Thông tư 130/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: lythong

Thông tư 130/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nội dung Text: Thông tư 130/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
S : 130/2009/TT-BTC
Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 2009


THÔNG TƯ
Quy nh H th ng báo cáo tài chính và báo cáo k toán qu n
tr áp d ng trong Ch k toán ngân sách nhà nư c và ho t ng nghi p
v Kho b c Nhà nư c ban hành theo Quy t nh s 120/2008/Q -BTC
ngày 22/12/2008 c a B trư ng B Tài chínhCăn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn c Lu t K toán s 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph
quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính;
Căn c Quy t nh s 235/2003/Q -TTg ngày 13/11/2003 c a Th
tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c
Kho b c Nhà nư c tr c thu c B Tài chính;
B Tài chính quy nh H th ng báo cáo tài chính và báo cáo k toán
qu n tr áp d ng trong Ch k toán ngân sách nhà nư c và ho t ng nghi p
v Kho b c Nhà nư c như sau:
i u 1. V h th ng báo cáo tài chính và báo cáo k toán qu n tr :
Ban hành kèm theo Thông tư này H th ng báo cáo tài chính và báo cáo
k toán qu n tr áp d ng trong Ch k toán ngân sách nhà nư c và ho t ng
nghi p v Kho b c Nhà nư c ban hành theo Quy t nh s 120/2008/Q -BTC
ngày 22/12/2008 c a B trư ng B Tài chính.
Riêng báo cáo hoàn tr các kho n thu ngân sách nhà nư c, th c hi n theo
m u s 06/BCHT ban hành theo Thông tư s 128/2008/TT-BTC ngày
24/12/2008 c a B Tài chính.
i u 2. T ch c th c hi n:
Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký và ư c
th c hi n t năm ngân sách 2009, thay th H th ng báo cáo tài chính và báo
cáo k toán qu n tr quy nh t i Quy t nh s 14/2007/Q -BTC ngày
15/3/2007 c a B trư ng B Tài chính.
2
Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các cơ
quan, t ch c ph n ánh v B Tài chính gi i quy t k p th i.

Nơi nh n: KT.B TRƯ NG
- UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; TH TRƯ NG
- Ki m toán Nhà nư c;
- C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp;
- S Tài chính, KBNN, C c thu , C c h i quan
các t nh, thành ph tr c thu c TW;
- Công báo;
- Website Chính ph và Website B Tài chính;
- Các ơn v thu c B Tài chính;
- Lưu: VT, V NSNN.
Nguy n Công Nghi p
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản