Thông tư 136/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư 136/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 136/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 136/1999/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 136/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 136/1999/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 11NĂM 1999 HƯ NG D N QUY T TOÁN V N U TƯ Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ban hành ngày 20/3/1996; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20/5/1998; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 145/1999/N -CP ngày 20/9/1999 c a Chính ph v t ch c l i T ng c c u tư phát tri n tr c thu c B Tài chính; B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư như sau: Ph n 1 QUY NNH CHUNG 1. T t c các d án u tư c a các cơ quan nhà nư c và các doanh nghi p nhà nư c sau khi hoàn thành ưa d án vào khai thác s d ng u ph i quy t toán v n u tư. Ch u tư ch u trách nhi m quy t toán v n u tư. Vi c quy t toán v n u tư ph i m b o n i dung, th i gian l p, thNm tra và phê duy t theo quy nh t i Thông tư này. 2. V n u tư ư c quy t toán là toàn b chi phí h p pháp ã th c hi n trong quá trình u tư ưa d án vào khai thác s d ng. Chi phí h p pháp là chi phí theo úng h p ng ã ký k t và thi t k d toán ư c phê duy t, b o m úng quy chuNn, nh m c, ơn giá, ch tài chính - k toán và nh ng quy nh hi n hành c a Nhà nư c có liên quan. V n u tư ư c quy t toán ch trong gi i h n t ng m c u tư ã duy t ho c ã ư c i u ch nh (n u có). 3. D án u tư b ng nhi u ngu n v n khác nhau, khi quy t toán ph i phân tích rõ t ng ngu n v n u tư. 4. Báo cáo quy t toán v n u tư ph i xác nh y , chính xác s v n u tư th c hi n hàng năm; t ng m c v n u tư th c hi n d án bao g m chi phí cho vi c chuNn b u tư, chi phí chuNn b th c hi n u tư, chi phí th c hi n u tư, chi phí chuNn b s n xu t, lãi vay c a ch u tư trong th i gian th c hi n u tư, chi phí b o hi m và nh ng chi phí h p pháp khác theo ch hi n hành. Giá tr thi t h i không tính vào giá tr c a d án, giá tr tài s n bàn giao ưa vào khai thác s d ng. i v i các d án u tư nhi u năm, khi quy t toán ch u tư ph i quy i v n u tư ã th c hi n v
 2. m t b ng giá tr t i th i i m bàn giao ưa vào khai thác s d ng xác nh giá tr tài s n c nh m i tăng và giá tr tài s n bàn giao. 5. Thông qua công tác quy t toán v n u tư ánh giá k t qu quá trình u tư, rút kinh nghi m nh m tăng cư ng công tác qu n lý v n u tư. Ph n 2 QUY NNH C TH I. N I DUNG BÁO CÁO QUY T TOÁN V N U TƯ N i dung báo cáo quy t toán ph i phù h p v i t ng lo i d án: D án u tư hoàn thành, d án quy ho ch hoàn thành, d án chuNn b u tư hoàn thành, d án nhóm A có nhi u d án thành ph n ho c ti u d án, d án u tư có s d ng v n nư c ngoài. 1/ i v i d án u tư hoàn thành: 1.1 V n u tư th c hi n d án qua các năm: - Toàn b v n u tư th c hi n d án t giai o n chuNn b u tư n k t thúc xây d ng ưa d án vào khai thác s d ng. - Xác nh rõ t ng ngu n v n u tư th c hi n d án: V n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng u tư c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n u tư phát tri n c a các doanh nghi p Nhà nư c và các ngu n v n khác - Cơ c u v n u tư c a d án: V n xây l p, v n thi t b , v n chi phí khác. 1.2 Giá tr thi t h i không tính vào giá tr tài s n bàn giao: - Thi t h i do thiên tai, ch ho và các nguyên nhân b t kh kháng không thu c ph m vi và i tư ng ư c b o hi m. - Giá tr kh i lư ng ư c hu b theo quy t nh c a c p có thNm quy n quy t nh u tư. 1.3 Giá tr tài s n bàn giao: - Giá tr tài s n c nh (TSC ) m i tăng và tài s n lưu ng (TSL ) do u tư t o ra bàn giao cho s n xu t, s d ng là t ng s v n u tư th c hi n d án qua các năm tr i các kho n chi phí không tính vào giá tr tài s n c a d án và ư c ph n ánh theo giá tr th c t và giá quy i v m t b ng giá t i th i i m bàn giao ưa vào khai thác s d ng. Phương pháp quy i v m t b ng giá t i th i i m bàn giao th c hi n theo hư ng d n c a B Xây d ng sau khi th ng nh t v i B Tài chính và B K ho ch và u tư.
 3. Trư ng h p khi l p báo cáo quy t toán v n u tư chưa có hư ng d n phương pháp quy i giá, ch u tư có văn b n ngh B Xây d ng hư ng d n phương pháp quy i giá làm căn c l p báo cáo quy t toán. - Tài s n c nh m i tăng ư c phân lo i và xác nh giá tr theo nguyên t c: chi phí tr c ti p liên quan n TSC nào thì tính cho TSC ó; chi phí chung liên quan n nhi u TSC thì phân b theo t l chi phí tr c ti p c a t ng TSC so v i t ng s chi phí tr c ti p c a toàn b TSC . - Trư ng h p tài s n bàn giao cho nhi u ơn v s d ng ph i xác nh y danh m c và giá tr TSC và TSL c a d án ã bàn giao cho t ng ơn v . 2/ i v i d án quy ho ch hoàn thành, ch u tư ph i l p báo cáo quy t toán v n quy ho ch. Báo cáo quy t toán v n quy ho ch ph n ánh ngu n v n ã nh n và s d ng theo d toán ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và b n thuy t minh k t qu th c hi n d án. 3/ i v i d án chuNn b u tư ã k t thúc, ch u tư ph i l p báo cáo quy t toán v n chuNn b u tư như i v i d án quy ho ch. 4/ i v i d án nhóm A g m nhi u d án thành ph n (ho c ti u d án), khi d án thành ph n (ho c ti u d án) hoàn thành ch u tư ph i l p báo cáo quy t toán v n u tư như d án nhóm A. 5/ i v i các d án u tư có s d ng v n nư c ngoài khi hoàn thành ngoài báo cáo quy t toán ơc l p, thNm tra và phê duy t theo quy nh t i Thông tư này, ch u tư còn ph i l p báo cáo quy t toán v n u tư riêng theo yêu c u c a các t ch c qu c t ư c ghi trong hi p nh vay v n (n u có). II. H SƠ BÁO CÁO QUY T TOÁN V N U TƯ: 1. H sơ báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành g m: -Các văn b n pháp lý (m u s 01/QT T): ph n ánh căn c pháp lý v u tư d án. - Báo cáo t ng h p quy t toán v n u tư hoàn thành (m u s 02/QT T): ph n ánh t ng quát tình hình và k t qu u tư d án cũng như t n t i và ki n ngh c n gi i quy t c a ch u tư. - Báo cáo tình hình th c hi n u tư qua các năm (m u s 03/QT T): ph n ánh tình hình s d ng v n u tư t khi chuNn b u tư n khi hoàn thành ưa vào khai thác s d ng. - Báo cáo th c hi n v n u tư theo công trình hoàn thành (m u s 04/QT T): ph n ánh v n u tư th c hi n theo t ng công trình trong trư ng h p d án có t 2 công trình tr lên. - Báo cáo s lư ng và giá tr TSC m i tăng (m u s 05/QT T): ph n ánh s lư ng và giá tr t ng TSC m i tăng theo giá quy i phân theo i tư ng s d ng.
 4. - Báo cáo s lư ng và giá tr TSL bàn giao (m u s 06/QT T): ph n ánh s lư ng và giá tr theo giá quy i c a t ng lo i nguyên li u, v t li u, nhiên li u, ph tùng, công c lao ng không tiêu chuNn TSC và các chi phí khác thu c TSL bàn giao cho ơn v s d ng. - Tình hình công n (m u s 07/QT T): ph n ánh các kho n công n (ph i thu, ph i tr ) chưa gi i quy t xong n th i i m quy t toán v n u tư và ki n ngh bi n pháp x lý. - B ng i chi u xác nh n s li u thanh toán v n u tư c a Kho b c Nhà nư c, cơ quan cho vay v n (m u s 08/QT T): Trư ng h p d án do nhi u cơ quan Kho b c Nhà nư c thanh toán thì ph i có i chi u xác nh n c a t ng cơ quan. - Thuy t minh báo cáo quy t toán v n u tư (m u s 09/QT T): ph n ánh nh ng thay i ch y u c a d án; nh ng khó khăn, thu n l i trong quá trình th c hi n d án và xu t bi n pháp gi i quy t. - Biên b n t ng nghi m thu bàn giao d án ho c biên b n nghi m thu bàn giao d án gi a ch u tư và nhà th u (b n sao). - Biên b n bàn giao tài s n gi a ch u tư v i ơn v s d ng khác (n u có). Trong quá trình thNm tra quy t toán v n u tư, khi th y c n thi t cơ quan thNm tra quy t toán ư c yêu c u ch u tư cung c p thêm các tài li u khác có liên quan n quy t toán v n u tư c a d án. 2. H sơ báo cáo quy t toán v n u tư d án quy ho ch và d án chuNn b u tư g m: - Các văn b n pháp lý - m u s 01/QT T - Báo cáo t ng h p quy t toán v n u tư hoàn thành (m u s 02/QT T) - Báo cáo tình hình th c hi n u tư qua các năm (m u s 03/QT T) - Báo cáo tình hình công n (m u s 07/QT T) - B ng i chi u xác nh n s li u thanh toán v n u tư c a Kho b c Nhà nư c, ho c cơ quan cho vay v n (m u s 08/QT T) 3. i v i d án u tư ch l p báo cáo u tư, khi hoàn thành ch u tư ch l p: Báo cáo quy t toán v n u tư hoàn thành (m u s 10/QT T) kèm theo biên b n nghi m thu bàn giao d án gi a ch u tư và nhà th u. 4. Yêu c u i v i h sơ báo cáo quy t toán v n u tư. Báo cáo quy t toán v n u tư ph i ư c l p y và úng theo các m u báo cáo phù h p v i t ng lo i d án theo quy nh t i i m 1, i m 2 và i m 3 m c này. S li u trong các m u báo cáo ph i rõ ràng, ki n ngh ph i c th , ng n g n, d hi u.
 5. H sơ báo cáo quy t toán v n u tư u ph i có y ch ký c a k toán trư ng, trư ng Ban qu n lý d án ( i v i d án ư c thành l p Ban qu n lý); Giám c i u hành d án ( i v i d án th c hi n hình th c Ch nhi m i u hành d án) và ch ký c a ch u tư. III. TH M TRA QUY T TOÁN V N U TƯ 1. N i dung thNm tra quy t toán v n u tư. 1.1 ThNm tra tính h p pháp c a vi c u tư xây d ng d án: - ThNm tra, i chi u danh m c, n i dung các văn b n pháp lý c a h sơ d án m b o phù h p quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - ThNm tra tính pháp lý c a các h p ng kinh t do ch u tư ký vói các nhà th u (tư v n, xây l p, cung ng v t tư, thi t b . 1.2 ThNm tra s v n u tư th c hi n hàng năm. - ThNm tra t ng ngu n v n tham gia u tư th c hi n d án hàng năm so v i cơ c u ngu n v n ã xác nh trong quy t nh u tư và theo k ho ch u tư hàng năm. - Phân tích, so sánh cơ c u v n u tư th c hi n (xây l p, thi t b , chi phí khác) v i cơ c u v n u tư ã ư c ghi trong quy t nh u tư và t ng d toán ư c duy t. 1.3 ThNm tra giá tr kh i lư ng xây l p hoàn thành. - Giá tr kh i lư ng xây l p c a d án ngh quy t toán so v i giá tr d toán ư c duy t và xác nh nguyên nhân tăng, gi m. - Vi c áp d ng nh m c, ơn giá c a Nhà nư c i v i t ng lo i chi phí trong t ng th i kỳ. - Xem xét biên b n nghi m thu xác nh chi phí xây l p ngh quy t toán. 1.4 ThNm tra giá tr kh i lư ng thi t b hoàn thành: - ThNm tra s phù h p v danh m c, ch ng lo i, s lư ng, tiêu chuNn k thu t, giá c c a thi t b so v i quy t nh u tư, H p ng kinh t ã ký. - Ki m tra giá mua, gia công, ch t o thi t b . - ThNm tra các kho n chi phí có liên quan n thi t b : chi phí v n chuy n, b o qu n. 1.5 ThNm tra các kho n chi phí khác b ng cách so sánh s v n ngh quy t toán c a t ng lo i chi phí ã th c hi n so v i d toán ư c duy t và ch hi n hành v qu n lý chi phí khác trong u tư xây d ng. 1.6 ThNm tra giá tr thi t h i không tính vào giá tr d án:
 6. - Giá tr thi t h i do thiên tai, ch ho và các nguyên nhân b t kh kháng khác không thu c ph m vi b o hi m. - Giá tr kh i lư ng ư c hu b theo quy t nh c a c p quy t nh u tư. 1.7 ThNm tra vi c xác nh giá tr tài s n bàn giao ưa vào s d ng cho ơn v khai thác s d ng: ThNm tra vi c xác nh giá tr th c t u tư hàng năm và giá tr quy i v m t b ng giá t i th i i m bàn giao tài s n, bao g m TSC m i tăng và TSL bàn giao ưa vào khai thác s d ng. 1.8 ThNm tra tình hình công n , v t tư, thi t b t n ng: - Các kho n n ph i thu, ph i tr . - Giá tr v t tư, thi t b t n ng. - Giá tr tài s n c a Ban qu n lý d án. 1.9 i v i d án, ph n công vi c th c hi n theo hình th c u th u khi thNm tra quy t toán t p trung vào các n i dung sau: - ThNm tra các văn b n pháp lý liên quan n d án u tư, t ch c u th u, k t qu và phê duy t k t qu u th u. - ThNm tra giá tr ngh quy t toán so v i giá trúng th u. - ThNm tra kh i lư ng và giá tr phát sinh ngoài gói th u, xác nh nguyên nhân tăng, gi m. Sau khi thNm tra báo cáo quy t toán v n u tư, cơ quan thNm tra quy t toán ph i có báo cáo b ng văn b n g i cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán. 2. Cơ quan thNm tra quy t toán v n u tư: Trư c khi phê duy t quy t toán v n u tư i v i d án hoàn thành ph i thNm tra báo cáo quy t toán v n u tư theo phân c p sau: - i v i các d án nhóm A: B Tài chính ch trì t ch c thNm tra. - i v i các d án còn l i: + D án trung ương qu n lý do cơ quan có ch c năng giúp B trư ng (th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương các oàn th , Ban Tài chính qu n tr Trung ương, Ch t ch H QT các T ng công ty Nhà nư c) ch trì t ch c thNm tra. + D án a phương qu n lý do S Tài chính - V t giá ch trì t ch c thNm tra.
 7. Trư ng h p c n thi t B Tài chính và các cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán ư c thành l p T tư v n giúp thNm tra trư c khi phê duy t quy t toán: - T tư v n thNm tra quy t toán v n u tư các d án nhóm A do B trư ng B tài chính quy t nh thành l p, bao g m i di n các B : B K ho ch và u tư, B Xây d ng, B qu n lý ngành, các B có liên quan, UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương ( i v i d án do a phương qu n lý). - i v i các d án còn l i vi c thành l p T tư v n thNm tra quy t toán v n u tư do cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán v n u tư quy t nh. 3/ Hình th c t ch c thNm tra báo cáo quy t toán v n u tư: Ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán (quy nh t i i m 1 m c IV thông tư này) quy t nh hình th c thNm tra quy t toán v n u tư. Cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán ph i có quy t nh b ng văn b n giao nhi m v thNm tra cho cơ quan ch c năng th c hi n thNm tra quy t toán v n u tư.. - Trư ng h p cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán quy t nh thuê t ch c ki m toán c l p th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư thì ch u tư ký h p ng ki m toán v i t ch c ki m toán c l p ho t ng h p pháp Vi t nam th c hi n ki m toán theo n i dung và m c phí ki m toán mà cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán cho phép. T ch c ki m toán ch u trách nhi m trư c pháp lu t i v i k t qu ki m toán. Cơ quan ch c năng thu c (ho c tr c thu c) c p có thNm quy n phê duy t quy t toán th c hi n ki m tra l i k t qu ki m toán; n i dung ki m tra l i g m: - Ki m tra k t qu ki m toán có phù h p v i h p ng ki m toán và n i dung thNm tra quy t toán v n u tư quy nh t i thông tư này. - Ki m tra nh ng căn c pháp lý v qu n lý u tư và xây d ng do cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n ban hành mà t ch c ki m toán s d ng ki m toán như: tiêu chuNn, quy ph m; quy chuNn xây d ng; quy trình thi t k xây d ng; quy nh qu n lý ch t lư ng công trình; h th ng nh m c ơn giá; cơ ch qu n lý c p phát thanh toán v n u tư. - Ki m tra l i nh ng k t qu còn khác nhau gi a báo cáo ki m toán và báo cáo quy t toán v n u tư do ch u tư l p. - Ki m tra nh ng ki n ngh c a ch u tư và ki n ngh c a t ch c ki m toán c l p. Trư ng h p d án ã ư c ki m toán n u cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán ho c cơ quan pháp lu t phát hi n giá tr v n u tư ngh quy t toán sai sót t 1,5% ( i v i d án nhóm A), 2% ( i v i d án nhóm B), 3% ( i v i d án nhóm C) tr lên thì cơ quan ki m toán ph i ch u trách nhi m v v t ch t i v i thi t h i do k t qu ki m toán sai; trư ng h p nghiêm tr ng thì x lý theo pháp lu t hi n hành. IV. PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ:
 8. 1. ThNm quy n phê duy t quy t toán v n u tư. - Quy t toán v n u tư các d án nhóm A do B trư ng B Tài chính phê duy t theo u quy n c a Th tư ng Chính ph . - Các d án còn l i thì ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ng th i là ngư i phê duy t quy t toán v n u tư. 2. Cơ quan nh n quy t toán v n u tư ư c duy t: Quy t toán v n u tư d án hoàn thành sau khi ư c phê duy t ph i g i 01 (m t) b n quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư cho các cơ quan sau ây. 2.1 i v i d án nhóm A: - B Tài chính - C p trên c a ch u tư - B qu n lý ngành - Cơ quan thanh toán v n, cho vay v n u tư 2.2 i v i d án còn l i: - D án do trung ương qu n lý + Cơ quan quy t nh u tư + B Tài chính + Cơ quan thanh toán v n, cho vay v n u tư - D án do a phương qu n lý + Cơ quan quy t nh u tư + Cơ quan Tài chính cùng c p v i c p quy t nh u tư + Cơ quan thanh toán v n, cho vay v n u tư. V. TH I GIAN L P, TH M TRA, PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ 1. i v i d án nhóm A: - Th i gian l p xong báo cáo quy t toán v n u tư ch m nh t là 6 tháng sau khi d án u tư hoàn thành ưa vào khai thác s d ng.
 9. - Th i gian thNm tra quy t toán không quá 4 tháng sau khi nh n h sơ báo cáo quy t toán v n u tư h p l theo quy nh t i m c II c a Thông tư này. - Th i gian phê duy t quy t toán v n u tư không quá 1 tháng sau khi nh n ư c h sơ báo cáo quy t toán ã ư c thNm tra. 2. i v i các d án còn l i: - Th i gian l p xong báo cáo quy t toán v n u tư ch m nh t là 3 tháng sau khi d án hoàn thành ưa vào khai thác s d ng. - Th i gian thNm tra quy t toán không quá 2 tháng i v i d án nhóm B và 1 tháng i v i d án nhóm C sau khi nh n h sơ báo cáo quy t toán v n u tư h p l . - Th i gian phê duy t quy t toán v n u tư không quá 15 ngày. 3. Trư ng h p c bi t: Vi c kéo dài th i gian l p, thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư do ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán quy t nh. VI. CHI PHÍ TH M TRA, PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ 1. Chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c tính vào chi phí khác trong t ng d toán ư c duy t c a d án và do cơ quan ch trì thNm tra quy t toán qu n lý và s d ng. 2. T l và m c trích chi phí thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư. 2.1 Căn c t ng m c u tư và c i m c a d án, chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c tính b ng t l ph n trăm (%) trên t ng m c u tư c a d án như sau: T ng m c u tư (t ng) T l % Ê1 >1-5 >5-10 >10- >100- >500- >1000 100 500 1000 0,08 0,05 0,04 M c trích 1 tr 5 tr 8 tr ³ 10 tr ³ 80 tr ³ 250 tr 400 tr tuy t i (tr. ng) 2.2 i v i d án nhóm A có nhi u d án thành ph n (ho c ti u d án) m c trích chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán d án thành ph n (ho c ti u d án) hoàn thành ư c tính theo công th c: T ng m c u tư d án thành ph n M c trích cho d M c trích án thành ph n (ti u = c a toàn b (ti u d án) x x 80% d án) d án T ng m c u tư d án
 10. 2.3 i v i d án có cơ c u v n thi t b chi m t 51% - 75% t ng m c u tư thì m c trích chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán b ng 75% m c ho c t l chi phí tương ng ư c quy nh t i i m 2, m c VI c a Thông tư này. 2.4 i v i d án có cơ c u v n thi t b chi m trên 75% t ng m c u tư thì m c trích chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán b ng 50% m c ho c t l chi phí tương ng quy nh t i i m 2 m c VI c a Thông tư này. 2.5 Chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành t i i m 2.1;2.2;2.3 và 2.4 m c VI bao g m c chi phí thNm tra, phê duy t quy t toán và chi phí ki m toán ( n u có). Chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán phân b cho các lo i công vi c như sau: - T i a là 10% dành cho phê duy t quy t toán v n u tư. - T i thi u là 90% dành cho thNm tra quy t toán v n u tư. Trư ng h p thuê t ch c ki m toán c l p ki m toán báo cáo quy t toán thì chi phí ki m toán t i a là 75%. 3. Qu n lý, s d ng chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán. 3.1. Căn c vào d toán chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành ư c duy t, ch u tư thanh toán cho cơ quan ch trì thNm tra quy t toán. Trư ng h p thuê cơ quan ki m toán ki m toán báo cáo quy t toán thì ch u tư thanh toán cho cơ quan ki m toán theo h p ng ã ký; ph n chi phí còn l i thanh toán cho cơ quan ch trì thNm tra quy t toán. 3.2 Cơ quan ch trì thNm tra quy t toán v n u tư l p d toán chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán trình ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán duy t làm căn c s d ng. Cơ quan ch trì thNm tra quy t toán v n u tư có trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán theo úng d toán ư c duy t và ch tài chính, k toán hi n hành. 3.3 Chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư c a d án hoàn thành ư c s d ng như sau: - Chi cho cơ quan ki m toán theo h p ng ã ký (n u có). - Chi tr thù lao cho các thành viên T tư v n thNm tra quy t toán v n u tư.. - Chi tr cho các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n thNm tra quy t toán theo yêu c u c a cơ quan ch trì thNm tra,phê duy t quy t toán v n u tư (n u có). - Chi công tác phí, văn phòng phNm, d ch thu t, in n, h i ngh , h i th o, các kho n chi khác ph c v công tác thNm tra và phê duy t quy t toán. VII. TRÁCH NHI M C A CH U TƯ VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN
 11. 1. Ch u tư: - Ph i h p v i các ơn v nh n th u gi i quy t các t n t i v v t tư, thi t b ã nh n, thanh toán công n và các v n phát sinh khác theo h p ng ã ký. - Ki m tra quy t toán giá tr h p ng hoàn thành (h p ng xây l p, cung ng v t tư thi t b , tư v n) c a ơn v nh n th u. - Ki m kê, ánh giá giá tr tài s n còn l i c a Ban qu n lý d án giao cho ơn v s n xu t, s d ng ho c thanh lý thu h i v n. - Khoá s k toán, s p x p, phân lo i h sơ tài li u ph c v cho công tác quy t toán v n u tư. - i chi u, xác nh n s v n ã ư c thanh toán ho c ư c vay, công n , tài s n, ã chuy n giao v i các cơ quan có liên quan. - L p báo cáo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành úng th i h n, n i dung quy nh t i Thông tư này, ch u trách nhi m v tính chính xác i v i s li u và tài li u trong báo cáo quy t toán v n u tư. - Cung c p y tài li u liên quan n quy t toán v n u tư theo yêu c u c a cơ quan thNm tra quy t toán. - Ký h p ng ki m toán v i các cơ quan ki m toán h p pháp sau khi có quy t nh c a ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán. 2. ơn v nh n th u (tư v n, xây l p, cung c p thi t b ): Ph i h p v i ch u tư x lý d t i m các v n còn t n t i theo h p ng, cung c p và ch u trách nhi m v m t pháp lý i v i các s li u, tài li u có liên quan n vi c l p báo cáo quy t toán v n u tư c a ch u tư. 3. Kho b c Nhà nư c, cơ quan cho vay v n u tư, c p b o lãnh v n tín d ng u tư: i chi u, xác nh n v n u tư ã thanh toán cho vay, b o lãnh i v i d án hoàn thành trong ph m vi s v n qu n lý, thanh toán, cho vay, b o lãnh. 4. Cơ quan thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư: - Hư ng d n, ki m tra , ôn c ch u tư th c hi n công tác quy t toán v n u tư theo úng n i dung, yêu c u và th i gian theo quy nh t i Thông tư này. - Hư ng d n, ch o ch u tư gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình l p báo cáo quy t toán v n u tư. - T ch c thNm tra báo cáo quy t toán v n u tư theo n i dung, yêu c u và th i gian quy nh t i Thông tư này.
 12. - ư c yêu c u ch u tư cung c p tài li u có liên quan n vi c quy t toán v n u tư c a d án. - Ch u trách nhi m v k t qu thNm tra quy t toán v n u tư ho c n i dung k t qu ki m tra l i ( i v i d án thuê t ch c ki m toán th c hi n ki m toán) - Phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành thu c thNm quy n. Ph n 3 I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c t ngày ký và thay th các văn b n hư ng d n vi c quy t toán v n u tư ã ban hành trư c ây. Nhà nư c khuy n khích các doanh nghi p và t ch c kinh t ngoài qu c doanh l p báo cáo quy t toán v n u tư theo quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u b sung, s a i. C p trên c a Ch u tư M u s : 01-QT T ...................................... Ban hành theo TT s 136/1999 Ch u tư ngày 19/11/1999 c a B Tài chính ........................................ D án ........................................ CÁC VĂN B N PHÁP LÝ S TT Tên văn b n Duy t Cơ quan Ngư i ký duy t Ghi duy t chú S Ngày, tháng, H Ch c năm tên v 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Quy t nh u tư 2 Quy t nh phê duy t thi t k k thu t 3 Quy t nh phê duy t t ng d toán 4 Quy t nh i u ch nh thi t k k thu t và t ng d toán
 13. 5 ...... 6 ....... Ngư i l p bi u K toán trư ng Ngày... tháng... năm (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) Th trư ng ơn v (Ký, óng d u, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản