Thông tư 1254/1999/TT-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
46
lượt xem
1
download

Thông tư 1254/1999/TT-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1254/1999/TT-BKHCNMT về việc chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 1/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 1254/1999/TT-BKHCNMT

 1. B KHOA H C, CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1254/1999/TT-BKHCNMT Hà N i, ngày 12 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 1254/1999/TT- BKHCNMT NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 45/1998/N -CP NGÀY 1/7/1998 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T V CHUY N GIAO CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 45/1998/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh ; B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng hư ng d n th c hi n Ngh nh c a Chính ph s 45/1998/N -CP ngày 1 tháng 7 năm 1998 quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh (g i t t là Ngh nh 45/1998). 1. Gi i thích t ng . 1.1. Chuy n giao công ngh trong nư c có tính ch t thương m i gi a các bên tham gia H p ng quy nh t i i m c Kho n 2 i u 1 Ngh nh 45/1998 ư c hi u là chuy n giao công ngh gi a Bên giao và Bên nh n trong ó hai Bên có ràng bu c v quy n, nghĩa v và có ràng bu c v vi c thanh toán. 1.2. Các H p ng h tr k thu t, ào t o nh m m c tiêu chuy n giao công ngh , H p ng mà các Bên tham gia g i là H p ng li xăng công ngh , H p ng li xăng bí quy t k thu t cũng ư c hi u chung là H p ng chuy n giao công ngh và trong Thông tư này ư c g i t t là H p ng. 1.3. Chuy n giao ph n m m máy tính trong chuy n giao công ngh . Chuy n giao phNn m m máy tính quy nh t i Kho n 2 i u 4 Ngh nh 45/1998 là chuy n giao ph n m m máy tính kèm theo các n i dung khác c a công ngh quy nh t i i u 4 Ngh nh 45/1998 v i m c tiêu là giúp Bên nh n có ư c y năng l c công ngh t o ra các s n phNm, d ch v v i các ch tiêu ch t lư ng, hi u qu kinh t - xã h i ã xác nh trong H p ng. N i dung ph n m m máy tính ư c xác nh rõ trong H p ng. Vi c chuy n giao ph n m m máy tính cho Bên nh n n u không kèm theo n i dung khác c a công ngh thì th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi . 1.4. D ch v tư v n qu n lý công ngh , tư v n qu n lý kinh doanh quy nh t i i m 4.b i u 4 Ngh nh 45/1998 ư c hi u là vi c Bên giao c chuyên gia tư v n và/
 2. ho c cung c p thông tin giúp Bên nh n qu n lý công ngh và/ho c qu n lý kinh doanh t các m c tiêu nêu trong H p ng. Trong khi th c hi n d ch v này, Bên giao không tr c ti p qu n lý công ngh hay tr c ti p qu n lý kinh doanh thay Bên nh n. 1.5. V n Nhà nư c quy nh t i Ngh nh 45/1998 ư c hi u là ngu n v n do Nhà nư c qu n lý, bao g m: a- V n phân b c a ngân sách Nhà nư c. b- V n t b sung c a các doanh nghi p Nhà nư c. c- V n óng góp c a các doanh nghi p Nhà nư c vào các công ty (thành l p theo lu t công ty). d- V n vay c a chính ph các nư c, các t ch c qu c t , các ngân hàng, các công ty nư c ngoài thông qua ngân hàng Nhà nư c ho c ư c Nhà nư c b o lãnh. e- V n vi n tr c a chính ph các nư c, các t ch c phi chính ph , các t ch c qu c t i v i các d án, công trình (bao g m c v n vi n tr nhân o), ưa vào ngân sách Nhà nư c qu n lý. g- V n c a Nhà nư c dư i d ng quy n s d ng t, m t nư c, nhà xư ng, thi t b ... 1.6. Giá bán t nh (quy nh t i Kho n 9 i u 2 Ngh nh 45/1998) ư c hư ng d n c th như sau: Giá bán t nh là t ng giá bán s n phNm ho c d ch v mà trong quá trình t o ra chúng có áp d ng công ngh ư c chuy n giao tính theo hoá ơn bán hàng c a Bên nh n tr i các kho n sau ây (n u trong giá bán có bao g m các kho n này): - Thu tiêu th c bi t, thu giá tr gia tăng. - Chi t kh u thương m i (là kho n hoa h ng tr cho ngư i i lý bán hàng). - Chi phí y cho vi c mua các bán thành phNm, b ph n, chi ti t, linh ki n t b t k ngu n cung c p nào ( ư c hi u là giá mua chúng t nhà cung c p c l p trong nư c ho c nh p khNu bao g m c các chi phí v n chuy n, b o hi m, thu ). i v i các bán thành phNm, b ph n, chi ti t, linh ki n do bên th ba s n xu t t i Vi t Nam theo công ngh c a Bên giao (thông qua Bên nh n) mà Bên giao không nh n phí chuy n giao công ngh c a Bên th ba thì Bên giao và Bên nh n có th tho thu n không tr chi phí mua các bán thành phNm, b ph n, chi ti t, linh ki n này. - Chi phí bao bì (là giá mua bao bì t các nhà cung c p). - Chi phí óng gói (là chi phí óng gói thành phNm nh m m c ích v n chuy n thành phNm n nơi tiêu th ). - Chi phí v n t i (là chi phí v n chuy n thành phNm t i nơi tiêu th ).
 3. - Chi phí qu ng cáo c a Bên nh n. Tuỳ thu c công ngh và lo i s m phNm do công ngh ư c chuy n giao s n xu t ra, các bán thành phNm, b ph n, chi ti t, linh ki n và các chi phí nêu trên ư c xác nh c th trong H p ng. Trong trư ng h p Bên nh n là doanh nghi p thi t k , kh o sát, s n xu t ph n m m và th c hi n các d ch v k thu t khác thì giá bán t nh ư c hi u là giá bán s n phNm ho c giá cung c p d ch v tính theo hoá ơn c a Bên nh n i v i khách hàng tr thu tiêu th t bi t, thu giá tr gia tăng (n u trong hoá ơn bán hàng có bao g m các kho n thu này). 1.7. Giá thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh quy nh t i Kho n 4 i u 2 Ngh nh 45/1998 ư c hi u là t ng s ti n mà Bên nh n ph i tr cho Bên giao và/ ho c Bên nh n ph i tr cho Bên th ba do Bên giao ch nh th c hi n H p ng chuy n giao công ngh . 2. Các v n v H p ng chuy n giao công ngh . 2.1. Chuy n giao công ngh i v i các d án u tư có l a ch n công ngh theo phương th c u th u: Sau khi u th u l a ch n nhà cung c p công ngh , vi c chuy n giao công ngh th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh 45/1998 và thông tư này. 2.2. N i dung c a H p ng ư c quy nh t i i u 11 Ngh nh 45/1998 ư c hư ng d n thêm m t s chi ti t như sau: Vi c chuy n giao công ngh bao g m: c p li xăng các i tư ng s h u công nghi p (n u có), cung c p bí quy t công ngh ; cung c p tài li u k thu t; ào t o; th c hi n các d ch v h tr , tư v n k thu t và tư v n qu n lý kinh doanh. H p ng có th các n i dung, ho c ch có m t ho c m t s n i dung nêu trên. N i dung c a t ng ph n ư c c th hoá như sau: 2.2.1. C p li xăng các i tư ng s h u công nghi p (n u có) th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v s h u công nghi p. 2.2.2. Bí quy t công ngh áp ng yêu c u quy nh t i Kho n 5 i u 2 Ngh nh 45/1998, c n nêu rõ tên và k t qu c th c a vi c áp d ng bí quy t công ngh . 2.2.3. Tài li u k thu t và các thi t k , quy trình, công th c, các tiêu chuNn ki m tra ch t lư ng, b ng, bi u, ch d n, hư ng d n, b n v , ph n m m máy tính v.v..., th hi n n i dung công ngh ư c chuy n giao. Danh m c các tài li u k thu t ư c chuy n giao ư c quy nh trong Kho n 4.1 c a m u H p ng t i Ph l c 6 c a Thông tư này (sau ây g i là m u H p ng). Trong H p ng ph i ghi c th tên các lo i tài li u s ư c chuy n giao. 2.2.4. ào t o: Vi c ào t o ph i nh m giúp cho Bên nh n n m v ng và làm ch công ngh trong m t th i h n quy nh.
 4. Trong chương trình ào t o, c n ph i nêu c th v s lư ng công nhân, cán b k thu t, các ngành ngh , n i dung ư c ào t o, th i h n và nơi ào t o. Các Bên tham gia H p ng c n ch ng xu t, tho thu n i u ch nh nh ng n i dung c a chương trình này phù h p v i i u ki n c a mình. H p ng ph i quy nh c th các i u kho n v ào t o theo n i dung hư ng d n trong Kho n 4.2 i u 4 c a m u H p ng nêu t i Ph l c 6 kèm theo Thông tư này. H p ng cũng c n quy nh rõ cam k t c a các Bên nh m t ư c m c tiêu ào t o, ví d : cam k t v trình , k năng mà ngư i ư c ào t o s có ư c sau khi k t thúc chương trình ào t o. Sau khi k t thúc chương trình ào t o, Bên giao ph i ki m tra ch t lư ng ào t o và c p cho m i h c viên m t ch ng ch hoàn thành chương trình ào t o. H p ng c n nêu chi phí cho t ng kho n m c ào t o như: h c phí, chi phí ăn , i l i cho h c viên và gi ng viên và các chi phí liên quan khác (n u có). 2.2.5. Các d ch v h tr , tư v n k thu t và tư v n qu n lý kinh doanh. i v i vi c xây d ng các công trình, các cơ s s n xu t, vi c giúp k thu t ph i ư c Bên giao th c hi n theo ti n do hai Bên ã tho thu n, nhưng c n c bi t lưu ý n ba giai o n chính là: a. Giai o n trư c khi v n hành ho c s n xu t th ; b. Giai o n v n hành s n xu t th ; c. Giai o n v n hành s n xu t chính th c. Vi c h tr k thu t ph i ư c quy nh chi ti t trong H p ng ho c ph l c H p ng. i v i nh ng hình th c d ch v h tr và tư v n như l a ch n công ngh , i m i công ngh , nghiên c u, phân tích, ánh giá, nghiên c u ti n kh thi và kh thi, tư v n v qu n lý công ngh , tư v n qu n lý s n xu t kinh doanh, th c hi n các d ch v v thu th p, x lý và cung c p thông tin v công ngh , tài nguyên môi trư ng, v.v... H p ng c n quy nh rõ nh ng công vi c, nhi m v c th c a t ng chuyên gia và k t qu c a t ng d ch v . C n nêu rõ chi phí cho t ng kho n m c h tr k thu t như s lư ng chuyên gia, th i gian làm vi c, lương, ph c p c a chuyên gia, các chi phí i l i, ăn và các chi phí khác... 2.2.6. Trong H p ng hai Bên c n xác nh rõ các d ch v k thu t, các nguyên li u, v t li u, bán thành phNm, máy móc, thi t b mà phía Vi t Nam có th cung c p phù h p v i yêu c u ch t l;ư ng và giá c . 2.2.7 Th i gian, ti n chuy n giao công ngh , a i m cung c p t ng ph n công ngh và thi t b c n ư c quy nh rõ ràng, và phù h p v i ti n xây d ng, s n xu t,
 5. kinh doanh. C n quy nh trong H p ng m c và hình th c x lý nh ng sai sót trong vi c cung c p công ngh . 2.2.8. Các cam k t v b o m và b o hành. a. Bên giao cam k t v : - Trình công ngh và ch t lư ng c a s n phNm t các ch tiêu k thu t ra tròn H p ng (t l ph phNm, m c tiêu hao nguyên nhiên v t li u...). - Các tiêu chuNn v thi t k , ch t o, l p t và v n hành thi t b mà Bên giao (ho c cơ s nh n th u ph ) có trách nhi m th c hi n. Trách nhi m i v i các vi ph m quy n s h u công nghi p c a Bên th ba. b. Bên nh n cam k t th c hi n úng các ch d n c a Bên giao. c. Các cam k t khác c a hai Bên nh m m b o không có sai sót trong chuy n giao công ngh , tôn tr ng quy n l i c a nhau v m b o tính bí m t, tính c nh tranh, tính an toàn, và b o m các tiêu chuNn v v sinh, môi trư ng trong th i h n hi u l c c a H p ng. d. Cam k t v b o hành: C n nêu rõ các n i dung công ngh ư c b o hành và th i h n b o hành. Trong trư ng h p các n i dung công ngh có th i h n b o hành khác nhau, ph i ghi rõ th i h n cho t ng n i dung. 2.2.9. Trong H p ng ph i có các i u kho n quy nh trách nhi m v pháp lý và v t ch t c a hai Bên khi vi ph m các cam k t trong H p ng. N u Bên nh n ã th c hi n úng các ch d n c a Bên giao mà công ngh , s n phNm d ch v không t tiêu chuNn ã nh thì Bên giao ph i tìm hi u và gi i thích nguyên nhân sai sót, kh c ph c và b i thư ng thi t h i cho Bên nh n. 2.2.10. Vi c xây d ng và th c hi n các bi n pháp phòng ng a nh hư ng c a công ngh t i môi trư ng và ngư i lao ng, c n ư c quy nh rõ trong H p ng (v n i dung, m c , bi n pháp c th và ph m vi trách nhi m), k c nh ng i u ã bi t và nh ng i u có th s phát hi n sau này. Bên giao có trách nhi m thông báo cho Bên nh n bi t nh ng ngăn c m và/ho c h n ch ang áp d ng trên th gi i i v i s n phNm và công ngh chuy n giao ( c bi t là i v i các dư c phNm, hoá ch t, th c phNm...). 2.3. Nh ng i u kho n không ư c ưa vào H p ng quy nh t i i u 13 Ngh nh 45/1998 nay ư c làm rõ thêm như sau: 2.3.1. Kho n 3 i u 13 Ngh nh 45/1998 ư c hi u là trong H p ng không ư c có các i u kho n tr c ti p ho c giám ti p h n ch xu t khNu các s n phNm (theo H p ng) do Bên nh n s n xu t ra, tr khi nó ư c ch ng minh là m b o quy n l i h p pháp c a Bên giao.
 6. 2.3.2. Kho n 4 i u 13 Ngh nh 45/1998 ư c hi u là Bên nh n ư c ti p t c nghiên c u và phát tri n công ngh ư c chuy n giao ho c ư c ti p nh n nh ng công ngh tương t t các ngu n khác; Trong trư ng h p các s n phNm Bên nh n s n xu t mang nhãn hi u thương m i c a Bên giao thì hai Bên có th tho thu n trong H p ng là vi c áp d ng k t qu nghiên c u, phát tri n công ngh i v i s n phNm mang nhãn hi u c a Bên giao ph i ư c Bên giao ng ý. 2.3.3. Kho n 5 i u 13 Ngh nh 45/1998 ư c hi u là trong H p ng không ư c có i u kho n bu c Bên nh n chuy n giao vô i u ki n, mi n phí cho Bên giao: a. Quy n s d ng các k t qu c i ti n, i m i công ngh do Bên nh n t o ra. b. Quy n n p ơn yêu c u b o h quy n s h u công nghi p, quy n s d ng c quy n và/ ho c quy n chuy n giao các c i ti n, i m i công ngh do Bên nh n t o ra cho Bên th ba. 2.3.4. Ngăn c m Bên nh n ti p t c s d ng công ngh ã ư c chuy n giao sau khi h t h n H p ng quy nh t i Kho n 7 i u 13 Ngh nh 45/1998 ư c hi u là ngăn c m Bên nh n ti p t c s d ng công ngh s n xu t và tiêu th s n phNm. Trong trư ng h p chuy n giao công ngh vào Vi t Nam i v i H p ng ph i ư c phê duy t theo Kho n 1 và kho n 2 i u 32 Ngh nh 45/1998, n u các Bên có tho thu n v vi c bên nh n s không ti p t c s d ng công ngh ã ư c chuy n giao sau khi h t h n H p ng thì các Bên gi i trình v s h p lý c a tho thu n ó. Cơ quan phê duy t s xem xét tính h p lý c a tho thu n phê duy t. 2.4. Trong th i gian H p ng có hi u l c, n u m t trong hai Bên t o ra ư c các c i ti n ho c i m i có liên quan n công ngh ư c chuy n giao, Bên có c i ti n ho c i m i có trách nhi m thông báo các c i ti n và i m i này cho Bên kia. Vi c chuy n giao các c i ti n và i m i ư c th c hi n theo nguyên t c bình ng, cùng có l i. 2.5. Trong trư ng h p m t trong hai Bên mu n chuy n như ng các quy n và nghĩa v c a mình trong H p ng cho m t Bên th ba, ph i có s ng ý b ng văn b n c a Bên kia và s ch p thu n c a cơ quan phê duy t H p ng ( i v i H p ng ph i phê duy t). 2.6 Th i h n gi bí m t công ngh : N u trong H p ng không quy nh th i h n Bên nh n ph i gi bí m t công ngh , thì th i h n gi bí m t là th i h n H p ng. Hai bên có th tho thu n th i h n gi bí m t dài hơn th i h n H p ng nhưng không quá th i i m mà công ngh ã ư c công khai hoá. 2.7. Th i h n chuy n giao công ngh và th i h n H p ng chuy n giao công ngh c a các d án u tư nư c ngoài vào Vi t Nam. Trong su t quá trình th c hi n d án u tư, n u có nhu c u liên t c i m i công ngh , vi c chuy n giao công ngh có th th c hi n thông qua nhi u H p ng chuy n giao công ngh , nhưng th i h n c a m i H p ng không quá 7 năm ho c 10 năm như quy nh t i i u 15 Ngh nh 45/1998. 2.8. Th i h n H p ng:
 7. Th i h n H p ng quy nh t i Kho n 1 i u 15 Ngh nh 45/1998 do các bên tham gia H p ng tho thu n nhưng không qua 7 năm. i v i H p ng áp ng các i u ki n nêu t i Ph l c 1 Thông tư này, các Bên có th tho thu n th i h n H p ng dài hơn, nhưng không quá 10 năm. i v i H p ng ph i ư c phê duy t có th i h n dư i 7 năm (ho c dư i 10 năm i H p ng áp ng các i u ki n quy nh t i Ph l c 1 Thông tư này), các Bên tham gia H p ng có th xin gia h n H p ng n m c t ng th i h n c a H p ng ban u và th i gian xin gia h n n 7 năm (ho c n 10 năm i v i H p ng áp ng các i u ki n nêu t i Ph l c 1 Thông tư này) và ph i ư c cơ quan phê duy t H p ng ch p thu n. Th i h n chuy n giao quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p theo quy nh c a pháp lu t v s h u công nghi p. 2.9. M u H p ng v chuy n giao công ngh có tính ch t hư ng d n, ư c quy nh t i Ph l c 6 c a Thông tư này. M u H p ng này có tính ch t bao quát cho các n i dung chuy n giao công ngh . Tuỳ theo n i dung chuy n giao công ngh c th , H p ng có th bao g m toàn b ho c m t s ph n c a m u H p ng. Tuy nhiên H p ng ph i bao g m các i u kho n chính nêu t i i u 11 Ngh nh 45/1998. 3. Giá c và thanh toán trong chuy n giao công ngh . 3.1. Giá c . Giá thanh toán cho chuy n giao công ngh ư c tho thu n gi a hai Bên trên nguyên t c bình ng, cùng có l i và phù h p v i quy nh t i Kho n 3 và Kho n 4 i u 23 Ngh nh 45/1998. Giá thanh toán cho công ngh ư c chuy n giao ph thu c vào các y u t sau ây: - Tính tiên ti n, tính m i c a công ngh . - N i dung c a công ngh , t m quan tr ng c a công ngh i v i toàn b ho t ng s n xu t, kinh doanh c a Bên nh n công ngh . - Tính c quy n c a công ngh , ph m vi quy n c a Bên nh n i v i công ngh ư c chuy n giao ( c quy n hay không, có ư c chuy n giao cho bên th ba hay không). - Ch t lư ng s n phNm, t l s n phNm ư c xu t khNu. - L i nhu n dòng c a Bên nh n do áp d ng công ngh trong th i h n H p ng. - Hi u qu kinh t , k thu t, xã h i em l i do áp d ng công ngh , kh năng m r ng vi c áp d ng công ngh ó cho các cơ s s n xu t kinh doanh khác trong nư c, kh năng áp ng các m c tiêu phát tri n t nư c, t o công ăn vi c làm, thúc Ny xu t khNu ho c thúc Ny s phát tri n c a các ngành khác.
 8. 3.2. Giá tr góp v n b ng công ngh . 3.2.1. N u toàn b giá tr công ngh chuy n giao ư c ưa vào góp v n (thông qua H p ng) thì toàn b giá tr c a công ngh ư c tính thành m t s ti n nh t nh. Sau khi Bên giao ã hoàn thành y nghĩa v quy nh trong H p ng thì hai Bên ph i l p biên b n nghi m thu. Biên b n nghi m thu H p ng góp v n b ng công ngh ph i ư c H i ng qu n tr Bên nh n nh t trí xác nh n và k t khi ó Bên giao m i hư ng l i nhu n tương x ng v i ph n v n góp ó mà không nh n m t kho n thanh toán nào khác t công ngh ư c chuy n giao. Tuỳ theo quy mô d án, tính ch t, n i dung công ngh và hi u qu kinh t c a công ngh mang l i cho d án, giá tr góp v n b ng toàn b công ngh n m trong gi i h n t 0-8% t ng v n u tư. i v i các công ngh t yêu c u quy nh Ph l c 2 thì giá tr góp v n b ng công ngh có th t t i 10% t ng v n u tư. i v i d án có v n u tư nư c ngoài, giá tr góp v n b ng công ngh không quá 20% t ng v n pháp nh. 3.2.2. N u m t ph n giá tr c a công ngh ưa vào góp v n (thông qua H p ng), ph n còn l i ư c thanh toán theo phương th c tr g n và/ho c tr kỳ v thì t ng giá tr các ph n thanh toán ph i n m trong gi i h n quy nh t i m c 3.9 Thông tư này. K t qu th c hi n t ng ph n c a H p ng cũng như k t qu th c hi n toàn b H p ng ph i ư c ánh giá và ư c xác nh n b ng m t biên b n nghi m thu (theo m u quy nh t i Ph l c 3 Thông tư này). 3.3 Tr g n là phương th c theo ó hai Bên xác nh thanh toán b ng m t kho n ti n ho c m t lư ng hàng hoá nh t nh, ư c chia ra tr theo m t s l n vào các th i i m k t thúc t ng giai o n c a chuy n giao công ngh . Ví d , sau ngày H p ng có hi u l c, ngày nh n ư c các tài li u k thu t, ngày hoàn thành ch y th , ngày nghi m thu, ngày b t u s n xu t hàng lo t, ngày bán lô s n phNm u tiên v.v... Tr giá t t c các kho n thanh toán tr g n cho chuy n giao công ngh trong th i h n H p ng ư c gi i h n t 0-8% t ng v n u tư và/ho c trong gi i h n 0-25% l i nhu n sau thu (như ã quy nh t i kho n 3 i u 23 Ngh nh 45/1998). Hai bên cũng có th tho thu n kho n tr g n ư c chia thành nhi u l n (trong th i h n H p ng) ho c thanh toán g n m t l n sau khi Bên giao ã hoàn thành toàn b trách nhi m quy nh trong H p ng. Tr theo ph n trăm l i nhu n sau thu là phương th c thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh mà hai Bên tho thu n có giá tr b ng m t t l ph n trăm l i nhu n sau thu c a Bên nh n nhưng giá tr thanh toán này v n thu c chi phí s n xu t, kinh doanh c a Bên nh n (Vi c thanh toán này không ph i là chia l i nhu n sau thu c a Bên nh n cho Bên giao). T l này n m trong gi i h n t 0%-25% l i nhu n sau thu trong th i h n H p ng i v i công ngh không áp ng yêu c u quy nh t i Ph l c 2 Thông tư này.
 9. 3.5. Tr theo ph n trăm (%) giá bán t nh s n phNm là vi c tr phí theo ph n trăm giá bán t nh c a s n phNm trong t ng kho ng th i gian do hai Bên tho thu n, vi c tr như v y kéo dài trong th i h n H p ng. Tuỳ theo các y u t c a công ngh (như ã quy nh t i M c 3.1 Thông tư này), hai Bên tho thu n m c phí ph i tr nhưng t i a không quá 5% giá bán t nh c a s n phNm i v i công ngh không áp ng yêu c u quy nh t i Ph l c 2 Thông tư này. 3.6. M c thanh toán t i a quy nh t i Kho n 4 i u 23 Ngh nh 45/1998 là m c thanh toán cho toàn b các n i dung công ngh ư c chuy n giao (bao g m các i tư ng s h u công nghi p, bí quy t, tài li u k thu t, ào t o và các h tr k thu t khác) ư c quy nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này. Trong trư ng h p công ngh không h i 3 yêu c u quy nh t i Kho n 4 i u 23 Ngh nh 45/1998 thì m c thanh toán t i a cho công ngh áp ng m i yêu c u s ư c tính b ng m c t i a quy nh t i Kho n 3 i u 23 Ngh nh 45/1998 c ng thêm 1/3 kho ng chênh l ch gi a các m c thanh toán quy nh t i Kho n 3 và Kho n 4 i u 23 Ngh nh 45/1998. 3.7. Chi phí cho vi c ăn, , i l i và lương cho h c viên c a Bên nh n ư c ào t o nư c ngoài có th không bao g m trong gi i h n ph n trăm quy nh t i Kho n 3 i u 23 Ngh nh 45/1998 ư c hi u là Bên giao và Bên nh n có th các chi phí ăn, , i l i, sinh ho t phí, phí b o hi m c a h c viên Bên nh n n m trong ho c n m ngoài chi phí tr cho Bên giao công ngh ( ư c quy nh t i i u 23 Ngh nh 45/1998). Tuy nhiên, h c phí c a h c viên bên nh n ho c ti n tr cho hư ng d n viên c a Bên giao ph i n m trong phí chuy n giao công ngh mà Bên nh n tr cho Bên giao, và t ng phí chuy n giao công ngh ph i n m trong m c quy nh t i Kho n 3 ho c Kho n 4 i u 23 Ngh nh 45/1998. 3.8. Thanh toán cho chuy n giao công ngh . 3.8.1. Thanh toán cho vi c chuy n giao quy n s d ng các i tư ng SHCN. Chuy n giao quy n s d ng các i tư ng SHCN là m t n i dung c a chuy n giao công ngh , do v y t ng giá tr thanh toán cho các n i dung công ngh quy nh t i i u 4 Ngh nh 45/1998 bao g m quy n s d ng các i tư ng SHCN ph i n m trong gi i h n quy nh t i i u 23 Ngh nh 45/1998 và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v s h u công nghi p. 3.8.2. i v i vi c tr kỳ v theo ph n trăm (%) giá bán t nh, không ư c ưa vào H p ng i u kho n b t bu c Bên nh n công ngh ph i thanh toán m t kho n ti n kỳ v t i thi u (không xét n s n lư ng và giá tr s n phNm ư c bán ra). 3.8.3. i v i các ho t ng chuy n giao công ngh dư i d ng các d ch v h tr như tư v n qu n lý công ngh , k thu t, tư v n qu n lý kinh doanh, ào t o, giá thanh toán ph i ư c d a trên kh i lư ng h p lý công vi c ã ư c th c hi n. Các bư c xác nh giá như sau:
 10. a. Phân chia d ch v thành các công vi c chi ti t; b. Tính toán th i gian c n thi t làm nh ng vi c ó; c. Tho thu n m c thanh toán cho m i ngày ho c tu n, tháng làm vi c c a m i chuyên gia; d. D ki n giá t ng c ng cho toàn b d ch v ; e. Xem xét nh ng d ch v mà trong nư c có th cung c p gi m chi phí. 3.8.4. Trong trư ng h p chuy n giao công ngh i kèm v i nh p thi t b thì ph n chuy n giao công ngh c n l p thành m t ph n riêng c a H p ng nh p thi t b và chi phí cho vi c chuy n giao công ngh c n tính riêng ngoài giá thi t b . 3.9. Vi c k t h p các phương th c thanh toán quy nh t i Kho n 4 i u 24 Ngh nh 45/1998 ư c hi u là m c t i a c a vi c thanh toán cho giá tr công ngh theo nhi u phương th c ph i m b o t ng t l thanh toán m i phương th c so v i m c t i a c a t ng phương th c (quy nh t i Kho n 3, Kho n 4 i u 23 Ngh nh 45/1998) không vư t quá 1: Tho thu n Tho thu n tr Tho thu n tr g n tr theo gbt theo % l i và/ho c góp v n ư c nhu n tính quy theo % t ng s v n u tư 0 Ê + + Ê 1 (a) M c quy M c quy nh M c quy nh t i a tr nh t i a t i a tr theo cho tr g n ho c góp tr theo % l i nhu n sau v n tính theo % v n u gbt(1) thu (2) tư(3) Theo quy nh t i Kho n 3 i u 23 Ngh nh 45/1998: (1) Là m c cao nh t - thanh toán theo giá bán t nh. (2) Là m c cao nh t - thanh toán theo l i nhu n sau thu (3) Là m c cao nh t - thanh toán theo tr g n hay góp v n. Ví d : Tính toán m c thanh toán cao nh t cho công ngh ư c chuy n giao (ch ng h n v i công ngh n m m c quy nh t i kho n 3 i u 23 Ngh nh 45/1998), H p ng tho thu n thanh toán theo nhi u phương th c như: theo giá bán t nh là 2%, theo l i sau thu là 10% và tr g n là 1.000.000 USD, góp v n là 5000.000 USD (d án có t ng v n u tư là 75.000.000 USD): 1.000.000 + 500.000
 11. 2% 10% 75.000.000 + + = 1,05 5% 25% 8% T ng các giá tr trong trư ng h p này vư t quá 1. Như v y giá tr thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh ã vư t quá m c t i a quy nh t i Kho n 3 i u 23 Ngh nh 45/1998. Do ó các Bên tham gia H p ng ph i i u ch nh l i giá thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh . Trong trư ng h p Hai bên tho thu n k t h p các phương th c thanh toán i v i công ngh thu c danh m c quy nh t i Ph l c 2 Thông tư này khi áp d ng công th c (a) quy nh t i M c 3.9 Thông tư này, m c phí t i a s ư c tính v i các m u s (1), (2), (3) v i các giá tr tương ng là 8%, 30%, 10%. 3.10. ng ti n thanh toán và t l chuy n i: Trong H p ng c n xác nh rõ lo i ti n thanh toán và nguyên t c tính t l chuy n i gi a các ng ti n (n u có). 4. Qu n lý chuy n giao công ngh . 4.1. Phân c p phê duy t H p ng chuy n giao công ngh và ăng ký H p ng (k c i v i vi c b sung, s a i, gia h n H p ng). 4.1.1. Vi c phân c p phê duy t H p ng quy nh t i i u 32 Ngh nh 45/1998 ư c hi u như sau: a. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê duy t: -H p ng chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài; - Các H p ng chuy n giao công ngh trong nư c, trong ó có n i dung chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p và m t bên là t ch c Nhà nư c ho c có ngu n v n Nhà nư c óng góp. - H p ng chuy n giao công ngh c a các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có giá tr thanh toán cho 1 H p ng (không k giá tr thi t b ) trên 30.000 USD; - Các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài mà doanh nghi p này trong năm tài chính có hai hay nhi u H p ng chuy n giao công ngh n u giá tr c a H p ng th nh t dư i 30.000 USD thì H p ng này không ph i phê duy t nhưng t H p ng th hai tr i ph i ư c phê duy t; - Các H p ng v i n i dung c p li xăng s d ng nhãn hi u hàng hoá kèm theo các bí quy t s n xu t, kinh doanh ư c chuy n giao t nư c ngoài vào Vi t Nam có giá tr thanh toán cho m t H p ng trên 30.000 USD (h p ng c p phép c quy n kinh doanh - ti ng anh g i là franchise);
 12. - Các H p ng chuy n giao công ngh thu c d án u tư do Chính ph ho c B K ho ch và u tư tr c ti p phê duy t. b. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan khác ư c quy n quy t nh u tư (theo quy nh t i i u l qu n lý u tư và xây d ng do Chính ph ban hành), phê duy t nh ng H p ng chuy n giao công ngh c a các d án u tư s d ng v n Nhà nư c thu c thNm quy n ã ư c phân c p phê duy t nhưng không thu c các H p ng nêu t i i m a c a m c này. Các cơ quan ư c quy n phê duy t H p ng nêu trên có th tham kh o ý ki n c a cơ quan qu n lý c p trên, B qu n lý chuyên ngành, các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia thu c các lĩnh v c liên quan. M u quy t nh phê duy t H p ng nêu t i Ph l c 4.3 Thông tư này. 4.1.2. Các cá nhân, t ch c Vi t Nam tham gia H p ng chuy n giao công ngh có trách nhi m th c hi n ăng ký H p ng t i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng: a. Các h p ng chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam mà không thu c M c 4.1.1 c a Thông tư này. b. Các H p ng chuy n giao công ngh trong nư c (không thu c M c 4.1.1 c a Thông tư này) có giá tr tương ương trên 30.000 USD. Các H p ng do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê duy t không ph i làm th t c ăng ký. 4.2. H sơ ngh phê duy t, ăng ký H p ng chuy n giao công ngh . 4.2.1. H sơ ngh phê duy t H p ng chuy n giao công ngh ã ư c quy nh t i i u 33 Ngh nh 45/1998 ư c làm rõ thêm như sau: a. T khai ngh phê duy t H p ng (theo m u quy nh t i Ph l c 4.1 Thông tư này). b. B n gi i trình kinh t - k thu t trong ó bao g m các phân tích và tính toán v hi u qu kinh t , tài chính c a vi c s d ng công ngh em l i, gi i trình v th i h n h p ng. - Mô t chi ti t v công ngh ư c chuy n giao (sơ các bư c công ngh , thuy t minh v các bư c công ngh , thuy t minh danh m c trang thi t b c a dây chuy n s n xu t. N u trong báo cáo kh thi c a d án u tư ã có y các s li u này thì ch c n g i kèm b n sao Báo cáo kh thi vào h sơ này). - Tính toán t ng giá ti n thanh toán cho chuy n giao công ngh . Trong trư ng h p công ngh ư c l a ch n không thông qua phương th c u th u, b n gi i trình ph i nêu rõ lý do l a ch n nhà cung c p công ngh , nh ng ưu i m và hi u qu v kinh t , tài chính c a công ngh ư c ch n.
 13. c. H p ng chuy n giao công ngh có d u và ch ký c a i di n các Bên. H p ng ư c l p thành 5 b . Sau khi H p ng ư c phê duy t, Cơ quan phê duy t s trao l i 2 b cho các Bên tham gia H p ng (n u các Bên có nhu c u nh n l i nhi u hơn hai b thì n p thêm). d. Văn b n xác nh n H p ng chuy n giao công ngh ã ư c H i ng qu n tr thông qua theo nguyên t c nh t trí trong trư ng h p có Bên Vi t Nam tham gia liên doanh ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Trong trư ng h p góp v n b ng công ngh thành l p doanh nghi p, H p ng góp v n b ng công ngh ư c i di n các Bên tham gia góp v n (do chưa có H i ng qu n tr ). e. B n sao gi y phép u tư ho c gi y phép kinh doanh (n u có). f. B n sao phi u thu phí thNm nh H p ng. Trong trư ng h p vi c chuy n giao công ngh có n i dung c p li xăng các i tư ng s h u công nghi p thì h sơ ph i kèm theo các văn b ng b o h và các gi y t khác theo quy nh c a pháp lu t v s h u công nghi p. 4.2.2. H sơ xin ăng ký H p ng bao g m: a. T khai ngh ăng ký H p ng (theo m u quy nh t i ph l c 4.2 c a Thông tư này). b. H p ng (b n g c ho c b n sao có ch ng nh n c a cơ quan có thNm quy n). c. Gi y phép u tư ho c quy t nh u tư ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c quy t nh thành l p c a Bên nh n công ngh (n u có). d. B n sao phi u thu l phí ăng ký H p ng chuy n giao công ngh . 4.3. Th c hi n phê duy t và ăng ký t i B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. 4.3.1. i v i các H p ng thu c di n do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê duy t và các H p ng ph i ăng ký, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng giao cho Văn phòng ThNm nh Công ngh và Môi trư ng các d án u tư (thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng) nh n và ph i h p v i các ơn v trong B x lý h sơ xin phê duy t và ăng ký H p ng. 4.3.2. giám sát vi c th c hi n chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và các tho thu n mà các Bên ã ký trong H p ng, Bên nh n công ngh (tr trư ng h p chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài) ph i g i báo cáo hàng năm v tình hình tri n khai chuy n giao công ngh cho cơ quan qu n lý ã phê duy t H p ng. N i dung báo cáo theo m u quy nh t i Ph l c 5 c a Thông tư này. Trong trư ng h p c n thi t, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng k t h p v i các cơ quan h u quan ti n hành ki m tra ho c thanh tra vi c th c hi n các H p ng chuy n giao công ngh theo quy nh c a pháp lu t.
 14. 5. i u kho n thi hành. 5.1. Các H p ng ư c phê duy t trư c ngày Ngh nh 45/1998 có hi u l c, v n ư c ti p t c th c hi n theo các quy nh t i th i i m H p ng ư c phê duy t. 5.2. Tháng 1 hàng năm các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có thNm quy n thNm nh, phê duy t h p ng chuy n giao công ngh có trách nhi m thông báo cho B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng các H p ng chuy n giao công ngh mà mình ã phê duy t trong năm v a qua. 5.3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n Thông tư, n u có v n vư ng m c, ngh các cá nhân, t ch c k p th i ph n ánh v B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u x lý. Chu Tu n Nh ( ã ký) PH L C 1 H P NG CÓ TH I H N N 10 NĂM QUY NNH T I KHO N 2 I U 15 NGHN NNH 45/1998 LÀ: 1. H p ng chuy n giao công ngh trong lĩnh v c sau mà trong th i h n hi u l c c a H p ng, Bên giao cam k t ti p t c chuy n giao các c i ti n ho c ti p t c cung c p các thi t k m i v s n phNm mà không yêu c u thanh toán thêm (tr vi c tr thêm chi phí ào t o và tr giúp k thu t): 1.1. Công ngh sinh h c ư c ng d ng theo quy mô công nghi p trong vi c s n xu t: a. Gi ng cây tr ng b. Gi ng v t nuôi c. Thu c ch a b nh, thu c thú y, ch t b o v th c v t d. Ch t i u ch nh sinh trư ng dùng trong chăn nuôi và tr ng tr t. e. Phân bón sinh h c t các tiêu chuNn kinh t k thu t tiên ti n.
 15. 1.2. Công ngh s n xu t v t li u m i trong tính năng c bi t: siêu c ng, siêu d n, siêu d o, siêu nh , siêu b n, siêu m ng có s d ng nguyên li u trong nư c. 1.3. Công ngh ti t ki m năng lư ng. 1.4. Công ngh môi trư ng (công ngh s n xu t thi t b x lý môi trư ng, công ngh x lý môi trư ng, công ngh tái ch ch t ph th i, công ngh s ch, công ngh s d ng năng lư ng m i ho c s n xu t ra các thi t b s d ng năng lư ng m i). 1.5. Công ngh s n xu t các linh ki n, thi t b i n t , bán d n. 2. H p ng mà Bên nh n công ngh ho t ng s n xu t t i vùng sâu, vùng xa, vùng núi (theo quy nh t i m c A danh m c I, Ph l c I c a Ngh nh s 10/1998/N -CP) s d ng công ngh m i ư c chuy n giao t o ra s n phNm có ch tiêu ch t lư ng cao hơn, s c c nh tranh l n hơn ho c có kh năng xu t khNu. 3. H p ng chuy n giao công ngh s n xu t s n phNm hàng hoá thu c th h m i c a th gi i. PH L C 2 CÔNG NGH CÓ M C THANH TOÁN T I A (8%) GIÁ BÁN TNNH, HO C 30% L I NHU N SAU THU HO C GÓP V N B NG CÔNG NGH V I GIÁ TRN N 10% V N U TƯ) QUY NNH T I KHO N 4 I U 23 NGHN NNH 45/1998 LÀ CÔNG NGH H I CÁC YÊU C U SAU: A. Thu c lĩnh v c s d ng công ngh cao như: 1. S n xu t các b n vi m ch, các t , chi t áp, tr kháng, các rơ le, súng phóng tia i n t , các lo i èn hình, các IC, các "chip" i n t , b c m bi n,... dùng trong công nghi p và dân d ng. 2. S n xu t các chi ti t có chính xác cao như các van i u ti t, van i u khi n trong các h th ng truy n ng thu l c, truy n ng khí nén c a các thi t b cơ khí, các cơ c u cam, các b con quay nh hư ng, các trang thi t b o lư ng, d ng c o, ng h o chính xác... 3. S d ng công ngh sinh h c ư c ng d ng theo quy mô công nghi p trong vi c s n xu t gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, thu c ch a b nh, thu c thú y, ch t b o v th c v t, phân bón sinh h c t các tiêu chuNn kinh t k thu t tiên ti n. 4. S n xu t các v t li u m i có tính năng c bi t như siêu c ng, siêu d n, siêu d o, siêu nh , siêu b n, siêu m ng có s d ng nguyên li u n i a trong thành ph n c a v t li u m i. 5. S n xu t các hoá ch t tinh khi t, các hoá ch t vi lư ng, các ch t xúc tác, premix, enzim. S n xu t thi t b s d ng năng lư ng m i (năng lư ng gió, năng lư ng m t tr i, năng lư ng a nhi t, năng lư ng thu tri u, năng lư ng sinh h c....).
 16. B. Có ý nghĩa l n i v i s phát tri n kinh t xã h i c a vùng sâu, vùng xa và mi n núi, h i o: 1. Công ngh ư c áp d ng vào s n xu t, kinh doanh t i vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o. 2. Công ngh có s d ng nguyên v t li u chính do các vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o cung c p. 3. Công ngh t o ra S n phNm ph c v ch y u cho vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o. C. Có t l xu t khNu l n: Trên 50% s n phNm ư c s n xu t do áp d ng công ngh ã chuy n giao theo H p ng ư c xu t khNu. PH L C 3 M U BIÊN B N ÁNH GIÁ NGHI M THU K T QU H P NG CHUY N GIAO CÔNG NGH Căn c Ngh nh 45/1998/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi v chuy n giao công ngh và Thông tư........................ c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n th c hi n Ngh nh 45/1998/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi v chuy n giao công ngh ; Căn c H p ng chuy n giao công ngh ký ngày...... tháng .... năm..... gi a ...... (Bên nh n công ngh ) và ..... (Bên giao công ngh ) (sau ây g i là H p ng) và ư c (tên cơ quan) phê duy t theo Quy t nh phê duy t H p ng s .... ngày.... (n u có) Hôm nay ngày..... t i .... các Bên tham gia H p ng xác nh n nghi m thu k t qu chuy n giao công ngh theo H p ng như sau: 1. Bên chuy n giao công ngh ã hoàn t t vi c chuy n giao công ngh theo H p ng ngày... tháng.... năm.... v i các n i dung sau ây: (i) Cung c p các tài li u thi t k , tài li u công ngh , thông tin k thu t, quy trình công ngh s n xu t liên quan n dây chuy n s n xu t, trang thi t b , nhà xư ng, h th ng công trình liên quan...... (ii) Hư ng d n t ch c l p t và hi u ch nh thi t b c a dây chuy n s n xu t, các b ph n ph tr , các h th ng công trình k thu t có liên quan..... (iii) Quá trình v n hành th và s n xu t chính th c trên dây chuy n xác nh n vi c ã t ư c các thông s k thu t, nh m c s n xu t, năng su t thi t b , ch t lư ng s n phNm, s ng b và tính hi u qu c a dây chuy n s n xu t nêu trong H p ng và
 17. (iv) ào t o, hư ng d n cán b , nhân viên c a Công ty v các ki n th c chuyên môn, tay ngh , bí quy t, kinh nghi m trong vi c v n hành dây chuy n s n xu t m t cách hi u qu c trong lĩnh v c s n xu t và qu n lý i u hành. 2. Hai Bên xác nh n r ng công ngh ư c chuy n giao ã ư c ưa vào s n xu t, kinh doanh t k t qu theo úng n i dung xác nh trong H p ng. 3. Giá tr công ngh ã ư c chuy n giao theo H p ng ã ư c phê duy t là: Theo H p ng ã th c hi n 3.1. ào t o S ngư i-ngày ư c ào t o nư c ngoài: Cán b lãnh o ..... ngư i/ngày ..... ngư i/ngày K sư ..... ngư i/ngày ..... ngư i/ngày Công nhân, nhân viên S ngư i-ngày ư c ào t o trong nư c T ng chi phí ào t o ........... USD ............ USD 3.2. H tr k thu t S ngư i.ngày chuyên gia làm nhi m v h tr k thu t t i Vi t Nam Cán b lãnh o ..... ngư i/ngày ...... ngư i/ngày Chuyên gia ..... ngư i/ngày ...... ngư i/ngày T ng chi phí ....... USD ........ USD 3.3. Bí quy t công ngh Chi phí ......................... ........................ 3.4. Các quy n s d ng các i tư ng SHCN - Chi phí cho nhãn hàng ........................ .......................... - Chi phí cho các i tư ng khác ........................ .......................... 3.5 Các n i dung khác
 18. - N i dung ........................ .......................... - Chi phí ........................ ......................... Biên b n này ư c l p thành........... b n b ng............ (ngôn ng ) và....... b n b ng.......... (ngôn ng ) có giá tr pháp lý như nhau. i di n cho i diên cho Bên giao công ngh Bên nh n công ngh Ch ký Ch ký H tên H tên Ch c v Ch c v PH L C 4.1. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ( a i m, ngày tháng năm 199) ƠN NGHN PHÊ DUY T H P NG CHUY N GIAO CÔNG NGH Kính g i : B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (ho c Kính g i các B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c phân c p H p ng Chuy n giao công ngh (theo Ngh nh 45/1998/N -CP) 1. Tên cơ quan ngh phê duy t H p ng chuy n giao công ngh ........... - ăng ký t i: - a ch ( y ): -S i n tho i, fax: - Ngư i i di n tên là: - Qu c t ch: a ch ( y )....................... S i n tho i, fax: 2. N i dung tóm t t c a H p ng chuy n giao công ngh
 19. 2.1. Bên giao công ngh :......... (Tên nư c ăng ký kinh doanh ho c qu c t ch n u là cá nhân ho c nơi t ch c ã ăng ký ho t ng). + a ch y : +S i n tho i, fax: + Email: 2.2. Bên nh n công ngh :.............. (Tên, ho c h tên - nơi ăng ký kinh doanh ho c qu c t ch n u là cá nhân), + a ch y : +S i n tho i, fax: + Email: a. Lo i d án: - u tư trong nư c: + Có s d ng v n nư c ngoài: + Không có v n nư c ngoài: - u tư nư c ngoài: T l góp v n Bên nư c ngoài:.......% + Liên doanh: T l góp v n Bên Vi t Nam:.........% (Tên và a ch các Bên than gia liên doanh) + 100% v n nư c ngoài: (Tên Công ty nư c ngoài u tư vào Vi t Nam) +H p ng HTKD: (Tên Bên nư c ngoài tham gia H HTKD) - u tư ra nư c ngoài: b. Các v n khác: - T ng v n u tư:
 20. - V n pháp nh: Trong ó: Bên Vi t Nam:......% Bên nư c ngoài:....% - S n phNm c a d án: + Tiêu chuNn ch t lư ng (theo tiêu chuNn ...) + S n lư ng: + T l xu t khNu: - Th i h n ho t ng c a d án: 3. M c tiêu c a vi c chuy n giao công ngh - N i dung công ngh : (yêu c u ghi chi ti t) bao g m: N i dung Có Không Giá thanh toán cho m i kho n m c + Bí quy t công ngh + Tài li u k thu t + ào t o + Tr giúp k thu t + Li xăng các i tư ng s h u công nghi p - Lãnh th li xăng - D ng li xăng ( c quy n, không c quy n, ư c chuy n giao, không ư c chuy n giao) + T ng giá thanh toán + Phương th c thanh toán + Th i h n H p ng + Ngư i ký H p ng Bên giao (H tên, ch c v ) + Ngư i ký H p ng Bên nh n (H tên, ch c v ) 4. Tài li u kèm theo:
Đồng bộ tài khoản