Thông tư 120/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: sontinh

Thông tư 120/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 120/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷ 
liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


TH¤NG T ¦
c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 2 0 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 5   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m 
2004 Híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 
sè 185/2004/N§­CP ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ 
vÒ Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc KÕ to¸n


­ C¨n cø LuËt KÕ to¸n ngµy 17/6/2003; 
­   C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   sè  
44/2002/PL­UBTVQH10   ngµy   02/7/2002   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè  
134/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi  
tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý  
vi ph¹m hµnh chÝnh sè 44/2002/PL­UBTVQH10 ngµy 02/7/2002;
­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004  
cña ChÝnh phñ  vÒ  Xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh  
vùc kÕ to¸n;
­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003  
cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  
c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;
 Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña NghÞ  
®Þnh sè  185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  
Xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kÕ   to¸n,   nh 
sau:


I ­ QUY §ÞNH CHUNG


1. Ph¹m vi, ®èi tîng ¸p dông
1.1. Ph¹m vi vµ   ®èi tîng ¸p dông Th«ng t  nµy lµ  c¸c 
c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc (díi ®©y gäi t¾t lµ c¸ nh©n, tæ 
chøc)  trong  níc vµ  níc ngoµi  ho¹t  ®éng t¹i ViÖt  Nam  cã 
hµnh vi cè ý hoÆc v« ý vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt 
vÒ  kÕ  to¸n mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m theo quy  ®Þnh t¹i 
NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004 cña ChÝnh phñ 
vÒ Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n (díi 
®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§­CP).
1.2. C¸ nh©n lµ ®èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy gåm: Ng­
êi lµm kÕ to¸n, ngêi hµnh nghÒ kÕ to¸n, ngêi kh¸c cã liªn 
quan  ®Õn kÕ  to¸n thuéc lÜnh vùc kÕ  to¸n nhµ  níc vµ  thuéc 
ho¹t ®éng kinh doanh.
1.3. C¬ quan, tæ chøc lµ ®èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy 
gåm:
a) C¬  quan Nhµ  níc,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp, tæ chøc cã  sö 
dông kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp, tæ 
2

chøc kh«ng  sö  dông  kinh phÝ  ng©n s¸ch  nhµ  níc quy  ®Þnh 
t¹i §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh sè 128/2004/N§­CP ngµy 31/5/2004 
cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét 
sè ®iÒu cña LuËt kÕ to¸n trong lÜnh vùc kÕ to¸n nhµ níc;
b) C¸c tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh quy ®Þnh t¹i §iÒu  
2   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   129/2004/N§­CP   ngµy   31/5/2004   cña  
ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè 
®iÒu cña LuËt kÕ to¸n trong trong ho¹t ®éng kinh doanh.


2. Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh 
vùc kÕ to¸n
2.1.   Mäi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kÕ   to¸n 
ph¶i   ®îc   ph¸t   hiÖn   kÞp   thêi   vµ   ph¶i   bÞ   ®×nh   chØ   ngay. 
ViÖc xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh  ph¶i   ®îc tiÕn hµnh nhanh 
chãng, c«ng minh, triÖt ®Ó; hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh  
g©y   ra   ph¶i   ®îc   kh¾c   phôc   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p 
luËt. 
2.2.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   chØ   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh 
chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n khi cã  hµnh vi vi ph¹m quy 
®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 7 ®Õn §iÒu 16 Ch ¬ng II cña NghÞ 
®Þnh sè 185/2004/N§­CP vµ Môc 1 PhÇn I cña Th«ng t nµy.
2.3. ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i do ng êi cã 
thÈm quyÒn tiÕn hµnh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2.4. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  
to¸n chØ bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh mét lÇn. NhiÒu ngêi cïng 
thùc hiÖn mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th×  mçi ngêi vi 
ph¹m  ®Òu bÞ  xö  ph¹t. Mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi 
ph¹m hµnh chÝnh th× bÞ xö ph¹t vÒ tõng hµnh vi vi ph¹m.
2.5. ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i c¨n cø vµo 
tÝnh   chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m,   nh©n   th©n   ngêi   vi   ph¹m   vµ 
nh÷ng  t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,  t¨ng   nÆng   ®Ó   quyÕt   ®Þnh  h×nh  
thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn, ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t bæ 
sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ thÝch hîp. Møc ph¹t 
tiÒn cô  thÓ   ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc 
x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 5 vµ  c¸c  ®iÒu tõ  §iÒu 7 
®Õn §iÒu 16 Ch¬ng II cña NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP vµ 
híng dÉn trong PhÇn II cña th«ng t nµy.
2.6. Kh«ng xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc 
kÕ to¸n ®èi víi c¸c trêng hîp sau:
a) HÕt thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy 
®Þnh   t¹i   kho¶n   1,   kho¶n   2   §iÒu   3   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  
185/2004/N§­CP.
b) Vi ph¹m hµnh chÝnh cã dÊu hiÖu téi ph¹m, bao gåm:
3

­  Vi  ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc kÕ   to¸n cã   dÊu 
hiÖu téi ph¹m  ®∙ chuyÓn hå  s¬   ®Õn c¬  quan tiÕn hµnh tè 
tông cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt;
­ Vi  ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc kÕ   to¸n cã   dÊu 
hiÖu téi ph¹m mµ  c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông  ®ang xem xÐt, 
gi¶i quyÕt;
­ Vi  ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc kÕ   to¸n cã   dÊu 
hiÖu téi ph¹m, c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông cã  v¨n b¶n  ®Ò 
nghÞ  chuyÓn hå  s¬   ®Ó  xem xÐt, truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh 
sù.


II­ H×NH THøC Vµ MøC Xö PH¹T


C¨n   cø   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   5,   §iÒu   6   Ch¬ng   I   vµ   c¸c 
®iÒu   tõ   §iÒu   7   ®Õn   §iÒu   16   Ch¬ng   II   cña   NghÞ   ®Þnh   sè 
185/2004/N§­CP, h×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t  ®îc quy  ®Þnh cô 
thÓ nh sau:
1. H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi 
vi ph¹m quy ®Þnh vÒ chøng tõ kÕ to¸n
1.1 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 
§iÒu   7   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt 
t¨ng nÆng hoÆc gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn cô  thÓ  lµ  600.000 
®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m      500.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë      200.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng      800.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  1.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


1.2 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 
§iÒu   7   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
3.000.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  2.000.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  1.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  4.000.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
4

­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  5.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


1.3 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 
§iÒu   7   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt 
t¨ng   n¨ng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
12.500.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  10.000.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë      5.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  17.000.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  20.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


2. H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi 
vi ph¹m quy ®Þnh vÒ sæ kÕ to¸n
2.1 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 
§iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
1.100.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m        700.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë        200.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  1.500.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  2.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


2.2 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 
§iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
3.500.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  3.000.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  2.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  4.000.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
5

­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  5.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
2.3 §åi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 
§iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
7.500.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m      6.000.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë      5.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng      8.500.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


2.4 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4 
§iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
15.000.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  13.000.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  10.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  17.000.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  20.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


3. H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi 
vi ph¹m quy ®Þnh vÒ tµi kho¶n kÕ to¸n
3.1. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 
§iÒu   9   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
3.000.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  2.000.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  1.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  4.000.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
6

­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  5.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


3.2 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 
§iÒu   9   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,   kh«ng   cã   t×nh   tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
7.500.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m     6.500.00
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 0 ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë     5.000.00
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ 0 ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng     8.500.00
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ 0 ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


4. H×nh thøc vµ  møc ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi vi 
ph¹m quy  ®Þnh vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  c«ng khai b¸o c¸o 
tµi chÝnh
4.1. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 
§iÒu 10 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
7.500.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m    6.500.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë    5.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng    8.500.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


4.2. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 
§iÒu 10 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
15.000.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  13.000.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  10.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
7

­  Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  17.000.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  20.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


5. H×nh thøc vµ  møc ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi vi 
ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm tra kÕ to¸n
§èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 NghÞ 
®Þnh sè 185/2004/N§­CP, kh«ng cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng hoÆc 
gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn cô thÓ lµ 7.500.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m    6.500.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë    5.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng    8.500.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


6. H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi 
vi ph¹m quy ®Þnh vÒ b¶o qu¶n, lu tr÷ tµi liÖu kÕ to¸n
6.1 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 
§iÒu 12 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
3.500.000 ®ång.
­   Trêng   hîp   cã   mét   hoÆc   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m  3.000.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  2.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   mét   hoÆc   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng  4.000.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  tõ  ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  5.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


6.2 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 
§iÒu 12 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
7.500.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m    6.500.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë    5.000.000 
8

lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng    8.500.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


6.3 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 
§iÒu 12 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
15.000.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  13.000.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  10.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  17.000.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  20.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


7.  H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn c¸c hµnh vi vi ph¹m 
quy ®Þnh vÒ kiÓm kª tµi s¶n
7.1. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 
§iÒu 13 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
2.000.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  1.500.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  1.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  2.500.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  3.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


7.2. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 
§iÒu 13 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
4.000.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  3.500.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  3.000.000 
9

lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  4.500.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  5.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


7.3. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 
§iÒu 13 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
7.500.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m    6.500.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë    5.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng    8.500.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


8.  H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi 
vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  tæ chøc bé  m¸y kÕ  to¸n, bè  trÝ  ngêi 
lµm kÕ to¸n hoÆc thuª lµm kÕ to¸n
 8.1. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 
1 §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§­CP, kh«ng cã t×nh tiÕt  
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
7.500.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m    6.500.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë    5.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng    8.500.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


8.2. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 
§iÒu 14 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
15.000.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  13.000.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
10

­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  10.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  17.000.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  20.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


9.  H×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi 
vi ph¹m quy ®Þnh vÒ hµnh nghÒ kÕ to¸n
§èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 
15 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt t¨ng 
nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ   7.500.000 
®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  6.500.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  5.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  8.500.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


10. H×nh thøc vµ  møc xö ph¹t tiÒn  ®èi víi c¸c hµnh vi  
vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  ¸p dông chuÈn mùc kÕ  to¸n, chÕ   ®é  kÕ 
to¸n vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c
10.1 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 
§iÒu 16 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
7.500.000 ®ång.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m    6.500.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë    5.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng    8.500.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  10.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


10.2 §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 
§iÒu 16 NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, kh«ng cã  t×nh tiÕt 
t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m   nhÑ,møc   ph¹t   tiÒn   cô   thÓ   lµ  
15.000.000 ®ång.
11

­  Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m  13.000.000 
nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  10.000.000 
lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng  17.000.000 
nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  20.000.000 
trë lªn, møc ph¹t tiÒn lµ ®ång;


11. H×nh thøc vµ  thêi h¹n xö  ph¹t bæ sung: tíc quyÒn 
sö dông Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n
11.1. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 
a, b kho¶n 3 §iÒu 7 vµ   ®iÓm a, b, c kho¶n 4 §iÒu 8 NghÞ 
®Þnh sè 185/2004/N§­CP, kh«ng cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng hoÆc 
gi¶m nhÑ, thêi h¹n tíc quyÒn sö  dông Chøng chØ hµnh nghÒ 
kÕ to¸n hoÆc Chøng chØ kiÓm to¸n viªn lµ 9 th¸ng.
­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ,  8 
thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë lªn,  6 
thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng;
­ Trêng hîp cã mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng,   10 
thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë  12 
lªn, thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng.


11.2. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 
c, d, e, g kho¶n 3 §iÒu 7,  ®iÓm d,  ®  kho¶n 4 §iÒu 8 vµ  
®iÓm   e,   g  kho¶n   1  §iÒu   15  NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP,  
kh«ng cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng hoÆc gi¶m nhÑ, thêi h¹n tíc 
quyÒn sö  dông Chøng chØ hµnh nghÒ  kÕ  to¸n hoÆc Chøng chØ 
kiÓm to¸n viªn lµ 3 th¸ng.


­ Trêng hîp cã  mét hoÆc hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ,  2 
thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng
;
­ Trêng hîp cã tõ ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë lªn,  1 
thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng
;
­ Trêng hîp cã mét hoÆc hai t×nh tiÕt t¨ng nÆng,   4 
thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng
;
­   Trêng   hîp   cã   tõ   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   5 
12

lªn, thêi h¹n tíc quyÒn lµ th¸ng
.


12. Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n 
dÉn ®Õn trèn, lËu thuÕ
12.1. Khi xÐt thÊy hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong  
lÜnh vùc kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 7 ®Õn §iÒu  
16 cña NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§­CP dÉn ®Õn trèn thuÕ, lËu  
thuÕ  th×  ngêi cã  thÈm  quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh 
trong   lÜnh   vùc   kÕ   to¸n   ph¶i   tiÕn   hµnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m 
hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP 
vµ  híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy, sau  ®ã  ph¶i chuyÓn ngay hå 
s¬  cho c¬  quan thuÕ  cïng cÊp  ®Ó  xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  
trong lÜnh vùc thuÕ.
12.2.   C¸c   hµnh   vi   ®îc   coi   lµ   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh 
trong lÜnh vùc kÕ to¸n dÉn ®Õn trèn, lËu thuÕ gåm:
a) §Ó ngoµi sæ kÕ to¸n sè liÖu kÕ to¸n hoÆc ghi sæ kÕ  
to¸n kh«ng  ®óng quy  ®Þnh cña chÕ   ®é  kÕ  to¸n lµm gi¶m sè 
thuÕ   ph¶i   nép   hoÆc   lµm   t¨ng   sè   thuÕ   ®îc   hoµn   hoÆc   lµm 
t¨ng sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m;
b)   Söa   ch÷a,   tÈy   xo¸   chøng   tõ   kÕ   to¸n,   sæ   kÕ   to¸n 
nh»m lµm gi¶m sè  thuÕ  ph¶i nép hoÆc lµm t¨ng sè  thuÕ   ®îc 
hoµn hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m;
c)  Sö  dông  ho¸  ®¬n  khèng  hoÆc c¸c  chøng  tõ  kÕ  to¸n 
khèng kh¸c nh»m môc  ®Ých lµm gi¶m sè  thuÕ  ph¶i nép hoÆc 
lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc miÔn, 
gi¶m;
d) Huû  bá  chøng tõ  kÕ  to¸n, sæ kÕ  to¸n tríc thêi h¹n 
quy ®Þnh nh»m môc ®Ých lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc lµm 
t¨ng   sè   thuÕ   ®îc   hoµn   hoÆc   lµm   t¨ng   sè   thuÕ   ®îc   miÔn, 
gi¶m;
®) LËp hai sæ kÕ  to¸n cho cïng mét  ®èi tîng kÕ  to¸n 
nhng cã  néi dung ghi kh¸c nhau nh»m môc  ®Ých lµm gi¶m sè 
thuÕ   ph¶i   nép   hoÆc   lµm   t¨ng   sè   thuÕ   ®îc   hoµn   hoÆc   lµm 
t¨ng sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m.


III. THñ TôC Xö PH¹T Vµ THI HµNH QUYÕT §ÞNH Xö PH¹TC¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 23, §iÒu 24 vµ §iÒu 25 Ch¬ng 
III cña NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP, thñ  tôc xö  ph¹t vµ 
thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t ®îc quy ®Þnh cô thÓ, nh sau:
1. Thñ tôc xö ph¹t c¶nh c¸o
13

H×nh   thøc   xö   ph¹t   c¶nh   c¸o   ®îc   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸ 
nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh nhá, lÇn ®Çu, 
cã  nhiÒu t×nh  tiÕt  gi¶m nhÑ. §èi víi h×nh  thøc  xö  ph¹t 
c¶nh c¸o, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t kh«ng lËp Biªn b¶n 
vi ph¹m mµ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t t¹i chç.
2. LËp Biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ 
to¸n
Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  
lÜnh vùc kÕ  to¸n  ®ang thi hµnh c«ng vô, khi ph¸t hiÖn vi 
ph¹m   hµnh  chÝnh   trong  lÜnh   vùc   kÕ  to¸n,   cã   tr¸ch   nhiÖm  
lËp Biªn b¶n vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc kÕ  to¸n 
kÞp thêi, trõ trêng hîp xö ph¹t c¶nh c¸o quy ®Þnh t¹i Môc 
1 PhÇn III cña Th«ng t nµy. MÉu biªn b¶n quy ®Þnh t¹i Phô  
lôc sè 01.
Biªn b¶n ph¶i  ®îc lËp thµnh  Ýt nhÊt 02 b¶n; ph¶i  ® îc 
ngêi lËp biªn b¶n vµ  ngêi vi ph¹m hoÆc  ®¹i diÖn tæ chøc 
vi ph¹m ký. NÕu cã  ngêi chøng  kiÕn th×  ngêi chøng  kiÕn 
cïng ph¶i ký  vµo biªn b¶n. Trêng hîp biªn b¶n gåm nhiÒu 
tê  th×  nh÷ng ngêi ký  biªn b¶n ph¶i ký  vµo tõng tê  biªn 
b¶n. Trêng hîp c¸ nh©n, ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m hoÆc ng­
êi chøng kiÕn tõ  chèi ký  biªn b¶n th×  ngêi lËp biªn b¶n 
ph¶i   ghi   râ   lý   do   vµo   biªn   b¶n;   c¸   nh©n,   c¬   quan   tiÕn 
hµnh thanh tra, kiÓm tra vÉn thùc hiÖn nh÷ng kiÕn nghÞ,  
quyÕt   ®Þnh   t¹i   biªn   b¶n   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p 
luËt vÒ nh÷ng kÕt luËn, kiÕn nghÞ ®ã.
Biªn b¶n lËp xong ph¶i  ®îc giao cho c¸ nh©n, tæ chøc 
vi   ph¹m   mét   b¶n.   NÕu   vô   vi   ph¹m   vît   qu¸   thÈm   quyÒn   xö 
ph¹t cña ngêi lËp biªn b¶n th×  ngêi  ®ã  ph¶i göi biªn b¶n 
®Õn ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t.
Trêng   hîp   c¬   quan   qu¶n   lý   Nhµ   níc   nh  c¬   quan   Tµi 
chÝnh, c¬  quan ThuÕ, KiÓm to¸n Nhµ  níc,...ph¸t hiÖn c¸c 
hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  kÕ  to¸n nhng kh«ng cã  thÈm 
quyÒn ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× ph¶i lËp biªn b¶n vi ph¹m 
hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i môc nµy vµ  göi biªn b¶n cho 
c¬  quan cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh 
chÝnh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 18, §iÒu 19 vµ  §iÒu 20 cña NghÞ 
®Þnh sè 185/2004/N§­CP.
3.   QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vµ   thêi   h¹n   ra   quyÕt   ®Þnh   xö 
ph¹t
a) QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  
vùc kÕ to¸n ph¶i ghi râ hµnh vi vi ph¹m, h×nh thøc vµ møc  
xö ph¹t tiÒn, h×nh thøc ph¹t bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc  
hËu qu¶ vµ  c¸c néi dung kh¸c theo  ®óng mÉu quy  ®Þnh t¹i 
Phô lôc sè 02.
b) §èi víi vô  viÖc  ®¬n gi¶n, hµnh vi vi ph¹m râ  rµng 
th×  ph¶i ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 
14

mêi (10) ngµy, kÓ tõ ngµy lËp biªn b¶n vÒ hµnh vi vi ph¹m  
hµnh chÝnh. §èi víi vô  viÖc cã  nhiÒu t×nh tiÕt phøc t¹p 
cÇn x¸c  ®Þnh râ   ®èi tîng vi ph¹m hoÆc t×nh tiÕt phøc t¹p 
kh¸c th×  thêi h¹n ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t lµ  ba m¬i (30) 
ngµy, kÓ tõ ngµy lËp biªn b¶n.
Qu¸   thêi   h¹n   nªu   trªn,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t 
kh«ng ®îc ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t.
c) Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t nÕu cã  lçi trong viÖc 
®Ó  qu¸ thêi h¹n mµ  kh«ng ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  tuú 
theo møc  ®é  vi ph¹m cã  thÓ  bÞ  thi hµnh kû  luËt, bÞ  truy 
cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i th×  ph¶i båi 
thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
d)   Khi   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   mét   ngêi   thùc   hiÖn   nhiÒu 
hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh,   th×   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö 
ph¹t chØ ra mét quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  trong  ®ã  quyÕt   ®Þnh 
h×nh thøc, møc xö  ph¹t  ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m; nÕu 
h×nh thøc xö ph¹t lµ ph¹t tiÒn th× céng dån l¹i thµnh møc 
ph¹t chung;
®) QuyÕt ®Þnh xö ph¹t ®îc göi cho c¸ nh©n, tæ chøc bÞ 
xö  ph¹t vµ  c¬  quan thu tiÒn ph¹t trong thêi h¹n ba (3) 
ngµy, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t;
e) QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña ng êi cã 
thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®îc  ®ãng dÊu c¬  quan cña ngêi cã  thÈm 
quyÒn xö ph¹t ®èi víi hµnh vi ®ã;
g) §èi víi quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cña nh÷ng ngêi cã  thÈm 
quyÒn  xö  ph¹t  mµ  kh«ng  cã  quyÒn   ®ãng dÊu trùc  tiÕp  th× 
quyÕt ®Þnh xö ph¹t ®îc ®ãng dÊu c¬ quan cña ngêi ra quyÕt 
®Þnh xö  ph¹t vµo gãc tr¸i phÝa trªn cña quyÕt  ®Þnh, n¬i 
ghi tªn c¬  quan xö  ph¹t vµ  sè, ký  hiÖu cña quyÕt  ®Þnh xö  
ph¹t.
4. Nép tiÒn ph¹t, thêi h¹n nép tiÒn ph¹t
4.1. C¸  nh©n,  tæ chøc  bÞ  xö  ph¹t  nép tiÒn  ph¹t  vµo 
Quü  ng©n s¸ch nhµ  níc t¹i Kho b¹c Nhµ  níc  ®îc ghi trong 
quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  trong thêi  h¹n  mêi (10)  ngµy,  kÓ  tõ 
ngµy  ®îc giao  quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t,  trõ  trêng  hîp   ®∙ nép 
tiÒn ph¹t t¹i chç.
4.2.   Trêng   hîp   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   t¹i   c¸c   vïng   xa 
x«i, hÎo l¸nh mµ  viÖc  ®i l¹i gÆp khã  kh¨n th×  ngêi quyÕt 
®Þnh xö  ph¹t cã  thÓ  thu tiÒn ph¹t t¹i chç  vµ  nép vµo Kho  
b¹c Nhµ níc trong vßng bÈy (7) ngµy.
5.  Thñ  tôc tíc quyÒn sö  dông Chøng chØ hµnh nghÒ  kÕ 
to¸n hoÆc Chøng chØ kiÓm to¸n viªn
5.1.   Khi   hµnh   vi   vi   ph¹m   cña   c¸   nh©n   ph¶i   ¸p   dông 
h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung lµ  tíc quyÒn sö  dông Chøng chØ 
hµnh   nghÒ   kÕ   to¸n   hoÆc   Chøng   chØ   kiÓm   to¸n   viªn   (gäi  
15

chung  lµ   Chøng   chØ   hµnh   nghÒ)  th×  ph¶i   ghi   trong   quyÕt  
®Þnh   xö   ph¹t.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   ®îc   thu   gi÷ 
Chøng chØ hµnh nghÒ  vµ  ph¶i th«ng b¸o ngay b»ng v¨n b¶n 
cho Bé Tµi chÝnh (Vô ChÕ ®é kÕ to¸n vµ KiÓm to¸n).
5.2.   Khi   hÕt   h¹n   tíc   quyÒn   sö   dông   Chøng   chØ   hµnh 
nghÒ  ghi trong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, ng êi cã  thÈm quyÒn xö 
ph¹t ph¶i giao l¹i Chøng chØ hµnh nghÒ cho c¸ nh©n bÞ tíc 
quyÒn sö dông Chøng chØ hµnh nghÒ ®ã.
6. Thñ tôc thùc hiÖn biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: tÞch 
thu chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n
6.1. Khi hµnh vi vi ph¹m cña c¸ nh©n, tæ chøc ph¶i ¸p 
dông h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung kh¾c phôc hËu qu¶ lµ  tÞch 
thu chøng tõ  kÕ  to¸n hoÆc sæ kÕ  to¸n th×  ph¶i ghi trong 
quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t. Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i ghi 
râ  trong biªn b¶n vi ph¹m tªn, sè  lîng chøng tõ, sæ kÕ 
to¸n bÞ tÞch thu vµ cã ch÷ ký cña ngêi tÞch thu, ®¹i diÖn 
tæ chøc bÞ ph¹t vµ ngêi chøng kiÕn.
6.2. Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®îc thu gi÷  chøng tõ 
kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n vi ph¹m ®Ó xö lý c¸c ¶nh híng cã liªn 
quan. Khi  ®∙ xö  lý  xong, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  lý  ph¶i 
lËp Héi  ®ång tiªu  huû  gåm:  Ngêi cã  thÈm  quyÒn xö  ph¹t, 
®¹i diÖn ®¬n vÞ vi ph¹m vµ ngêi chøng kiÕn. 
7. ChÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh
ViÖc chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 
trong lÜnh vùc kÕ to¸n ®îc quy ®Þnh nh sau:
7.1 C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t ph¶i chÊp hµnh quyÕt 
®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong thêi h¹n mêi (10) 
ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc giao quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, trõ  trêng 
hîp ph¸p luËt cã  quy  ®Þnh kh¸c. Sau khi ra quyÕt  ®Þnh xö 
ph¹t, ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ph¶i giao quyÕt ®Þnh cho  
ngêi bÞ xö ph¹t hoÆc th«ng b¸o cho hä ®Õn nhËn. Thêi ®iÓm 
c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t 
®îc coi lµ thêi ®iÓm ®îc giao quyÕt ®Þnh xö ph¹t;
7.2 NÕu c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t kh«ng tù  nguyÖn 
chÊp hµnh   ®óng  thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  7.1  nªu  trªn 
th× bÞ cìng chÕ thi hµnh.
8. Cìng chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh 
chÝnh
8.1. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 
nhng qu¸ thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4.1, Môc 4, PhÇn III 
cña Th«ng t  nµy mµ  c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m 
hµnh chÝnh kh«ng tù  nguyÖn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t 
th×  bÞ  cìng chÕ  thi hµnh b»ng biÖn ph¸p trõ  vµo tiÒn l­
¬ng,   thu   nhËp   hoÆc   khÊu   trõ   tiÒn   tõ   tµi   kho¶n   cña   c¸ 
16

nh©n,   tæ   chøc   t¹i   ng©n   hµng,   tæ   chøc   tÝn   dông   hoÆc   tæ 
chøc tµi chÝnh kh¸c.
Tæ   chøc,   c¸   nh©n   chi   tr¶   l¬ng,   thu   nhËp   hoÆc   ng©n 
hµng,  tæ chøc  tµi  chÝnh,  tÝn dông  kh¸c  n¬i tæ chøc,  c¸ 
nh©n bÞ  xö  ph¹t më  tµi kho¶n,  cã  tr¸ch  nhiÖm thùc  hiÖn 
quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
Trêng hîp tµi kho¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t 
kh«ng cã  sè  d  hoÆc sè  d  kh«ng  ®ñ  nép ph¹t th×  ngay sau 
khi tµi kho¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t cã  sè  d, 
ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh, tæ chøc tÝn dông kh¸c ph¶i 
trÝch nép ng©n s¸ch nhµ  níc sè  tiÒn ph¹t cßn thiÕu tríc 
khi thùc hiÖn nh÷ng lÖnh chuyÓn tiÒn kh¸c cña ®èi t îng bÞ 
xö ph¹t.
8.2.   ThÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ:   Nh÷ng   ngêi 
sau  ®©y cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  vµ  cã  nhiÖm 
vô  tæ chøc viÖc cìng chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cña 
m×nh vµ cña cÊp díi:
a) Ch¸nh Thanh tra Së  Tµi chÝnh, Ch¸nh Thanh tra Bé 
Tµi chÝnh;
b) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp.
9. Ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ph¹t tiÒn
9.1. C¸ nh©n bÞ  ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång trë  lªn cã  
thÓ ®îc ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t trong tr êng hîp 
®ang gÆp khã  kh¨n  ®Æc biÖt vÒ  kinh tÕ  vµ  cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ 
®îc c¬ quan, tæ chøc x¸c nhËn.
9.2.   Thêi   h¹n   ho∙n   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ph¹t   tiÒn  
kh«ng qu¸ ba th¸ng, kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh ho∙n. 
9.3. Ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh ph¹t tiÒn cã  quyÒn quyÕt 
®Þnh ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ph¹t tiÒn ®ã.
10.  ChuyÓn hå  s¬  vô  vi ph¹m cã  dÊu hiÖu téi ph¹m  ®Ó 
truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù
Nghiªm cÊm viÖc gi÷  l¹i hå  s¬  c¸c vô  vi ph¹m cã  dÊu 
hiÖu téi ph¹m ®Ó xö ph¹t hµnh chÝnh.
Trêng hîp ®∙ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  
nhng   sau   ®ã   ph¸t   hiÖn   hµnh   vi   vi   ph¹m   cã   dÊu   hiÖu   téi 
ph¹m mµ  cha hÕt thêi hiÖu  truy  cøu tr¸ch nhiÖm  h×nh sù 
th× ngêi ®∙ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i 
huû bá quyÕt ®Þnh ®ã vµ trong thêi h¹n ba (3) ngµy, kÓ tõ  
ngµy huû quyÕt ®Þnh xö ph¹t, ph¶i chuyÓn hå s¬ vô vi ph¹m 
cho c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn.
C¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù   ®∙ nhËn hå  s¬  vô 
viÖc cã  tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÕt qu¶ xö  lý  cho c¬  quan 
®∙ chuyÓn  giao  hå  s¬   ®Ò  nghÞ  truy  cøu  tr¸ch  nhiÖm  h×nh 
sù.
17
IV. Tæ CHøC THùC HIÖN1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ 
tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  Th«ng t  sè  89/2000/TT­
BTC ngµy 28/8/2000 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc H íng dÉn thùc 
hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  49/1999/N§­CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh 
phñ vÒ Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n.
2. C¸c Bé, ngµnh, Uû  ban nh©n d©n, Së  Tµi chÝnh, Côc 
thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng   cã   tr¸ch 
nhiÖm triÓn khai híng dÉn c¸c c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n 
thùc hiÖn Th«ng t nµy.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸ 
nh©n, tæ chøc ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  gi¶i quyÕt kÞp 
thêi.
18


Phô lôc sè 01


CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
(T£N C¥ QUAN CHñ QU¶N
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
T£N C¥ QUAN LËP BI£N 
B¶N)
....., ngµy....  
Sè:              /BB­ th¸ng.... n¨m.........
VPHC


BI£N B¶N 
VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG LÜNH VùC KÕ TO¸N­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004  
cña ChÝnh  phñ  vÒ  Xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh 
vùc kÕ to¸n;
­ C¨n cø Th«ng t  sè  120/2004/TT­BTC ngµy 15/12/2004 
cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn mét sè   ®iÒu cña NghÞ 
®Þnh sè  185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ 
Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n.
H«m   nay, 
.......giê.........ngµy.......th¸ng..........n¨m.......t¹
i.............................
Chóng t«i gåm:
1.  .............................Chøc 
vô:...............;   §¬n   vÞ   c«ng 
t¸c:............................
2.   .............................Chøc 
vô:   ..............;   §¬n   vÞ   c«ng 
t¸c:............................
........
Víi sù chøng kiÕn cña c¸c ¤ng/Bµ:
........
TiÕn hµnh lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  kÕ  to¸n 
®èi víi:
1.   .............................Chøc 
vô:...............;   §¬n   vÞ   c«ng 
t¸c:............................
2.   .............................Chøc 
vô:   ..............;   §¬n   vÞ   c«ng 
t¸c:............................
.....
19

¤ng   (Bµ)/tæ 
chøc.....................................................
......................................
§∙  cã  hµnh  vi vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong  lÜnh vùc  kÕ 
to¸n   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP   ngµy  
04/11/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   Xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  
trong lÜnh vùc kÕ to¸n, nh sau:
1.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   kÕ   to¸n   quy   ®Þnh   t¹i 
kho¶n ..........§iÒu..............
.....................................................
.........................................................
.........
T×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m 
nhÑ   .....................................................
..........
2.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   kÕ   to¸n   quy   ®Þnh   t¹i 
kho¶n .......... §iÒu..............
.....................................................
.........................................................
.........
T×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m 
nhÑ   .....................................................
..........
3.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   kÕ   to¸n   quy   ®Þnh   t¹i 
kho¶n ...........§iÒu.............
.....................................................
.........................................................
.........
T×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m 
nhÑ   .....................................................
..........
4.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   kÕ   to¸n   quy   ®Þnh   t¹i 
kho¶n ...........§iÒu.............
.....................................................
.........................................................
.........
T×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   hoÆc   gi¶m 
nhÑ   .....................................................
..........
5. ..........
ý  kiÕn tr×nh bµy cña ngêi vi ph¹m hoÆc  ®¹i diÖn tæ  
chøc vi ph¹m hµnh chÝnh:
............
20

Ngêi cã  quyÒn lËp biªn b¶n nµy yªu cÇu ¤ng (Bµ) hoÆc 
tæ chøc .............. ®×nh chØ ngay hµnh vi vi ph¹m.
Biªn b¶n nµy gåm...... trang,  ®îc lËp thµnh 03 b¶n, 
01   b¶n   giao   cho   ngêi   vi   ph¹m;   01   b¶n   giao   cho   tæ   chøc 
hoÆc c¸ nh©n vi ph¹m, 01 b¶n ngêi hoÆc c¬  quan lËp biªn 
b¶n gi÷.


NG¦êI VI PH¹M NG¦êI LËP BI£N B¶N
(HOÆC §¹I DIÖN Tæ CHøC VI PH¹M) (Ký, ghi râ hä tªn)
(Ký, ghi râ hä tªn)NG¦êI CHøNG KIÕN (NÕU Cã)
(Ký, ghi râ hä tªn)
21


Phô lôc sè 02


CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
(T£N C¥ QUAN CHñ QU¶N
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
T£N C¥ QUAN LËP BI£N 
B¶N)
....., ngµy....  
Sè:              /BB­ th¸ng.... n¨m.........
VPHCQUY Õ T § Þ NH

Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG LÜNH VùC KÕ TO¸N­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  185/2004/N§­CP ngµy 04/11/2004  
cña ChÝnh  phñ  vÒ  Xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh 
vùc kÕ to¸n;
C¨n   cø   Biªn   b¶n   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   sè   ....... 
do .........................................
lËp   vµo......giê..........ngµy   ........ 
th¸ng.........n¨m 
..........t¹i ...........................;
T«i,   ...............................................;
Chøc vô: ...............................................;
§¬n 
vÞ.......................................................
....................................................,


QUY Õ T § Þ NH:§i Ò u  1.  Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi:
¤ng   (Bµ)/tæ 
chøc:   ...................................................
.....................................;
§¬n 
vÞ:......................................................
....................................................;
§Þa   chØ   ®¬n 
vÞ:......................................................
........................................;
22


Víi c¸c h×nh thøc sau:
1. H×nh thøc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh:
1)   Ph¹t   tiÒn   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i 
kho¶n.........§iÒu.......cña   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP 
ngµy   04/11/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   Xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh 
chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kÕ   to¸n   (díi   ®©y   gäi   t¾t   lµ   NghÞ 
®Þnh 185/2004/N§­CP). Møc ph¹t:.................®ång;
2)   Ph¹t   tiÒn   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i 
kho¶n...........§iÒu............   cña   NghÞ   ®Þnh 
185/2004/N§­CP.   Møc 
ph¹t:................................................. 
®ång;
3)   Ph¹t   tiÒn   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i 
kho¶n...........§iÒu............   cña   NghÞ   ®Þnh 
185/2004/N§­CP.   Møc 
ph¹t:................................................. 
®ång;
4)   Ph¹t   tiÒn   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i 
kho¶n...........§iÒu............   cña   NghÞ   ®Þnh 
185/2004/N§­CP.   Møc 
ph¹t:................................................. 
®ång;
5) ..............................


Tæng   céng   møc   ph¹t   tiÒn  
lµ:.......................................................
...®ång.
2. H×nh thøc ph¹t bæ sung (nÕu cã):
1)   Tíc   quyÒn   sö   dông   Chøng   chØ   hµnh   nghÒ 
sè......trong thêi h¹n....th¸ng,
tõ   ngµy..........th¸ng.........n¨m............   ®Õn 
ngµy...........th¸ng..........n¨m..................
2) TÞch thu chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n vi ph¹m hµnh 
chÝnh gåm:
................ .
3. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ (nÕu cã):
1)   ..................................................
.........................................................
.......
2)   ..................................................
.........................................................
.......
23

3)   ..................................................
.........................................................
.......


§i Ò u   2.  ¤ng (Bµ)/tæ chøc..................... ph¶i 
nghiªm chØnh chÊp hµnh QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t nµy trong thêi 
h¹n mêi ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc giao quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t lµ 
ngµy..........th¸ng ............n¨m ...............
Qu¸   thêi   h¹n   nµy,   nÕu   ¤ng   (Bµ)/tæ 
chøc.........................   cè   t×nh   kh«ng   chÊp   hµnh 
quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× bÞ cìng chÕ thi hµnh.
Sè  tiÒn ph¹t quy  ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt  ®Þnh nµy, 
¤ng   (Bµ)/tæ   chøc   ph¶i   nép   tiÒn   vµo   tµi   kho¶n 
sè:....................   cña   Kho   b¹c   Nhµ   n­
íc.................  trong  vßng mêi ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc 
giao QuyÕt ®Þnh xö ph¹t.
¤ng (Bµ)/tæ chøc ......................cã  quyÒn khiÕu 
n¹i, khëi  kiÖn   ®èi víi quyÕt  ®Þnh  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh 
chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n nµy theo quy  ®Þnh cña ph¸p 
luËt.


§i Ò u   3.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   kÓ   tõ 
ngµy ........th¸ng ......n¨m ...........
Trong thêi h¹n ba ngµy, quyÕt ®Þnh nµy ®îc göi cho:
1.   ¤ng   (Bµ)/tæ 
chøc   ....................................................
............®Ó chÊp hµnh;
2.   Kho   b¹c   Nhµ   n­
íc.......................................................
....®Ó thu tiÒn ph¹t;
3.   ..................................................
.........................................................
........
QuyÕt   ®Þnh   nµy   gåm   .............trang,   ®îc   ®ãng   dÊu 
gi¸p lai gi÷a c¸c trang.


NG¦êI RA QUYÕT §ÞNH
(Ký, hä tªn, chøc vô vµ  
®ãng dÊu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản