Thông tư 135/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư 135/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 135/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 135/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T h«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è 135 /1999/TT­B T C  n g µ y 19 th¸ng  c 11 n¨ m  1999 H í ng d É n  vi Ö c q u ¶ n   ý, l  thanh to¸n v è n ® Ç u  t V µ   v è n s ù  n g hi Ö p  c ã  t Ý nh c h Ê t  Ç u  t v µ  x © y  d ù n g   ® thu é c n g u å n   è n N g © n  s¸ch N h µ  n íc v C¨n  LuËt Ng ©n  cø    s¸ch nhµ  ícban  µnh  µy    n  h ng 20/3/1996; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 145/1999/N§­   µy  CP ng 20/9/1999 cña  Ýnh  ñ     Ch ph vÒ   chøc  ¹Tæng  ôc  Çu     iÓntrùcthuéc Bé  µichÝnh; tæ  l  i c§ tph¸ttr       T  Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  T  h d vi qu¶n  ý,thanh  l  to¸n vèn  u     µ  èn  ù    ®Ç t v v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  éc nguån  èn  ©n  ct ch   tv x d thu   v ng s¸ch nhµ  íc   n  nh sau: P h Ç n  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.  èn  ©n  V ng s¸ch  µ  íc (bao  å m   èn  nh n   g v trong  íc cña    Êp  ©n   n  c¸c c ng s¸ch  µ  íc,vèn  nh n   vay  î níc ngoµi cña  Ýnh  ñ  µ  èn  Ön  îcña  íc n      Ch ph v v vi tr  n  ngoµi cho  Ýnh  ñ, c¸c cÊp  Ýnh  Òn  µ    ¬    Ch ph     ch quy v c¸c c quan  µ  íc)chØ   nh n   cÊp ph¸tcho    ù  ®Ç u    thuéc  i  îng  ö  ông  èn    c¸c d ¸n  t ®è t sd v NSNN   theo    quy ®Þnh  ña  Ët Ng ©n  c Lu   s¸ch nhµ  ícvµ    n   Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d 2. C¸c  ù    u    ö  ông  èn    d ¸n ®Ç ts d v NSNN   ph¶icã    ñ tôc ®Ç u    µ  ©y    ®ñ th     tv x dùng, ® îc bè  Ý vµo  Õ   ¹ch  u    µng      tr   k ho ®Ç t h n¨m  ña  µ   ícvµ  ã    iÒu  c Nh n   c ®ñ ® kiÖn  îccÊp  èn  ®  v theo  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v quy  nh  ¹ ®Þ t  i Th«ng   µy. tn 3. C¬     quan  µichÝnh    Êp  ùc hiÖn  t  c¸c c th   c«ng    t¸cqu¶n  ývèn  u     µ  l  ®Ç t v vèn  ù  s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  éc  ån  èn  ct ch   tv x d thu ngu v NSNN   µ  v c¸c dù  ®Ç u    ö  ông    ån  èn    ¸n  ts d c¸c ngu v kh¸c cña  µ   íc.C¬     Nh n   quan  Kho  ¹c b  nhµ  ícc¸c cÊp  ã  n    c tr¸chnhiÖm   Óm     Óm       ki tra,ki so¸tchÆt  Ïc¸c kh©u  ch     trong  qu¸  ×nh thanh  tr   to¸n,®¶m     b¶o thanh to¸n vèn  Þp  êi  y   ,  ng  Õ     k th , ®Ç ®ñ ®ó ch ®é   cho    ù    ∙  ã    iÒu  Ön  c¸c d ¸n ® c ®ñ ® ki thanh    èn  to¸nv theo  Õn ®é   ùc hiÖn  ti   th   dù    ng  êiph¸thiÖn    ¸n;®å th     ®Ó ng¨n chÆn   Þp  êiviÖc  ö  ông  èn    ôc     k th   sd v saim ®Ých, saichÕ     ©y    Ý  Êttho¸t Òn vèn  ña  µ   íc.    ®é g l∙ngph th     ti   c Nh n 4. C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c  thu Ch ph   Tæng   c«ng    µ  íc,c¸cHéi,c¸c®oµn  Ó  tynh n         th (sau  y  äit¾tlµc¸cBé),UBND     ®© g           c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ¬ (sau  y   äi t¾t lµ UBND     ®© g       c¸c tØnh),   c¸c chñ  u    µ    ¬    ®Ç t v c¸c c quan  ã  ªnquan  ã  c li   c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn        th   c¸c quy ®Þnh  ña  µ   ícvÒ   c Nh n   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng, sö  ông  èn  u    ng  l  tv x d  d v ®Ç t ®ó m ôc  ch, tiÕtkiÖm   µ  ã  Öu  ®Ý    v c hi qu¶, chÊp  µnh  ng  Ýnh    h ®ó ch s¸ch chÕ       ®é qu¶n  ýtµichÝnh  u      iÓncña  µ   íc. l    ®Ç tph¸ttr   Nh n
 2. 2 P h Ç n  II Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I.  C¸c d ù  ¸n ® Ç u  t   ö  d ô n g  v è n N S N N  v µ   s v è n  ù  n g hi Ö p  c ã   Ý nh ch Ê t ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g s t 1. C¸c  ù    Õt  Êu  ¹ tÇng    d ¸n k c h   kinh tÕ      éikh«ng  ã    ­ x∙h   c kh¶ n¨ng    åi thu h   vèn  éc c¸clÜnh  ùc: thu     v ­Giao    th«ng,thuû lî    ôc  o  ¹o, tÕ.     igi¸od ®µ t   , y  ­  ång  õng  u   ån, rõng  Tr r ®Ç ngu   phßng  é, vên  èc    h  qu gia,khu b¶o  ån t  thiªnnhiªn.   ­ C¸c  ¹m, tr¹ thó    ng,  ùc  Ët,nghiªn cøu  èng  íi vµ    ¹o tr   i   y, ®é th v     gi m   c¶i t   gièng. ­ X ©y  ùng    d c«ng  ×nh v¨n ho¸,x∙héi,thÓ  ôc    Ó  tr           d ­ th thao,phóc  îc«ng    l i céng. ­Qu¶n  ýnhµ  íc,khoa  äc   ü  Ët.   l  n  h ­k thu ­B¶o  Ö     v m«i  êng  tr sinh th¸   i khu  ùc,vïng l∙nhthæ. v     2.C¸c  ù    èc    d ¸n qu phßng,an    ninh kh«ng  ã    c kh¶  n¨ng    åivèn. thu h   3. Hç   îc¸c dù  cña      tr    ¸n  c¸c doanh nghiÖp  u     µo    Ünh  ùc  Çn  ®Ç t v c¸c l vc thiÕtcã  ù    s tham    ña  µ   íctheo quy  nh  ña  giac Nh n     ®Þ c ph¸p luËt.   4. C¸c  ù      d ¸n quy  ¹ch tæng  Ó    iÓn kinh tÕ­   éivïng,l∙nhthæ, ho   th ph¸ttr     x∙h        quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón ngµnh, quy  ¹ch   i     ho tæng  Ó  ©y  ùng  «   Þ  µ  th x d ® th v n«ng  th«n,quy  ¹ch chitiÕtc¸c ®«  Þ    ho         th trung t©m,    quy  ¹ch chitiÕtsö  ông  t  ho       d ®Ê ®ai.     5. C¸c  ù    îcbè  Ý b»ng  èn    ù    d ¸n ®   tr   v chis nghiÖp  trong dù      to¸nNSNN    ®Ó söa  ÷a,c¶it¹o, ë   éng,n©ng  Êp    ¬  ë  Ët chÊt hiÖn  ã  ã gi¸trÞtõ ch       r m   c c¸cc s v     c (c         20  iÖu®ång  ëlªn)lµm  ôc  åihoÆc       Þtµis¶n  è  nh. tr   tr     ph h   t¨nggi¸tr     c ®Þ   Kh«ng  îcbè  Ý vèn  ù  ®   tr   s nghiÖp cho    ù    u    ©y  ùng  íi,trõ c¸c d ¸n ®Ç t x d m   c¸ctr ng  îp cã  Õt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   ê h   quy   c Th t   ph 6.C¸c  ù    u      d ¸n ®Ç tkh¸ctheo quyÕt ®Þnh  ña  Ýnh  ñ.       c Ch ph 7. C¸c  ù  ®Ç u      d ¸n  t b»ng  ån  èn  Êu  ngu v kh hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh   t  c ®Þ h×nh  µnh  õ vèn  u    ña  ©n  th t  ®Ç tc ng s¸ch nhµ  ícvµ      n   c¸ckho¶n    ña  µ   ­ thu c Nh n íc®Ó   ¹doanh    l  i nghiÖp  µ  íc®Ó   u    ã    nh n   ®Ç tc v¨n b¶n  íng dÉn  h  riªng. II.L Ë p  v µ  T h « n g     b¸o k Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t,  v è n  ù  n g hi Ö p  c ã   Ý nh ch Ê t ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g s t 1.K Õ   ¹ch n¨m:   ho   1.1­Trong  êigian  Ëp  ù    th   l d to¸n ng©n    s¸ch nhµ  íc hµng    n  n¨m theo    quy ®Þnh  ña  Ët Ng ©n  c Lu   s¸ch nhµ  íc,c¨n cø  µo  Õn ®é   ùc hiÖn  ù    µ  è    n     v ti   th   d ¸n v s kiÓm     c¸c Bé   µ  tra do    v UBND     c¸c tØnh  th«ng b¸o,chñ  u    x©y  ùng  Õ     ®Ç t d k
 3. 3 ho¹ch  èn  u    cña  ù  göi Bé   ®èi víidù  do  v ®Ç t d ¸n    (     ¸n  trung  ng  ¬ qu¶n  ý)vµ  l  UBND     c¸ctØnh  ®èivíi ù    ®Þa  ¬ng  (     ¸n do  d ph qu¶n  ý). l C¨n  vµo  cø  nhu  Çu  öa  ÷a,c¶it¹o, ë   éng,n©ng  Êp    ¬  ë  Ët c s ch       r m   c c¸c c s v   chÊt hiÖn  ã  ña  ¬    c c c quan,®¬n  Þ, chñ  u    ©y  ùng  Õ   ¹ch    u      v  ®Ç tx d k ho chi®Ç t b»ng  ån  èn  ù  ngu v s nghiÖp, tæng  îp    h trong dù    to¸n ng©n    s¸ch,göi c¬      quan  cÊp    trªntheo quy  nh  ña  Ët NSNN   µ        ®Þ c Lu   v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ët NSNN. h  Lu   1.2­C¸c  é  µ    B v UBND    c¸ctØnh tæng  îp,lËp kÕ   ¹ch vèn  u    öiBé  h     ho   ®Ç tg   TµichÝnh  µ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu .   v B K ho   § t 1.3­Trªn c¬  ë    Õ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ­   éicña  níc,c¸cc©n      s c¸ck ho     i     x∙h   c¶      ®èi  ñ  Õu  ña  Òn   ch y cn kinh  Õ  èc  ©n,  é   µi chÝnh  èi hîp  íiBé   Õ   t qu d BT  ph   v  K ho¹ch vµ  Çu   ©n    Õ   ¹ch vèn  u     § tph bæ k ho   ®Ç tcho  õng Bé, UBND   t   tØnh  µ    v c¸c dù    ¸n quan  ängcña  µ   íc. tr   Nh n Së   µi chÝnh  Ët    T  V gi¸tham    íiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu   ©n    èn  gia v   K ho v§ t ph bæ v ®Ç u    tcho  õng dù    ®Þa  ¬ng  t   ¸n do  ph qu¶n  ý. l 1.4­Sau    îcCh Ýnh  ñ    khi®   ph giao ng©n    s¸ch,c¸c Bé   µ      v UBND     c¸c tØnh  ph©n    èn  u    cho  õng  ù  thuéc  ¹m    bæ v ®Ç t t d ¸n  ph vi qu¶n  ý,®¶m   l  b¶o  íp kh   ®óng  íichØ     îc giao  Ò   v  tiªu®   v tæng  møc   u   ; c¬  Êu  èn  ®Ç t   c v trong  íc,vèn  n  ngoµiníc;c¬  Êu  µnh      c ng kinh tÕ;møc   èn    ù  quan  äng cña  µ   íc    v c¸c d ¸n  tr   Nh n   vµ  ng  íichØ  o  ña  Ýnh  ñ  Ò   iÒu  µnh  Õ   ¹ch    iÓn kinh ®ó v  ®¹ c Ch ph v ® h k ho ph¸ttr     tÕ­   éivµ  ù    ©n  x∙h   d to¸nng s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m. 1.5­Sau    ∙  ©n    èn  u      khi® ph bæ v ®Ç tcho  õng dù      é  µ  t   ¸n,c¸cB v UBND     c¸c tØnh  öikÕ   ¹ch vèn  u    g   ho   ®Ç tcho  é  µichÝnh    Óm    Ò     Æt     BT  ®Ó ki trav c¸cm sau ®©y: ­ ViÖc  ¶m     ® b¶o    iÒu  Ön  ña  ù    îcbè  Ý kÕ   ¹ch  èn  u   c¸c ® ki c d ¸n ®   tr   ho v ®Ç ttheo quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc  I Çn        ®Þ t  i 1  II ph II   Th«ng   µy. tn ­ Sù   íp ®óng  íichØ    ChÝnh  ñ    kh   v  tiªudo  ph giao vÒ     tæng  møc  u  ,c¬  ®Ç t  cÊu  èn  v trong níc,vèn  µiníc,c¬  Êu  µnh     ngo     c ng kinh tÕ, møc   èn    ù       v c¸c d ¸n quan  äng cña  µ   íc. tr   Nh n ­ Sù   ©n  ñ c¸c nguyªn t¾c  è  Ý kÕ   ¹ch.C¸c  ù    ã m     éc    tu th       b tr   ho   d ¸n nh C thu thÈm  Òn  è  Ý kÕ   ¹ch cña    é   µ  quy b tr   ho   c¸c B v UBND  tØnh  ph¶icã  Õt  nh     quy ®Þ ®Ç u    õ thêi®iÓ m   tt     th¸ng 10  ña    c n¨m  ícn¨m  Õ   ¹ch vÒ   ícvµ  tr   k ho   tr   ph¶ibè  Ý  tr   ®ñ   èn    ùc hiÖn  ù    v ®Ó th   d ¸n kh«ng    n¨m. qu¸ 2  Sau    Óm    Õu  Õ   ¹ch ®∙  iÓn khaicha  ¶m   khiki tra,n k ho   tr     ® b¶o    cÇu  c¸c yªu  trªn®©y  × Bé  µichÝnh  ã      th   T   c v¨n b¶n    Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  ¹  êng  îp c¸c l iTr . h   Bé   µ  v UBND    c¸c tØnh  kh«ng  iÒu  ® chØnh  ¹ hoÆc   ∙  iÒu  l i ®® chØnh  ng  Én  nh v kh«ng  ng  ®ó quy  nh, Bé  µichÝnh  ã    ®Þ   T  c v¨n b¶n  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  b¸o    t  ph quyÕt  nh, ®ång  êic¬  ®Þ   th   quan  µichÝnh  a  t  ch chuyÓn  èn  v sang  Kho  ¹c nhµ  b  níc®Ó     thanh  to¸n. Së   µi  Ýnh  Ët    Óm     T ch V gi¸ ki tra danh  ôc   ù  ® îc bè  Ý  m d ¸n    tr trong  Õ   k ho¹ch ®Ç u      tXDCB   ña  a  ¬ng  c ®Þ ph theo    iÓ m   c¸c ® quy  nh    y,  µi ®Þ trªn®© ngo   ra    ù  ® îc ®Ç u    c¸c d ¸n    t b»ng    ån  èn  îc ®Ó   ¹ theo  c¸c ngu v ®   li  NghÞ   Õt  ña  quy c Quèc  éivµ  h   Quy Õt  nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph ph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh  Ò   i   th     ®Þ v ®è   t ng  u    µ  î ®Ç t v quy  nh  Ò   Öc  ö  ông  õng  ån  èn  u   . Trêng  îp ®Þ v vi s d t ngu v ®Ç t   h  kÕ   ¹ch ®∙  iÓnkhaicha  ¶m   ho   tr     ® b¶o    c¸cquy  nh, Së  µichÝnh  Ët    ®Þ   T  V gi¸ph¶i  cã    v¨n b¶n  c¸o UBND   b¸o    tØnh xem   Ðt,®iÒu  x  chØnh  ¹ vµ  a  l   ch chuyÓn  Òn i ti   sang  Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   b  n   thanh  to¸n.
 4. 4 1.6­Trªnc¬  ë  Õ   ¹ch ®∙  ©n        s k ho   ph bæ hoÆc   sau    iÒu  khi® chØnh  ïhîp ph     víi     quy  nh: c¸c ®Þ   ­ C¸c  é  µ    B v UBND    c¸ctØnh  giao chØ    Õ   ¹ch khèil ng cho    ñ    tiªuk ho    î   c¸cch ®Ç u      ùc hiÖn,®ång  öic¬  t®Ó th     g   quan  Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   b  n  theo  âi,lµm    d  c¨n cø  Óm  ki so¸t,  thanh    èn. to¸nv ­  èi víic¸c  ù  do  §   d ¸n  trung  ng  ¬ qu¶n  ý,Bé   µi chÝnh  l  T   th«ng b¸o  Õ   k ho¹ch  èn  u    v ®Ç t sang  Kho  ¹c nhµ  íc trung  ng    µm  cø  b  n  ¬ ®Ó l c¨n  thanh    to¸n vèn cho    ù  c¸cd ¸n. ­ §èivíi   ù    ®Þa  ¬ng        d ¸n do  c¸c ph qu¶n  ý, ë  µichÝnh  Ët    l  T   S V gi¸th«ng    b¸o kÕ   ¹ch vèn  u    ho   ®Ç tsang  Kho  ¹c nhµ  íctØnh    µm    thanh    èn  b  n  ®Ó l c¨n cø  to¸nv cho    ù  c¸cd ¸n. 2.K Õ   ¹ch quý:   ho   Néi dung  Õ   ¹ch  èn  u   , vèn  ù  k ho v ®Ç t   s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u     µ  ct ch   tv x©y  ùng  µng  ý  d h qu ph¶iph¶n    ¸nh  îc gi¸trÞ khèil ng ®∙  ùc hiÖn  ña  ý  ®     î   th   c qu tr cvµ  ü kÕ   õ ®Ç u   í   lu   t   n¨m  n   èiquý  íc;vèn  ∙  îct¹m  ®Õ cu   tr   ® ®   øng, thu håit¹m      øng  µ  v thanh  to¸n cña  ý  íc vµ  ü kÕ   õ ®Ç u     qu tr   lu   t   n¨m  n   èiquý  íc;dù  ®Õ cu   tr   kiÕn    Þkhèil ng thùc hiÖn  gi¸tr    î     trong quý;nhu  Çu  èn  ¹m      c v t øng  µ  èn thanh  vv   to¸ntrong quý.     2.1­C¨n  vµo  Õ   ¹ch  èn  u    îc giao  µ  Õn    ùc hiÖn  ù    cø  k ho v ®Ç t ®   v ti ®é th   d ¸n,chñ  u    Ëp  Õ   ¹ch  èn  u    µng  ý    ®Ç t l k ho v ®Ç t h qu theo    éidung    y   c¸c n   trªn®© göiKho  ¹c nhµ  ícn¬ichñ  u    ùctiÕp giao dÞch  µo  µy  cña    b  n    ®Ç ttr       v ng 10  th¸ng  cuèiqóy  íc,®ång  öiBé    tr   g   hoÆc   UBND   tØnh. 2.2­C¬     quan Kho  ¹c nhµ  íccã  b  n   tr¸chnhiÖm   Ëp kÕ   ¹ch chihµng  ý    l   ho     qu víi ¬    quan  µichÝnh  é  µichÝnh,Së  µichÝnh  Ët    c t  (B T     T  V gi¸) . 2.3­ C¨n  vµo  Õ   ¹ch  èn  u    n¨m  µ    cø  k ho v ®Ç t v kh¶  n¨ng  ©n  ng s¸ch,c¬    quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸chnhiÖ m   è  Ý møc    µng  ý    b tr   chih qu cho Kho  ¹c nhµ  íc b  n  vµ chuyÓn  èn  Þp  êisang  v k th   Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   b  n  thanh    èn  to¸nv cho    ñ  c¸cch ®Ç u  . t 2.4­§èivíivèn  ù       s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng, c¨n cø  µo  ct ch   tv x d   v dù    to¸n NSNN  n¨m  îc th«ng    ñ  u    Ëp  Õ   ¹ch    µng  ý  öi ®  b¸o,ch ®Ç t l k ho chih qu g   Kho  ¹c nhµ  ícn¬ichñ  u    ùctiÕp giao dÞch    µm    kiÓm  b  n    ®Ç ttr       ®Ó l c¨n cø  so¸t,   thanh to¸n. III.§i Ò u  ki Ö n  ® Ó  ® îc thanh to¸n v è n ® Ç u  t,    v è n  ù  n g hi Ö p  c ã   Ý nh ch Ê t ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g s t C¸c  ù    u    îcthanh    èn  d ¸n ®Ç t®   to¸nv NSNN     ã      iÒu  Ön    khic ®ñ c¸c ® ki sau ®©y: 1.Cã     ñ tôcvÒ   u    µ  ©y  ùng      ®ñ th     ®Ç tv x d nh sau: 1.1­   ChuÈn  Þ  u  : b ®Ç t ­ V¨n    b¶n  ña  Êp  ã  Èm  Òn  c c c th quy cho  Ðp  Õn  µnh  Èn  Þ   u   ph ti h chu b ®Ç t . ­ Dù       Ý    to¸nchiph cho  c«ng    Èn  Þ   u    îccÊp  ã  Èm  Òn  t¸cchu b ®Ç t®   c th quy phª duyÖt.  
 5. 5 1.2­ChuÈn  Þ  ùc hiÖn  ù    b th   d ¸n: ­ B¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    µ  Õt  nh   u    cña  Êp  ã  Èm   thiv quy ®Þ ®Ç t c c th quyÒn. ­ Dù       Ý     to¸nchiph cho c«ng    Èn  Þ   ùc hiÖn  ù    îccÊp  Èm   t¸cchu b th   d ¸n ®   th quyÒn    Öt. phª duy 1.3­Thùc  Ön  u  :   hi ®Ç t ­ B¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    µ  Õt  nh   u    cña  Êp  ã  Èm   thiv quy ®Þ ®Ç t c c th quyÒn. ­ ThiÕtkÕ   ü  Ëtvµ      k thu   tæng  ù  d to¸n,quyÕt  nh    Öt  ÕtkÕ   ü    ®Þ phª duy thi   k thuËtvµ    tæng  ù  d to¸n.Nh÷ng  ù    ã m   B  Õu  a  ã  ÕtkÕ   ü  Ët   d ¸n nh A,  n ch c thi   k thu   vµ tæng  ù    îcduyÖt,th×  d to¸n®     trong quyÕt  nh  u      ®Þ ®Ç tph¶iquy  nh    ®Þ møc   vèn  ña  õng  ¹ng  ôc  ct h m c«ng  ×nh vµ  tr   ph¶icã  ÕtkÕ   µ  ù    ¹ng  ôc     thi   v d to¸nh m c«ng  ×nh thi tr     c«ng  trong n¨m  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   ®  c th quy phª duy   2.§îcbè  ÝkÕ   ¹ch vèn  u        tr   ho   ®Ç ttheo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc    Çn   ®Þ t  i 1  IIph IITh«ng   µy.   tn 3. Quy Õt  nh    ®Þ giao nhiÖ m   ô  ñ  u  ,thµnh  Ëp    v ch ®Ç t  l Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n (tr ng  îp  ê h ph¶i thµnh  Ëp    l Ban  QLDA), bæ   Ö m   ëng    nhi Tr ban, K Õ     to¸n tr ng   ë hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     to¸n. 4. §∙ tæ      chøc  u   Çu  Ón  än   Ên, mua   ¾ m   ÕtbÞ, x©y  ¾p  ®Ê th tuy ch tv   s thi     l theo quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   Êu  Çu  õnh÷ng  ù  hoÆc   ãi thÇu  îc ch § th (tr   d ¸n  g  ®  phÐp  chØ  nh  Çu). ®Þ th 5. §ñ  iÒu  Ön  îc cÊp  èn  ¹m   ® ki ®   v t øng  µ  ã  èi l ng  µn  µnh    v c kh  î ho th ®ñ ®iÒu  Ön  îc cÊp  èn  ki ®   v thanh  to¸n theo    quy  nh  ¹  ôc  vµ    Çn    ®Þ ti m IV  V ph II Th«ng   µy. tn 6.§èivíi ån  èn  ù       ngu v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt®Ç u    µ  ©y  ùng: ct ch   tv x d 6.1­§èivíi   ù    öa  ÷a,c¶it¹o, ë   éng,n©ng  Êp  ã    Þtõ1        d ¸n s ch       r c¸c m   c c gi¸tr     tØ  ng  ëlªnph¶icã      iÒu  Ön  ®å tr       ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© ­§îcbè  Ýtrong dù        tr     to¸nNSNN   n¨m. ­Cã   ù    u  ,  Õt ®Þnh    Öt dù    u  .   d ¸n ®Ç t quy   phª duy   ¸n ®Ç t ­ Cã   b¶n    v¨n  phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   Çu  ®èivíidù  tæ  ®Ê th (     ¸n  chøc  u   ®Ê thÇu) hoÆc   Õt  nh    Öt  ÕtkÕ   ù    ®èivíi ù      quy ®Þ phª duy thi   d to¸n(     ¸n chØ  nh   d ®Þ thÇu).  ­Cã   îp ®ång    h  kinh tÕ  îcký  Õt  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   ®   k gi   ®Ç tv nh th 6.2­§èivíic¸c dù  söa  ÷a,c¶it¹o,m ë   éng,n©ng  Êp  ã    Þ tõ         ¸n  ch       r   c c gi¸tr     20  iÖu®ång  n   íi tØ  ng  tr   ®Õ d   1  ®å ph¶icã      iÒu  Ön:   ®ñ c¸c® ki ­§îcbè  Ýtrong dù        tr     to¸nNSNN   n¨m. ­Cã       u  ,quyÕt ®Þnh    Öt b¸o c¸o ®Ç u  .   b¸o c¸o ®Ç t    phª duy       t ­ Cã   b¶n    v¨n  phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   Çu  ®èivíidù  tæ  ®Ê th (     ¸n  chøc  u   ®Ê thÇu) hoÆc   Õt  nh    Öt  ÕtkÕ   ù    ®èivíi ù      quy ®Þ phª duy thi   d to¸n(     ¸n chØ  nh   d ®Þ thÇu). ­ Cã   îp ®ång    h  giao viÖc    hoÆc   îp ®ång  h  kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  êi   gi   ®Ç tv ng   nhËn  Çu. th
 6. 6 7. Chñ   u      ®Ç t ph¶im ë   µikho¶n  ¹    t  ti Kho  ¹c nhµ  íc n¬i thuËn  Ön    b  n    ti cho viÖc  Óm    ki so¸tthanh    µ  Ën  Ön cho  to¸nv thu ti   giao dÞch  ña  ñ  u  .   c ch ®Ç t  IV. Ê p  v µ  T h u  h å i v è n t¹ m  n g  C ø 1.§èit ng ® îccÊp  èn  ¹m     î     v t øng: ­Dù     u    chøc  u  Çu    ¸n ®Ç ttæ  ®Ê th theo hîp ®ång  ×a     ch kho¸traotay.    ­C¸c  ãithÇu  ©y  ¾p  chøc  u  Çu.   g  x l tæ  ®Ê th ­ Mua   ¾ m   ÕtbÞ   Ó  thiÕtbÞ   Ëp  Èu  µ  ÕtbÞ     s thi   (k c¶    nh kh v thi   mua   trong  níc). ­C¸c  îp ®ång   Ên.   h  tv ­C«ng  Öc  n   ïgi¶i ãng  Æt     vi ®Ò b     ph m b»ng. ­  ét  è  M s c«ng  Öc  éc    Ý   vi thu chi ph kh¸c cña  ù     chi phÝ   é      d ¸n,nh   b m¸y qu¶n  ýdù    Õ  t  l   ¸n,thu ®Ê hoÆc   Õ  thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t. quy s d ®Ê C¸c  ù    u    d ¸n ®Ç thoÆc   èil ng c«ng  Öc  éc dù    u    µi®èi kh  î   vi thu   ¸n ®Ç tngo     t ng nªu    î   trªnchØ  îccÊp  èn  ¹m  ®  v t øng    ñ íng Ch Ýnh  ñ  khiTh t   ph cho  Ðp. ph 2.§iÒu  Ön  îccÊp  èn  ¹m    ki ®   v t øng: 2.1­§èivíi   ù    u    ùc hiÖn  u  Çu        d ¸n ®Ç tth   c¸c ®Ê th theo hîp ®ång  ×a     ch kho¸   trao tay (®Êu  Çu  µn  é       th to b c¸c c«ng  Öc  ÕtkÕ,  vi thi   cung  Êp  ÕtbÞ,  ©y  c thi   x l¾p  îc thùc  Ön  ®  hi th«ng  qua  ét  µ  Çu) vµ    ãi thÇu  ©y  ¾p  ùc m nh th   c¸c g   x l th   hiÖn  u  Çu: ®Ê th ­ Cã       v¨n b¶n    Öt kÕt  phª duy   qu¶  u  Çu  ña  Êp  ã  Èm  Òn.   ®Ê th c c c th quy   ­Cã   îp ®ång    h  kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th ­Cã   Êy b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  ña  µ  Çu.   gi   l∙nhth   h  c nh th 2.2­§èi víimua   ¾ m   ÕtbÞ   Ó  thiÕtbÞ   Ëp  Èu  µ  ÕtbÞ        s thi   (k c¶    nh kh v thi   trongníc):   ­ Cã       v¨n b¶n    Öt  Õt  phª duy k qu¶  u  Çu  ña  Êp  ã  Èm  Òn  ®èi ®Ê th c c c th quy (  víi Çn  ÕtbÞ  chøc  u  Çu).  ph thi   tæ  ®Ê th ­ Cã   îp ®ång    h  kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu    gi   ®Ç t v nh th cung  øng, gia c«ng     chÕ   ¹othiÕtbÞ. Riªng ®èi víi ÕtbÞ   Ëp  Èu  t          thi   nh kh ph¶icã      v¨n b¶n    Öt  phª duy hîp ®ång  ña  Êp  ã  Èm  Òn    c c c th quy theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­ Cã   Êy    gi b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  ña  µ  Çu  ®èivíi Çn  Õt l∙nhth   h  c nh th (     ph thi   bÞ  ùc hiÖn  u  Çu). th   ®Ê th 2.3­§èivíi         c«ng  Öc  c¸c vi ph¶ithuªtvÊn:      ­ Cã       v¨n b¶n    Öt  Õt  phª duy k qu¶  u  Çu  ña  Êp  ã  Èm  Òn  ®èi ®Ê th c c c th quy (  víi  c«ng  Öc  ùc hiÖn  u  Çu  Ón  än   Ên  vi th   ®Ê th tuy ch tv ). ­Cã   îp ®ång    h  kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu   Ên.   gi   ®Ç tv nh th tv 2.4­§èivíi ét  è       m s c«ng  Öc  éc chiphÝ  vi thu     kh¸ccña  ù    d ¸n: ­ C«ng    n   ï,gi¶i ãng  Æt     t¸c®Ò b     ph m b»ng  ph¶icã  ¬ng    n   ïvµ  ù    ph ¸n ®Ò b   d to¸nchiphÝ  îcduyÖt.    ® 
 7. 7 ­ C¸c    Ý   Êp  t, thuÕ   t  chi ph c ®Ê   ®Ê hoÆc   chuyÓn quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê ph¶icã    th«ng    ña  ¬  b¸o c c quan  chuyªn m«n    Çu  ñ  u    ép  Òn.   yªu c ch ®Ç tn ti ­Chi phÝ  ¹t®éng  ña  é     ho   c b m¸y  qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶icã  ù      Ý  ­   d to¸nchiph ® îcduyÖt.   3.Møc  èn  ¹m    v t øng: 3.1­§èivíi   ù    u    ùc hiÖn  u  Çu        d ¸n ®Ç tth   c¸c ®Ê th theo hîp ®ång  ×a     ch kho¸  traotay:   ­ T¹m    øng cho  Öc  vi mua   ¾ m   ÕtbÞ   s thi   c¨n  vµo  Õn    cø  ti ®é thanh    to¸n (nh quy  nh  ¹ tiÕt3.3 díi y).   ®Þ t        i ®© ­ Ph Çn    cßn  ¹ t¹m  l   øng  i 15%     Þ gãithÇu,nhng  Òu  Êt kh«ng  ît gi¸tr       nhi nh   v  kÕ   ¹ch vèn  n¨m  ∙  è  Ýcho    ho   c¶  ® b tr   c¸cc«ng  Öc  µy. vi n 3.2­§èivíi ©y  ¾p:      xl ­ C¸c  ãithÇu  ã    Þ díi10  û ®ång, møc   ¹m    g  c gi¸tr     t     t øng b»ng 20%     Þ gi¸tr   hîp ®ång  ng    nh kh«ng  ît Õ   ¹ch vèn  µng  v   ho   k h n¨m  ña  ãithÇu. c g  ­ C¸c  ãithÇu  ã    Þtõ10  û®ång  n   íi tû®ång, møc  ¹m      g  c gi¸tr     t   ®Õ d   50      t øng b»ng 15%     Þ hîp  ng  ng  gi¸tr   ®å nh kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  µng  v   ho vh n¨m  ña  ãi c g  thÇu. ­C¸c  ãithÇu  ã    Þtõ50  û®ång  ëlªn,   g  c gi¸tr     t   tr    møc  ¹m  t øng  b»ng  10%     gi¸ trÞhîp ®ång  ng     nh kh«ng  ît Õ   ¹ch vèn  µng  v   ho   k h n¨m  ña  ãithÇu. c g  Trêng  îp kÕ   ¹ch  èn  n¨m  ña  ãithÇu  è  Ý thÊp  ¬n  h   ho v c¶  c g  b tr   h møc   èn  v ® îct¹m    øng theo quy  nh    ãithÇu  a  îccÊp    ®Þ trªn(g   ch ®   ®ñ møc   èn  ¹m    v t øng theo  û lÖ  t   quy  nh),sÏ® îcKho  ¹c nhµ  íctiÕp tôc cÊp  èn  ¹m  ®Þ      b  n     v t øng  trong  kÕ   ¹ch n¨m  ho   sau cho  n     t®Õ n   ®Õ khi®¹   møc  ûlÖ  ¹m  t   t øng  theo quy  nh.   ®Þ 3.3­§èivíi      mua  ¾ m   ÕtbÞ: s thi   ­ Møc   èn  ¹m  v t øng  µ sè  Òn  µ   ñ  u    ph¶i thanh  l   ti m ch ®Ç t   to¸n theo  îp   h  ®ång  ng  Òu  Êt  nh nhi nh kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  v  ho v trong n¨m.  êng  îp  Õ   Tr hk ho¹ch  èn  è  Ý kh«ng    v b tr   ®ñ nhu  Çu  èn    c v ®Ó thanh to¸n theo  îp  ng, chñ    h ®å   ®Ç u    ã  tc tr¸chnhiÖ m  ×m  ån  èn      t ngu v bæ sung.   ­ Vèn  ¹m    t øng  îccÊp  ®  theo  Õn    ti ®é thanh    Òn cña  ñ  u    i to¸nti   ch ®Ç t ®è   víinhµ  Çu    th cung  øng,  gia c«ng  Õ   ¹o thiÕtbÞ   îc quy  nh   ch t     ®  ®Þ trong  îp h  ®ång  kinh tÕ  µ  îc thùc hiÖn    v®    cho  n     ÕtbÞ   ∙  Ëp  ®Õ khithi   ® nh kho  ña  ñ  c ch ®Ç u    (®èi víithiÕt bÞ   t      kh«ng  Çn  ¾p)  c l hoÆc   ∙  îc l¾p  Æt   ®®  ® xong  µ  v nghiÖ m    ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p). thu (     thi   c l 3.4­§èi víic¸c hîp  ng   Ên, møc   èn  ¹m          ®å tv   v t øng  õ 25%   n   t  ®Õ 50%     gi¸ trÞ cña  ãi thÇu  ng  Òu  Êt    g  nh nhi nh kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  n¨m  ∙  è  Ý v   ho v c¶  ® b tr   cho c«ng  Öc     Ên. vi thuªtv 3.5­§èi víic«ng  Öc  n   ï gi¶iphãng  Æt        vi ®Ò b     m b»ng, møc   èn  ¹m      v t øng theo yªu  Çu  Çn  Õtcho  c c thi   c«ng  Öc  n   ï nhng  vi ®Ò b   kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  v   ho v c¶ n¨m  ∙  è  Ýcho  ® b tr   c«ng  Öc  n   ïgi¶i ãng  Æt   vi ®Ò b     ph m b»ng. 3.6­§èivíim ét  è       s c«ng  Öc  éc chiphÝ   vi thu     kh¸c cña  ù    îccÊp  èn    d ¸n ®   v t¹m øng,Kho  ¹c nhµ  ícxem   Ðt nhu  Çu  èn  ¹m    b  n  x  c v t øng  ña  ñ  u    c ch ®Ç t(th«ng   b¸o  cÇu  ép  Òn,dù      Ý  ña  é  yªu  n ti   to¸nchiph c b m¸y  qu¶n  ýdù      Êp  èn  l   ¸n)®Ó c v t¹m øng, nhng  Òu  Êt kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  n¨m  ∙  è  Ý cho      nhi nh   v   ho v c¶  ® b tr   c¸c lo¹ c«ng  Öc  .   i vi ®ã
 8. 8 4.Thu  åit¹m    h   øng: 4.1­Vèn  ¹m    t øng    îp ®ång  ©y  ¾p  îcthu håidÇn  µo  õng thêikú  c¸ch   x l ®    vt   thanh    èil ng x©y  ¾p  µn  µnh  to¸nkh  î   l ho th theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© ­Thêi®iÓ m   ¾t  u     åit¹m      b ®Ç thu h   øng:    + C¸c  ãi thÇu  ã    Þ díi10  û ®ång: khithanh  g  c gi¸tr     t      to¸n ®¹t 30%     Þ    gi¸tr   hîp ®ång.     + C¸c  ãi thÇu  ã    Þ tõ 10  û ®ång  n   íi50  û ®ång: khithanh  g  c gi¸tr     t   ®Õ d   t      to¸n®¹t25%     Þhîp ®ång.    gi¸tr       + C¸c  ãithÇu  ã    Þtõ50  û®ång  ëlªn:   g  c gi¸tr     t   tr     thanh    t20%     khi to¸n®¹   gi¸ trÞhîp ®ång.      ­ Sè   èn  ¹m    v t øng  îc thu  åi h Õt    ãi thÇu  îc thanh  ®  h  khig   ®  to¸n khèil ng    î   x©y  ¾p  µn  µnh  t80%     Þkhèil ng. l ho th ®¹   gi¸tr    î ­Møc  èn  ¹m    v t øng    åitõng kú  îcx¸c®Þnh    thu h    ®   nh sau: +    Khi thanh to¸n khèil ng  t ®Õ n      î ®¹   50%     Þ hîp  ng, møc   èn  ¹m  gi¸tr   ®å   vt øng    åi®¹t®Õ n   thu h     40%  tæng  è  èn  ¹m  s v t øng. +    Khi thanh to¸n khèil ng  t ®Õ n      î ®¹   70%     Þ hîp  ng, møc   èn  ¹m  gi¸tr   ®å   vt øng    åi®¹t®Õ n   thu h     80%  tæng  è  èn  ¹m  s v t øng. +    Khi thanh to¸n khèil ng  t ®Õ n      î ®¹   80%     Þ hîp  ng, møc   èn  ¹m  gi¸tr   ®å   vt øng    åi®¹t100%   thu h     tæng  è  èn  ¹m  s v t øng. Trêng  îp  èn  ¹m  h v t øng  a  håi h Õt  gãi thÇu  a  îc thanh    ch thu    do    ch ®   to¸n ®¹t ®Õ n   û lÖ    t   quy  nh    ng  ù    ®Þ trªnnh d ¸n kh«ng  îc ghitiÕp  Õ   ¹ch  ®   k ho hoÆc   bÞ   nh  ®× chØ    thic«ng,chñ  u      ®Ç tph¶igi¶itr×nh víiKho  ¹c nhµ  ícvÒ   ×nh        b  n  t h×nh  ö  ông  è  èn  ¹m  sd s v t øng  a  îcthu håi,®ång  êib¸o c¸o cÊp  ã  Èm   ch ®       th       c th quyÒn  ö  ý. xl Trêng  îp ®∙  îccÊp  èn  ¹m  h ®  v t øng  µ   ãithÇu  m g  kh«ng  iÓnkhaithi tr      c«ng  theo  ng  êih¹n  ®ó th   quy  nh  ®Þ trong  îp  ng,  ñ  u     h ®å ch ®Ç t ph¶i gi¶itr×nh  íi    v  Kho  ¹c nhµ  ícvµ  ã  b  n   c tr¸chnhiÖ m  µn    è  èn  ∙  ¹m    ho tr¶s v ® t øng. 4.2­Vèn  ¹m    t øng mua  ¾ m   ÕtbÞ  îcthu håivµo  õng  Çn  s thi   ®       t l thanh    to¸n khèil ng thiÕtbÞ  µn  µnh.  î     ho th §èivíi ÕtbÞ      thi   kh«ng  Çn  ¾p,khithiÕtbÞ  ∙  îcnghiÖ m     µ  Ëp  c l      ®®   thu v nh kho  ñ  u  , chñ  u    ã  ch ®Ç t  ®Ç t c tr¸chnhiÖm   öi ngay    g  chøng  õ ®Õ n   t  Kho  ¹c b  nhµ  íc®Ó   µm  ñ tôcthanh    èil ng thiÕtbÞ  µn  µnh  µ    åisè  n   l th     to¸nkh  î     ho th v thu h   vèn  ∙  ¹m  ® t øng. §èi víithiÕtbÞ   Çn  ¾p, khi thiÕtbÞ   ∙  Ò   n       c l     ® v ®Õ kho  ñ  u   , chñ  ch ®Ç t   ®Ç u    c¸o víi tb¸o      Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   b  n  theo  âi;khithiÕtbÞ  ∙  ¾p  Æt  d     ®l ® xong,  chñ  u    öingay  ®Ç tg   chøng  õ®Õ n   t  Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   µm  ñ tôcthanh    b  n  l th     to¸n khèil ng thiÕtbÞ   µn  µnh  µ    åisè  èn  ∙  ¹m   î     ho th v thu h   v ® t øng. Kho  ¹c nhµ  íc   b  n  thu  åi h Õt  è  èn  ¹m  h  s v t øng  ÕtbÞ     thi   khi thanh  to¸n cho  èi l ng  ¾p  Æt     kh  î l ® hoµn  µnh. th Trêng  îp ®∙  Êp  èn  ¹m  h   c v t øng  µ   Õt  êih¹n quy  nh  m h th     ®Þ trong hîp ®ång     vÉn kh«ng  Ën  îc thiÕtbÞ,  ñ  u    nh ®    ch ®Ç t ph¶igi¶itr×nh víiKho  ¹c nhµ  íc       b  n  vµ  ã  c tr¸chnhiÖ m  µn    è  èn  ∙  ¹m    ho tr¶s v ® t øng. 4.3­Vèn  ¹m    t øng  cho    îp ®ång   Ên  îcthu håivµo  õng  Çn  c¸ch   tv ®       t l thanh  to¸ncho  èil ng c«ng  Öc   Ên  µn  µnh    kh  î   vi tv ho th theo nguyªn t¾c:      
 9. 9 ­  êi ®iÓ m   Th   thu  åi t¹m  h  øng    ¾t  u   khi b ®Ç thanh to¸n khèi l ng  µn     î ho thµnh.  ­ Sè   èn  håib»ng  è  èn    v thu    s v thanh    ©n  íi(x)tû lÖ  Êp  èn  ¹m  to¸nnh v      c v t øng. 4.4­ Vèn  ¹m    t øng  cho c«ng  Öc  n   ï gi¶iphãng  Æt   vi ®Ò b     m b»ng  µ    v c¸c c«ng  Öc  éc chiphÝ  vi thu     kh¸ccña  ù    îcthu håim ét  Çn  µo  ú    d ¸n ®       l v k thanh    to¸n khèil ng hoµn  µnh  ña   î   th c c«ng  Öc  . vi ®ã 4.5­Møc    åivèn  ¹m    thu h   t øng  ña    ¹ hîp ®ång  ã  Ó  c c¸c lo i     c th cao  ¬n  h møc   quy  nh    y  Õu  ñ  u    µ  µ  Çu  èng  Êt ®Ò   Þ. ®Þ trªn®© n ch ®Ç tv nh th th nh   ngh   5. §èi víim ét  è  Ët t lµ cÊu  Ön,b¸n  µnh  È m        s v      ki   th ph trong x©y  ùng  ã    d c gi¸trÞ líncÇn      ph¶is¶n  Êt tr c ®Ó   ¶m     xu   í   ® b¶o  Õn    ©y  ùng  ti ®é x d c«ng  ×nh tr   vµ  ét  è  ¹  Ët t® Æc   ñng,vËt tcÇn  m s lo i    v ch      ph¶idù  ÷theo  ïa  ô,n Õu  Çn    tr   m v  c thiÕtph¶it¹m      øng  Òu  ¬n  nhi h møc  èn  ¹m  v t øng  theo  quy  nh    y,  ñ  ®Þ trªn®© ch ®Ç u    c¸o Bé   µi chÝnh  Õt  nh  tb¸o    T   quy ®Þ hoÆc   c¸o c¬  b¸o    quan  Kho  ¹c nhµ  b  nícquyÕt ®Þnh      trong tr ng  îp ® îcBé  µichÝnh  y  Òn. Vèn  ¹m   ê h     T   ñ quy   t øng  îc ®  thu  åi khithanh    h    to¸n cho  èil ng  kh  î XDCB   µn  µnh  ã  Êu  µnh  ña    ho th c c th c c¸c lo¹ vËttnªu    i    trªn. 6.§èivíi èn  ù       v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt®Ç u    µ  ©y  ùng: ct ch   tv x d ­ C¸c  ù    ã    d ¸n c quy    èn  õ 1  ®ång  ëlªn, Öc  Êp  µ    åivèn  m« v t   tØ  tr    vi c v thu h   t¹m  øng  îcthùc hiÖn  ®    theo chÕ       ®é qu¶n  ývèn  u   hiÖn  µnh. l  ®Ç t  h ­ C¸c  ù    ã    d ¸n c quy    èn  íi tØ  ng  îccÊp  ¹m  m« v d   1  ®å ®   t øng  50%   Õ   ¹ch k ho   n¨m  ña  ù    èn  ¹m  c d ¸n.V t øng  îcthu håidÇn  µo  õng  ú  ®    vt k thanh    èil ng to¸nkh  î   hoµn  µnh  µ    åih Õt  th v thu h   trong n¨m  Õ   ¹ch.Sè   èn  ¹m    k ho   v t øng    åitõng  thu h   kú  b»ng  è  èn  Êp  s v c thanh    ©n  íi   ûlÖ  Êp  èn  ¹m  to¸nnh v   t   c v t øng. (x) 7. Nh÷ng  ù  ®Ç u    ã  èn  íc ngoµi hoÆc   ÷ng  ãi thÇu  chøc    d ¸n  tc v n     nh g  tæ  ®Êu   Çu  èc  Õ  µ   th qu t m trong  Öp  nh  Ýn  ông  ý  ÷a  Ýnh  ñ  Öt Hi ®Þ td k gi Ch ph Vi   Nam   µ  µ  µitrî ã  v nh t     quy  nh  Ò   Öc  ¹m  c ®Þ v vi t øng  èn  ®èit ng ® îc t¹m  v (  î     øng,  ®iÒu  Ön  µ  ki v møc   ¹m t øng, thu  åi vèn  ¹m    h  t øng) kh¸c víic¸c quy  nh         ®Þ nªu trªnth× ® îcthùc hiÖn        theo quy  nh    ®Þ trongHiÖp  nh  Ýn  ông  ∙  ý.   ®Þ td ®k v. thanh to¸n k h èi l ng h o µ n  th µ nh î 1.Thanh    èil ng x©y  ¾p:   to¸nkh  î   l 1.1­Khèi l ng  ©y  ¾p  µn  µnh     î x l ho th theo  ×nh  h thøc chØ  nh  Çu  îc ®Þ th ®   thanh    µkhèil ng thùc hiÖn  ∙  îcnghiÖm     ng  Õ     to¸nl    î     ®®  thu ®ó ch ®é quy  nh, ®Þ   theo  îp ®ång, cã  h    trong kÕ   ¹ch  u    îcgiao,cã  ÕtkÕ   µ  ù        ho ®Ç t ®     thi   v d to¸nchi tiÕt® îcduyÖt theo ®óng  nh         ®Þ møc,  n    ña  µ   íc. ®¬ gi¸c Nh n   1.2­Khèi l ng x©y  ¾p  µn  µnh     î   l ho th theo  ×nh  h thøc  u   Çu  îcthanh  ®Ê th ®   to¸n lµ khèi l ng  ùc  Ön  ∙  îc nghiÖ m       î th hi ® ®   thu theo  îp  ng,  ã  h ®å c trong  Õ   k ho¹ch ®Ç u    îcgiao.   t®   1.3­§ Ó   îc thanh    ®  to¸n khèil ng  ©y  ¾p, chñ  u    öi ®Õ n      î x l  ®Ç t g   Kho  ¹c b  nhµ  ícc¸ctµiliÖu sau  y: n       ®© 1.3.1­Trêng  îp chØ  nh  Çu:   h  ®Þ th
 10. 10 ­ V¨n    b¶n    Öt  ÕtkÕ   µ  ù      Õth¹ng  ôc  phª duy thi   v d to¸nchiti   m c«ng  ×nh ® ­ tr   îcduyÖt.     ­Hîp  ng    ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th ­ Biªn b¶n      nghiÖ m     èil ng x©y  ¾p  µn  µnh  Ìm  thu kh  î   l ho th k theo b¶n  Ýnh  t gi¸trÞkhèil ng ® îcnghiÖm        î     thu.  ­PhiÕu    µ    gi¸v chøng  õthanh  t  to¸n. 1.3.2­Trêng  îp ®Êu  Çu:   h  th ­V¨n    b¶n    Öt kÕt  phª duy   qu¶  u  Çu. ®Ê th   ­Hîp  ng    ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th ­ Biªn b¶n      nghiÖ m     èil ng x©y  ¾p  µn  µnh  Ìm  thu kh  î   l ho th k theo b¶n  Ýnh  t gi¸trÞkhèil ng ® îcnghiÖm        î     thu.  ­PhiÕu    µ    gi¸v chøng  õthanh  t  to¸n. Nh÷ng  èil ng ph¸tsinh ngoµigi¸thÇu  kh  î          ph¶icã      v¨n b¶n phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u  Çu  Õu  èil ng ph¸tsinh ® îc®Êu  Çu) hoÆc   ù      ®Ê th (n kh  î        th   d to¸nbæ sung  ® îcduyÖt (nÕu  èil ng ph¸tsinh ® îcchØ  nh  Çu).     kh  î        ®Þ th 1.4­C¨n  ®Ò   Þ  ña  ñ  u    µ  å  ¬    cø  ngh c ch ®Ç t v h s thanh    chñ  u    to¸ndo  ®Ç t göi ®Õ n,    trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn    å  ¬  îp  Ö,Kho    7  l vi k t     ®ñ h s h l   b¹c  µ  íc cã  nh n   tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra,thanh to¸n cho  ñ  u     µ    µ    ch ®Ç t v c¸c nh thÇu  µ    åivèn  ¹m  v thu h   t øng  theo ®óng    quy  nh. ®Þ 2.Thanh    èil ng thiÕtbÞ:   to¸nkh  î     2.1­Khèil ng thiÕtbÞ  µn  µnh  îcthanh    µkhèil ng thiÕtbÞ  ∙     î     ho th ®  to¸nl    î    ® nhËp  kho  ñ  u    (®èi víithiÕtbÞ   ch ®Ç t      kh«ng  Çn  ¾p),hoÆc   ∙  ¾p  Æt   c l   ®l ® xong  µ  îc nghiÖm   (®èivíithiÕtbÞ   Çn  ¾p) vµ  ã      iÒu  Ön  v®  thu      c l   c ®ñ c¸c ® ki sau: ­ Danh  ôc  ÕtbÞ     m thi   ph¶iphï hîp víiquyÕt  nh  u    µ  ã         ®Þ ®Ç t v c trong kÕ     ho¹ch ®Ç u    îcgiao.   t®   ­ Cã     tronghîp ®ång     kinhtÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th ­ §∙ ® îcchñ  u    Ëp       ®Ç tnh kho  ®èivíithiÕtbÞ   (      kh«ng  Çn  ¾p) hoÆc   ∙  c l  ® l¾p  Æt  ® xong  µ  v nghiÖm    ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p  Æt). thu (    thi   c l ® 2.2­§ Ó   îc thanh    ®  to¸n khèil ng  ÕtbÞ,  ñ  u     öi ®Õ n      î thi   ch ®Ç t g   Kho  ¹c b  nhµ  ícc¸ctµiliÖu sau  y: n       ®© ­Hîp  ng.   ®å ­Ho¸  n    ®¬ kiªm  Õu  Êtkho  ®èivíi ÕtbÞ  phi xu   (    thi   mua  trong níc)hoÆc   é     b chøng  õnhËp  Èu  ®èivíi ÕtbÞ  Ëp  Èu). t  kh (     thi   nh kh   ­  Õu  Ëp  Phi nh kho  ®èi víithiÕt bÞ   (      kh«ng  Çn  ¾p)  c l hoÆc   Õu    phi gi¸ thanh    èil ng l¾p  Æt  ÕtbÞ  ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p). to¸nkh  î   ® thi   (     thi   c l ­C¸c    chøng  õvËn  t  chuyÓn, b¶o  Ó m,  Õ,phÝ u    hi thu   l kho. ­PhiÕu    µ    gi¸v chøng  õthanh  t  to¸n. 2.3­C¨n  ®Ò   Þ  ña  ñ  u    µ  å  ¬    cø  ngh c ch ®Ç t v h s thanh    chñ  u    to¸ndo  ®Ç t göi ®Õ n,    trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn    å  ¬  îp  Ö,Kho    7  l vi k t     ®ñ h s h l   b¹c  µ  íc cã  nh n   tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra,thanh to¸n cho  ñ  u     µ    µ    ch ®Ç t v c¸c nh thÇu  µ    åivèn  ¹m  v thu h   t øng  theo ®óng    quy  nh. ®Þ
 11. 11 3.Thanh    èil ng c«ng     Ên:   to¸nkh  î   t¸ctv 3.1­Khèi l ng c«ng     Ên  µn  µnh  îccÊp     î   t¸ctv ho th ®  thanh    µ khèil ng to¸nl    î   thùc hiÖn  îcnghiÖm     ï hîp víihîp ®ång    ®  thu ph         kinh tÕ  µ  ã    v c trong kÕ   ¹ch   ho   ®Ç u    îcgiao. t®   3.2­§ Ó   îcthanh    ®  to¸n,chñ  u    öi®Õ n     ®Ç tg   Kho  ¹c nhµ  ícc¸c tµiliÖu b  n       sau: ­Biªnb¶n     nghiÖm    èil ng c«ng  Öc   Ên  µn  µnh. thu kh  î   vi tv ho th ­Chøng  õthanh    t  to¸n.    3.3­C¨n  ®Ò   Þ  ña  ñ  u    µ  å  ¬    cø  ngh c ch ®Ç t v h s thanh    chñ  u    to¸ndo  ®Ç t göi ®Õ n,    trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn    å  ¬  îp  Ö,Kho    7  l vi k t     ®ñ h s h l   b¹c nhµ  íc cã    n   tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra,thanh    to¸ncho    µ  Çu  µ    åi c¸c nh th v thu h   vèn  ¹m  t øng  theo ®óng    quy  nh. ®Þ 4.Thanh    èil ng chiphÝ    to¸nkh  î     kh¸c: 4.1­Ngoµi c¸c c«ng  Öc  ∙     Ên, c¸c lo¹       vi ® thuªtv     i c«ng  Öc  vi kh¸c thuéc chi      phÝ  kh¸c cña  ù    îc thanh      ∙  ã        chøng    d ¸n ®   to¸nkhi® c ®ñ c¸c c¨n cø  minh  c«ng  viÖc  ∙  îcthùc hiÖn    ®®     nh sau: ­ §èivíi Ö  Ý  Êp  t  ©y  ùng,thuÕ  t        ph c ®Ê x d l   ®Ê hoÆc   Õ  thu chuyÓn  Òn   quy sö  ông  t  d ®Ê ph¶icã    n, chøng  õhîp lÖ  ña  ¬    ho¸ ®¬   t     c c quan    Òn. thu ti ­ §èi víichiphÝ   n   ï,gi¶iphãng  Æt          ®Ò b     m b»ng ph¶icã  ¬ng  vµ  ù    ph ¸n  d to¸n®Ò n   ï® îcduyÖt,b¶n    Ën  èil ng ®Ò n   ï®∙  ùc hiÖn.   b      x¸cnh kh  î   b   th   ­  èi víichi phÝ   §     ph¸  ì vËt kiÕn  óc vµ  d    tr   thu  än  Æt   dm b»ng  ©y  ùng  x d ph¶icã  ù    d to¸n, îp ®ång, biªnb¶n     h    nghiÖ m  thu. ­  èi víichi phÝ   é  §     b m¸y qu¶n  ý dù  ph¶i cã  ù  l   ¸n    d to¸n,kÕ   ¹ch  Òn   ho ti   m Æt, b¶ng        Ý, c¸cchøng  õli   kª c¸cchiph     t   ªnquan. ­ §èivíichiphÝ   Ëp  ÕtkÕ,  Èm  nh  ÕtkÕ,  ù           l thi   th ®Þ thi   d to¸nph¶icã  îp   h ®ång, biªnb¶n     nghiÖm  thu. ­ C¸c    Ý  ëic«ng,nghiÖm     ¹y thö,kh¸nh  µnh  Çn    chiph kh     thu,ch     th c ph¶icã    dù    µ  to¸nv b¶ng      Ý. kª chiph ­ C¸c    Ý    chiph chuyªn gia,®µo  ¹oc«ng  ©n  ü  Ëtvµ    é     t  nh k thu   c¸n b qu¶n  ý l  s¶n  ÊtcÇn  xu   ph¶icã  îp ®ång   h  kinhtÕ,dù      Ý.     to¸nchiph ­§èivíi   Ý        ph b¶o  Ó m   chi hi c«ng  ×nh ph¶icã  îp ®ång  tr    h  b¶o  Ó m. hi ­ §èivíi     Ý        chiph trong c«ng    Èn  Þ  u  ,chuÈn  Þ  ùc hiÖn  c¸c   t¸cchu b ®Ç t  b th   dù    ¸n ph¶icã  ù    îcduyÖt,hîp ®ång    d to¸n®      kinh tÕ,b¶n     nghiÖm     èil ng thu kh  î   c«ng  Öc  vi hoÆc       Õt  b¸o c¸o k qu¶  c«ng  Öc  µn  µnh. vi ho th 4.2­C¨n  ®Ò   Þ  ña  ñ  u    µ  å  ¬    cø  ngh c ch ®Ç t v h s thanh    chñ  u    to¸ndo  ®Ç t göi ®Õ n,    trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn    å  ¬  îp  Ö,Kho    7  l vi k t     ®ñ h s h l   b¹c nhµ  íc cã    n   tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra,thanh    to¸ncho    µ  Çu  µ    åi c¸c nh th v thu h   vèn  ¹m  t øng  theo ®óng    quy  nh. ®Þ 5. Sè   èn    v thanh  to¸n cho  õng  ¹ng  ôc     t h m c«ng  ×nh  tr kh«ng  îc vîtdù  ®   to¸n hoÆc     óng  Çu; tæng  è  èn    gi¸tr th   s v thanh  to¸n cho  ù  kh«ng  îc vît   d ¸n  ®   tæng  ù    µ  d to¸nv tæng møc  u    ∙  îcphª duyÖt. ®Ç t® ®      
 12. 12 Sè  èn  Êp  v c cho  ù    d ¸n trong n¨m    (bao  å m   vèn  ¹m  g c¶  t øng  µ  èn  v v thanh  to¸n khèil ng  µn  µnh) nhiÒu  Êt kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  n¨m  ∙  è     î ho th   nh   v   ho v c¶  ®b trÝcho  ù      d ¸n. 6. Trong    µiliÖu do  ñ  u    öicho  ¬    c¸c t     ch ®Ç tg   c quan Kho  ¹c nhµ  íc,cã  b  n  lo¹  µiliÖu chØ  öim ét  Çn  i    t g  l cho  µn  é  ù    µ  ¹  µiliÖu göitõng  Çn    to b d ¸n v lo i       t l khi ®Ò   Þ   ngh thanh  to¸n.C¸c  µiliÖu  öi m ét  Çn    t  g  l bao  å m:  g b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶  , Õt  nh  u  ,quyÕt  nh    Öt thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  thi quy ®Þ   ®Ç t  ®Þ phª duy     k thu   tæng  dù to¸n,c¸c tµiliÖu  Ò   ù      v d to¸n,v¨n    b¶n  phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   Çu, hîp  ®Ê th   ®ång  kinhtÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th   7. Nh÷ng  ù  ®Ç u    ã  èn  íc ngoµi hoÆc   ÷ng  ãi thÇu  chøc    d ¸n  tc v n     nh g  tæ  ®Êu   Çu  èc  Õ  µ   th qu t m trong  Öp  nh  Ýn  ông  ý  ÷a  Ýnh  ñ  Öt Hi ®Þ td k gi Ch ph Vi   Nam   íi µ  µitrî ã  v  nh t     quy  nh  Ò   Öc  c ®Þ v vi thanh   to¸nkh¸cvíi       quy  nh    c¸c ®Þ nªu trªnth× ® îcthùc hiÖn        theo quy  nh    ®Þ trongHiÖp  nh  Ýn  ông  ∙  ý.   ®Þ td ®k 8. Chñ  u      ®Ç tph¶ibè  Ý®ñ   èn    tr   v trong kÕ   ¹ch hµng    ho   n¨m    ®Ó mua    b¶o hiÓ m  c«ng  ×nh x©y  ùng.Nhµ   ícsÏkh«ng  tr   d   n    thanh    to¸ncho  ñ  u      ï ch ®Ç t®Ó b   ®¾ p  c¸c    Ý   Öt h¹i,rñiro  éc  ¹m    chi ph thi       thu ph vi b¶o  Ó m   Õu   ñ  u     hi n ch ®Ç t kh«ng  mua b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 9.§èivíi èn  ù       v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt®Ç u    µ  ©y  ùng: ct ch   tv x d ­ C¸c  ù    ã    d ¸n c quy    èn  õ 1  ®ång  ëlªn, Öc  m« v t   tØ  tr    vi thanh    èil ng to¸nkh  î   hoµn  µnh  ùc hiÖn  th th   theo chÕ       ®é qu¶n  ývèn  u   hiÖn  µnh. l  ®Ç t  h ­C¸c  ù    ã    d ¸n c quy    èn  íi tØ  ng, khicã  èil ng hoµn  µnh  îc m« v d   1  ®å     kh  î   th ®  nghiÖ m     ñ  u    Ëp  å  ¬    Þ   thu,ch ®Ç t l h s ®Ò ngh thanh  to¸n göi Kho  ¹c nhµ  íc,    b  n  bao  å m    g :  +    Biªnb¶n  nghiÖm    èil ng hoµn  µnh. thu kh  î   th +  B¶ng  Ýnh    Õtgi¸trÞkhèil ng thanh  t chiti        î   to¸n. +  Õu    Phi gi¸hoÆc  b¶ng  (®èi víic¸c kho¶n    Ý   kª       chiph kh¸c kh«ng  ïng    d phiÕu    µ  gi¸) chøng  õthanh  v t  to¸n. C¨n  vµo  ¹n  cø  h møc  kinh phÝ  c¬    do  quan  µichÝnh  Êp,Kho  ¹c nhµ  ­ t  c  b  n íckiÓm     Ýnh  îp lÖ,hîp ph¸p  ña  å  ¬    trat h     c h s chøng  õ thanh  t  to¸n,lµm  ñ tôc   th     thanh    to¸ncho  n  Þ  ô hëng  µ    åisè  èn  ∙  ¹m  ®¬ v th   v thu h   v ® t øng  Õu  ã). (n c 10.Trong    ×nh thùc hiÖn  ù    Õu  ×    qu¸ tr     d ¸n,n v nguyªn nh©n  ñ    ch quan  ña  c chñ  u    Én  n   Öc  Ë m   ®Ç t d ®Õ vi ch thanh to¸n cho  µ  Çu, chñ  u     Þu    nh th   ®Ç t ch tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ   ÷ng  Öth¹ido  Öc  ©y    Ë m     tr       nh thi     vi g ra ch thanh  to¸n.  Ng îcl¹   µ  Çu    inh th kh«ng  ùc hiÖn  y      , th   ®Ç ®ñ c¸c cam   Õt  k trong hîp ®ång, g©y       thiÖth¹ikinh  Õ     t cho  ù  th×  ñ  u   thùc  Ön  Õ     ¹ttheo    d ¸n  ch ®Ç t hi ch ®é ph   quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët.Tr¸ch nhiÖm   ÷a hai bªn  Ò   Ên      lu     gi     v v ®Ò trªnph¶i® îc quy     ®Þnh  â trong hîp ®ång  r     kinhtÕ.   VI. C h Õ  ® é  b¸o    c¸o, u y Õ t to¸n, ki Ó m  tra  q   1. §Þnh  ú  µy  hµng    k ng 20  th¸ng vµ  µy  cña    ng 10  th¸ng ®Ç u   ý    qu sau,chñ    ®Ç u    ã  t c tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  u  , t×nh  ×nh  Ën  t h th hi ®Ç t  h nh vèn, sö  ông  èn   d v trong  th¸ng hoÆc   ý  íc göi c¬    qu tr     quan  Kho  ¹c  µ  íc, b nh n   ®ång  öi Bé   g   hoÆc   UBND   tØnh. Riªng  i  íic¸c dù  nhã m   chñ  u       ®è v     ¸n  A,  ®Ç t göib¸o c¸o cho  ¬      c quan  Kho  ¹c nhµ  íc,Bé  b  n   hoÆc   UBND  tØnh,Bé  Õ   ¹ch   K ho  
 13. 13 vµ  Çu ,Bé   µi chÝnh, Bé   ©y  ùng,Tæng  ôc  èng      § t  T    X d   c Th kª ®Ó tæng  îp b¸o  h  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.   t  ph K Õt  óc n¨m  Õ   ¹ch,chñ  u    ã  th   k ho   ®Ç t c tr¸chnhiÖm   Ëp    l b¸o  kÕ     c¸o  to¸n theo quy  nh  Ön  µnh  Ò   Õ     Õ     n  Þ  ñ  u   ; khidù    ®Þ hi h v ch ®é k to¸n ®¬ v ch ®Ç t     ¸n ®Ç u    µn  µnh,chñ  u    ã  tho th   ®Ç tc tr¸chnhiÖ m   Ëp  c¸o quyÕt    èn  u     l b¸o    to¸nv ®Ç ttheo quy  nh  Ò   Õt to¸nvèn  u  .     ®Þ v quy     ®Ç t Trêng  îp quyÕt    ña  ù    u    µn  µnh  îcduyÖt  µ   è  èn  h  to¸nc d ¸n ®Ç tho th ®  m sv quyÕt  to¸n thÊp  ¬n  è  èn  ∙    h s v ® thanh  to¸n cho  ù     ñ  u    cã    d ¸n, ch ®Ç t tr¸ch  nhiÖ m   håi l¹ cña  µ  Çu  thu    i  nh th hoÆc   Ých tõ vèn  tr     b¶o  µnh  h c«ng  ×nh ®Ó   tr   hoµn    tr¶cho  µ   ícsè  èn  Nh n   v thanh    õa. to¸nth 2. Hµng  ý  µ  Õt  óc    qu v k th n¨m  Õ   ¹ch,c¸c Bé   µ  k ho     v UBND     c¸c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  u  ,t×nh  ×nh  Ën  h  h th   k ho ®Ç t  h nh vèn,thanh    èn  ña    ù    éc ph¹m      to¸nv c c¸cd ¸n thu   viqu¶n  ýgöiBé  µichÝnh,Bé  l    T     K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  ©y  ùng,Tæng  ôc  èng    ho   § t  X d   c Th kª theo quy  nh.   ®Þ 3. §Þnh  ú  µng    kh th¸ng vµ  t  Êt,c¬    ®é xu   quan  Kho  ¹c  µ  íc cã  b nh n   tr¸ch   nhiÖ m   c¸o c¬  b¸o    quan  µichÝnh  Ò   ×nh  ×nh  Ën  èn,cÊp  èn  t  vt h nh v   v NSNN   µ  v c¸cth«ng    Çn  Õtkh¸cphôc  ô    tinc thi     v cho  c«ng      o,®iÒu  µnh  ña  é  t¸cl∙nh®¹   h cB TµichÝnh  µ    v UBND   tØnh. K Õt  óc  th n¨m   Õ   ¹ch, Kho  ¹c  µ   íc quyÕt  k ho   b nh n   to¸n víic¬      quan  µi t  chÝnh  Ò   è  èn  ∙  Ën  ña  v s v ® nh c NSNN,  è  èn  ∙  Êp    s v ® c ph¸ttheo  quy  nh  Ò   ®Þ v quyÕt to¸nNSNN.    4. C¸c  é,    B UBND     c¸c tØnh,c¬    quan  µichÝnh  µ  ¬  t  v c quan Kho  ¹c nhµ  b  níccã  Õ     Óm    nh  ú  µ  t  Êt c¸c chñ  u    Ò   ×nh  ×nh  ö    ch ®é ki tra®Þ k v ®é xu     ®Ç tv t h s dông  èn  ¹m  v t øng, vèn    thanh    èil ng hoµn  µnh  µ  Êp  µnh  Ýnh  to¸nkh  î   th v ch h ch s¸ch,chÕ     µichÝnh  u      iÓncña  µ   íc.   ®é t   ®Ç tph¸ttr   Nh n VII.  Tr¸ch  hi Ö m  v µ   u y Ò n  h ¹ n c ñ a c¸c  ¬   u a n   n q cq c ã  liªn u a n  q 1.§èivíi ñ  u  :      ch ®Ç t ­ Thùc  Ön    hi chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  îcgiao theo    v®    Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  ©y  ùng. xd ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   ù  ng  n,  îp    v s ®ó ®¾ h ph¸p  ña  èil ng  ù  khi c kh  î d ¸n    thanh to¸n (khèil ng     î ph¶i theo  ÕtkÕ     thi   b¶n  Ï thic«ng  v    hoÆc   ÕtkÕ   Ü   thi   k thuËt thic«ng, chÊt îng  ¶m        l® b¶o theo yªu  Çu  Õt kÕ); ®¶m   c thi     b¶o  Ýnh  t chÝnh    îp  x¸c,h ph¸p,hîp  Ö  ña    è  Öu,tµiliÖu    l c c¸c s li     cung  Êp  c cho Kho  ¹c b  nhµ  ícvµ    ¬  n   c¸cc quan  chøc  n¨ng  ña  µ   íc. c Nh n ­ Cung  Êp    å  ¬, tµiliÖu,t×nh  ×nh    c ®ñ h s       h theo quy  nh  ®Þ cho Kho  ¹c  b nhµ  íc vµ  ¬  n   c quan  µichÝnh  t  nh»m   ôc  ô  ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  l   thanh  to¸n vèn; chÞu  ù  Óm     ña      s ki tra c Kho  ¹c  µ  íc,c¬  b nh n   quan  µichÝnh  µ  ¬  t  vc quan  Êp    ña  ñ  u   vÒ   ×nh  ×nh  ö  ông  èn  u    µ  Êp  µnh  c trªnc ch ®Ç t  t h sd v ®Ç tv ch h chÝnh  s¸ch,chÕ     µichÝnh  u      iÓncña  µ   íc.   ®é t   ®Ç tph¸ttr   Nh n ­ TiÕp  Ën  µ  ö  ông  èn  ng  ôc  ch, ®óng  i t ng,tiÕtkiÖm     nh v s d v ®ó m ®Ý   ®è  î     vµ  ã  Öu  c hi qu¶. Ch Êp  µnh  ng    h ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ     lu   ch ®é qu¶n  lýtµichÝnh  u    µ  ©y  ùng.    ®Ç tv x d
 14. 14 ­ Thùc  Ön  Õ     hi k to¸n nhËn  µ  ö  ông  èn  u       vsd v ®Ç t theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   Õ     n  Þ  ñ  u  . v k to¸n®¬ v ch ®Ç t ­B¸o    µ  Õt to¸nvèn  u      c¸o v quy     ®Ç ttheo quy  nh.   ®Þ ­ §îcyªu  Çu  Êp  èn      c c v thanh      ∙  ã    iÒu  Ön  µ  cÇu  ¬  to¸nkhi® c ®ñ ® ki v yªu  c quan  Kho  ¹c  µ  íc tr¶lêivµ    Ých  ÷ng  iÓ m   Êy  a  b nh n       gi¶ith nh ® th ch tho¶  ¸ng  ® trongviÖc  Êp  èn    c v thanh  to¸n. 2.§èivíi   é  µ        B v UBND     c¸c c¸ctØnh: ­ Thùc  Ön    hi chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u    µ  ©y  ùng  l  n   ®Ç tv x d theo  Quy  chÕ   Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­ H íng dÉn, kiÓm    «n  c    ñ  u    éc ph¹m          tra,® ®è c¸cch ®Ç tthu   viqu¶n  ýthùc l    hiÖn  Õ   ¹ch  u   , tiÕp  Ën  µ  ö  ông  èn  u    ®óng  ôc   ch, k ho ®Ç t   nh vsd v ®Ç t m ®Ý   ®óng  Õ     µ   íc. ch ®é Nh n ­B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u    µ    c¸o t h th   k ho   tv XDCB   theo quy  nh.   ®Þ ­ Trong  ¹m    Èm  Òn  îcgiao,chÞu    ph vith quy ®    tr¸chnhiÖ m   ícCh Ýnh  ñ    tr   ph vµ ph¸p  Ëtnhµ  íc vÒ   ÷ng  Õt  nh  ña  × nh  lu   n   nh quy ®Þ cm (quyÕt ®Þnh  u  ,   ®Ç t  quyÕt  nh  Öt  ÕtkÕ   µ  ù  ®Þ duy thi   v d to¸n,cÊp  t,®Êu  Çu,chØ  nh  Çu,   ®Ê   th   ®Þ th   quyÕt ®Þnh    Öt quyÕt to¸n).   phª duy     3.§èivíi ¬        quan  c Kho  ¹c nhµ  íc: b  n ­Thanh    èn  Þp  êi  y      to¸nv k th , ®Ç ®ñ cho  ù      ∙  ã    iÒu  Ön. d ¸n khi® c ®ñ ® ki ­ Cã     Õn  â rµng    ý ki r   cho  ñ  u    i víi ÷ng  ch ®Ç t®è     nh kho¶n  gi¶m  thanh    to¸n hoÆc   õ chèithanh  t    to¸n,tr¶lêic¸c th¾c  ¾ c   ña  ñ  u          m c ch ®Ç t trong viÖc  Êp    c vèn. ­ Trêng  îp    h ph¸thiÖn  Õt  nh  ña    Êp  ã  Èm   Òn    íi   quy ®Þ c c¸c c c th quy tr¸ v   i quy  nh  Ön  µnh, ph¶icã    ®Þ hi h     v¨n b¶n    Þ  ®Ò ngh xem   Ðt l¹ vµ  x     nªu  â    Õn  i r ý ki ®Ò   Êt.N Õ u   xu   qu¸  êigian  th   quy  nh  µ   ®Þ m kh«ng  îc tr¶lêith×  îc quyÒn  ®    ®  gi¶iquyÕt    theo    Êt cña  × nh;  Õu  îc tr¶lêim µ   Ðt  Êy  ®Ò xu   m n ®       x th kh«ng  tho¶  ®¸ng  × vÉn    Õt  th   gi¶iquy theo    Õn  ña  Êp  ã  Èm  Òn, ®ång  êiph¶i ý ki c c c th quy   th     b¸o c¸o lªnc¬        quan  ã  Èm  Òn  c th quy cao  ¬n    h ®Ó xem  Ðt. x ­ Thùc  Ön  Öc  c¸o vµ  Õt    èn  u    µ  èn  ù    hi vi b¸o    quy to¸nv ®Ç tv v s nghiÖp  ã  c tÝnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  éc  ån  èn  ch   tv x d thu ngu v NSNN  theo quy  nh  cña  ®Þ   LuËt Ng ©n    s¸ch nhµ  íc.   n ­ §îc quyÒn     yªu  Çu  ñ  u    c ch ®Ç t cung  Êp  å  ¬, tµiliÖu,th«ng      c hs     tin®Ó phôc  ô  v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ý, Óm    l  ki so¸tthanh  to¸n. ­ §îcphÐp  ¹m  õng     t ng thanh    èn  to¸nv hoÆc     åisè  èn  µ   ñ  u   thu h   v m ch ®Ç tsö  ông    ôc  ch, kh«ng  ng  i t ng hoÆc   ö  ông  èn    íichÕ    d saim ®Ý   ®ó ®è  î   sd v tr¸v   i ®é  qu¶n  ýtµichÝnh  ña  µ   íc,®ång  êib¸o    é   µi chÝnh    ö  ý; l    c Nh n   th   c¸o B T   ®Ó x l   ® îc quyÒn  õ chèi thanh    t    to¸n vèn    cho    ù  m µ   ñ  u    kh«ng  ùc c¸c d ¸n  ch ®Ç t th   hiÖn  nghiªm  óc chÕ     Ëp  Õ   ¹ch  èn  u    µng  ý,chÕ     t  ®é l k ho v ®Ç t h qu   ®é b¸o    c¸o theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v Th«ng   µy. tn ­ Kh«ng    tham    µo    éi  ng  gia v c¸c H ®å nghiÖm  thu  èi l ng  kh  î XDCB   µn  ho thµnh;kh«ng  Þu    ch tr¸chnhiÖ m   Ò   èil ng,chÊt l ng c¸c c«ng  ×nh XDCB     v kh  î    î     tr   ® îcnghiÖ m    thu.
 15. 15 ­ Tæ     chøc  c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  Óm  l   ki so¸t,  thanh    èn  to¸nv theo quy  ×nh tr   nghiÖp  ô  èng  Êt,®¶m   v th nh   b¶o  qu¶n  ývèn  l  chÆt  Ï,thanh  ch   to¸n kÞp  êi    th , ®Çy  ,  Ën  Ön cho  ñ  u  . ®ñ thu ti   ch ®Ç t  ­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m  ícBé  ëng  é  µichÝnh  µ    tr   tr BT  v ph¸p luËtcña  µ   íc    Nh n   vÒ   Öc  Ën  µ  ö  ông  èn  vi nh v s d v NSNN    ®Ó thanh    to¸ntrong®Ç u    ©y  ùng.   tx d 4.§èivíi ¬        quan  µi Ýnh    Êp: c t  ch c¸cc ­ §¶m     b¶o  ån  èn  ngu v NSNN   y     µ  ®Ç ®ñ v chuyÓn  èn  Þp  êisang  ¬  v k th   c quan  Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   b  n   Kho  ¹c nhµ  ícthanh    b  n  to¸ncho    ù  c¸cd ¸n. ­ B¸o    c¸o  µ  Õt  v quy to¸n vèn  u      ®Ç t ph¸ttr Ón theo   i   quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   NSNN.  ­ KiÓ m     ×nh  ×nh  Êp  µnh  Õ   ,  Ýnh    trat h ch h ch ®é ch s¸ch vÒ     qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  ©y  ùng, t×nh  ×nh  x d   h qu¶n  ý,sö  ông  èn  u     ña    ñ  u    µ  l  d v ®Ç t c c¸c ch ®Ç t v t×nh  ×nh  h thanh    èn  u    ña  to¸nv ®Ç tc Kho  ¹c nhµ  íc. b  n ­  îc quyÒn  §  yªu  Çu  ñ  u    cung  Êp    c ch ®Ç t c c¸c th«ng    Çn  Õt®Ó   tinc thi   phôc  ô  v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ýnhµ  ícvÒ   µi Ýnh  u      iÓn. l  n   t  ch ®Ç tph¸ttr P h Ç n  III §i Ò u  kh o¶ n  thi µ n h  h 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  15  k t  k v thay  thÕ      c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Öc  h  vi qu¶n  ý, Êp  l c ph¸t,  thanh    èn  u    µ  èn  to¸nv ®Ç tv v sù nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  õ nguån  ct ch   tv x d t  NSNN   Bé  µichÝnh  do  T   ®∙  ban  µnh  íc®©y. h tr   Tæng   ôc  Çu   ph¸ttr Ón tiÕp  ôc thùc  Ön  Ö m   ô  c§ t  i   t  hi nhi v qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸tvèn  u    éc  ån  èn    ®Ç t thu ngu v NSNN   n   Õt  µy  ®Õ h ng 31/12/1999.Kho  ¹c   b  nhµ  ícthùc hiÖn  Ö m   ô  n    nhi v qu¶n  ý,kiÓm  l  so¸t,  thanh    èn  u    µ  èn  to¸nv ®Ç tv v sù  nghiÖp cã  tÝnh chÊt ®Ç u  t µ  x©y  dùng tõ nguån NSNN  tõ ngµy   v 01/01/2000. 2. §èivíic¸c kho¶n    u      iÓn kh¸c tõ NSNN     ù  ÷nhµ  ­        chi®Ç tph¸ttr      (chid tr   n íc,chihç  î èn u  ng      tr  v l ®é cho  doanh nghiÖp,chigãp  èn    Çn  ªndoanh,    v cæ ph li     chicho  íc ngoµivay  µ  Ön  î íc ngoµi,chicho    ü  ç  î   n    v vi tr    n    c¸c qu h tr    iÓn) ph¸ttr   thùc hiÖn    theo c¸cv¨n b¶n  íng dÉn      h  riªngcña  õng lo¹ chinãitrªn.   t      i 3. ViÖc    qu¶n  ý,kiÓm   l  so¸t,  thanh    èn  u     éc  ©n  to¸n v ®Ç t thu ng s¸ch cÊp    huyÖn,  Êp    c x∙;qu¶n  ý,kiÓm   l  so¸t,thanh    to¸n vèn    NSNN  cho    ù  quy  c¸c d ¸n  ho¹ch,c¸c dù    u    ña  ¬      ¸n ®Ç tc c quan  idiÖn  Öt Nam   ¹  ícngoµi,dù    ã  ®¹   Vi   ti   n   ¸n c yªu  Çu  ¬  Ët  éc  ninh,quèc  c cm thu an    phßng, dù  mua   ë  ÷u    ¸n  s h b¶n  Òn quy theo v¨n b¶n     quy  nh  ®Þ riªng. 4. §èi víic¸c dù  ®Ç u    õ c¸c nguån  èn          ¸n  tt     v kh¸c cña  µ   íc còng  Ën    Nh n   v dông  ÷ng  nh nguyªn t¾c    thanh    to¸ntheo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    é, UBND   qu¸ tr       cv   c¸c B   tØnh  µ  ¬  vc së  Çn  c ph¶n ¶nh  Þp  êivÒ   é   µi chÝnh    k th   B T   ®Ó nghiªn cøu      bæ sung, söa    ® æi.
 16. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA B é :..... Sè: P h ô  l ô c 1 A (KÌm  theo Th«ng   è 135/1999/TT­   ts   BTC   µy  ng 19/11/1999 cña  é  µichÝnh)   BT  K Õ   ¹ch vèn  u    éc NSNN   ho   ®Ç tthu   n¨m... . . . .. §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å §Þa  iÓ m   Þa  iÓ m   êigian Tæng   Tæng   Vèn  ∙  ® §® Th     ® thanh  K Õ   ¹ch ho   x©y  ùng n¬ichñ    K/c«ng  møc  èn dù    to¸ntõ d   §T v to¸n    vèn  u    K Õ   ¹ch vèn  u    ®Ç t Sè   Dù   ¸n ho   ®Ç tn¨m m ë   µi H/thµnh ®Ç u    ­ ® îc K/c«ng  n   n¨m  . t  t®   ®Õ .. . TT kho¶n îcduyÖt duyÖt h Õt        KH n¨m tr c í Tæng  è s Chia ra   X ©y   ThiÕt Chi phÝ      l¾p bÞ kh¸c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tæng  è: s * Vèn    trong níc        * Vèn  µiníc   ngo   I Quy  ¹ch ho 1 Dù     . ¸n ..
 17. 17 II ChuÈn  Þ  u   b ®Ç t 1 Dù     . ¸n .. II ChuÈn  bÞ  thùc hiÖn  I dù  ¸n 1 Dù     . ¸n .. IV Thùc  Ön  ù  hi d ¸n * Ngµnh  . .   .. . ­Dù     ã m     ¸n nh A 1 Dù     . ¸n .. * Vèn    trong níc   * Vèn  µiníc   ngo   ­Dù     ã m     ¸n nh B 1 Dù     . ¸n .. * Vèn    trong níc   * Vèn  µiníc   ngo   ­Dù     ã m     ¸n nh C * Ngµnh  . .   .. . Chi chó:  Trong  çi lo¹ dù    ãm     +  m     ¸n (nh A,B,C),chiara chuyÓn  Õp,khëic«ng  i      ti     Ngµy  .th¸ng..   ..   .   .n¨m  . . ..   . míi. Thñ  ëng  ý    ng  Êu) tr (K tªn,®ã d
 18. 18   Dù     +  ¸n kh«ng  ã  èn  µiníc,chØ    ét  c v ngo     ghim dßng. UBND   tØnh  µnh  è): (th ph Sè: P h ô  l ô c 1 B (KÌm  theo Th«ng   è 135/1999/TT­   ts   BTC   µy  ng 19/11/1999 cña  é  µichÝnh)   BT  K Õ   ¹ch vèn  u    éc NSNN   ho   ®Ç tthu   n¨m... . . . .. §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å TT Dù   ¸n §Þa  Thêi Tæng    møc  Tæng  ù Vèn  ∙  d ® thanh    to¸n K Õ   ¹ch vèn  u    ho   ®Ç tn¨m  . .. . ®iÓ m   gian vèn  u    to¸n® îc tõK/c«ng  n     ®Ç t      ®Õ x©y  K/c«ng  ® îcduyÖt duyÖt h Õt      KH n¨m  íc tr dùng H/thµnh Tæng  è s Chia ra     ©y   ThiÕtbÞ X   Chi phÝ    l¾p kh¸c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tæng  è: s A Vèn  XDCB   Ëp  t trung * Vèn    trongníc   * Vèn  µiníc   ngo   I Quy  ¹ch ho
 19. 19 1 Dù     . ¸n .. II ChuÈn  Þ  u   b ®Ç t 1 Dù     . ¸n .. II ChuÈn  bÞ  thùc hiÖn  I dù  ¸n 1 Dù     . ¸n .. IV Thùc  Ön  ù  hi d ¸n * Ngµnh  . .   .. . ­ Dù     ã m     ¸n nh A 1 Dù     . ¸n .. * Vèn    trongníc   * Vèn  µiníc   ngo   ­ Dù     ã m     ¸n nh B 1 Dù     . ¸n .. * Vèn    trongníc   * Vèn  µiníc   ngo   ­ Dù     ã m     ¸n nh C * Ngµnh  . .   .. . B Vèn    ¹theo NQQ H ®Ó l   i   1 Dù     . ¸n .. C Vèn  kh¸c
 20. 20 1 Dù     . ¸n .. Chi chó: +       Trong  çi lo¹ dù    ãm  m     ¸n (nh A,B,C),chiara chuyÓn  Õp,khëic«ng  i      ti     Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . míi. Bé   µichÝnh T  UBND   tØnh  µnh  è).. . (th ph . Së  µichÝnh   Ët  T  ­V gi¸ P h ô  l ô c 1 c (KÌm  theo Th«ng   è 135/1999/TT­   ts   BTC   µy  ng 19/11/1999 cña  é  µichÝnh)   BT  K Õ   ¹ch vèn  u    éc NSNN   ho   ®Ç tthu   n¨m... . . . .. §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å TT Dù   ¸n §Þa  Thêi Tæng    møc  Tæng  ù Vèn  ∙  d ® thanh    to¸n K Õ   ¹ch vèn  u    ho   ®Ç tn¨m  . .. . ®iÓ m   gian vèn  u    to¸n® îc tõK/c«ng  n     ®Ç t      ®Õ x©y  K/c«ng  ® îcduyÖt duyÖt h Õt      KH n¨m  íc tr dùng H/thµnh Tæng  è s Chia ra     ©y   ThiÕtbÞ Chi phÝ  X     l¾p kh¸c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tæng  è: s A Vèn  XDCB   Ëp  t trung
Đồng bộ tài khoản