Thông tư 132/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: lythong

Thông tư 132/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 132/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

THÔNG TƯC A B TÀI CHÍNH S 132/2008/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2008
HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ V N VAY CHO CHƯƠNG TRÌNH TÍN D NG CHUYÊN NGÀNH
C A CƠ QUAN H P TÁC QU C T NH T B N (JICA)

Căn c Ngh ñ nh s 134/2005/Nð-CP ngày 1/11/2005 c a Chính ph ban hành Qui ch vay
và tr n nư c ngoài và Ngh ñ nh 131/2006/Nð-CP ngày 9/11/2006 c a Chính ph ban hành qui
ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ODA;
Căn c vào các Hi p ñ nh tín d ng ñã ký gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t
Nam v i Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n, nay là T ch c H p tác qu c t Nh t B n (sau ñây
g i t t là JICA) tài tr cho Chương trình Phát tri n h t ng nông thôn và nâng cao m c s ng c a dân
cư;
Căn c Ngh ñ nh s 118/2008Nð-CP ngày 2711/2008 c a Chính ph qui ñ nh ch c năng,
quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính;
B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý ngu n v n vay c a JICA cho Chương trình Phát tri n.vn
cơ s h t ng nông thôn và nâng cao m c s ng dân cư như sau:
am
Ph n I
QUI ð NH CHUNGietn
1. Chương trình phát tri n cơ s h t ng nông thôn và nâng cao m c s ng c a dân cư (g i t t là
uatV
Chương trình Tín d ng chuyên ngành) là chương trình s d ng ngu n v n vay JICA ñ ti n hành xây
d ng các công trình cơ s h t ng ñ a phương trong ph m vi c nư c, bao g m các lĩnh v c theo
quy ñ nh t i các Hi p ñ nh.


.L
2. Ngu n v n vay thu c Chương trình Tín d ng chuyên ngành là kho n vay c a Chính ph .ww
Ngu n v n này ñư c qu n lý theo qui ñ nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n
Lu t, các ch ñ chi tiêu hi n hành. B Tài chính có trách nhi m tr n cho phía nư c ngoài khi ñ n
h n (bao g m c g c và lãi). Ngu n v n này ñư c cân ñ i vào Ngân sách Nhà nư c ñ chi c p phát

w
cho các d án ñ u tư xây d ng cơ s h t ng c a ñ a phương theo hình th c ngân sách trung ương
b sung có m c tiêu cho các ñ a phương. Các lĩnh v c, d án thu c Chương trình Tín d ng chuyên
ngành nhưng ñư c xác ñ nh cơ ch cho vay l i s th c hi n theo Qui ch Cho vay l i ban hành theo
Quy t ñ nh s 181/2007/Qð-TTg ngày 26/11/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch Cho
vay l i t ngu n v n vay, vi n tr nư c ngoài c a Chính ph .
3. T ch c tri n khai chương trình: Chương trình tín d ng chuyên ngành bao g m nhi u d án
thành ph n trong các lĩnh v c giao thông nông thôn, ñi n nông thôn, c p nư c sinh ho t, thu l i.
Các d án thành ph n ñ a phương ñư c giao cho ñ a phương làm ch ñ u tư. Ch Chương trình
thành l p Ban Qu n lý chương trình Trung ương ñ ñi u hành và giám sát vi c th c hi n chương
trình. M i t nh có d án thành l p Ban qu n lý d án, (sau ñây g i là Ban qu n lý D án JICA t nh)
theo hư ng d n c a Ch Chương trình ñ ñi u hành và giám sát vi c th c hi n các d án JICA t i
ñ a phương.
a. B K ho ch và ð u tư là Ch Chương trình có trách nhi m trong vi c l p k ho ch s d ng
v n Chương trình Tín d ng Chuyên ngành cho các d án. B K ho ch và ð u tư thành l p Ban
qu n lý chương trình Trung ương ñ ñi u hành và giám sát vi c th c hi n chương trình, hư ng d n
các ñ a phương trong vi c ñi u hành th c hi n các d án và b trí v n ñ i ng theo qui ñ nh.
b. Ngân hàng Thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam (Vietcombank) ñư c B Tài chính u
nhi m th c hi n các nghi p v thanh toán ñ i ngo i, có trách nhi m ký tho ư c Ngân hàng v i phía
nư c ngoài trên cơ s c a Hi p ñ nh vay v n JICA.1
c. U ban nhân dân t nh, thành ph và các cơ quan qu n lý nhà nư c t i ñ a phương có trách
nhi m t ch c qu n lý vi c s d ng v n ñúng m c ñích, có hi u qu theo hư ng d n c a Ch
chương trình và B Tài chính, phù h p v i các qui ñ nh hi n hành v qu n lý d án ñ u tư xây d ng
cơ b n trong nư c và cam k t trong Hi p ñ nh tín d ng ñã ký v i JICA.
4. Thông tư này áp d ng cho t t c các chương trình tín d ng chuyên ngành do JICA tài tr .
Riêng lĩnh v c tr ng r ng áp d ng theo Thông tư s 104/2002/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2002
c a B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý v n vay Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n (JICA)
cho chuyên ngành tr ng r ng thu c Chương trình Tín d ng chuyên ngành.

Ph n II
CÁC QUY ð NH C TH

1. Ngu n v n vay c a JICA:
1.1. Ngu n v n c a JICA chi m t 75% ñ n 85% giá tr công trình, ñư c s d ng chi cho các n i
dung sau:
a. Thuê tư v n nư c ngoài;
b. Nh p v t tư hàng hoá, thi t b trong và ngoài nư c cho các công trình;.vn
c. Thanh toán cho kh i lư ng thi công xây d ng công trình, th c hi n chương trình d án trong
nư c;am
d. Phí rút v n vay JICA (theo t l 0,1% trên s ti n rút v n do JICA ghi n kho n vay ngay khi rút
v n);ietn
ñ. Thanh toán ti n gi l i ch thanh quy t toán sau b o hành; hoàn tr thanh toán ng trư c t
v n ngân sách ñ a phương ch ñư c th c hi n trong th i h n rút v n JICA c a Hi p ñ nh;
uatV
1.2. V n vay JICA không ñư c s d ng ñ thanh toán các h ng m c ñ n bù gi i phóng m t b ng,
thăm dò kh o sát thi t k xây d ng d án, thu , chi phí qu n lý, phí d ch v ngân hàng trong nư c,
phí b o hi m công trình.


.L
2. V n ñ i ng trong nư c:ww
2.1. V n ñ i ng trong nư c do ngân sách ñ a phương t ñ m b o; th c hi n theo cơ ch hi n
hành v qu n lý v n ñ i ng cho các công trình, d án s d ng v n ODA: ñư c ñưa vào cân ñ i

w
Ngân sách hàng năm, ho c huy ñ ng t các ngu n khác, b o ñ m cân ñ i ti n ñ th c hi n v n
nư c ngoài trong m i th i kỳ k ho ch c a d án. M c v n này c n ñư c b trí kho ng 15-25% giá
tr công trình ñ thanh toán cho:
a. Chi phí ñ n bù gi i phóng m t b ng, thăm dò kh o sát thi t k xây d ng d án và phí qu n lý
(ñ i v i quá trình thi công d án);
b. Phí d ch v ngân hàng trong nư c (ñ i v i các kho n thanh toán cho nhà th u);
c. Các lo i thu gián thu ñ i v i hàng hoá, d ch v áp d ng cho chương trình d án ODA vay ñ
c p phát cho các d án t i ñ a phương;
d. Chi phí trong nư c cho Ngư i nh p kh u: phí u thác nh p kh u, thu nh p kh u hàng hoá,
thu giá tr gia tăng (n u có), chi phí ti p nh n, cung ng, v n chuy n hàng hoá t c ng ñ n công
trình (ñ i v i d án c n nh p kh u hàng hoá) phân b cho các d án s d ng thi t b nh p kh u c a
Chương trình;
ñ. Phí b o hi m công trình;
e. Thanh toán ti n gi l i ch thanh toán sau th i gian b o hành, ch quy t toán;
g. Th c hi n thanh toán ng trư c trong trư ng h p thanh toán theo phương th c hoàn tr ;
2.2. V n ñ i ng trong nư c do Ch Chương trình b trí: B K ho ch và ð u tư b trí v n ñ i
ng ñ tr các chi phí chung cho c chương trình, bao g m:2
a. Phí qu n lý chương trình;
b. Phí ngân hàng ñ i v i các kho n thanh toán liên quan ñ n tư v n;
c. Chi phí liên quan ñ n vi c t ch c giám sát, theo dõi, ñánh giá chương trình;
3. Các th t c liên quan ñ n h p ñ ng kinh t : Vi c ký k t, phê duy t và thông qua h p ñ ng
ñư c th c hi n theo hư ng d n c a B K ho ch và ð u tư cho Chương trình tín d ng chuyên
ngành và theo quy ñ nh dư i ñây:
3.1. ð i v i h p ñ ng thuê tư v n và h p ñ ng mua s m hàng hoá, v t tư thi t b nh p kh u:
a. Ban qu n lý chương trình Trung ương ch trì ti n hành t ch c ñ u th u và ñàm phán h p
ñ ng thuê tư v n, h p ñ ng mua s m hàng hoá, v t tư thi t b cho chương trình ho c công trình v i
các nhà cung ng hàng hoá, d ch v h p l theo quy ñ nh c a Hi p ñ nh.
b. Các ñi u kho n v thu trong h p ñ ng ñư c th c hi n theo qui ñ nh v thu ñ i v i d án
ODA hi n hành;
c. Ban qu n lý chương trình Trung ương l a ch n các ñơn v (sau ñây g i là Nhà nh p kh u) ñ
u thác giao d ch, ký k t h p ñ ng nh p kh u hàng hoá, làm các th t c ti p nh n và giao hàng ñ n
chân công trình. Ban qu n lý chương trình Trung ương tr c ti p ký k t h p ñ ng thuê tư v n nư c
ngoài cho c Chương trình..vn
d. Sau khi ký h p ñ ng, Nhà nh p kh u trình H p ñ ng ñã ký cho Ch chương trình phê duy t.
JICA và B Tài chính s làm th t c thông qua h p ñ ng ñ i v i các h p ñ ng có tr giá ñ t m c quiam
ñ nh theo Hi p ñ nh. ð i v i các h p ñ ng có tr giá th p hơn m c qui ñ nh trong Hi p ñ nh, Nhà nh p
kh u ch g i b n sao h p ñ ng cho Ban qu n lý chương trình Trung ương ñ theo dõi.
ietn
ñ. B Tài chính thông báo v vi c thông qua h p ñ ng cho Vietcombank ñ làm th t c ñ i ngo i
thanh toán cho Nhà cung c p hàng hoá ho c Nhà th u nư c ngoài (n u có).tV
3.2. ð i v i h p ñ ng cho ph n kh i lư ng thi công xây d ng, th c hi n chương trình d án doua
nhà th u trong nư c th c hi n:
a. Sau khi ñư c giao k ho ch v n JICA và có thông báo ñư c tri n khai th c hi n Chương trình


.L
c a B K ho ch và ð u tư, các ch ñ u tư ti n hành ñ u th u theo Lu t ð u th u hi n hành và kýww
h p ñ ng v i các nhà th u;
b. Trư ng h p ñ c bi t không ñ u th u, cơ quan ch qu n ñ u tư ph i có quy t ñ nh ch ñ nh


w
th u theo qui ñ nh hi n hành và giao cho ch ñ u tư ký h p ñ ng v i nhà th u;
c. H p ñ ng ph i ghi rõ ph n giá tr ñư c tài tr b i v n vay JICA;
d. Các ñi u kho n v thu trong h p ñ ng ñư c th c hi n theo qui ñ nh v thu ñ i v i d án
ODA hi n hành;
ñ. Ngay sau khi ký h p ñ ng, Ch ñ u tư g i m t b n sao h p ñ ng có ñóng d u sao y b n chính
cho Ban qu n lý các d án JICA t nh;
e. Các h p ñ ng có tr giá dư i 0,5 t Yên (quy ra VND theo t giá JPY/VND do Ngân hàng Ngo i
thương Vi t Nam công b vào th i ñi m ký h p ñ ng), Ban qu n lý các d án JICA t nh ch ph i
thông báo và g i kèm Danh m c H p ñ ng ñã ñư c thông qua cho Ban qu n lý chương trình Trung
ương và B Tài chính. JICA và B Tài chính làm th t c thông qua h p ñ ng s d ng v n JICA ñ i
v i các h p ñ ng có tr giá t 0,5 t Yên tr lên (quy ra VND theo qui ñ nh v t giá trên ñây);
g. B Tài chính ch thanh toán kh i lư ng các h p ñ ng n m trong danh m c ñã thông báo cho
B Tài chính. Vi c thanh toán t ngu n v n JICA ñư c th c hi n phù h p v i ti n ñ d án, không
ph thu c vào k ho ch ngân sách hàng năm c a t nh.
4. Phương th c rút v n
a. ð i v i h p ñ ng tư v n, mua s m thi t b nư c ngoài: Ph n chi b ng ngo i t trong h p ñ ng
ñư c áp d ng hình th c rút v n Thư cam k t ho c Tài kho n ñ c bi t (vi t t t là TKðB) ñ thanh
3
toán. Ph n chi b ng n i t (VND) ñư c áp d ng hình th c rút v n Chuy n ti n ho c Hoàn tr ñ
thanh toán.
b. ð i v i các H p ñ ng ký k t ñ th c hi n vi c mua s m thi t b trong nư c, thi công xây d ng
trong nư c s áp d ng hình th c rút v n Tài kho n ñ c bi t ho c Hoàn tr ñ thanh toán theo qui
trình qui ñ nh t i m c III dư i ñây.
c. Theo s u nhi m c a B Tài chính, Vietcombank m Tài kho n ñ c bi t b ng ti n Yên và tài
kho n lãi c a tài kho n ñ c bi t t i Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi do B Tài chính làm ch tài kho n.
Vietcombank ch th c hi n các giao d ch t các tài kho n này theo yêu c u c a B Tài chính.
d. B Tài chính làm th t c rút v n l n ñ u tiên và rút v n b sung vào Tài kho n ñ c bi t nói trên
theo quy ñ nh c a Hi p ñ nh. Kỳ rút v n ñ u tiên không c n ch ng t kèm theo.
ñ. B Tài chính ñ ngh Vietcombank m các tài kho n chuyên dùng ñ i ng v i Tài kho n ñ c
bi t và Tài kho n lãi c a Tài kho n ñ c bi t ñ ng tên B Tài chính (V Tài chính ð i ngo i) ñ theo
dõi và h ch toán s ti n ñã rút v n và s ti n lãi phát sinh trên Tài kho n ñ c bi t cũng như vi c tr
n sau này.

Ph n III
QUI TRÌNH THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ TH U TRONG NƯ C
.vn
1. ð i tư ng ñư c thanh toán
1.1. Các công trình (sau ñây g i là d án) ñư c thanh toán t Chương trình Tín d ng chuyên


am
ngành là các công trình n m trong k ho ch s d ng v n JICA do B K ho ch và ð u tư phân b
và thông báo ñ n các ñ a phương.


tn
1.2. Nhà th u h p l là các nhà th u có trong quy t ñ nh trúng th u d án ho c ñư c ch ñ nh


ie
th u th c hi n d án phù h p v i qui ñ nh hi n hành (sau ñây g i là nhà th u).tV
2. H sơ ñ ngh thanh toán
2.1. Các ch ñ u tư khi ñ ngh thanh toán c n chu n b h sơ thanh toán như sau:


ua
a. Toàn b h sơ ñ ngh thanh toán v n JICA ñư c l p theo th t c thanh toán xây d ng cơ b n


.L
trong nư c hi n hành;
b. H p ñ ng ký gi a Ch ñ u tư và Nhà th u (B n sao có ñóng d u sao y b n chính c a ch ñ uww
tư);
c. Gi y ñ ngh thanh toán c a Nhà th u theo m u t i Thông tư này (2 b n g c) ñư c Ch ñ u tư


w
ch p thu n;
d. Phi u giá thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n (vi t t t là XDCB) hoàn thành c a Kho b c
Nhà nư c nơi m tài kho n giao d ch theo m u hi n hành, trong ñó ghi rõ s ti n ñ ngh thanh toán
b ng v n JICA (2 b n g c);
ñ. Gi y b o lãnh t m ng (trong trư ng h p thanh toán t m ng) theo m u ban hành kèm theo
Thông tư này;
2.2. H sơ thanh toán n p cho Ban qu n lý các d án JICA t nh ñ x lý theo quy ñ nh
3. Qui trình thanh toán và rút v n b sung vào tài kho n ñ c bi t:
3.1. Phương th c thanh toán t m ng: Nhà th u ñư c thanh toán t m ng theo m c qui ñ nh
trong h p ñ ng. Trong h sơ ñ ngh thanh toán ph i có thêm b n sao Gi y b o lãnh t m ng (ban
hành kèm theo Thông tư này) (B n sao Gi y b o lãnh t m ng ñư c Ch ñ u tư xác nh n và ñóng
d u sao y b n chính) c p b i m t ngân hàng thương m i ho c ngân hàng liên doanh có uy tín, ñư c
Ch ñ u tư ch p nh n. Th i h n b o lãnh ph i ñ m b o ñ ñ Ch ñ u tư thu h i ñư c ti n t m
ng. Qui trình thanh toán tương t m c 3.2 dư i ñây.
3.2. Phương th c thanh toán kh i lư ng hoàn thành:
a. Sau khi nhà th u hoàn thành kh i lư ng d án, ch ñ u tư t p h p h sơ ñ ngh thanh toán
g i Kho b c Nhà nư c ñ a phương ñ ki m soát chi trư c theo qui ñ nh v thanh toán v n XDCB
trong nư c hi n hành;
b. T ng s ti n ñ ngh thanh toán b ng v n JICA ph i b ng tr giá kh i lư ng XDCB hoàn thành
ñã ñư c th m ñ nh tr t m ng theo t l % qui ñ nh trong h p ñ ng và n m trong s ti n ñư c tài
tr b ng v n JICA qui ñ nh trong h p ñ ng. Trư ng h p s ti n Kho b c Nhà nư c ñ a phương th m4
ñ nh nh hơn s ti n ñ ngh thanh toán, nhà th u ph i l p l i Gi y ñ ngh thanh toán theo s ti n ñã
ñư c Kho b c Nhà nư c ñ a phương th m ñ nh;
c. Sau khi có k t qu ki m soát chi c a Kho b c Nhà nư c ñ a phương, Ch ñ u tư t p h p b
h sơ (như qui ñ nh t i m c 2 trên ñây) g i Ban qu n lý các d án JICA t nh;
d. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày ti p nh n h sơ, Ban qu n lý các d án JICA t nh:
- T p h p và th m tra các b h sơ, ñ i chi u v i k ho ch v n ñã phân b và danh m c h p
ñ ng;
- Ph n h i v i Ch ñ u tư trong trư ng h p h sơ chưa ñ ñi u ki n thanh toán;
- G i b h sơ ñ ñi u ki n thanh toán t i B Tài chính (V Tài chính ð i ngo i) kèm theo công
văn t ng h p danh m c các d án ñ ngh thanh toán. B h sơ g i B Tài chính g m 1 Gi y ñ
ngh thanh toán c a nhà th u (b n g c), 1 b n Phi u giá thanh toán kh i lư ng XDCB hoàn thành
(b n g c), b n t ng h p các ñ ngh thanh toán c a ban qu n lý các d án JICA t nh (b n g c);
ñ. Trong vòng 5 ngày làm vi c sau khi nh n ñư c ñ y ñ h sơ t Ban qu n lý các d án JICA
t nh, B Tài chính căn c vào s dư trong TKðB, ñ ngh Vietcombank trong vòng 3 ngày làm vi c
chuy n ti n cho các nhà th u theo s tài kho n do nhà th u ch ñ nh trong Gi y ñ ngh thanh toán.
Sau khi chuy n ti n, Vietcombank g i B Tài chính các Gi y báo chuy n ti n kèm theo ch ng t
chuy n ti n c a ngân hàng cho t ng nhà th u ñ B Tài chính làm th t c rút v n b sung vào
TKðB. ð ng th i, Vietcombank g i Gi y báo chuy n ti n cho Ban qu n lý các d án JICA t nh ñ
theo dõi gi i ngân.
3.3. Phương th c thanh toán Hoàn tr :.vn
a. Phương th c thanh toán hoàn tr ñư c áp d ng cho vi c hoàn tr v n JICA cho nh ng kho n
thu c ngu n v n JICA ñã ñư c ng trư c t ngu n v n ñ a phương.
b. Phương th c thanh toán hoàn tr có th ñư c áp d ng trong các trư ng h p c th như sau:


am
- Trư ng h p ngân sách ñ a phương có ñ ngu n ñ thanh toán ngay cho nhà th u, sau ñó ñư c


tn
hoàn tr l i b ng ngu n v n JICA. Phương th c này có th áp d ng vào b t kỳ th i ñi m nào trư c
khi h t h n rút v n c a Hi p ñ nh 6 tháng;tVie
- Trư ng h p ñ a phương không có ñ ngu n ñ thanh toán ngay cho nhà th u, n u th i gian
thanh toán rơi vào giai ño n 6 tháng rút v n cu i c a Hi p ñ nh, thì ñ a phương c n l p k ho ch
ngân sách ñ có ngu n thanh toán ng trư c, sau ñó s ñư c hoàn tr t ngu n v n JICA;


ua
Do th i ñi m h t h n rút v n c a các Hi p ñ nh là khác nhau, Ban qu n lý D án JICA t nh liên h
v i Ban qu n lý chương trình JICA Trung ương ho c B Tài chính ñ bi t th i h n cho t ng trư ng
h p c th .
.L
ww
c. Qui trình thanh toán hoàn tr t ngu n v n vay JICA như sau:
- Các kho n thanh toán ng trư c b ng v n ngân sách và ñ ngh thanh toán hoàn ng b ng v n
JICA ph i ñáp ng ñ y ñ các ñi u ki n v thanh toán v n JICA;

w
- H sơ ñ ngh thanh toán tương t h sơ ñ ngh thanh toán v n JICA thông thư ng kèm theo
b n sao có ñóng d u sao y b n chính c a ch ng t chuy n ti n h p l ch ng minh kho n ti n ñã
ñư c ng t ngân sách ñ a phương vào tài kho n c a nhà th u;
- Trong Gi y ñ ngh thanh toán, nhà th u ñ ngh chuy n ti n vào s tài kho n c a ngân sách
ñ a phương. S ti n ñ ngh hoàn tr ph i trùng kh p v i s ti n ñã ñư c ng;
- Qui trình x lý h sơ và thanh toán tương t kho n 3, ñi m 3.1 và 3.2 trên ñây.
3.4. Rút v n b sung vào tài kho n ñ c bi t
Căn c vào công văn yêu c u c a Ban qu n lý chương trình trung ương, B Tài chính (V Tài
chính ð i ngo i) làm th t c rút v n b sung vào tài kho n ñ c bi t theo quy ñ nh c a Hi p ñ nh. Ban
qu n lý chương trình trung ương li t kê và t p h p nh ng ch ng t ñã thanh toán ra t Tài kho n
ñ c bi t (g m Gi y ñ ngh thanh toán c a nhà th u, u nhi m chi c a ngân hàng ghi rõ s ti n ñã
chuy n t tài kho n ñ c bi t ñ n tài kho n nhà th u). T l thanh toán rút v n b sung ñư c quy ñ nh
t i Hi p ñ nh. Sau khi th c hi n rút v n l n cu i, trong trư ng h p có s chênh l ch dương gi a s
rút vào tài kho n ñ c bi t và ch ng t thanh toán t tài kho n ñ c bi t do chênh l ch t giá, B Tài
chính yêu c u Ban qu n lý chương trình trung ương b trí v n hoàn tr JICA s chênh l ch này.

Ph n IV
CÁC LO I PHÍ PHÁT SINH
1. Phí ngân hàng và thanh toán:
5
1.1. Phí ngân hàng bao g m
a. Phí d ch v thanh toán trong nư c: Vietcombank thu phí theo bi u phí d ch v Ngân hàng do
T ng giám ñ c Vietcombank thương ban hành;
b. Phí d ch v thanh toán ñ i ngo i: thanh toán theo s ti n th c t mà Ngân hàng nư c ngoài
yêu c u;
1.2. Vi c thanh toán phí c th ñư c ti n hành như sau:
a. ð i v i phí chuy n ti n khi tr n nư c ngoài: Vietcombank ñư c t ñ ng ghi n tài kho n ti n
g i c a Ngân sách Nhà nư c (m t i Vietcombank);
b. ð i v i phí liên quan ñ n vi c m và thanh toán L/C nh p kh u hàng hoá: Phí ñư c thu t ñơn
v nh p u thác, sau ñó phí này s ñư c ñơn v nh p u thác phân b và thu l i t ngu n v n ñ i ng
c a ñ a phương;
c. ð i v i phí liên quan ñ n vi c m và thanh toán L/C d ch v tư v n: Phí ñư c thu t tài kho n
do B K ho ch và ð u tư m t i Vietcombank, s d ng v n ñ i ng do B K ho ch và ð u tư b
trí ñ ph c v cho Chương trình tín d ng chuyên ngành;
d. ð i v i chuy n ti n cho nhà th u thi công trong nư c: Phí ngân hàng ñư c trích t s ti n
thanh toán cho nhà th u. Tuỳ thu c vào h p ñ ng ký v i Ch ñ u tư, Nhà th u có th ch u phí này.vn
ho c căn c vào gi y báo v phí c a Vietcombank ñ yêu c u Ch ñ u tư thanh toán l i t ngu n
v n ñ i ng;
am
2. Phí c a Nhà Nh p kh u:
Nhà nh p kh u do Ban qu n lý chương trình Trung ương l a ch n có nhi m v ñàm phán ký k tietn
H p ñ ng mua hàng v i ñơn v trúng th u (nhà cung c p nư c ngoài), th c hi n m i th t c nh p
kh u hàng hoá v i s giám sát c a Ban qu n lý chương trình Trung ương, ñư c hư ng phí u thác
nh p kh u, phí cung ng theo tho thu n v i Ban qu n lý chương trình Trung ương và quy ñ nh hi n
uatV
hành c a Nhà nư c. Các phí này Nhà nh p kh u thu t các ñơn v nh n hàng và ñư c tính vào v n
ñ i ng c a công trình..L Ph n Vww
H CH TOÁN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C
w
1. V n vay JICA dùng ñ c p phát cho các d án ñ a phương ñ u ph i ñư c h ch toán ñ y ñ
k p th i vào Ngân sách Nhà nư c. Nguyên t c h ch toán qua ngân sách là ghi thu Ngân sách Trung
ương, ghi chi b sung có m c tiêu cho Ngân sách ñ a phương (NSðP). Vi c h ch toán qua ngân
sách ñư c th c hi n c th như sau:
1.1 Phân b chi phí chung: Chi phí chung bao g m phí rút v n, phí liên quan ñ n giao d ch tr c
ti p (c a h p ñ ng tư v n và h p ñ ng nh p kh u thi t b theo phương th c Chuy n ti n và Thư cam
k t), phí qu n lý c a Ban qu n lý chương trình Trung ương (bao g m c chi phí t ch c th c hi n
công tác theo dõi ñánh giá). Tháng 12 hàng năm, Ban qu n lý chương trình Trung ương t ng h p các
lo i chi phí chung phát sinh trong năm và có văn b n chính th c ñ ngh B Tài chính làm th t c ghi
thu ghi chi ngân sách: Ghi thu v n vay n nư c ngoài, ghi chi c p phát cho Ban Qu n lý Chương
trình Trung ương thu c B K ho ch và ð u tư.
1.2 ð i v i phí tư v n: 30 ngày sau khi k t thúc th i kỳ rút v n c a m i Hi p ñ nh, Ban qu n lý
chương trình Trung ương t ng h p phí tư v n th c t cho c chương trình thu c Hi p ñ nh ñó, có
văn b n phân b cho các d án t ng ñ a phương theo t l s d ng v n g i cho t ng t nh và g i
B Tài chính ñ làm th t c ghi thu ghi chi ngân sách. Căn c vào thông báo phân b c a Ban qu n
lý chương trình Trung ương, B Tài chính s ghi thu v n vay n nư c ngoài, ghi chi b sung có m c
tiêu cho Ngân sách ñ a phương.
1.3 ð i v i tr giá hàng hoá nh p kh u:
a. Sau khi k t thúc rút v n ñ i v i m i h p ñ ng mua s m, Ban qu n lý chương trình ph i h p
Nhà nh p kh u ñ phân b tr giá hàng nh p kh u tương ng cho t ng công trình các ñ a phương,


6
th ng nh t v i Ban qu n lý các d án JICA t nh và có văn b n chính th c ñ ngh B Tài chính làm
th t c ghi thu ghi chi Ngân sách;
b. Trư ng h p có s chênh l ch gi a k ho ch ñư c phân ph i v i s hàng th c nh n (bao g m
c hao h t ñ nh m c), các ñ a phương làm vi c v i các ñơn v ñư c u quy n cung ng hàng hoá ñ
xác nh n s chênh l ch này và báo cáo Ban qu n lý chương trình Trung ương ñ x lý theo nguyên
t c hao h t thu c trách nhi m c a cơ quan nào thì cơ quan ñó ph i ch u, c th như sau:
- Hao h t ngoài ñ nh m c ñư c xác ñ nh trong quá trình nh p kh u thì nhà nh p kh u ph i ch u;
- Hao h t ngoài ñ nh m c trong quá trình cung ng thì ñơn v ñư c u quy n cung ng ph i ch u;
- Hao h t ngoài ñ nh m c do ñ a phương ch m tr , trì hoãn trong khâu ti p nh n hàng hoá thì ñ a
phương ph i ch u;
1.4 ð i v i ph n thi công xây d ng, th c hi n chương trình d án thanh toán cho nhà th u trong
nư c b ng VND:
a. Hàng năm căn c vào thông báo v vi c chuy n ti n c a Ngân hàng ngo i thương, B Tài
chính t ng h p và làm th t c ghi thu v n vay JICA ghi chi b sung có m c tiêu c a Ngân sách Trung
ương cho NSðP;
b. Các bư c h ch toán cho các ñi m 1.2, 1.3, 1.4: Căn c vào ch ng t B Tài chính g i ñ n,
S Tài chính ti n hành l p l nh thu Ngân sách ñ a phương và l nh chi ti n cho các ñơn v s d ng
v n g i Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Kho b c Nhà nư c t nh, thành.vn
ph tr c thu c Trung ương th c hi n c p phát theo ñúng quy ñ nh c a Lu t ngân sách nhà nư c.
Ch ng t làm cơ s ñ ghi chi là theo L nh chi c a V Ngân sách B Tài chính, kèm theo Thông tri
c a V Tài chính ð i ngo i có danh m c ghi s Hi p ñ nh, tên d án, tên ch ñ u tư, s ti n thanh


am
toán cho t ng d án, t giá áp d ng.


tn
Tr giá ghi thu ghi chi c a Ngân sách b ng tr giá ngo i t (JPY) nhân v i t giá do Vietcombank
công b vào th i ñi m chuy n ti n (ñ i v i vi c thanh toán cho nhà th u trong nư c) ho c t giá

hoá nh p kh u).

tVie
h ch toán do B Tài chính qui ñ nh t i th i ñi m h ch toán (ñ i v i ph n phí tư v n, phí rút v n, hàng
ua
Ph n VI


.L
TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG
QUÁ TRÌNH THANH TOÁNww
1. Ban qu n lý chương trình trung ương:


w
1.1. T ch c ñ u th u l a ch n Nhà nh p kh u và Tư v n.
1.2. Ch trì cùng v i tư v n, nhà tài tr và B Tài chính, l p k ho ch và t ch c ki m tra, giám
sát, theo dõi ñánh giá, ki m toán chương trình, d án;
1.3. H tr , hư ng d n các S K ho ch và ð u tư ñ a phương, Ban qu n lý các d án JICA t nh
v các cơ ch chính sách liên quan ñ n Chương trình tín d ng chuyên ngành;
1.4. Ch trì cũng v i B Tài chính t ch c t p hu n qu n lý và th c hi n Chương trình tín d ng
chuyên ngành;
1.5. T ng h p báo cáo ti n ñ th c hi n chương trình v i Chính ph , B Tài chính, nhà tài tr ;
1.6. T p h p h sơ, ch ng t g i cho B Tài chính ñ ti n hành rút v n b sung vào tài kho n
ñ c bi t;
1.7. B trí v n hoàn tr cho JICA n u có chênh l ch dương gi a s rút v n vào tài kho n ñ c bi t
và ch ng t thanh toán t tài kho n ñ c bi t do chênh l ch t giá.
2. Ban qu n lý các d án JICA t nh:
2.1. Là ñ u m i qu n lý các d án th c hi n ñ a phương, ch u trách nhi m t ng h p t khâu
l p k ho ch, th c hi n và báo cáo. Thư ng xuyên ph i h p và thông báo cho S Tài chính các
thông tin liên quan ñ n d án ñ a phương;
2.2. Th c hi n các nhi m v do Ch Chương trình u quy n trong vi c cùng v i S K ho ch và
ð u tư xây d ng k ho ch v n JICA (tham chi u tiêu chu n c a JICA) và b trí ñ v n ñ i ng cho
các d án t i ñ a phương;
2.3. Ch trì xây d ng k ho ch v n ñ i ng cho các d án phù h p v i ti n ñ , bao g m trư ng
h p v n ñ i ng thông thư ng và v n t m ng t ngu n ngân sách trong trư ng h p áp d ng
phương th c thanh toán hoàn tr ;


7
2.4. L p danh m c h p ñ ng, ph l c h p ñ ng ñư c tài tr b ng v n JICA g i Ch Chương
trình và B Tài chính theo m u (ñính kèm);
2.5. Hư ng d n ch ñ u tư và nhà th u l p các ch ng t theo m u quy ñ nh c a JICA ñ i v i
t ng phương th c rút v n;
2.6. Nh n và th m tra h sơ thanh toán c a Ch ñ u tư, ñ i chi u v i k ho ch v n JICA và h p
ñ ng, trong vòng 5 ngày làm vi c t khi nh n ñư c ñ h sơ h p l , t p h p g i B Tài chính ñ ñ
ngh thanh toán. Trư ng h p không ch p nh n b h sơ, Ban qu n lý các d án JICA t nh có trách
nhi m liên h v i ch d án ñ hoàn ch nh b h sơ;
2.7. Theo dõi c p nh t s li u gi i ngân v n nư c ngoài và v n ñ i ng c a t ng d án trong
t nh;
2.8. H tr Ban qu n lý chương trình Trung ương, tư v n, nhà tài tr và B Tài chính trong vi c
theo dõi và qu n lý d án t i t nh.
3. B Tài chính:
3.1. Làm th t c ch p nh n thanh toán sau khi nh n ñư c ñ h sơ theo qui ñ nh. Trư ng h p
không ch p nh n thanh toán, B Tài chính có trách nhi m thông báo ngay cho Ban qu n lý chương
trình Trung ương và Ban qu n lý d án JICA t nh liên quan;
3.2. Làm th t c ghi thu ghi chi k p th i ñ S Tài chính có th h ch toán vào ngân sách ñ a
phương;
3.3. Ti n hành rút v n b sung k p th i vào TKðB;
3.4. Th c hi n vi c hoàn tr lãi và g c vay theo qui ñ nh t i Hi p ñ nh;.vn
3.5. Ph i h p v i Ban qu n lý chương trình Trung ương và nhà tài tr trong vi c theo dõi, ñánh
giá chương trình.
4. Kho B c Nhà nư c ñ a phương:


am
4.1. Ki m soát chi kh i lư ng XDCB hoàn thành c a d án theo qui ñ nh hi n hành v qu n lý


tn
ñ u tư xây d ng cơ b n, trong ñó xác ñ nh rõ s ti n ñư c tài tr b ng v n JICA ñ làm cơ s cho
B Tài chính thanh toán cho các nhà th u. Vi c ki m soát chi v n JICA ñư c th c hi n phù h p v itVie
ti n ñ d án, không ph thu c vào k ho ch Ngân sách hàng năm c a t nh;
4.2. Ph i h p v i S Tài chính ñ a phương trong vi c h ch toán ngân sách cho Chương trình tín
d ng chuyên ngành;


ua
5. S Tài chính các t nh, thành ph :
Th c hi n ghi thu ghi chi NSðP sau khi nh n ñư c ch ng t ghi thu ghi chi ngân sách c a B
Tài chính.
.L
ww
6. Ngân hàng Thương m i c ph n Ngo i thương Vi t nam (Vietcombank)
6.1. Th c hi n thanh toán theo các phương th c rút v n qui ñ nh t i các Hi p ñ nh vay JICA theo
yêu c u c a B Tài chính và g i các lo i gi y báo phù h p v i t ng hình th c thanh toán cho B Tài


TKðB.
w
chính, Ban qu n lý chương trình Trung ương và nhà th u;
6.2. Theo dõi và thông báo cho B Tài chính s dư TKðB sau m i l n thanh toán và rút v n vào

7. Ch ñ u tư:
7.1. L p nghiên c u kh thi, thi t k k thu t, ... theo th t c ñ u tư XDCB và t ch c l a ch n
nhà th u theo qui ñ nh v ñ u th u hi n hành;
7.2. Ký k t h p ñ ng v i ñơn v trúng th u ho c ch ñ nh th u, trong ñó qui ñ nh rõ s ti n ñư c
tài tr b ng v n JICA. Có trách nhi m ki m tra ho c giao cho tư v n giám sát ki m tra ch t lư ng
công trình phù h p v i thi t k k thu t và xác nh n vào ðơn ñ ngh thanh toán c a nhà th u;
7.3. Báo cáo ti n ñ rút v n b ng hi n v t, ti n t ngu n v n vay JICA cho các cơ quan qu n lý
liên quan;
7.4. Th c hi n thanh toán v n ñ i ng k p th i, phù h p v i ti n ñ c a d án;
7.5. Theo dõi ti n ñ hoàn thành d án, căn c vào thông báo thanh toán cho nhà th u c a B
Tài chính ñ ti n hành thanh quy t toán h p ñ ng v i nhà th u;
7.6. Th c hi n quy t toán công trình và h ng m c công trình theo qui ñ nh v quy t toán v n
XDCB hi n hành;
7.7. H tr công tác giám sát, theo dõi, ñánh giá, ki m toán chương trình c a Ch chương trình,
B Tài chính và nhà tài tr .
8. Nhà th u:
8.1. Th c hi n h p ñ ng ñ kh i lư ng, ch t lư ng và ti n ñ ;
8
8.2. Th c hi n nghĩa v thu , b o hành, hoàn tr ti n v n ng trư c, v.v. theo qui ñ nh và theo
h p ñ ng v i Ch ñ u tư;
8.3. Th c hi n vi c thanh quy t toán, nghi m thu, bàn giao, b o hành d án hoàn thành v i Ch
ñ u tư.

Ph n VII
CÔNG TÁC KI M TRA, BÁO CÁO, QUY T TOÁN

1. Hàng năm U ban Nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và Ban qu n lý chương
trình Trung ương báo cáo cho B Tài chính, B K ho ch và ð u tư v ti n ñ th c hi n Chương
trình, các v n ñ phát sinh trong vi c nh n và s d ng v n vay;
2. Ban qu n lý chương trình Trung ương ch trì ph i h p v i B Tài chính t ch c ki m tra ñ nh
kỳ và ñ t xu t tình hình qu n lý và s d ng v n vay c a các ñ a phương. N u phát hi n trư ng h p
s d ng v n vay không ñúng v i quy ñ nh thì s thu h i s v n ñã chuy n ho c t m ng ng chuy n
v n ñ có bi n pháp x lý thích h p;
3. Ch ð u tư ph i h p v i các ñơn v có liên quan ti n hành nghi m thu và quy t toán công trình
ñã hoàn thành;
4. Các t nh, Thành ph t ng h p quy t toán Ngân sách ñ a phương, g i B Tài chính, B K.vn
ho ch và ð u tư ñ t ng h p chung theo qui ñ nh. Ban qu n lý chương trình Trung ương ch u trách
nhi m quy t toán chương trình;am
5. B K ho ch và ð u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình phân b v n và th c
hi n các d án t i các ñ a phương, ñ ng g i B Tài chính. Ban qu n lý chương trình Trung ương


tn
ph i h p v i ñoàn ñánh giá d án c a JICA ñ ki m tra l i vi c th c hi n chương trình sau khi k t


ie
thúc th i kỳ rút v n c a Hi p ñ nh;tV
6. Ban qu n lý chương trình Trung ương ch u trách nhi m chính trong vi c ñi u ph i cung c p
thông tin, s li u cho các ñoàn ki m tra, thanh tra, ki m toán c a JICA và Chính ph Vi t Nam;.Lua
7. Ban qu n lý chương trình t nh và Ch ñ u tư ch u trách nhi m lưu gi h sơ ch ng t thanh
toán phù h p v i qui ñ nh v thanh toán v n ñ u tư xây d ng cơ b n trong nư c hi n hành k t
ngày k t thúc Hi p ñ nh theo qui ñ nh v lưu tr tài li u ñ xu t trình khi có yêu c u, ph c v công tác


ww
giám sát, theo dõi, ñánh giá và ki m toán chương trình.


w T
Ph n VIII
CH C TH C HI N

Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ñăng Công báo và thay th Thông tư s
129/1999/TT-BTC ngày 05/11/1999 c a B Tài chính.
Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ñ ngh các cơ quan ph n ánh v B Tài chính ñ
có bi n pháp x lý thích h p.

KT. B TRƯ NG
TH TRƯ NGTr n Xuân Hà
9
M u Gi y ñ ngh thanh toán

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
ð c l p - T do - H nh phúc

, ngày tháng năm


GI Y ð NGH THANH TOÁN

L n th :
Tên d án:

Kính g i: - CH ð U TƯ (Nêu rõ tên cơ quan ch ñ u tư trong quy t ñ nh ñ u tư)


Công ty (nêu rõ tên nhà th u trong h p ñ ng) ñ trình b n ñ ngh thanh toán v i n i dung như
sau:

1- ðơn v chúng tôi ñã th c hi n h p ñ ng s ... ngày ... tháng... năm ....vn
2- Thu c danh m c h p ñ ng t i công văn s ... ngày ... tháng ... năm ...c a Ban qu n lý d án
JICA t nh...
3- Công vi c ñã hoàn thành: Nêu rõ tên d án, tóm t t kh i lư ng, h ng m c công vi c ñã


am
hoàn thành


tn
4- Thu c Chương trình tín d ng chuyên ngành ..., Hi p ñ nh vay JICA s ...
5- S ti n lu k ñã thanh toán t v n JICA cho h p ñ ng này (n u có):tV
(B ng ch : )
ie
6- S ti n ñ ngh thanh toán ngu n v n JICA cho ñ t này:

7- S tài kho n th hư ng: Ghi rõ tên ñơn v th hư ng, s tài kho n, tên ngân hàng, ñ a ch


ua
ngân hàng.


.L
ww
CH P NH N THANH TOÁN C A CH ð U TƯ TÊN NHÀ TH U
Giám ñ c
Ký tên, ñóng d u

w
* Lưu ý: Gi y ñ ngh thanh toán c n ñư c ñánh máy rõ ràng, ñ y ñ , không vi t tay, không
t y xoá
10
M u danh m c h p ñ ng

U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Ban qu n l ý d án JICA ð c l p - T do - H nh phúc
S :

, ngày tháng năm

DANH M C H P ð NG CÁC D ÁN S D NG V N JICA
Thu c Chương trình Tín d ng chuyên ngành ...
Hi p ñ nh vay JICA s ...

Kính g i: B K HO CH VÀ ð U TƯ
B TÀI CHÍNH

Th c hi n Thông tư s ngày c a B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý v n vay JICA thu c
Chương trình Tín d ng chuyên ngành

Th c hi n Thông tư s ngày c a B K ho ch và ð u tư hư ng d n vi c l p k ho ch s d ng.vn
v n vay JICA cho Chương trình Tín d ng chuyên ngành

Ban qu n lý d án JICA t nh ... thông báo danh m c các h p ñ ng thu c các d án s d ng v n vay


am
JICA c a t nh ..., k ho ch năm .... như sau:

STT Tên d án


ietn Tên cơ quan
ch ñ u tư
Tên Nhà
th u (Bên B)
S , ngày
c aH p
H p ñ ngtV
(Bên A) ñ ng
ho c ph


ua
l c


.L
T ng giá tr Giá tr h p
h p ñ ng ñ ng ñư c tàiww
tr b ng v n
JICA


w
Ban qu n lý d án JICA t nh xác nh n các h p ñ ng nói trên ñã ñư c ký k t b i cơ quan ch ñ u tư
có ñ th m quy n theo quy t ñ nh ñ u tư v i nhà th u h p l ; có t l giá tr h p ñ ng ñư c tài tr
b ng v n JICA chi m t 75-85% t ng giá tr công trình.

Ban qu n lý d án JICA t nh trân tr ng thông báo.

Nơi nh n: Trư ng Ban
- Như trên Ký tên, ñóng d u
- S Tài chính
- Lưu VT
11
M u Gi y b o lãnh ti n t m ng


NGÂN HÀNG .... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
ð a ch : ð c l p - T do - H nh phúc
S ñi n tho i:
S fax
......., ngày ........ tháng .......năm .....


GI Y B O LÃNH TI N T M NG
S :

Kính g i: TÊN CH ð U TƯ

Theo h p ñ ng s .... ký ngày .... gi a Ch ñ u tư là (ghi rõ tên, ñ a ch ) s thanh toán cho Nhà th u
là (ghi rõ tên, ñ a ch ) m t kho n ti n t m ng là ..x... VND (b ng ch :...).

Chúng tôi là ngân hàng (ghi rõ tên ngân hàng ho c chi nhánh ngân hàng) sau khi xem xét, ch p nh n
c p cho Ch ñ u tư (ghi rõ tên) Gi y b o lãnh này v i giá tr là .x.. VND ñ :.vn
1- Trong th i gian có hi u l c c a Gi y này, Ch ñ u tư có th yêu c u chúng tôi thanh toán s ti n
ghi trong gi y này n u Nhà th u không th c hi n ñư c các nghĩa v ñã qui ñ nh trong h p ñ ng


am
nói trên.


tn
2- Gi y b o lãnh này có giá tr gi m d n tương ng v i s ti n Nhà th u hoàn tr t m ng cho Ch
ñ u tư và s h t hi u l c vào ngày Nhà th u hoàn tr ñ ti n t m ng cho Ch ñ u tư. M i ñtVie
ngh thanh toán theo Gi y b o lãnh này ph i ñư c th c hi n không mu n hơn ngày nói trên. N u
quá th i h n, gi y b o lãnh s không còn giá tr .
3- Gi y b o lãnh có th ñư c gia h n theo ñ ngh c a Ch ñ u tư và Nhà th u.
.Lua
Trân tr ng kính chàoww
Giám ñ c ngân hàng
(ký tên, ñóng d u)

w
Lưu ý:
- Gi y B o lãnh ph i ñư c hoàn tr l i cho Ngân hàng ñ hu trư c ho c vào ngày h t h n.
- Gi y b o lãnh ñư c Ngân hàng c p ra theo ñ ngh c a Nhà th u.
12
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản