Thông tư 13/2000/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
66
lượt xem
2
download

Thông tư 13/2000/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 13/2000/TT-BYT về việc hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế theo danh mục quản lý chuyên ngành năm 2000 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/2000/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2000/TT-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B Y T S 13/2000/TT-BYT NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2000 HƯ NG D N VI C XU T, NH P KH U TRANG THI T BN Y T THEO DANH M C QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH NĂM 2000 Th c hi n Quy t nh s 242/1999/Q -TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v ièu hành xu t nh p khNu hàng hoá năm 2000; Quy t nh c a B trư ng B Thương m i s 0088/2000/Q -BTM ngày 18/01/2000 ban hành danh m c chi ti t hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n, hàng hoá d ch v h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n, sau khi có s tho thu n c a B Thương m i, t i Công văn s 1928/TM-XNK ngày 18/5/2000. B Y t hư ng d n vi c xu t nh p khNu trang thi t b y t như sau: I- ƠN VN Ư C PHÉP KINH DOANH XU T, NH P KH U TRANG THI T BN Y T : 1.1. Các doanh nghi p s n xu t kinh doanh thu c các thành ph n kinh t thành l p theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, i u ki n s n xu t, kinh doanh trang thi t b y t (TTBYT), ã ư c h i quan c p mã s doanh nghi p xu t nh p khNu, ư c phép xu t khNu, nh p khNu trang thi t b y t . 1.2. Các doanh nghi p s n xu t dư c và trang thi t b y t có v n u tư nư c ngoài ư c xu t khNu, nh p khNu trang thi t b y t theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và quy nh t i Thông tư này. II- M T S QUY NNH TRONG VI C XU T, NH P KH U TRANG THI T BN Y T : 2.1. Xu t, nh p khNu u thác: Vi c xu t, nh p khNu u thác ph i th c hi n theo quy nh c a B Thương m i t i Văn b n s 3490/TM-XNK ngày 23/7/1999. 2.2. ơn hàng xu t, nh p khNu TTBYT ư c l p thành 03 b , trong ó 01 b g iH i quan, 01 b g i cho doanh nghi p và 01 b lưu. B g i H i quan s ư c g i tr c ti p n T ng c c H i quan. Trên ơn hàng có óng d u "B g i H i quan" , "B g i doanh nghi p", và ư c s d ng "B g i doanh nghi p" trình H i quan c a khNu khi nh n hàng.
  2. 2.3. Nhãn hàng hoá TTBYT ư c th c hi n theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 c a B Thương m i. III- TH T C VÀ TH M QUY N C P PHÉP XU T, NH P KH U TTBYT: ơn hàng nh p khNu TTBYT theo danh m c qu n lý chuyên ngành (Ph l c I) ư c g i B Y t (V trang thi t b và Công trình y t ) theo m u s 1. Khi l p ơn hàng, ơn v ph i n p kèm theo các tài li u sau: 3.1. Catalogue gi i thi u 3.2. Các thông s k thu t cơ b n 3.3. Gi y phép lưu hành và các ch ng ch ch t lư ng (ISO, FDA, EC...) c a cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i c p (b n chính ho c b n sao có công ch ng) 3.4. Gi y xác nh n tiêu chuNn c a cơ quan ki m chuNn Nhà nư c Vi t Nam iv i nh ng thi t b yêu c u chính xác và an toàn cao. IV- TH I H N GI I QUY T H SƠ: Sau 10 ngày k t ngày doanh nghi p n p h sơ h p l , B Y t s có văn b n tr l i và xác nh n ơn hàng, ho c nêu rõ lý do v i các trư ng h p không gi i quy t. V- X LÝ VI PH M: 5.1. V trang thi t b và Công trình y t , Thanh tra B Y t , ki m tra thanh tra và x lý vi ph m theo thNm quy n trên ph m vi c nư c v ho t ng xu t, nh p khNu TTBYT. 5.2. Thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( ư c g i chung là t nh) ki m tra thanh tra và x lý vi ph m theo thNm quy n v ho t ng xu t, nh p khNu TTBYT trên ph m vi lãnh th t nh. 5.3. Các doanh nghi p ho t ng xu t, nh p khNu TTBYT vi ph m các quy nh t i Thông tư này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. VI- I U KHO N THI HÀNH: 6.1. Thông tư này có hi u l c t ngày ký ban hành, các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Thông tư này u bãi b . 6.2. V Trang thi t b và Công trình y t , Thanh tra B Y t , S Y t các t nh, T ng công ty Thi t b y t Vi t Nam, các doanh nghi p xu t, nh p khNu TTBYT, các Công ty nư c ngoài có gi y phép ho t ng t i Vi t Nam trong lĩnh v c TTBYT ch u trách nhi m th c hi n quy nh t i Thông tư này.
  3. Lê Ng c Tr ng ( ã ký) PH L C 1 I. THI T BN CHU N OÁN HÌNH NH Y T : 1. Máy c t l p i n toán (CT Scanner) 2. Máy c ng hư ng t (MRI) 3. Máy ch p m ch 4. Máy X-quang chuNn oán hình nh các lo i 5. Máy siêu âm Doppler màu 6. Máy siêu âm en tr ng 7. Thi t b n i soi: -D d y - ư ng hô h p - i tràng - b ng - áy m t II- THI T BN THĂM DÒ CH C NĂNG: 8. Máy o chuy n hoá cơ b n 9. Máy i n cơ (MG) 10. Máy i n não (EEG) 11. Máy i n võng m c 12. Máy i n tim, máy i n tim g ng s c, máy o cung lư ng tim
  4. III. THI T BN H I S C C P C U VÀ THI T BN PHÒNG M : 13. Máy phá rung tim 14. Bàn m 15. Máy th 16. Máy gây mê 17. Máy hút 18. Máy Laser ph u thu t 19. Dao m i n 20. èn m 21. Các thi t b ph u thu t chuyên khoa (tim, não...) 22. Thi t b ch nh hình 23. Máy tim ph i nhân t o 24. Máy t o nh p tim 25. Monitor theo dõi b nh nhân IV. THI T BN PHÒNG THÍ NGHI M: 26. Máy xét nghi m sinh hoá 27. Máy xét nghi m huy t h c 28. Các lo i kính hi n vi ph u thu t và kính hi n vi nhãn khoa 29. Các thi t b chuyên dùng ph c v s n xu t và b o qu n vacxin, máu 30. Các lo i máy i n di V. THI T BN X TRN, V T LÝ TRN LI U VÀ PH C H I CH C NĂNG: 31. Máy gia t c tuy n tính 32. Máy Cobalt 33. Máy siêu âm i u tr 34. Máy X-quang i u tr
  5. 35. Máy phá s i ngoài cơ th 36. Máy th n nhân t o 37. Các thi t b v t lý tr li u: - T tr li u - i n tr li u - Nhi t tr li u - Sóng ng n tr li u - Thu tr li u VI. CÁC THI T BN CHUYÊN KHOA: S n: 39. Máy th sách tay 40. L ng p tr sơ sinh 41. Máy hút thai 42. B d ng c l y thai nhi 43. Bơm KARMAN 44. D ng c th phát hi n thai 45. Monitor tim thai Nhi: 46. Máy truy n d ch 47. B dây truy n máu, d ch (+ kim) M t: 48. Siêu âm m t 49. Máy m PHACO 50. Thu tinh th nhân t o 51. LASER nhãn khoa
  6. Tai Mũi H ng: 52. B ch c xoang hàm 53. B d ng c c t amydan 54. B d ng c c t polyp mũi Răng hàm m t: 55. B d ng c m xoang 56. Máy X-quang nha khoa 57. Thi t b làm hàm gi 58. B ph u thu t răng mi ng 59. Gh khám và i u tr răng t ng h p VII. CÁC LO I THI T BN KHÁC: 60. H th ng khí y t 61. H th ng ti t trùng 62. D ng c th phát hi n ma tuý, b nh truy n nhi m 63. Ô tô c u thương m i Các thi t b d ng c y t ngoài danh m c nêu trên trong ph l c 1 kèm theo Thông tư này, các doanh nghi p nêu t i i m 1.2 ư c xu t nh p khNu theo nhu c u không ph i xin xác nh n c a B Y t . M us 1 Tên doanh nghi p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : ƠN HÀNG TRANG THI T BN Y T THEO DANH M C QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH NH P KH U NĂM 2000 Kính g i: V trang thi t b - Công trình y t Doanh nghi p kính ng V TTB-CTYT xác nh n danh m c nh p khNu như sau: STT Tên thi t Tiêu chuNn Tính năng Hãng s n Công ty
  7. b k thu t s d ng xu t cung c p V TRANG THI T BN - CTYT ......, ngày.... tháng.... năm 2000 Giám c Xác nh n ơn hàng g m có...... trang (Doanh nghi p xin nh p khNu) và..... kho n, úng theo quy nh trong (ký tên, óng d u) công văn s .... /YT-TTB ngày.............. tháng.... năm 2000 c a V TTB-CTYT Hà N i, ngày.... tháng...... năm 2000 TL. B trư ng B Y t V Trư ng V TTB-CTYT Lê Ng c Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản