Thông tư 13-BYT/TT của Bộ Y Tế

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
44
lượt xem
3
download

Thông tư 13-BYT/TT của Bộ Y Tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13-BYT/TT về việc hướng dẫn xếp hạng các doanh nghiệp ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13-BYT/TT của Bộ Y Tế

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13-BYT/TT Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 1994 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 13-BYT/TT NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1994 HƯ NG D N X P H NG CÁC DOANH NGHI P NGÀNH Y T Thi hành Ngh nh s 26/CP ngày 26/3/1993 c a Chính ph quy nh t m th i v ch ti n lương trong các doanh nghi p. Căn c Thông tư s 21/L -TT ngày 17/6/'1993 c a Liên B Lao và Xã h i t i công văn s 2272/L TBXH-TL ngày 15 tháng 6 năm 1994 và B Tài chính t i công văn s 1360/TC -C TC ngày 08 tháng 6 năm 1994. B Y t hư ng d n tiêu chu n x p h ng các doanh nghi p thu c ngành Y t như sau: I- M C ÍCH YÊU C U M c ích yêu c u c a vi c x p h ng doanh nghi p. - Làm căn c x p lương ch c v i v i viên ch c lãnh o doanh nghi p. - Làm căn c xác nh m c ph c p ch c v i v i viên ch c gi ch c v Trư ng phòng, Phó phòng và tương ương. - Làm căn c giám c doanh nghi p s d ng h p lý i ngũ viên ch c chuyên môn, nghi p v cho phù h p v i h ng và b ng lương quy nh. II- I TƯ NG ÁP D NG Các doanh nghi p dư c, trang thi t b y t , xu t nh p khNu y t ư c c p có thNm quy n c a Nhà nư c quy t nh thành l p và ư c c p gi y phép ho t ng ho c ho t ng t m th i g m: + Doanh nghi p thành l p theo Ngh nh 388/H BT ngày 20 tháng 11 năm 1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v ban hành Quy ch thành l p và gi i th doanh nghi p Nhà nư c. + Các ơn v ăng ký thành l p doanh nghi p theo Ngh nh 388/H BT ư c B ch qu n ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ngh Th tư ng Chính ph xét duy t nhưng chưa ư c thông báo quy t nh c a Chính ph . III- NGUYÊN T C X P H NG
 2. 1. Vi c x p h ng các doanh nghi p ngành Y t ư c xác nh theo 2 nhóm ch tiêu chính là: ph c t p c a qu n lý và hi u qu s n xu t kinh doanh i v i t ng lo i hình doanh nghi p có quy nh c th t i các ph l c ban hành kèm theo Thông tư này. 2. H ng c a doanh nghi p ư c chia làm 4 h ng t h ng I n h ng IV. Các ơn v tr c thu c doanh nghi p n u c n thi t ph i x p h ng thì th c hi n theo quy nh t i m c II Thông tư 28/LB-TT ngày 2/12/1993 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính. 3. Th i h n xem xét l i h ng doanh nghi p là 3 năm. IV- TIÊU CHU N X P H NG A. TIÊU CHU N X P H NG DOANH NGHI P Ư C QUY NNH NHƯ SAU: 1. ph c t p qu n lý. a. V n s n xu t kinh doanh: G m 2 ch tiêu. + T ng s v n theo quy t toán năm trư c sát v i năm ngh x p h ng bao g m: V n Nhà nư c c p và v n doanh nghi p t b sung. + T tr ng v n tham gia vào quá trình s n xu t kinh doanh ư c tính theo công th c: S v n tham gia vào s n xu t kinh doanh x 100 T ng s v n (ngân sách + b sung) b. Trình công ngh : Căn c vào c i m s n xu t kinh doanh c a t ng lo i doanh nghi p ngành y t . Ch tiêu này ư c ánh giá trên các m t sau: * i v i doanh nghi p s n xu t dư c. - ph c t p công ngh c a s n xu t. - Trình cơ khí hoá c a dây chuy n s n xu t. - Trang thi t b và trình ki m tra ch t lư ng s n phN m. * i v i doanh nghi p kinh doanh dư c: - Ch ng lo i và s lư ng m t hàng kinh doanh. - M ng lư i kinh doanh và i tư ng tư ng ph c v .
 3. * i v i doanh nghi p s n xu t thi t b y t . - Th công - Cơ khí -N at ng và t ng. * i v i doanh nghi p kinh doanh thi t b y t . - Ch ng lo i m t hàng kinh doanh. c. Tính ch t và i u ki n ho t ng ( i v i doanh nghi p Dư c) ph m vi ho t ng ( i v i doanh nghi p thi t b y t ) d. S lư ng lao ng tính theo s lao ng thư ng xuyên trong danh sách tr lương c a doanh nghi p (tr lao ng h p ng theo v , vi c). 2. Hi u qu s n xu t kinh doanh. ( i v i dư c và trang thi t b y t là hi u qu kinh t xã h i). a. Doanh thu ( i v i s n xu t), doanh s bán ( i v i kinh doanh) ư c ánh giá trên 2 m t). + T ng doanh thu doanh s bán. + T tr ng doanh thu là s n phN m m b o yêu c u ph c v phòng bênh, khám, ch a b nh, là s n phN m c thù c n khuy n khích bao g m các lo i sau ây: - Thu c xã h i, thu c ch ng d ch, thu c t i c n theo danh m c c a B Y t ( i v i doanh nghi p dư c). - Thi t b y t là s n phN m thi t y u ph c v dân s và k ho ch hoá gia ình, cho y t cơ s , cho các chuyên khoa: ngo i, s n, nhi, hoá ch t xét nghi m, hoá ch t phóng x , hoá ch t ch ng d ch ( i v i doanh nghi p thi t b y t ). - S n xu t nguyên li u hoá dư c, nguyên li u kháng sinh. - S n xu t và kinh doanh dư c li u, thu c y h c dân t c. i v i nh ng doanh nghi p th c hi n c 2 ch c năng s n xu t và kinh doanh lưu thông phân ph i thì l y 1 trong hai tiêu th c doanh thu ho c doanh s bán theo ch c năng ch y u, ch c năng còn l i ư c tính quy i theo h s quy nh. b. Th c hi n nghĩa v Nhà nư c (các kho n n p ngân sách) ư c ánh giá trên hai m t: + T ng s n p trong năm.
 4. + T l n p so v i t ng s v n. c. L i nhu n th c hi n: Là l i nhu n doanh nghi p thu ư c sau khi ã hoàn thành nghĩa v Nhà nư c (không k thu l i t c). d. T xu t l i nhu n ư c tính theo công th c: S v n tham gia vào s n xu t kinh doanh x 100 T ng s v n (ngân sách + b sung) B. TIÊU CHU N C TH X P H NG CÁC DOANH NGHI P Ư C QUY NNH T I B N PH L C BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ NÀY Ph l c s 1: Tiêu chuN n x p các doanh nghi p s n xu t dư c. Ph l c s 2: Tiêu chuN n x p h ng các doanh nghi p kinh doanh lưu thông phân ph i Dư c, xu t nh p khN u y t . Ph l c s 3: Tiêu chuN n x p h ng các doanh nghi p s n xu t thi t b y t . Ph l c s 4: Tiêu chuN n x p h ng các doanh nghi p kinh doanh lưu thông ph i h p thi t b y t . Các ch tiêu n u không t m c t i thi u quy nh trong các ph l c trên không ư c tính i m (0 i m). C. H S B SUNG: Xét tính ch t và i u ki n khó khăn c a vùng lãnh th , vì v y quy nh thêm h s b sung cho m t s doanh nghi p vùng như sau: + Doanh nghi p mi n núi, h i o sau khi tính i m theo các tiêu chuN n ư c công thêm: 6 i m. + Doanh nghi p vùng trung du sau khi tính i m theo các tiêu chuN n quy nh ư c công thêm: 3 i m. (Xác nh các t nh mi n núi, trung du th c hi n theo quy nh c a U ban dân t c và mi n núi). D. B NG I M X P H NG: H ng I II III IV Khung i m 95 - 100 70 - 94 55 - 69 30 - 54 V. T CH C TH C HI N:
 5. 1. Căn c tiêu chuN n x p h ng i v i t ng lo i hình doanh nghi p ư c quy nh t i Thông tư này, các B , a phương ti n hành x p h ng cho các doanh nghi p thu c quy n qu n lý theo phân c p sau: + Doanh nghi p h ng I: Các B , a phương l p h sơ g i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính và B Y t xem xét tho thu n, B ch qu n ho c a phương ra quy t nh x p h ng. + Doanh nghi p h ng II: Các B , a phương l p h sơ g i B Y t xem xét tho thu n, B ch qu n ho c a phương ra quy t nh x p h ng. + Doanh nghi p h ng III tr xu ng: Các B , a phương xem xét ra quy t nh x p h ng. H sơ ngh x p h ng g m: - Phân tích c i m tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong 3 năm g n nh t. - Quy t toán năm trư c c a doanh nghi p sát v i năm ngh x p h ng. - Báo cáo ánh giá ch m i m theo tiêu chuN n x p h ng c a doanh nghi p. - H ng doanh nghi p ngh . 2. Doanh nghi p không t i m chuN n x p h ng thì không ư c x p vào h ng. Ti n lương c a viên ch c lãnh o trong các doanh nghi p này ư c th c hi n theo hư ng d n t i i m 5 m c II Thông tư s 28-LB -TT ngày 2/12/19993 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính. 3. i v i các ơn v c p trên doanh nghi p không th c hi n x p h ng doanh nghi p. B ch qu n cùng v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i -Tài chính s xem xét t ng ơn v c th th ng nh t chuy n x p lương cho viên ch c qu n lý c a ơn v ó. VI- I U KHO N THI HÀNH - Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/4/1993. Các quy nh v x p h ng doanh nghi p ngành Y t trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . - Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các ngành a phương và các doanh nghi p tr c thu c B ph n ánh v B Y t nghiên c u gi i quy t. Lê Văn Truy n ( ã ký) PH L C S 1
 6. DOANH NGHI P S N XU T DƯ C TIÊU CHU N X P H NG Các ch tiêu S i m A. ph c t p qu n lý 45 1. V n s n xu t kinh doanh 20 a. T ng s v n (T ng) - 5 t tr lên 8 - T 2 t - dư i 5 t 6-7 - T 0,5 t - dư i 2 t 3-5 dư i 0,5 t 2 b. T tr ng v n tham gia s n xu t kinh doanh - T 80% tr lên 12 - T 70 - dư i 80% 9 - 11 - T 60 - dư i 70% 6-8 - T 50 - dư i 60% 2-5 2. Trình công ngh . a. ph c t p công ngh c a s n phN m + S n xu t a d ng các s n phN m bao g m: 15 - Tiêm, viên, m , nư c, c m, b t, chè... 5 ( i v i s n xu t dư c phN m và thu c y h c dân t c) - Chi t xu t, bán t ng h p, t ng h p h u cơ, vô cơ ( i v i s n xu t hoá dư c). + S n xu t các d ng s n phN m bao g m: - Viên, nư c, c m, b t, chè, cao ơn hoàn tán... 4 ( i v i s n xu t dư c phN m và thu c y h c dân t c) - Bán t ng h p, t ng h p vô cơ ( i v i s n xu t hoá dư c). + S n xu t m t s d ng thu c viên và m t s d ng bào ch thông thư ng 3 khác.
 7. + S n xu t m t s d ng bào ch như: Thu c nư c, thu c u ng, thu c dùng 2 ngoài thông thư ng. b. Trình cơ khí hoá. + Dây chuy n s n xu t dư c trang b máy móc ng b và có 80% các 5 ch ng s n xu t dư c cơ khí hoá. + Dây chuy n ư c trang b máy móc ng b và có 50% các ch ng s n 4 xu t ư c cơ khí hoá. + Dây chuy n s n xu t chưa ư c trang b máy móc ng b và có 30% 3 các ch ng s n xu t ư c cơ khí hoá. + Dây chuy n s n xu t ch có m t s thi t b nhưng không ng b các 2 ch ng s n xu t ch y u là th công. c. Trang thi t b và trình ki m tra ch t lư ng s n phN m + Có máy móc thi t b trong ó có máy quang ph t ngo i và kh 5 ki n, t ki m tra ư c ch t lư ng nguyên li u và s n phN m mà ơn v s n xu t k c tiêu chuN n v vi sinh v t. + Có máy móc thi t b , t ki m tra ư c ch t lư ng nguyên li u và s n phN m mà ơn v s n xu t. + Có máy móc thi t b t ki m tra ư c ch t lư ng c a s n phN m chính. 3 + Không máy móc thi t b ki m tra ư c ch t lư ng c a s n phN m 2 mà ch ki m tra ư c các ch tiêu v lý hoá ơn gi n. 3. Tính ch t và i u ki n ho t ng + Th c hi n c 2 ch c năng s n xu t và kinh doanh, cơ s phân tán. 6 + Th c hi n c 2 ch c năng s n xu t, kinh doanh nhưng cơ s t p trung. 5 + Th c hi n 1 ch c năng s n xu t ho c kinh doanh và cơ s phân tán. 4 + Th c hi n 1 ch c năng s n xu t ho c kinh doanh nhưng cơ s t p trung. 3 4. S lư ng lao ng + T 300 ngư i tr lên 4 + T 200 ngư i n dư i 300 ngư i 3 + T 100 ngư i n dư i 200 ngư i 2 + Dư i 100 ngư i. 1 B. Hi u qu s n xu t kinh doanh 55 1. Doanh thu 20 a. T ng doanh thu (t ng) - T 20 t tr lên 10
 8. - T 5 t - dư i 20 t 7-9 - T 0,5 t - dư i 5 t 3-6 dư i 0,5 t 2 b. T tr ng doanh thu là s n phN m, b o m yêu c u ph c v phòng ch a - b nh, là s n phN m c thù - T 70% tr lên. 10 - T 60 - dư i 70% 7-9 - T 50 - dư i 60% 4-6 - T 40 - dư i 50% 2-3 2. Th c hi n nghĩa v Nhà nư c a. T ng s n p (t ng) 10 - T 2 t tr lên 7-9 - T 0,5 n dư i 2 t 3-6 - T 0,05 - dư i 0,5 t 2 dư i 0,05 t b. T l n p so v i t ng s v n 10 - T 15% tr lên 7-9 - T 8 - dư i 15% 3-6 - T 1 - dư i 8% 2 - Dư i 1% 3. L i nhu n th c hi n (t ng) - T 1 t tr lên 6 - T 0,2 - dư i 1 t 4-5 - T 0,02 - dư i 0,2 t 2-3 - dư i 0,02 t 1 4. T xu t l i nhu n - T 15% tr lên 9 - T 8 - dư i 15% 6-8 - T 2 - dư i 8% 3-5 dư i 2% 2
 9. Ghi chú: Do m c ph c t p trong ho t ng c a doanh nghi p nên ư c tính h s quy i cho m t s tiêu chuN n như sau: 1. Doanh thu s n xu t bào ch dư c phN m h s 1 Doanh thu s n xu t nguyên li u hoá dư c h s 2,5 Doanh thu nuôi tr ng dư c li u h s 2,0 Doanh thu s n xu t thu c y h c dân t c h s 1,5 N u các doanh nghi p có s n phN m xu t khN u thì ph n doanh thu xu t khN u l i ư c nh n h s 1,2. 2. Trong doanh nghi p có th c hi n ch c năng kinh doanh thu c thì ph n doanh s bán c a s n phN m mua ngoài ư c tính theo h s : 4 tri u doanh s bán = 1 tri u doanh thu s n xu t. PH L C S 2 DOANH NGHI P KINH DOANH THU C VÀ XU T NH P KH U Y T TIÊU CHU N X P H NG Các ch tiêu S i m A. ph c t p qu n lý 45 1. V n s n xu t kinh doanh 20 a. T ng s v n (T ng) - 10 t tr lên 8 - T 5 t - dư i 10 t 6-7 - T 1 t - dư i 5 t 3-5 dư i 1 t 2 b. T tr ng v n tham gia kinh doanh - T 80% tr lên 12 - T 70 - dư i 80% 9 - 11 - T 60 - dư i 70% 6-8 - T 50 - dư i 60% 2-5 2. Trình công ngh . 15
 10. a. S lư ng và ch ng lo i m t hàng kinh doanh: - T 500 m t hàng tr lên 8 - T 300 - dư i 500 6-7 - T 200 - dư i 300 -5 - T 50 - dư i 200 3-4 b. M ng lư i kinh doanh và i tư ng ph c v : - R ng (c nư c) + a d ng 7 - Trung bình (vùng + a d ng) 5 - H p (t nh) + a d ng 3 3. Tính ch t và i u ki n ho t ng: + Th c hi n c 2 ch c năng s n xu t kinh doanh thu c, cơ s phân tán. 6 + Th c hi n c 2 ch c năng s n xu t và kinh doanh thu c nhưng cơ s t p trung. 5 + Th c hi n 1 ch c năng s n xu t ho c kinh doanh thu c và cơ s phân tán. 4 + Th c hi n 1 ch c năng s n xu t ho c kinh doanh thu c nhưng cơ s 3 t p trung. 4. S lư ng lao ng + T 300 ngư i tr lên 4 + T 200 ngư i n dư i 300 ngư i 3 + T 100 ngư i n dư i 200 ngư i 2 + Dư i 100 ngư i. 1 B. Hi u qu s n xu t kinh doanh 55 1. Doanh s bán 20 a. Doanh s (t ng) - T 80 t tr lên 10 - T 20 t - dư i 80 t 7-9 - T 2 t - dư i 20 t 3-6 - Dư i 2 t 2 b. T tr ng doanh s là s n phN m, b o m yêu c u ph c v phòng ch a b nh, là s n phN m c thù - T 70% tr lên. 10
 11. - T 60 - dư i 70% 7-9 - T 50 - dư i 60% 4-6 - T 40 - dư i 50% 2-3 2. Th c hi n nghĩa v Nhà nư c a. T ng s n p (t ng) 20 - T 3 t tr lên 10 -T 1 n dư i 3 t 7-9 - T 0,1 - dư i 1 t 3-6 dư i 0,1 t 2 b. T l n p so v i t ng s v n - T 15% tr lên 10 - T 8 - dư i 15% 7-9 - T 1 - dư i 8% 3-6 - Dư i 1% 2 3. L i nhu n th c hi n (t ng) - T 1 t tr lên 6 - T 0,2 - dư i 1 t 4-5 - T 0,02 - dư i 0,2 t 2-3 - Dư i 0,02 t 1 4. T xu t l i nhu n - T 15% tr lên 9 - T 8 - dư i 15% 6-8 - T 2 - dư i 8% 3-5 dư i 2% 2 Ghi chú: Do tính ch t ph c t p trong kinh doanh dư c li u, thu c y h c dân t c, thi t b y t nên ph n doanh s bán c a nh ng s n phN m này ư c tính h s quy i như sau: - Dư c li u: h s 2 - Thu c y h c dân t c: h s 1,5
 12. - Thi t b y t : h s 1,2 + Trong doanh nghi p có ph n s n xu t thu c thì doanh thu s n xu t ư c quy i ra doanh s bán theo h s : 1 tri u doanh thu s n xu t = 4 tri u doanh s bán + Doanh s xu t khN u u thác ch ư c tính trên phí u thác PH L C S 3 DOANH NGHI P S N XU T THI T BN Y T TIÊU CHU N X P H NG Các ch tiêu S i m A. ph c t p qu n lý 45 1. V n s n xu t kinh doanh 20 a. T ng s v n (T ng) - T 3,5 t tr lên 8 - T 1,5 t - dư i 3,5 t 6-7 - T 0,5 t - dư i 1,5 t 3-5 - T 0,5 t - dư i 0,5 t 2 b. T tr ng v n tham gia s n xu t kinh doanh - T 70% tr lên 12 - T 60 - dư i 70% 8 - 11 - T 50 - dư i 60% 4-7 - T 40 - dư i 50% 2-3 2. Trình công ngh . 15 - Bán t ng + t ng 15 - Cơ khí + bán t ng 8 - 14 - Cơ khí 5-7 - Th công 4 3. Ph m vi ho t ng - C nư c 6 - Trong vùng 5
 13. - Trong t nh 3 4. S lư ng lao ng 2 + T 500 ngư i tr lên 4 + T 200 ngư i n dư i 500 ngư i 3 + T 50 ngư i n dư i 200 ngư i 2 + Dư i 50 ngư i. 1 B. Hi u qu s n xu t kinh doanh 55 1. Doanh thu 20 a. T ng doanh thu (t ng) - T 6 t tr lên 10 - T 4 t - dư i 6 t 7-9 - T 2 t - dư i 4 t 4-6 dư i 2 t 3 b. T tr ng doanh thu là s n phN m, b o m yêu c u ph c v phòng ch a b nh, là s n phN m c thù - T 70% tr lên. 10 - T 60 - dư i 70% 7-9 - T 50 - dư i 60% 4-6 - T 40 - dư i 50% 2-3 2. Th c hi n nghĩa v Nhà nư c 20 a. T ng s n p (t ng) - T 0,3 t tr lên 10 - T 0,2 n dư i 0,3 t 7-9 - T 0,1 - dư i 0,2 t 4-6 dư i 0,1 t 3 b. T l n p so v i t ng s v n: - T 15% tr lên 10 - T 10 - dư i 15% 6-9 - T 5 - dư i 10% 3-5 - Dư i 5% 2
 14. 3. L i nhu n th c hi n (t ng) - T 0,2 t tr lên 6 - T 0,1 - dư i 0,2 t 4-5 - T 0,5 - dư i 0,1 t 2-3 - Dư i 0,05 t 1 4. T xu t l i nhu n: - T 10% tr lên 9 - T 5 - dư i 10% 6-8 - T 1 - dư i 5% 3-5 Dư i 1% 2 PH L C S 4 DOANH NGHI P KINH DOANH TRANG THI T BN Y T TIÊU CHU N X P H NG Các ch tiêu S i m A. ph c t p qu n lý 45 1. V n s n xu t kinh doanh 20 a. T ng s v n (T ng) - 4 t tr lên 8 - T 2,5 t - dư i 4 t 6-7 - T 1 t - dư i 2,5 t 3-5 - Dư i 1 t 2 b. T tr ng v n tham gia kinh doanh: - T 70% tr lên 12 - T 60 - dư i 70% 8 - 11 - T 50 - dư i 60% 4-7 - T 40 - dư i 50% 2-3 2. ph c t p: - Trên 1000 m t hàng 15 - T 700 n 1000 m t hàng 9 - 14
 15. - T 400 n dư i 700 m t hàng 6-8 - T 100 n dư i 400 m t hàng 4-5 3. Ph m vi ho t ng - C nư c 6 - Trong vùng 5 - Trong t nh 3 4. S lư ng lao ng + T 150 ngư i tr lên 4 + T 120 ngư i n dư i 150 ngư i 3 + T 90 ngư i n dư i 120 ngư i 2 Dư i 90 ngư i. 1 B. Hi u qu kinh doanh 55 1. Doanh thu 20 a. T ng doanh thu (t ng) - T 10 t tr lên 10 - T 7 t - dư i 10 t 7-9 - T 4 t - dư i 6 t 4-6 dư i 4 t 3 b. T tr ng doanh thu là s n phN m, b o m yêu c u ph c v là s n phN m c thù - T 70% tr lên. 10 - T 60 - dư i 70% 7-9 - T 50 - dư i 60% 4-6 - T 40 - dư i 50% 2-3 2. Th c hi n nghĩa v Nhà nư c 20 a. T ng s n p (t ng) - T 0,7 t tr lên 10 - T 0,4 n dư i 0,7 t 7-9 - T 0,2 - dư i 0,4 t 4-6 dư i 0,2 t 3
 16. b. T l n p so v i t ng s v n: - T 15% tr lên 10 - T 10 - dư i 15% 6-9 - T 5 - dư i 10% 3-5 - Dư i 5% 2 3. L i nhu n th c hi n (t ng) - T 0,6 t tr lên 6 - T 0,3 - dư i 0,6 t 4-5 - T 0,1 - dư i 0,3 t 2-3 - Dư i 0,1 t 1 4. T xu t l i nhu n: - T 10% tr lên 9 - T 5 - dư i 10% 6-8 - T 1 - dư i 5% 3-5 Dư i 1% 2 Ghi chú: 1. Trong doanh nghi p có s n phN m xu t khN u thì ph n doanh thu xu t khN u ư c nhân h s 1,2. 2. Trong doanh nghi p có th c hi n c 2 ch c năng s n xu t và kinh doanh thì tính quy i v ch tiêu theo t l : 4 tri u doanh s bán = 1 tri u doanh thu s n xu t.
Đồng bộ tài khoản