Thông tư 124/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: quynhson

Thông tư 124/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện qui định về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài, có lợi nhuận từ các hình thức đầu tư qui định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 124/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷ 
liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


TH¤NG T ¦
c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 2 4 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 3   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m 
2004 Híng dÉn thùc hiÖn qui ®Þnh vÒ viÖc chuyÓn lîi nhuËn 
ra níc ngoµi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n 
níc ngoµi, cã lîi nhuËn tõ c¸c h×nh thøc ®Çu t 
qui ®Þnh t¹i LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam


­ C¨n cø LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  ®îc Quèc  
héi níc Céng Hoµ X∙ Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy  
12/11/1996, LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu  
t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc Quèc héi níc Céng Hoµ X∙ Héi  
Chñ  NghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 9/6/2000. C¨n cø NghÞ  
®Þnh   sè   24/2000/N§­CP   ngµy   31/7/2000   cña   ChÝnh   phñ   qui  
®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt nam;  
­   C¨n   cø   LuËt   ThuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   sè  
09/2003/QH11;   C¨n   cø   qui   ®inh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  
164/2003/N§­CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi  
tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp;
Bé   Tµi  chÝnh   híng   dÉn  thùc   hiÖn   qui   ®Þnh   vÒ  chuyÓn  
lîi nhuËn ra níc ngoµi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ  hoÆc c¸  
nh©n níc ngoµi thu ®îc tõ viÖc tham gia ®Çu t vèn díi c¸c  
h×nh thøc qui  ®Þnh cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  
nh sau: 


I.  §èI T¦îNG ¸P DôNG


Th«ng t nµy ¸p dông  ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ  hoÆc 
c¸ nh©n níc ngoµi tham gia  ®Çu t  vèn theo c¸c h×nh thøc 
qui  ®Þnh cña LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (díi  ®©y 
gäi chung lµ Nhµ ®Çu t níc ngoµi), cã lîi nhuËn chuyÓn tõ 
ViÖt Nam ra níc ngoµi.
Lîi nhuËn nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc chuyÓn ra níc ngoµi 
híng dÉn t¹i Th«ng t nµy lµ:
­ Lîi  nhuËn   ®îc  chia hoÆc  thu  ®îc tõ  c¸c  ho¹t  ®éng 
®Çu t theo LuËt §Çu t níc ngoµi;
­ Lîi  nhuËn  thu  ®îc do chuyÓn   nhîng  vèn sau  khi  ®∙ 
thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp;
­ Thu nhËp lµ  sè  thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp  ® îc hoµn 
tr¶ cho sè lîi nhuËn t¸i ®Çu t hoÆc nép thõa, nay nhµ ®Çu 
t níc ngoµi chuyÓn c¸c kho¶n lîi nhuËn ®ã ra níc ngoµi.
2

II. C¸C QUY §ÞNH Cô THÓ
 
1. Thêi ®iÓm chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi:
Nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   chuyÓn   lîi   nhuËn   ra   níc   ngoµi 
trong c¸c trêng hîp sau:
1.1. ChuyÓn hµng n¨m vµ chuyÓn mét lÇn toµn bé sè lîi  
nhuËn   ®îc   chia   hoÆc   thu   ®îc   sau   khi   kÕt   thóc   n¨m   tµi 
chÝnh vµ ®∙ nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan thuÕ. 
1.2. T¹m chuyÓn ngay trong n¨m tµi chÝnh theo ®Þnh kú  
hµng quý hoÆc 6 th¸ng, sau khi ®∙ nép thuÕ thu nhËp doanh 
nghiÖp phï  hîp víi LuËt thuÕ  TNDN (trõ  tr êng hîp nhµ   ®Çu 
t níc ngoµi ®îc miÔn thuÕ TNDN theo LuËt §Çu t níc ngoµi, 
LuËt thuÕ TNDN).
1.3.   ChuyÓn   lîi   nhuËn   khi   kÕt   thóc   ho¹t   ®éng   kinh  
doanh t¹i ViÖt nam theo quy ®Þnh cña LuËt §Çu t níc ngoµi 
t¹i ViÖt Nam.
2. X¸c ®Þnh sè lîi nhuËn ®îc chuyÓn ra níc ngoµi:
2.1. Lîi nhuËn  ®îc chuyÓn ra níc ngoµi hµng n¨m: lµ 
sè   lîi   nhuËn   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   ®îc   chia   cña   n¨m   tµi 
chÝnh   sau   khi   hoµn   thµnh   nghÜa   vô   thuÕ   theo   LuËt   thuÕ 
TNDN, céng víi (+) c¸c kho¶n lîi nhuËn kh¸c thu ® îc trong 
n¨m   nh  lîi   nhuËn   tõ   chuyÓn   nhîng  vèn,   chuyÓn  nhîng   tµi 
s¶n, c¸c kho¶n thuÕ  TNDN  ®∙ nép  ®îc hoµn tr¶ l¹i cho nhµ 
®Çu t  theo LuËt thuÕ  TNDN; trõ   ®i (­) c¸c kho¶n nhµ   ®Çu 
t níc ngoµi  ®∙ sö  dông hoÆc cam kÕt sö  dông  ®Ó  t¸i  ®Çu t  
t¹i ViÖt Nam, c¸c kho¶n lîi nhuËn nhµ   ®Çu t níc ngoµi  ®∙ 
sö   dông   ®Ó   trang   tr¶i   c¸c   kho¶n   chi   cña   nhµ   ®Çu   t  cho 
ho¹t  ®éng  s¶n  xuÊt  kinh doanh  hoÆc  cho nhu cÇu c¸ nh©n 
cña nhµ   ®Çu t  t¹i ViÖt Nam, c¸c kho¶n lîi nhuËn  ®∙ t¹m 
chuyÓn trong n¨m.
Sè thu nhËp nhµ ®Çu t  ®îc chuyÓn ra níc ngoµi cña n¨m 
tµi chÝnh   ®îc x¸c  ®Þnh sau khi doanh  nghiÖp  cã  b¸o c¸o 
tµi chÝnh ®∙ ®îc kiÓm to¸n vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ n¨m 
tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nép cho c¬ quan thuÕ ®Þa ph ¬ng 
qu¶n lý doanh nghiÖp.
2.2. Lîi nhuËn t¹m chuyÓn ra níc ngoµi hµng quý  hoÆc 
6 th¸ng:
Sè   lîi   nhuËn   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   cã   thÓ   ®îc   t¹m 
chuyÓn ra níc ngoµi hµng quý, 6 th¸ng ngay trong n¨m tµi  
chÝnh lµ  sè  lîi nhuËn  ®îc chia cho nhµ   ®Çu t  trªn c¬  së 
b¸o c¸o tµi chÝnh hµng quý hoÆc 6 th¸ng cña doanh nghiÖp,  
t¬ng øng sè  lîi nhuËn sau khi  ®∙ kª khai nép thuÕ  TNDN, 
trõ   ®i (­) sè  lîi nhuËn  ®∙ sö  dông cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  
cña nhµ   ®Çu t  nh: t¸i  ®Çu t, chi tiªu cho c¸c ho¹t  ®éng 
3

s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hoÆc   tiªu   dïng   cña   nhµ   ®Çu   t  níc 
ngoµi t¹i ViÖt Nam.
Trêng   hîp   sè   lîi   nhuËn   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   ®∙   t¹m 
chuyÓn  ra níc ngoµi vµ  chi tiªu t¹i ViÖt  Nam  trong  n¨m 
tµi chÝnh nhá  h¬n sè  lîi nhuËn nhµ   ®Çu t  níc ngoµi  ®îc 
chia sau khi kÕt thóc  n¨m  tµi  chÝnh  (®îc x¸c  ®Þnh  theo 
®iÓm 2.1 trªn  ®©y) th×  nhµ   ®Çu t níc ngoµi cã  thÓ  chuyÓn 
tiÕp ra níc ngoµi  phÇn chªnh  lÖch  cha sö  dông hoÆc cha 
chuyÓn. Trêng hîp sè lîi nhuËn nhµ ®Çu t níc ngoµi ®∙ t¹m 
chuyÓn ra níc ngoµi vµ chi tiªu cho c¸c môc ®Ých kh¸c t¹i 
ViÖt Nam lín h¬n sè  lîi nhuËn  ®îc chia th×  ph¶i trõ  vµo 
sè lîi nhuËn ®îc chuyÓn vµo c¸c kú tiÕp theo.
2.3. Lîi nhuËn  ®îc chuyÓn ra níc ngoµi khi kÕt thóc 
ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam lµ tæng sè lîi nhuËn nhµ ®Çu t  níc 
ngoµi thu ®îc hîp ph¸p trong qu¸ tr×nh ®Çu t t¹i ViÖt Nam 
sau khi  ®∙ hoµn thµnh nghÜa vô  thuÕ  TNDN theo LuËt thuÕ 
TNDN, trõ   ®i (­) c¸c kho¶n lîi nhuËn  ®∙  ®îc sö  dông  ®Ó 
t¸i   ®Çu   t,   c¸c   kho¶n   lîi   nhuËn   ®∙   chuyÓn   ra   níc   ngoµi 
trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng cña nhµ   ®Çu t níc ngoµi  ë  ViÖt 
nam vµ c¸c kho¶n ®∙ sö dông cho c¸c chi tiªu kh¸c cña nhµ  
®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
Trêng hîp nhµ ®Çu t níc ngoµi ®∙ thùc hiÖn quyÕt to¸n 
thuÕ  TNDN vµ  chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi hµng n¨m th× 
nhµ ®Çu t níc ngoµi thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ vµ x¸c ®inh 
sè lîi nhuËn cßn l¹i ®îc chuyÓn ra níc ngoµi khi kÕt thóc 
ho¹t ®éng.
3.   §iÒu   kiÖn   ®Ó   ®îc   t¹m   chuyÓn   lîi   nhuËn   ra   níc 
ngoµi: 
3.1. C¸c nhµ   ®Çu t  níc ngoµi tham gia  ®Çu t  vèn t¹i 
c¸c doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi vµ  c¸c bªn níc 
ngoµi   hîp   t¸c   kinh   doanh   trªn   c¬   së   hîp   ®ång,   ®îc   t¹m 
chuyÓn   lîi   nhuËn   ra   níc   ngoµi   ®Þnh   kú   hµng   quý   hoÆc   6 
th¸ng   nÕu   ®∙   thùc   hiÖn   kª   khai   thuÕ   TNDN   cña   n¨m   tµi 
chÝnh vµ   ®∙ t¹m nép thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp hµng quý 
theo  ®óng qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1, Môc II, PhÇn D cña Th«ng 
t sè  128/2003/TT­BTC cña Bé  Tµi chÝnh, h íng dÉn thi hµnh 
NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ 
quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ TNDN.
3.2. C¸c nhµ   ®Çu t níc ngoµi kh«ng  ®îc t¹m chuyÓn ra 
níc ngoµi hµng quý  hoÆc 6 th¸ng nh  híng dÉn t¹i Th«ng t 
nµy trong c¸c trêng hîp: 
­ Lîi nhuËn ®îc chia cña c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi tham 
gia   ®Çu   t  vèn   t¹i   c¸c   doanh   nghiÖp   kh«ng   thùc   hiÖn   kª 
khai thuÕ TNDN cña n¨m tµi chÝnh nh nªu t¹i ®iÓm 3.1, Môc 
II cña Th«ng t nµy; 
4

­  Sè   lîi nhuËn   ®îc  chia  ®îc x¸c  ®Þnh kh«ng  phï  hîp 
víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ, kÕ to¸n hiÖn hµnh 
cña ViÖt Nam; 
­ Sè   lîi nhuËn   ®îc chia  cña n¨m  cuèi  cïng tríc  khi 
kÕt   thóc   thêi   h¹n   ho¹t   ®éng   theo   giÊy   phÐp   ®Çu   t  hoÆc 
chÊm døt ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh cña nhµ ®Çu t hoÆc cña 
c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; 


III. Tæ CHøC THùC HIÖN


1.   Nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   khi   lµm   thñ   tôc   chuyÓn   lîi 
nhuËn ra níc ngoµi ph¶i lËp Tê  khai chuyÓn lîi nhuËn ra 
níc ngoµi (ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) göi cho C¬ quan 
thuÕ   ®Þa ph¬ng trùc tiÕp qu¶n lý  thu thuÕ   ®èi víi doanh 
nghiÖp mµ nhµ ®Çu t níc ngoµi tham gia ®Çu t. 
C¬   quan   thuÕ   ®Þa   ph¬ng   cã   tr¸ch   nhiÖm   cung   cÊp   x¸c 
nhËn sè  thuÕ  TNDN  ®∙ nép liªn quan  ®Õn sè  lîi nhuËn nhµ 
®Çu t níc ngoµi ®Ò nghÞ chuyÓn ra níc ngoµi trong ph¹m vi 
7 ngµy  lµm viÖc,  ®èi víi c¸c trêng  hîp  t¹m  chuyÓn   ®Þnh 
kú,   vµ   15   ngµy   lµm   viÖc,   ®èi   víi   trêng   hîp   chuyÓn   lîi 
nhuËn hµng n¨m vµ khi kÕt thóc ho¹t ®éng. X¸c nhËn cña c¬ 
quan thuÕ   ®îc ghi trªn Tê  khai chuyÓn  lîi nhuËn ra níc 
ngoµi . 
2.   C¬   quan   thuÕ   kh«ng   cung   cÊp   x¸c   nhËn   vÒ   sè   lîi 
nhuËn nhµ   ®Çu t  ®Ò  nghÞ   ®îc chuyÓn ra níc ngoµi  ®èi víi 
c¸c trêng hîp nh nªu t¹i ®iÓm 3.2, Môc II cña Th«ng t  nµy 
vµ c¸c trêng hîp doanh nghiÖp mµ nhµ ®Çu t níc ngoµi tham 
gia ®Çu t vèn vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ ph¸p luËt kh¸c  
cã  liªn quan  ®Õn viÖc  thùc  hiÖn c¸c nghÜa  vô  tµi chÝnh 
cña doanh nghiÖp. 
Trêng   hîp   kh«ng   cung   cÊp   x¸c   nhËn   nh  trªn,   c¬   quan 
thuÕ  ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho nhµ   ®Çu t níc ngoµi 
biÕt râ lý do.
§èi   víi   c¸c   kho¶n   lîi   nhuËn   cña   c¸c   doanh   nghiÖp  
kh«ng ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña luËt thuÕ 
vµ chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh vÒ x¸c ®Þnh doanh 
thu, chi phÝ, c¬  quan thuÕ  qu¶n lý  doanh nghiÖp cã  tr¸nh 
nhiÖm yªu cÇu doanh nghiÖp x¸c  ®Þnh l¹i phï  hîp víi quy 
®Þnh cña luËt  thuÕ  vµ  c¸c  chuÈn  mùc kÕ  to¸n hiÖn hµnh, 
trªn c¬ së ®ã c¬ quan thuÕ cung cÊp x¸c nhËn sè thuÕ TNDN  
®∙ nép liªn quan  ®Õn sè  lîi nhuËn cã  thÓ  chuyÓn ra níc 
ngoµi cña nhµ ®Çu t níc ngoµi.
3. Trªn c¬  së  x¸c nhËn cña c¬  quan thuÕ  vÒ  nghÜa vô 
thuÕ ®∙ thùc hiÖn vµ sè lîi nhuËn cã thÓ ® îc chuyÓn ra n­
íc ngoµi cña nhµ   ®Çu t níc ngoµi, ng©n hµng mµ  nhµ   ®Çu t 
5

níc ngoµi  më  tµi  kho¶n  sÏ  thùc hiÖn yªu cÇu chuyÓn  lîi 
nhuËn ®îc chia cña nhµ ®Çu t ra níc ngoµi.
Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ 
ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  v ­
íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh víi Bé Tµi  
chÝnh ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt.
6


Phô lôc
(ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 124/2004/TT­BTC ngµy 23  
th¸ng 12 n¨m 2004)


CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


Tê KHAI CHUYÓN LîI NHUËN RA N¦íC NGOµI


1. Tªn tæ chøc, c¸ nh©n nhµ ®Çu t níc 
ngoµi:..............................................
QuèctÞch: ...........................................
.........................................................
...
2. Tham gia ®Çu t vèn t¹i doanh 
nghiÖp:..................................................
....
Theo giÊy phÐp ®Çu t sè..................
ngµy.....................
3.   §Þa   chØ   trô   së   ®iÒu   hµnh   chÝnh   cña   doanh 
nghiÖp:......................................
.....................................................
.........................................................
...........
4. Kª khai thu nhËp thu ®îc :

­ Tõ c¬ së kinh doanh A:
N¨m:
N¨m:
­ Tõ c¬ së kinh doanh B:
N¨m:
N¨m:
5. Sè thu nhËp ®∙ sö dông:
­  §∙ chuyÓn ra hoÆc gi÷ l¹i ë níc ngoµi kú tr­
íc:...........................................
­  §∙ t¸i ®Çu t t¹i ViÖt 
Nam:.....................................................
........................
7

­  §∙ sö dông vµo môc ®Ých 
kh¸c:....................................................
..................
6. Sè thu nhËp ®Ò nghÞ chuyÓn ra níc ngoµi lÇn nµy: 
b»ng tiÒn (cña níc nµo).......hoÆc b»ng hiÖn vËt 
(tªn hµng ho¸, khèi lîng).
NÕu chuyÓn b»ng tiÒn, ®îc rót ra tõ tµi kho¶n 
sè......... më t¹i Ng©n hµng.......
Cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn ®©y lµ chÝnh x¸c vµ ®óng 
sù thùc.


Ngµy..... th¸ng..... 
n¨m......
Ngêi khai
(Ký tªn)
8


X¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ:
­   Nhµ   ®Çu   t  ®∙   thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ   c¸c   nghÜa   vô   thuÕ 
liªn quan ®Õn sè thu nhËp ®Ò nghÞ ®îc chuyÓn ra níc ngoµi
­ Sè thu nhËp ®îc phÐp chuyÓn ra níc ngoµi...


Ngµy... th¸ng.... n¨m...
Côc trëng Côc thuÕ tØnh, 
thµnh phè...
Ký tªn, ®ãng dÊu
9
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản