Thông tư 129/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư 129/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 129/1999/TT-BTC về cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 129/1999/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 129/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 129/1999/TT/BTC NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ V N VAY CHO CHƯƠNG TRÌNH TÍN D NG CHUYÊN NGÀNH C A NGÂN HÀNG H P TÁC QU C T NH T B N (JBIC) Căn c Ngh nh s 90/CP ngày 7-11-1998 c a Chính ph ban hành Qui ch vay và tr n nư c ngoài và Ngh nh 87/CP ngày 5-8-1997 c a Chính ph ban hành v qui ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ODA, Căn c vào các Hi p nh tín d ng ã ký gi a Chính ph nư c CHXHCN Vi t Nam v i Quĩ H p tác Phát tri n Kinh t H i ngo i Nh t b n (OECF) cho Chương trình Tín d ng chuyên ngành. Quĩ H p tác Phát tri n Kinh t H i ngo i ã ư c sát nh p vào Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t b n (sau ây g i t t là JBIC), Sau khi l y ý ki n c a các cơ quan liên quan, B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý ngu n v n vay c a JBIC cho chương trình Tín d ng chuyên ngành như sau: I- QUI NNH CHUNG: 1- Chương trình phát tri n cơ s h t ng nông thôn và nâng cao m c s ng c a dân cư (g i t t là Chương trình Tín d ng chuyên ngành) là chương trình s d ng ngu n v n vay JBIC ti n hành xây d ng các công trình cơ s h t ng a phương trong ph m vi c nư c, bao g m các lĩnh v c theo quy nh t i Hi p nh. 2- Ngu n v n vay thu c Chương trình Tín d ng chuyên ngành là kho n vay JBIC c a Chính ph ư c cân i vào Ngân sách Nhà nư c và dùng chi u tư XDCB cho các t nh hàng năm. Các lĩnh v c, d án thu c Chương trình Tín d ng chuyên ngành nhưng ư c xác nh cơ ch cho vay l i s th c hi n theo Qui ch Cho vay l i ban hành theo Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 7-11-1998 c a Chính ph . Ngu n v n này ư c qu n lý theo qui nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t, các ch chi tiêu hi n hành. B Tài chính có trách nhi m tr n cho phía nư c ngoài khi n h n (bao g m c g c và lãi). 3- B K ho ch và u tư ( ư c giao là Ch Chương trình) có trách nhi m chính trong vi c l p k ho ch s d ng v n Tín d ng Chuyên ngành cho các d án b trí v n i ng (có tham kh o tiêu chuNn c a JBIC); so n th o các văn b n hư ng d n các cơ quan qu n lý a phương v công tác k ho ch hoá và i u hành th c hi n các d án a phương. Ch Chương trình thành l p Ban Qu n lý chương trình chuyên trách i u hành và giám sát vi c th c hi n chương trình.
 2. 4- Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam (Vietcombank) ư c B Tài chính u nhi m th c hi n các nghi p v thanh toán i ngo i, có trách nhi m ký tho ư c Ngân hàng v i phía nư c ngoài trên cơ s c a Hi p nh vay v n JBIC. 5- UBND t nh, thành ph và các cơ quan qu n lý nhà nư c t i a phương có trách nhi m t ch c qu n lý vi c s d ng v n úng ch c năng c a mình theo hư ng d n c a Ch trương trình và B Tài chính, phù h p Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8- 7-1999 c a Chính ph và cam k t trong Hi p nh tín d ng ã ký v i JBIC. II- N I DUNG C TH : 1- Ph n v n vay c a JBIC: chi m t 75% n 85% giá tr công trình cho các n i dung sau: - Ph n phân b thuê tư v n nư c ngoài. - Ph n phân b nh p v t tư hàng hoá, thi t b trong và ngoài nư c cho các công trình. - Ph n phân b thanh toán cho kh i lư ng thi công xây d ng công trình, th c hi n chương trình d án trong nư c. - Phí rút v n vay JBIC theo t l 0,1% trên s ti n rút v n do JBIC ghi n kho n vay ngay khi rút v n. 2- V n i ng trong nư c: V n i ng trong nư c có th s d ng ngu n v n ngân sách a phương, ho c huy ng t các ngu n khác, b o m cân i ti n th c hi n v n nư c ngoài trong m i th i kỳ k ho ch v a d án. M c v n này ph i b trí kho ng 15-25% giá tr công trình thanh toán cho: - Chi phí trong nư c tr cho Ngư i nh p khNu: phí u thác nh p khNu, thu nh p khNu hàng hoá, thu giá tr gia tăng (n u có), chi phí ti p nh n, cung ng, v n chuy n hàng hoá t c ng n công trình ( i v i d án c n nh p khNu hàng hoá). - Chi phí n bù gi i phóng m t b ng, thăm dò kh o sát thi t k xây d ng d án và phí qu n lý ( i v i quá trình thi công d án). - Phí d ch v ngân hàng trong nư c. - Phí b o hi m công trình. - Thanh toán ti n gi l i ch thanh toán sau th i gian b o hành, ch quy t toán. Các a phương ph i t m b o ngu n v n i ng trong nư c. V n i ng ph i ư c t ng h p trong chi cân i ngân sách a phương hàng năm. Nguyên t c b trí v n i ng th c hi n như thông tư liên t ch s 06/1998/TTLT-BKH-BTC v cơ ch qu n lý v n i ng cho các chương trình d án s d ng v n ODA.
 3. 3- Ký k t và thông qua h p ng: Vi c ký k t và thông qua h p ng ư c th c hi n theo quy nh dư i ây: 3.1- i v i h p ng thuê tư v n và h p ng mua s m hàng hoá, v t tư thi t b nh p khNu: - Ch Chương trình ch trì ti n hành t ch c u th u và àm phán h p ng thuê tư v n, h p ng mua s m hàng hoá, v t tư thi t b cho chương trình ho c công trình v i các nhà cung ng hàng hoá, d ch v h p l theo quy nh c a Hi p nh. - Ch Chương trình l a ch n các ơn v u thác giao d ch, ký k t h p ng nh p khNu hàng hoá, làm các th t c ti p nh n và giao hàng n chân công trình (sau ây g i là Nhà nh p khNu). Ch Chương trình tr c ti p ký k t h p ng thuê tư v n nư c ngoài cho c Chương trình. - Sau khi ký h p ng, Ngư i ký h p ng làm hai b n sao H p ng ã ký, m t b n g i cho JBIC và m t b n g i cho B Tài chính làm th t c thông qua h p ng. - Sau khi nh n ư c Thông báo ch p thu n h p ng c a JBIC, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) s xem xét thông qua h p ng và thông báo cho Ch Chương trình và Nhà nh p khNu bi t ti n hành th c hi n H p ng, ng th i thông báo cho Vietcombank làm th t c i ngo i thanh toán cho Nhà cung c p hàng hoá ho c Nhà th u nư c ngoài (n u có). 3.2- i v i h p ng cho ph n kh i lư ng thi công xây d ng, th c hi n chương trình d án do nhà th u trong nư c th c hi n: - Sau khi ư c giao k ho ch v n JBIC, các ch u tư ti n hành u th u theo qui nh hi n hành và ký h p ng v i các nhà th u. - Trư ng h p c bi t không u th u, cơ quan ch qu n u tư ph i có quy t nh ch nh th u theo qui nh hi n hành và giao cho ch u tư ký h p ng v i nhà th u. -H p ng c n qui nh ph n giá tr ư c tài tr b i v n vay JBIC. - Các h p ng ph i ư c cơ quan ch qu n u tư phê duy t và g i cho S K ho ch u tư (KH T) là cơ quan ư c Ch Chương trình u quy n t ch c, qu n lý i u hành các d án s d ng v n JBIC t i a phương làm th t c thông qua h p ng ư c s d ng v n vay JBIC. - Các h p ng có tr giá dư i 30 t ng (tương ương 0,3 t Yên) ư c S KH T xem xét và ưa vào danh m c g i cho Ch Chương trình là ã ư c thông qua. Ch Chương trình ph i g i các danh m c h p ng này cho JBIC và B Tài chính ph i h p th c hi n. - Các h p ng có tr giá vư t quá 30 t ng (ho c tương ương 0,3 t Yên) thì h p ng ph i ư c cơ quan ch qu n u tư phê duy t và ph i g i B Tài chính và JBIC làm th t c thông qua h p ng ư c s d ng v n vay JBIC.
 4. 4- Phương th c rút v n: - i v i h p ng tư v n, mua s m thi t b nư c ngoài: Ph n chi b ng ngo i t trong h p ng ư c áp d ng hình th c rút v n Thư cam k t ho c Tài kho n c bi t (TK B) thanh toán. Ph n chi b ng n i t (VND) ư c áp d ng hình th c rút v n Chuy n ti n ho c Hoàn tr thanh toán. - i v i các H p ng ký k t th c hi n vi c mua s m thi t b trong nư c, thi công xây d ng trong nư c s áp d ng hình th c rút v n TK B thanh toán theo qui trình qui nh t i m c III dư i ây. - Theo s u nhi m c a B Tài chính, Vietcombank m TK B b ng ti n Yên và tài kho n lãi c a tài kho n c bi t t i Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi do B Tài chính (V Tài chính i ngo i - TC N) làm ch tài kho n. B Tài chính (V TC N) làm th t c rút v n l n u tiên và rút v n b sung vào TK B nói trên theo quy nh c a Hi p nh. Kỳ rút v n u tiên không c n ch ng t kèm theo. - Trong nư c, B Tài chính ngh Vietcombank m các tài kho n chuyên dùng i ng v i TK B và Tài kho n lãi c a TK B ng tên B Tài chính (V Tài chính i ngo i) theo dõi và h ch toán s ti n ã rút v n và s ti n lãi phát sinh trên TK B cũng như vi c tr n sau này. III- QUI TRÌNH THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ TH U TRONG NƯ C 1- i tư ng ư c thanh toán: - Các công trình (sau ây g i là d án) ư c thanh toán t Chương trình Tín d ng chuyên ngành là các công trình n m trong k ho ch s d ng v n JBIC hàng năm do B K ho ch và u tư phân b và thông báo n các a phương. - Nhà th u h p l là các nhà th u có trong quy t nh trúng th u d án ho c ư c ch nh th u th c hi n d án phù h p v i qui nh hi n hành (sau ây g i là nhà th u). 2- H sơ ngh thanh toán và yêu c u i v i b h sơ: Các ch u tư khi ngh thanh toán c n chuNn b h sơ thanh toán g m: - Toàn b h sơ ngh thanh toán v n JBIC ư c l p theo th t c thanh toán xây d ng cơ b n trong nư c hi n hành. - H p ng ký gi a Ch u tư và Nhà th u (sao t b n g c) ã ư c thông qua v vi c s d ng v n JBIC. - Gi y ngh thanh toán c a Nhà th u theo m u (2 b n g c) ư c Ch u tư ch p thu n. - B n kê s ti n ã ư c thanh toán theo h p ng (trư ng h p 1 h p ng ư c thanh toán thành nhi u t).
 5. - B n thNm nh kh i lư ng XDCB hoàn thành c a cơ quan tr c ti p qu n lý c p v n u tư (vi t t t: CQQL T), trong ó ghi rõ s ti n ngh thanh toán b ng v n JBIC (2 b n g c). 3- Qui trình thanh toán và rút v n b sung: a) Trư ng h p thanh toán t m ng: Nhà th u ư c thanh toán t m ng theo m c qui nh trong Ngh nh s 52/1999/N /CP ngày 8-7-1999 c a Chính ph v i i u ki n i u kho n t m ng ph i ư c qui nh c th trong H p ng và trong h sơ ngh thanh toán ph i có thêm Gi y b o lãnh ti n t m ng do m t ngân hàng thương m i c a Nhà nư c ho c ngân hàng liên doanh có uy tín c p (m u Gi y b o lãnh ính kèm). Qui trình thanh toán tương t m c (b) dư i ây. b) Trư ng h p thanh toán kh i lư ng hoàn thành: - Sau khi nhà th u hoàn thành kh i lư ng d án, ch u tư t p h p b ch ng t g i cơ quan tr c ti p qu n lý c p v n u tư a phương ki m tra xác nh kh i lư ng XDCB hoàn thành theo qui nh hi n hành v u tư XDCB. T ng s ti n ngh thanh toán ph i b ng tr giá kh i lư ng XDCB hoàn thành ã ư c thNm nh và n m trong s ti n ư c tài tr b ng v n JBIC qui nh trong h p ng. - Sau khi có k t qu thNm nh c a CQQL T, Ch u tư t p h p b h sơ (như qui nh t i m c 2 trên ây) g i Ch Chương trình. - Hai tu n/l n, Ch Chương trình t p h p và thNm tra các b h sơ h p l nh n ư c, i chi u v i k ho ch v n ã phân b và danh m c h p ng do S KH T l p g i B Tài chính (V TC N). Ch ng t g i B Tài chính g m 1 Gi y ngh thanh toán c a nhà th u (b n g c), b n kê s ti n ã ư c thanh toán (n u có), 1 b n thNm nh kh i lư ng XDCB hoàn thành (b n g c), b n t ng h p các ngh thanh toán (b n g c) do Giám c Ban qu n lý d án t t i B K ho ch và u tư ký. - Trong vòng 7 ngày sau khi nh n ư c y h sơ t Ch Chương trình, B Tài chính căn c vào s dư trong TK B, ngh Vietcombank trong vòng 3 ngày chuy n ti n cho các nhà th u theo s tài kho n do nhà th u ch nh trong Gi y ngh thanh toán. Sau khi chuy n ti n, Vietcombank g i B Tài chính các Gi y báo chuy n ti n kèm theo ch ng t chuy n ti n c a ngân hàng cho t ng nhà th u B Tài chính làm th t c rút v n b sung vào TK B. c) Vi c c p t m ng khác (khi ã có kh i lư ng hoàn thành nhưng chưa ư c thanh toán t ngu n v n JBIC) ư c th c hi n t ngu n v n c a a phương. Khi l p h sơ ngh thanh toán, nhà th u ngh chuy n ti n vào s tài kho n c a ngân sách a phương kèm theo Gi y xác nh n ã nh n ti n và b n sao ch ng t thanh toán c a l n c p t m ng ó hoàn tr v n ã ư c t m ng cho ngân sách a phương. IV- CÁC LO I PHÍ PHÁT SINH 1- Phí ngân hàng: G m:
 6. - Phí d ch v thanh toán trong nư c: Vietcombank thu phí theo bi u phí d ch v dành cho các Chương trình d án c a JBIC do T ng giám c Ngân hàng Ngo i thương quy nh. - Phí d ch v thanh toán i ngo i: thanh toán theo s ti n th c t mà ngân hàng nư c ngoài yêu c u. Vi c thu phí c th ư c ti n hành như sau: - i v i phí chuy n ti n khi tr n nư c ngoài: Vietcombank ư c t ng ghi n tài kho n ti n g i c a Ngân sách Nhà nư c (m t i Vietcombank). - i v i phí liên quan n vi c m và thanh toán L/c nh p khNu hàng hoá, d ch v tư v n: Vietcombank thu phí t ngư i u thác nh p khNu ho c t Tài kho n lãi trên TK B trong trư ng h p ngư i m L/c là Ch Chương trình. Trư ng h p tài kho n lãi không thanh toán phí, Vietcombank thông báo cho B Tài chính tìm ngu n thanh toán phí. - i v i chuy n ti n cho nhà th u thi công trong nư c: Phí ngân hàng ư c trích t s ti n thanh toán cho nhà th u. Tuỳ thu c vào h p ng ký v i Ch u tư, Nhà th u có th ch u phí này ho c căn c vào gi y báo v phí c a Vietcombank yêu c u Ch u tư thanh toán l i t ngu n v n i ng. 2- Phí c a các Nhà Nh p kh u: - Nhà nh p khNu do Ch Chương trình l a ch n có nhi m v àm phán ký k t H p ng mua hàng v i Công ty nư c ngoài trúng th u, th c hi n m i th t c nh p khNu hàng hoá v i s giám sát c a Ch Chương trình, ư c hư ng phí u thác nh p khNu, phí cung ng theo tho thu n v i Ch Chương trình và quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Các phí này Nhà nh p khNu thu t các ơn v nh n hàng và ư c tính vào v n i ng c a công trình. V- H CH TOÁN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1- V n vay JBIC dùng c p phát cho các d án a phương u ph i ư c h ch toán y k p th i vào Ngân sách Nhà nư c. Nguyên t c h ch toán qua ngân sách là ghi thu Ngân sách Trung ương, ghi chi b sung có m c tiêu cho Ngân sách a phương (NS P). Vi c h ch toán qua ngân sách ư c th c hi n c th như sau: 1.1- Phân b chi phí thuê tư v n và phí rút v n: Sau khi k t thúc quá trình rút v n c a m i Hi p nh, trong vòng 1 tháng, Ch Chương trình t ng h p phí tư v n và phí tư v n phân b cho các a phương theo t l phân b s d ng v n JBIC cho t ng công trình a phương, th ng nh t v i S KH T và có văn b n chính th c ngh B Tài chính làm th t c ghi thu ghi chi ngân sách. 1.2- i v i tr giá hàng hoá nh p kh u: - Sau khi k t thúc rút v n i v i m i h p ng mua s m, Ch Chương trình ph i h p Nhà nh p khNu, Nhà cung ng phân b tr giá hàng nh p khNu tương ng cho t ng
 7. công trình các a phương, th ng nh t v i S KH T và có văn b n chính th c ngh B Tài chính làm th t c ghi thu ghi chi ngân sách. - Trư ng h p có s chênh l ch gi a k ho ch ư c phân ph i v i s hàng th c nh n (bao g m c hao h t nh m c), các a phương làm vi c v i các ơn v ư c u quy n cung ng hàng hoá xác nh n s chênh l ch này và báo cáo Ch Chương trình x lý theo nguyên t c hao h t khâu thu c trách nhi m c a cơ quan nào thì cơ quan ó ph i ch u, c th như sau: + Hao h t ngoài nh m c ư c xác nh trong quá trình nh p khNu thì nhà nh p khNu ph i ch u. + Hao h t ngoài nh m c trong quá trình cung ng thì ơn v ư c u quy n cung ng ph i ch u. + Hao h t ngoài nh m c do a phương ch m tr , trì hoãn trong khâu ti p nh n hàng hoá thì a phương ph i ch u. Các bư c h ch toán m c 1.1 và 1.2: S KH T thông báo s li u ã ư c th ng nh t v i Ch Chương trình cho S Tài chính ph i h p theo dõi. Nh n ư c văn b n chính th c c a B KH T, B Tài chính ghi thu vay n JBIC, ghi chi b sung có m c tiêu cho NS P; S Tài chính ghi thu ngân sách t ngu n c p trên và ghi chi t m ng cho CQQL T; CQQL T ghi thu ngu n ngân sách c p và ghi chi cho d án, công trình. Tr giá ghi thu ghi chi c a Ngân sách b ng tr giá ngo i t (JPY) nhân v i t giá do Vietcombank công b vào th i i m chuy n ti n ( i v i vi c thanh toán cho nhà th u trong nư c) ho c t giá h ch toán do B Tài chính qui nh t i th i i m h ch toán ( i v i ph n phí tư v n, phí rút v n, hàng hoá nh p khNu). Các lo i ch ng t th ng nh t h ch toán ngân sách theo qui nh chung c a B Tài chính. 1.3- i v i ph n thi công xây d ng, th c hi n chương trình d án thanh toán cho nhà th u trong nư c b ng VND: - Trong vòng 7 ngày sau khi nh n ư c thông báo v vi c chuy n ti n c a NHNT, B Tài chính làm th t c ghi thu v n vay JBIC ghi chi b sung có m c tiêu c a ngân sách trung ương cho NS P, trong ó nêu rõ s ti n ã thanh toán cho t ng d án. - S Tài chính - V t giá ghi thu ngân sách t ngu n c p trên, ghi chi t m ng cho CQQL T; CQQL T ghi thu ngu n ngân sách c p, ghi chi c p phát v n cho công trình. Ch ng t làm cơ s ghi chi là theo L nh chi c a V Ngân sách B Tài chính, kèm theo Thông tri c a V TC N có s ti n thanh toán cho t ng d án. VI- TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN 1- Ch Chương trình:
 8. - Có trách nhi m hư ng d n các cơ quan qu n lý a phương l p các ch ng t theo m u quy nh c a JBIC i v i t ng phương th c rút v n. - Nh n và thNm tra h sơ thanh toán c a Ch u tư, i chi u v i k ho ch v n JBIC và h p ng, 2 tu n 1 l n t p h p g i B Tài chính ngh thanh toán. Trư ng h p không ch p nh n b h sơ, Ch Chương trình có trách nhi m liên h v i ch d án hoàn ch nh b h sơ. - L a ch n Nhà nh p khNu, cung ng; Phân b tr giá hàng nh p khNu, phí rút v n, phí tư v n cho các a phương. - Có trách nhi m ch trì cùng v i tư v n, B Tài chính t ch c ki m tra, giám sát, ki m toán d án. - Có trách nhi m t ng h p báo cáo ti n th c hi n chương trình v i Chính ph , B Tài chính, nhà tài tr . 2- B Tài chính: - Làm th t c ch p nh n thanh toán sau khi nh n ư c h sơ theo qui nh. Trư ng h p không ch p nh n thanh toán, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có trách nhi m thông báo ngay cho Ch Chương trình. - Làm th t c ghi thu ghi chi S Tài chính V t giá (S TCVG) có th h ch toán vào NS P. - Ti n hành rút v n b sung k p th i vào TK B. 3- Cơ quan tr c ti p qu n lý c p v n u tư a phương: - ThNm nh kh i lư ng XDCB hoàn thành c a d án theo qui nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng cơ b n, trong ó xác nh rõ s ti n ư c tài tr b ng v n JBIC làm cơ s cho B Tài chính thanh toán cho các nhà th u. - Thông báo ti n kh i lư ng công trình hoàn thành ã thNm nh v i S TCVG ph i h p qu n lý. 4- S K ho ch u tư các t nh, thành ph : - Là u m i qu n lý các d án th c hi n a phương ch u trách nhi m t ng h p t khâu l p k ho ch, th c hi n, báo cáo v i Ch Chương trình. Thư ng xuyên ph i h p và thông báo cho S TCVG các thông tin liên quan n d án a phương. - Có trách nhi m th c hi n các nhi m v do Ch Chương trình u quy n trong vi c xây d ng k ho ch v n JBIC tham chi u tiêu chuNn c a JBIC và cùng v i S TCVG b trí v n i ng cho các d án t i a phương. - Có trách nhi m l p danh m c các h p ng, ph l c h p ng ư c tài tr b ng v n JBIC ã ư c cơ quan ch qu n u tư phê duy t g i Ch Chương trình theo m u ( ính kèm).
 9. 5- S Tài chính V t giá các t nh, thành ph : - Th c hi n ghi thu ghi chi NS P sau khi nh n ư c ch ng t ghi thu ghi chi ngân sách c a B Tài chính. - Th c hi n c p phát v n i ng k p th i, phù h p v i ti n gi i ngân v n nư c ngoài. 6- Vietcombank: - Th c hi n thanh toán theo các phương th c rút v n qui nh t i các Hi p nh vay JBIC theo yêu c u c a B Tài chính và g i các lo i gi y báo phù h p v i t ng hình th c thanh toán cho B Tài chính và Ch Chương trình. - Theo dõi và thông báo cho B Tài chính s dư TK B sau m i l n thanh toán và rút v n vào TK B. 7- Ch u tư: - Có trách nhi m l p nghiên c u kh thi, thi t k k thu t, ... theo th t c u tư XDCB và t ch c u th u ho c ch nh th u theo qui nh hi n hành. - Có trách nhi m ký k t h p ng v i ơn v trúng th u ho c ch nh th u, trong ó qui nh rõ s ti n ư c tài tr b ng v n JBIC. Có trách nhi m ki m tra ho c giao cho cơ quan giám sát ki m tra ch t lư ng công trình phù h p v i thi t k k thu t và xác nh n vào ơn ngh thanh toán c a nhà th u. - Báo cáo ti n rút v n b ng hi n v t, ti n t ngu n v n vay JBIC cho các cơ quan qu n lý liên quan. - B trí hoàn tr các chi phí thu c ngu n v n i ng trong nư c. - Theo dõi ti n hoàn thành d án, căn c vào thông báo thanh toán cho nhà th u c a B Tài chính ti n hành thanh quy t toán h p ng v i nhà th u. - Th c hi n quy t toán công trình và h ng m c công trình theo qui nh v quy t toán v n XDCB hi n hành. 8- Nhà th u: - Có trách nhi m th c hi n h p ng kh i lư ng, ch t lư ng và ti n . - Có trách nhi m n p thu , b o hành, hoàn tr ti n v n ng trư c ... theo qui nh và theo h p ng v i Ch u tư. - Có trách nhi m thanh quy t toán, nghi m thu, bàn giao, b o hành d án hoàn thành v i Ch u tư. VII- CÔNG TÁC KI M TRA, BÁO CÁO, QUY T TOÁN:
 10. 1- Hàng năm U ban Nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và Ch Chương trình báo cáo cho B Tài chính, B K ho ch và u tư v ti n th c hi n Chương trình, tình hình nh n và s d ng v n vay. 2- Ch Chương trình ch trì ph i h p v i B Tài chính t ch c ki m tra nh kỳ và t xu t tình hình qu n lý và s d ng v n vay c a các a phương. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n vay không úng v i quy nh thì s thu h i s v n ã chuy n ho c t m ng ng chuy n v n có bi n pháp x lý thích h p. 3- Ch Chương trình ph i h p v i Ch u tư, S K ho ch u tư, S Tài chính - V t giá, Cơ quan qu n lý u tư a phương ti n hành nghi m thu và quy t toán công trình ã hoàn thành, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph và ng g i B Tài chính. Ph i h p v i oàn ánh giá d án c a JBIC thNm nh l i vi c th c hi n chương trình sau khi k t thúc th i kỳ rút v n c a Hi p nh. 4- Ch Chương trình ch u trách nhi m chính trong vi c cung c p thông tin, s li u cho các oàn ki m tra, thanh tra, ki m toán c a JBIC và Chính ph Vi t nam. VIII- HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 89 TC/TC N ngày 18/12/1997 c a B Tài chính. Nh ng n i dung không ư c nêu trong văn b n này ư c áp d ng theo Thông tư 95 TC/ T ngày 14/11/1994 và Thông tư 18 TC/ TPT ngày 12/03/1996 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan ph n ánh v B Tài chính có bi n pháp x lý thích h p. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) M u Gi y ngh thanh toán C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc , ngày tháng năm GI Y NGHN THANH TOÁN L n th : Tên d án:
 11. Kính g i: - CH U TƯ (Nêu rõ tên cơ quan ch u tư trong quy t nh u tư) - CƠ QUAN TR C TI P QU N LÝ C P V N U TƯ T NH... Công ty (nêu rõ tên nhà th u trong h p ng) trình b n ngh thanh toán v i n i dung như sau: 1- ơn v chúng tôi ã th c hi n h p ng s XXX ngày ... tháng... năm ... 2- Văn b n phê duy t h p ng s ... ngày ... c a ...(JBIC ho c cơ quan ch qu n u tư) 3- Công vi c ã hoàn thành: Nêu rõ tên d án, kh i lư ng, h ng m c công vi c ã hoàn thành 4- Thu c ngu n v n vay JBIC k ho ch năm ... 5- S ti n lu k ã thanh toán (n u có) 6- S ti n ngh thanh toán ngu n v n JBIC cho t này: (B ng ch : ) 7- S tài kho n th hư ng: Ghi rõ tên ơn v th hư ng, s tài kho n, tên ngân hàng, a ch ngân hàng. CH P NH N THANH TOÁN C A CH U TÊN NHÀ TH U TƯ Giám c Ký tên, óng d u * Lưu ý: Gi y ngh thanh toán c n ư c ánh máy rõ ràng, y , không vi t tay, không tNy xoá M u danh m c h p ng U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH c l p - T do - H nh phúc S K HO CH VÀ U , ngày tháng năm TƯ S : DANH M C H P NG CÁC D ÁN S D NG V N JBIC Năm k ho ch: Kính g i: B K HO CH VÀ U TƯ B TÀI CHÍNH
 12. Th c hi n Thông tư s ngày c a B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý v n vay JBIC thu c Chương trình Tín d ng chuyên ngành Th c hi n Thông tư s ngày c a B K ho ch và u tư hư ng d n vi c l p k ho ch s d ng v n vay JBIC cho Chương trình Tín d ng chuyên ngành S K ho ch và u tư t nh ... thông báo danh m c các h p ng thu c các d án s d ng v n vay JBIC c a t nh ..., k ho ch năm .... như sau: STT Tên d án Tên cơ Tên S , ngày H p ng quan ch Nhà c aH p u tư th u ng (Bên A) (Bên B) ho c ph l c T ng giá Giá tr h p tr h p ng ư c tài ng tr b ng v n JBIC S K ho ch và u tư xác nh n các h p ng nói trên ã ư c ký k t b i cơ quan ch u tư có thNm quy n theo quy t nh u tư v i nhà th u h p l ; ã ư c cơ quan ch qu n u tư phê duy t và có t l giá tr h p ng ư c tài tr b ng v n JBIC chi m t 75-85% t ng giá tr công trình. S K ho ch và u tư trân tr ng thông báo. Nơi nh n: GIÁM C S KH T - Như trên Ký tên, óng d u - C c TPT - S Tài chính VG - Lưu VT M u Gi y b o lãnh ti n t m ng NGÂN HÀNG .... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM a ch : c l p - T do - H nh phúc S i n tho i: ......., ngày ........ tháng .......năm ..... S fax GI Y B O LÃNH TI N T M NG S : Kính g i: TÊN CH U TƯ
 13. Theo h p ng s .... ký ngày .... gi a Ch u tư là (ghi rõ tên, a ch ) s thanh toán cho Nhà th u là (ghi rõ tên, a ch ) m t kho n ti n t m ng là ..x... VND (b ng ch :...). Chúng tôi là ngân hàng (ghi rõ tên ngân hàng ho c chi nhánh ngân hàng) sau khi xem xét, ch p nh n c p cho Ch u tư (ghi rõ tên) Gi y b o lãnh này v i giá tr là .x.. VND : 1- Trong th i gian có hi u l c c a Gi y này, Ch u tư có th yêu c u chúng tôi thanh toán s ti n ghi trong gi y này n u Nhà th u không th c hi n ư c các nghĩa v ã qui nh trong h p ng nói trên. 2- Gi y b o lãnh này s h t hi u l c khi kho n thanh toán cu i cùng theo h p ng nói trên ư c tr cho Nhà th u ho c vào ngày tháng năm (do Ch u tư và Nhà th u tho thu n). M i ngh thanh toán theo Gi y b o lãnh này ph i ư c th c hi n không mu n hơn ngày nói trên. N u quá th i h n, gi y b o lãnh s không còn giá tr . 3- Gi y b o lãnh có th ư c gia h n theo ngh c a Ch u tư và Nhà th u. Trân tr ng kính chào Giám c ngân hàng (ký tên, óng d u) Lưu ý: - Gi y B o lãnh ph i ư c hoàn tr l i cho Ngân hàng hu trư c ho c vào ngày h t h n. - Gi y b o lãnh ư c Ngân hàng c p ra theo ngh c a Nhà th u.
Đồng bộ tài khoản