Thông tư 135/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
337
lượt xem
33
download

Thông tư 135/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 135/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 135/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------- ð c l p - T do - H nh phúc ----------------------- S : 135/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ D th o Hư ng d n Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa ñ i v i các ho t ñ ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng --------------------- Căn c Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa ñ i v i các ho t ñ ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng; Căn c Quy t ñ nh s 1466/Qð-TTg ngày 10/10/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Danh m c chi ti t các lo i hình, tiêu chí quy mô, tiêu chu n c a các cơ s th c hi n xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c - ñào t o, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng. .vn B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: am I. Ph m vi, ñ i tư ng quy ñ nh t i ði u 1 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP ngày 30/5/2008 (sau ñây ietn g i t t là Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP), ñư c hư ng d n th c hi n như sau: atV 1. Ph m vi ñi u ch nh: .Lu Lĩnh v c xã h i hóa bao g m: Giáo d c - ñào t o, d y ngh ; y t ; văn hoá; th d c th thao; ww môi trư ng. w 2. ð i tư ng ñi u ch nh: a) Các cơ s ngoài công l p ñư c cơ quan có th m quy n c p gi y phép ho t ñ ng trong các lĩnh v c xã h i hóa, bao g m: - Các cơ s ngoài công l p ñư c thành l p và ho t ñ ng theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP c a Chính ph , bao g m cơ s dân l p và cơ s tư nhân (ho c tư th c ñ i v i giáo d c - ñào t o, d y ngh ), ho t ñ ng trong các lĩnh v c xã h i hóa. - Các cơ s ngoài công l p ñã ñư c thành l p và ho t ñ ng theo Ngh ñ nh s 53/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph v chính sách khuy n khích phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p; Ngh ñ nh s 73/1999/Nð-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá ñ i v i các ho t ñ ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao. b) Các t ch c, cá nhân ho t ñ ng theo Lu t Doanh nghi p có các d án ñ u tư, liên doanh, liên k t thành l p các cơ s h ch toán ñ c l p ho t ñ ng trong các lĩnh v c xã h i hóa có ñ ñi u ki n ho t ñ ng theo quy ñ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. c) Các cơ s s nghi p công l p th c hi n góp v n, huy ñ ng v n, liên doanh, liên k t theo quy ñ nh c a pháp lu t thành l p các cơ s h ch toán ñ c l p ho c doanh nghi p ho t ñ ng trong các lĩnh v c xã h i hóa theo quy t ñ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 3. ð i v i các d án ñ u tư nư c ngoài trong lĩnh v c xã h i hóa: Vi c áp d ng các chính sách ưu ñãi quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP th c hi n theo Quy t ñ nh riêng c a Th tư ng Chính ph trên cơ s ñ ngh c a B K ho ch và ð u tư và các B qu n lý chuyên ngành có liên quan. (Sau ñây g i t t là cơ s th c hi n xã h i hóa). II. ði u ki n ñư c hư ng chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hóa theo quy ñ nh 1
 2. t i ði u 2 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP, ñư c hư ng d n c th như sau: Cơ s th c hi n xã h i hóa trong các lĩnh v c: Giáo d c - ñào t o, d y ngh ; y t ; văn hoá; th d c th thao; môi trư ng ph i thu c danh m c lo i hình và ñáp ng các tiêu chí quy mô, tiêu chu n ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 1466/Qð-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ñư c hư ng các chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hóa quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP. III. Nguyên t c th c hi n chính sách khuy n khích xã h i hóa t i ði u 4 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP, ñư c hư ng d n c th như sau: 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa ñư c thành l p, c p phép ho t ñ ng ph i ñ m b o theo quy ho ch và ñáp ng các ñi u ki n ñư c hư ng chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hoá ñư c quy ñ nh t i m c II c a Thông tư này. 2. Cơ s th c hi n xã h i hóa ho t ñ ng theo nguyên t c t ñ m b o kinh phí. 3. Nhà nư c th c hi n giao ñ t, cho thuê ñ t ñã hoàn thành gi i phóng m t b ng ñ i v i cơ s th c hi n xã h i hóa phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t; có chính sách h tr kinh phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng ñ i v i các d án ñ u tư trong lĩnh v c xã h i hóa ñã t th c hi n công tác ñ n bù, gi i phóng m t b ng k t ngày Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP có hi u l c thi hành. 4. Nhà nư c, xã h i coi tr ng và ñ i x bình ñ ng trong ho t ñ ng cũng như ñ i v i các s n ph m và d ch v c a cơ s th c hi n xã h i hóa như cơ s công l p. Các cơ s th c hi n xã h i hóa ñư c tham gia các d ch v công do nhà nư c tài tr , ñ t hàng; tham gia ñ u th u nh n các h p .vn ñ ng, d án s d ng ngu n v n trong và ngoài nư c phù h p v i ch c năng nhi m v ho t ñ ng am theo quy ñ nh c a pháp lu t. ietn 5. Cơ s th c hi n xã h i hóa ñư c liên doanh, liên k t v i các t ch c trong và ngoài nư c theo atV quy ñ nh c a pháp lu t, nh m huy ñ ng v n, nhân l c và công ngh , nâng cao ch t lư ng s n ph m .Lu d ch v . ww 6. Tài s n c a cơ s th c hi n xã h i hóa bao g m tài s n c a cá nhân, t p th , tài s n c a các cơ w s s nghi p công l p tham gia góp v n khi thành l p và ph n tài s n ñư c hình thành trong quá trình ho t ñ ng; trong ñó tài s n ñư c hi n, t ng ho c vi n tr không hoàn l i trong quá trình ho t ñ ng c a cơ s th c hi n xã h i hóa không ñư c chia cho cá nhân, ch s d ng chung cho l i ích c a cơ s và c ng ñ ng. 7. Trư ng h p cơ s th c hi n xã h i hóa ng ng ho t ñ ng, ph i gi i th thì th c hi n trình t , th t c gi i th , x lý tài s n, tài chính theo quy ñ nh c a pháp lu t v gi i th doanh nghi p. IV. Cho thuê nhà, xây d ng cơ s v t ch t th c hi n ði u 5 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP, ñư c hư ng d n c th như sau: 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa ñư c ưu tiên thuê nhà, cơ s h t ng ñ cung c p các s n ph m d ch v trong lĩnh v c xã h i hóa phù h p v i quy ho ch, k ho ch c a ñ a phương và c a Nhà nư c. a) Căn c vào qu nhà, cơ s h t ng hi n có, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương t o ñi u ki n, khuy n khích các cơ quan có liên quan ñ u tư, c i t o nâng c p qu nhà, cơ s h t ng thu c Nhà nư c qu n lý, ñ chuy n giao cho các cơ s th c hi n xã h i hóa thuê dài h n v i giá ưu ñãi. b) Căn c vào quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a ñ a phương, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét quy t ñ nh vi c xây d ng m i nhà, cơ s h t ng ñ cho các cơ s th c hi n xã h i hóa thuê dài h n v i giá ưu ñãi. 2. Giá cho thuê ưu ñãi ñ i v i cơ s th c hi n xã h i hóa ñư c xác ñ nh c th như sau: M c giá cho thuê ưu ñãi t i ña không bao g m ti n thuê ñ t, ti n ñ n bù gi i phóng m t b ng (n u có) và lãi c a cơ s kinh doanh nhà, cơ s h t ng theo d án ñư c duy t. ðơn giá cho thuê nhà, cơ s h t ng ñ i v i cơ s th c hi n xã h i hóa do y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy ñ nh c th phù h p v i th c t t i ñ a phương, c th : 2
 3. a) ð i v i nhà, cơ s h t ng hi n có, giá cho thuê ñư c xác ñ nh trên cơ s ñánh giá l i tài s n theo quy ñ nh hi n hành v qu n lý tài s n. b) ð i v i nhà, cơ s h t ng ñ u tư xây d ng m i ñư c xác ñ nh b ng giá xây d ng (bao g m c thu c a ñơn v xây d ng), không bao g m ti n thuê ñ t, ñ n bù gi i phóng m t b ng, ti n lãi c a cơ s kinh doanh nhà, cơ s h t ng. y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào tình hình c th và kh năng ngân sách c a ñ a phương ban hành quy ñ nh v vi c h tr m t ph n ho c toàn b ti n lãi ñ i v i cơ quan, ñơn v , t ch c có ch c năng kinh doanh nhà, cơ s h t ng cho cơ s th c hi n xã h i hóa thuê. M c lãi này ñư c tính tương ñương m c lãi su t cho vay kỳ h n 1 năm c a Ngân hàng ñ u tư và phát tri n trên ñ a bàn và giá tr s a ch a, xây d ng m i ñ cho cơ s th c hi n xã h i hóa thuê. Căn c ñ h tr ti n lãi cho cơ quan, ñơn v , t ch c có ch c năng kinh doanh nhà, cơ s h t ng do y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t ñ nh. 3. H sơ, th t c ñ ñư c xét hư ng ưu ñãi thuê nhà, cơ s h t ng thu c s h u Nhà nư c theo hư ng d n c a y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy ñ nh. 4. y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương t o ñi u ki n thu n l i v các th t c hành chính, c p gi y phép xây d ng và các th t c liên quan khác ñ các cơ s th c hi n xã h i hóa th c hi n ñ u tư xây d ng, s a ch a cơ s v t ch t theo quy ho ch. 5. Trư ng h p cơ s th c hi n xã h i hóa xây d ng nhà, cơ s v t ch t n m trong các d án, khu .vn ñô th m i ñã ñư c xây d ng cơ s h t ng ph i n p chi phí xây d ng h t ng, y ban nhân dân am c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào kh năng c a ngân sách ñ a phương ban hành ietn quy ñ nh v vi c h tr m t ph n chi phí xây d ng h t ng cho cơ s th c hi n xã h i hóa. atV H sơ, th t c ñ ñư c xem xét h tr chi phí xây d ng cơ s h t ng cho cơ s th c hi n xã h i .Lu hóa theo hư ng d n c a y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương. ww V. Giao ñ t, cho thuê ñ t quy ñ nh t i ði u 6 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP, ñư c hư ng d n w như sau: 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa ñư c U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét quy t ñ nh giao ñ t ho c cho thuê ñ t ñã hoàn thành gi i phóng m t b ng ñ xây d ng các công trình xã h i hóa theo các hình th c: Giao ñ t không thu ti n s d ng ñ t; cho thuê ñ t và mi n ti n thuê ñ t; giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t và ñư c mi n ti n s d ng ñ t trong th i h n ñư c Nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t. Riêng ñ i v i ñ t ñô th , ñ t y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào tình hình c th và kh năng ngân sách c a ñ a phương ban hành quy ñ nh c th ch ñ giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t, cho thuê ñ t có thu ti n thuê ñ t cho các cơ s th c hi n xã h i hóa; ñ ng th i quy ñ nh vi c th c hi n ch ñ mi n, gi m thu ti n s d ng ñ t, ti n thuê ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t. Trư ng h p ch ñ u tư ñã ng trư c kinh phí b i thư ng, h tr tái ñ nh cư d án xã h i hóa theo phương án ñư c c p có th m quy n phê duy t (k t ngày Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP có hi u l c thi hành) thì s kinh phí b i thư ng, h tr tái ñ nh cư ñã ñ u tư ñ i v i di n tích ñ t ph c v ho t ñ ng xã h i hóa s ñư c Ngân sách nhà nư c hoàn tr . y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy ñ nh c th , công khai th t c, th i gian hoàn tr kinh phí b i thư ng, h tr tái ñ nh cư cho các ch ñ u tư d án xã h i hóa. 2. Trư ng h p cơ s th c hi n xã h i hóa có nguy n v ng ñư c th c hi n theo phương th c giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t ho c cho thuê ñ t tr ti n m t l n cho c th i gian thuê ñ th c hi n d án ñ u tư (không th c hi n theo quy ñ nh mi n gi m ti n s d ng ñ t); y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét, quy t ñ nh theo th m quy n ho c trình c p có th m quy n quy t ñ nh vi c giao ñ t, cho thuê ñ t cho ch ñ u tư d án xã h i hóa theo quy ñ nh hi n hành v thu ti n s d ng ñ t ho c cho thuê ñ t tr ti n m t l n cho c th i gian thuê. Trong trư ng h p này cơ s th c hi n xã h i hóa ñư c tr chi phí b i thư ng ñ t, h tr ñ t 3
 4. ñã ng trư c (n u có) vào ti n s d ng ñ t, ti n thuê ñ t ph i n p; ñư c tính giá tr quy n s d ng ñ t, giá tr quy n thuê ñ t vào giá tr tài s n c a d án ñ u tư và có các quy n và nghĩa v như t ch c kinh t ñư c Nhà nư c giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t, cho thuê ñ t tr ti n m t l n theo quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành v ñ t ñai. 3. Trư ng h p cơ s công l p, bán công chuy n ñ i sang lo i hình cơ s th c hi n xã h i hoá n u ñáp ng các ñi u ki n ñư c hư ng chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hoá ñư c quy ñ nh t i m c II c a Thông tư này thì ñư c U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t ñ nh ñư c ti p t c s d ng di n tích ñ t ñang s d ng dư i các hình th c giao ñ t không thu ti n s d ng ñ t, ho c giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t nhưng ñư c mi n ti n s d ng ñ t, ho c cho thuê ñ t theo hư ng d n t i ði m 1 và ði m 2 m c V Thông tư này. Trình t và th t c giao ñ t, cho thuê ñ t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t th c hi n theo quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành v ñ t ñai. ð i v i ñ t không ñưa vào s d ng, ho c s d ng không ñúng m c ñích cơ s ph i tr l i cho nhà nư c. 4. Cơ s th c hi n xã h i hóa ph i s d ng ñ t ñúng m c ñích và phù h p v i quy ho ch; trư ng h p s d ng ñ t không ñúng m c ñích thì cơ s th c hi n xã h i hóa b thu h i ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t v ñ t ñai, ñ ng th i ph i n p ngân sách nhà nư c toàn b ti n thuê ñ t ñư c mi n theo giá ñ t t i th i ñi m b thu h i ñ i v i th i gian s d ng không ñúng m c ñích, và ph i n p ngân sách nhà nư c nh ng kho n cơ s th c hi n xã h i hóa ñã ñư c ưu ñãi theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP. 5. Cơ s th c hi n xã h i hóa ñư c nhà nư c giao ñ t không thu ti n s d ng ñ t, giao ñ t nhưng .vn ñư c mi n ti n s d ng ñ t, cho thuê ñ t nhưng mi n thu ti n thuê ñ t ph i th c hi n quy n và am nghĩa v theo quy ñ nh c a Lu t ð t ñai; Không ñư c tính giá tr quy n s d ng ñ t ñang s d ng ietn vào giá tr tài s n c a d án ñ u tư và không ñư c dùng ñ t ñ th ch p làm tài s n vay v n. atV 6. Cơ s th c hi n xã h i hóa không ñư c chuy n như ng ñ t ñã ñư c nhà nư c giao ñ th c hi n .Lu d án xã h i hóa. Trư ng h p cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t ñ nh cho phép chuy n như ng cơ s th c hi n xã h i hoá thì ph i b o ñ m vi c chuy n như ng không làm thay ñ i m c ww ñích s d ng ñ t ph c v ho t ñ ng xã h i hóa. Trong trư ng h p này, y ban nhân dân c p t nh, w thành ph tr c thu c trung ương th c hi n vi c thu h i l i ñ t ñã giao cho ch ñ u tư cũ ñ giao ñ t ho c cho thuê ñ t ñ i v i ch ñ u tư m i theo quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành v ñ t ñai. VI. V thu thu nh p doanh nghi p th c hi n ði u 8 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP, ñư c hư ng d n như sau: 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa có thu nh p t ho t ñ ng xã h i hóa ñư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 10% trong su t th i gian ho t ñ ng. 2. ð i v i cơ s th c hi n xã h i hóa có nhi u lo i hình kinh doanh khác nhau ph i t ch c h ch toán riêng thu nh p t ho t ñ ng xã h i hóa ñ ñư c áp d ng m c thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i ði m 1 M c VI này. Cơ s th c hi n xã h i hóa có thu nh p t các ho t ñ ng khác ngoài các ho t ñ ng trong lĩnh v c xã h i hóa quy ñ nh t i ði m 1 M c I c a Thông tư này thì ph i th c hi n nghĩa v thu theo quy ñ nh c a pháp lu t. Phương pháp tính thu Thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy ñ nh c a Lu t thu Thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t thu Thu nh p doanh nghi p. 3. Cơ s th c hi n xã h i hoá ph i th c hi n kê khai n p thu theo ñúng quy ñ nh c a pháp lu t v thu , và th c hi n xu t hoá ñơn ñ i v i các kho n thu t ho t ñ ng xã h i hoá theo ñúng quy ñ nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng hoá ñơn. Trư ng h p vi ph m s b x lý theo các ch tài c a pháp lu t v thu hi n hành. 4. Cơ s th c hi n xã h i hóa thành l p m i k t ngày Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP có hi u l c thi hành ñư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 04 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% thu thu nh p doanh nghi p trong 05 năm ti p theo. Cơ s th c hi n xã h i hoá thành l p m i t ngày Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP có hi u l c thi hành t i các ñ a bàn ưu ñãi ñ u tư quy ñ nh t i Ph l c II ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 108/2006/Nð- CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph và cơ s th c hi n xã h i hoá thành l p m i t ngày 4
 5. 01 tháng 01 năm 2009 t i ñ a bàn thu c danh m c ñ a bàn ưu ñãi thu thu nh p doanh nghi p ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 124/2008/Nð-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p thì ñư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% trong su t th i gian ho t ñ ng, ñư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 04 năm k t khi có thu nh p ch u thu , gi m 50% s thu ph i n p trong 09 năm ti p theo. 5. Cơ s th c hi n xã h i hóa thành l p trư c ngày Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP có hi u l c thi hành ñư c hư ng ưu ñãi thu thu nh p doanh nghi p cho th i gian còn l i k t năm tính thu 2008 như sau: + N u th i gian hư ng ưu ñãi theo quy ñ nh trư c ñây v n còn thì ti p t c ñư c hư ng ưu ñãi theo nguyên t c kho ng th i gian ưu ñãi còn l i b ng s năm doanh nghi p ñư c hư ng mi n thu , gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này tr (-) ñi s năm cơ s ñã hư ng mi n thu , gi m thu theo các văn b n quy ph m pháp lu t trư c ñây như sau: - ð n h t kỳ tính thu năm 2007, cơ s ñang trong th i gian ñư c mi n thu thì s năm mi n thu còn l i b ng s năm mi n thu theo quy ñ nh c a Thông tư này tr (-) s năm cơ s ñã ñư c mi n thu ñ n h t kỳ tính thu năm 2007, ñ ng th i ñư c hư ng toàn b th i gian gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này. - ð n h t kỳ tính thu năm 2007, cơ s v a h t th i gian ñư c mi n thu thì ñư c hư ng toàn b s năm gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này. .vn - ð n h t kỳ tính thu năm 2007, cơ s ñang trong th i gian gi m thu thì s năm gi m thu còn l i b ng s năm gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này tr (-) s năm cơ s ñã ñư c gi m thu am ñ n h t kỳ tính thu năm 2007. ietn + ð n h t kỳ tính thu năm 2007, cơ s ñã h t th i gian mi n thu , gi m thu thì không thu c di n atV hư ng mi n thu , gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này. .Lu 6. Th i gian mi n thu , gi m thu quy ñ nh t i kho n 4 M c này ñư c tính liên t c t năm ñ u tiên cơ ww s có thu nh p ch u thu t ho t ñ ng xã h i hoá ñư c hư ng ưu ñãi thu ; Trư ng h p cơ s không w có thu nh p ch u thu trong ba năm ñ u, k t năm ñ u tiên có doanh thu t d án ñ u tư thì th i gian mi n thu , gi m thu ñư c tính t năm th tư. Th i gian b t ñ u ñư c mi n thu , gi m thu ñ i v i cơ s th c hi n xã h i hoá thành l p m i trư c ngày 01 tháng 01 năm 2009 xác ñ nh như sau: - ð n h t kỳ tính thu 2008 chưa có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu ñư c tính t năm ñ u tiên có thu nh p ch u thu ; trư ng h p không có thu nh p ch u thu trong 3 năm ñ u k t năm ñ u tiên có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu ñu c tính t năm th tư; - ð n h t kỳ tính thu 2008 ñã có doanh thu nhưng chưa ñ 3 năm, k t khi có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu ñư c tính t năm ñ u tiên có thu nh p ch u thu ; trư ng h p không có thu nh p ch u thu trong 3 năm ñ u k t năm ñ u tiên có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu ñư c tính t năm th tư. - ð n h t kỳ tính thu 2008 ñã có doanh thu t 3 năm tr lên thì th i gian mi n thu , gi m thu ñư c tính t năm tính thu 2009. VII. V chính sách ưu ñãi tín d ng th c hi n ði u 9 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP, ñư c hư ng d n như sau: Cơ s th c hi n xã h i hóa thu c ph m vi, ñ i tư ng, ñi u ki n quy ñ nh t i M c I, M c II c a Thông tư này ñư c vay v n tín d ng ñ u tư ho c h tr sau ñ u tư theo quy ñ nh v tín d ng ñ u tư c a Nhà nư c (Ngh ñ nh s 151/2006/Nð-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph và Ngh ñ nh s 106/2008/Nð-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 151/2006/Nð-CP v tín d ng ñ u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c và văn b n hư ng d n c a B Tài chính) VIII. V chính sách huy ñ ng v n th c hi n ði u 10 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP, ñư c hư ng d n như sau: 5
 6. 1. Cơ s th c hi n xã h i hóa ñư c phép huy ñ ng v n c a các t ch c kinh t , cá nhân ñ ñ u tư phát tri n cơ s v t ch t và có trách nhi m s d ng, hoàn tr v n huy ñ ng theo tho thu n. Kho n chi tr lãi huy ñ ng dư i hình th c v n vay ñư c h ch toán vào chi phí c a cơ s th c hi n xã h i hóa. a) Cơ s th c hi n xã h i hóa ñư c phép huy ñ ng v n dư i d ng góp c ph n, v n góp t ngư i lao ñ ng trong ñơn v , huy ñ ng các ngu n v n h p pháp khác thông qua h p tác, liên k t v i doanh nghi p, t ch c kinh t , t ch c tài chính, cá nhân trong và ngoài nư c ñ ñ u tư xây d ng cơ s v t ch t. Ph n tr c t c, chia lãi dư i hình th c góp c ph n, liên doanh liên k t ñư c l y t l i nhu n sau thu c a cơ s th c hi n xã h i hóa. b) Lãi su t huy ñ ng v n vay, lãi chia t ho t ñ ng góp v n c ph n, liên doanh, liên k t do cơ s th c hi n xã h i hóa th a thu n v i t ch c góp v n theo quy ñ nh c a pháp lu t và ph i ñư c ghi trong kh ư c ho c h p ñ ng huy ñ ng v n. 2. Trách nhi m s d ng và hoàn tr v n huy ñ ng: Vi c huy ñ ng v n c n ñư c tính toán, cân nh c k v hi u qu kinh t . V n huy ñ ng ph i s d ng ñúng m c ñích ñã cam k t v i t ch c, cá nhân tham gia góp v n. V n huy ñ ng ph i ñư c qu n lý ch t ch , ñ u tư có hi u qu . Cơ s th c hi n xã h i hóa ph i tr n g c và lãi theo ñúng cam k t khi huy ñ ng v n. Ch t ch H i ñ ng qu n tr (hay H i ñ ng trư ng) ho c Th trư ng (ñ i v i cơ s th c hi n xã h i hóa không có H i ñ ng qu n tr ) ch u trách nhi m phê duy t phương án huy ñ ng v n. N u phương .vn án huy ñ ng v n không có hi u qu d n ñ n t n th t tài s n, thua l thì Ch t ch H i ñ ng qu n tr (hay H i ñ ng trư ng), Th trư ng cơ s th c hi n xã h i hóa ph i ch u trách nhi m theo quy ñ nh am c a pháp lu t. ietn IX. X lý tài s n trên ñ t khi chuy n ñ i các hình th c ho t ñ ng quy ñ nh t i ði u 13 Ngh atV ñ nh s 69/2008/Nð-CP, ñư c hư ng d n th c hi n như sau: .Lu 1. X lý tài s n trên ñ t khi các cơ s công l p, bán công ñư c c p có th m quy n quy t ñ nh ww chuy n sang lo i hình ngoài công l p (ho c doanh nghi p) như sau: w a) Khi có quy t ñ nh c a cơ quan có th m quy n cho phép cơ s công l p, bán công chuy n ñ i hình th c ho t ñ ng sang cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p) thì ñơn v ph i ti n hành ki m kê toàn b tài s n. ðánh giá l i giá tr tài s n theo quy ñ nh c a pháp lu t t i th i ñi m ki m kê; l p phương án x lý tài s n báo cáo cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p ñ t ng h p báo cáo B Tài chính (ñ i v i tài s n thu c cơ quan do trung ương qu n lý), báo cáo y ban nhân dân c p t nh thành ph tr c thu c trung ương (ñ i v i tài s n thu c cơ quan do ñ a phương qu n lý). Phương án x lý tài s n ph i báo cáo ñ y ñ s lư ng và giá tr tài s n hi n có; nhu c u s d ng tài s n; s lư ng tài s n bán cho cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p); tài s n cho cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p) thuê; tài s n chuy n giao ho c tr l i cho nhà nư c. b) Phương pháp ñánh giá l i giá tr tài s n như sau: - ð i v i nh ng tài s n m i mua ho c m i l p ñ t, xây d ng xong ñưa vào s d ng là tài s n có th i gian tính t ngày mua, l p ñ t ñưa vào s d ng ñ n ngày ñơn v ñư c phê duy t chuy n sang lo i hình ngoài công l p dư i 1 năm (12 tháng), giá tr ñánh giá l i ñư c căn c vào giá mua th c t trên hoá ñơn ñư c c p có th m quy n ch p nh n thanh toán, giá l p ñ t, xây d ng m i theo quy t toán công trình ñư c duy t, ho c quy t toán hoàn thành các h ng m c công trình (ñ i v i công trình d dang). - ð i v i nh ng tài s n ñã s d ng lâu là tài s n có th i gian tính t ngày mua, l p ñ t ñưa vào s d ng ñ n ngày ñơn v ñư c phê duy t chuy n sang lo i hình ngoài công l p l n hơn ho c b ng 1 năm (12 tháng), khi ñánh giá ph i xác ñ nh l i giá tr tài s n theo giá t i th i ñi m có quy t ñ nh ñánh giá; vi c xác ñ nh giá tr tài s n ñư c căn c vào ch t lư ng còn l i c a t ng tài s n và ñơn giá th c t mua m i tài s n ñó t i th i ñi m và ñ a ñi m ñánh giá. Giá tr còn l i c a T l % ch t lư ng còn Giá mua ho c giá xây d ng 6
 7. t ng tài s n (ñ ng) l i c a t ng lo i tài s n m i c a t ng tài s n t i th i = x ñi m ñánh giá (ñ ng) + T l ch t lư ng còn l i c a t ng tài s n ñư c xác ñ nh căn c vào tài s n, th i gian s d ng và th i gian ñã s d ng c a t ng tài s n ñó ñ xác ñ nh. Riêng ñ i v i nhà c a và v t ki n trúc th c hi n theo quy ñ nh t i ph n II Thông tư Liên B Xây d ng - Tài chính - V t giá Chính ph s 13/LB-TT ngày 18/8/1994. + Giá mua c a tài s n là giá c a lo i tài s n cùng lo i ho c tương ñương ñư c bán trên th trư ng t i th i ñi m ñánh giá. Giá xây d ng m i c a nhà c a công trình xây d ng ñư c tính như sau: 2 Giá xây d ng m i c a = ðơn giá 1m xây d ng x Di n tích xây d ng c a nhà c a, nhà c a công trình xây mi công trình xây d ng d ng 2 ðơn giá 1m xây d ng m i ñư c áp d ng theo b ng giá chu n ñơn giá xây d ng ñ duy t quy t toán cho nh ng công trình tương t cùng lo i t i th i ñi m và ñ a ñi m ñánh giá theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý xây d ng. .vn - T ng giá tr còn l i c a toàn b tài s n ph i ñánh giá là giá tr còn l i c a t ng tài s n c ng am l i. ietn 2. Trư ng h p tài s n c a nhà nư c ñ u tư ñư c bán cho cơ s ngoài công l p (ho c atV doanh nghi p) theo quy t ñ nh c a cơ quan có th m quy n ñư c th c hi n như sau: .Lu a) Căn c vào k t qu ñánh giá l i giá tr tài s n do các t ch c có ch c năng ñ nh giá tài ww s n Nhà nư c th c hi n, và báo cáo c a cơ quan qu n lý c p trên (n u có) g i ñ n, Th trư ng các w B , cơ quan ñoàn th Trung ương quy t ñ nh bán tài s n c a Nhà nư c cho các cơ s ngoài công l p sau khi có ý ki n b ng văn b n c a B Tài chính (ñ i v i tài s n thu c cơ quan do trung ương qu n lý). Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t ñ nh bán tài s n c a nhà nư c cho cơ s ngoài công l p theo ñ ngh c a Giám ñ c S Tài chính (ñ i v i tài s n thu c cơ quan do ñ a phương qu n lý ). b) Th t c bán tài s n Nhà nư c như sau: - Thành l p H i ñ ng bán tài s n Nhà nư c: Th trư ng các B , cơ quan ñoàn th Trung ương, ho c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t ñ nh thành l p H i ñ ng bán, thanh lý tài s n Nhà nư c cho cơ s ngoài công l p. Th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p làm ch t ch H i ñ ng cùng v i các thành viên: + ð i di n c a S Tài chính (ð i v i tài s n thu c cơ quan do ñ a phương qu n lý). + Th trư ng và ñ i di n b ph n k toán, tài v c a cơ quan qu n lý tài s n. + ð i di n b ph n, phòng ban tr c ti p qu n lý tài s n. + Chuyên gia có hi u bi t v ñ c ñi m, tính năng k thu t c a tài s n ñư c bán. - T ch c vi c bán tài s n c a Nhà nư c cho cơ s ngoài công l p. Sau khi hoàn thành vi c bán tài s n c a nhà nư c cho cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p), cơ quan tr c ti p qu n lý tài s n và cơ quan ch qu n ñư c ghi gi m tài s n và giá tr tài s n theo ñúng s lư ng, giá tr h ch toán trên s sách k toán t i th i ñi m bán ho c thanh lý tài s n. c) Toàn b ti n bán tài s n sau khi tr ñi các chi phí cho công tác bán tài s n theo ch ñ chi 7
 8. tiêu tài chính hi n hành ñư c x lý theo quy ñ nh c a pháp lu t. 3. Trư ng h p tài s n do nhà nư c ñ u tư, cho cơ s ngoài công l p thuê l i ñư c t ch c th c hi n như sau: - T t c tài s n c a nhà nư c cho cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p) thuê l i ñư c qu n lý theo ch ñ qu n lý tài s n c a nhà nư c. Tài s n do nhà nư c qu n lý cho cơ s ngoài công l p thuê ñư c chuy n giao cho t ch c c a nhà nư c có ch c năng cho thuê tài s n c a nhà nư c, ho c cơ quan tài chính cùng c p (ñ i v i nơi không có t ch c cho thuê tài s n c a nhà nư c) ñ qu n lý và cho cơ s ngoài công l p thuê. - Cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p) th c hi n ký h p ñ ng thuê tài s n nhà nư c ñ i v i t ch c c a nhà nư c có ch c năng cho thuê tài s n nhà nư c, ho c cơ quan tài chính cùng c p (ñ i v i nơi không có t ch c cho thuê tài s n c a nhà nư c). Thanh toán tr ti n thuê tài s n hàng năm theo h p ñ ng ñã ký và th c hi n vi c x lý ti n cho thuê theo quy ñ nh c a pháp lu t. - Giá cho thuê tài s n ñư c xác ñ nh theo giá tr do các t ch c có ch c năng ñ nh giá tài s n nhà nư c ñánh giá l i t i th i ñi m chuy n giao, th i gian s d ng còn l i c a t ng lo i tài s n ñ xác ñ nh giá cho thuê và do y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t ñ nh (ñ i v i tài s n c a các cơ s do ñ a phương qu n lý); do B Tài chính quy t ñ nh (ñ i v i tài s n c a các ñơn v thu c B , ngành Trung ương qu n lý trên cơ s ñ ngh c a B , ngành qu n lý tài s n. Tài s n c a nhà nư c cho cơ s ngoài công l p (ho c doanh nghi p) thuê, n u h t th i gian thuê theo h p ñ ng ñã ký mà cơ s ngoài công l p không còn nhu c u thuê ti p, ho c trong th i gian .vn h p ñ ng thuê còn hi u l c mà s d ng sai m c ñích như: chuy n giao, chuy n như ng cho ñơn v khác thuê l i s d ng mà chưa ñư c cơ quan ký h p ñ ng cho thuê ñ ng ý, thì cơ quan ký h p am ñ ng cho thuê th c hi n thu h i tài s n và không ñư c b i thư ng. Trong quá trình s d ng n u tài ietn s n b hư h ng không s a ch a ñư c, ho c ñã h t th i h n không còn s d ng ñư c thì cơ s atV ngoài công l p (ho c doanh nghi p) ph i có văn b n ñ ngh cơ quan qu n lý tài s n x lý bán, ho c .Lu thanh lý theo quy ñ nh hi n hành. ww 4. Th t c và trình t chuy n ñ i cơ s công l p, bán công sang lo i hình ngoài công l p w (ho c doanh nghi p) c a t ng lĩnh v c theo hư ng d n c a các B qu n lý ngành, lĩnh v c. X . Ngu n thu c a cơ s th c hi n xã h i hóa quy ñ nh t i ði u 14 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð- CP, ñư c hư ng d n như sau: 1. Trên cơ s các kho n thu ñư c quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP, cơ s th c hi n xã h i hóa ch ñ ng qu n lý s d ng ngu n thu, ñ m b o th c hi n chính sách xã h i ñ i v i các ñ i tư ng chính sách theo quy ñ nh c a Nhà nư c. 2. ð i v i các kho n thu phí, l phí, kho n thu t ho t ñ ng cung c p hàng hoá, d ch v khác, thu t lãi ñư c chia t các ho t ñ ng liên doanh, liên k t; lãi t ti n g i ngân hàng, trái phi u cơ s ngoài công l p ph i theo dõi ch t ch và ghi chép vào s sách k toán theo quy ñ nh c a pháp lu t. 3. Cơ s th c hi n xã h i hóa ñư c t quy t ñ nh m c thu và ph i công khai m c thu trên cơ s ñ m b o trang tr i chi phí c n thi t cho quá trình ho t ñ ng và có tích lũy ñ ñ u tư phát tri n. 4. ð i v i kinh phí do ngân sách nhà nư c c p (n u có), cơ s th c hi n xã h i hóa ph i theo dõi riêng và quy t toán theo quy ñ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n, c th : - Kinh phí th c hi n các nhi m v do Nhà nư c ñ t hàng. - Kinh phí h tr th c hi n các ñ tài nghiên c u khoa h c và công ngh . - Kinh phí th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia. - Kinh phí th c hi n chương trình ñào t o b i dư ng ngư i lao ñ ng. - Các kho n tài tr , h tr lãi su t. - Kho n kinh phí khác. 8
 9. 5. ð i v i các kho n thu t vi n tr , tài tr , quà bi u, t ng ph i ñư c theo dõi và công khai theo ñi u l ho t ñ ng c a cơ s th c hi n xã h i hóa. X I . Phân ph i k t qu tài chính c a cơ s th c hi n xã h i hóa quy ñ nh t i ði u 15 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP, ñư c hư ng d n như sau: 1. Căn c vào k t qu ho t ñ ng tài chính hàng năm, thu nh p c a cơ s th c hi n xã h i hóa sau khi ñã trang tr i các kho n chi phí, chi tr lãi vay, n p ñ thu cho ngân sách nhà nư c theo quy ñ nh c a pháp lu t ñư c phân ph i ñ trích l p các qu và chia lãi cho các thành viên góp v n. 2. N i dung các kho n chi và m c chi do cơ s th c hi n xã h i hóa t quy t ñ nh và ch u trách nhi m, nhưng ph i ñ m b o tuân th các quy ñ nh c a Nhà nư c ñ i v i các kho n chi phí h p l ñ làm căn c xác ñ nh thu thu nh p doanh nghi p ñ i v i cơ s ngoài công l p. Các n i dung chi ph i ñư c theo dõi, ph n nh ñ y ñ trên s sách k toán c a cơ s th c hi n xã h i hóa. 3. Vi c trích l p các qu , m c chi tr thu nh p cho ngư i lao ñ ng và chia lãi cho các thành viên góp v n do H i ñ ng Qu n tr (hay H i ñ ng trư ng) ho c Th trư ng (ñ i v i cơ s không có H i ñ ng qu n tr ) cơ s th c hi n xã h i hóa quy t ñ nh phù h p v i ði u l t ch c ho t ñ ng c a cơ s . XII. Trách nhi m c a cơ s th c hi n xã h i hóa quy ñ nh t i ði u 16 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP, ñư c hư ng d n th c hi n như sau: 1. Các cơ s th c hi n xã h i hóa ph i ñăng ký v i cơ quan thu khi ho t ñ ng. ð nh kỳ hàng quý và hàng năm l p báo cáo ho t ñ ng nghi p v chuyên môn g i cơ quan qu n lý ngành (cơ .vn quan c p phép ho t ñ ng). Báo cáo ho t ñ ng tài chính g i cơ quan qu n lý ngành và cơ quan tài am chính cùng c p. ietn 2. Cơ s th c hi n xã h i hóa ph i tuân th theo ñi u l ho t ñ ng, b o ñ m các ñi u ki n v atV chuyên môn, nghi p v , nhân l c, cơ s v t ch t theo quy ñ nh c a pháp lu t ñ cung c p cho xã h i .Lu các s n ph m, d ch v ñ t yêu c u, tiêu chu n v n i dung và ch t lư ng. ww 3. Hàng năm, các cơ s th c hi n xã h i hóa ph i th c hi n công khai ho t ñ ng c a cơ s w và công khai tình hình ho t ñ ng tài chính. H i ñ ng Qu n tr (hay H i ñ ng trư ng) ho c Th trư ng (ñ i v i cơ s không có H i ñ ng qu n tr ) cơ s th c hi n xã h i hóa th c hi n công khai theo ñi u l ho t ñ ng c a cơ s ngoài công l p. ð c bi t c n công khai các n i dung sau: - Công khai m c thu phí, l phí. - Công khai m c h tr và s ti n ngân sách nhà nư c h tr cho cơ s th c hi n xã h i hóa. - Công khai các kho n ñóng góp cho ngân sách nhà nư c c a cơ s th c hi n xã h i hóa. 4. Cơ s th c hi n xã h i hóa do t ch c, cá nhân thành l p ph i ñăng ký n i dung ho t ñ ng chuyên môn v i cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n ñ a phương và ho t ñ ng theo quy ñ nh c a pháp lu t. ðăng ký ho t ñ ng v i cơ quan thu ñ làm căn c ưu ñãi ho c tính thu thu nh p doanh nghi p. 5. Cơ s th c hi n xã h i hóa có trách nhi m t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê; th c hi n ki m toán hàng năm và công khai k t qu ki m toán theo quy ñ nh c a pháp lu t. XIII. Nhi m v qu n lý nhà nư c ñ i v i cơ s th c hi n xã h i hóa quy ñ nh t i ði u 17, 18 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP, ñư c hư ng d n th c hi n như sau: 1. Các B , ngành ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, các B có liên quan và y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương xây d ng quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t theo ngành, lĩnh v c và ñ a bàn. y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m xây d ng quy ho ch, qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t theo ñúng quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành v ñ t ñai; có trách nhi m công b công khai trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008 v quy ho ch s d ng ñ t dành cho các lĩnh v c xã h i hóa. 2. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c trung ương giao nhi m v cho cơ quan chuyên môn qu n lý nhà nư c theo t ng lĩnh v c b trí cán b theo dõi, qu n lý cơ s 9
 10. th c hi n xã h i hóa ñ giúp B trư ng và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n qu n lý nhà nư c ñ i v i các cơ s th c hi n xã h i hóa. ð nh kỳ hàng quý và hàng năm, cơ quan chuyên môn qu n lý nhà nư c theo t ng lĩnh v c l p báo cáo t ng h p tình hình ho t ñ ng c a các cơ s th c hi n xã h i hóa g i Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương và B , ngành qu n lý theo t ng lĩnh v c. ð nh kỳ tháng 1 hàng năm, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương l p báo cáo tình hình th c hi n các chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hóa c a ñ a phương theo t ng lĩnh v c và g i các B qu n lý chuyên ngành ñ t ng h p. ð nh kỳ tháng 2 hàng năm, các B qu n lý chuyên ngành báo cáo ñánh giá tình hình th c hi n xã h i hóa thu c ph m vi qu n lý, t ng h p tình hình th c hi n xã h i hóa c a toàn ngành và g i v B Tài chính ñ B Tài chính t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . Cơ quan qu n lý ngành ñ i v i cơ s th c hi n xã h i hóa có trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình ho t ñ ng c a các cơ s th c hi n xã h i hóa g i T ng c c Th ng kê (n u cơ s do Trung ương thành l p) và C c Th ng kê ñ a phương (n u cơ s do ñ a phương thành l p). 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành trung ương và ñ a phương ph i h p v i các cơ quan liên quan tăng cư ng công tác thanh tra ki m tra ch t lư ng s n ph m, d ch v , x lý vi ph m ñ i v i cơ s th c hi n xã h i hóa trong quá trình ho t ñ ng. 4. Các cơ s th c hi n xã h i hóa ho t ñ ng có sai ph m nghiêm tr ng ph i ñình ch ho t ñ ng. C p nào c p gi y phép ho t ñ ng cho cơ s th c hi n xã h i hóa thì c p ñó quy t ñ nh ñình .vn ch ho t ñ ng c a cơ s th c hi n xã h i hóa. am Cơ quan ra quy t ñ nh ñình ch , gi i th các cơ s th c hi n xã h i hóa ph i ch u trách nhi m ietn trư c pháp lu t v các quy t ñ nh c a mình. atV 5. U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m: .Lu a) Xây d ng k ho ch ñào t o, s d ng ngu n nhân l c ñáp ng yêu c u th c hi n nhi m ww v xã h i hóa. w b) Giao nhi m v cho t ch c phát tri n qu ñ t ho c ñơn v nhà nư c c a ñ a phương th c hi n công tác gi i phóng m t b ng trư c khi giao ñ t, cho thuê ñ t theo quy ho ch cho cơ s th c hi n xã h i hóa. T ch c phát tri n qu ñ t ho c ñơn v nhà nư c ñư c giao nhi m v này c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m th c hi n b i thư ng, h tr tái ñ nh cư ñ i v i qu ñ t ph c v ho t ñ ng xã h i hóa. Kinh phí b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư ñ i v i ñ t ph c v ho t ñ ng trong lĩnh v c xã h i hóa do Ngân sách nhà nư c ñ m b o. Ngân sách trung ương th c hi n cơ ch h tr có m c tiêu cho ngân sách ñ a phương có khó khăn, ph i nh n b sung cân ñ i t ngân sách trung ương ñ th c hi n nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng, h tr tái ñ nh cư ñ i v i qu ñ t ph c v ho t ñ ng xã h i hóa. M c h tr b ng 70% ñ i v i các t nh mi n núi; 50% ñ i v i các t nh còn l i. y ban nhân dân c p t nh báo cáo H i ñ ng nhân dân c p t nh quy t ñ nh v vi c s d ng ngu n thu s d ng ñ t, ngu n thu s x ñã ñư c ñ l i, ngu n ngân sách ñ a phương ñ ñ m b o ph n kinh phí còn l i. Hàng năm, căn c vào các văn b n hư ng d n xây d ng k ho ch phát tri n kinh t xã h i và d toán ngân sách nhà nư c hàng năm và tình hình th c t c a ñ a phương, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t k ho ch b i thư ng, gi i phóng m t b ng, h tr tái ñ nh cư ñ i v i qu ñ t ph c v ho t ñ ng xã h i hóa. Trong ñó, d ki n t ng s kinh phí th c hi n, s kinh phí ngân sách trung ương h tr theo quy ñ nh g i B Tài chính, B K ho ch và ð u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t ñ nh trong phương án phân b d toán ngân sách trung ương hàng năm. ð i v i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có t l ñi u ti t các kho n thu v ngân sách trung ương ch ñ ng b trí t ngu n ngân sách ñ a phương ñ th c hi n nhi m v b i thư ng, h tr tái ñ nh cư ñ i v i qu ñ t ph c v ho t ñ ng xã h i hóa. c) Ch ñ o, phân công các cơ quan liên quan th c hi n vi c ñ u th u d án cho các cơ s 10
 11. th c hi n xã h i hóa theo hư ng d n c a B K ho ch và ð u tư. d) Công b công khai quy trình, th t c gi i quy t vi c giao ñ t, cho thuê ñ t ñ i v i cơ s th c hi n xã h i hóa. ñ) Khi xây d ng ho c ñi u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i ñ m b o b trí qu ñ t dành cho ho t ñ ng xã h i hóa; khi xây d ng quy ho ch, quy t ñ nh phê duy t quy ho ch phát tri n các khu ñô th m i, khu công nghi p ph i dành qu ñ t theo quy ho ch ñ ñ u tư xây d ng phát tri n các cơ s th c hi n xã h i hóa. e) Th c hi n nhi m v giám sát, ki m tra ñ i v i các cơ s th c hi n xã h i hoá v vi c qu n lý s d ng ñ t ñai ñúng m c tiêu, hi u qu ; th c hi n x lý vi ph m theo quy ñ nh c a pháp lu t. f) Căn c hư ng d n c th c a Thông tư này và các văn b n hư ng d n c a các B qu n lý chuyên ngành theo quy ñ nh t i Kho n 10 ði u 17 Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP ban hành ch ñ quy ñ nh ưu ñãi c th v giao ñ t, cho thuê ñ t, m c h tr kinh phí ñ u tư cơ s h t ng ñ i v i các d án xã h i hoá... phù h p v i quy mô, hình th c ho t ñ ng, lo i hình cơ s th c hi n xã h i hóa; phù h p v i yêu c u phát tri n c a t ng lĩnh v c ñ a phương và b trí ngu n kinh phí th c hi n các chính sách ưu ñãi, h tr các cơ s th c hi n xã h i hóa vào d toán ngân sách ñ a phương hàng năm. - Nh ng ch ñ chính sách do y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương ban hành quy ñ nh ưu ñãi t i M c IV; M c V và M c VII c a Thông tư này, y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương c n báo cáo xin ý ki n H i ñ ng nhân .vn dân trư c khi ban hành. am g) Ch ñ o cơ quan thu ñ a phương c p mã s thu cho cơ s th c hi n xã h i hóa, báo ietn cáo tình hình ưu ñãi v thu thu nh p doanh nghi p ñ i v i các cơ s th c hi n xã h i hóa th c hi n theo Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP theo quy ñ nh. atV .Lu XIV. T ch c th c hi n: ww 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ñăng Công báo. Các quy ñ nh w trư c ñây v chính sách khuy n khích xã h i hoá thu c các lĩnh v c giáo d c ñào t o, d y ngh ; y t ; văn hóa; th d c th thao; môi trư ng trái v i quy ñ nh t i Thông tư này ñ u bãi b . 2. Các cơ s ngoài công l p thu c các lĩnh v c quy ñ nh t i ði m 1 M c I c a Thông tư này ñư c thành l p theo Ngh ñ nh s 73/1999/Nð-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999; Ngh ñ nh s 53/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph , có ñ ñi u ki n hư ng chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hoá theo quy ñ nh t i Thông tư này, ñăng ký v i cơ quan c p phép ho t ñ ng và cơ quan thu ñ ñư c hư ng các chính sách ưu ñãi theo hư ng d n t i Thông tư này. Các cơ s ngoài công l p thu c các lĩnh v c quy ñ nh t i ði m 1 M c I c a Thông tư này ñư c thành l p theo Ngh ñ nh s 73/1999/Nð-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999; Ngh ñ nh s 53/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph , không ñ ñi u ki n hư ng chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hoá theo quy ñ nh t i Thông tư này, thì ch m d t ñư c hư ng chính sách ưu ñãi v xã h i hoá k t ngày Ngh ñ nh s 69/2008/Nð-CP có hi u l c thi hành. Các t ch c, cá nhân thành l p ho t ñ ng theo Lu t Doanh nghi p ñang có các d án ñ c l p ho t ñ ng trong lĩnh v c xã h i hóa thu c danh m c quy ñ nh c a Th tư ng Chính ph ñăng ký v i cơ quan nhà nư c có th m quy n và cơ quan thu ñ ñư c hư ng các chính sách ưu ñãi theo hư ng d n t i Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c ñ ngh các B , ngành và y ban nhân dân t nh ph n nh v B Tài chính ñ k p th i gi i quy t./. KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; 11
 12. - VP BCð TW v phòng, ch ng tham nhũng; (ñã ký) - HðND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ð ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Ph m S Danh - H i ñ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các ñoàn th ; - S Tài chính các t nh,TP - Công báo; Website Chính ph ; - Website B Tài chính - Các V : CST, NSNN, PC, TCNH, C c QLCS, T ng c c thu ; - Lưu VT, V HCSN .vn am ietn atV .Lu ww w 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản