt 
®îc)
Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh nhËp khÈu d©y chuyÒn 
thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT nhng 
trong d©y chuyÒn ®ång bé ®ã cã c¶ lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc trong 
níc ®∙ s¶n xuÊt ®îc th× kh«ng tÝnh thuÕ GTGT cho c¶ d©y chuyÒn 
thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé.
Doanh nghiÖp trong trêng hîp nµy bao gåm c¸c doanh nghiÖp 
thµnh   lËp   theo   LuËt  Doanh   nghiÖp   Nhµ   níc,   LuËt   Doanh   nghiÖp, 
LuËt Hîp t¸c x∙; c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn 
níc ngoµi tham gia hîp t¸c kinh doanh theo LuËt §Çu t níc ngoµi 
t¹i   ViÖt   Nam;   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   níc   ngoµi   ho¹t   ®éng   kinh 
doanh ë ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt ®Çu 
t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
VÝ dô: C«ng ty DÖt A nhËp khÈu mét sè m¸y dÖt lo¹i trong n­
íc cha s¶n xuÊt ®îc, trong ®ã cã c¶ mét sè m« t¬ ®iÖn ®ång bé 
cña m¸y dÖt lµ lo¹i trong níc ®∙ s¶n xuÊt ®îc th× m« t¬ nhËp 
khÈu ®ång bé nµy còng kh«ng chÞu thuÕ GTGT.
§Ó x¸c ®Þnh hµng hãa thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT ë 
kh©u nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy, c¬ së nhËp khÈu ph¶i xuÊt 
tr×nh cho c¬ quan H¶i quan c¸c hå s¬ sau:
+ Hîp ®ång nhËp khÈu. 
Trêng hîp nhËp khÈu uû th¸c ph¶i cã thªm Hîp ®ång uû th¸c 
nhËp khÈu. 
Trêng hîp c¬ së ®∙ tróng thÇu cung cÊp hµng hãa cho c¸c ®èi 
tîng, sö dông cho c¸c môc ®Ých quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy ph¶i cã 
thªm GiÊy b¸o tróng thÇu vµ hîp ®ång b¸n cho c¸c doanh nghiÖp 
theo kÕt qu¶ ®Êu thÇu.
Trêng hîp C«ng ty cho thuª tµi chÝnh nhËp khÈu ®Ó cho thuª 
tµi chÝnh ph¶i cã thªm Hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh.
Trêng  hîp  nhËp  khÈu ®Ó nghiªn  cøu  khoa  häc vµ ph¸t  triÓn 
c«ng nghÖ ph¶i cã thªm V¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn giao 
nhiÖm vô cho c¸c tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n, ®Ò 
tµi nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ hoÆc Hîp ®ång 
khoa häc vµ c«ng nghÖ gi÷a bªn ®Æt hµng vµ bªn nhËn ®Æt hµng 
thùc hiÖn hîp ®ång khoa häc vµ c«ng nghÖ. 
+ X¸c nhËn cña Gi¸m ®èc doanh nghiÖp hoÆc thñ trëng c¬ quan 
nghiªn cøu khoa häc vÒ c¸c lo¹i hµng hãa nhËp khÈu ®Ó sö dông 
lµm tµi s¶n cè ®Þnh; sö dông trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng nghiªn cøu 
khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ; sö dông vµo ho¹t ®éng th¨m 
dß, ph¸t triÓn má dÇu khÝ; lµ lo¹i chuyªn dïng cho m¸y bay. 
Riªng  ®èi  víi  m¸y  bay,  giµn khoan,  tÇu thuû thuª cña níc 
ngoµi, lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, dïng cho s¶n xuÊt, kinh 
doanh kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT, c¸c c¬ së ®i thuª chØ ph¶i xuÊt 
tr×nh cho c¬ quan H¶i quan hîp ®ång thuª ký víi níc ngoµi. 
C¸c lo¹i hµng ho¸ nhËp khÈu trªn thuéc lo¹i trong níc cha 
s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo danh môc c¸c 
4

lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng, vËt t 
x©y dùng, vËt t, phô tïng trong níc ®∙ s¶n xuÊt ®îc do Bé KÕ 
ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh.
5­ Nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc do nhµ níc b¸n cho ngêi ®ang 
thuª   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   61/CP   ngµy   5/7/1994   cña 
ChÝnh phñ vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë.
6­ ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt.
7­ DÞch vô tÝn dông vµ quü ®Çu t bao gåm ho¹t ®éng cho vay 
vèn, b¶o l∙nh cho vay, chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ 
trÞ nh  tiÒn, b¸n tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay ®Ó thu håi nî, cho 
thuª tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông t¹i ViÖt Nam; 
c¸c ho¹t ®éng chuyÓn nhîng vèn theo Ph¸p luËt vµ ho¹t ®éng kinh 
doanh chøng kho¸n.
Ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n nªu t¹i ®iÓm nµy bao gåm 
c¸c ho¹t ®éng nh  m«i giíi, tù doanh, qu¶n lý danh môc ®Çu t, 
b¶o l∙nh ph¸t hµnh, t vÊn ®Çu t chøng kho¸n.
8­ B¶o hiÓm nh©n thä; b¶o hiÓm häc sinh vµ c¸c dÞch vô b¶o 
hiÓm con ngêi nh  b¶o hiÓm tai n¹n thuû thñ, thuyÒn viªn, b¶o 
hiÓm tai n¹n con ngêi (bao gåm c¶ b¶o hiÓm tai n¹n, sinh m¹ng, 
kÕt hîp n»m viÖn), b¶o hiÓm tai n¹n hµnh kh¸ch, b¶o hiÓm kh¸ch 
du lÞch, b¶o hiÓm tai n¹n l¸i ­ phô xe vµ ngêi ngåi trªn xe, 
b¶o   hiÓm   cho   ngêi   ®×nh   s¶n,   b¶o   hiÓm   trî   cÊp   n»m   viÖn   phÉu 
thuËt, b¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n, b¶o hiÓm ngêi sö dông ®iÖn 
vµ c¸c b¶o hiÓm kh¸c liªn quan ®Õn con ngêi; b¶o hiÓm vËt nu«i, 
c©y trång, b¶o hiÓm n«ng nghiÖp kh¸c vµ c¸c lo¹i b¶o hiÓm kh«ng 
nh»m môc ®Ých kinh doanh nh b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o 
hiÓm lao ®éng.
9­ DÞch vô kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh, phßng dÞch bÖnh, dÞch vô 
sinh ®Î cã kÕ ho¹ch, dÞch vô ®iÒu dìng søc khoÎ, phôc håi chøc 
n¨ng cho ngêi bÖnh vµ dÞch vô thó y. 
10­   C¸c   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   thuéc   lÜnh   vùc   v¨n   ho¸,   nghÖ 
thuËt, thÓ dôc, thÓ thao díi ®©y:
­   Ho¹t   ®éng   v¨n   ho¸,   triÓn   l∙m   vµ   thÓ   dôc,   thÓ   thao,   tæ 
chøc luyÖn tËp, thi ®Êu mang tÝnh phong trµo, quÇn chóng, kh«ng 
thu   tiÒn   hoÆc  cã   thu  tiÒn   díi  h×nh   thøc   b¸n  vÐ  vµo   xem,   thu 
tiÒn luyÖn tËp nhng kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh. C¸c kho¶n 
doanh thu kh¸c nh: b¸n hµng ho¸, cho thuª s©n b∙i, gian hµng 
t¹i héi chî, triÓn l∙m... ph¶i chÞu thuÕ GTGT.
­ Ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt nh: tuång, chÌo, c¶i l¬ng, 
ca, móa, nh¹c, kÞch, xiÕc; ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt kh¸c 
vµ dÞch vô tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt. 
­ S¶n xuÊt phim c¸c lo¹i (phim ®∙ ghi h×nh) kh«ng ph©n biÖt 
chñ ®Ò, lo¹i h×nh phim.
­ NhËp khÈu phim ®∙ ghi h×nh, ph¸t hµnh vµ chiÕu phim nhùa, 
phim vi­®i­« tµi liÖu: 
+ §èi víi phim nhùa kh«ng ph©n biÖt chñ ®Ò, lo¹i phim.  
+ §èi víi phim ghi trªn b¨ng h×nh, ®Üa h×nh chØ lµ phim tµi 
liÖu, phãng sù, khoa häc. 
5

Lo¹i phim vµ chñ ®Ò phim ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh cña 
Bé V¨n ho¸ vµ Th«ng tin.
11­ D¹y häc, d¹y nghÒ bao gåm: d¹y v¨n hãa, ngo¹i ng÷, tin 
häc,   d¹y   móa,   h¸t,   héi   ho¹,   nh¹c,   kÞch,   xiÕc,   thÓ   dôc,   thÓ 
thao, nu«i d¹y trΠvµ d¹y c¸c nghÒ kh¸c nh»m ®µo t¹o, båi dìng 
n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, kiÕn thøc chuyªn m«n nghÒ nghiÖp cho 
mçi ngêi.
12­ Ph¸t sãng truyÒn thanh, truyÒn h×nh theo ch¬ng tr×nh, 
b»ng nguån tiÒn Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp.
13­ XuÊt b¶n, nhËp khÈu vµ ph¸t hµnh: b¸o, t¹p chÝ, b¶n tin 
chuyªn  ngµnh, s¸ch chÝnh trÞ, s¸ch gi¸o khoa (kÓ c¶ díi d¹ng 
b¨ng   hoÆc   ®Üa   ghi   tiÕng,   ghi   h×nh,   d÷   liÖu   ®iÖn   tö),   gi¸o 
tr×nh, s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËt (s¸ch in c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, 
c¸c V¨n kiÖn, NghÞ quyÕt, v¨n b¶n ph¸p quy kh¸c); s¸ch khoa häc 
kü   thuËt;   s¸ch   in   b»ng   ch÷   d©n   téc   thiÓu   sè,   tranh,   ¶nh,   ¸p 
phÝch tuyªn truyÒn cæ ®éng; in tiÒn vµ c¸c chøng chØ cã gi¸ trÞ 
nh  tiÒn (sÐc, tr¸i phiÕu, ng©n phiÕu, tÝn phiÕu...); tiÒn mÆt 
tõ níc ngoµi chuyÓn vÒ ViÖt Nam.
B¸o, t¹p chÝ,  b¶n  tin  chuyªn  ngµnh,  bao gåm c¶ ho¹t ®éng 
truyÒn trang b¸o, t¹p chÝ, b¶n tin chuyªn ngµnh.
S¸ch chÝnh trÞ lµ s¸ch tuyªn truyÒn ®êng lèi chÝnh trÞ cña 
§¶ng vµ Nhµ níc phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ theo chuyªn ®Ò, chñ 
®Ò,   phôc   vô   c¸c   ngµy   kû   niÖm,   ngµy   truyÒn   thèng   cña   c¸c   tæ 
chøc,  c¸c cÊp, c¸c ngµnh,  ®Þa ph¬ng; c¸c lo¹i s¸ch thèng kª, 
tuyªn truyÒn phong trµo ngêi tèt viÖc tèt; s¸ch in c¸c bµi ph¸t 
biÓu, nghiªn cøu lý luËn cña l∙nh ®¹o §¶ng vµ Nhµ níc.
S¸ch gi¸o khoa lµ s¸ch dïng ®Ó gi¶ng d¹y vµ häc tËp trong 
tÊt c¶ c¸c cÊp tõ mÇm non ®Õn phæ th«ng trung häc (bao gåm c¶ 
s¸ch tham kh¶o dïng cho gi¸o viªn vµ häc sinh phï hîp víi néi 
dung ch¬ng tr×nh gi¸o dôc).
S¸ch gi¸o tr×nh lµ s¸ch dïng ®Ó gi¶ng d¹y vµ häc tËp trong 
c¸c   trêng   ®¹i   häc,   cao   ®¼ng,   trung   häc   chuyªn   nghiÖp   vµ   d¹y 
nghÒ.
S¸ch v¨n b¶n ph¸p luËt lµ s¸ch in c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p 
luËt cña Nhµ níc.
S¸ch khoa häc kü thuËt lµ s¸ch dïng ®Ó giíi thiÖu, híng dÉn 
nh÷ng kiÕn thøc khoa häc, kü thuËt cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn s¶n 
xuÊt vµ c¸c ngµnh khoa häc, kü thuËt.
S¸ch in b»ng ch÷ d©n téc thiÓu sè bao gåm c¶ s¸ch in song 
ng÷ ch÷ phæ th«ng vµ ch÷ d©n téc thiÓu sè.
Tranh, ¶nh, ¸p phÝch, c¸c lo¹i tê r¬i, tê gÊp phôc vô cho 
môc ®Ých tuyªn truyÒn, cæ ®éng,  khÈu hiÖu, ¶nh l∙nh tô, §¶ng 
kú, Quèc kú, §oµn kú, §éi kú.
B¨ng, ®Üa ©m thanh hoÆc ghi h×nh ghi néi dung c¸c lo¹i s¸ch 
trªn.
14­ DÞch vô c«ng céng nh  vÖ sinh, tho¸t níc; duy tr× vên 
thó,   vên   hoa,   c«ng   viªn,   c©y   xanh   ®êng   phè,   chiÕu   s¸ng   c«ng 
6

céng; dÞch vô tang lÔ. C¸c dÞch vô nµy kh«ng ph©n biÖt nguån 
kinh phÝ chi tr¶.
DÞch vô c«ng céng vÒ vÖ sinh, tho¸t níc ®êng phè bao gåm 
c¸c ho¹t ®éng thu, dän, vËn chuyÓn, xö lý r¸c vµ chÊt phÕ th¶i, 
tho¸t níc, xö lý níc th¶i.
Duy tr× vên thó, c«ng viªn bao gåm ho¹t ®éng qu¶n lý, trång 
c©y, ch¨m sãc, b¶o vÖ chim, thó, c©y ë c¸c c«ng viªn, vên thó, 
khu vùc c«ng céng, vên quèc gia. 
DÞch vô tang lÔ bao gåm c¸c ho¹t ®éng cho thuª nhµ, xe « t« 
phôc vô tang lÔ cña c¸c tæ chøc lµm dÞch vô tang lÔ; mai t¸ng, 
ho¶ t¸ng.
C¸c ho¹t ®éng cã thu phÝ, lÖ phÝ theo chÕ ®é phÝ vµ lÖ phÝ 
cña Nhµ níc th× kho¶n thu nµy kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ 
GTGT. 
15­ Duy tu, söa ch÷a, phôc chÕ, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n 
hãa, nghÖ thuËt, c«ng tr×nh phôc vô lîi Ých c«ng céng, c¬ së h¹ 
tÇng vµ nhµ t×nh nghÜa b»ng nguån vèn ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ 
vèn viÖn trî nh©n ®¹o, kÓ c¶ trêng hîp ®îc nhµ níc cÊp hç trî 
mét phÇn vèn kh«ng qu¸ 30% tæng sè vèn thùc chi cho c«ng tr×nh.
16­ VËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt, xe ®iÖn 
cña c¸c c¬ së vËn t¶i xe buýt, xe ®iÖn ®îc thµnh lËp vµ ho¹t 
®éng theo quy chÕ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i phôc vô nhu cÇu ®i 
l¹i cña nh©n d©n trong néi thµnh, néi thÞ, trong c¸c khu c«ng 
nghiÖp   hoÆc   gi÷a   thµnh   thÞ   víi   khu   c«ng   nghiÖp   l©n   cËn   theo 
tuyÕn ®êng, ®iÓm ®ç, thêi gian ch¹y, gi¸ vРcíc do cÊp cã thÈm 
quyÒn quy ®Þnh.
17­ §iÒu tra c¬ b¶n cña nhµ níc do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp 
ph¸t kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn (bao gåm ®iÒu tra, th¨m dß ®Þa chÊt 
kho¸ng  s¶n, tµi nguyªn níc, khÝ tîng thuû v¨n, m«i trêng; ®o 
®¹c, lËp b¶n ®å).
18­ Tíi, tiªu níc phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; níc s¹ch do 
tæ chøc, c¸ nh©n tù khai th¸c t¹i ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, 
vïng s©u, vïng xa ®Ó phôc vô cho sinh ho¹t ë n«ng th«n, miÒn 
nói, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa. 
19­   Vò   khÝ,   khÝ   tµi   chuyªn   dïng   phôc   vô   quèc   phßng,   an 
ninh.
­ Danh môc vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô quèc phßng, 
an ninh  quy  ®Þnh  t¹i Phô lôc sè 3 ban hµnh kÌm theo  Th«ng  t
nµy.
C¸c vò khÝ, khÝ tµi nµy bao gåm c¸c s¶n phÈm hoµn chØnh, 
®ång bé hoÆc c¸c bé phËn, linh kiÖn, bao b× chuyªn dïng ®Ó l¾p 
r¸p, b¶o qu¶n s¶n phÈm hoµn chØnh.
Ho¹t ®éng söa ch÷a vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô quèc 
phßng, an ninh do c¸c doanh nghiÖp cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng 
an thùc hiÖn.
­   Vò   khÝ,   khÝ   tµi   (kÓ   c¶   vËt   t,   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ,   phô 
tïng)   chuyªn   dïng   phôc   vô   cho   quèc   phßng,   an   ninh   nhËp   khÈu 
thuéc diÖn ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ 
7

xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu hoÆc nhËp khÈu theo h¹n ng¹ch hµng 
n¨m ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu 
thuÕ GTGT. 
C¬ së nhËp khÈu vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô quèc 
phßng,  an ninh thuéc diÖn kh«ng  chÞu thuÕ GTGT nãi trªn ph¶i 
göi cho c¬ quan H¶i quan c¸c hå s¬ sau:
+ GiÊy x¸c nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu phôc vô quèc phßng, an 
ninh cña Bé Quèc phßng hoÆc Bé C«ng an.
+ Danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu trong chØ tiªu h¹n ng¹ch nhËp 
khÈu   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   (do   Bé   Th¬ng   m¹i   hoÆc 
Tæng côc H¶i quan cÊp).
+ Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu (trêng hîp nhËp khÈu uû th¸c).
20­ Hµng nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau: hµng viÖn trî 
nh©n   ®¹o,   viÖn   trî   kh«ng   hoµn   l¹i   (bao   gåm   c¶   hµng   ho¸   nhËp 
khÈu thuéc nguån vèn ODA kh«ng hoµn l¹i), quµ tÆng cho c¬ quan 
Nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ­x∙ héi, tæ chøc 
x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; 
quµ biÕu, quµ tÆng cho c¸ nh©n ë ViÖt Nam; ®å dïng cña c¸c tæ 
chøc,  c¸ nh©n níc ngoµi theo tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i  giao; 
hµng mang theo ngêi trong tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ; hµng lµ 
®å dïng cña ngêi ViÖt Nam ®Þnh c  ë níc ngoµi khi vÒ níc mang 
theo.
Møc hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT 
ë kh©u nhËp khÈu theo møc miÔn thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i LuËt 
thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn   thi 
hµnh.
Hµng ho¸ nhËp khÈu cña tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng miÔn 
trõ   ngo¹i   giao   theo   Ph¸p   lÖnh   miÔn   trõ   ngo¹i   giao   ®îc   hëng 
quyÒn  u ®∙i miÔn trõ thuÕ GTGT theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trêng 
hîp mua hµng hãa, dÞch vô t¹i ViÖt Nam cã thuÕ GTGT sÏ ®îc hoµn 
thuÕ theo híng dÉn t¹i §iÓm 8, Môc I, PhÇn D Th«ng t  nµy. §èi 
tîng, hµng hãa, thñ tôc hå s¬ ®Ó ®îc hëng  u ®∙i miÔn trõ thuÕ 
GTGT híng dÉn t¹i ®iÓm nµy thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t 
sè 08/2003/TT­BTC ngµy 15/1/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc 
hiÖn   hoµn   thuÕ   GTGT   ®èi   víi   c¬   quan   ®¹i   diÖn   ngo¹i   giao,   c¬ 
quan l∙nh sù vµ c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt 
Nam.
§èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ hµng hãa viÖn trî nh©n ®¹o, 
viÖn   trî   kh«ng   hoµn  l¹i   ph¶i   cã  v¨n  b¶n   x¸c  nhËn   cña   Bé  Tµi 
chÝnh.
Tæng côc H¶i quan híng dÉn cô thÓ hå s¬, thñ tôc xö lý hµng 
nhËp khÈu kh«ng ph¶i chÞu thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu trong c¸c 
trêng hîp nµy. 
21­ Hµng ho¸ b¸n cho c¸c tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi ®Ó 
viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam; 
Thñ tôc ®Ó c¸c tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi mua hµng ho¸ 
t¹i ViÖt Nam ®Ó viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho 
ViÖt   Nam   ®îc   miÔn   thuÕ   GTGT:   c¸c   tæ   chøc   quèc   tÕ,   ngêi   níc 
8

ngoµi ph¶i cã v¨n b¶n göi cho c¬ së b¸n hµng trong ®ã ghi râ 
tªn tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi mua hµng ®Ó viÖn trî nh©n 
®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam, sè lîng hoÆc gi¸ trÞ 
lo¹i hµng mua; v¨n b¶n x¸c nhËn cña Bé Tµi chÝnh vÒ kho¶n viÖn 
trî nµy.
Khi b¸n hµng, c¬ së ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo ®óng quy ®Þnh t¹i 
§iÓm 5.1, Môc IV, PhÇn B Th«ng t  nµy, trªn ho¸ ®¬n ghi râ lµ 
hµng   b¸n   cho   tæ   chøc,   ngêi   níc   ngoµi   ®Ó   viÖn   trî   kh«ng   hoµn 
l¹i, viÖn trî nh©n ®¹o kh«ng tÝnh thuÕ GTGT vµ lu gi÷ v¨n b¶n 
cña tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ®Ó 
lµm c¨n cø kª khai vµ quyÕt to¸n thuÕ. 
22­ Hµng chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh, mîn ®êng qua ViÖt Nam; hµng 
t¹m   nhËp   khÈu,   t¸i   xuÊt   khÈu;   hµng   t¹m   xuÊt   khÈu,   t¸i   nhËp 
khÈu; nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt 
khÈu theo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng xuÊt khÈu ®∙ ký víi níc 
ngoµi.
Hµng   ho¸   thuéc   diÖn   kh«ng   chÞu   thuÕ   GTGT   trong   trêng   hîp 
nµy do c¬ quan H¶i quan gi¶i quyÕt. Tæng côc H¶i quan híng dÉn 
thñ tôc ®Ó x¸c ®Þnh vµ xö lý kh«ng thu thuÕ GTGT trong c¸c tr­
êng hîp nµy.
23­ Hµng hãa, dÞch vô cung øng cho c¸c ®èi tîng vµ trêng 
hîp sau ®©y:
­ Hµng hãa, dÞch vô cung øng trùc tiÕp cho vËn t¶i quèc tÕ 
nh: cung øng nhiªn liÖu, nguyªn vËt liÖu, phô tïng, níc vµ c¸c 
lo¹i thùc phÈm, suÊt ¨n phôc vô hµnh kh¸ch, dÞch vô vÖ sinh cho 
tÇu biÓn, m¸y bay, tÇu ho¶ quèc tÕ, bèc xÕp hµng hãa xuÊt khÈu.
­ VËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch quèc tÕ.
VËn t¶i quèc tÕ bao gåm vËn t¶i cña níc ngoµi hoÆc cña c¸c 
c¬ së kinh doanh vËn t¶i trong níc tham gia vËn t¶i hµng ho¸, 
hµnh kh¸ch tõ ViÖt Nam ra níc ngoµi hoÆc ngîc l¹i, vËn t¶i hµng 
ho¸ gi÷a c¸c c¶ng níc ngoµi.
Trêng  hîp  c¬   së   lµm   dÞch   vô   vËn   t¶i   ký   hîp   ®ång   vËn   t¶i 
hµng hãa, hµnh kh¸ch ra níc ngoµi th× doanh thu dÞch vô vËn t¶i 
kh«ng chÞu thuÕ GTGT lµ doanh thu thùc thu cña kh¸ch hµng. Tr­
êng hîp trong hîp ®ång vËn t¶i cã c¶ chÆng vËn t¶i néi ®Þa mµ 
kh«ng t¸ch ®îc doanh thu vËn t¶i néi ®Þa, quèc tÕ th× doanh thu 
kh«ng chÞu thuÕ GTGT bao gåm c¶ doanh thu vËn t¶i néi ®Þa.
­ DÞch vô t¸i b¶o hiÓm ra níc ngoµi.
­ Hµng hãa b¸n miÔn thuÕ ë c¸c cöa hµng miÔn thuÕ t¹i c¸c 
s©n bay, bÕn c¶ng, nhµ ga quèc tÕ vµ cöa khÈu biªn giíi.
­ Hµng dù tr÷ quèc gia do c¬ quan dù tr÷ quèc gia b¸n ra.
­ Hµng ho¸, dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt xuÊt khÈu 
ra níc ngoµi; hµng ho¸, dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt 
mua b¸n víi nhau; hµng ho¸, dÞch vô do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc 
ngoµi cung cÊp cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt.
24­ ChuyÓn giao c«ng nghÖ, phÇn mÒm m¸y tÝnh, trõ phÇn mÒm 
xuÊt khÈu.
9

ChuyÓn giao c«ng nghÖ ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i Ch¬ng 
III "ChuyÓn giao c«ng nghÖ" cña Bé luËt d©n sù níc Céng hßa X∙ 
héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. §èi 
víi nh÷ng hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ cã kÌm theo m¸y mãc, 
thiÕt bÞ th× viÖc kh«ng thu thuÕ chØ thùc hiÖn ®èi víi phÇn gi¸ 
trÞ c«ng nghÖ chuyÓn giao. 
PhÇn mÒm m¸y tÝnh (trõ phÇn mÒm m¸y tÝnh xuÊt khÈu) bao gåm 
s¶n phÈm phÇn mÒm vµ dÞch vô phÇn mÒm theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt 
®Þnh sè 128/2000/Q§­TTg ngµy 20/11/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ 
vÒ mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t  vµ ph¸t 
triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm.
25­ DÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng vµ Internet phæ cËp theo 
ch¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ.
26­ Vµng nhËp  khÈu  d¹ng thái,  miÕng  vµ c¸c lo¹i vµng cha 
chÕ   t¸c   thµnh   s¶n   phÈm,   mü   nghÖ,   ®å   trang   søc   hay   s¶n   phÈm 
kh¸c. 
Vµng d¹ng thái, miÕng vµ c¸c lo¹i vµng cha chÕ t¸c ®îc x¸c 
®Þnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh quèc tÕ.
27­ S¶n phÈm xuÊt khÈu lµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n khai th¸c 
cha chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm kh¸c, cô thÓ díi ®©y:
­ DÇu th«.
­ §¸ phiÕn, c¸t, ®Êt hiÕm.
­ §¸ quý.
­ QuÆng m¨ng­gan, quÆng thiÕc, quÆng s¾t, quÆng cê­r«m­mÝt, 
quÆng ªmªnhÝt, quÆng a­pa­tÝt.
28­ S¶n phÈm lµ bé phËn nh©n t¹o dïng ®Ó thay thÕ cho bé 
phËn cña ngêi bÖnh; n¹ng, xe l¨n vµ dông cô chuyªn dïng kh¸c 
dïng cho ngêi tµn tËt.
29­ Hµng hãa, dÞch vô cña nh÷ng c¸ nh©n kinh doanh cã møc 
thu nhËp b×nh qu©n th¸ng thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu Nhµ níc 
quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc Nhµ níc. Thu nhËp ®îc x¸c ®Þnh b»ng 
doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh trõ (­) chi phÝ hîp lý cña 
ho¹t ®éng kinh doanh ®ã.
Hé kinh doanh cã møc thu nhËp thÊp kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT 
do Chi côc thuÕ phèi hîp víi Héi ®ång t vÊn thuÕ kiÓm tra, x¸c 
®Þnh, lËp danh s¸ch vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho hé kinh doanh 
biÕt.
Hé kinh doanh trong thêi gian ®îc th«ng b¸o kh«ng ph¶i nép 
thuÕ GTGT nÕu t×nh h×nh kinh doanh cã thay ®æi, thu nhËp cao 
h¬n møc thu nhËp theo quy ®Þnh, Chi côc thuÕ ph¶i th«ng b¸o cho 
hé   kinh   doanh   biÕt   vµ   ®a   vµo   diÖn   ph¶i   nép   thuÕ   GTGT   kÓ   tõ 
th¸ng cã thu nhËp cao h¬n møc quy ®Þnh.
C¬ së kinh doanh kh«ng ®îc khÊu trõ vµ hoµn thuÕ gi¸ trÞ 
gia   t¨ng   ®Çu  vµo   cña  hµng   ho¸,   dÞch  vô   sö  dông   cho  s¶n   xuÊt 
kinh doanh hµng hãa, dÞch vô thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ 
trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i ®iÒu nµy mµ ph¶i tÝnh vµo nguyªn gi¸ 
tµi   s¶n   cè   ®Þnh,   gi¸   trÞ   nguyªn   vËt   liÖu   hoÆc   chi   phÝ   kinh 
10

doanh.


b­ c¨n cø tÝnh thuÕ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ


C¨n cø tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt.


I­ Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT: 


Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô ®îc x¸c ®Þnh cô 
thÓ nh sau:
1­ §èi víi hµng hãa, dÞch vô do c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh 
b¸n ra hoÆc cung øng cho ®èi tîng kh¸c lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ 
GTGT.   §èi   víi   hµng   hãa,   dÞch   vô   chÞu   thuÕ   tiªu   thô   ®Æc   biÖt 
(TT§B) lµ gi¸ b¸n ®∙ cã thuÕ TT§B nhng cha cã thuÕ GTGT.
Gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô bao gåm c¶ 
kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ hµng hãa, dÞch vô mµ c¬ 
së kinh doanh ®îc hëng, trõ c¸c kho¶n phô thu vµ phÝ c¬ së kinh 
doanh ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc. Trêng hîp c¬ së kinh doanh ¸p 
dông h×nh thøc gi¶m gi¸ b¸n th× gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ b¸n 
®∙ gi¶m ghi trªn hãa ®¬n.
2­ §èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ gi¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu 
céng (+) víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã), céng (+) thuÕ TT§B (nÕu 
cã). Gi¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu lµm c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT ®îc 
x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸ tÝnh thuÕ hµng hãa nhËp khÈu.
VÝ dô: C¬ së nhËp khÈu xe « t« 4 chç ngåi nguyªn chiÕc, gi¸ 
tÝnh thuÕ nhËp khÈu lµ 300.000.000 ®/chiÕc
­ ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu lµ 100%, thuÕ suÊt thuÕ TT§B lµ 
80%, thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%.
­ ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép:
300.000.000 ®   x  100%  = 
300.000.000 ®
­ ThuÕ TT§B ph¶i nép:
(300.000.000®+300.000.000®) x 80% = 480.000.000 ®
­ Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ:
(300.000.000 ®   + 300.000.000® + 480.000.000®)   =             
1.080.000.000 ®  
­ ThuÕ GTGT ph¶i nép lµ:
1.080.000.000 ®  x  10%  =  
108.000.000 ®
Trêng hîp hµng hãa nhËp khÈu ®îc miÔn, gi¶m thuÕ nhËp khÈu 
th× gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu céng víi (+) 
thuÕ nhËp khÈu x¸c ®Þnh theo møc thuÕ ph¶i nép sau khi ®∙ ®îc 
miÔn, gi¶m.
3­ S¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, biÕu, tÆng 
11

hoÆc ®Ó tr¶ thay l¬ng (trõ s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô dïng ®Ó 
khuyÕn   m¹i,   qu¶ng   c¸o   theo   qui   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè 
32/1999/N§­CP ngµy 5/5/1999 cña ChÝnh phñ vÒ khuyÕn m¹i qu¶ng 
c¸o th¬ng m¹i, héi chî triÓn l∙m th¬ng m¹i kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ 
GTGT), gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ tÝnh thuÕ cña 
s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i cïng 
thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy.
VÝ dô:  §¬n vÞ A s¶n xuÊt qu¹t ®iÖn, dïng 50 s¶n phÈm qu¹t 
®Ó trao ®æi víi c¬ së B lÊy s¾t thÐp, gi¸ b¸n (cha cã thuÕ) lµ 
400.000 ®/chiÕc. ThuÕ GTGT ph¶i nép tÝnh trªn sè qu¹t xuÊt trao 
®æi lµ: 
400.000 ®ång/chiÕc   x     50 chiÕc   x   10%   =   2.000.000 
®ång.
4­   §èi   víi   s¶n   phÈm,   hµng   ho¸,   dÞch   vô   c¬   së   kinh   doanh 
xuÊt ®Ó tiªu dïng kh«ng phôc vô cho s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc 
cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT 
th× ph¶i tÝnh thuÕ GTGT ®Çu ra. Gi¸ tÝnh thuÕ tÝnh theo gi¸ b¸n 
cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i 
cïng thêi ®iÓm ph¸t sinh.
§èi   víi   hµng   ho¸   lu©n   chuyÓn   néi   bé   nh  xuÊt   hµng   ho¸   ®Ó 
chuyÓn kho néi bé, xuÊt vËt t, b¸n thµnh phÈm ®Ó tiÕp tôc qu¸ 
tr×nh s¶n xuÊt trong mét c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh«ng ph¶i 
tÝnh, nép thuÕ GTGT.
5­ §èi víi dÞch vô do phÝa níc ngoµi cung øng cho c¸c ®èi 
tîng tiªu dïng ë ViÖt Nam, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ dÞch vô 
ph¶i thanh to¸n cho phÝa níc ngoµi.
VÝ dô: C«ng ty A ë ViÖt Nam thuª mét C«ng ty ë níc ngoµi 
söa ch÷a tµu biÓn, gi¸ thanh to¸n theo hîp ®ång ph¶i tr¶ C«ng 
ty ë níc ngoµi lµ 100 triÖu ®ång th× C«ng ty A ph¶i tÝnh vµ nép 
thuÕ GTGT 10% trªn gi¸ 100 triÖu ®ång. 
6­ DÞch vô cho thuª tµi s¶n nh cho thuª nhµ, v¨n phßng, x­
ëng, kho tµng, bÕn, b∙i, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn; m¸y mãc thiÕt 
bÞ v.v...
Gi¸ ®Ó tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ cho thuª cha cã thuÕ. Trêng 
hîp cho thuª theo h×nh thøc thu tiÒn thuª tõng kú hoÆc thu tríc 
tiÒn thuª cho mét thêi h¹n thuª th× thuÕ GTGT tÝnh trªn sè tiÒn 
thu tõng kú hoÆc thu tríc, bao gåm c¶ c¸c kho¶n thu díi h×nh 
thøc kh¸c nh thu tiÒn ®Ó hoµn thiÖn, söa ch÷a, n©ng cÊp nhµ cho 
thuª theo yªu cÇu cña bªn thuª.
Gi¸   cho   thuª   tµi   s¶n   do   c¸c   bªn   tháa   thuËn   ®îc   x¸c   ®Þnh 
theo   hîp   ®ång.   Trêng   hîp   ph¸p   luËt   cã   quy   ®Þnh   vÒ   khung   gi¸ 
thuª   th×   gi¸   thuª   ®îc   x¸c   ®Þnh   trong   ph¹m   vi   khung   gi¸   quy 
®Þnh.
7­ §èi víi hµng hãa b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp, gi¸ tÝnh 
thuÕ lµ gi¸ b¸n tr¶ mét lÇn cha cã thuÕ GTGT cña hµng ho¸ ®ã 
(kh«ng bao gåm l∙i tr¶ gãp), kh«ng tÝnh theo sè tiÒn tr¶ gãp 
tõng kú.
VÝ dô: C«ng ty kinh doanh xe m¸y b¸n xe Honda lo¹i 100 cc, 
12

gi¸ b¸n tr¶ mét lÇn cha cã thuÕ GTGT lµ 25,5 triÖu ®ång (trong 
®ã l∙i tr¶ gãp lµ 0,5 triÖu ®ång) th× gi¸ tÝnh thuÕ GTGT tÝnh 
theo gi¸ 25 triÖu ®ång/chiÕc.
8­ §èi víi gia c«ng hµng hãa, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ gia c«ng 
cha   cã   thuÕ   GTGT,   bao   gåm:   tiÒn   c«ng,   tiÒn   nhiªn   liÖu,   ®éng 
lùc, vËt liÖu phô vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó gia c«ng do bªn nhËn 
gia c«ng ph¶i chÞu.
9­ §èi víi x©y dùng, l¾p ®Æt.
­ Trêng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt cã bao thÇu nguyªn vËt liÖu 
th×   gi¸  tÝnh   thuÕ   bao  gåm   c¶  gi¸   trÞ  nguyªn  vËt   liÖu   cha  cã 
thuÕ GTGT.
VÝ dô: C«ng ty x©y dùng A nhËn thÇu x©y dùng c«ng tr×nh bao 
gåm c¶ gi¸ trÞ vËt t  x©y dùng, tæng gi¸ trÞ thanh to¸n cha cã 
thuÕ GTGT lµ 1.500 triÖu ®ång trong ®ã gi¸ trÞ vËt t  x©y dùng 
lµ 1.100 triÖu ®ång th× gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ 1.500 triÖu ®ång.
­ §èi víi trêng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt kh«ng bao thÇu nguyªn 
vËt liÖu th× gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ trÞ x©y dùng, l¾p ®Æt kh«ng 
bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu cha cã thuÕ GTGT.
VÝ dô:  C«ng ty x©y dùng X nhËn thÇu x©y dùng c«ng tr×nh, 
vËt t  do bªn chñ c«ng tr×nh cÊp, gi¸ trÞ x©y dùng cha cã thuÕ 
GTGT kh«ng bao gåm vËt t  x©y dùng lµ 600 triÖu ®ång, th× gi¸ 
tÝnh thuÕ GTGT trong trêng hîp nµy lµ 600 triÖu ®ång.
­   Trêng   hîp   x©y   dùng,   l¾p   ®Æt   thùc   hiÖn   thanh   to¸n   theo 
h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc gi¸ trÞ khèi lîng x©y dùng, l¾p ®Æt 
hoµn thµnh bµn giao th× gi¸ tÝnh thuÕ tÝnh theo gi¸ trÞ h¹ng 
môc c«ng tr×nh hoÆc gi¸ trÞ khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh bµn 
giao cha cã thuÕ GTGT.
VÝ dô: C«ng ty dÖt X (gäi lµ bªn A) thuª C«ng ty XD Y (gäi 
lµ bªn B) thùc hiÖn x©y dùng l¾p ®Æt më réng xëng s¶n xuÊt.
Tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh cha cã thuÕ GTGT lµ 200 tû, trong 
®ã:
­ Gi¸ trÞ x©y l¾p:  
80 tû
­ Gi¸ trÞ thiÕt bÞ bªn B cung cÊp vµ l¾p ®Æt:  
120 tû
+   Bªn   B   sÏ   tÝnh   thªm   phÇn   thuÕ   GTGT   10%   b»ng 
   20 tû    
+ Tæng sè tiÒn bªn A ph¶i thanh to¸n lµ:  220 tû
+ Bªn A: ­ NhËn bµn giao nhµ xëng, h¹ch to¸n t¨ng gi¸ trÞ 
TSC§ ®Ó tÝnh khÊu hao lµ 200 tû (gi¸ trÞ kh«ng cã thuÕ GTGT)
­ TiÒn thuÕ GTGT ®∙ tr¶ 20 tû ®îc khÊu trõ vµo thuÕ ®Çu ra 
cña hµng ho¸ b¸n ra hoÆc ®Ò nghÞ hoµn thuÕ theo quy ®Þnh.
Trêng hîp bªn A chÊp nhËn thanh to¸n cho bªn B theo tõng 
h¹ng môc c«ng tr×nh (gi¶ ®Þnh phÇn x©y nhµ xëng lµm xong tríc 
vµ thanh to¸n tríc) th× khi bªn A tÝnh tiÒn tr¶ phÇn x©y nhµ 80 
tû sÏ ph¶i céng thªm 10% thuÕ GTGT tr¶ cho bªn B; sè tiÒn ph¶i 
13

thanh to¸n cã thuÕ GTGT sÏ lµ 80 tû + 8 tû  = 88 tû. 
10­ §èi víi c¸c c¬ së kinh doanh ®îc nhµ níc giao ®Êt x©y 
nhµ,   c¬  së   h¹  tÇng   kü  thuËt   ®Ó  b¸n,   ®Ó  chuyÓn  nhîng   g¾n  víi 
chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi nhµ, c¬ së 
h¹ tÇng b¸n ra hoÆc chuyÓn nhîng lµ gi¸ b¸n, gi¸ chuyÓn nhîng 
cha  cã  thuÕ,   trõ   tiÒn  sö   dông  ®Êt   theo   gi¸  ®Êt   quy  ®Þnh   khi 
giao ®Êt. 
VÝ dô:  C«ng ty §Çu t  vµ ph¸t triÓn nhµ X ®îc Nhµ níc giao 
10.000 m2 ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ b¸n, trong ®ã 3.000 m2 ®Êt sö dông 
lµm ®êng néi bé trong khu quy ho¹ch kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông 
®Êt.   TiÒn   sö   dông   ®Êt   ph¶i   nép   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   theo   gi¸ 
200.000 ®ång/m2. C«ng ty b¸n 01 c¨n nhµ cã diÖn tÝch ®Êt lµ 50 
m2, gi¸ b¸n nhµ vµ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cha cã thuÕ GTGT lµ 
300 triÖu ®ång (trong ®ã gi¸ nhµ 200 triÖu, gi¸ chuyÓn quyÒn sö 
dông ®Êt lµ 100 triÖu).
Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi c¨n nhµ trªn lµ: 
300 triÖu ®ång ­ (50 m2    x   200.000 ®ång/m2)   =   290 triÖu 
®ång
ThuÕ GTGT ®Çu ra lµ: 290 triÖu ®ång  x   10%  =  29 triÖu 
®ång
­ §èi víi c¬ së kinh doanh ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt ®Ó ®Çu 
t  cho thuª c¬ së h¹ tÇng trong khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ 
cao, khu kinh tÕ kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®Ó cho thuª 
l¹i, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ cho thuª cha cã thuÕ GTGT, trõ gi¸ 
thuª ®Êt ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc. 
VÝ dô:  C«ng ty §Çu t  kinh doanh h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp Y 
®îc Nhµ níc cho thuª 500.000 m2  ®Êt trong thêi gian 50 n¨m ®Ó 
x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt cho thuª. Gi¸ cho thuª ®Êt lµ 30.000 
®ång/m2/n¨m.   Sau   khi   ®Çu   t  h¹   tÇng,   C«ng   ty   Y   cho   C«ng   ty   Z 
thuª 5.000 m2  trong 20 n¨m ®Ó x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt, gi¸ 
thuª ®Êt cha cã thuÕ GTGT (cha kÓ phÝ tiÖn Ých c«ng céng) lµ 
100.000   ®ång/m2/n¨m.   C«ng   ty   Z   tr¶   tiÒn   thuª   h¹   tÇng   mét   n¨m 
mét lÇn.
Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi tiÒn thu tõ cho thuª h¹ tÇng mét 
n¨m lµ:
(5.000 m2  x 100.000 ®) ­ (5.000 m2  x 30.000 ®) x 01 n¨m = 
350.000.000 ®.
ThuÕ GTGT lµ:  350.000.000 ®    x  10%   =   35.000.000 ®.
11 ­ §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n, gi¸ tÝnh 
thuÕ GTGT ®èi víi nhµ, h¹ tÇng g¾n víi ®Êt ®îc trõ gi¸ ®Êt theo 
gi¸ do UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng quy ®Þnh 
t¹i thêi ®iÓm b¸n bÊt ®éng s¶n.
12­ §èi víi dÞch vô ®¹i lý tµu biÓn, dÞch vô m«i giíi, ñy 
th¸c xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô kh¸c hëng tiÒn c«ng hoÆc tiÒn 
hoa hång, gi¸ tÝnh thuÕ lµ tiÒn c«ng hoÆc tiÒn hoa hång ®îc h­
ëng cha cã thuÕ GTGT. 
13­ §èi víi vËn t¶i, bèc xÕp, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ cíc vËn 
t¶i, bèc xÕp cha cã thuÕ GTGT, kh«ng ph©n biÖt c¬ së trùc tiÕp 
14

vËn t¶i, bèc xÕp hay thuª l¹i.
14­   §èi   víi   hµng   hãa,   dÞch   vô   cã   tÝnh   ®Æc   thï   dïng   c¸c 
chøng   tõ   nh  tem   bu   chÝnh,   vÐ   cíc   vËn   t¶i,   vÐ   xæ   sè   kiÕn 
thiÕt... ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®∙ cã thuÕ GTGT th× gi¸ cha 
cã thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh sau:


              Gi¸   thanh   to¸n   (tiÒn  b¸n  vÐ,  b¸n 
tem...)
Gi¸   cha   cã   thuÕ   GTGT       = 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
    1 + (%) thuÕ suÊt cña hµng hãa, dÞch vô 
®ã.

VÝ dô: Mét bu ®iÖn tØnh b¸n 10.000 con tem, gi¸ mçi con tem 
lµ 400® th× gi¸ kh«ng cã thuÕ vµ thuÕ GTGT cña sè tem nµy ®îc 
tÝnh nh sau:
+ Gi¸ ghi trªn tem vР(gi¸ b¸n cã thuÕ ) = 10.000  x  400 ® 
=  4.000.000 ®


                                       4.000.000  
®
+   Gi¸   cha   cã   thuÕ   GTGT           = 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­     =   3.636.363 ®ång
   
1  +   10%

+ ThuÕ GTGT ph¶i nép 10%   = 3.636.363 ®       x     10 %   = 
363.636 ®
­ §èi víi dÞch vô du lÞch theo h×nh thøc l÷ hµnh, hîp ®ång 
ký   víi  kh¸ch   hµng   theo   gi¸  trän   gãi  (¨n,   ë,  ®i   l¹i)  th×   gi¸ 
trän gãi ®îc x¸c ®Þnh lµ gi¸ ®∙ cã thuÕ ®Ó tÝnh thuÕ GTGT vµ 
doanh thu cña c¬ së kinh doanh. Trêng hîp gi¸ trän gãi bao gåm 
c¸c   kho¶n   kh«ng   chÞu   thuÕ   GTGT   nh  chi   vÐ   m¸y   bay   vËn   chuyÓn 
kh¸ch  du   lÞch  tõ   níc  ngoµi   vµo   ViÖt  Nam,   tõ  ViÖt   Nam   ®i  níc 
ngoµi,   c¸c   chi   phÝ   ¨n,   nghØ,   th¨m   quan   ë   níc   ngoµi   (nÕu   cã 
chøng   tõ   hîp   ph¸p)   th×   c¸c   kho¶n   chi   nµy   ®îc   tÝnh   gi¶m   trõ 
trong gi¸ (doanh thu) tÝnh thuÕ GTGT.
VÝ dô 1:  C«ng ty Du lÞch Thµnh phè Hå ChÝ Minh   thùc hiÖn 
hîp ®ång du lÞch víi Th¸i Lan theo h×nh thøc trän gãi 50 kh¸ch 
du lÞch trong 05 ngµy t¹i ViÖt Nam víi tæng sè tiÒn thanh to¸n 
lµ   32.000   USD.   PhÝa  ViÖt   Nam   ph¶i  lo   chi  phÝ   toµn  bé   vР m¸y 
bay,   ¨n,   ë,   th¨m   quan   theo   ch¬ng   tr×nh   tho¶   thuËn;   trong   ®ã 
riªng tiÒn vРm¸y bay ®i tõ Th¸i Lan sang ViÖt Nam vµ ngîc l¹i 
hÕt 10.000 USD. ThuÕ GTGT ®Çu ra theo hîp ®ång nµy ®îc x¸c ®Þnh 
nh sau:
+ Doanh thu chÞu thuÕ GTGT lµ:
    32.000 USD    ­   10.000 USD   =    22.000 USD
+ ThuÕ GTGT ®Çu ra lµ: 
15


22.000 USD
x 10% = 2.000 USD
1  +  10%

+  Doanh   thu   cña   c¬   së  ®îc   x¸c   ®Þnh   ®Ó   tÝnh   kÕt   qu¶   kinh 
doanh lµ:
      32.000 USD   ­  2.000 USD   =  30.000 USD
+ ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh ®Ó 
tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép.
VÝ   dô   2:    C«ng   ty   du   lÞch   Hµ   Néi   thùc   hiÖn   hîp   ®ång   ®a 
kh¸ch du lÞch tõ ViÖt Nam ®i Trung Quèc thu theo gi¸ trän gãi 
lµ 400 USD/ngêi ®i n¨m ngµy, C«ng ty du lÞch Hµ Néi ph¶i chi 
tr¶ cho C«ng ty du lÞch Trung Quèc 300 USD/ngêi th× doanh thu 
tÝnh thuÕ cña C«ng ty du lÞch Hµ Néi lµ 100 USD/ngêi (400 USD ­ 
300 USD).
15­ §èi víi dÞch vô cÇm ®å, gi¸ tÝnh thuÕ lµ tiÒn ph¶i thu 
tõ dÞch vô nµy bao gåm tiÒn l∙i ph¶i thu tõ cho vay cÇm ®å vµ 
chªnh lÖch thu ®îc tõ b¸n hµng cÇm ®å {doanh thu b¸n hµng ph¸t 
m¹i trõ (­) phÇn ph¶i tr¶ kh¸ch hµng (nÕu cã), trõ (­) sè tiÒn 
cho vay}.
Kho¶n thu tõ dÞch vô nµy ®îc x¸c ®Þnh nh trªn lµ gi¸ ®∙ cã 
thuÕ GTGT.
VÝ dô:
C«ng ty kinh doanh cÇm ®å trong kú tÝnh thuÕ cã doanh thu 
cÇm ®å lµ 110 triÖu ®ång. 
+ ThuÕ GTGT ®Çu ra ®îc x¸c ®Þnh b»ng:   


110 triÖu 
®
x 10% = 10 triÖu ®ång
1  +  10%

+ Doanh thu cÇm ®å cña c¬ së ®îc x¸c ®Þnh ®Ó tÝnh kÕt qu¶ 
kinh doanh lµ:       
           110 triÖu ®   ­  10 triÖu ®   = 100 triÖu ®ång
16­ §èi víi s¸ch, b¸o, t¹p chÝ b¸n theo ®óng gi¸ ph¸t hµnh 
(gi¸ b×a) theo quy ®Þnh cña LuËt XuÊt b¶n th× gi¸ b¸n ®ã ®îc 
x¸c ®Þnh lµ gi¸ ®∙ cã thuÕ GTGT ®Ó tÝnh thuÕ GTGT vµ doanh thu 
cña   c¬   së   (®èi   víi   lo¹i   chÞu   thuÕ   GTGT).   C¸c   trêng   hîp   b¸n 
kh«ng theo gi¸ b×a th× thuÕ GTGT tÝnh trªn gi¸ b¸n ra.
XuÊt   b¶n   lµ   qu¸   tr×nh   xuÊt   b¶n   Ên   phÈm   ®îc   tiÕn   hµnh   tõ 
kh©u b¶n th¶o ®Õn kh©u ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm cho ngêi tiªu 
dïng.
16

VÝ dô:  Nhµ xuÊt b¶n V¨n häc b¸n s¸ch v¨n häc cho C«ng ty 
ph¸t hµnh s¸ch: 
Gi¸   in   trªn   b×a   (gi¸   cã   thuÕ   GTGT)   víi   gi¸   6.300 
®ång/quyÓn. PhÝ ph¸t hµnh (25%) lµ: 1.575 ®ång/quyÓn
Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT x¸c ®Þnh nh sau:
+ Trêng hîp Nhµ xuÊt b¶n ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm qua c¬ së 
ph¸t hµnh th× gi¸ tÝnh thuÕ cña xuÊt b¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh nh 
sau:


Gi¸ ghi trªn b×a ­ PhÝ ph¸t 
Gi¸ tÝnh thuÕ ë  hµnh
=
kh©u xuÊt b¶n
1  + thuÕ suÊt

Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ë kh©u xuÊt b¶n (NXB V¨n häc) b»ng:


6.300 ®  ­ 
1.575 ®
= 4.500 ®ång/quyÓn
1  +  5%

ThuÕ GTGT ®Çu ra ë kh©u xuÊt b¶n lµ: 
4.500 ®/quyÓn   x   5%   =  225 ®/quyÓn.
Tæng sè tiÒn thanh to¸n lµ: 
4.500 ®/quyÓn  +  225 ®/quyÓn  =  4.725 ®/quyÓn
Gi¸ tÝnh thuÕ ë kh©u ph¸t hµnh (ë C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch) 
lµ:


6.300 ®  
= 6.000 
®ång/quyÓn
1  +  5%

ThuÕ GTGT ®Çu ra: 6.000 ®/quyÓn   x   5%   =  300 ®/quyÓn.
ThuÕ GTGT ph¶i nép ë kh©u ph¸t hµnh s¸ch lµ: 
300 ®/quyÓn  ­  225 ®/quyÓn  = 75 ®/quyÓn
(Gi¶ ®Þnh kh«ng cã thuÕ GTGT ®Çu vµo kh¸c).
+ Trêng hîp Nhµ xuÊt b¶n xuÊt b¶n phÈm trùc tiÕp cho ngêi 
sö dông, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT cña ho¹t ®éng xuÊt b¶n ®îc x¸c ®Þnh 
nh sau:


Gi¸ tÝnh thuÕ ë Gi¸ ghi trªn b×a
=
kh©u xuÊt b¶n 1  + thuÕ suÊt
17


Trêng hîp Nhµ xuÊt b¶n ký göi b¸n xuÊt b¶n phÈm ®óng gi¸ 
(®¹i lý) th× viÖc sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ, kª khai nép thuÕ 
cña Nhµ xuÊt b¶n, c¬ së nhËn ký göi thùc hiÖn nh trêng hîp b¸n 
hµng ho¸ th«ng qua ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång.
Gi¸ b¸n ghi trªn b×a trõ chi phÝ ph¸t hµnh kh«ng ®îc thÊp 
h¬n gi¸ thµnh trang tiªu chuÈn. Trêng hîp gi¸ b¸n ghi trªn b×a 
trõ chi phÝ ph¸t hµnh thÊp h¬n gi¸ thµnh trang tiªu chuÈn, c¬ 
së xuÊt b¶n ph¸t sinh thuÕ GTGT ®Çu vµo lín h¬n thuÕ GTGT ®Çu 
ra th× kh«ng ®îc hoµn thuÕ.
17­  §èi víi ho¹t ®éng in, gi¸ tÝnh thuÕ lµ tiÒn c«ng in. 
Trêng hîp c¬ së in thùc hiÖn c¸c hîp ®ång in, gi¸ thanh to¸n 
bao gåm c¶ tiÒn c«ng in vµ tiÒn giÊy in th× gi¸ tÝnh thuÕ bao 
gåm c¶ tiÒn giÊy.
18­ §èi víi dÞch vô ®¹i lý gi¸m ®Þnh, ®¹i lý xÐt båi thêng, 
®¹i   lý  ®ßi   ngêi  thø   ba  cña  dÞch   vô  kinh   doanh   b¶o   hiÓm,   gi¸ 
tÝnh thuÕ lµ tiÒn c«ng hoÆc tiÒn hoa hång ®îc hëng, bao gåm c¶ 
kho¶n phÝ tæn c¬ së kinh doanh b¶o hiÓm thu ®îc.


II. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT:


ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa, dÞch vô ®îc ¸p dông 
nh sau:
1­   ThuÕ   suÊt   0%:   ¸p   dông   ®èi   víi   hµng   ho¸,   dÞch   vô   xuÊt 
khÈu. Hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu bao gåm c¶ hµng gia c«ng xuÊt 
khÈu,  hµng hãa, dÞch vô kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT xuÊt 
khÈu (trõ dÞch vô du lÞch l÷ hµnh ra níc ngoµi; dÞch vô t¸i b¶o 
hiÓm   ra  níc  ngoµi;  dÞch   vô  tÝn   dông,   ®Çu  t  tµi   chÝnh,   ®Çu  t 
chøng kho¸n ra níc ngoµi vµ hµng hãa, dÞch vô quy ®Þnh t¹i §iÓm 
23, §iÓm 27, Môc II, PhÇn A Th«ng t nµy).
­ Hµng hãa xuÊt khÈu bao gåm xuÊt khÈu ra níc ngoµi, b¸n 
cho doanh nghiÖp khu chÕ xuÊt vµ c¸c trêng hîp ®îc coi lµ xuÊt 
khÈu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, nh: 
+ Hµng ho¸ gia c«ng xuÊt khÈu chuyÓn tiÕp theo quy ®Þnh t¹i 
§iÒu 17 NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31/7/1998 cña ChÝnh phñ 
quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   LuËt   Th¬ng   m¹i   vÒ   ho¹t   ®éng   xuÊt 
khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi níc 
ngoµi. Trêng hîp nµy ¸p dông ®èi víi hµng gia c«ng xuÊt khÈu 
cña c¬ së trùc tiÕp gia c«ng theo hîp ®ång gia c«ng c¬ së ®∙ ký 
víi bªn níc ngoµi (gäi lµ c¬ së giao hµng), nhng hµng gia c«ng 
cha ®îc xuÊt khÈu ra níc ngoµi mµ ®îc giao chuyÓn tiÕp cho c¬ 
së kh¸c ë trong níc (gäi lµ c¬ së nhËn hµng) theo chØ ®Þnh cña 
bªn níc ngoµi ®Ó tiÕp tôc gia c«ng thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh 
theo hîp ®ång gia c«ng ®∙ ký víi níc ngoµi, tiÒn gia c«ng do 
bªn níc ngoµi trùc tiÕp thanh to¸n.
+ Hµng hãa uû th¸c gia c«ng xuÊt khÈu. Trêng hîp nµy lµ tr­
êng hîp c¬ së ký hîp ®ång gia c«ng trùc tiÕp víi níc ngoµi nhng 
ký hîp ®ång giao l¹i cho c¬ së kh¸c gia c«ng. C¬ së ký hîp ®ång 
18

gia c«ng trùc tiÕp víi níc ngoµi chØ hëng hoa hång trªn tiÒn 
gia c«ng.
+ Hµng hãa do doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam s¶n xuÊt b¸n cho n­
íc ngoµi nhng hµng hãa ®îc giao cho doanh nghiÖp kh¸c t¹i ViÖt 
Nam theo chØ ®Þnh cña phÝa níc ngoµi (gäi t¾t lµ hµng hãa xuÊt 
khÈu t¹i chç) ®Ó lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt, gia c«ng hµng hãa 
xuÊt khÈu.
+   Hµng hãa xuÊt khÈu ®Ó b¸n t¹i héi chî, triÓn l∙m ë níc 
ngoµi .
­ DÞch vô xuÊt khÈu lµ dÞch vô ®∙ ®îc cung cÊp trùc tiÕp 
cho tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi vµ ®îc tiªu dïng ngoµi l∙nh 
thæ ViÖt Nam.
C¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô b¸n cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt vµ 
khu chÕ xuÊt: b¶o hiÓm; ng©n hµng; bu chÝnh viÔn th«ng; t vÊn; 
kiÓm to¸n, kÕ to¸n; vËn t¶i, bèc xÕp; cho thuª nhµ, v¨n phßng, 
kho b∙i; hµng hãa, dÞch vô cung cÊp cho nhu cÇu tiªu dïng cho 
c¸   nh©n   ngêi   lao   ®éng;   x¨ng   dÇu   b¸n   cho   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i 
kh«ng ®îc coi lµ xuÊt khÈu ®Ó ¸p dông thuÕ suÊt 0% mµ ph¶i chÞu 
thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo thuÕ suÊt quy ®Þnh nh ®èi 
víi hµng hãa tiªu dïng t¹i ViÖt Nam.
2­ Møc thuÕ suÊt 5% ®èi víi hµng hãa, dÞch vô:
2.1 Níc s¹ch phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t do c¸c c¬ së s¶n 
xuÊt, kinh doanh níc khai th¸c tõ nguån níc tù nhiªn cung cÊp 
cho c¸c ®èi tîng sö dông níc (trõ níc s¹ch do c¸c c¬ së tù khai 
th¸c ë n«ng th«n, miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa ®Ó phôc 
vô cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t ë vïng ®ã kh«ng thuéc diÖn chÞu 
thuÕ vµ c¸c lo¹i níc gi¶i kh¸t thuéc nhãm thuÕ suÊt 10%).
2.2   Ph©n   bãn,   quÆng   ®Ó   s¶n   xuÊt   ph©n   bãn;   thuèc   trõ   s©u 
bÖnh vµ chÊt kÝch thÝch t¨ng trëng vËt nu«i, c©y trång.
­ Ph©n bãn bao gåm ph©n h÷u c¬ vµ ph©n v« c¬ nh: ph©n l©n, 
ph©n ®¹m (urª), ph©n NPK, ph©n ®¹m hçn hîp, ph©n phèt ph¸t, bå 
t¹t, ph©n vi sinh v.v...
­ QuÆng lµm nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra ph©n bãn nh  quÆng 
ApatÝt dïng ®Ó s¶n xuÊt ph©n l©n, ®Êt bïn lµm ph©n vi sinh.
­ C¸c lo¹i thuèc phßng trõ s©u bÖnh, thuèc diÖt d¸n, diÖt 
chuét, diÖt mèi, mät, c«n trïng, thuèc trõ nÊm, trõ cá, thuèc 
h¹n chÕ hoÆc kÝch thÝch t¨ng trëng vËt nu«i, c©y trång v.v...
2.3 ThiÕt bÞ, m¸y mãc vµ dông cô chuyªn dïng cho y tÕ nh 
c¸c   lo¹i   m¸y   soi,   chiÕu,   chôp   dïng   ®Ó   kh¸m,   ch÷a   bÖnh,   c¸c 
thiÕt bÞ, dông cô chuyªn dïng ®Ó mæ, ®iÒu trÞ vÕt th¬ng, « t« 
cøu th¬ng, dông cô ®o huyÕt ¸p, tim, m¹ch, b¬m kim tiªm, truyÒn 
m¸u, dông cô phßng tr¸nh thai vµ c¸c dông cô, thiÕt bÞ chuyªn 
dïng cho y tÕ kh¸c; b«ng, b¨ng, g¹c y tÕ vµ b¨ng vÖ sinh y tÕ. 
2.4 Thuèc ch÷a bÖnh, phßng bÖnh cho ngêi vµ vËt nu«i (bao 
gåm c¶ v¾c ­ xin, sinh phÈm, níc cÊt ®Ó pha chÕ thuèc tiªm); 
s¶n phÈm ho¸ dîc, dîc liÖu lµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt thuèc ch÷a 
bÖnh, phßng bÖnh theo Danh môc mÆt hµng quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 
1 vµ 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy.
19

2.5   Gi¸o   cô   dïng   ®Ó   gi¶ng  d¹y  vµ   häc   tËp   lµ   c¸c   lo¹i   m« 
h×nh, h×nh vÏ, thíc kÎ, b¶ng, phÊn, com pa dïng ®Ó gi¶ng d¹y, 
häc   tËp   vµ   c¸c   lo¹i   thiÕt   bÞ,   dông   cô   chuyªn   dïng   cho   gi¶ng 
d¹y, nghiªn cøu, thÝ nghiÖm.
2.6 In c¸c lo¹i s¶n phÈm thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ 
trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÓm 13, Môc II, PhÇn A Th«ng t  nµy 
(trõ in tiÒn vµ c¸c chøng chØ cã gi¸ trÞ nh tiÒn).
2.7 §å ch¬i cho trΠem.
2.8 C¸c lo¹i s¸ch (trõ s¸ch kh«ng chÞu thuÕ GTGT quy ®Þnh 
t¹i §iÓm 13, Môc II, PhÇn A Th«ng t nµy).
2.9 B¨ng tõ, ®Üa ®∙ ghi hoÆc cha ghi ch¬ng tr×nh.
2.10 S¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, thñy s¶n, h¶i s¶n nu«i 
trång, ®¸nh b¾t cha qua chÕ biÕn hoÆc chØ qua s¬ chÕ lµm s¹ch, 
íp ®«ng, ph¬i sÊy kh« ë kh©u kinh doanh th¬ng m¹i (trõ c¸c ®èi 
tîng quy ®Þnh t¹i §iÓm 2, Môc II, PhÇn A Th«ng t nµy).
2.11 Thùc phÈm t¬i sèng, l¬ng thùc; l©m s¶n (trõ gç, m¨ng) 
cha qua chÕ biÕn ë kh©u kinh doanh th¬ng m¹i.
L¬ng thùc bao gåm thãc, g¹o, ng«, khoai, s¾n, lóa mú; bét 
g¹o, ng«, khoai, s¾n, mú.
Thùc phÈm t¬i sèng lµ c¸c lo¹i thùc phÈm cha qua chÕ biÕn, 
chØ s¬ chÕ  díi d¹ng lµm s¹ch, bãc vá, c¾t l¸t, ®«ng l¹nh, ph¬i 
kh«  mµ qua s¬ chÕ vÉn cßn lµ thùc phÈm t¬i sèng  nh  thÞt  gia 
sóc, gia cÇm, t«m, cua, c¸, vµ c¸c s¶n phÈm thuû, h¶i s¶n kh¸c.
L©m s¶n  cha qua chÕ biÕn lµ c¸c lo¹i l©m s¶n khai th¸c tõ 
rõng tù nhiªn  thuéc  nhãm:  song,  m©y, tre, nøa, nÊm, méc nhÜ; 
rÔ, l¸, hoa, c©y lµm thuèc, nhùa c©y vµ c¸c lo¹i l©m s¶n kh¸c.
2.12 §êng;  phô phÈm trong  s¶n  xuÊt  ®êng, gåm gØ ®êng, b∙ 
mÝa, b∙ bïn.
2.13 S¶n phÈm b»ng ®ay, cãi, tre, song, m©y, nøa, l¸ lµ c¸c 
lo¹i s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt, chÕ biÕn tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ 
®ay,   cãi,   tre,   song,   m©y   nøa,   l¸   nh:   th¶m   ®ay,   sîi   ®ay,   bao 
®ay, th¶m s¬ dõa, chiÕu s¶n xuÊt b»ng ®ay, cãi, d©y thõng, d©y 
buéc lµm b»ng tre nøa, x¬ dõa; rÌm, mµnh b»ng tre, tróc, nøa, 
chæi tre, nãn l¸ .v.v…
2.14 B«ng s¬ chÕ tõ b«ng trång trong níc lµ b«ng ®∙ ®îc bá 
vá, h¹t vµ ph©n lo¹i (b«ng nhËp khÈu ®∙ qua s¬ chÕ, ph©n lo¹i 
kh«ng thuéc nhãm nµy).
2.15 Thøc ¨n gia sóc, gia cÇm vµ thøc ¨n cho vËt nu«i kh¸c 
bao gåm c¸c lo¹i ®∙ hoÆc cha ®îc chÕ biÕn tæng hîp nh  c¸m, b∙ 
kh« l¹c, bét c¸, bét x¬ng v.v...
2.16 DÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ bao gåm c¸c ho¹t ®éng 
øng dông, híng dÉn vÒ khoa häc, kü thuËt cô thÓ sau ®©y:
­   Xö   lý   sè   liÖu,   tÝnh   to¸n,   ph©n   tÝch   phôc   vô   cho   viÖc 
nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ; 
­ LËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ tiÒn kh¶ thi, b¸o c¸o 
®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng;
20

­ Híng dÉn vµ tæ chøc triÓn khai thùc nghiÖm ®Ó nh»m t¹o ra 
c«ng nghÖ míi vµ s¶n phÈm míi. 
2.17 DÞch vô trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bao gåm 
c¸c ho¹t ®éng nh  cÇy, bõa ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; ®µo, ®¾p, 
n¹o, vÐt kªnh, m¬ng, ao, hå phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; nu«i, 
trång,   ch¨m   sãc,   phßng   trõ   s©u,   bÖnh;   thu,   h¸i,   s¬   chÕ,   b¶o 
qu¶n s¶n phÈm n«ng nghiÖp.
2.18   Than   ®¸,   than   c¸m,   than   cèc,   than   bïn   vµ   than   ®ãng 
côc, ®ãng b¸nh.
2.19 §Êt, ®¸, c¸t, sái (kh«ng bao gåm c¸c s¶n phÈm ®îc lµm 
tõ ®Êt, ®¸, c¸t, sái nh ®¸ xÎ, ®¸ èp l¸t, ganit«).
2.20 Ho¸ chÊt c¬ b¶n gåm c¸c lo¹i ho¸ chÊt ghi trong Danh 
môc t¹i Phô lôc sè 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy.
2.21 S¶n phÈm c¬ khÝ (trõ s¶n phÈm c¬ khÝ tiªu dïng) bao 
gåm:
­   C¸c   lo¹i   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   nh:   m¸y   næ,   m¸y   phay,   m¸y 
tiÖn, m¸y bµo, m¸y c¸n kÐo, ®ét, dËp; c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®ång 
bé, thiÕt bÞ rêi, thiÕt bÞ ®o ®iÖn, æn ¸p trªn 50 KVA, thiÕt bÞ 
®o níc, kÕt cÊu dÇm cÇu, khung kho vµ s¶n phÈm kÕt cÊu b»ng kim 
lo¹i; c¸c lo¹i « t« (trõ « t« chÞu thuÕ TT§B), tÇu, thuyÒn c¸c 
lo¹i,   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   kh¸c;   c¸c   lo¹i   phô   tïng,   b¸n   thµnh 
phÈm cña c¸c lo¹i s¶n phÈm nãi trªn lµm b»ng kim lo¹i (kÓ c¶ 
phô tïng, b¸n thµnh phÈm cña « t« chÞu thuÕ TT§B).
­ C¸c lo¹i c«ng cô s¶n xuÊt nh  m¸y khoan, m¸y c¬ khÝ n«ng 
nghiÖp nhá, m¸y ca c¸c lo¹i, m¸y bµo, m¸y tuèt lóa, m¸y b¬m níc 
cã   c«ng   suÊt   trªn   10   m3/h;   m¸y   mãc,   c«ng   cô   lµm   ®Êt   vµ   thu 
ho¹ch.
­ C¸c s¶n phÈm lµ c«ng cô s¶n xuÊt nhá nh: k×m, bóa, ca, 
®ôc, xÎng, cuèc, liÒm h¸i, bé ®å nghÒ lµ s¶n phÈm c¬ khÝ, ®inh.
­ Líi rµo b»ng thÐp tõ B27 ®Õn B41, d©y thÐp gai, tÊm lîp 
b»ng kim lo¹i, d©y c¸p chÞu lùc b»ng kim lo¹i, b¨ng t¶i b»ng 
kim lo¹i.
2.22   Khu«n   ®óc   c¸c   lo¹i   bao   gåm   c¸c   lo¹i   khu«n   dïng   lµm 
c«ng cô ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc t¹o h×nh b»ng 
khu«n nh khu«n ®óc c¸c chi tiÕt m¸y, khu«n ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i 
èng.
2.23 VËt liÖu næ bao gåm thuèc næ, d©y ch¸y chËm, kÝp næ vµ 
c¸c d¹ng ®îc chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm næ chuyªn dông nhng kh«ng 
thay ®æi tÝnh n¨ng t¸c dông cña vËt liÖu næ.
2.24 §¸ mµi.
2.25 GiÊy in b¸o.
2.26 B×nh b¬m thuèc trõ s©u.
2.27 Mñ cao su s¬ chÕ nh mñ cê rÕp, mñ tê, mñ bón, mñ cèm, 
mñ ®«ng.
2.28 Nhùa th«ng s¬ chÕ.
2.29   V¸n   Ðp   nh©n   t¹o   ®îc   s¶n   xuÊt   tõ   c¸c   nguyªn   liÖu   nh 
21

tre, nøa, bét gç, d¨m gç, sîi gç, mïn ca, b∙ mÝa, trÊu ... ®îc 
Ðp thµnh tÊm, kh«ng bao gåm s¶n phÈm gç d¸n.
2.30 S¶n phÈm bª t«ng c«ng nghiÖp, gåm dÇm cÇu bª t«ng, dÇm 
vµ khung nhµ bª t«ng, cäc bª t«ng, cét ®iÖn bª t«ng, èng cèng 
trßn bª t«ng vµ hép bª t«ng c¸c lo¹i, pa­nen vµ c¸c lo¹i cÊu 
kiÖn   bª   t«ng   cèt   thÐp   ®óc   s½n   phi   tiªu   chuÈn   (trõ   g¹ch   bª 
t«ng), bª t«ng th¬ng phÈm (v÷a bª t«ng). 
2.31 Lèp vµ bé x¨m lèp cì tõ 900 ­ 20 trë lªn.
2.32   èng   thuû   tinh   trung   tÝnh   (èng   tuýp   vµ   èng   ®îc   ®Þnh 
h×nh nh èng tiªm ®Ó ®ùng thuèc tiªm, èng nghiÖm).
2.33 Líi, d©y giÒng vµ sîi ®Ó ®an líi ®¸nh c¸ bao gåm c¸c 
lo¹i líi ®¸nh c¸, c¸c lo¹i sîi, d©y giÒng lo¹i chuyªn dïng ®Ó 
®an líi ®¸nh c¸ kh«ng ph©n biÖt nguyªn liÖu s¶n xuÊt. 
2.34 S¶n phÈm luyÖn, c¸n, kÐo kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu, 
kim lo¹i quý, trõ vµng nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÓm 26, Môc II, 
PhÇn A Th«ng t nµy.
S¶n phÈm luyÖn  c¸n, kÐo, kim lo¹i  ®en,  kim lo¹i mµu, kim 
lo¹i quý bao gåm nh÷ng s¶n phÈm trùc tiÕp cña c«ng nghiÖp luyÖn 
c¸n kÐo ë d¹ng nguyªn liÖu hoÆc s¶n phÈm, nh: s¶n phÈm kim lo¹i 
ë d¹ng thái, thanh, tÊm, d©y.
Nh÷ng s¶n phÈm luyÖn c¸n kÐo ®∙ s¶n xuÊt chÕ biÕn thµnh c¸c 
s¶n phÈm kh¸c th× thuÕ suÊt ®îc x¸c ®Þnh theo mÆt hµng. 
2.35 M¸y xö lý d÷ liÖu tù ®éng vµ c¸c bé phËn, phô tïng cña 
m¸y (bao gåm c¶ m¸y vi tÝnh c¸c lo¹i vµ c¸c bé phËn cña m¸y vi 
tÝnh, m¸y in chuyªn dïng cho m¸y vi tÝnh), trõ bé phËn lu gi÷ 
®iÖn.
2.36 Duy tu, söa ch÷a, phôc chÕ di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, 
b¶o tµng, trõ ho¹t ®éng quy ®Þnh t¹i §iÓm 15, Môc II, PhÇn A 
Th«ng t nµy.
2.37 VËn t¶i, bèc xÕp bao gåm ho¹t ®éng vËn t¶i hµng ho¸, 
hµnh lý, hµnh kh¸ch vµ bèc xÕp hµng ho¸, hµnh lý, kh«ng ph©n 
biÖt c¬ së trùc tiÕp vËn t¶i hay thuª l¹i, trõ ho¹t ®éng m«i 
giíi, ®¹i lý chØ hëng hoa hång. 
2.38 N¹o vÐt luång, l¹ch, c¶ng s«ng, c¶ng biÓn; ho¹t ®éng 
trôc vít, cøu hé.
2.39 Ph¸t hµnh vµ chiÕu phim vi­®i­«.
3­ Møc thuÕ suÊt 10% ®èi víi hµng hãa, dÞch vô:
3.1 DÇu má, khÝ ®èt, quÆng vµ s¶n phÈm khai kho¸ng kh¸c.
3.2 §iÖn th¬ng phÈm do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®iÖn 
b¸n ra.
3.3 S¶n phÈm ®iÖn tö.
3.4 S¶n phÈm c¬ khÝ tiªu dïng.
3.5 §å ®iÖn tiªu dïng.
3.6   S¶n   phÈm   hãa   chÊt   (trõ   ho¸   chÊt   c¬   b¶n   híng   dÉn   t¹i 
§iÓm 2.20, Môc II, PhÇn B Th«ng t nµy), mü phÈm;
22

3.7   D©y   dÉn   ®iÖn,   d©y   ®iÖn   tho¹i,   c¸c   lo¹i   d©y   dÉn   kh¸c 
(trõ c¸c lo¹i d©y lµ s¶n phÈm míi qua c«ng ®o¹n c¸n, kÐo quy 
®Þnh t¹i §iÓm 2.34, Môc II, PhÇn B Th«ng t nµy).
3.8 Que hµn.
3.9 Sîi, v¶i, s¶n phÈm may mÆc, thªu ren; bØm trΠem; b¨ng 
vÖ sinh phô n÷.
3.10 GiÊy vµ s¶n phÈm b»ng giÊy (trõ giÊy in b¸o híng dÉn 
t¹i §iÓm 2.25, Môc II, PhÇn B Th«ng t nµy);    
3.11 S¶n phÈm b»ng da, gi¶ da.
3.12 S÷a,  b¸nh,  kÑo, níc gi¶i kh¸t vµ c¸c lo¹i thùc  phÈm 
chÕ biÕn kh¸c, trõ c¸c lo¹i thùc phÈm thuÕ suÊt 5%.
3.13 S¶n phÈm gèm, sø, thñy tinh, cao su, nhùa; gç vµ s¶n 
phÈm   b»ng   gç;   xi   m¨ng,   g¹ch,   ngãi   vµ   vËt   liÖu   x©y   dùng   kh¸c 
(trõ c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm thuÕ suÊt 5%).
3.14 X©y dùng, l¾p ®Æt.
3.15 Nhµ, c¬ së h¹ tÇng do c¸c c¬ së ®îc Nhµ níc giao ®Êt, 
cho thuª ®Êt ®Ó ®Çu t x©y dùng nhµ, c¬ së h¹ tÇng ®Ó b¸n hoÆc 
chuyÓn nhîng. 
3.16 Cho thuª c¬ së h¹ tÇng kü thuËt cña c¸c c¬ së ®îc Nhµ 
níc giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt ®Ó ®Çu t c¬ së h¹ tÇng kü thuËt 
®Ó cho thuª trong khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ cao, khu kinh 
tÕ kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.
3.17 DÞch vô bu ®iÖn, bu chÝnh, viÔn th«ng vµ Internet (trõ 
dÞch   vô   bu   chÝnh,   viÔn   th«ng   vµ   Internet   phæ   cËp   theo   ch¬ng 
tr×nh cña ChÝnh phñ híng dÉn t¹i §iÓm 25, Môc II, PhÇn A Th«ng 
t nµy).
3.18 Cho thuª nhµ, v¨n phßng, kho tµng, bÕn b∙i, nhµ xëng, 
m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i.
3.19 DÞch vô t vÊn ph¸p luËt vµ c¸c dÞch vô t vÊn kh¸c .
3.20 DÞch  vô kiÓm  to¸n,  kÕ to¸n, kh¶o  s¸t,  thiÕt kÕ; b¶o 
hiÓm,   kÓ   c¶   m«i   giíi   b¶o   hiÓm   (trõ   lo¹i   b¶o   hiÓm   kh«ng   chÞu 
thuÕ GTGT quy ®Þnh t¹i §iÓm 8, Môc II, PhÇn A Th«ng t nµy).
3.21 Chôp ¶nh, in ¶nh, phãng ¶nh; in b¨ng, sang b¨ng, cho 
thuª b¨ng; sao chôp; quay vi­®i­«.
3.22 DÞch vô kh¸ch s¹n, du lÞch, ¨n uèng
3.23 Hµng  hãa,  dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ  tiªu  thô 
®Æc biÖt.
3.24 Vµng b¹c, ®¸ quý (trõ vµng nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÓm 
26, Môc II, PhÇn A Th«ng t nµy).
3.25 §¹i lý tµu biÓn.
3.26 DÞch vô m«i giíi.
3.27 C¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô kh¸c kh«ng quy ®Þnh t¹i Môc 
II, PhÇn A vµ  Môc II, PhÇn B Th«ng t nµy. 
23

C¸c møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT quy ®Þnh trªn ®©y ®îc ¸p dông 
thèng   nhÊt   cho   tõng   lo¹i   hµng   hãa,   dÞch   vô   ë   c¸c   kh©u   nhËp 
khÈu,   s¶n   xuÊt,   gia   c«ng   hay   kinh   doanh   th¬ng   m¹i.   Hµng   hãa 
kh«ng  quy ®Þnh t¹i Môc II, phÇn  A; §iÓm  1, 2 Môc II, PhÇn B 
Th«ng t nµy ®Òu ¸p dông thuÕ suÊt 10%.
VÝ dô:  Hµng may mÆc ¸p dông thuÕ suÊt lµ 10% th× mÆt hµng 
nµy ë kh©u nhËp khÈu, s¶n xuÊt, gia c«ng hay kinh doanh th¬ng 
m¹i ®Òu ¸p dông thuÕ suÊt 10%.
DÞch vô söa ch÷a, b¶o hµnh ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10%. 
Riªng   söa   ch÷a   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   lµ   s¶n 
phÈm c¬ khÝ ¸p dông thuÕ suÊt 5%.
VÝ dô: Söa ch÷a tµu biÓn ¸p dông thuÕ suÊt cña s¶n phÈm tµu 
biÓn lµ 5%.
PhÕ liÖu, phÕ phÈm ®îc thu håi ®Ó t¸i chÕ, sö dông l¹i khi 
b¸n ra ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo thuÕ suÊt cña mÆt 
hµng ®ã.
VÝ dô: S¾t thÐp phÕ liÖu do c¸c c¬ së thu håi khi b¸n ra ¸p 
dông   thuÕ   suÊt   5%;  nhùa   phÕ  th¶i   thu   håi  khi   b¸n  ra  ¸p   dông 
thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo thuÕ suÊt cña s¶n phÈm nhùa lµ 10%.


III. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.


ThuÕ GTGT c¬ së kinh doanh ph¶i nép ®îc tÝnh theo mét trong 
hai   ph¬ng   ph¸p:   ph¬ng   ph¸p   khÊu   trõ   thuÕ   vµ   ph¬ng   ph¸p   tÝnh 
trùc tiÕp trªn GTGT. Trêng hîp c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng 
nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ cã ho¹t ®éng kinh doanh 
mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ th× c¬ së ph¶i h¹ch to¸n 
riªng   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   nµy   ®Ó   tÝnh   thuÕ   trùc   tiÕp   trªn 
GTGT.
§èi tîng ¸p dông vµ viÖc x¸c ®Þnh thuÕ ph¶i nép theo tõng 
ph¬ng ph¸p nh sau:
1­ Ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 
1.1/ §èi tîng ¸p dông lµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh, 
doanh   nghiÖp   thµnh   lËp   theo   LuËt   Doanh   nghiÖp   Nhµ   níc,   LuËt 
Doanh nghiÖp, LuËt Hîp t¸c x∙, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t  níc 
ngoµi vµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh kh¸c, trõ c¸c ®èi tîng 
¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT nãi 
t¹i §iÓm 2, Môc nµy.
1.2/ X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép:


Sè thuÕ GTGT  ThuÕ GTGT  ThuÕ GTGT ®Çu 
= ­
ph¶i nép ®Çu ra vµo ®îc khÊu trõ

Trong ®ã: 
a/ ThuÕ GTGT ®Çu ra b»ng (=) gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng hãa, 
dÞch vô chÞu thuÕ b¸n ra nh©n víi (x) thuÕ suÊt thuÕ GTGT cña 
24

hµng hãa, dÞch vô ®ã.
C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p 
khÊu trõ thuÕ khi b¸n hµng hãa, dÞch vô ph¶i tÝnh vµ thu thuÕ 
GTGT   cña   hµng  hãa,   dÞch   vô  b¸n   ra.  Khi   lËp  ho¸   ®¬n  b¸n   hµng 
hãa, dÞch vô, c¬ së kinh doanh ph¶i ghi râ gi¸ b¸n cha cã thuÕ, 
thuÕ GTGT vµ tæng sè tiÒn ngêi mua ph¶i thanh to¸n. Trêng hîp 
ho¸ ®¬n chØ ghi gi¸ thanh to¸n, kh«ng ghi gi¸ cha cã thuÕ vµ 
thuÕ GTGT th× thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra ph¶i tÝnh 
trªn gi¸ thanh to¸n ghi trªn ho¸ ®¬n, chøng tõ. 
VÝ dô: Doanh nghiÖp b¸n s¾t, thÐp, gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT 
®èi   víi   s¾t  Φ6   lµ:   4.600.000   ®ång/tÊn;   thuÕ   GTGT   5%   b»ng 
230.000 ®ång/tÊn, nhng khi b¸n cã mét sè ho¸ ®¬n doanh nghiÖp 
chØ ghi gi¸ b¸n lµ 4.800.000 ®ång/tÊn th× thuÕ GTGT tÝnh trªn 
doanh sè b¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng: 4.800.000 ®/tÊn x 5% =  240.000 
®/tÊn thay v× tÝnh trªn gi¸ cha cã thuÕ lµ 4.600.000 ®/tÊn vµ 
doanh thu ®îc x¸c ®Þnh l¹i b»ng 4.560.000 ®ång (= 4.800.000® ­ 
240.000 ®). Doanh nghiÖp mua thÐp còng kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ 
GTGT ®Çu vµo ®èi víi ho¸ ®¬n mua kh«ng ghi thuÕ GTGT nµy.
b/ ThuÕ GTGT ®Çu vµo b»ng (=) tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn 
ho¸ ®¬n GTGT mua hµng hãa, dÞch vô (bao gåm c¶ tµi s¶n cè ®Þnh) 
dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT, 
sè thuÕ GTGT ghi trªn chøng tõ nép thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu 
hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT thay cho phÝa níc ngoµi theo híng 
dÉn cña Bé Tµi chÝnh ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc 
ngoµi cã ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh 
thøc ®Çu t theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
Trêng hîp hµng hãa, dÞch vô mua vµo lµ lo¹i ®îc dïng chøng 
tõ ®Æc thï ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®∙ cã thuÕ GTGT th× c¬ së 
®îc c¨n cø vµo gi¸ ®∙ cã thuÕ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh nªu t¹i §iÓm 
14, Môc I, PhÇn B Th«ng t nµy ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ kh«ng cã thuÕ vµ 
thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ.
VÝ dô: Trong kú, C«ng ty A thanh to¸n dÞch vô ®Çu vµo ®îc 
tÝnh khÊu trõ lµ lo¹i ®Æc thï:
Tæng gi¸ thanh to¸n 110 triÖu ®ång (gi¸ cã thuÕ GTGT), dÞch 
vô nµy chÞu thuÕ lµ 10%, sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ tÝnh 
nh sau:


110 triÖu
­­­­­­­­­­      x 10%     = 10 triÖu ®ång
1 + 10%  

Gi¸ cha cã thuÕ lµ 100 triÖu ®ång, thuÕ GTGT lµ 10 triÖu 
®ång.
c/ X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ:
­ ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lµ thuÕ GTGT cña hµng ho¸, 
dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu 
thuÕ GTGT.
­ Trêng hîp hµng hãa, dÞch vô mua vµo dïng ®ång thêi cho 
25

s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ vµ kh«ng chÞu 
thuÕ GTGT th× chØ ®îc khÊu trõ sè thuÕ ®Çu vµo cña hµng hãa, 
dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu 
thuÕ GTGT; sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ ®îc tÝnh vµo 
chi phÝ cña hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT. 
§èi víi tµi s¶n cè ®Þnh mua vµo sö dông riªng cho s¶n xuÊt, 
kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ th× thuÕ GTGT cña 
tµi s¶n cè ®Þnh ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh.
C¬ së kinh doanh ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ ®Çu vµo cña hµng 
ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô 
chÞu thuÕ vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT. Trêng hîp hµng hãa, dÞch vô 
sö dông chung cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu 
thuÕ vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT nhng c¬ së kh«ng h¹ch to¸n riªng 
®îc thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, th× thuÕ ®Çu vµo ®îc tÝnh khÊu 
trõ   theo   tû  lÖ  (%)   doanh   sè  cña  hµng   hãa,   dÞch   vô  chÞu   thuÕ 
GTGT so víi tæng doanh sè cña hµng hãa, dÞch vô b¸n ra.
VÝ dô 1 : Doanh nghiÖp A sö dông ®iÖn trong th¸ng lµ 5.000 
KWh, trong ®ã dïng cho s¶n xuÊt xi m¨ng lµ 4.000 KWh, dïng cho 
khu tËp thÓ CBCNV lµ 1.000 KWh (c¬ së h¹ch to¸n riªng ®îc sè 
®iÖn dïng cho c¸n bé CNV) th× c¬ së chØ ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ 
GTGT ®Çu vµo cña ®iÖn dïng cho s¶n xuÊt xi m¨ng, cô thÓ nh sau:
ThuÕ GTGT ®Çu vµo cña ®iÖn ®îc khÊu trõ trong th¸ng lµ:
4.000 KWh  x   700 ®/KWh  x   10%   =    280.000 ®ång 
NÕu hµng ho¸, dÞch vô mua vµo kh«ng sö dông phôc vô cho s¶n 
xuÊt, kinh doanh th× thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc tÝnh vµo chi phÝ cña 
ho¹t ®éng ®ã. 
VÝ dô 2: Trong kú tÝnh thuÕ ë mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÆt 
hµng ®¹n sóng ®Ó cung cÊp cho Quèc phßng (mÆt hµng kh«ng chÞu 
thuÕ GTGT) vµ ph¸o hoa (mÆt hµng chÞu thuÕ GTGT) cã chi phÝ mua 
mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu dïng chung cho s¶n xuÊt 
hai lo¹i s¶n phÈm nµy nhng kh«ng h¹ch to¸n ®îc riªng dïng cho 
s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm lµ bao nhiªu th× thuÕ ®Çu vµo cña 
c¸c vËt t nµy ®îc tÝnh khÊu trõ nh sau:
Tæng gi¸ trÞ vËt t  mua vµo lµ 2.500 triÖu ®ång (gi¸ kh«ng 
cã thuÕ GTGT).
ThuÕ GTGT ®Çu vµo tæng hîp theo hãa ®¬n GTGT ®Çu vµo lµ 250 
triÖu ®ång, trong ®ã lo¹i vËt t  sö dông chung kh«ng h¹ch to¸n 
riªng ®îc lµ 500 triÖu ®ång (cha cã thuÕ GTGT), thuÕ GTGT lµ 50 
triÖu ®ång.
Doanh sè b¸n cha cã thuÕ GTGT hµng hãa chÞu thuÕ GTGT lµ 
800 triÖu ®ång.
Doanh   sè   b¸n   cña   hµng   hãa   kh«ng   chÞu   thuÕ   GTGT   lµ   3.200 
triÖu ®ång.
ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ cña vËt t sö dông chung ®îc 
tÝnh khÊu trõ nh sau:
X¸c ®Þnh tû lÖ doanh sè hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT trªn tæng 
doanh sè hµng b¸n ra:
26

800 triÖu ®ång / 4.000 triÖu ®ång  = 20 %
ThuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ t¬ng øng víi tû lÖ (%) nµy lµ:
50 triÖu ®ång   x  20 %   = 10 triÖu ®ång
­ §èi víi c¬ së s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng nghiÖp xuÊt khÈu s¶n 
phÈm do m×nh trùc tiÕp nu«i, trång, ®¸nh b¾t khai th¸c, th× chØ 
®îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô sö dông trùc 
tiÕp cho giai ®o¹n khai th¸c sau giai ®o¹n XDCB; thuÕ ®Çu vµo 
cña hµng hãa, dÞch vô sö dông cho giai ®o¹n XDCB c¬ së s¶n xuÊt 
kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ, ph¶i tÝnh vµo nguyªn gi¸. Trêng hîp c¬ 
së   võa  b¸n   s¶n  phÈm   trong   níc  võa   xuÊt  khÈu   s¶n   phÈm,   c¬  së 
ph¶i ph©n bæ thuÕ ®Çu vµo theo quy ®Þnh trªn.
­ Hµng ho¸ mua vµo bÞ tæn thÊt do thiªn tai, ho¶ ho¹n, bÞ 
mÊt, x¸c ®Þnh do tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i båi 
thêng th× thuÕ GTGT ®Çu vµo cña sè hµng ho¸ nµy ®îc tÝnh vµo 
gi¸ trÞ hµng ho¸ tæn thÊt ph¶i båi thêng, kh«ng ®îc tÝnh vµo sè 
thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ khi kª khai thuÕ GTGT ph¶i nép.
­ ThuÕ ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô ®îc khÊu trõ ph¸t sinh 
trong th¸ng nµo ®îc kª khai khÊu trõ khi x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i 
nép cña th¸ng ®ã, kh«ng ph©n biÖt ®∙ xuÊt dïng hay cßn ®Ó trong 
kho. Trêng hîp ho¸ ®¬n GTGT hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT ®Çu vµo 
cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo ph¸t sinh trong th¸ng nhng cha kª 
khai   kÞp   trong   th¸ng   th×   ®îc   kª   khai   khÊu   trõ   vµo   c¸c   th¸ng 
tiÕp sau, thêi gian tèi ®a lµ 03 th¸ng kÓ tõ thêi ®iÓm kª khai 
cña th¸ng ph¸t sinh.
V¨n phßng Tæng c«ng ty kh«ng trùc tiÕp ho¹t ®éng kinh doanh 
vµ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp trùc thuéc nh: BÖnh viÖn, 
Tr¹m x¸, Nhµ nghØ ®iÒu dìng, ViÖn, Trêng ®µo t¹o... kh«ng thuéc 
®èi   tîng   nép   thuÕ   GTGT   th×   kh«ng   ®îc   khÊu   trõ   hay   hoµn   thuÕ 
GTGT   ®Çu   vµo  cña   hµng  ho¸,   dÞch   vô  mua   vµo  phôc   vô  cho   ho¹t 
®éng cña c¸c ®¬n vÞ nµy.
Trêng hîp c¸c ®¬n vÞ nµy cã ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸, 
dÞch vô chÞu thuÕ GTGT th× ph¶i ®¨ng ký, kª khai nép thuÕ GTGT 
riªng cho c¸c ho¹t ®éng nµy.
VÝ dô:  V¨n phßng Tæng c«ng ty A kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt, 
kinh doanh, sö dông kinh phÝ do c¸c c¬ së trùc thuéc ®ãng gãp 
®Ó ho¹t ®éng nhng V¨n phßng Tæng c«ng ty cã cho thuª nhµ (v¨n 
phßng) phÇn kh«ng sö dông hÕt th× V¨n phßng Tæng c«ng ty ph¶i 
h¹ch to¸n, kª khai nép thuÕ riªng cho ho¹t ®éng cho thuª v¨n 
phßng. ThuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô phôc vô cho ho¹t 
®éng   cña   V¨n   phßng   Tæng   c«ng   ty   kh«ng   ®îc   khÊu   trõ   hay   hoµn 
thuÕ. V¨n phßng Tæng c«ng ty ph¶i sö dông kinh phÝ nép cÊp trªn 
®Ó thanh to¸n.
d) Hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu ®îc khÊu trõ, hoµn thuÕ GTGT 
®Çu vµo ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ c¸c thñ tôc sau:
d.1­ Hîp ®ång b¸n hµng ho¸, gia c«ng hµng hãa (®èi víi tr­
êng hîp gia c«ng hµng hãa), cung øng dÞch vô cho tæ chøc, c¸ 
nh©n níc ngoµi. §èi víi trêng hîp uû th¸c xuÊt khÈu lµ hîp ®ång 
uû th¸c xuÊt khÈu vµ biªn b¶n thanh lý hîp ®ång uû th¸c xuÊt 
khÈu (trêng hîp ®∙ kÕt thóc hîp ®ång) hoÆc biªn b¶n ®èi chiÕu 
27

c«ng nî ®Þnh kú gi÷a bªn uû th¸c xuÊt khÈu vµ bªn nhËn uû th¸c 
xuÊt khÈu cã ghi râ: sè lîng, chñng lo¹i s¶n phÈm, gi¸ trÞ hµng 
uû th¸c ®∙ xuÊt khÈu; sè, ngµy hîp ®ång xuÊt khÈu cña bªn nhËn 
uû th¸c xuÊt khÈu ký víi níc ngoµi; sè, ngµy, sè tiÒn ghi trªn 
chøng tõ thanh to¸n qua ng©n hµng víi níc ngoµi cña bªn nhËn uû 
th¸c xuÊt khÈu; sè, ngµy, sè tiÒn ghi trªn chøng tõ thanh to¸n 
cña bªn nhËn uû th¸c xuÊt khÈu thanh to¸n cho bªn uû th¸c xuÊt 
khÈu; sè, ngµy tê khai H¶i quan hµng hãa xuÊt khÈu cña bªn nhËn 
uû th¸c xuÊt khÈu. 
d.2­ Tê khai h¶i quan vÒ hµng xuÊt khÈu cã x¸c nhËn cña c¬ 
quan h¶i quan ®∙ xuÊt khÈu.
§èi víi trêng hîp uû th¸c xuÊt khÈu th× ph¶i cã biªn b¶n 
thanh   lý   hîp   ®ång   uû   th¸c   xuÊt   khÈu   hoÆc   biªn   b¶n   ®èi   chiÕu 
c«ng nî ®Þnh kú gi÷a bªn uû th¸c xuÊt khÈu vµ bªn nhËn uû th¸c 
xuÊt khÈu ®∙ nªu ë §iÓm d.1 nªu trªn.
d.3­ Hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu thanh to¸n theo quy ®Þnh 
sau ®©y:
­   Hµng   hãa,   dÞch   vô   xuÊt   khÈu   ph¶i   thanh   to¸n   qua   ng©n 
hµng.
Thanh to¸n qua ng©n hµng lµ viÖc chuyÓn tiÒn tõ ng©n hµng 
cña   bªn   nhËp   khÈu   sang   ng©n   hµng   cña   bªn   xuÊt   khÈu   ®Ó   thanh 
to¸n   tiÒn   hµng   hãa,   dÞch   vô   cho   bªn   xuÊt   khÈu   theo   c¸c   h×nh 
thøc thanh to¸n phï hîp víi tháa thuËn trong hîp ®ång vµ quy 
®Þnh cña ng©n hµng. Chøng tõ thanh to¸n tiÒn lµ giÊy b¸o Cã cña 
ng©n hµng bªn xuÊt khÈu vÒ sè tiÒn ®∙ nhËn ®îc tõ tµi kho¶n cña 
ng©n hµng bªn nhËp khÈu. Trêng hîp thanh to¸n chËm tr¶, ph¶i cã 
tháa   thuËn   ghi   trong   hîp   ®ång   xuÊt   khÈu,   ®Õn   thêi   h¹n   thanh 
to¸n   c¬   së   kinh   doanh   ph¶i   cã   chøng   tõ   thanh   to¸n   qua   ng©n 
hµng.   Trêng   hîp   uû   th¸c   xuÊt   khÈu   th×   bªn   nhËn   uû   th¸c   xuÊt 
khÈu ph¶i thanh to¸n víi níc ngoµi qua ng©n hµng.
­ C¸c trêng hîp thanh to¸n díi ®©y còng ®îc coi lµ thanh 
to¸n qua ng©n hµng:
+ Trêng hîp hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu ®îc thanh to¸n cÊn 
trõ vµo kho¶n tiÒn vay nî níc ngoµi c¬ së kinh doanh ph¶i cã ®ñ 
®iÒu kiÖn, thñ tôc, hå s¬ nh sau: 
*   Hîp   ®ång   vay   nî   (®èi   víi   nh÷ng   kho¶n   vay   tµi   chÝnh   cã 
thêi h¹n díi 01 n¨m); hoÆc giÊy x¸c nhËn ®¨ng ký kho¶n vay cña 
ng©n   hµng   nhµ   níc   ViÖt   Nam   (®èi   víi   nh÷ng   kho¶n   vay   trªn   01 
n¨m).
* Chøng tõ chuyÓn tiÒn cña phÝa níc ngoµi vµo ViÖt Nam qua 
ng©n hµng.
Ph¬ng thøc thanh to¸n hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu cÊn trõ 
vµo   kho¶n   nî   vay   níc   ngoµi   ph¶i   ®îc   quy   ®Þnh   trong   hîp   ®ång 
xuÊt khÈu.  
* B¶n x¸c nhËn cña phÝa níc ngoµi vÒ cÊn trõ kho¶n nî vay.
* Trêng hîp sau khi cÊn trõ gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô xuÊt 
khÈu vµo kho¶n nî vay cña níc ngoµi cã chªnh lÖch, th× sè tiÒn 
chªnh  lÖch ph¶i thùc hiÖn thanh  to¸n qua ng©n hµng.  Chøng  tõ 
28

thanh to¸n qua ng©n hµng theo híng dÉn t¹i ®iÓm nµy.
+ Trêng hîp c¬ së xuÊt khÈu hµng hãa, dÞch vô thanh to¸n 
tiÒn hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu qua ng©n hµng nhng phÝa níc 
ngoµi uû quyÒn cho bªn thø ba lµ tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi 
thùc hiÖn thanh to¸n th× viÖc thanh to¸n theo uû quyÒn ph¶i ®îc 
quy ®Þnh trong hîp ®ång xuÊt khÈu (hoÆc phô lôc hîp ®ång nÕu 
cã).
+ Trêng hîp phÝa níc ngoµi thanh to¸n tõ tµi kho¶n tiÒn göi 
v∙ng lai t¹i ViÖt Nam ph¶i thanh to¸n qua ng©n hµng. Chøng tõ 
thanh  to¸n   lµ  GiÊy   b¸o   Cã  cña  ng©n   hµng   bªn  xuÊt   khÈu   vÒ  sè 
tiÒn ®∙ nhËn ®îc tõ tµi kho¶n v∙ng lai cña ngêi mua phÝa níc 
ngoµi.
­   C¸c   trêng   hîp   thanh   to¸n   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña   ChÝnh 
phñ:
+ Trêng hîp xuÊt khÈu lao ®éng thu tiÒn trùc tiÕp cña ngêi 
lao ®éng th× ph¶i cã chøng tõ thu tiÒn mÆt cña ngêi lao ®éng; 
+ Trêng hîp c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu hµng hãa ®Ó b¸n t¹i 
héi chî, triÓn l∙m ë níc ngoµi, nÕu thu vµ chuyÓn vÒ níc b»ng 
tiÒn mÆt ngo¹i tÖ t¹i níc tæ chøc héi chî, triÓn l∙m th¬ng m¹i 
c¬ së kinh doanh ph¶i cã chøng tõ kª khai víi c¬ quan H¶i quan 
vÒ tiÒn ngo¹i tÖ thu ®îc do b¸n hµng hãa chuyÓn vÒ níc vµ chøng 
tõ nép tiÒn vµo ng©n hµng t¹i ViÖt Nam;
+ Trêng hîp xuÊt khÈu hµng hãa, dÞch vô ®Ó tr¶ nî níc ngoµi 
cho ChÝnh phñ th× ph¶i cã x¸c nhËn cña ng©n hµng ngo¹i th¬ng vÒ 
l« hµng xuÊt khÈu ®∙ ®îc phÝa níc ngoµi chÊp nhËn trõ nî hoÆc 
x¸c nhËn bé chøng tõ ®∙ ®îc göi cho phÝa níc ngoµi ®Ó trõ nî; 
chøng tõ thanh to¸n thùc hiÖn theo híng dÉn riªng cña Bé Tµi 
chÝnh. 
+   Trêng   hîp   hµng   hãa,   dÞch   vô   xuÊt   khÈu   thanh   to¸n   b»ng 
hµng lµ trêng hîp xuÊt khÈu hµng hãa (kÓ c¶ gia c«ng hµng hãa 
xuÊt khÈu), dÞch vô cho tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi (gäi t¾t lµ 
phÝa níc ngoµi) nhng viÖc thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp ViÖt Nam 
vµ phÝa níc ngoµi b»ng h×nh thøc bï trõ gi÷a gi¸ trÞ hµng hãa, 
dÞch vô xuÊt khÈu, tiÒn c«ng gia c«ng hµng hãa xuÊt khÈu víi 
gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô mua cña phÝa níc ngoµi.
Hµng hãa,  dÞch  vô xuÊt  khÈu thanh  to¸n  b»ng hµng ph¶i  cã 
thªm thñ tôc hå s¬ nh sau:  
* Ph¬ng thøc thanh  to¸n ®èi víi hµng xuÊt  khÈu  b»ng hµng 
ph¶i ®îc quy ®Þnh trong Hîp ®ång xuÊt khÈu.
* Hîp ®ång mua hµng hãa, dÞch vô cña phÝa níc ngoµi;  
* Tê khai h¶i quan vÒ hµng hãa nhËp khÈu thanh to¸n bï trõ 
víi hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu.
* V¨n b¶n x¸c nhËn víi phÝa níc ngoµi vÒ viÖc sè tiÒn thanh 
to¸n bï trõ gi÷a hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu víi hµng hãa nhËp 
khÈu, dÞch vô mua cña phÝa níc ngoµi.
*   Trêng   hîp   sau   khi   thanh   to¸n   bï   trõ   gi÷a   gi¸   trÞ   hµng 
hãa, dÞch vô xuÊt khÈu vµ gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô nhËp khÈu 
cã chªnh lÖch, sè tiÒn chªnh lÖch ph¶i thùc hiÖn thanh to¸n qua 
29

Ng©n hµng. Chøng tõ thanh to¸n qua Ng©n hµng theo híng dÉn t¹i 
§iÓm nµy.
+   C¸c   h×nh   thøc   thanh   to¸n   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña   ChÝnh 
phñ.
d.4­ Hãa ®¬n GTGT b¸n hµng hãa, dÞch vô hoÆc xuÊt tr¶ hµng 
gia c«ng cho níc ngoµi, doanh nghiÖp chÕ xuÊt.
®­ §iÒu kiÖn, thñ tôc, hå s¬ ®Ó khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo 
®èi víi mét sè trêng hîp hµng ho¸ ®îc coi nh xuÊt khÈu:
®.1­ Hµng ho¸ gia c«ng xuÊt khÈu chuyÓn tiÕp theo quy ®Þnh 
t¹i §iÒu 17 NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31/7/1998 cña ChÝnh 
phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt 
khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi níc 
ngoµi:
  ­   Hîp   ®ång   gia   c«ng   xuÊt  khÈu   vµ  c¸c  phô  kiÖn   hîp   ®ång 
(nÕu cã) ký víi níc ngoµi, trong ®ã ghi râ c¬ së nhËn hµng t¹i 
ViÖt Nam.
­ Ho¸ ®¬n GTGT ghi râ gi¸ gia c«ng vµ sè lîng hµng gia c«ng 
tr¶   níc   ngoµi   (theo   gi¸   quy   ®Þnh   trong   hîp   ®ång   ký   víi   níc 
ngoµi) vµ tªn c¬ së nhËn hµng theo chØ ®Þnh cña phÝa níc ngoµi;
­ PhiÕu chuyÓn giao s¶n phÈm gia c«ng chuyÓn tiÕp (gäi t¾t 
lµ PhiÕu chuyÓn tiÕp) cã ®ñ x¸c nhËn cña bªn giao, bªn nhËn s¶n 
phÈm gia c«ng chuyÓn tiÕp vµ x¸c nhËn cña H¶i quan qu¶n lý hîp 
®ång gia c«ng cña bªn giao, bªn nhËn.
­ Hµng hãa gia c«ng cho níc ngoµi ph¶i thanh to¸n qua Ng©n 
hµng theo híng dÉn t¹i §iÓm d.3 Môc nµy.
VÒ thñ tôc giao nhËn s¶n phÈm gia c«ng chuyÓn tiÕp vµ PhiÕu 
chuyÓn tiÕp thùc hiÖn theo híng dÉn cña Tæng côc H¶i quan.
VÝ dô: C«ng ty A ký hîp ®ång gia c«ng víi níc ngoµi 200.000 
®«i ®Õ giÇy xuÊt khÈu. Gi¸ gia c«ng lµ 800 triÖu ®ång. Hîp ®ång 
ghi râ giao ®Õ giÇy cho C«ng ty B t¹i ViÖt nam ®Ó s¶n xuÊt ra 
giÇy hoµn chØnh.
Trêng hîp nµy C«ng ty A thuéc ®èi tîng gia c«ng hµng xuÊt 
khÈu chuyÓn tiÕp. Khi lËp chøng tõ chuyÓn giao s¶n phÈm ®Õ giÇy 
cho C«ng ty B, C«ng ty A ghi râ sè lîng, chñng lo¹i, quy c¸ch 
s¶n phÈm ®∙ giao, toµn bé doanh thu gia c«ng ®Õ giÇy 800 triÖu 
®ång nhËn ®îc tÝnh thuÕ GTGT lµ 0%.
®.2/ Hµng ho¸ uû th¸c gia c«ng xuÊt khÈu:
­ Hîp ®ång gia c«ng hµng hãa xuÊt khÈu ký víi c¬ së trùc 
tiÕp ký hîp ®ång gia c«ng hµng xuÊt khÈu víi níc ngoµi. C¬ së 
trùc tiÕp ký hîp ®ång gia c«ng víi níc ngoµi chØ ®îc hëng hoa 
hång uû th¸c gia c«ng xuÊt khÈu.
­   Biªn   b¶n   thanh   lý   hîp   ®ång   uû   th¸c   gia   c«ng   xuÊt   khÈu 
(trêng hîp ®∙ kÕt thóc hîp ®ång) hoÆc biªn b¶n ®èi chiÕu c«ng 
nî ®Þnh kú gi÷a c¬ së trùc tiÕp ký hîp ®ång gia c«ng víi níc 
ngoµi vµ c¬ së trùc tiÕp gia c«ng hµng hãa xuÊt khÈu cã ghi râ: 
sè, ngµy hîp ®ång gia c«ng hµng hãa ký víi níc ngoµi; sè lîng, 
chñng   lo¹i   s¶n   phÈm   gia   c«ng   xuÊt   khÈu,   tiÒn   gia   c«ng   ph¶i 
30

thanh to¸n, ®∙ thanh to¸n; sè, ngµy tê khai h¶i quan cña hµng 
hãa gia c«ng ®∙ xuÊt khÈu; sè, ngµy, sè tiÒn ghi trªn chøng tõ 
thanh to¸n qua ng©n hµng cña phÝa níc ngoµi thanh to¸n cho c¬ 
së trùc tiÕp ký hîp ®ång gia c«ng víi níc ngoµi; sè, ngµy, sè 
tiÒn   ghi   trªn  chøng  tõ   thanh   to¸n  cña   c¬  së  ký   hîp  ®ång   gia 
c«ng trùc tiÕp víi níc ngoµi víi c¬ së trùc tiÕp gia c«ng hµng 
hãa xuÊt khÈu.  
­ Hµng hãa gia c«ng cho níc ngoµi ph¶i thanh to¸n qua ng©n 
hµng theo híng dÉn t¹i §iÓm d.3 Môc nµy. 
­ Hãa ®¬n GTGT cña c¬ së trùc tiÕp gia c«ng hµng hãa xuÊt 
khÈu lËp cho hµng hãa gia c«ng xuÊt khÈu. 
VÝ dô:  C«ng ty X thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng hµng may mÆc 
cho níc ngoµi may 100.000 bé quÇn ¸o víi tiÒn c«ng lµ 200 triÖu 
®ång, nhng hîp ®ång nµy do C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Y ký hîp ®ång 
gia c«ng trùc tiÕp víi níc ngoµi, hëng hoa hång b»ng 5% trªn 
tiÒn c«ng.
Trêng   hîp   nµy   C«ng   ty   X   thuéc   ®èi   tîng   uû   th¸c   gia   c«ng 
hµng xuÊt khÈu. Khi lËp ho¸ ®¬n xuÊt hµng giao cho C«ng ty Y, 
C«ng ty X ®îc ghi thuÕ suÊt 0%, toµn bé doanh thu gia c«ng hµng 
xuÊt   khÈu   200   triÖu   nhËn   ®îc   tÝnh   thuÕ   GTGT   lµ   0%.   TiÒn   hoa 
hång xuÊt khÈu C«ng ty Y ph¶i tÝnh thuÕ GTGT theo quy ®Þnh.
®.3­ Hµng hãa do doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam s¶n xuÊt b¸n cho 
níc ngoµi nhng hµng hãa ®îc giao cho doanh nghiÖp kh¸c t¹i ViÖt 
Nam theo chØ ®Þnh cña phÝa níc ngoµi (gäi t¾t lµ hµng hãa xuÊt 
khÈu t¹i chç) ®Ó lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt, gia c«ng hµng hãa 
xuÊt khÈu.
 ­ Hîp ®ång b¸n hµng hãa ký víi níc ngoµi, trong ®ã ghi râ 
mÆt   hµng,   sè   lîng,   gi¸   trÞ,   tªn   vµ   ®Þa   chØ   cña   doanh   nghiÖp 
nhËn hµng t¹i ViÖt Nam.
­ Tê khai H¶i quan hµng ho¸ xuÊt khÈu ­ nhËp khÈu t¹i chç 
cã x¸c nhËn cña c¬ quan H¶i quan vÒ hµng hãa ®∙ giao cho doanh 
nghiÖp t¹i ViÖt Nam theo chØ ®Þnh cña phÝa níc ngoµi.
­ Hµng hãa b¸n cho th¬ng nh©n níc ngoµi nhng giao hµng t¹i 
ViÖt   Nam   ph¶i   thanh   to¸n   qua   ng©n   hµng   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do 
chuyÓn ®æi. Chøng tõ thanh to¸n qua ng©n hµng theo híng dÉn t¹i 
§iÓm d.3, Môc nµy.
­ Ho¸ ®¬n GTGT cña hµng hãa xuÊt khÈu t¹i chç, ghi râ tªn 
ngêi mua phÝa níc ngoµi, tªn doanh nghiÖp nhËn hµng vµ ®Þa ®iÓm 
giao hµng t¹i ViÖt Nam.
­ Hµng ho¸ xuÊt khÈu t¹i chç cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t 
níc ngoµi ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh t¹i giÊy phÐp ®Çu t.
C¸c trêng hîp cã hµng hãa xuÊt khÈu hoÆc ®îc coi nh  xuÊt 
khÈu quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy nÕu ®∙ cã x¸c nhËn cña c¬ quan H¶i 
quan (®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu) nhng kh«ng cã ®ñ c¸c thñ tôc, 
hå   s¬  cßn  l¹i   nªu  trªn   th×   c¬  së  kinh   doanh   kh«ng   ph¶i   tÝnh 
thuÕ GTGT ®Çu ra nhng kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo mµ 
tÝnh   vµo   chi   phÝ.   §èi   víi   dÞch   vô   xuÊt   khÈu   nÕu   kh«ng   ®ñ   1 
trong c¸c thñ tôc nªu trªn th× c¬ së kinh doanh kh«ng ph¶i tÝnh 
31

thuÕ ®Çu ra vµ kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo. Riªng ®èi víi 
trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÓm ®.1, ®.3 kh«ng cã ®ñ mét trong c¸c 
thñ tôc, hå s¬ quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm nµy th× c¬ së ph¶i tÝnh vµ 
nép thuÕ GTGT nh hµng hãa tiªu thô néi ®Þa.
e/ §èi víi hé kinh doanh nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc 
tiÕp trªn GTGT ®îc chuyÓn sang nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu 
trõ thuÕ, ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo 
ph¸t sinh kÓ tõ th¸ng ®îc ¸p dông nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu 
trõ thuÕ; ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô mua vµo tríc th¸ng ®îc ¸p 
dông nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ th× kh«ng ®îc tÝnh 
khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo.
1.3/ C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ quy 
®Þnh trªn ®©y lµ sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT cña hµng 
ho¸, dÞch vô mua vµo; chøng tõ nép thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu; 
chøng tõ nép thuÕ GTGT thay cho phÝa níc ngoµi theo híng dÉn 
cña Bé Tµi chÝnh ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi 
ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu 
t theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
C¬ së kinh doanh kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo 
®èi víi trêng hîp: ho¸ ®¬n GTGT sö dông kh«ng ®óng quy ®Þnh cña 
ph¸p luËt nh: hãa ®¬n GTGT kh«ng ghi thuÕ GTGT (trõ trêng hîp 
®Æc thï ®îc dïng ho¸ ®¬n GTGT ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®∙ cã 
thuÕ GTGT); kh«ng ghi hoÆc ghi kh«ng ®óng tªn, ®Þa chØ, m∙ sè 
thuÕ   cña   ngêi   b¸n   nªn   kh«ng   x¸c   ®Þnh   ®îc   ngêi   b¸n;   hãa   ®¬n, 
chøng tõ nép thuÕ GTGT gi¶, hãa ®¬n bÞ tÈy xãa, hãa ®¬n khèng 
(kh«ng b¸n hµng hãa, dÞch vô); hãa ®¬n ghi gi¸ trÞ cao h¬n gi¸ 
trÞ thùc tÕ cña hµng hãa, dÞch vô.
2­   Ph¬ng   ph¸p   tÝnh   thuÕ   GTGT   trùc   tiÕp   trªn   gi¸   trÞ   gia 
t¨ng.
2.1/ §èi tîng  ¸p dông  ph¬ng  ph¸p  tÝnh trùc tiÕp  trªn  gi¸ 
trÞ gia t¨ng lµ:
­ C¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh lµ ngêi ViÖt Nam; 
­ Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng 
thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t  theo LuËt ®Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt 
Nam   cha   thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ   c¸c   ®iÒu   kiÖn   vÒ   kÕ   to¸n,   hãa   ®¬n 
chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ;
­ C¬ së kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ.
2.2/ X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép:


Sè thuÕ  = Gi¸ trÞ gia t¨ng cña  x ThuÕ suÊt thuÕ 
GTGT hµng hãa, dÞch vô  GTGT cña hµng 
ph¶i nép chÞu thuÕ hãa, dÞch vô ®ã

GTGT cña  Gi¸ vèn cña hµng 
Doanh sè cña hµng 
hµng hãa,  = ­ hãa, dÞch vô b¸n 
hãa, dÞch vô b¸n ra
dÞch vô ra
32

Gi¸ trÞ gia t¨ng x¸c ®Þnh ®èi víi mét sè ngµnh nghÒ kinh 
doanh nh sau:
­   §èi   víi   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   b¸n   hµng   lµ   sè 
chªnh lÖch gi÷a doanh sè b¸n víi doanh sè vËt t, hµng ho¸, dÞch 
vô mua vµo dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh. Trêng hîp c¬ së kinh 
doanh kh«ng h¹ch to¸n ®îc doanh sè vËt t, hµng ho¸, dÞch vô mua 
vµo t¬ng øng víi doanh sè hµng b¸n ra th× x¸c ®Þnh nh sau:
Gi¸ vèn hµng b¸n ra b»ng (=) Doanh sè tån ®Çu kú, céng (+) 
doanh sè mua trong kú, trõ (­) doanh sè tån cuèi kú.
VÝ dô: Mét c¬ së A s¶n xuÊt ®å gç, trong th¸ng b¸n ®îc 150 
s¶n phÈm, tæng doanh sè b¸n lµ 25 triÖu ®ång.
­ Gi¸ trÞ vËt t, nguyªn liÖu mua ngoµi ®Ó s¶n xuÊt 150 s¶n 
phÈm lµ 19 triÖu ®ång, trong ®ã:
+ Nguyªn liÖu chÝnh (gç):  14 triÖu.
+ VËt liÖu vµ dÞch vô mua ngoµi kh¸c:  5 triÖu.
ThuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%, thuÕ GTGT c¬ së A ph¶i nép ®îc 
tÝnh nh sau:
+ GTGT cña s¶n phÈm b¸n ra:
  25 triÖu ®ång ­ 19 triÖu ®ång =  6 triÖu ®ång.
+ ThuÕ GTGT ph¶i nép:  
6 triÖu ®ång x   10%  =  0,6 triÖu ®ång. 
­ §èi víi x©y dùng, l¾p ®Æt lµ sè chªnh lÖch gi÷a tiÒn thu 
vÒ x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trõ (­) 
chi phÝ vËt t  nguyªn liÖu, chi phÝ ®éng lùc, vËn t¶i, dÞch vô 
vµ chi phÝ   kh¸c mua ngoµi ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng x©y dùng, 
l¾p ®Æt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.
­ §èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i lµ sè chªnh lÖch gi÷a tiÒn thu 
cíc vËn t¶i, bèc xÕp trõ (­) chi phÝ x¨ng dÇu, phô tïng thay 
thÕ vµ chi phÝ kh¸c mua ngoµi dïng cho ho¹t ®éng vËn t¶i.
­   §èi   víi   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   ¨n   uèng   lµ   sè   chªnh   lÖch 
gi÷a tiÒn thu vÒ b¸n hµng ¨n uèng, tiÒn phôc vô vµ c¸c kho¶n 
thu kh¸c trõ (­) gi¸ vèn hµng hãa, dÞch vô mua ngoµi dïng cho 
kinh doanh ¨n uèng.
­ §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ, 
gi¸ trÞ gia t¨ng lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh sè b¸n ra vµng, 
b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ trõ (­) gi¸ vèn cña vµng, b¹c, ®¸ quý, 
ngo¹i tÖ b¸n ra.
­ §èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT 
theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ cã kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, 
®¸ quý, ngo¹i tÖ ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT, 
c¬ së ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ GTGT ®Çu vµo ®Ó kª khai thuÕ 
GTGT ph¶i nép cña hµng ho¸, dÞch vô theo tõng ho¹t ®éng kinh 
doanh vµ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ riªng.
Trêng hîp kh«ng h¹ch to¸n ®îc riªng th× ®îc x¸c ®Þnh ph©n 
bæ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ t¬ng øng víi tû lÖ doanh thu 
33

cña hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu 
trõ thuÕ trªn tæng doanh thu b¸n hµng ph¸t sinh trong kú.
­ §èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c lµ sè chªnh lÖch 
gi÷a tiÒn thu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trõ (­) gi¸ vèn cña hµng 
hãa, dÞch vô mua ngoµi ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh ®ã.
Doanh sè hµng hãa, dÞch vô b¸n ra quy ®Þnh trªn ®©y bao 
gåm c¶ c¸c kho¶n phô thu, phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n mµ c¬ së 
kinh doanh ®îc hëng, kh«ng ph©n biÖt ®∙ thu tiÒn hay cha thu ®­
îc tiÒn.
Doanh sè hµng hãa, dÞch vô mua vµo quy ®Þnh trªn ®©y bao 
gåm c¶ c¸c kho¶n thuÕ vµ phÝ ®∙ tr¶ tÝnh trong gi¸ thanh to¸n 
hµng hãa, dÞch vô mua vµo.
­ C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng 
ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT kh«ng ®îc tÝnh gi¸ trÞ tµi s¶n 
mua   ngoµi,   ®Çu   t,  x©y   dùng   lµm  tµi   s¶n  cè  ®Þnh   vµo   doanh   sè 
hµng ho¸, dÞch vô mua vµo ®Ó tÝnh gi¸ trÞ gia t¨ng. 
2.3/   Ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   GTGT   lµm   c¨n   cø   tÝnh   thuÕ   GTGT 
ph¶i nép ®èi víi tõng c¬ së kinh doanh nh sau:
­ §èi víi c¬ së kinh doanh ®∙ thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, 
b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ, ghi chÐp sæ s¸ch kÕ 
to¸n th× GTGT ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo gi¸ mua, gi¸ b¸n ghi trªn 
chøng tõ (®èi tîng nép thuÕ cã kª khai).
­  §èi  víi  c¬   së   kinh   doanh   ®∙  thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ   ho¸   ®¬n, 
chøng tõ b¸n hµng hãa, dÞch vô, x¸c ®Þnh ®îc ®óng doanh thu b¸n 
hµng hãa, dÞch vô theo ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô nhng kh«ng 
cã ®ñ ho¸ ®¬n mua hµng hãa, dÞch vô th× GTGT ®îc x¸c ®Þnh b»ng 
doanh thu nh©n (x) víi tû lÖ (%) GTGT tÝnh trªn doanh thu.
­ §èi víi c¸ nh©n (hé) kinh doanh cha thùc hiÖn hoÆc thùc 
hiÖn cha ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô th× c¬ quan 
thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh cña tõng hé Ên ®Þnh møc 
doanh thu tÝnh thuÕ; gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng doanh 
thu Ên ®Þnh nh©n víi tû lÖ (%) gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn doanh 
thu.
Hãa ®¬n lµm c¨n cø ®Ó tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p nµy lµ 
hãa ®¬n ®îc sö dông theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c trêng 
hîp sö dông hãa ®¬n kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt theo híng 
dÉn   t¹i  §iÓm   1.3,   Môc  III,   PhÇn   B  Th«ng   t  nµy   kh«ng   ®îc   x¸c 
®Þnh lµm c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT.
Tæng côc thuÕ híng dÉn c¸c Côc thuÕ x¸c ®Þnh tû lÖ (%) GTGT 
tÝnh trªn doanh thu lµm c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT phï hîp víi tõng 
ngµnh nghÒ kinh doanh vµ hîp lý gi÷a c¸c ®Þa ph¬ng.


IV. Hãa ®¬n chøng tõ mua b¸n hµng hãa, dÞch vô:


C¬ së kinh doanh khi mua, b¸n hµng hãa, dÞch vô ph¶i thùc 
hiÖn chÕ ®é hãa ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.
34

1­ C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng 
ph¸p khÊu trõ thuÕ khi b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô chÞu thuÕ 
GTGT ph¶i sö dông ho¸ ®¬n GTGT, kÓ c¶ trêng hîp b¸n hµng hãa, 
dÞch vô chÞu thuÕ TT§B (trõ trêng hîp ®îc dïng ho¸ ®¬n, chøng 
tõ ®Æc thï ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®∙ cã thuÕ GTGT).
2­ C¬ së kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn 
GTGT khi b¸n hµng ho¸, dÞch vô ph¶i sö dông ho¸ ®¬n b¸n hµng.
3­ Khi lËp ho¸ ®¬n, c¬ së kinh doanh ph¶i ghi ®Çy ®ñ, ®óng 
c¸c yÕu tè quy ®Þnh trªn ho¸ ®¬n. §èi víi ho¸ ®¬n GTGT ph¶i ghi 
râ gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT, phô thu vµ phÝ tÝnh ngoµi gi¸ b¸n 
(nÕu cã), thuÕ GTGT, tæng gi¸ thanh to¸n ®∙ cã thuÕ; nÕu kh«ng 
ghi t¸ch riªng gi¸ b¸n cha cã thuÕ vµ thuÕ GTGT, chØ ghi chung 
gi¸ thanh to¸n th× thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i tÝnh trªn gi¸ thanh 
to¸n.
4­ Ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p lµ:
­ Ho¸ ®¬n do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh do c¬ 
quan thuÕ cung cÊp cho c¸c c¬ së kinh doanh.
­ Ho¸ ®¬n do c¸c c¬ së kinh doanh tù in ®Ó sö dông theo mÉu 
quy ®Þnh vµ ®∙ ®îc c¬ quan ThuÕ chÊp nhËn cho sö dông.
­ C¸c lo¹i ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Æc thï kh¸c ®îc phÐp sö dông.
5­ Híng dÉn sö dông vµ ghi hãa ®¬n ®èi víi mét sè trêng hîp 
cô thÓ nh sau:
5.1/   C¬   së   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   thuéc   ®èi   tîng   nép   thuÕ 
theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ b¸n hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi 
tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT; b¸n cho ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ GTGT; 
b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ ph¶i sö dông ho¸ ®¬n GTGT. Trªn 
ho¸ ®¬n GTGT chØ ghi dßng gi¸ b¸n lµ gi¸ kh«ng cã thuÕ   GTGT, 
dßng thuÕ suÊt, sè thuÕ GTGT kh«ng ghi vµ g¹ch bá. Trêng hîp 
b¸n hµng hãa, dÞch vô thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT, ®èi 
tîng ®îc miÔn thuÕ GTGT, ho¸ ®¬n ghi râ lµ hµng ho¸ kh«ng chÞu 
thuÕ GTGT hoÆc hµng ho¸ b¸n cho ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ GTGT. 
5.2/ C¬ së kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ ®èi tîng nép thuÕ 
GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ nhËn nhËp khÈu hµng ho¸ uû 
th¸c cho c¸c c¬ së kh¸c, khi tr¶ hµng c¬ së nhËn uû th¸c lËp 
chøng tõ nh sau:
C¬ së nhËn nhËp khÈu uû th¸c khi xuÊt tr¶ hµng nhËp khÈu uû 
th¸c, nÕu ®∙ nép thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu, c¬ së lËp ho¸ ®¬n 
GTGT ®Ó c¬ së ®i uû th¸c nhËp khÈu lµm c¨n cø kª khai, khÊu trõ 
thuÕ GTGT ®Çu vµo ®èi víi hµng ho¸ uû th¸c nhËp khÈu. Trêng hîp 
c¬   së   nhËn   nhËp   khÈu   uû   th¸c   cha   nép   thuÕ   GTGT   ë   kh©u   nhËp 
khÈu, khi xuÊt tr¶ hµng nhËp khÈu uû th¸c, c¬ së lËp phiÕu xuÊt 
kho kiªm vËn chuyÓn néi bé do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ph¸t 
hµnh kÌm theo lÖnh ®iÒu ®éng néi bé lµm chøng tõ lu th«ng hµng 
ho¸ trªn thÞ trêng. Sau khi ®∙ nép thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu 
cho hµng ho¸ nhËp khÈu uû th¸c, c¬ së míi lËp ho¸ ®¬n theo quy 
®Þnh trªn.
Ho¸ ®¬n GTGT xuÊt tr¶ hµng nhËp khÈu uû th¸c ghi: 
35

(a) Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT bao gåm: gi¸ trÞ hµng ho¸ thùc 
tÕ nhËp khÈu theo gi¸ CIF, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc 
biÖt   vµ  c¸c   kho¶n   ph¶i   nép  theo   chÕ  ®é   quy  ®Þnh   ë  kh©u   nhËp 
khÈu (nÕu cã).
(b) ThuÕ suÊt thuÕ GTGT vµ   tiÒn thuÕ GTGT ghi theo Th«ng 
b¸o nép thuÕ cña c¬ quan H¶i quan.
(c) Tæng céng tiÒn thanh to¸n (= a + b)
C¬   së   nhËn   nhËp   khÈu   uû   th¸c   lËp   ho¸   ®¬n   GTGT   riªng   ®Ó 
thanh to¸n tiÒn hoa hång uû th¸c nhËp khÈu.
5.3/   C¬   së   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   nép   thuÕ   theo   ph¬ng   ph¸p 
khÊu trõ thuÕ cã hµng ho¸ xuÊt khÈu (kÓ c¶ c¬ së gia c«ng hµng 
ho¸ xuÊt khÈu), thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT,  khi xuÊt khÈu 
hµng ho¸ sö dông ho¸ ®¬n GTGT. 
Khi xuÊt hµng ho¸ ®Ó vËn chuyÓn ®Õn cöa khÈu hay ®Õn n¬i 
lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nÕu cha cã c¨n cø ®Ó lËp ho¸ ®¬n GTGT c¬ 
së   sö   dông   PhiÕu   xuÊt   kho   kiªm   vËn   chuyÓn   néi   bé   do   Bé   Tµi 
chÝnh (Tæng côc thuÕ) ph¸t hµnh kÌm theo LÖnh ®iÒu ®éng néi bé 
lµm chøng tõ lu th«ng hµng ho¸ trªn thÞ trêng. Sau khi lµm xong 
thñ tôc cho hµng ho¸ xuÊt khÈu, c¬ së lËp ho¸ ®¬n GTGT cho hµng 
ho¸ xuÊt khÈu.
Trêng hîp uû th¸c xuÊt khÈu hµng ho¸ (kÓ c¶ trêng hîp uû 
th¸c xuÊt khÈu hµng ho¸ gia c«ng cho c¸c c¬ së kh¸c), khi xuÊt 
hµng   giao   cho   c¬   së   nhËn   uû   th¸c,   c¬   së   ®i   uû   th¸c   sö   dông 
PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc 
thuÕ) ph¸t hµnh kÌm theo LÖnh ®iÒu ®éng néi bé. Khi hµng ho¸ ®∙ 
thùc xuÊt khÈu cã x¸c nhËn cña c¬ quan H¶i quan, c¨n cø vµo c¸c 
chøng tõ ®èi chiÕu, x¸c nhËn vÒ sè lîng, gi¸ trÞ hµng ho¸ thùc 
tÕ xuÊt khÈu cña c¬ së nhËn uû th¸c xuÊt khÈu, c¬ së cã hµng 
ho¸   uû  th¸c   xuÊt   khÈu  lËp   ho¸  ®¬n   GTGT   ®Ó  kª  khai   nép  thuÕ, 
hoµn thuÕ GTGT. Trêng hîp nµy c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu ph¶i 
lu   liªn   2   t¹i   doanh   nghiÖp.   Trêng   hîp   c¬   së   kinh   doanh   xuÊt 
khÈu  ®¨ng ký víi c¬ quan  ThuÕ tù in vµ ph¸t  hµnh  hãa ®¬n sö 
dông cho hµng hãa xuÊt khÈu ®Ó xuÊt cho kh¸ch hµng níc ngoµi, 
th× c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu sö dông hãa ®¬n tù in ®Ó kª khai 
nép thuÕ hoµn thuÕ.
5.4/ Sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ ®èi víi hµng ho¸ tiªu dïng 
néi bé, cho, biÕu, tÆng, khuyÕn m¹i: 
­   §èi   víi   s¶n   phÈm,   hµng   ho¸   xuÊt   ®Ó   tiªu   dïng   néi   bé, 
khuyÕn   m¹i,   qu¶ng   c¸o   phôc   vô   cho   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng 
ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT, c¬ së sö dông ho¸ ®¬n GTGT, trªn 
ho¸ ®¬n ghi râ lµ hµng tiªu dïng néi bé phôc vô cho s¶n xuÊt 
kinh doanh hay khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o kh«ng thu tiÒn. C¬ së kinh 
doanh sö dông hãa ®¬n ®Ó lµm chøng tõ h¹ch to¸n.
­ §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸ xuÊt dïng ®Ó trao ®æi, thëng 
hoÆc   tr¶   thay   tiÒn   l¬ng   cho   ngêi   lao   ®éng,   tiªu   dïng   néi   bé 
kh«ng   phôc   vô   cho   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hoÆc   phôc   vô   cho   s¶n 
xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT th× c¬ 
së ph¶i lËp ho¸ ®¬n GTGT (hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng), trªn ho¸ ®¬n 
36

ghi ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu vµ tÝnh thuÕ GTGT nh  ho¸ ®¬n xuÊt b¸n 
hµng ho¸ cho kh¸ch hµng. 
5.5/   Hµng   ho¸,   dÞch   vô   cã   gi¶m   gi¸   ghi   trªn   hãa   ®¬n   th× 
trªn hãa ®¬n ph¶i ghi râ: tû lÖ % hoÆc møc gi¶m gi¸, gi¸ b¸n 
cha   cã   thuÕ   GTGT   (gi¸   b¸n   ®∙   gi¶m   gi¸),   thuÕ   GTGT,   tæng   gi¸ 
thanh to¸n ®∙ cã thuÕ GTGT.
NÕu viÖc gi¶m gi¸ ¸p dông c¨n cø vµo sè lîng, doanh sè hµng 
ho¸, dÞch vô thùc tÕ mua ®¹t møc nhÊt ®Þnh th× sè tiÒn gi¶m gi¸ 
cña hµng ho¸ ®∙ b¸n ®îc tÝnh ®iÒu chØnh trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng 
ho¸, dÞch vô cña lÇn mua cuèi cïng hoÆc kú tiÕp sau. Trªn ho¸ 
®¬n ph¶i ghi râ sè hãa ®¬n vµ sè tiÒn ®îc gi¶m gi¸. 
5.6/ C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt ®iÒu chuyÓn hµng 
ho¸   cho  c¸c   c¬  së  h¹ch   to¸n   phô  thuéc  nh  c¸c  chi   nh¸nh,   cöa 
hµng...ë kh¸c ®Þa ph¬ng (tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) 
®Ó   b¸n   hoÆc   xuÊt   ®iÒu   chuyÓn   gi÷a   c¸c   chi   nh¸nh,   ®¬n   vÞ   phô 
thuéc víi nhau; xuÊt tr¶ hµng tõ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc vÒ 
c¬ së kinh doanh; xuÊt hµng ho¸ cho c¸c c¬ së nhËn lµm ®¹i lý 
b¸n ®óng gi¸, hëng hoa hång c¨n cø vµo ph¬ng thøc tæ chøc kinh 
doanh vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n, c¬ së cã thÓ lùa chän mét trong hai 
c¸ch sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ nh sau:
­ Sö dông ho¸ ®¬n GTGT ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n vµ kª khai 
nép thuÕ GTGT ë tõng ®¬n vÞ vµ tõng kh©u ®éc lËp víi nhau.
­ Sö dông PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé do Bé Tµi 
chÝnh (Tæng côc thuÕ) ph¸t hµnh kÌm theo LÖnh ®iÒu ®éng néi bé 
®èi   víi   hµng   ho¸   ®iÒu   chuyÓn   néi   bé;   sö   dông   PhiÕu   xuÊt   kho 
hµng göi b¸n ®¹i lý do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ph¸t hµnh 
®èi víi hµng ho¸ xuÊt cho c¬ së lµm ®¹i lý kÌm theo LÖnh ®iÒu 
®éng néi bé.
C¬ së h¹ch to¸n phô thuéc, c¬ së nhËn lµm ®¹i lý khi b¸n 
hµng ho¸ díi c¸c h×nh thøc ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh, ®ång 
thêi lËp B¶ng kª hµng ho¸ b¸n ra (theo mÉu sè 02/GTGT ban hµnh 
kÌm theo Th«ng t nµy) göi vÒ c¬ së cã hµng ho¸ ®iÒu chuyÓn ®Õn 
hoÆc hµng ho¸ göi b¸n ®¹i lý ®Ó c¸c c¬ së nµy lËp ho¸ ®¬n GTGT 
cho hµng ho¸ thùc tÕ tiªu thô. Trêng hîp c¬ së cã sè lîng vµ 
doanh sè hµng ho¸ b¸n ra lín, B¶ng kª cã thÓ lËp cho 05 ngµy 
hay   10  ngµy   mét  lÇn.   Trêng  hîp   hµng   ho¸  b¸n   ra  cã  thuÕ   suÊt 
thuÕ GTGT kh¸c nhau ph¶i lËp b¶ng kª riªng cho hµng ho¸ b¸n ra 
theo tõng nhãm thuÕ suÊt.
C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh chØ thùc hiÖn mét trong hai 
c¸ch sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ t¹i ®iÓm nµy, tríc khi thùc hiÖn 
ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý c¬ së.
5.7/ C¬ së kinh doanh lµm ®¹i lý thu mua hµng hãa theo c¸c 
h×nh thøc khi tr¶ hµng hãa cho c¬ së uû th¸c thu mua ph¶i lËp 
hãa ®¬n cho hµng hãa thu mua ®¹i lý vµ hoa hång ®îc hëng (nÕu 
cã).
5.8/ C¬ së kinh doanh mua hµng ho¸, ngêi b¸n ®∙ xuÊt ho¸ 
®¬n, ngêi mua ®∙ nhËn hµng, nhng sau ®ã ngêi mua ph¸t hiÖn hµng 
ho¸ kh«ng ®óng quy c¸ch, chÊt lîng ph¶i tr¶ l¹i toµn bé hay mét 
phÇn hµng ho¸, khi xuÊt hµng tr¶ l¹i cho ngêi b¸n, c¬ së ph¶i 
37

lËp ho¸ ®¬n, trªn ho¸ ®¬n ghi râ hµng ho¸ tr¶ l¹i ngêi b¸n do 
kh«ng ®óng quy c¸ch, chÊt lîng, tiÒn thuÕ GTGT. Ho¸ ®¬n nµy lµ 
c¨n   cø  ®Ó  bªn   b¸n,   bªn  mua   ®iÒu  chØnh  doanh  sè   mua,  b¸n,   sè 
thuÕ GTGT ®∙ kª khai.
Trêng hîp ngêi mua lµ ®èi tîng kh«ng cã ho¸ ®¬n, khi tr¶ 
l¹i hµng ho¸, bªn mua vµ bªn b¸n ph¶i lËp biªn b¶n hoÆc tho¶ 
thuËn b»ng v¨n b¶n ghi râ lo¹i hµng ho¸, sè lîng, gi¸ trÞ hµng 
tr¶ l¹i theo gi¸ kh«ng cã thuÕ GTGT, tiÒn thuÕ GTGT theo ho¸ 
®¬n b¸n hµng (sè ký hiÖu, ngµy, th¸ng cña ho¸ ®¬n), lý do tr¶ 
hµng kÌm theo ho¸ ®¬n göi cho bªn b¸n. Biªn b¶n nµy ®îc lu gi÷ 
cïng   víi   ho¸   ®¬n   b¸n   hµng   ®Ó   lµm   c¨n   cø   ®iÒu   chØnh   kª   khai 
doanh sè b¸n, thuÕ GTGT cña bªn b¸n. 
Trêng hîp ngêi b¸n ®∙ xuÊt hµng vµ lËp ho¸ ®¬n, ngêi mua 
cha nhËn hµng nhng ph¸t hiÖn hµng ho¸ kh«ng ®óng quy c¸ch, chÊt 
lîng ph¶i tr¶ l¹i toµn bé hµng ho¸, hoÆc mét phÇn hµng hãa, khi 
tr¶ l¹i hµng bªn mua vµ bªn b¸n ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ lo¹i 
hµng ho¸, sè lîng, gi¸ trÞ cha cã thuÕ GTGT, tiÒn thuÕ GTGT lý 
do tr¶ hµng theo ho¸ ®¬n b¸n hµng (sè, ký hiÖu, ngµy th¸ng cña 
ho¸ ®¬n) ®ång thêi kÌm theo ho¸ ®¬n ®Ó göi tr¶ bªn b¸n ®Ó bªn 
b¸n lËp l¹i hãa ®¬n GTGT cho sè lîng hµng hãa ®∙ nhËn, vµ lµm 
c¨n cø bªn b¸n ®iÒu chØnh doanh sè vµ thuÕ GTGT ®Çu ra.
5.9/ C¬ së kinh doanh ®∙ xuÊt b¸n, cung øng hµng ho¸, dÞch 
vô vµ lËp ho¸ ®¬n do hµng ho¸, dÞch vô kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng, 
quy c¸ch ...ph¶i ®iÒu chØnh (t¨ng, gi¶m) gi¸ b¸n th× bªn b¸n vµ 
bªn mua ph¶i lËp biªn b¶n hoÆc cã tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n ghi 
râ sè lîng, quy c¸ch hµng ho¸, møc gi¸ t¨ng (gi¶m) theo ho¸ ®¬n 
b¸n hµng (sè ký hiÖu, ngµy, th¸ng cña ho¸ ®¬n, thêi gian), lý 
do t¨ng (gi¶m) gi¸, ®ång thêi bªn b¸n lËp ho¸ ®¬n ®Ó ®iÒu chØnh 
møc gi¸ ®îc ®iÒu chØnh. Ho¸ ®¬n ghi râ ®iÒu chØnh gi¸ cho hµng 
ho¸, dÞch vô t¹i ho¸ ®¬n sè, ký hiÖu... C¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®iÒu 
chØnh gi¸, bªn b¸n vµ bªn mua kª khai ®iÒu chØnh doanh sè mua, 
b¸n, thuÕ ®Çu ra, ®Çu vµo.
5.10/ C¬ së kinh doanh xuÊt hµng ho¸ b¸n lu ®éng sö dông 
PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc 
thuÕ) ph¸t hµnh kÌm theo LÖnh ®iÒu ®éng néi bé, khi b¸n hµng c¬ 
së lËp ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh.
5.11/ C¬ së kinh doanh trùc tiÕp b¸n lΠhµng hãa, cung øng 
dÞch   vô  cã   gi¸  trÞ   thÊp  díi   møc  quy   ®Þnh  kh«ng  ph¶i   lËp   ho¸ 
®¬n, nÕu ngêi mua yªu cÇu cung cÊp ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp ho¸ ®¬n 
theo quy ®Þnh, trêng hîp kh«ng lËp ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp B¶ng kª 
b¸n lΠ(theo mÉu sè 06/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t  nµy) ®Ó 
lµm c¨n cø tÝnh thuÕ.
5.12/   C¬   së   x©y   dùng   cã   c«ng   tr×nh   x©y   dùng,   l¾p   ®Æt   mµ 
thêi gian thùc hiÖn dµi, viÖc thanh to¸n tiÒn thùc hiÖn theo 
tiÕn ®é hoÆc theo khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh bµn giao, ph¶i 
lËp ho¸ ®¬n thanh to¸n khèi lîng x©y l¾p bµn giao. Hãa ®¬n GTGT 
ph¶i ghi râ doanh thu cha cã thuÕ vµ thuÕ GTGT.  Trêng hîp c«ng 
tr×nh   x©y   dùng   hoµn   thµnh   ®∙   lËp   hãa   ®¬n   thanh   to¸n   gi¸   trÞ 
c«ng tr×nh nhng khi duyÖt quyÕt to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh XDCB cã 
®iÒu chØnh gi¶m gi¸ trÞ khèi lîng x©y dùng ph¶i thanh to¸n th× 
38

lËp hãa ®¬n, chøng tõ ®iÒu chØnh gi¸ trÞ c«ng tr×nh ph¶i thanh 
to¸n nh trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÓm 5.9 môc nµy.
5.13/ C¬ së kinh doanh ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt 
®Ó ®Çu t x©y dùng nhµ ®Ó b¸n, ®Çu t c¬ së h¹ tÇng ®Ó cho thuª; 
dÞch vô vËn t¶i cã doanh thu vËn t¶i quèc tÕ; dÞch vô du lÞch 
l÷ hµnh quèc tÕ th× lËp ho¸ ®¬n nh sau:
­ Dßng gi¸ b¸n ghi gi¸ b¸n nhµ, gi¸ cho thuª c¬ së h¹ tÇng, 
doanh thu vÒ vËn t¶i, doanh thu du lÞch l÷ hµnh trän gãi cha cã 
thuÕ GTGT.
­ Dßng gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ b¸n nhµ (hoÆc gi¸ cho thuª 
h¹ tÇng) ®∙ trõ tiÒn sö dông ®Êt (hoÆc tiÒn thuª ®Êt) ph¶i nép 
Ng©n s¸ch Nhµ níc; doanh thu du lÞch ®∙ trõ c¸c chi phÝ ph¸t 
sinh ë níc ngoµi nh ¨n, ë, cíc vËn chuyÓn; doanh thu vËn t¶i ®∙ 
trõ doanh thu cña vËn t¶i quèc tÕ.
­ Dßng thuÕ suÊt, tiÒn thuÕ GTGT, gi¸ thanh to¸n ghi theo 
quy ®Þnh.
(Theo vÝ dô t¹i ®iÓm 10 Môc I PhÇn B Th«ng t nµy).
5.14/ C¬ së cho thuª tµi chÝnh cho thuª tµi s¶n thuéc ®èi 
tîng chÞu thuÕ GTGT ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh. 
C¬ së ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh cho thuª tµi s¶n thuéc 
®èi tîng chÞu thuÕ GTGT ph¶i cã ho¸ ®¬n GTGT (®èi víi tµi s¶n 
mua   trong   níc)   hoÆc   chøng   tõ   nép   thuÕ   GTGT   ë   kh©u   nhËp   khÈu 
(®èi víi tµi s¶n nhËp khÈu); tæng sè tiÒn thuÕ GTGT ghi trªn 
ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh ph¶i khíp víi sè tiÒn thuÕ 
GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT (hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT kh©u 
nhËp khÈu).
C¸c trêng hîp tµi s¶n mua ®Ó cho thuª kh«ng thuéc ®èi tîng 
chÞu thuÕ GTGT, kh«ng cã ho¸ ®¬n GTGT hoÆc chøng tõ nép thuÕ 
GTGT ë kh©u nhËp khÈu th× kh«ng ®îc ghi thuÕ GTGT trªn ho¸ ®¬n.
Khi thuÕ GTGT cña tµi s¶n thuª mua tµi chÝnh ®∙ ®îc khÊu 
trõ hÕt vµ chuyÓn giao quyÒn së h÷u tµi s¶n cho c¬ së ®i thuª, 
bªn cho thuª thùc hiÖn chuyÓn cho c¬ së thuª c¸c ho¸ ®¬n GTGT 
hoÆc ho¸ ®¬n mua tµi s¶n nhËp khÈu cïng chøng tõ nép thuÕ GTGT 
cña tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh.
5.15/ C¬ së kinh doanh ngo¹i tÖ cã ho¹t ®éng mua, b¸n ngo¹i 
tÖ ph¸t sinh ë níc ngoµi, c¬ së lËp B¶ng kª chi tiÕt doanh sè 
mua b¸n theo tõng lo¹i ngo¹i tÖ. C¬ së ph¶i lu gi÷ c¸c chøng tõ 
giao dÞch víi bªn mua, b¸n ë níc ngoµi theo ®óng Ph¸p lÖnh kÕ 
to¸n,   thèng   kª.   C¸c   ho¹t   ®éng   mua,   b¸n   ngo¹i   tÖ   ph¸t   sinh   ë 
trong níc ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh.
5.16/ C¬ së kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, nÕu mua 
cña c¸ nh©n kh«ng kinh doanh, kh«ng cã ho¸ ®¬n th× lËp B¶ng kª 
hµng ho¸ mua vµo theo mÉu sè 04/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t 
nµy.
5.17/ C¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt khi b¸n hµng ho¸, dÞch vô 
sö dông ho¸ ®¬n b¸n hµng (hoÆc ho¸ ®¬n tù ph¸t hµnh) theo quy 
®Þnh cña Bé Tµi chÝnh.
39

C¸c trêng hîp sö dông hãa ®¬n ®iÒu chØnh c¬ së kinh doanh 
kh«ng ®îc ghi sè ©m (­).
6­   §èi   víi   c¸   nh©n,   ®¬n   vÞ   hµnh   chÝnh   sù   nghiÖp   cã   s¶n 
xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,   dÞch   vô   chÞu   thuÕ   GTGT   ph¸t   sinh 
kh«ng thêng xuyªn cã nhu cÇu sö dông ho¸ ®¬n th× ®îc c¬ quan 
thuÕ cung cÊp ho¸ ®¬n lΠ®Ó sö dông cho tõng trêng hîp. 


c­ §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ


I­ §¨ng ký nép thuÕ:


1­ C¬ së kinh doanh, kÓ c¶ c¸c C«ng ty, nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, 
chi nh¸nh, cöa hµng trùc thuéc c¬ së kinh doanh chÝnh ph¶i ®¨ng 
ký nép thuÕ víi Côc thuÕ hoÆc Chi côc thuÕ nÕu lµ c¸ nh©n kinh 
doanh vÒ ®Þa ®iÓm kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh, lao ®éng, 
tiÒn vèn, n¬i nép thuÕ vµ c¸c chØ tiªu liªn quan kh¸c theo mÉu 
®¨ng ký nép thuÕ vµ híng dÉn cña c¬ quan thuÕ.
§èi   víi   c¬   së   míi   thµnh   lËp,   thêi   gian   ®¨ng   ký   nép   thuÕ 
chËm nhÊt lµ 10 ngµy kÓ tõ ngµy cÊp GiÊy phÐp ®Çu t  hoÆc GiÊy 
chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµ cÊp con dÊu; trêng hîp c¬ së 
cha   ®îc   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   nhng   cã   ho¹t 
®éng   kinh   doanh,   c¬   së   ph¶i   ®¨ng   ký   nép   thuÕ   tríc   khi   kinh 
doanh.
C¸c c¬ së ®∙ ®¨ng ký nép thuÕ nÕu cã thay ®æi ngµnh nghÒ 
kinh doanh,  chuyÓn  trô së kinh doanh sang c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c, 
s¸p nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, hîp nhÊt, chia, t¸ch hay thµnh lËp 
c¸c C«ng ty, nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, chi nh¸nh, cöa hµng míi .v.v. 
ph¶i ®¨ng ký bæ sung víi c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ 5 ngµy tríc 
khi cã sù thay ®æi ®ã.
2­ C¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cã trô së chÝnh ë 
mét ®Þa ph¬ng (tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) nhng cã c¬ 
së h¹ch to¸n phô thuéc,   nh  C«ng ty, nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, chi 
nh¸nh, cöa hµng trùc tiÕp b¸n hµng ë mét ®Þa ph¬ng kh¸c th× c¬ 
së kinh doanh ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ n¬i ®ãng 
trô   së,  c¸c   c¬  së  h¹ch   to¸n   phô  thuéc  còng   ph¶i   ®¨ng   ký  nép 
thuÕ GTGT víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i c¬ së phô thuéc ®ãng 
trô së.
Riªng c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn dÞch vô t  vÊn, kh¶o 
s¸t,   thiÕt   kÕ   hoÆc   c¸c   hîp   ®ång   t  vÊn,   dÞch   vô   ®¨ng   ký,   kª 
khai, nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng trô së.
3­   C¬  së   x©y   dùng,   l¾p   ®Æt   ph¶i   ®¨ng   ký   nép   thuÕ   víi   c¬ 
quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng trô së. Trêng hîp x©y dùng, l¾p 
®Æt c¸c c«ng tr×nh ë ®Þa ph¬ng kh¸c (tØnh, thµnh phè trùc thuéc 
Trung ¬ng) do c¸c c¬ së phô thuéc kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n nh 
tæ,   ®éi,   ban  qu¶n   lý  c«ng   tr×nh   thùc   hiÖn  ...   th×  c¬   së  x©y 
dùng ®ång thêi ph¶i ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ 
®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh.
40

4­ C¬ së thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n cho tËp thÓ, c¸ nh©n kinh 
doanh theo ph¬ng thøc tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh 
th×   tËp   thÓ,   c¸   nh©n   nhËn   kho¸n   ph¶i   trùc   tiÕp   ®¨ng   ký,   kª 
khai, nép thuÕ GTGT víi c¬ quan thuÕ n¬i kinh doanh.
5­ C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh 
thuÕ trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng, nÕu thùc hiÖn ®îc ®óng, 
®ñ c¸c ®iÒu kiÖn mua, b¸n hµng hãa, dÞch vô cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n, 
chøng tõ, ghi chÐp h¹ch to¸n sæ kÕ to¸n ®óng chÕ ®é, kª khai, 
nép thuÕ GTGT ®óng chÕ ®é vµ tù nguyÖn ®¨ng ký thùc hiÖn nép 
thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ th× ®îc ¸p dông tÝnh 
thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. C¬ së ph¶i lËp vµ göi b¶n 
®¨ng ký nép thuÕ (theo mÉu sè 09/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng 
t  nµy)  cho  c¬ quan  thuÕ  n¬i c¬ së ®¨ng  ký nép thuÕ.  C¬ quan 
thuÕ khi nhËn ®îc ®¨ng ký cña c¬ së cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, 
th«ng b¸o kÞp thêi cho c¬ së vÒ viÖc ®îc ¸p dông hay kh«ng ®îc 
¸p dông nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ GTGT (nªu râ lý 
do kh«ng ®îc ¸p dông) trong thêi h¹n chËm nhÊt lµ 30 ngµy, kÓ 
tõ ngµy nhËn ®îc ®Ò nghÞ cña c¬ së. C¬ së chØ ®îc thùc hiÖn nép 
thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ khi ®îc c¬ quan thuÕ th«ng b¸o 
cho ¸p dông.
Nh÷ng c¸ nh©n (hé) kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo 
ph¬ng   ph¸p   tÝnh   trùc   tiÕp   trªn   GTGT   ®∙   ®îc   ¸p   dông   nép   thuÕ 
theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, nÕu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, 
c¬ së kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh th× c¬ quan 
thuÕ ¸p dông biÖn ph¸p Ên ®Þnh thuÕ ph¶i nép vµ ra th«ng b¸o 
®×nh chØ viÖc nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ.
6­ VÒ viÖc cÊp m∙ sè thuÕ cho ®èi tîng nép thuÕ: C¸c c¬ së 
kinh doanh ®∙ thùc hiÖn ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ, c¬ 
quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm cÊp m∙ sè thuÕ vµ GiÊy chøng nhËn ®¨ng 
ký thuÕ cho c¬ së kinh doanh.
§èi víi c¸c chñ dù ¸n (hoÆc ®¹i diÖn ®îc uû quyÒn nh  ban 
qu¶n lý c«ng tr×nh), nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi lµ ®èi tîng ®îc 
hoµn thuÕ GTGT cha cã m∙ sè thuÕ ph¶i lµm thñ tôc víi Côc thuÕ 
n¬i ®ãng trô së ®Ó ®îc cÊp m∙ sè thuÕ.


II­ Kª khai  thuÕ GTGT ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc: 


C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ngêi nhËp khÈu hµng ho¸ 
ph¶i kª khai thuÕ GTGT ph¶i nép theo quy ®Þnh nh sau:
1­ C¸c c¬ së kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT 
ph¶i lËp vµ göi cho c¬ quan thuÕ tê khai tÝnh thuÕ GTGT tõng 
th¸ng kÌm theo b¶ng kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra theo 
mÉu   quy   ®Þnh   (mÉu   sè   01/GTGT,   02/GTGT,   03/GTGT,   04/GTGT, 
05/GTGT,06/GTGT,   07A/GTGT,   07B/GTGT   vµ   07C/GTGT   ban   hµnh   kÌm 
theo Th«ng t nµy). Thêi gian göi tê khai cña th¸ng cho c¬ quan 
thuÕ chËm nhÊt lµ trong mêi ngµy ®Çu th¸ng tiÕp theo.
C¬ së ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, ®óng mÉu tê khai thuÕ vµ chÞu 
tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai. Trêng hîp c¬ së 
kinh doanh ®∙ göi tê khai cho c¬ quan thuÕ, sau ®ã ph¸t hiÖn cã 
41

sù sai sãt vÒ sè liÖu kª khai tríc thêi  h¹n  nép  thuÕ,  c¬ së 
ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ biÕt ®ång thêi lËp l¹i tê khai 
thay cho tê khai kh«ng ®óng. Trêng hîp ph¸t hiÖn sai sãt sau 
thêi h¹n nép thuÕ th× c¬ së ®iÒu chØnh vµo tê khai cña th¸ng 
tiÕp sau. 
Thêi ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu tÝnh thuÕ GTGT ph¸t sinh lµ 
thêi ®iÓm c¬ së kinh doanh ®∙ chuyÓn giao quyÒn së h÷u, quyÒn 
sö dông sö dông (®èi víi trêng hîp b¸n theo h×nh thøc tr¶ gãp) 
hµng hãa, cung øng dÞch vô cho ngêi mua, kh«ng ph©n biÖt ngêi 
mua ®∙ tr¶ tiÒn hay cha tr¶ tiÒn.
2­ Mét sè trêng hîp c¬ së kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng 
ph¸p khÊu trõ thuÕ kª khai thuÕ ph¶i nép cô thÓ nh sau:
­   Trêng   hîp   c¬   së   kinh   doanh   võa   cã   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt, 
kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT võa cã hµng hãa, 
dÞch vô kh«ng  chÞu thuÕ GTGT nhng kh«ng h¹ch to¸n riªng thuÕ 
GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ th× thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ 
tÝnh theo tû lÖ (%) gi÷a doanh sè b¸n ra cña hµng ho¸, dÞch vô 
chÞu thuÕ GTGT vµ tæng doanh sè b¸n hµng hãa, dÞch vô trong kú. 
Hµng th¸ng c¬ së kinh doanh t¹m tÝnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu 
trõ theo tû lÖ % ph¸t sinh cña th¸ng kª khai, khi quyÕt to¸n 
n¨m ®iÒu chØnh l¹i sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ theo tû lÖ 
(%) thùc tÕ cña doanh sè b¸n n¨m quyÕt to¸n.  
­ Trêng hîp c¸c c¬ së x©y dùng, l¾p ®Æt cã tæ chøc c¸c ®¬n 
vÞ phô thuéc kh«ng cã t  c¸ch ph¸p nh©n nh: tæ, ®éi x©y dùng, 
ban qu¶n lý c«ng tr×nh thùc hiÖn x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ë ®Þa 
ph¬ng   kh¸c   (tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng)   n¬i   c¬   së 
®ãng trô së chÝnh th× ®¬n vÞ x©y dùng, l¾p ®Æt hoÆc c¬ së chÝnh 
ph¶i kª khai doanh thu vµ thuÕ GTGT nép t¹i ®Þa ph¬ng n¬i x©y 
dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tû lÖ b»ng 3% trªn 
gi¸   thanh   to¸n   c«ng   tr×nh,   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   cha   cã   thuÕ 
GTGT.   C¬   së   x©y   dùng,   l¾p   ®Æt   cã   tr¸ch   nhiÖm   kª   khai,   quyÕt 
to¸n thuÕ GTGT theo chÕ ®é quy ®Þnh víi c¬ quan thuÕ n¬i ®ãng 
trô së chÝnh. Sè thuÕ GTGT ®∙ nép n¬i x©y dùng c«ng tr×nh ®îc 
tÝnh  vµo sè thuÕ  GTGT ®∙ nép khi c¬ së x©y dùng  kª khai  nép 
thuÕ GTGT t¹i v¨n phßng trô së chÝnh. C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô 
thuéc thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ë ®Þa 
ph¬ng kh¸c sö dông m∙ sè thuÕ, ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ cÊp trªn; sö 
dông Tê khai thuÕ GTGT (theo mÉu sè 07C/GTGT ban hµnh kÌm theo 
Th«ng t nµy). C¸c c¬ së x©y dùng, l¾p ®Æt ký hîp ®ång x©y dùng, 
l¾p ®Æt (nhµ thÇu chÝnh) nhng giao l¹i mét phÇn c«ng viÖc hay 
c«ng tr×nh cho c¬ së kh¸c thùc hiÖn (nhµ thÇu phô) th× c¬ së 
x©y dùng, l¾p ®Æt ph¶i ®¨ng ký, khai b¸o víi c¬ quan ThuÕ t¹i 
®Þa ph¬ng n¬i cã c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt vÒ hîp ®ång x©y 
dùng, l¾p ®Æt vµ hîp ®ång giao thÇu l¹i cho c¬ së kh¸c, ®Ó c¸c 
c¬ së thùc hiÖn kª khai nép thuÕ GTGT t¹i ®Þa ph¬ng cho phÇn 
gi¸ trÞ c«ng tr×nh do m×nh thùc hiÖn. NÕu c¬ së x©y dùng, l¾p 
®Æt (nhµ thÇu phô) kh«ng   ®¨ng ký, kª khai nép thuÕ th× c¬ së 
x©y dùng, l¾p ®Æt (nhµ thÇu chÝnh) ph¶i kª khai, nép thuÕ GTGT 
trªn toµn bé gi¸ trÞ c«ng tr×nh theo Hîp ®ång.
­ Trêng hîp c¬ së x©y dùng, l¾p ®Æt thùc hiÖn thi c«ng x©y 
l¾p nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh liªn quan tíi nhiÒu 
42

®Þa ph¬ng nh: x©y dùng ®êng giao th«ng, ®êng d©y t¶i ®iÖn, ®êng 
èng dÉn níc, dÉn dÇu, khÝ... kh«ng x¸c ®Þnh ®îc doanh thu vµ 
chi   phÝ  ph¸t   sinh   cña  c«ng   tr×nh   ë  tõng   ®Þa  ph¬ng   th×  c¬   së 
kinh doanh thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ GTGT ë ®Þa ph­
¬ng n¬i c¬ së ®ãng trô së.
­ DÞch vô kinh doanh b¶o hiÓm kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ GTGT cho 
c¸c kho¶n thu dÞch vô, hµng ho¸ b¸n ra sau ®©y:
Thu båi thêng nhËn t¸i b¶o hiÓm vµ c¸c kho¶n thu vÒ båi th­
êng kh¸c (nÕu cã); hoa hång nhîng t¸i b¶o hiÓm vµ c¸c kho¶n thu 
kh¸c vÒ nhîng t¸i b¶o hiÓm; phÝ nhËn t¸i b¶o hiÓm c¸c kho¶n thu 
kh¸c vÒ nhËn t¸i b¶o hiÓm (bao gåm phÝ nhËn t¸i b¶o hiÓm tõ c¸c 
doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm ho¹t ®éng trong vµ ngoµi l∙nh 
thæ ViÖt Nam); thu ®ßi ngêi thø ba. 
C¬ së kinh doanh b¶o hiÓm chØ ®îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo cña 
chi phÝ båi thêng b¶o hiÓm ®èi víi nh÷ng kho¶n chi cã hãa ®¬n 
GTGT.
­ C¬ së cã hµng b¸n th«ng qua ®¹i lý (®¹i lý b¸n ®óng gi¸ 
quy ®Þnh cña bªn chñ hµng, hëng hoa hång), c¨n cø vµo ho¸ ®¬n 
lËp cho hµng b¸n qua ®¹i lý quy ®Þnh t¹i §iÓm 5.6, Môc IV, PhÇn 
B Th«ng t  nµy, c¬ së ph¶i kª khai nép thuÕ hµng th¸ng ®èi víi 
hµng ho¸ b¸n th«ng qua ®¹i lý theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.
C¬ së lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc ë kh¸c ®Þa ph¬ng víi 
trô së cña c¬ së chÝnh nh chi nh¸nh, cöa hµng... trùc tiÕp b¸n 
hµng hãa, dÞch vô, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®Çu vµo, ®Çu ra cña hµng 
ho¸ nhËn ®iÒu chuyÓn vµ hµng ho¸ do c¬ së trùc tiÕp mua vµo, 
b¸n ra ®Ó kª khai, nép thuÕ GTGT t¹i ®Þa ph¬ng n¬i c¬ së phô 
thuéc ®ãng trô së.
­ C¬ së ®¹i lý b¸n hµng theo c¸c h×nh thøc ph¶i kª khai, 
tÝnh vµ nép thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ b¸n ®¹i lý vµ tiÒn hoa 
hång thu ®îc tõ ho¹t ®éng ®¹i lý. 
C¬ së b¸n ®¹i lý ®óng gi¸ theo quy ®Þnh cña bªn chñ hµng, 
hëng  hoa   hång   nÕu  b¸n   gi¸  thÊp   h¬n  gi¸   quy  ®Þnh   cña   bªn  chñ 
hµng th× ph¶i kª khai, nép thuÕ theo gi¸ b¸n do chñ hµng quy 
®Þnh.
C¬ së nhËn lµm ®¹i lý thu mua theo c¸c h×nh thøc ph¶i kª 
khai, nép thuÕ GTGT cho hµng ho¸ thu mua ®¹i lý vµ hoa hång ®îc 
hëng (nÕu cã).  
­ §èi víi tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t, hµng hãa mua vµo sö dông 
cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ®∙ ®­
îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo nay chuyÓn sang sö dông cho ho¹t ®éng 
s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,   dÞch   vô   kh«ng   chÞu   thuÕ   GTGT 
hoÆc sö dông cho môc ®Ých kh¸c (kÓ c¶ trêng hîp dïng TSC§, vËt 
t, hµng hãa ®Ó thÕ chÊp, nhng bÞ xö lý b¸n ®Ó thu håi nî cho 
c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông th× c¬ së ph¶i hoµn l¹i thuÕ 
GTGT cña TSC§ ®∙ khÊu trõ. Sè thuÕ GTGT hoµn l¹i ®îc tÝnh trªn 
gi¸   trÞ  cßn   l¹i  (cha  cã  thuÕ   GTGT)   cña  TSC§.  §èi   víi  vËt   t, 
hµng hãa th× c¬ së ph¶i hoµn l¹i toµn bé sè thuÕ GTGT ®∙ khÊu 
trõ. 
­ §èi víi c¬ së cã sö dông hµng ho¸, dÞch vô tiªu dïng néi 
43

bé   kh«ng   phôc   vô   cho   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   nh  vËn   t¶i,   hµng 
kh«ng, ®êng s¾t, bu ®iÖn kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ GTGT ®Çu ra, c¬ 
së ph¶i cã quy ®Þnh râ ®èi tîng vµ møc khèng chÕ hµng ho¸ dÞch 
vô sö dông néi bé, ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp nhËn b»ng v¨n 
b¶n.
­ §¹i lý b¸n vРxæ sè kiÕn thiÕt hëng hoa hång kh«ng ph¶i 
kª   khai,   nép   thuÕ   GTGT,   thuÕ   GTGT   do   c¸c   C«ng   ty   xæ   sè   kÕn 
thiÕt kª khai, nép tËp trung t¹i C«ng ty.
­   §èi   víi   c¸c   Tæng   c«ng   ty,   C«ng   ty   cã   c¸c   c¬   së   trùc 
thuéc, viÖc kª khai thuÕ GTGT ph¶i nép thùc hiÖn nh sau:
+ C¸c c¬ së h¹ch to¸n ®éc lËp vµ c¸c c¬ së h¹ch to¸n phô 
thuéc nh C«ng ty, xÝ nghiÖp, nhµ m¸y, chi nh¸nh, cöa hµng cã t 
c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ, cã con dÊu vµ tµi kho¶n t¹i ng©n 
hµng trùc tiÕp b¸n hµng hãa, dÞch vô, ph¸t sinh doanh thu ph¶i 
kª khai, nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ t¹i ®Þa ph¬ng 
n¬i c¬ së kinh doanh ®ãng trô së.
+ Trêng hîp c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc ë kh¸c ®Þa ph¬ng n¬i 
®ãng trô së chÝnh cña V¨n phßng C«ng ty, Tæng C«ng ty, kh«ng cã 
t  c¸ch ph¸p nh©n, kh«ng cã con dÊu vµ tµi kho¶n tiÒn göi t¹i 
ng©n hµng trùc tiÕp b¸n hµng hãa, dÞch vô, ph¸t sinh doanh thu 
th× c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc ph¶i kª khai, nép thuÕ GTGT t¹i 
®Þa ph¬ng n¬i ph¸t sinh doanh thu theo tû lÖ 2% trªn doanh thu 
cha cã thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa, dÞch vô thuéc ®èi tîng ¸p 
dông thuÕ suÊt 5%, tû lÖ 3% trªn doanh thu cha cã thuÕ GTGT ®èi 
víi   hµng   hãa,   dÞch   vô   thuéc   ®èi   tîng   ¸p   dông   thuÕ   suÊt   10%. 
Tæng C«ng ty, C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm kª khai, quyÕt to¸n thuÕ 
GTGT   theo   chÕ   ®é   quy   ®Þnh   víi   c¬   quan   ThuÕ   n¬i   ®ãng   trô   së 
chÝnh. Sè thuÕ GTGT c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc ®∙ nép t¹i ®Þa 
ph¬ng ®îc tÝnh vµo sè thuÕ GTGT ®∙ nép khi C«ng ty, Tæng C«ng 
ty kª khai nép thuÕ GTGT t¹i V¨n phßng trô së chÝnh. C«ng ty, 
Tæng C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký cÊp m∙ sè thuÕ cho c¬ së 
h¹ch to¸n phô thuéc, c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc sö dông hãa ®¬n 
cña   ®¬n  vÞ   cÊp  trªn;   sö  dông   Tê  khai   thuÕ   GTGT   (theo   mÉu  sè 
07C/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy).
+ C¸c c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc ®ãng trô së cïng ®Þa ph¬ng 
(tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) n¬i cã trô së chÝnh cña 
®¬n vÞ cÊp trªn nh C«ng ty, Tæng c«ng ty th× C«ng ty, Tæng c«ng 
ty   thùc  hiÖn   kª  khai,  nép   thuÕ   tËp  trung   thay   cho  c¸c   c¬  së 
h¹ch to¸n phô thuéc. NÕu c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc lµ ph¸p nh©n 
kh«ng ®Çy ®ñ, cã con dÊu, tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng, trùc 
tiÕp b¸n hµng hãa, dÞch vô, kª khai ®Çy ®ñ thuÕ GTGT ®Çu vµo, 
®Çu ra muèn kª khai nép thuÕ riªng ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ, cÊp 
m∙ sè thuÕ phô thuéc vµ sö dông hãa ®¬n riªng.
+ C¸c c¬ së s¶n xuÊt h¹ch to¸n phô thuéc ë kh¸c ®Þa ph¬ng 
(tØnh,  thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng) n¬i ®ãng trô së chÝnh 
cña C«ng ty nÕu kh«ng trùc tiÕp b¸n hµng, kh«ng ph¸t sinh doanh 
thu,   c¬  së   kh«ng   h¹ch  to¸n   ®îc  ®Çy   ®ñ  thuÕ   ®Çu  vµo   th×  thùc 
hiÖn kª khai, nép thuÕ tËp trung t¹i V¨n phßng trô së chÝnh cña 
C«ng ty.
44

C¸c Tæng c«ng ty, C«ng ty c¨n cø vµo t×nh h×nh tæ chøc vµ 
ho¹t ®éng kinh doanh cña c¬ së m×nh, x¸c ®Þnh vµ ®¨ng ký cô thÓ 
®èi tîng thuéc diÖn ph¶i kª khai, nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ n¬i 
c¬ së kinh doanh. Trêng hîp cÇn ¸p dông viÖc kª khai, nép thuÕ 
GTGT kh¸c víi híng dÉn trªn ®©y th× Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i 
b¸o c¸o víi Bé Tµi chÝnh ®Ó cã híng dÉn riªng.
­   C¸c   c¬   së   kinh   doanh   dÞch   vô   cho   thuª   tµi   chÝnh   kh«ng 
ph¶i kª khai, nép thuÕ GTGT ®èi víi dÞch vô cho thuª tµi chÝnh. 
C¬ së ph¶i kª khai, tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c tµi s¶n cho ®¬n vÞ 
kh¸c thuª mua tµi chÝnh thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ho¸ 
®¬n lËp quy ®Þnh t¹i §iÓm 5.14, Môc IV, PhÇn B Th«ng t nµy.
C¬ së chØ kª khai thuÕ GTGT ®èi víi dÞch vô cho thuª tµi 
chÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy theo B¶ng kª mÉu sè 02/GTGT 
vµ B¶ng kª mÉu sè 03/GTGT ®èi víi tµi s¶n cho thuª thuéc ®èi t­
îng chÞu thuÕ GTGT, trong ®ã B¶ng kª sè 03/GTGT chØ tiªu thuÕ 
GTGT “cét 9­thuÕ GTGT” chØ ghi tiÒn thuÕ GTGT cña tµi s¶n cho 
thuª   ph©n   bæ  phï   hîp  víi   ho¸  ®¬n   GTGT  lËp   cho  doanh  thu   cña 
dÞch vô cho thuª tµi chÝnh trong kú kª khai.
Trêng hîp bªn thuª kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång dÉn ®Õn bªn cho 
thuª ph¶i thu håi tµi s¶n, bªn cho thuª ph¶i th«ng b¸o cho bªn 
®i thuª vµ x¸c ®Þnh râ sè thuÕ GTGT ®∙ tr¶, sè thuÕ GTGT cha 
tr¶. Khi bªn cho thuª tiÕp tôc cho ®¬n vÞ kh¸c thuª th× sè thuÕ 
GTGT cha thu ®ñ, c¬ së cho thuª tÝnh ®Ó thu tiÕp theo hîp ®ång 
míi.
Trêng hîp tµi s¶n cho thuª mét thêi gian, c¬ së cho thuª 
b¸n l¹i cho c¬ së ®i thuª hoÆc c¬ së kh¸c th× c¬ së cho thuª 
ph¶i tÝnh thuÕ GTGT cho tµi s¶n b¸n, lËp ho¸ ®¬n GTGT, c¬ së 
chØ ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo cña tµi s¶n cha thu ®ñ.
Trêng hîp bªn cho thuª vµ bªn ®i thuª cïng bá vèn mua tµi 
s¶n, bªn cho thuª chØ thu tiÒn thuª (vèn vµ l∙i) t¬ng øng víi 
sè vèn bá ra th× ho¸ ®¬n mua tµi s¶n cho thuª do c¬ së cho thuª 
qu¶n lý ®Õn khi chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n cho bªn ®i thuª. Sè 
thuÕ GTGT t¬ng øng víi sè vèn bªn cho thuª bá ra ®îc tÝnh vµo 
ho¸ ®¬n thu tiÒn lÇn ®Çu.
Trêng hîp hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh ®∙ thùc hiÖn xong, sè 
thuÕ GTGT ®∙ ®îc bªn ®i thuª tr¶ hÕt, hai bªn tho¶ thuËn thuª 
tiÕp   th×   ho¸   ®¬n   lËp   cho   doanh   thu   lÇn   sau   kh«ng   tÝnh   thuÕ 
GTGT.
­ C¬ së kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ 
cã ho¹t ®éng kinh doanh mua b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ nép 
thuÕ theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT kª khai nép thuÕ 
GTGT nh sau:
+ §èi víi hµng ho¸, dÞch vô tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu 
trõ, c¬ së lËp  Tê khai chi tiÕt (theo mÉu sè 01/GTGT ban hµnh 
kÌm theo Th«ng t nµy), trªn Tê khai kh«ng ghi chØ tiªu 18.
+ C¬ së lËp Tê khai chi tiÕt riªng cho ho¹t ®éng kinh doanh 
mua   b¸n   vµng,   b¹c,   ®¸   quý   vµ   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   ngo¹i   tÖ 
(theo mÉu sè 07A/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t  nµy), ghi c¸c 
chØ tiªu t¬ng øng cña hµng ho¸, ngo¹i tÖ.
45

Trªn c¬ së c¸c tê khai chi tiÕt trªn, c¬ së tæng hîp lËp Tê 
khai thuÕ GTGT (theo mÉu sè 01/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t 
nµy). Tê khai chØ ghi chØ tiªu 18, 38, 39, 40, 41.
Hµng th¸ng, c¬ së kinh doanh ph¶i nép cho c¬ quan thuÕ c¸c 
Tê khai thuÕ GTGT tæng hîp vµ Tê khai thuÕ GTGT chi tiÕt kÌm 
theo B¶ng kª chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra theo 
mÉu sè 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT (®èi víi vµng, b¹c, ngo¹i tÖ 
mua cña ngêi b¸n kh«ng cã hãa ®¬n).
§èi víi c¬ së kinh doanh nh  Ng©n hµng cã c¸c ®¬n vÞ h¹ch 
to¸n phô thuéc t¹i cïng ®Þa ph¬ng th× c¸c ®¬n vÞ phô thuéc ph¶i 
lËp B¶ng kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra ®Ó lu t¹i c¬ së 
chÝnh. Khi tæng hîp lËp B¶ng kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n 
ra, c¬ së chÝnh chØ tæng hîp theo sè tæng hîp trªn B¶ng kª cña 
c¸c ®¬n vÞ phô thuéc.
­   C¸c   C«ng   ty   vËn   t¶i   hµng   kh«ng   thùc   hiÖn   kª   khai,   nép 
thuÕ GTGT cña ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng t¹i ®Þa ph¬ng n¬i 
C«ng ty ®ãng trô së chÝnh.
­ C¬ së kinh doanh b¸n hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ 
GTGT cho ®èi tîng vµ gi¸ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ®îc Nhµ níc 
trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn, khi b¸n hµng ph¶i tÝnh thuÕ GTGT 
®Çu ra ®Ó kª khai, nép thuÕ GTGT cho hµng ho¸ theo gi¸ b¸n quy 
®Þnh cña Nhµ níc. Kho¶n tiÒn trî gi¸, trî cíc ®îc Ng©n s¸ch cÊp 
kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ GTGT, c¬ së h¹ch to¸n vµo thu nhËp ®Ó tÝnh 
thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.
­   §èi   víi   V¨n   phßng   Tæng   c«ng   ty   kh«ng   trùc   tiÕp   kinh 
doanh, kh«ng thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT nÕu b¸n tµi s¶n kÓ c¶ 
lo¹i chÞu thuÕ GTGT kh«ng ph¶i tÝnh, kª khai, nép thuÕ GTGT ®èi 
víi tµi s¶n b¸n ra. Khi b¸n tµi s¶n, ®¬n vÞ ph¶i lËp ho¸ ®¬n 
theo   mÉu   H§/TS/TL­3L   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   55/2000/Q§­BTC   ngµy 
19/4/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ 
qu¶n lý viÖc xö lý tµi s¶n Nhµ níc t¹i c¬ quan hµnh chÝnh sù 
nghiÖp (ho¸ ®¬n do Së tµi chÝnh c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc 
Trung  ¬ng ph¸t hµnh). C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh mua tµi 
s¶n thanh lý kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo.
­ C¬ së kinh doanh khi chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn 
®æi së h÷u cã b¸n tµi s¶n lµ hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT ph¶i tÝnh, 
kª khai, nép thuÕ GTGT. Khi khi b¸n hµng ho¸ c¬ së ph¶i lËp ho¸ 
®¬n theo quy ®Þnh vµ kª khai, nép thuÕ GTGT.
Trêng  hîp  b¸n  tµi  s¶n  cña  doanh  nghiÖp  theo quy ®Þnh t¹i 
NghÞ   ®Þnh   sè   103/1999/N§­CP   ngµy   10/9/1999   cña   ChÝnh   phñ   “vÒ 
giao,   b¸n,   kho¸n   kinh   doanh,   cho   thuª   doanh  nghiÖp   Nhµ   níc”, 
b¸n tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp ph¸ s¶n theo quy ®Þnh cña LuËt 
ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  kh«ng ph¶i tÝnh,  kª khai, nép thuÕ GTGT 
®èi víi tµi s¶n nµy.
3­ C¬ së kinh doanh, ngêi nhËp khÈu cã nhËp khÈu hµng hãa 
chÞu thuÕ GTGT ph¶i kª khai vµ nép tê khai thuÕ GTGT theo tõng 
lÇn nhËp khÈu cïng víi viÖc kª khai thuÕ nhËp khÈu víi c¬ quan 
H¶i quan thu thuÕ nhËp khÈu.
46

4­   C¬   së   kinh   doanh   xuÊt   nhËp   khÈu   cã   nhËp   khÈu   uû   th¸c 
hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT ph¶i kª khai thuÕ GTGT nh sau:
C¬ së nhËn nhËp khÈu uû th¸c hµng ho¸ kh«ng ph¶i kª khai, 
nép thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu uû th¸c nhng ph¶i kª 
khai ho¸ ®¬n GTGT lËp cho hµng ho¸ nhËp khÈu uû th¸c ®∙ tr¶ cho 
c¬ së ®i uû th¸c nhËp khÈu víi c¬ quan thuÕ trªn B¶ng kª sè 02/
GTGT cïng víi ho¸ ®¬n, chøng tõ cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra 
kh¸c. Ho¸ ®¬n ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu uû th¸c kª riªng trong 
B¶ng kª.
5­ C¬ së kinh doanh bu«n chuyÕn ph¶i kª khai vµ nép thuÕ 
theo tõng chuyÕn hµng víi Chi côc thuÕ n¬i mua hµng, tríc khi 
vËn chuyÓn hµng ®i (trõ c¸c trêng hîp ®îc miÔn thuÕ GTGT theo 
quy ®Þnh cña ChÝnh phñ). Sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi hµng ho¸ bu«n 
chuyÕn tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng.
6­   C¬   së   kinh   doanh   nhiÒu   lo¹i   hµng   hãa,   dÞch   vô   cã   møc 
thuÕ GTGT kh¸c nhau ph¶i kª khai thuÕ GTGT theo tõng møc thuÕ 
suÊt   quy   ®Þnh  ®èi   víi  tõng   lo¹i   hµng   hãa  dÞch   vô;  nÕu   c¬  së 
kinh doanh kh«ng x¸c ®Þnh ®îc theo tõng møc thuÕ suÊt th× ph¶i 
tÝnh vµ nép thuÕ theo møc thuÕ suÊt cao nhÊt cña hµng hãa, dÞch 
vô mµ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh.
7­ Trong trêng hîp kh«ng ph¸t sinh doanh sè b¸n hµng hãa, 
dÞch vô, thuÕ ®Çu vµo, thuÕ ®Çu ra, c¬ së kinh doanh vÉn ph¶i 
kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ. 
8­ C¬ së kinh doanh mua b¸n vµng b¹c, ngo¹i tÖ, ®¸ quý vµ 
c¬ së kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trùc tiÕp 
trªn GTGT, thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua b¸n hµng ho¸ dÞch vô cã 
ho¸ ®¬n, chøng tõ, ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n,  trêng hîp kª khai 
thuÕ ph¶i nép cña th¸ng ph¸t sinh gi¸ trÞ gia t¨ng ©m (­) th× 
kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT, gi¸ trÞ gia t¨ng ©m ®îc kÕt chuyÓn ®Ó 
bï trõ vµo GTGT ph¸t sinh cña th¸ng tiÕp sau ®Ó tÝnh thuÕ GTGT 
ph¶i nép vµ quyÕt to¸n thuÕ c¶ n¨m nhng kh«ng ®îc kÕt chuyÓn 
phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng ©m cña n¨m quyÕt to¸n thuÕ sang n¨m sau.
9­ §èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kh¸c cã ho¹t 
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT th× 
c¸c ®¬n vÞ nµy ph¶i ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ GTGT, thuÕ thu 
nhËp doanh nghiÖp theo LuËt ®Þnh. Trêng hîp ®¬n vÞ kh«ng h¹ch 
to¸n vµ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc riªng chi phÝ, thuÕ GTGT ®Çu vµo cña 
hµng   ho¸,   dÞch   vô   chÞu   thuÕ   th×   thuÕ   GTGT   vµ   thuÕ   thu   nhËp 
doanh nghiÖp ph¶i nép ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo doanh thu vµ tû 
lÖ (%) GTGT vµ tû lÖ (%) thu nhËp doanh nghiÖp tÝnh trªn doanh 
thu do c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh ®Ó kª khai, nép thuÕ. 
10­ C¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh 
doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t  theo LuËt 
®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (gäi chung lµ nhµ thÇu níc ngoµi) 
thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ GTGT theo quy ®Þnh riªng cña Bé Tµi 
chÝnh.
Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n ë ViÖt Nam lµm ®¹i lý b¸n hµng 
hãa,   dÞch   vô  cho   tæ  chøc,   c¸  nh©n   níc   ngoµi   th×  tæ  chøc,  c¸ 
nh©n ë ViÖt Nam ph¶i kª khai nép thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa, 
dÞch vô thay cho phÝa níc ngoµi.
47

11­ §èi víi hµng ho¸ do c¸c c¬ së ®∙ tróng thÇu trùc tiÕp 
nhËp khÈu (kÓ c¶ nhËp khÈu díi h×nh thøc uû th¸c) hµng ho¸ quy 
®Þnh t¹i §iÓm 4 Môc II PhÇn A Th«ng t nµy ®Ó b¸n cho c¸c doanh 
nghiÖp lµm tµi s¶n cè ®Þnh cho dù ¸n ®Çu t ®îc duyÖt kh«ng ph¶i 
tÝnh vµ nép thuÕ GTGT cho hµng ho¸ nµy.
Khi xuÊt b¸n hoÆc xuÊt tr¶ hµng uû th¸c nhËp khÈu, c¬ së 
lËp ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 5.1, Môc IV, PhÇn B Th«ng t 
nµy.
12­ ViÖc lËp c¸c B¶ng kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra 
kÌm theo tê kª khai thuÕ hµng th¸ng göi cho c¬ quan thuÕ trong 
mét sè trêng hîp ®îc thùc hiÖn nh sau:
­ §èi víi hµng ho¸, dÞch vô b¸n lΠtrùc tiÕp cho ®èi tîng 
tiªu   dïng   nh:   ®iÖn,   níc,   x¨ng   dÇu,   dÞch   vô   bu   ®iÖn,   dÞch   vô 
kh¸ch s¹n, ¨n uèng, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, kinh doanh vµng b¹c, 
®¸ quý, ngo¹i tÖ vµ b¸n lΠhµng ho¸, dÞch vô tiªu dïng kh¸c th× 
®îc kª khai tæng hîp doanh sè b¸n lÎ, kh«ng ph¶i kª khai theo 
tõng ho¸ ®¬n.
­ §èi víi hµng ho¸, dÞch vô mua lΠb¶ng kª tæng hîp ®îc lËp 
theo tõng nhãm mÆt hµng, dÞch vô cïng thuÕ suÊt, kh«ng ph¶i kª 
chi tiÕt theo tõng ho¸ ®¬n.


III­ Nép thuÕ GTGT:


§èi tîng nép thuÕ GTGT cã tr¸ch nhiÖm nép thuÕ GTGT ®Çy ®ñ, 
®óng h¹n vµo ng©n s¸ch Nhµ níc.
Tr×nh tù, thñ tôc nép thuÕ thùc hiÖn nh sau:
1­ C¬ së kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ 
sau khi nép tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¬ quan ThuÕ ph¶i 
nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµo NSNN. Thêi h¹n nép thuÕ cña th¸ng 
chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo. 
§èi víi c¬ së kinh doanh cã më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n 
hµng lµm thñ tôc nép thuÕ b»ng giÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ 
níc, thêi gian nép thuÕ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc tÝnh tõ ngµy 
ng©n hµng nhËn vµ lµm thñ tôc trÝch chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n 
cña c¬ së vµo ng©n s¸ch Nhµ níc, ®îc ng©n hµng ghi trªn giÊy 
nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. §èi víi c¬ së kinh doanh nép 
thuÕ b»ng tiÒn mÆt, thêi gian nép thuÕ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc lµ 
ngµy c¬ quan kho b¹c hoÆc c¬ quan thuÕ nhËn tiÒn thuÕ. 
Trêng hîp c¬ së kinh doanh cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¸t 
sinh lín, æn ®Þnh tõ 200 triÖu ®ång/th¸ng trë lªn nép thuÕ theo 
®Þnh   kú  5,   10  ngµy   mét  lÇn   trong   th¸ng.   Khi  kª   khai  sè   thuÕ 
ph¶i nép cña th¸ng, nÕu sè thuÕ ®∙ t¹m nép cßn thiÕu c¬ së ph¶i 
nép tiÕp sè thuÕ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch Nhµ níc, thêi gian nép 
thuÕ cßn thiÕu chËm nhÊt lµ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp sau. Kú nép 
thuÕ do c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh vµ th«ng b¸o cho c¬ së thùc hiÖn.
C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm nép sè thuÕ GTGT cßn thiÕu 
vµo NSNN sau 10 ngµy kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ, 
48

nÕu nép thõa ®îc trõ vµo sè ph¶i nép cña kú tiÕp sau, hoÆc ®îc 
hoµn thuÕ nÕu c¬ së thuéc trêng hîp vµ ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ.
2­ Tæ chøc, c¸ nh©n (hé) kinh doanh nép thuÕ GTGT theo ph­
¬ng   ph¸p   tÝnh   trùc   tiÕp   cã   kª   khai   thùc   hiÖn   nép   thuÕ   theo 
th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan thuÕ, thêi h¹n nép thuÕ chËm nhÊt 
kh«ng qu¸ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp sau. §èi víi c¸ nh©n (hé) kinh 
doanh nép thuÕ theo møc kho¸n æn ®Þnh th× thêi gian nép thuÕ 
chËm nhÊt lµ ngµy cuèi cïng cña th¸ng ph¶i nép.
§èi   víi   nh÷ng   c¸   nh©n   (hé)   kinh   doanh   (trõ   ®èi   tîng   nép 
thuÕ cã kª khai) ë ®Þa bµn xa kho b¹c Nhµ níc hoÆc kinh doanh 
lu ®éng, kh«ng thêng xuyªn th× c¬ quan thuÕ tæ chøc thu thuÕ vµ 
nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. Thêi h¹n c¬ quan thuÕ ph¶i nép tiÒn 
thuÕ ®∙ thu vµo ng©n s¸ch Nhµ níc chËm nhÊt kh«ng qu¸ 3 ngµy 
(kÓ   tõ   ngµy   thu   ®îc   tiÒn   thuÕ);   riªng   ®èi   víi   vïng   nói,   h¶i 
®¶o, vïng ®i l¹i khã kh¨n chËm nhÊt kh«ng qu¸ 6 ngµy kÓ tõ ngµy 
thu ®îc tiÒn thuÕ.
3­   C¬   së   kinh   doanh   vµ   ngêi   nhËp   khÈu   hµng   hãa   ph¶i   nép 
thuÕ GTGT hµng ho¸ nhËp khÈu theo tõng lÇn nhËp khÈu. Thêi h¹n 
th«ng   b¸o   vµ   thêi   h¹n   nép   thuÕ   GTGT   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   thùc 
hiÖn theo thêi h¹n th«ng b¸o nép thuÕ nhËp khÈu.
§èi víi hµng hãa kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu hoÆc cã thuÕ 
suÊt thuÕ nhËp khÈu b»ng 0% th× thêi h¹n ph¶i kª khai, nép thuÕ 
GTGT thùc hiÖn nh quy ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ ph¶i nép thuÕ nhËp 
khÈu.
§èi   víi   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   phi   mËu   dÞch,   nhËp   khÈu   tiÓu 
ng¹ch biªn giíi kh«ng ¸p dông h×nh thøc th«ng b¸o nép thuÕ ph¶i 
kª khai, nép thuÕ GTGT ngay khi nhËp khÈu.
§èi víi hµng hãa nhËp khÈu thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép thuÕ 
GTGT khi nhËp khÈu nh: nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia 
c«ng   hµng   xuÊt   khÈu,   quµ   biÕu,   quµ   tÆng,   hµng   viÖn   trî   nh©n 
®¹o,   hµng   hãa   viÖn   trî   kh«ng   hoµn   l¹i.v.v.   nÕu   ®em   b¸n   hoÆc 
xuÊt dïng vµo môc ®Ých kh¸c ph¶i kª khai, nép thuÕ GTGT víi c¬ 
quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý c¬ së nh quy ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ 
do c¬ së kinh doanh. 
4­ C¬ së kinh doanh cè ®Þnh mua, b¸n, vËn chuyÓn hµng hãa 
nhËp khÈu ph¶i thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vÒ hãa ®¬n chøng tõ, nÕu 
kh«ng cã ®ñ chøng tõ theo quy ®Þnh, th× sÏ bÞ xö lý vi ph¹m vÒ 
ho¸   ®¬n,   chøng   tõ,  xö  lý   vi  ph¹m   hµnh  chÝnh  vÒ   thuÕ  hoÆc   bÞ 
tÞch thu hµng ho¸ (®èi víi hµng ho¸ lµ hµng nhËp khÈu kh«ng cã 
ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Khi   nép   thuÕ,   c¬   së   kinh   doanh   ®îc   c¬   quan   thuÕ   hoÆc   c¬ 
quan kho b¹c Nhµ níc cÊp biªn lai thu thuÕ hoÆc chøng tõ x¸c 
nhËn viÖc ®∙ thu thuÕ cho ngêi nép thuÕ b»ng biªn lai, chøng tõ 
do   Bé   Tµi   chÝnh   thèng   nhÊt   ph¸t   hµnh.   C¬   quan   thuÕ   cã   tr¸ch 
nhiÖm híng dÉn kiÓm tra c¸c c¬ së kinh doanh thùc hiÖn chÕ ®é 
sæ s¸ch, ghi chÐp kÕ to¸n h¹ch to¸n râ rµng sè thuÕ GTGT trªn 
hãa ®¬n chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép vµ sè 
thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ.
49

5­ Trong mét kú tÝnh thuÕ, nÕu c¬ së kinh doanh cã sè thuÕ 
nép thõa kú tríc ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo, 
nÕu   kú   tríc   nép   thiÕu   th×   ph¶i   nép   ®ñ   sè   thuÕ   kú   tríc   cßn 
thiÕu.
C¬ së kinh doanh di chuyÓn ®Õn ®Þa ph¬ng kh¸c (quËn, huyÖn 
®èi víi ®èi tîng nép thuÕ do chi côc thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý; 
tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®èi víi ®èi tîng nép thuÕ 
do   côc  thuÕ   trùc   tiÕp  qu¶n   lý)   ph¶i  nép   ®ñ  sè  thuÕ   GTGT   cßn 
thiÕu vµ cã x¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý tríc 
khi chuyÓn trô së. 
§èi víi c¸c c¬ së nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ 
khi chuyÓn trô së nÕu cã sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cha ®îc khÊu trõ 
hÕt   hoÆc   nép   thõa   thuÕ   th×   ®îc   khÊu   trõ   hoÆc   bï   trõ   khi   kª 
khai, nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý t¹i ®Þa ph¬ng 
n¬i c¬ së chuyÓn ®Õn. C¬ së kinh doanh ph¶i lËp b¶n tæng hîp vÒ 
sè   thuÕ  ph¸t   sinh,   sè  thuÕ   ®∙  nép,   sè  thuÕ   nép   thõa  göi   côc 
thuÕ   x¸c   nhËn  lµm   c¨n  cø   kª  khai   tÝnh  thuÕ,  nép   thuÕ   víi  c¬ 
quan thuÕ n¬i c¬ së kinh doanh chuyÓn ®Õn.
C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng 
ph¸p khÊu trõ, nÕu trong kú tÝnh thuÕ cã sè thuÕ ®Çu vµo ®îc 
khÊu trõ lín h¬n sè thuÕ ph¶i nép ®Çu ra th× ®îc kÕt chuyÓn sè 
thuÕ ®Çu vµo cha khÊu trõ hÕt vµo kú tÝnh thuÕ tiÕp theo. Trong 
c¸c trêng hîp c¬ së kinh doanh ®Çu t míi tµi s¶n cè ®Þnh cã sè 
thuÕ   ®Çu   vµo  ®îc  khÊu   trõ  lín   th×  ®îc  khÊu   trõ  dÇn   hoÆc   ®îc 
hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i PhÇn D cña Th«ng t nµy.
6­ ThuÕ GTGT nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc b»ng §ång ViÖt Nam. 
Trêng hîp c¬ së kinh doanh cã doanh sè b¸n hoÆc mua hµng ho¸, 
dÞch vô thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ ra 
§ång ViÖt Nam theo tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng 
Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh doanh thu ho¹t 
®éng mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô b»ng ngo¹i tÖ ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ 
GTGT ph¶i nép.


IV­ QuyÕt to¸n thuÕ GTGT:


C¸c c¬ së kinh doanh (trõ hé kinh doanh võa vµ nhá nép thuÕ 
theo   møc   Ên   ®Þnh)   ph¶i   thùc   hiÖn   lËp   vµ   göi   quyÕt   to¸n   thuÕ 
GTGT hµng n¨m cho c¬ quan thuÕ. C¬ së ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, ®óng 
c¸c chØ tiªu vµ sè liÖu theo mÉu quyÕt to¸n thuÕ; göi b¶n quyÕt 
to¸n thuÕ theo mÉu sè 11/GTGT, 12A/GTGT, 12B/GTGT ban hµnh kÌm 
theo Th«ng t  nµy ®Õn c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i c¬ së ®¨ng ký 
nép thuÕ. 
N¨m quyÕt to¸n thuÕ ®îc tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch. Trêng hîp 
c¬ së kinh doanh ®îc ¸p dông quyÕt to¸n tµi chÝnh kh¸c víi n¨m 
d¬ng lÞch th× vÉn ph¶i quyÕt to¸n thuÕ GTGT theo n¨m d¬ng lÞch. 
Thêi h¹n c¬ së kinh doanh ph¶i nép quyÕt to¸n cho c¬ quan thuÕ 
chËm   nhÊt   kh«ng   qu¸  60   ngµy,   kÓ  tõ  ngµy   31  th¸ng   12  cña   n¨m 
quyÕt to¸n thuÕ. 
50

C¬ së kinh doanh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, 
ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi së h÷u; giao,  b¸n, kho¸n,  cho thuª doanh 
nghiÖp Nhµ níc c¬ së còng ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ 
quan thuÕ trong thêi h¹n 45 ngµy kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh s¸p 
nhËp,   hîp   nhÊt,   chia,   t¸ch,   gi¶i   thÓ,   ph¸   s¶n   chuyÓn   ®æi   së 
h÷u; giao, b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp Nhµ níc.
C¬ së kinh doanh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ®óng ®¾n cña 
sè liÖu quyÕt to¸n thuÕ, nÕu c¬ së kinh doanh b¸o c¸o sai, ®Ó 
trèn, lËu thuÕ sÏ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.


D­ Hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng


I­ §èi tîng vµ trêng hîp ®îc hoµn thuÕ GTGT:


1­ C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p 
khÊu trõ thuÕ ®îc xÐt hoµn thuÕ trong c¸c trêng hîp sau:
a/ C¬ së kinh doanh trong 3 th¸ng liªn tôc trë lªn (kh«ng 
ph©n biÖt niªn ®é kÕ to¸n) cã sè thuÕ ®Çu vµo cha ®îc khÊu trõ 
hÕt. 
Sè thuÕ ®îc hoµn lµ sè thuÕ ®Çu vµo cha ®îc khÊu trõ hÕt 
cña thêi gian xin hoµn thuÕ. Trêng hîp nµy ¸p dông cho c¶ c¬ së 
kinh doanh cã ®Çu t míi, ®Çu t chiÒu s©u.
VÝ dô: Doanh nghiÖp A kª khai thuÕ GTGT cã sè thuÕ GTGT ®Çu 
vµo, ®Çu ra nh sau:
§¬n   vÞ   tÝnh:  triÖu 
®ång)
Th¸ng kª khai  ThuÕ ®Çu vµo  ThuÕ ®Çu  ThuÕ  Luü kÕ sè 
thuÕ  ®îc khÊu trõ  ra ph¸t  ph¶i  thuÕ ®Çu vµo 
trong th¸ng sinh  nép cha khÊu trõ
trong 
th¸ng
Th¸ng 12/2000 200 100 ­ 100 ­ 100
Th¸ng 1/2001 300 350 + 50 ­ 50
Th¸ng 2/2001 300 200 ­ 100 ­ 150

Theo vÝ dô trªn, doanh nghiÖp A luü kÕ 3 th¸ng liªn tôc cã 
sè thuÕ ®Çu vµo lín h¬n thuÕ ®Çu ra. Doanh nghiÖp A thuéc ®èi 
tîng ®îc hoµn thuÕ GTGT víi sè thuÕ lµ 150 triÖu ®ång.
b/ C¬ së kinh doanh trong th¸ng cã hµng ho¸, dÞch vô xuÊt 
khÈu nÕu cã sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng hãa xuÊt khÈu ph¸t 
sinh trong th¸ng cha ®îc khÊu trõ tõ 200 triÖu ®ång trë lªn th× 
®îc xÐt hoµn thuÕ theo th¸ng. Trêng hîp trong th¸ng thuÕ GTGT 
®Çu vµo cha ®îc khÊu trõ hÕt bao gåm c¶ thuÕ ®Çu vµo cña hµng 
hãa, dÞch vô b¸n trong níc th× còng ®îc tÝnh vµo sè thuÕ ®îc 
hoµn trong th¸ng.
51

§èi víi trêng hîp uû th¸c xuÊt khÈu, gia c«ng chuyÓn tiÕp 
xuÊt khÈu, ®èi tîng hoµn thuÕ lµ c¬ së cã hµng ho¸ uû th¸c xuÊt 
khÈu,   gia   c«ng   chuyÓn   tiÕp   xuÊt   khÈu.   §èi   víi   trêng   hîp   gia 
c«ng uû th¸c th× ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ lµ c¬ së trùc tiÕp gia 
c«ng hµng ho¸ xuÊt khÈu.  
2­   §èi   víi   c¬   së   kinh   doanh   ®Çu   t  míi   ®∙   ®¨ng   ký   kinh 
doanh,   ®¨ng   ký   nép   thuÕ   theo   ph¬ng   ph¸p   khÊu   trõ   thuÕ   ®ang 
trong giai ®o¹n ®Çu t, cha ®i vµo ho¹t ®éng, cha ph¸t sinh thuÕ 
®Çu ra, nÕu thêi gian ®Çu t  tõ mét n¨m trë lªn ®îc xÐt hoµn 
thuÕ ®Çu vµo theo tõng n¨m. Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña tµi s¶n 
®Çu t ®îc hoµn cã gi¸ trÞ lín tõ 200 triÖu ®ång trë lªn th× ®îc 
xÐt hoµn thuÕ tõng quý.
VÝ dô 1: C¬ së kinh doanh míi ®îc thµnh lËp n¨m 2003, trong 
n¨m 2003 thùc hiÖn ®Çu t phÇn gi¸ trÞ x©y l¾p lµ 6 tû ®ång, gi¸ 
trÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ 2 tû.
­  ThuÕ   GTGT   ®Çu   vµo   cña   vËt   t  dïng   trong  x©y  l¾p  lµ   400 
triÖu.
­ ThuÕ GTGT cña m¸y mãc, thiÕt bÞ lµ 200 triÖu.
§Õn   cuèi   n¨m   2003,   c«ng   tr×nh   cha   ®i   vµo   ho¹t   ®éng   s¶n 
xuÊt, kinh doanh, cha cã doanh thu nªn cha ph¸t sinh thuÕ GTGT 
ph¶i nép. Sau khi lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ GTGT n¨m 2003, 
x¸c ®Þnh sè thuÕ ®Çu vµo 600 triÖu, th× c¬ së lµm hå s¬ ®Ò nghÞ 
c¬ quan thuÕ gi¶i quyÕt hoµn sè tiÒn thuÕ GTGT lµ 600 triÖu cho 
c¬ së.
Trêng hîp thuÕ ®Çu vµo doanh nghiÖp tæng hîp tõng quý lín 
h¬n 200 triÖu ®ång th× doanh nghiÖp cã thÓ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ 
tõng quý. 
3­ §èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo 
ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ cã dù ¸n ®Çu t cña c¬ së s¶n xuÊt ®ang 
trong giai ®o¹n ®Çu t, cha ®i vµo ho¹t ®éng, cha ®¨ng ký kinh 
doanh, ®¨ng ký nép thuÕ, cã sè thuÕ GTGT cña hµng hãa, dÞch vô 
sö dông cho dù ¸n ®Çu t tõ 200 triÖu ®ång trë lªn ®îc xÐt hoµn 
thuÕ theo quý. C¬ së kinh doanh ph¶i kª khai, lËp hå s¬ hoµn 
thuÕ riªng cho dù ¸n ®Çu t. 
4­ C¬ së kinh doanh quyÕt to¸n thuÕ khi s¸p nhËp, hîp nhÊt, 
chia   t¸ch,   gi¶i   thÓ,   ph¸   s¶n,   chuyÓn   ®æi   së   h÷u;   giao,   b¸n, 
kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp Nhµ níc cã thuÕ GTGT nép thõa, sè 
thuÕ GTGT ®Çu vµo cha ®uîc khÊu trõ hÕt. 
5­ C¬ së kinh doanh ®îc hoµn thuÕ theo quyÕt ®Þnh cña c¬ 
quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
6­ ViÖc hoµn thuÕ GTGT ®∙ tr¶ ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn 
ODA nh sau:
­ Chñ dù ¸n sö dông vèn ODA kh«ng hoµn l¹i, dù ¸n sö dông 
vèn ODA vay hoÆc vèn ODA hçn hîp thuéc ®èi tîng ®îc NSNN ®Çu t
kh«ng   hoµn   tr¶   toµn   bé   hoÆc   mét   phÇn   ®îc   hoµn   thuÕ   GTGT   cña 
hµng ho¸, dÞch vô mua vµo   sö dông cho dù ¸n. Sè thuÕ GTGT ®îc 
hoµn lµ sè thuÕ GTGT ghi trªn hãa ®¬n GTGT cña hµng hãa, dÞch 
vô mua vµo. 
52

­ Trêng hîp chñ dù ¸n nªu trªn kh«ng ®îc NSNN bè trÝ vèn 
®èi øng ®Ó thanh to¸n tiÒn thuÕ GTGT cña hµng hãa, dÞch vô mua 
vµo sö dông cho dù ¸n;   chñ dù ¸n giao thÇu cho c¸c nhµ thÇu 
chÝnh   thuéc   ®èi   tîng   nép   thuÕ   GTGT   theo   ph¬ng   ph¸p   khÊu   trõ 
thuÕ   cung   cÊp   c¸c   hµng   ho¸,   dÞch   vô   theo   gi¸   kh«ng   cã   thuÕ 
GTGT, th× nhµ thÇu chÝnh ®îc tÝnh khÊu trõ, hoµn thuÕ GTGT ®Çu 
vµo cña hµng ho¸, dÞch vô  cung cÊp cho dù ¸n.
VÝ dô 1:  C«ng ty x©y dùng A thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh 
cña dù ¸n B sö dông nguån vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i theo gi¸ 
thÇu ký víi chñ dù ¸n, gi¸ trÞ x©y l¾p kh«ng cã thuÕ GTGT lµ 4 
tû ®ång. Chñ dù ¸n B kh«ng ®îc NSNN bè trÝ vèn ®èi øng ®Ó thanh 
to¸n theo gi¸ cã thuÕ GTGT. Chñ dù ¸n B trùc tiÕp mua thiÕt bÞ 
trong níc ®Ó giao cho C«ng ty A l¾p ®Æt, gi¸ mua thiÕt bÞ cha 
cã thuÕ GTGT lµ 1 tû ®ång, thuÕ GTGT lµ 100 triÖu ®ång.
NÕu C«ng ty A ®îc thanh to¸n theo gi¸ nhËn thÇu kh«ng cã 
thuÕ GTGT lµ 4 tû th× C«ng ty A ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo 
cña  hµng  ho¸, vËt t  mua vµo phôc vô cho x©y dùng dù ¸n c«ng 
tr×nh B.
Chñ   dù   ¸n  B   ®îc   hoµn   thuÕ   GTGT  ®Çu  vµo  cña  thiÕt   bÞ   mua 
trong níc lµ 100 triÖu ®ång.
VÝ dô 2 :  C«ng ty x©y dùng M thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh 
cña dù ¸n C sö dông nguån vèn ODA vay, dù ¸n thuéc ®èi tîng ®îc 
Ng©n s¸ch Nhµ níc ®Çu t  kh«ng hoµn tr¶, gi¸ trÞ x©y l¾p kh«ng 
cã thuÕ GTGT lµ 5 tû ®ång, thuÕ GTGT 10% lµ 500 triÖu ®ång. Chñ 
dù ¸n B nhËp khÈu thiÕt bÞ ®Ó giao cho C«ng ty M l¾p ®Æt, gi¸ 
nhËp khÈu thiÕt bÞ cha cã thuÕ GTGT lµ 2 tû ®ång, thuÕ GTGT lµ 
200 triÖu ®ång. Chñ dù ¸n B ®îc hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo lµ 700 
triÖu ®ång.
C¸c chñ dù ¸n sö dông nguån vèn ODA thuéc ®èi tîng ®îc hoµn 
thuÕ, ph¶i ghi t¨ng vèn ng©n s¸ch cÊp cho dù ¸n sè tiÒn thuÕ 
GTGT ®∙ ®îc hoµn. Khi tÝnh kÕ ho¹ch vèn ®èi øng hµng n¨m cho dù 
¸n kh«ng ph¶i tÝnh kÕ ho¹ch vèn ®èi øng ®Ó nép thuÕ GTGT.
Trêng   hîp   c¸c   chñ   dù   ¸n   ®îc   NSNN   bè   trÝ   vèn   ®èi   øng   ®Ó 
thanh to¸n cho nhµ thÇu theo gi¸ cã thuÕ GTGT, th× c¸c nhµ thÇu 
khi b¸n hµng hãa, dÞch vô cho dù ¸n ph¶i tÝnh thuÕ vµ kª khai 
nép thuÕ GTGT theo quy ®Þnh.
7­ Tæ chøc ë ViÖt Nam sö dông tiÒn viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn 
trî kh«ng hoµn l¹i cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Ó mua hµng 
ho¸ t¹i ViÖt Nam ®Ó viÖn trî th× ®îc hoµn l¹i tiÒn thuÕ GTGT ®∙ 
tr¶ ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT khi mua hµng.
VÝ dô: Héi ch÷ thËp ®á ®îc Tæ chøc quèc tÕ viÖn trî tiÒn ®Ó 
mua hµng viÖn trî nh©n ®¹o cho nh©n d©n c¸c tØnh bÞ thiªn tai 
lµ 200 triÖu ®ång. Gi¸ trÞ hµng mua cha cã thuÕ lµ 200 triÖu 
®ång, thuÕ GTGT lµ 10 triÖu ®ång. Héi ch÷ thËp ®á sÏ ®îc hoµn 
thuÕ theo quy ®Þnh lµ 10 triÖu ®ång.
C¸c c¬ së kinh doanh, tæ chøc thuéc ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ 
GTGT theo quy ®Þnh t¹i Môc I nµy ph¶i lµ ®èi tîng ®∙ ®îc cÊp 
giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh (giÊy phÐp ®Çu t), cã con 
53

dÊu, lu gi÷ sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ 
cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng.
C¸c trêng hîp c¬ së kinh doanh ®∙ lËp hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn 
thuÕ th× kh«ng ®îc kÕt chuyÓn sè thuÕ ®Çu vµo ®∙ ®Ò nghÞ hoµn 
thuÕ vµo sè thuÕ ®îc khÊu trõ   cña th¸ng tiÕp sau thêi gian ®∙ 
lËp hå s¬ hoµn thuÕ.
Trêng hîp th¸ng tríc thêi gian xin hoµn thuÕ c¬ së cã sè 
thuÕ GTGT nép thõa th× c¬ së ®îc tÝnh céng thuÕ GTGT nép thõa 
vµo sè thuÕ GTGT ®Ò nghÞ hoµn trong kú, trêng hîp c¬ së cã sè 
thuÕ nép thiÕu th× ph¶i nép ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu vµo NSNN tríc 
khi ®îc hoµn thuÕ. 
8­  §èi tîng ®îc hëng  u ®∙i miÔn trõ ngo¹i giao theo Ph¸p 
lÖnh   vÒ  u  ®∙i  miÔn   trõ   ngo¹i   giao  mua   hµng   hãa,  dÞch   vô  t¹i 
ViÖt   Nam   ®îc   hoµn   l¹i   sè   thuÕ   GTGT   ®∙   tr¶   ghi   trªn   hãa   ®¬n 
GTGT. C¬ së kinh doanh t¹i ViÖt Nam b¸n hµng hãa, dÞch vô cho 
c¸c ®èi tîng nµy khi lËp hãa ®¬n GTGT vÉn ph¶i tÝnh thuÕ GTGT. 
§èi tîng, hµng hãa, dÞch vô, thñ tôc hå s¬ hoµn thuÕ cho trêng 
hîp   nµy   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   08/2003/TT­BTC   ngµy 
15/1/2003.


II ­ Hå s¬ hoµn thuÕ GTGT:


1­ Hå s¬ hoµn thuÕ GTGT ®èi víi trêng hîp nªu t¹i §iÓm 1a, 
2, 3, Môc I, PhÇn D Th«ng t nµy gåm:
­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT nªu râ lý do hoµn thuÕ, 
sè thuÕ ®Ò nghÞ hoµn, thêi gian hoµn (theo mÉu sè 10/GTGT ban 
hµnh kÌm theo Th«ng t nµy).
­ B¶ng kª khai tæng hîp sè thuÕ ph¸t sinh ®Çu ra, sè thuÕ 
®Çu vµo ®îc khÊu trõ, sè thuÕ ®∙ nép (nÕu cã), sè thuÕ ®Çu vµo 
lín h¬n sè thuÕ ®Çu ra ®Ò nghÞ hoµn l¹i.
­ B¶ng kª hµng hãa, dÞch vô mua vµo, b¸n ra trong kú liªn 
quan   ®Õn   viÖc   x¸c   ®Þnh   thuÕ   GTGT   ®Çu   vµo,   ®Çu   ra   (mÉu  sè 
02/GTGT, 03/GTGT) ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy). Riªng ®èi víi 
hµng hãa, dÞch vô mua vµo cã sö dông chøng tõ ®Æc thï ghi gi¸ 
thanh to¸n lµ gi¸ ®∙ cã thuÕ GTGT th× sö dông B¶ng kª mÉu sè 
05/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy.
Trêng hîp viÖc kª khai thuÕ hµng th¸ng ®∙ ®Çy ®ñ vµ chÝnh 
x¸c, phï hîp víi B¶ng kª khai tæng hîp, c¬ së kh«ng ph¶i nép 
B¶ng   kª  hµng   hãa,   dÞch   vô  mua  vµo,   b¸n   ra  c¸c  th¸ng  ®Ò   nghÞ 
hoµn thuÕ. Trêng hîp cã ®iÒu chØnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu 
trõ, thuÕ GTGT ®Çu ra cña c¸c th¸ng trong thêi gian hoµn thuÕ 
th× c¬ së ph¶i kª khai sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, thuÕ 
GTGT ®Çu ra ph¸t sinh tõng th¸ng trong thêi gian hoµn thuÕ, sè 
thuÕ ®iÒu chØnh ph¶i gi¶i tr×nh râ lý do.
2­ Hå s¬ hoµn thuÕ ®èi víi c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÓm 
1.b, Môc I, PhÇn D Th«ng t nµy:
­ C¸c hå s¬ nªu t¹i §iÓm 1, Môc nµy.
54

­ Biªn b¶n thanh lý Hîp ®ång uû th¸c xuÊt khÈu hoÆc uû th¸c 
gia c«ng hµng xuÊt khÈu (trêng hîp ®∙ kÕt thóc hîp ®ång) hoÆc 
Biªn b¶n ®èi chiÕu c«ng nî ®Þnh kú gi÷a bªn uû th¸c xuÊt khÈu 
vµ bªn nhËn uû th¸c xuÊt khÈu (®èi víi trêng hîp uû th¸c xuÊt 
khÈu hoÆc uû th¸c gia c«ng xuÊt khÈu).
­ B¶ng kª c¸c hå s¬ cã ch÷ ký vµ ®ãng dÊu cña c¬ së. B¶ng 
kª ghi râ:
+ Sè, ngµy tê khai xuÊt khÈu cña hµng hãa xuÊt khÈu (trêng 
hîp uû th¸c xuÊt khÈu ph¶i ghi sè, ngµy tê khai xuÊt khÈu cña 
c¬ së nhËn uû th¸c).
+   Sè,   ngµy   hîp   ®ång   xuÊt   khÈu   hoÆc   sè,   ngµy   hîp   ®ång   uû 
th¸c xuÊt khÈu, uû th¸c gia c«ng ®èi víi trêng hîp uû th¸c xuÊt 
khÈu, uû th¸c gia c«ng xuÊt khÈu.
+   H×nh   thøc   thanh   to¸n,   sè,   ngµy,   sè   tiÒn   cña   chøng   tõ 
thanh to¸n tiÒn hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu. 
b­ Hå s¬ hoµn thuÕ ®èi víi trêng hîp hµng hãa, dÞch vô xuÊt 
khÈu thanh to¸n b»ng hµng bao gåm:
­ C¸c hå s¬ nªu t¹i §iÓm 1, Môc nµy.
­ B¶ng kª c¸c hå s¬ cã ch÷ ký vµ ®ãng dÊu cña c¬ së:
+ Sè, ngµy hîp ®ång xuÊt khÈu hµng hãa, dÞch vô ký víi phÝa 
níc ngoµi.
+   Sè,   ngµy   hîp   ®ång   mua   hµng   hãa   nhËp   khÈu,   dÞch   vô   cña 
phÝa níc ngoµi (gäi t¾t lµ hîp ®ång nhËp khÈu) thanh to¸n bï 
trõ víi hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu.
+ Sè, ngµy Tê khai xuÊt khÈu cña hµng hãa xuÊt khÈu.
+ Sè, ngµy Tê khai nhËp khÈu cña hµng hãa nhËp khÈu mua cña 
phÝa   níc   ngoµi   thanh   to¸n   bï   trõ   víi   hµng   hãa,   dÞch   vô   xuÊt 
khÈu.
+ Sè, ngµy v¨n b¶n x¸c nhËn víi phÝa níc ngoµi vÒ sè tiÒn 
thanh to¸n bï trõ gi÷a hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu víi hµng hãa 
nhËp khÈu, dÞch vô mua cña phÝa níc ngoµi. 
Trêng hîp sau khi thanh to¸n bï trõ gi÷a gi¸ trÞ hµng hãa, 
dÞch   vô  xuÊt   khÈu   vµ  gi¸   trÞ  hµng   hãa,   dÞch  vô   nhËp  khÈu   cã 
chªnh  lÖch,  sè tiÒn chªnh  lÖch ph¶i thùc hiÖn thanh  to¸n qua 
ng©n hµng, c¬ së kinh doanh ph¶i kª trong B¶ng kª kÌm theo vÒ 
sè,   ngµy,   chøng   tõ   thanh   to¸n   qua   ng©n   hµng,   sè   tiÒn   thanh 
to¸n. 
C¸c   hîp   ®ång   xuÊt   khÈu   hµng   hãa,   dÞch   vô,   hîp   ®ång   nhËp 
khÈu mua hµng hãa, dÞch vô víi phÝa níc ngoµi ph¶i theo ®óng 
quy ®Þnh cña LuËt th¬ng m¹i ghi râ: sè lîng, chñng lo¹i, gi¸ 
trÞ hµng hãa, dÞch vô, gi¸ b¸n (mua), gi¸ gia c«ng (®èi víi tr­
êng hîp gia c«ng hµng hãa), h×nh thøc thanh to¸n bï trõ gi÷a 
gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu vµ gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch 
vô nhËp khÈu mua cña phÝa níc ngoµi.  
Trêng   hîp   c¬   së   kinh   doanh   s¶n   xuÊt,   gia   c«ng   hµng   xuÊt 
khÈu thanh to¸n theo ph¬ng thøc bï trõ víi hµng nhËp theo hîp 
®ång dµi h¹n víi phÝa níc ngoµi, th× c¬ së kinh doanh ph¶i ®¨ng 
55

ký víi c¬ quan ThuÕ vÒ hîp ®ång xuÊt khÈu, hîp ®ång nhËp khÈu, 
kÕ ho¹ch thanh to¸n víi phÝa ngoµi, ®Þnh kú c¬ së ph¶i cã v¨n 
b¶n x¸c nhËn vÒ sè lîng, gi¸ trÞ hµng hãa ®∙ thanh to¸n bï trõ 
víi phÝa níc ngoµi.
c­ Hå s¬ hoµn thuÕ ®èi víi trêng hîp hµng hãa xuÊt khÈu t¹i 
chç bao gåm:
­ C¸c hå s¬ nªu t¹i §iÓm 1, Môc nµy.
­ B¶ng kª c¸c hå s¬ cã ch÷ ký vµ ®ãng dÊu cña c¬ së:
+   Sè,   ngµy   Hîp   ®ång   xuÊt   khÈu   t¹i   chç   ký   víi   phÝa   níc 
ngoµi.
+ Sè, ngµy tê khai h¶i quan hµng hãa xuÊt ­ nhËp khÈu t¹i 
chç.
+ Sè, ngµy, sè tiÒn cña chøng tõ thanh to¸n tiÒn hµng hãa 
xuÊt khÈu t¹i chç qua Ng©n hµng.  
  3­ Hå s¬ hoµn thuÕ ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh khi s¸p 
nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cã thuÕ GTGT nép 
thõa gåm:
­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT nép thõa vµo Ng©n s¸ch 
Nhµ níc. 
­ QuyÕt ®Þnh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ 
s¶n, chuyÓn ®æi së h÷u; giao, b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp 
Nhµ níc cña cÊp cã thÈm quyÒn.
­ QuyÕt to¸n thuÕ GTGT ®Õn thêi ®iÓm s¸p nhËp gi¶i thÓ, ph¸ 
s¶n, chuyÓn ®æi së h÷u; giao, b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp 
Nhµ níc.
4­ Hå s¬ hoµn thuÕ ®èi víi trêng hîp nªu t¹i §iÓm 6, Môc I 
PhÇn nµy bao gåm:
­ C¸c hå s¬ nªu t¹i §iÓm 1, Môc nµy [(riªng c¸c chñ dù ¸n 
®Çu t ®îc hoµn thuÕ th× B¶ng kª khai tæng hîp chØ tæng hîp thuÕ 
®Çu   vµo  ®îc   hoµn,   B¶ng  kª   hãa  ®¬n   hµng  ho¸,   dÞch   vô  mua   vµo 
theo mÉu sè 03/GTGT vµ mÉu sè 05/GTGT (®èi víi hµng hãa, dÞch 
vô mua vµo sö dông chøng tõ ®Æc thï ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ 
®∙ cã thuÕ GTGT  )] vµ göi bæ sung cho c¬ quan thuÕ (göi  lÇn 
®Çu):
­ QuyÕt ®Þnh ®Çu t  cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (b¶n sao cã 
x¸c nhËn cña c¬ së).
­ X¸c nhËn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ dù ¸n 
sö dông nguån vèn ODA kh«ng hoµn l¹i (hoÆc sö dông nguån vèn 
ODA vay thuéc diÖn ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc ®Çu t kh«ng hoµn tr¶) 
thuéc ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ GTGT (b¶n sao cã x¸c nhËn cña c¬ 
së).
Trêng hîp hoµn thuÕ cho nhµ thÇu chÝnh, nhµ thÇu chÝnh ph¶i 
göi bæ sung thªm (lÇn ®Çu) v¨n b¶n x¸c nhËn cña chñ dù ¸n vÒ 
viÖc dù ¸n kh«ng ®îc NSNN bè trÝ vèn ®èi øng ®Ó thanh to¸n cho 
nhµ   thÇu   theo   gi¸   cã   thuÕ   GTGT;   gi¸   thanh   to¸n   theo   kÕt   qu¶ 
thÇu   kh«ng   cã   thuÕ   GTGT   vµ   ®Ò   nghÞ   hoµn   thuÕ   cho   nhµ   thÇu 
chÝnh.
56

5­ Hå s¬ hoµn thuÕ ®èi víi trêng hîp nªu t¹i §iÓm 7, Môc I 
PhÇn nµy bao gåm:
­ C¸c hå s¬ nªu t¹i §iÓm 1 Môc nµy, trong ®ã B¶ng kª khai 
tæng hîp chØ tæng hîp thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc hoµn, B¶ng kª hãa 
®¬n   hµng   ho¸,   dÞch   vô   mua   vµo   theo   mÉu   sè   03/GTGT,   mÉu   sè 
05/GTGT (®èi víi hµng hãa, dÞch vô mua vµo sö dông chøng tõ ®Æc 
thï   ghi  gi¸   thanh   to¸n   lµ  gi¸  ®∙   cã  thuÕ   GTGT)   ban  hµnh   kÌm 
theo Th«ng t nµy.
­ B¶n sao quyÕt ®Þnh phª duyÖt c¸c kho¶n viÖn trî cña cÊp 
cã thÈm quyÒn (Thñ tíng ChÝnh phñ, Bé trëng, Chñ tÞch UBND, Thñ 
trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Thñ trëng c¸c 
tæ   chøc   §oµn   thÓ)   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   5   QuyÕt   ®Þnh   sè 
28/1999/Q§­TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ (b¶n sao cã x¸c nhËn cña 
c¬ së).
­ V¨n b¶n x¸c nhËn cña Ban qu¶n lý tiÕp nhËn viÖn trî Bé 
Tµi chÝnh vÒ kho¶n tiÒn viÖn trî cña tæ chøc phi ChÝnh phñ níc 
ngoµi, trong ®ã nªu râ tªn cña tæ chøc viÖn trî, gi¸ trÞ kho¶n 
viÖn trî, c¬ quan tiÕp nhËn, qu¶n lý tiÒn viÖn trî (b¶n sao cã 
x¸c nhËn cña c¬ së).III­ Tr¸ch nhiÖm cña ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ GTGT:


1­   LËp   hå  s¬   ®Ò   nghÞ   hoµn  thuÕ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Môc   II 
PhÇn nµy göi c¬ quan ThuÕ. Hå s¬ hoµn thuÕ  ph¶i kª khai ®óng, 
trung thùc vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè liÖu 
kª khai.  
2­ Bæ sung hoÆc gi¶i tr×nh theo yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ 
trong trêng hîp hå s¬ kh«ng râ rµng, kh«ng ®Çy ®ñ.
3­  Göi hå s¬ hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Môc II PhÇn nµy 
®Õn c¬ quan thuÕ; lu gi÷ ®Çy ®ñ t¹i c¬ së c¸c hå s¬ kh¸c liªn 
quan   ®Õn   hoµn   thuÕ,   khÊu   trõ   thuÕ;   cung   cÊp   ®Çy   ®ñ   ho¸   ®¬n, 
chøng tõ vµ hå s¬ cã liªn quan lµm c¬ së x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT 
®îc hoµn khi c¬ quan thuÕ yªu cÇu thanh tra hoµn thuÕ t¹i c¬ 
së. 
 
IV­ ThÈm quyÒn vµ tr×nh tù gi¶i quyÕt hoµn thuÕ GTGT:


1­ ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt hoµn thuÕ:
a/ Côc trëng Côc thuÕ xem xÐt, ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cho 
c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ GTGT theo quy ®Þnh t¹i Môc I PhÇn 
nµy.
b/ Bé trëng Bé Tµi chÝnh hoÆc Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ 
theo uû quyÒn cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ 
cho c¸c ®èi tîng vµ trêng hîp ®Æc biÖt kh¸c 
2­ Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan ThuÕ trong viÖc hoµn thuÕ:
57

­ TiÕp nhËn hå s¬ hoµn thuÕ cña c¸c ®èi tîng nép thuÕ.  
­ KiÓm tra hå s¬ hoµn thuÕ t¹i c¬ quan ThuÕ, ph©n lo¹i ®èi 
tîng hoµn thuÕ ®Ó ¸p dông quy tr×nh hoµn thuÕ, ®¶m b¶o qu¶n lý 
chÆt chÏ viÖc hoµn thuÕ.
­ Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vµ göi tr¶ hå s¬ cho c¬ së kinh 
doanh kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ; trêng hîp c¬ së kinh 
doanh thuéc ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ nhng hå s¬ cha lËp ®Çy ®ñ, 
®óng quy ®Þnh, trong thêi thêi h¹n 7 ngµy (kÓ tõ ngµy nhËn ®îc 
hå s¬) th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n yªu cÇu c¬ së kinh doanh bæ sung 
hå s¬ hoÆc lËp l¹i hå s¬.
­ KiÓm tra sè liÖu, x¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc hoµn cña c¸c ®èi 
tîng ®îc hoµn thuÕ.
­ Ra QuyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cho ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ theo 
mÉu sè 13/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy.
­ Thùc hiÖn kiÓm tra, thanh tra hoµn thuÕ t¹i c¬ së ®èi víi 
c¸c trêng hîp  ph¸t hiÖn hå s¬ cã dÊu hiÖu nghi vÊn, ®èi tîng 
hoµn thuÕ vi ph¹m quy ®Þnh cña LuËt thuÕ.
3­ Thêi h¹n gi¶i quyÕt hoµn thuÕ: 
­ Thêi h¹n gi¶i quyÕt hoµn thuÕ ®èi víi ®èi tîng ¸p dông 
hoµn thuÕ tríc kiÓm tra sau tèi ®a lµ 15 ngµy (03 ngµy ®èi víi 
trêng  hîp   hoµn   thuÕ  theo   quy   ®Þnh  t¹i   §iÓm   6,  Môc  I,   PhÇn  D 
Th«ng t nµy) kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh.
­ Thêi h¹n gi¶i quyÕt hoµn thuÕ ®èi víi ®èi tîng ¸p dông 
kiÓm tra, thanh tra t¹i c¬ së tríc khi hoµn thuÕ tèi ®a lµ 60 
ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh.
4­ Tr¸ch nhiÖm cña Kho b¹c Nhµ níc:
Kho b¹c Nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng thùc 
hiÖn viÖc chi hoµn thuÕ GTGT cho c¸c ®èi tîng trong thêi gian 
tèi ®a lµ 03 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc QuyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cña 
c¬ quan thuÕ; trêng hîp hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 1.b, 
Môc IV, PhÇn nµy, Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng thùc hiÖn chi hoµn 
thuÕ theo QuyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Uû 
nhiÖm chi cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ.
5­ TiÒn hoµn thuÕ GTGT ®îc sö dông tõ Quü hoµn thuÕ GTGT. 
ViÖc qu¶n lý, sö dông Quü hoµn thuÕ GTGT theo quy ®Þnh riªng 
cña Bé Tµi chÝnh.  
6­ Sè ngµy xem xÐt gi¶i quyÕt hoµn thuÕ trong c¸c trêng hîp 
trªn ®©y tÝnh theo ngµy lµm viÖc.


§­ NhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan thuÕ:


1­ Híng dÉn c¸c c¬ së kinh doanh ®∙ ®¨ng ký kinh doanh thùc 
hiÖn chÕ ®é ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo 
®óng quy ®Þnh cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
Ra th«ng b¸o nh¾c nhë c¸c c¬ së kinh doanh kh«ng thùc hiÖn 
®óng c¸c quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ; xö lý ph¹t vi 
58

ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ c¸c trêng hîp ®∙ ®îc th«ng b¸o nhng vÉn 
kh«ng thùc hiÖn.
2­ Th«ng b¸o cho c¬ së kinh doanh gi¶i tr×nh, ®iÒu chØnh, 
bæ sung hoÆc kª khai l¹i trong trêng hîp tê khai thuÕ gi¸ trÞ 
gia t¨ng kh«ng khai ®ñ, khai ®óng sè thuÕ ph¶i nép. Th«ng b¸o 
cña c¬ quan thuÕ ph¶i göi tíi ®èi tîng nép thuÕ tríc 3 ngµy so 
víi ngµy ph¶i nép thuÕ. 
Th«ng   b¸o   nép   thuÕ   cho   nh÷ng   tæ   chøc,   c¸   nh©n   (hé)   kinh 
doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vÒ sè thuÕ ph¶i nép vµ 
thêi h¹n nép thuÕ theo mÉu Th«ng b¸o nép thuÕ sè 08A/GTGT, 08B/
GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. Th«ng b¸o nép thuÕ ph¶i göi 
tíi ®èi tîng nép thuÕ tríc 3 ngµy so víi ngµy ph¶i nép thuÕ ghi 
trªn th«ng b¸o.
3­ Ra th«ng b¸o chËm nép thuÕ vÒ sè tiÒn thuÕ vµ sè tiÒn 
ph¹t chËm nép theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 19 cña LuËt thuÕ 
gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh kh«ng nép thuÕ 
®óng thêi h¹n.
Thêi h¹n tÝnh ph¹t chËm nép thuÕ hµng th¸ng ®èi víi ®èi t­
îng ®îc thùc hiÖn nh sau:
­  KÓ   tõ   ngµy   26   cña   th¸ng  tiÕp   sau   ®èi   víi   ®èi   tîng   nép 
thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ vµ ®èi tîng nép thuÕ theo 
ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp cã kª khai.
­ KÓ tõ ngµy 1 cña th¸ng tiÕp sau ®èi víi ®èi tîng nép thuÕ 
theo møc kho¸n æn ®Þnh.
­ KÓ tõ ngµy sau ngµy ph¶i nép thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt 
thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu.
4­  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ 
hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p quy 
®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 19 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi 
c¸c   trêng   hîp   kh«ng   chÊp   hµnh   nép   tiÒn   thuÕ,   tiÒn   ph¹t   theo 
th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ.
NÕu sau khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p mµ c¬ së kinh doanh vÉn 
kh«ng nép ®ñ sè tiÒn thuÕ, sè tiÒn ph¹t th× c¬ quan thuÕ chuyÓn 
hå s¬ sang c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo ph¸p luËt.
5­ KiÓm tra, thanh tra viÖc kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n 

thuÕ cña c¬ së kinh doanh ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña 
ph¸p luËt.
6­   Gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   vÒ   thuÕ   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p 
luËt. 
7­ Yªu cÇu c¸c ®èi tîng nép thuÕ cung cÊp sæ kÕ to¸n, hãa 
®¬n, chøng tõ vµ c¸c hå s¬ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan tíi  viÖc 
tÝnh thuÕ, nép thuÕ; yªu cÇu c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng vµ 
tæ   chøc,   c¸  nh©n   kh¸c  cã   liªn  quan   cung   cÊp  c¸c   tµi  liÖu   cã 
liªn quan tíi viÖc tÝnh thuÕ vµ nép thuÕ.

8­ Lu gi÷ vµ sö dông sè liÖu, tµi liÖu mµ c¬ së kinh doanh 
vµ ®èi tîng kh¸c cung cÊp theo chÕ ®é quy ®Þnh.
59

9­     C¬   quan   thuÕ   cã   quyÒn  Ên   ®Þnh  thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng 
ph¶i nép ®èi víi c¸c ®èi tîng nép thuÕ trong c¸c trêng hîp sau:
a/ C¬ së kinh  doanh  kh«ng  thùc  hiÖn hoÆc thùc  hiÖn  kh«ng 
®óng chÕ ®é kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ.
§èi víi hé kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia 
t¨ng theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¬ 
së kinh doanh  bu«n chuyÕn  cha thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng 
®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ th× 
c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ 
trÞ gia t¨ng vµ thuÕ ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trùc 
tiÕp trªn GTGT nªu t¹i §iÓm 2.3, Môc III, PhÇn B cña Th«ng t 
nµy.
§èi víi c¸ nh©n, hé kinh doanh võa vµ nhá (gäi chung lµ hé 
kinh doanh), sè thuÕ Ên ®Þnh ph¶i nép tõng th¸ng ®∙ phï hîp víi 
hé kinh doanh th× møc thuÕ nµy ®îc x¸c ®Þnh lµm c¨n cø thu thuÕ 
æn ®Þnh trong thêi gian lµ 6 th¸ng hoÆc 12 th¸ng. C¬ quan thuÕ 
cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o c«ng khai vÒ møc doanh thu vµ sè thuÕ 
Ên ®Þnh ®èi víi c¸c ®èi tîng nµy.
Hé kinh doanh võa vµ nhá nép thuÕ theo møc æn ®Þnh trong 
tõng thêi gian, nÕu trong thêi gian ®ã cã thay ®æi ngµnh nghÒ, 
quy m« kinh doanh ph¶i khai b¸o víi c¬ quan thuÕ ®Ó xem xÐt, 
®iÒu chØnh møc thuÕ ®∙ Ên ®Þnh; trêng hîp hé kinh doanh kh«ng 
khai b¸o, hoÆc khai b¸o kh«ng trung thùc c¬ quan ThuÕ cã quyÒn 
Ên ®Þnh møc thuÕ ph¶i nép cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh. 
Nh÷ng hé nghØ kinh doanh trong th¸ng tõ 15 ngµy trë lªn ®îc xÐt 
gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng, nÕu nghØ c¶ th¸ng th× ®îc 
miÔn nép thuÕ cña th¸ng ®ã. 
Hé kinh doanh võa vµ nhá thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo møc 
æn ®Þnh, nÕu cã sè ngµy nghØ kinh doanh tíi møc ®îc gi¶m, miÔn 
thuÕ, hé kinh doanh ph¶i lµm ®¬n ®Ò nghÞ (theo mÉu vµ híng dÉn 
cña c¬ quan thuÕ), khai b¸o cô thÓ sè ngµy nghØ kinh doanh, lý 
do nghØ göi c¬ quan thuÕ quËn, huyÖn. C¬ quan thuÕ kiÓm tra, 
nÕu thùc tÕ nghØ kinh doanh th× gi¶i quyÕt miÔn, gi¶m thuÕ theo 
chÕ ®é.
ViÖc x¸c ®Þnh hé kinh doanh võa vµ nhá do Côc thuÕ x¸c ®Þnh 
theo ngµnh nghÒ phï hîp víi t×nh h×nh cô thÓ ë tõng ®Þa ph¬ng 
vµ ®Ó ¸p dông ph¬ng ph¸p qu¶n lý, thu thuÕ theo quy ®Þnh.
b/ Kh«ng kª khai hoÆc qu¸ thêi gian quy ®Þnh göi tê khai mµ 
®∙ ®îc th«ng b¸o nh¾c nhë nhng vÉn kh«ng thùc hiÖn ®óng, ®∙ nép 
tê   khai  thuÕ   nhng   kª  khai   kh«ng   ®óng  c¸c   c¨n  cø   x¸c  ®Þnh   sè 
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng;
Trong trêng hîp c¬ së kinh doanh kh«ng göi tê kª khai thuÕ, 
hoÆc kª khai kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng ®óng c¸c c¨n cø x¸c ®Þnh sè 
thuÕ GTGT ph¶i nép nh  thuÕ GTGT ®Çu ra (gi¸ b¸n, thuÕ suÊt), 
thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, c¬ quan thuÕ cã quyÒn c¨n cø 
vµo t×nh h×nh kinh doanh cña c¬ së vµ c¸c sè liÖu ®iÒu tra ®Ó 
Ên ®Þnh gi¸ b¸n, doanh thu vµ tiÒn thuÕ GTGT ph¶i nép, th«ng 
b¸o cho c¬ së thùc hiÖn. NÕu c¬ së kinh doanh kh«ng ®ång ý víi 
møc thuÕ do c¬ quan thuÕ Ên ®Þnh cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan 
thuÕ   cÊp   trªn   hoÆc   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   nhng   trong   khi   chê 
60

gi¶i   quyÕt   vÉn   ph¶i  nép   theo   møc  thuÕ   ®∙  ®îc   Ên  ®Þnh   cña  c¬ 
quan thuÕ.
c/ Tõ chèi viÖc xuÊt tr×nh sæ kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ vµ 
c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan tíi viÖc tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia 
t¨ng;
d/ Kinh doanh nhng kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh, kh«ng ®¨ng 
ký, kª khai, nép thuÕ mµ bÞ kiÓm tra, ph¸t hiÖn;
C¬   quan   thuÕ   c¨n   cø     vµo   tµi   liÖu  ®iÒu   tra   vÒ  t×nh   h×nh 
ho¹t ®éng kinh doanh cña c¬ së hoÆc c¨n cø vµo sè thuÕ ph¶i nép 
cña c¬ së kinh doanh cïng ngµnh nghÒ, cã quy m« kinh doanh t¬ng 
®¬ng ®Ó Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi tõng c¬ së kinh doanh 
trong c¸c trêng hîp nªu trªn ®©y.

e­ xö lý vi ph¹m


I­Xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ:


§èi tîng nép thuÕ vi ph¹m LuËt thuÕ GTGT bÞ xö lý nh sau:
1­ Kh«ng thùc hiÖn ®óng nh÷ng quy ®Þnh vÒ thñ tôc ®¨ng ký 
kinh doanh, ®¨ng ký kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ, kª khai 
lËp sæ kÕ to¸n vµ gi÷ chøng tõ hãa ®¬n liªn quan ®Õn viÖc tÝnh 
thuÕ,  nép   thuÕ   th×  tïy   theo  møc   ®é  nhÑ   hoÆc  nÆng   mµ  bÞ   c¶nh 
c¸o, hoÆc ph¹t tiÒn.
2­ Nép chËm tiÒn thuÕ  hoÆc  tiÒn ph¹t ghi trong  th«ng b¸o 
thuÕ,   lÖnh   thu   thuÕ   hoÆc   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t,   th×   ngoµi   viÖc 
ph¶i nép ®ñ sè thuÕ hoÆc tiÒn ph¹t theo LuËt ®Þnh, mçi ngµy nép 
chËm cßn ph¶i nép ph¹t b»ng 0,1% (mét phÇn ngh×n) sè tiÒn chËm 
nép.
3­ Khai man, trèn thuÕ, gian lËn trong hoµn thuÕ th× ngoµi 
viÖc ph¶i truy thu, truy hoµn ®ñ sè thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt 
thuÕ GTGT, tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m cßn bÞ ph¹t tiÒn 
tõ 1 ®Õn 5 lÇn sè tiÒn thuÕ gian lËn; trèn thuÕ, gian lËn trong 
hoµn thuÕ víi sè lîng lín hoÆc ®∙ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 
vÒ thuÕ mµ cßn cã hµnh vi tiÕp tôc vi ph¹m nghiªm träng th× bÞ 
truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
C¬ së kinh doanh cã hµnh vi gian lËn trong kª khai khÊu trõ 
thuÕ, hoµn thuÕ kh«ng ®îc khÊu trõ, hoµn thuÕ ®èi víi sè thuÕ 
GTGT kª khai gian lËn; trêng hîp ®∙ ®îc c¬ quan thuÕ gi¶i quyÕt 
hoµn thuÕ th× c¬ quan thuÕ ph¶i thu håi sè thuÕ GTGT gian lËn 
®∙ hoµn; sè thuÕ GTGT cña hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ sau khi ®∙ 
lo¹i trõ sè thuÕ GTGT kª khai gian lËn, c¬ së kinh doanh ph¶i 
kÕt chuyÓn sang kú kª khai nép thuÕ sau ®Ó bï trõ vµo sè thuÕ 
GTGT ph¶i nép.
4­ Kh«ng nép thuÕ, nép ph¹t sÏ bÞ xö lý nh sau:
a/ TrÝch tiÒn göi cña ®èi tîng nép thuÕ t¹i ng©n hµng, kho 
b¹c, tæ chøc tÝn dông ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t;
Ng©n hµng, kho b¹c, tæ chøc tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm trÝch 
tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña ®èi tîng nép thuÕ ®Ó nép thuÕ, 
61

nép ph¹t vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quyÕt ®Þnh xö lý vÒ thuÕ 
cña c¬ quan thuÕ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn tríc khi thu nî;
b/   Gi÷   hµng   ho¸,   tang  vËt  ®Ó   b¶o   ®¶m   thu   ®ñ   sè   thuÕ,   sè 
tiÒn ph¹t;
c/ Kª biªn tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó b¶o ®¶m 
thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t cßn thiÕu.
ViÖc xö lý c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ GTGT nãi trªn ®îc thùc hiÖn 
theo c¸c thñ tôc, tr×nh tù quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt 
vÒ xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ.


II­ ThÈm quyÒn xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ:


C¬ quan thuÕ c¸c cÊp, khi ph¸t hiÖn c¸c c¬ së kinh doanh vi 
ph¹m vÒ LuËt thuÕ GTGT, ph¶i kiÓm tra x¸c ®Þnh râ hµnh vi vi 
ph¹m, møc ®é, nguyªn nh©n vi ph¹m; tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ 
nh©n ®èi víi hµnh vi vi ph¹m, lËp hå s¬ theo quy ®Þnh. C¨n cø 
vµo   c¸c  quy   ®Þnh   vµ  møc  ®é   xö  ph¹t   vi  ph¹m   hµnh  chÝnh  trong 
lÜnh vùc thuÕ, c¬ quan thuÕ trong ph¹m vi thÈm quyÒn xö ph¹t vi 
ph¹m cña tõng cÊp mµ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t hoÆc kiÕn nghÞ lªn 
c¬ quan thuÕ cÊp trªn hoÆc c¬ quan ph¸p luËt ®Ó xö lý theo quy 
®Þnh cña ph¸p luËt.
1­ Thñ trëng c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ ®îc 
quyÒn xö lý ®èi víi c¸c vi ph¹m cña ®èi tîng nép thuÕ quy ®Þnh 
t¹i §iÓm 1, §iÓm 2 vµ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ quy 
®Þnh t¹i §iÓm 3, Môc I, PhÇn E cña Th«ng t nµy.
2­ Côc trëng, Chi côc trëng c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý 
thu thuÕ ®îc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý quy ®Þnh t¹i §iÓm 4, 
Môc I, PhÇn E cña Th«ng t  nµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ 
chuyÓn hå s¬ sang c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo quy ®Þnh 
cña ph¸p luËt ®èi víi trêng hîp vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÓm 3, 
Môc I, PhÇn E Th«ng t nµy.


G­ KhiÕu n¹i vµ thêi hiÖu thi hµnh


1­ QuyÒn vµ tr¸ch  nhiÖm  cña ®èi tîng  nép  thuÕ  trong viÖc 
khiÕu n¹i vÒ thuÕ:
Theo quy ®Þnh §iÒu 23 cña LuËt thuÕ GTGT, tæ chøc, c¸ nh©n 
cã quyÒn khiÕu n¹i vÒ viÖc c¸n bé thuÕ, c¬ quan thuÕ thi hµnh 
kh«ng ®óng luËt thuÕ GTGT ®èi víi c¬ së. §¬n khiÕu n¹i ph¶i göi 
c¬ quan thuÕ ph¸t hµnh th«ng b¸o thuÕ, lÖnh thu hoÆc quyÕt ®Þnh 
xö lý trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc lÖnh thu hoÆc 
quyÕt ®Þnh xö lý. Trong khi chê gi¶i quyÕt, tæ chøc, c¸ nh©n 
khiÕu n¹i vÉn ph¶i nép ®ñ vµ ®óng thêi h¹n sè tiÒn thuÕ, tiÒn 
ph¹t ®∙ th«ng b¸o. NÕu tæ chøc, c¸ nh©n khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý 
víi quyÕt ®Þnh cña  c¬ quan thuÕ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, hoÆc qu¸ 
thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy göi ®¬n cha nhËn ®îc ý kiÕn gi¶i 
quyÕt th× tæ chøc, c¸ nh©n cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan thuÕ 
62

cÊp trªn hoÆc khëi kiÖn ra toµ ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
Trêng hîp c¬ së kinh doanh khiÕu n¹i lªn c¬ quan thuÕ cÊp trªn 
th×   quyÕt   ®Þnh   xö  lý  khiÕu   n¹i   cña  Bé  trëng  Bé   Tµi  chÝnh   lµ 
quyÕt ®Þnh cuèi cïng.
Thñ tôc, tr×nh tù khiÕu n¹i hay khëi kiÖn vµ viÖc xem xÐt, 
gi¶i quyÕt ph¶i thùc hiÖn ®óng theo c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn 
hµnh.
2­   Tr¸ch   nhiÖm   vµ   quyÒn   h¹n   cña   c¬   quan   thuÕ   trong   viÖc 
gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ:
Theo quy ®Þnh §iÒu 24 cña LuËt thuÕ GTGT, c¬ quan thuÕ c¸c 
cÊp khi nhËn ®îc ®¬n khiÕu n¹i vÒ thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ 
ph¶i xem xÐt gi¶i quyÕt trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn 
®îc ®¬n. §èi víi vô viÖc phøc t¹p, ph¶i ®iÒu tra x¸c minh mÊt 
nhiÒu thêi gian, th× cÇn th«ng b¸o cho ®¬ng sù biÕt, nhng thêi 
gian   gi¶i   quyÕt   chËm   nhÊt   còng   kh«ng   qu¸   30   ngµy   kÓ   tõ   ngµy 
nhËn   ®¬n;   nÕu   vô   viÖc   kh«ng   thuéc   thÈm   quyÒn   gi¶i   quyÕt   cña 
m×nh th× ph¶i chuyÓn hå s¬ hoÆc b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn 
gi¶i   quyÕt   vµ  th«ng  b¸o   cho  ®¬ng   sù    biÕt   trong   thêi  h¹n   10 
ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc khiÕu n¹i. C¬ quan thuÕ kiÓm tra ph¸t 
hiÖn   vµ  kÕt   luËn   cã  sù  khai   man,   trèn  thuÕ   hoÆc   nhÇm   lÉn  vÒ 
thuÕ, xö lý ph¹t th× c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm truy thu hoÆc 
hoµn tr¶ sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t tÝnh kh«ng ®óng trong thêi h¹n 
n¨m n¨m vÒ tríc, kÓ tõ ngµy kiÓm tra ph¸t hiÖn cã sù khai man, 
trèn   thuÕ   hoÆc   nhÇm   lÉn   vÒ   thuÕ.   Trêng   hîp   c¬   së   kinh   doanh 
kh«ng   ®¨ng   ký   kª   khai,   nép   thuÕ   th×   thêi   h¹n   truy   thu   tiÒn 
thuÕ, tiÒn ph¹t kÓ tõ khi c¬ së kinh doanh b¾t ®Çu ho¹t ®éng.


H­ Tæ chøc thùc hiÖn


I­ Tæ chøc thu thuÕ GTGT:


1­   C¬   quan   thuÕ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   thùc   hiÖn,   thu 
thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   vµ   hoµn   thuÕ   GTGT   ®èi   víi   c¬   së   kinh 
doanh.
2­ C¬ quan H¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn thu 
thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu.


II­ HiÖu lùc thi hµnh:


­ Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 01/01/2004 vµ thay 
thÕ Th«ng t sè 122/2000/TT­BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh 
híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   79/2000/N§­CP   ngµy   29/12/2000 
cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT; Th«ng 
t  sè  82/2002/TT­BTC  ngµy   18/9/2002   cña  Bé   Tµi  chÝnh   híng   dÉn 
söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung cña Th«ng t sè 122/2000/TT­BTC 
ngµy   29/12/2000   (nªu   trªn);   Th«ng   t  sè   116/2002/TT­BTC   ngµy 
25/12/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè 
63

108/2002/N§­CP ngµy 25/12/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc b∙i bá quy 
®Þnh khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo theo tû lÖ (%) ®èi víi mét sè 
hµng hãa, dÞch vô; Th«ng t sè 84/2003/TT­BTC ngµy 28/8/2003 cña 
Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo Danh 
môc   hµng   hãa   nhËp   khÈu;   Th«ng   t  sè   164/1998/TT­BTC   ngµy 
17/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh vÒ híng dÉn thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t 
®éng dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng. C¸c quy ®Þnh tr¸i víi híng 
dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Òu b∙i bá.
­ ViÖc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi mét sè trêng hîp 
cô thÓ nh sau:
+ C¬ së x©y dùng, l¾p ®Æt cã hîp ®ång x©y dùng, l¾p ®Æt ®∙ 
ký tríc ngµy 1/1/2004 theo gi¸ ®∙ cã thuÕ GTGT víi thuÕ suÊt 
thuÕ GTGT 5% nhng ®Õn ngµy 31/12/2003 c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, 
l¾p ®Æt dë dang cha hoµn thµnh th× tiÕp tôc ®îc ¸p dông thuÕ 
suÊt thuÕ 5% cho phÇn khèi lîng, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, 
l¾p ®Æt thùc hiÖn cßn l¹i theo hîp ®ång. 
 + C¬ së kinh doanh cã dù ¸n ®Çu t x©y dùng nhµ ®Ó b¸n, ®∙ 
ký hîp ®ång b¸n nhµ theo gi¸ ®∙ cã thuÕ GTGT víi thuÕ suÊt thuÕ 
GTGT 5%, ®∙ thu tiÒn cña ngêi mua tèi thiÓu lµ 30% gi¸ trÞ hîp 
®ång tríc ngµy 1/1/2004, th× ®îc ¸p dông thuÕ suÊt 5% cho c¸c 
hîp ®ång nµy.
Trong th¸ng 1/2004, c¬ së x©y dùng, l¾p ®Æt, x©y dùng nhµ 
®Ó b¸n ph¶i khai b¸o víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý danh 
s¸ch c¸c hîp ®ång x©y dùng, l¾p ®Æt, mua b¸n nhµ ®îc ¸p dông 
thuÕ suÊt 5% theo híng dÉn trªn.
­ Tõ 1/1/2004 C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô 
chÞu thuÕ TT§B ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo ghi trªn hãa ®¬n 
GTGT cña nguyªn vËt liÖu sö dông ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh hµng 
hãa,   chÞu   thuÕ   TT§B   mua   vµo   tríc   ngµy   1/1/2004.   Thêi   h¹n   kª 
khai, khÊu trõ thuÕ GTGT cña c¸c hãa ®¬n nµy kh«ng qua 3 th¸ng 
kÓ tõ th¸ng ph¸t sinh.
  Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   khã   kh¨n   víng   m¾c   ®Ò 
nghÞ c¸c ®¬n vÞ, c¬ së kinh doanh ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi 
chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.
64

Híng dÉn lËp tê khai thuÕ  Gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT)


A/ Mét sè qui ®Þnh khi lËp tê khai thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng:


1. “GTGT” lµ c¸c ký tù viÕt t¾t cña tõ “gi¸ trÞ gia t¨ng”.
2. CSKD lµ c¸c ký tù viÕt t¾t cña tõ  “c¬ së kinh doanh”.
3.   Sè  tiÒn   ghi   trªn   tê   khai   lµm   trßn   ®Õn   ®¬n   vÞ   tÝnh   lµ 
®ång ViÖt Nam. Kh«ng ghi sè thËp ph©n trªn tê khai thuÕ GTGT.
4. C¸c sè liÖu ghi trªn tê khai kh«ng ®îc ghi sè ©m (cã dÊu 
­ ®»ng tríc).  


B/  Híng dÉn lËp tê khai thuÕ GTGT:


1. Tõ chØ tiªu [01] ®Õn chØ tiªu [09]: CSKD ghi ®óng kú kª 
khai thuÕ vµ c¸c th«ng tin ®∙ ®¨ng ký thuÕ víi c¬ quan thuÕ. 
NÕu   cã  thay   ®æi  c¸c   th«ng   tin  tõ   chØ  tiªu   [02]   ®Õn  chØ   tiªu 
[09], CSKD ph¶i thùc hiÖn ®¨ng ký thuÕ bæ sung víi c¬ quan thuÕ 
theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.
2.   ChØ   tiªu   [10]   “Kh«ng   cã   ho¹t   ®éng   mua,   b¸n   HHDV   ph¸t 
sinh   trong   kú”:   NÕu   CSKD   trong   kú   kª   khai   kh«ng   cã   c¸c   ho¹t 
®éng mua, b¸n   hµng ho¸ dÞch vô th× ®¸nh dÊu “X” vµo « sè 10 
nµy, ®ång thêi kh«ng ph¶i ®iÒn sè liÖu cho c¸c chØ tiªu trong 
kú   (c¸c   chØ   tiªu   [12],   [13],   [14],   [15],     [18],   [19],   [20], 
[21], [22], [25], [26], [27], [28], [29], [33], [34], [35]
3. ChØ tiªu [11] “ThuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ kú tríc chuyÓn 
sang”: Gi¸ trÞ cña chØ tiªu nµy b»ng « sè [41] cña tê khai kú 
tríc.  
4. ChØ tiªu [12] “Hµng ho¸ dÞch vô mua vµo trong kú”: Lµ 
gi¸ trÞ cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo trong kú cha cã thuÕ GTGT 
vµ t¬ng øng lµ « sè [25] ­ thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, 
dÞch vô mua vµo trong kú (bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®îc tÝnh khÊu 
trõ vµ kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ ).
5. ChØ tiªu [13] ‘’hµng hãa nhËp khÈu’’, [14] – ‘’Tµi s¶n 
cè ®Þnh mua vµo’’: Lµ c¸c kª khai chi tiÕt cho c¸c gi¸ trÞ hµng 
hãa nhËp khÈu, tµi s¶n cè ®Þnh mua vµo cha cã thuÕ GTGT vµ t¬ng 
øng lµ « sè  [26], [27] ­ thuÕ GTGT cña hµng hãa nhËp khÈu, tµi 
s¶n cè ®Þnh nhËp khÈu, mua vµo. CSKD bá trèng  c¸c chØ tiªu nµy 
nÕu kh«ng cã c¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô mua vµo nh  trªn ph¸t 
sinh trong kú kª khai.
6.   ChØ   tiªu   [15]   “Hµng   ho¸,   dÞch   vô   mua   vµo   chÞu   thuÕ 
GTGT”: Lµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo trong kú thuéc 
diÖn chÞu thuÕ GTGT cha cã thuÕ GTGT vµ t¬ng øng lµ « [28] ­ 
ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo chÞu thuÕ 
GTGT (bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®îc tÝnh khÊu trõ vµ kh«ng ®îc tÝnh 
khÊu trõ).
65

7. ChØ tiªu [29]: “ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch 
vô mua vµo ®îc tÝnh khÊu trõ” trong kú. 
Trêng   hîp   C¬   së   kinh   doanh   võa   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   mÆt 
hµng chÞu thuÕ GTGT, võa s¶n xuÊt, kinh doanh  mÆt hµng kh«ng 
chÞu thuÕ GTGT th× ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ GTGT cña hµng hãa, 
dÞch vô mua vµo dïng cho SXKD mÆt hµng chÞu thuÕ vµ mÆt hµng 
kh«ng chÞu thuÕ. Trêng hîp kh«ng h¹ch to¸n ®îc riªng th× tÝnh 
ph©n bæ theo tû lÖ (%) gi÷a doanh sè cña hµng hãa, dÞch vô chÞu 
thuÕ GTGT so víi tæng doanh sè cña hµng hãa, dÞch vô b¸n ra.
8. ChØ tiªu “§iÒu chØnh t¨ng, gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­
îc khÊu trõ”: ®îc ®iÒu chØnh cho nh÷ng sai sãt kú tríc cha ph¸t 
hiÖn ®∙ kª khai khÊu trõ.   §iÒu chØnh t¨ng ghi vµo « sè [30], 
®iÒu chØnh gi¶m ghi vµo « sè [31]. NÕu ®iÒu chØnh thuÕ GTGT g¾n 
víi gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô mua vµo th× ®iÒu chØnh vµo « sè 
[16], [17].


9. ChØ tiªu [32] “Tæng sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ”:  [32] = 
[11]+ [29] + [30] ­ [31]
10.   ChØ   tiªu   [18]   “Hµng   ho¸,   dÞch   vô   b¸n   ra   trong   kú”: 
[18] = [19]+ [20]+ [21]+[22] vµ t¬ng øng « sè [33] thuÕ GTGT 
cña HHDV b¸n ra trong kú ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc: [33] = [34]+ 
[35].
11. ChØ tiªu [19] “Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra kh«ng chÞu thuÕ 
GTGT”: Gi¸ trÞ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra trong kú kh«ng chÞu thuÕ 
GTGT 
12. ChØ tiªu [20], [21], [22]:  “Gi¸ trÞ hµng ho¸, dÞch vô 
b¸n  ra trong  kú cha cã thuÕ  GTGT”  vµ t¬ng øng lµ « sè [34], 
[35]: thuÕ GTGT t¬ng øng  theo tõng nhãm thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5% 
vµ 10%.
13. ChØ tiªu: “§iÒu chØnh t¨ng, gi¶m thuÕ GTGT ®Çu ra cho 
c¸c kú tríc”. ChØ tiªu nµy ®Ó ®iÒu chØnh cho nh÷ng sai sãt kú 
tríc   khi   kª   khai   nép   thuÕ   GTGT   cha   ph¸t   hiÖn   ra.   §iÒu   chØnh 
t¨ng ghi vµo « sè [36], ®iÒu chØnh gi¶m ghi vµo « sè [37]. NÕu 
®iÒu chØnh thuÕ GTGT g¾n víi gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô b¸n ra 
th× ®iÒu chØnh vµo « sè [23], « sè [24]. CSKD cã thÓ bá trèng 
c¸c chØ tiªu nµy nÕu kh«ng cã ®iÒu chØnh nµo cho kª khai c¸c kú 
tríc.
TÝnh kÕt qu¶ thuÕ GTGT trong kú: 
14. ChØ tiªu [38] ThuÕ GTGT ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc 
trong kú:  [38] = [33]+ [36] ­ [37]­[32] >0
15. ChØ tiªu [39] ThuÕ GTGT cha khÊu trõ hÕt kú nµy: [39] = 
[33]+ [36] ­ [37] ­ [32]  0)
ThuÕ GTGT cha khÊu trõ lòy kÕ ®Õn kú ([39] = [33] +  [39]
[36]­[37]­[32]  0)
ThuÕ  GTGT  cha  khÊu  trõ  lòy  kÕ ®Õn  cuèi  n¨m  ([39]  =  [39]
[33]+[36]­[37]­[32] 

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản