Thông tư 136/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư 136/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 136/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 136/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 136/1999/TT-BTC ngµy 19 th¸ng 11n¨m 1999 híng dÉn quyÕt to¸n vèn ®Çu t C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc ban hµnh ngµy 20/3/1996; C¨n cø LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc ngµy 20/5/1998; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 145/1999/N§-CP ngµy 20/9/1999 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc l¹i Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn trùc thuéc Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn quyÕt to¸n vèn ®Çu t nh sau: PhÇn I Quy ®Þnh chung 1. TÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t cña c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc sau khi hoµn thµnh ®a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông ®Òu ph¶i quyÕt to¸n vèn ®Çu t. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n vèn ®Çu t. ViÖc quyÕt to¸n vèn ®Çu t ph¶i ®¶m b¶o néi dung, thêi gian lËp, thÈm tra vµ phª duyÖt theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Vèn ®Çu t ®îc quyÕt to¸n lµ toµn bé chi phÝ hîp ph¸p ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ®Çu t ®Ó ®a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông. Chi phÝ hîp ph¸p lµ chi phÝ theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt vµ thiÕt kÕ dù to¸n ® îc phª duyÖt, b¶o ®¶m ®óng quy chuÈn, ®Þnh møc, ®¬n gi¸, chÕ ®é tµi chÝnh - kÕ to¸n vµ nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc cã liªn quan. Vèn ®Çu t ®îc quyÕt to¸n chØ trong giíi h¹n tæng møc ®Çu t ®· duyÖt hoÆc ®· ®îc ®iÒu chØnh (nÕu cã). 3. Dù ¸n ®Çu t b»ng nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau, khi quyÕt to¸n ph¶i ph©n tÝch râ tõng nguån vèn ®Çu t. 4. B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t ph¶i x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c sè vèn ®Çu t thùc hiÖn hµng n¨m; tæng møc vèn ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n bao gåm chi phÝ cho viÖc chuÈn bÞ ®Çu t, chi phÝ chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Çu t, chi phÝ thùc hiÖn ®Çu t, chi phÝ chuÈn bÞ s¶n xuÊt, l·i vay cña chñ ®Çu t trong thêi gian thùc hiÖn ®Çu t, chi phÝ b¶o hiÓm vµ nh÷ng chi phÝ hîp ph¸p kh¸c theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Gi¸ trÞ thiÖt h¹i kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ cña dù ¸n, gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao ®a vµo khai th¸c sö dông. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t nhiÒu n¨m, khi quyÕt to¸n chñ ®Çu t ph¶i quy ®æi vèn ®Çu t ®· thùc hiÖn vÒ mÆt b»ng gi¸ trÞ t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo khai th¸c sö dông ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh míi t¨ng vµ gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao. 5. Th«ng qua c«ng t¸c quyÕt to¸n vèn ®Çu t ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ qu¸ tr×nh ®Çu t, rót kinh nghiÖm nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý vèn ®Çu t.
 2. 2 PhÇn II Quy ®Þnh cô thÓ I. Néi dung b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t Néi dung b¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶i phï hîp víi tõng lo¹i dù ¸n: Dù ¸n ®Çu t hoµn thµnh, dù ¸n quy ho¹ch hoµn thµnh, dù ¸n chuÈn bÞ ®Çu t hoµn thµnh, dù ¸n nhãm A cã nhiÒu dù ¸n thµnh phÇn hoÆc tiÓu dù ¸n, dù ¸n ®Çu t cã sö dông vèn níc ngoµi. 1/ §èi víi dù ¸n ®Çu t hoµn thµnh: 1.1 Vèn ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n qua c¸c n¨m: - Toµn bé vèn ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t ®Õn kÕt thóc x©y dùng ®a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông. - X¸c ®Þnh râ tõng nguån vèn ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n: Vèn ng©n s¸ch Nhµ níc, vèn tÝn dông ®Çu t cña Nhµ níc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vµ c¸c nguån vèn kh¸c - C¬ cÊu vèn ®Çu t cña dù ¸n: Vèn x©y l¾p, vèn thiÕt bÞ, vèn chi phÝ kh¸c. 1.2 Gi¸ trÞ thiÖt h¹i kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao: - ThiÖt h¹i do thiªn tai, ®Þch ho¹ vµ c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng kh«ng thuéc ph¹m vi vµ ®èi tîng ®îc b¶o hiÓm. - Gi¸ trÞ khèi lîng ®îc huû bá theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t. 1.3 Gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao: - Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) míi t¨ng vµ tµi s¶n lu ®éng (TSL§) do ®Çu t t¹o ra bµn giao cho s¶n xuÊt, sö dông lµ tæng sè vèn ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n qua c¸c n¨m trõ ®i c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n cña dù ¸n vµ ®îc ph¶n ¸nh theo gi¸ trÞ thùc tÕ vµ gi¸ quy ®æi vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo khai th¸c sö dông. Ph¬ng ph¸p quy ®æi vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé X©y dùng sau khi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t. Trêng hîp khi lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t cha cã híng dÉn ph¬ng ph¸p quy ®æi gi¸, chñ ®Çu t cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ Bé X©y dùng híng dÉn ph- ¬ng ph¸p quy ®æi gi¸ ®Ó lµm c¨n cø lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n. - Tµi s¶n cè ®Þnh míi t¨ng ®îc ph©n lo¹i vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo nguyªn t¾c: chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn TSC§ nµo th× tÝnh cho TSC§ ®ã; chi phÝ chung liªn quan ®Õn nhiÒu TSC§ th× ph©n bæ theo tû lÖ chi phÝ trùc tiÕp cña tõng TSC§ so víi tæng sè chi phÝ trùc tiÕp cña toµn bé TSC§. - Trêng hîp tµi s¶n bµn giao cho nhiÒu ®¬n vÞ sö dông ph¶i x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ danh môc vµ gi¸ trÞ TSC§ vµ TSL§ cña dù ¸n ®· bµn giao cho tõng ®¬n vÞ.
 3. 3 2/ §èi víi dù ¸n quy ho¹ch hoµn thµnh, chñ ®Çu t ph¶i lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn quy ho¹ch. B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn quy ho¹ch ph¶n ¸nh nguån vèn ®· nhËn vµ sö dông theo dù to¸n ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ b¶n thuyÕt minh kÕt qu¶ thùc hiÖn dù ¸n. 3/ §èi víi dù ¸n chuÈn bÞ ®Çu t ®· kÕt thóc, chñ ®Çu t ph¶i lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn chuÈn bÞ ®Çu t nh ®èi víi dù ¸n quy ho¹ch. 4/ §èi víi dù ¸n nhãm A gåm nhiÒu dù ¸n thµnh phÇn (hoÆc tiÓu dù ¸n), khi dù ¸n thµnh phÇn (hoÆc tiÓu dù ¸n) hoµn thµnh chñ ®Çu t ph¶i lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t nh dù ¸n nhãm A. 5/ §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t cã sö dông vèn níc ngoµi khi hoµn thµnh ngoµi b¸o c¸o quyÕt to¸n ®ù¬c lËp, thÈm tra vµ phª duyÖt theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, chñ ®Çu t cßn ph¶i lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t riªng theo yªu cÇu cña c¸c tæ chøc quèc tÕ ®îc ghi trong hiÖp ®Þnh vay vèn (nÕu cã). II. Hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t: 1. Hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh gåm: -C¸c v¨n b¶n ph¸p lý (mÉu sè 01/QT§T): ph¶n ¸nh c¨n cø ph¸p lý vÒ ®Çu t dù ¸n. - B¸o c¸o tæng hîp quyÕt to¸n vèn ®Çu t hoµn thµnh (mÉu sè 02/QT§T): ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t dù ¸n còng nh tån t¹i vµ kiÕn nghÞ cÇn gi¶i quyÕt cña chñ ®Çu t. - B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t qua c¸c n¨m (mÉu sè 03/QT§T): ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông vèn ®Çu t tõ khi chuÈn bÞ ®Çu t ®Õn khi hoµn thµnh ®a vµo khai th¸c sö dông. - B¸o c¸o thùc hiÖn vèn ®Çu t theo c«ng tr×nh hoµn thµnh (mÉu sè 04/ QT§T): ph¶n ¸nh vèn ®Çu t thùc hiÖn theo tõng c«ng tr×nh trong trêng hîp dù ¸n cã tõ 2 c«ng tr×nh trë lªn. - B¸o c¸o sè lîng vµ gi¸ trÞ TSC§ míi t¨ng (mÉu sè 05/QT§T): ph¶n ¸nh sè lîng vµ gi¸ trÞ tõng TSC§ míi t¨ng theo gi¸ quy ®æi ph©n theo ®èi tîng sö dông. - B¸o c¸o sè lîng vµ gi¸ trÞ TSL§ bµn giao (mÉu sè 06/QT§T): ph¶n ¸nh sè lîng vµ gi¸ trÞ theo gi¸ quy ®æi cña tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, phô tïng, c«ng cô lao ®éng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn TSC§ vµ c¸c chi phÝ kh¸c thuéc TSL§ bµn giao cho ®¬n vÞ sö dông. - T×nh h×nh c«ng nî (mÉu sè 07/QT§T): ph¶n ¸nh c¸c kho¶n c«ng nî (ph¶i thu, ph¶i tr¶) cha gi¶i quyÕt xong ®Õn thêi ®iÓm quyÕt to¸n vèn ®Çu t vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý. - B¶ng ®èi chiÕu x¸c nhËn sè liÖu thanh to¸n vèn ®Çu t cña Kho b¹c Nhµ níc, c¬ quan cho vay vèn (mÉu sè 08/QT§T): Tr êng hîp dù ¸n do nhiÒu c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc thanh to¸n th× ph¶i cã ®èi chiÕu x¸c nhËn cña tõng c¬ quan.
 4. 4 - ThuyÕt minh b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t (mÉu sè 09/QT§T): ph¶n ¸nh nh÷ng thay ®æi chñ yÕu cña dù ¸n; nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. - Biªn b¶n tæng nghiÖm thu bµn giao dù ¸n hoÆc biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao dù ¸n gi÷a chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu (b¶n sao). - Biªn b¶n bµn giao tµi s¶n gi÷a chñ ®Çu t víi ®¬n vÞ sö dông kh¸c (nÕu cã). Trong qu¸ tr×nh thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t, khi thÊy cÇn thiÕt c¬ quan thÈm tra quyÕt to¸n ®îc yªu cÇu chñ ®Çu t cung cÊp thªm c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn quyÕt to¸n vèn ®Çu t cña dù ¸n. 2. Hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n quy ho¹ch vµ dù ¸n chuÈn bÞ ®Çu t gåm: - C¸c v¨n b¶n ph¸p lý - mÉu sè 01/QT§T - B¸o c¸o tæng hîp quyÕt to¸n vèn ®Çu t hoµn thµnh (mÉu sè 02/QT§T) - B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t qua c¸c n¨m (mÉu sè 03/QT§T) - B¸o c¸o t×nh h×nh c«ng nî (mÉu sè 07/QT§T) - B¶ng ®èi chiÕu x¸c nhËn sè liÖu thanh to¸n vèn ®Çu t cña Kho b¹c Nhµ níc, hoÆc c¬ quan cho vay vèn (mÉu sè 08/QT§T) 3. §èi víi dù ¸n ®Çu t chØ lËp b¸o c¸o ®Çu t, khi hoµn thµnh chñ ®Çu t chØ lËp: B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t hoµn thµnh (mÉu sè 10/QT§T) kÌm theo biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao dù ¸n gi÷a chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu. 4. Yªu cÇu ®èi víi hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t. B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t ph¶i ®îc lËp ®Çy ®ñ vµ ®óng theo c¸c mÉu b¸o c¸o phï hîp víi tõng lo¹i dù ¸n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2 vµ ®iÓm 3 môc nµy. Sè liÖu trong c¸c mÉu b¸o c¸o ph¶i râ rµng, kiÕn nghÞ ph¶i cô thÓ, ng¾n gän, dÔ hiÓu. Hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t ®Òu ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña kÕ to¸n trëng, trëng Ban qu¶n lý dù ¸n (®èi víi dù ¸n ®îc thµnh lËp Ban qu¶n lý); Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh dù ¸n (®èi víi dù ¸n thùc hiÖn h×nh thøc Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n) vµ ch÷ ký cña chñ ®Çu t. IIi. ThÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t 1. Néi dung thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t. 1.1 ThÈm tra tÝnh hîp ph¸p cña viÖc ®Çu t x©y dùng dù ¸n: - ThÈm tra, ®èi chiÕu danh môc, néi dung c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cña hå s¬ dù ¸n ®¶m b¶o phï hîp quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. - ThÈm tra tÝnh ph¸p lý cña c¸c hîp ®ång kinh tÕ do chñ ®Çu t ký vãi c¸c nhµ thÇu (t vÊn, x©y l¾p, cung øng vËt t, thiÕt bÞ. 1.2 ThÈm tra sè vèn ®Çu t thùc hiÖn hµng n¨m.
 5. 5 - ThÈm tra tõng nguån vèn tham gia ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n hµng n¨m so víi c¬ cÊu nguån vèn ®· x¸c ®Þnh trong quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ theo kÕ ho¹ch ®Çu t hµng n¨m. - Ph©n tÝch, so s¸nh c¬ cÊu vèn ®Çu t thùc hiÖn (x©y l¾p, thiÕt bÞ, chi phÝ kh¸c) víi c¬ cÊu vèn ®Çu t ®· ®îc ghi trong quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ tæng dù to¸n ®îc duyÖt. 1.3 ThÈm tra gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh. - Gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p cña dù ¸n ®Ò nghÞ quyÕt to¸n so víi gi¸ trÞ dù to¸n ®îc duyÖt vµ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n t¨ng, gi¶m. - ViÖc ¸p dông ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cña Nhµ níc ®èi víi tõng lo¹i chi phÝ trong tõng thêi kú. - Xem xÐt biªn b¶n nghiÖm thu ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y l¾p ®Ò nghÞ quyÕt to¸n. 1.4 ThÈm tra gi¸ trÞ khèi lîng thiÕt bÞ hoµn thµnh: - ThÈm tra sù phï hîp vÒ danh môc, chñng lo¹i, sè lîng, tiªu chuÈn kü thuËt, gi¸ c¶ cña thiÕt bÞ so víi quyÕt ®Þnh ®Çu t, Hîp ®ång kinh tÕ ®· ký. - KiÓm tra gi¸ mua, gia c«ng, chÕ t¹o thiÕt bÞ. - ThÈm tra c¸c kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn thiÕt bÞ: chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n. 1.5 ThÈm tra c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng c¸ch so s¸nh sè vèn ®Ò nghÞ quyÕt to¸n cña tõng lo¹i chi phÝ ®· thùc hiÖn so víi dù to¸n ® îc duyÖt vµ chÕ ®é hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý chi phÝ kh¸c trong ®Çu t x©y dùng. 1.6 ThÈm tra gi¸ trÞ thiÖt h¹i kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ dù ¸n: - Gi¸ trÞ thiÖt h¹i do thiªn tai, ®Þch ho¹ vµ c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c kh«ng thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm. - Gi¸ trÞ khèi lîng ®îc huû bá theo quyÕt ®Þnh cña cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t. 1.7 ThÈm tra viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao ® a vµo sö dông cho ®¬n vÞ khai th¸c sö dông: ThÈm tra viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ ®Çu t hµng n¨m vµ gi¸ trÞ quy ®æi vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao tµi s¶n, bao gåm TSC§ míi t¨ng vµ TSL§ bµn giao ®a vµo khai th¸c sö dông. 1.8 ThÈm tra t×nh h×nh c«ng nî, vËt t, thiÕt bÞ tån ®äng: - C¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶. - Gi¸ trÞ vËt t, thiÕt bÞ tån ®äng. - Gi¸ trÞ tµi s¶n cña Ban qu¶n lý dù ¸n. 1.9 §èi víi dù ¸n, phÇn c«ng viÖc thùc hiÖn theo h×nh thøc ®Êu thÇu khi thÈm tra quyÕt to¸n tËp trung vµo c¸c néi dung sau: - ThÈm tra c¸c v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t, tæ chøc ®Çu thÇu, kÕt qu¶ vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu. - ThÈm tra gi¸ trÞ ®Ò nghÞ quyÕt to¸n so víi gi¸ tróng thÇu.
 6. 6 - ThÈm tra khèi lîng vµ gi¸ trÞ ph¸t sinh ngoµi gãi thÇu, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n t¨ng, gi¶m. Sau khi thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t, c¬ quan thÈm tra quyÕt to¸n ph¶i cã b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n göi c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n. 2. C¬ quan thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t: Tríc khi phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t ®èi víi dù ¸n hoµn thµnh ph¶i thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t theo ph©n cÊp sau: - §èi víi c¸c dù ¸n nhãm A: Bé Tµi chÝnh chñ tr× tæ chøc thÈm tra. - §èi víi c¸c dù ¸n cßn l¹i: + Dù ¸n trung ¬ng qu¶n lý do c¬ quan cã chøc n¨ng gióp Bé trëng (thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan trung ¬ng c¸c ®oµn thÓ, Ban Tµi chÝnh qu¶n trÞ Trung ¬ng, Chñ tÞch H§QT c¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc) chñ tr× tæ chøc thÈm tra. + Dù ¸n ®Þa ph¬ng qu¶n lý do Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ chñ tr× tæ chøc thÈm tra. Trêng hîp cÇn thiÕt Bé Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n ®îc thµnh lËp Tæ t vÊn ®Ó gióp thÈm tra tr íc khi phª duyÖt quyÕt to¸n: - Tæ t vÊn thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t c¸c dù ¸n nhãm A do Bé tr ëng Bé tµi chÝnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp, bao gåm ®¹i diÖn c¸c Bé: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé X©y dùng, Bé qu¶n lý ngµnh, c¸c Bé cã liªn quan, UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (®èi víi dù ¸n do ®Þa ph¬ng qu¶n lý). - §èi víi c¸c dù ¸n cßn l¹i viÖc thµnh lËp Tæ t vÊn thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t do c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t quyÕt ®Þnh. 3/ H×nh thøc tæ chøc thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t: Ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n (quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc IV th«ng t nµy) quyÕt ®Þnh h×nh thøc thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t . C¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n ph¶i cã quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n giao nhiÖm vô thÈm tra cho c¬ quan chøc n¨ng thùc hiÖn thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t.. - Trêng hîp c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n quyÕt ®Þnh thuª tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp thùc hiÖn kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t th× chñ ®Çu t ký hîp ®ång kiÓm to¸n víi tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp ho¹t ®éng hîp ph¸p ë ViÖt nam thùc hiÖn kiÓm to¸n theo néi dung vµ møc phÝ kiÓm to¸n mµ c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n cho phÐp. Tæ chøc kiÓm to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt ®èi víi kÕt qu¶ kiÓm to¸n. C¬ quan chøc n¨ng thuéc (hoÆc trùc thuéc) cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n thùc hiÖn kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ kiÓm to¸n; néi dung kiÓm tra l¹i gåm: - KiÓm tra kÕt qu¶ kiÓm to¸n cã phï hîp víi hîp ®ång kiÓm to¸n vµ néi dung thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy.
 7. 7 - KiÓm tra nh÷ng c¨n cø ph¸p lý vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng do c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh mµ tæ chøc kiÓm to¸n sö dông ®Ó kiÓm to¸n nh: tiªu chuÈn, quy ph¹m; quy chuÈn x©y dùng; quy tr×nh thiÕt kÕ x©y dùng; quy ®Þnh qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh; hÖ thèng ®Þnh møc ®¬n gi¸; c¬ chÕ qu¶n lý cÊp ph¸t thanh to¸n vèn ®Çu t. - KiÓm tra l¹i nh÷ng kÕt qu¶ cßn kh¸c nhau gi÷a b¸o c¸o kiÓm to¸n vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t do chñ ®Çu t lËp. - KiÓm tra nh÷ng kiÕn nghÞ cña chñ ®Çu t vµ kiÕn nghÞ cña tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp. Trêng hîp dù ¸n ®· ®îc kiÓm to¸n nÕu c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n hoÆc c¬ quan ph¸p luËt ph¸t hiÖn gi¸ trÞ vèn ®Çu t ®Ò nghÞ quyÕt to¸n sai sãt tõ 1,5% (®èi víi dù ¸n nhãm A), 2% (®èi víi dù ¸n nhãm B), 3% (®èi víi dù ¸n nhãm C) trë lªn th× c¬ quan kiÓm to¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vËt chÊt ®èi víi thiÖt h¹i do kÕt qu¶ kiÓm to¸n sai; tr êng hîp nghiªm träng th× xö lý theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. IV. Phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t: 1. ThÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t. - QuyÕt to¸n vèn ®Çu t c¸c dù ¸n nhãm A do Bé trëng Bé Tµi chÝnh phª duyÖt theo uû quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh phñ. - C¸c dù ¸n cßn l¹i th× ng êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t ®ång thêi lµ ngêi phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t. 2. C¬ quan nhËn quyÕt to¸n vèn ®Çu t ®îc duyÖt: QuyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh sau khi ® îc phª duyÖt ph¶i göi 01 (mét) b¶n quyÕt ®Þnh phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t cho c¸c c¬ quan sau ®©y. 2.1 §èi víi dù ¸n nhãm A: - Bé Tµi chÝnh - CÊp trªn cña chñ ®Çu t - Bé qu¶n lý ngµnh - C¬ quan thanh to¸n vèn, cho vay vèn ®Çu t 2.2 §èi víi dù ¸n cßn l¹i: - Dù ¸n do trung ¬ng qu¶n lý + C¬ quan quyÕt ®Þnh ®Çu t + Bé Tµi chÝnh + C¬ quan thanh to¸n vèn, cho vay vèn ®Çu t - Dù ¸n do ®Þa ph¬ng qu¶n lý + C¬ quan quyÕt ®Þnh ®Çu t + C¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp víi cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t
 8. 8 + C¬ quan thanh to¸n vèn, cho vay vèn ®Çu t. V. Thêi gian lËp, thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t 1. §èi víi dù ¸n nhãm A: - Thêi gian lËp xong b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t chËm nhÊt lµ 6 th¸ng sau khi dù ¸n ®Çu t hoµn thµnh ®a vµo khai th¸c sö dông. - Thêi gian thÈm tra quyÕt to¸n kh«ng qu¸ 4 th¸ng sau khi nhËn ®ñ hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i môc II cña Th«ng t nµy. - Thêi gian phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t kh«ng qu¸ 1 th¸ng sau khi nhËn ®îc hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n ®· ®îc thÈm tra. 2. §èi víi c¸c dù ¸n cßn l¹i: - Thêi gian lËp xong b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t chËm nhÊt lµ 3 th¸ng sau khi dù ¸n hoµn thµnh ®a vµo khai th¸c sö dông. - Thêi gian thÈm tra quyÕt to¸n kh«ng qu¸ 2 th¸ng ®èi víi dù ¸n nhãm B vµ 1 th¸ng ®èi víi dù ¸n nhãm C sau khi nhËn ®ñ hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t hîp lÖ. - Thêi gian phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t kh«ng qu¸ 15 ngµy. 3. Trêng hîp ®Æc biÖt: ViÖc kÐo dµi thêi gian lËp, thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t do ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n quyÕt ®Þnh. VI. Chi phÝ thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t 1. Chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh ®îc tÝnh vµo chi phÝ kh¸c trong tæng dù to¸n ®îc duyÖt cña dù ¸n vµ do c¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n qu¶n lý vµ sö dông. 2. Tû lÖ vµ møc trÝch chi phÝ thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t. 2.1 C¨n cø tæng møc ®Çu t vµ ®Æc ®iÓm cña dù ¸n, chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh ®îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn tæng møc ®Çu t cña dù ¸n nh sau: Tæng møc ®Çu t (tû ®ång) Tû lÖ % ≤1 >1-5 >5-10 >10-100 >100-500 >500-1000 >1000 0,08 0,05 0,04 Møc trÝch 1 tr® 5 tr® 8 tr® ≥ 10 tr® ≥ 80 tr® ≥ 250 tr® 400 tr® tuyÖt ®èi (tr. ®ång)
 9. 9 2.2 §èi víi dù ¸n nhãm A cã nhiÒu dù ¸n thµnh phÇn (hoÆc tiÓu dù ¸n) møc trÝch chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n dù ¸n thµnh phÇn (hoÆc tiÓu dù ¸n) hoµn thµnh ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Tæng møc ®Çu t dù ¸n thµnh phÇn (tiÓu dù ¸n) Møc trÝch cho Møc trÝch dù ¸n thµnh = cña toµn x x 80% phÇn (tiÓu dù bé dù ¸n Tæng møc ®Çu t dù ¸n ¸n) 2.3 §èi víi dù ¸n cã c¬ cÊu vèn thiÕt bÞ chiÕm tõ 51% - 75% tæng møc ®Çu t th× møc trÝch chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n b»ng 75% møc hoÆc tû lÖ chi phÝ t¬ng øng ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc VI cña Th«ng t nµy. 2.4 §èi víi dù ¸n cã c¬ cÊu vèn thiÕt bÞ chiÕm trªn 75% tæng møc ®Çu t th× møc trÝch chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n b»ng 50% møc hoÆc tû lÖ chi phÝ t¬ng øng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc VI cña Th«ng t nµy. 2.5 Chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh t¹i ®iÓm 2.1;2.2;2.3 vµ 2.4 môc VI bao gåm c¶ chi phÝ thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vµ chi phÝ kiÓm to¸n ( nÕu cã). Chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n ph©n bæ cho c¸c lo¹i c«ng viÖc nh sau: - Tèi ®a lµ 10% dµnh cho phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t. - Tèi thiÓu lµ 90% dµnh cho thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t. Trêng hîp thuª tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n th× chi phÝ kiÓm to¸n tèi ®a lµ 75%. 3. Qu¶n lý, sö dông chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n. 3.1. C¨n cø vµo dù to¸n chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh ®îc duyÖt, chñ ®Çu t thanh to¸n cho c¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n. Trêng hîp thuª c¬ quan kiÓm to¸n kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n th× chñ ®Çu t thanh to¸n cho c¬ quan kiÓm to¸n theo hîp ®ång ®· ký; phÇn chi phÝ cßn l¹i thanh to¸n cho c¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n. 3.2 C¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t lËp dù to¸n chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n duyÖt ®Ó lµm c¨n cø sö dông. C¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n theo ®óng dù to¸n ®îc duyÖt vµ chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n hiÖn hµnh. 3.3 Chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t cña dù ¸n hoµn thµnh ®îc sö dông nh sau: - Chi cho c¬ quan kiÓm to¸n theo hîp ®ång ®· ký (nÕu cã). - Chi tr¶ thï lao cho c¸c thµnh viªn Tæ t vÊn thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t..
 10. 10 - Chi tr¶ cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n íc thùc hiÖn thÈm tra quyÕt to¸n theo yªu cÇu cña c¬ quan chñ tr× thÈm tra,phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t (nÕu cã). - Chi c«ng t¸c phÝ, v¨n phßng phÈm, dÞch thuËt, in Ên, héi nghÞ, héi th¶o, c¸c kho¶n chi kh¸c phôc vô c«ng t¸c thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n. VIi. Tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan 1. Chñ ®Çu t: - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ nhËn thÇu gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i vÒ vËt t, thiÕt bÞ ®· nhËn, thanh to¸n c«ng nî vµ c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh kh¸c theo hîp ®ång ®· ký. - KiÓm tra quyÕt to¸n gi¸ trÞ hîp ®ång hoµn thµnh (hîp ®ång x©y l¾p, cung øng vËt t thiÕt bÞ, t vÊn) cña ®¬n vÞ nhËn thÇu. - KiÓm kª, ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña Ban qu¶n lý dù ¸n ®Ó giao cho ®¬n vÞ s¶n xuÊt, sö dông hoÆc thanh lý thu håi vèn. - Kho¸ sæ kÕ to¸n, s¾p xÕp, ph©n lo¹i hå s¬ tµi liÖu ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c quyÕt to¸n vèn ®Çu t. - §èi chiÕu, x¸c nhËn sè vèn ®· ® îc thanh to¸n hoÆc ®îc vay, c«ng nî, tµi s¶n, ®· chuyÓn giao víi c¸c c¬ quan cã liªn quan. - LËp b¸o c¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh ®óng thêi h¹n, néi dung quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c ®èi víi sè liÖu vµ tµi liÖu trong b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t. - Cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu liªn quan ®Õn quyÕt to¸n vèn ®Çu t theo yªu cÇu cña c¬ quan thÈm tra quyÕt to¸n. - Ký hîp ®ång kiÓm to¸n víi c¸c c¬ quan kiÓm to¸n hîp ph¸p sau khi cã quyÕt ®Þnh cña ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n. 2. §¬n vÞ nhËn thÇu (t vÊn, x©y l¾p, cung cÊp thiÕt bÞ): Phèi hîp víi chñ ®Çu t xö lý døt ®iÓm c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i theo hîp ®ång, cung cÊp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt ph¸p lý ®èi víi c¸c sè liÖu, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t cña chñ ®Çu t. 3. Kho b¹c Nhµ níc, c¬ quan cho vay vèn ®Çu t, cÊp b¶o l·nh vèn tÝn dông ®Çu t: §èi chiÕu, x¸c nhËn vèn ®Çu t ®· thanh to¸n cho vay, b¶o l·nh ®èi víi dù ¸n hoµn thµnh trong ph¹m vi sè vèn qu¶n lý, thanh to¸n, cho vay, b¶o l·nh. 4. C¬ quan thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t: - Híng dÉn, kiÓm tra , ®«n ®èc chñ ®Çu t thùc hiÖn c«ng t¸c quyÕt to¸n vèn ®Çu t theo ®óng néi dung, yªu cÇu vµ thêi gian theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. - Híng dÉn, chØ ®¹o chñ ®Çu t gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t.
 11. 11 - Tæ chøc thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t theo néi dung, yªu cÇu vµ thêi gian quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. - §îc yªu cÇu chñ ®Çu t cung cÊp tµi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc quyÕt to¸n vèn ®Çu t cña dù ¸n. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t hoÆc néi dung kÕt qu¶ kiÓm tra l¹i (®èi víi dù ¸n thuª tæ chøc kiÓm to¸n thùc hiÖn kiÓm to¸n) - Phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh thuéc thÈm quyÒn. PhÇn III ®iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký vµ thay thÕ c¸c v¨n b¶n h íng dÉn viÖc quyÕt to¸n vèn ®Çu t ®· ban hµnh tríc ®©y. Nhµ níc khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu bæ sung, söa ®æi.
 12. 12 CÊp trªn cña Chñ ®Çu t MÉu sè: 01-QT§T ...................................... Ban hµnh theo TT sè 136/1999 Chñ ®Çu t ngµy 19/11/1999 cña Bé Tµi ........................................ chÝnh Dù ¸n ........................................ C¸c v¨n b¶n ph¸p lý Sè Tªn v¨n b¶n DuyÖt C¬ quan Ngêi ký duyÖt Ghi TT duyÖt chó Sè Ngµy, th¸ng, Hä tªn Chøc vô n¨m 1 2 3 4 5 6 7 8 1 QuyÕt ®Þnh ®Çu t 2 QuyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt 3 QuyÕt ®Þnh phª duyÖt tæng dù to¸n 4 QuyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n 5 ...... 6 ....... Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Ngµy... th¸ng... n¨m (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)
 13. CÊp trªn cña Chñ ®Çu t MÉu sè: 02-QT§T ...................................... Ban hµnh theo TT sè 136/1999 Chñ ®Çu t ngµy 19/11/1999 cña Bé Tµi chÝnh ........................................ Dù ¸n ........................................ B¸o c¸o tæng hîp quyÕt to¸n vèn ®Çu t hoµn thµnh - Tªn dù ¸n, c«ng tr×nh.................................................................................... - §Þa ®iÓm x©y dùng........................................................................................ - C«ng suÊt...................................................................................................... - Tæng møc vèn ®Çu t.................................................................................... - Thêi gian khëi c«ng vµ hoµn thµnh............................................................... - Phª duyÖt: tõ..................... ®Õn............................................................. - Thùc tÕ: tõ......................... ®Õn............................................................ - C¬ quan nhËn thÇu:....................................................................................... I. Tæng dù to¸n ®îc duyÖt: §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT V¨n b¶n xÐt duyÖt Néi dung xÐt Tæng dù to¸n ®îc Chia ra duyÖt duyÖt Sè Ngµy, th¸ng, n¨m X©y l¾p ThiÕt Chi phÝ bÞ kh¸c
 14. Gi¶i tr×nh thay ®æi, thiÕt kÕ, dù to¸n ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... II- Thùc hiÖn ®Çu t 1. Nguån vèn ®Çu t §¬n vÞ tÝnh: ®ång Nguån vèn ®Çu t Theo dù ¸n Thùc hiÖn Ghi chó - Vèn Ng©n s¸ch - Vèn vay - Vèn tù bæ sung -........ Tæng céng: 2. Vèn ®Çu t thùc hiÖn: §¬n vÞ tÝnh: ®ång §îc duyÖt Thùc hiÖn T¨ng (+) Gi¶m (-) - Tæng vèn ®Çu t Chia ra: X©y l¾p ThiÕt bÞ Chi phÝ kh¸c
 15. 3. Gi¸ trÞ TSC§ míi t¨ng vµ tµi s¶n lu ®éng bµn giao: 3.1. Gi¸ trÞ TSC§ míi t¨ng: - Theo gi¸ thùc tÕ: ...................................................................................................................................................... - Theo gi¸ quy ®æi: ...................................................................................................................................................... 3.2. Gi¸ trÞ TSL§ bµn giao: - Theo gi¸ thùc tÕ: ...................................................................................................................................................... - Theo gi¸ quy ®æi: ...................................................................................................................................................... III- Bµn giao, quyÕt to¸n 1. C«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT Biªn b¶n bµn giao Tªn c«ng tr×nh Dù to¸n ®îc duyÖt Gi¸ trÞ tµi s¶n Sè Ngµy, th¸ng, n¨m Thùc tÕ Quy ®æi TSC§ TSL§ TSC§ TSL§
 16. 2. QuyÕt to¸n vèn ®Çu t c«ng tr×nh ®îc duyÖt §¬n vÞ tÝnh: ®ång V¨n b¶n phª duyÖt Tªn c«ng Tæng sè tiÒn Chia ra tr×nh Sè Ngµy th¸ng Vèn ®Çu t thµnh Vèn ®Çu t thµnh Chi phÝ ®îc phÐp kh«ng tÝnh vµo tµi s¶n cè ®Þnh tµi s¶n lu ®éng gi¸ trÞ c«ng tr×nh Tæng céng: 3. Vèn ®Çu t dù ¸n ®Ò nghÞ quyÕt to¸n: Tæng sè Vèn ®Çu t thµnh tµi Vèn ®Çu t thµnh tµi Chi phÝ ®îc phÐp kh«ng tiÒn s¶n cè ®Þnh s¶n lu ®éng tÝnh vµo gi¸ trÞ c«ng tr×nh Thùc hiÖn Quy ®æi Thùc hiÖn Quy ®æi Thùc hiÖn Quy ®æi 1. Vèn ®Çu t dù ¸n ®Ò nghÞ quyÕt to¸n 2. Vèn ®Çu t ®îc xÐt duyÖt quyÕt to¸n 3. Vèn ®Çu t ®Ò nghÞ duyÖt quyÕt to¸n kú nµy (1 - 2) 4. ThuyÕt minh t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t: (Tr×nh bµy nh÷ng nÐt lín vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t, khã kh¨n, thuËn lîi, u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm trong c«ng t¸c qu¶n lý)
 17. ....................................................................................................................................................................................................... ..................... ....................................................................................................................................................................................................... ..................... IV. KiÕn nghÞ ....................................................................................................................................................................................................... ..................... ....................................................................................................................................................................................................... ..................... ....................................................................................................................................................................................................... ..................... ....................................................................................................................................................................................................... ..................... ....................................................................................................................................................................................................... ..................... Ngµy... th¸ng.... n¨m........ Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)
 18. CÊp trªn cña chñ ®Çu MÉu sè: 03-QT§T B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t t qua c¸c n¨m Ban hµnh theo TT sè: 136/1999 .................................... Ngµy 19/11/1999 cña Bé Tµi ... chÝnh Chñ ®Çu t .................................... ... Dù ¸n .................................... ... N¨m KÕ ho¹ch Vèn ®Çu t thùc hiÖn Vèn ®Çu t quy ®æi Tæng sè Chia ra Tæng sè Chia ra X©y l¾p ThiÕt bÞ Chi phÝ X©y l¾p ThiÕt bÞ Chi phÝ kh¸c kh¸c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tæng céng Ngµy... th¸ng.... n¨m........ Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ
 19. (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) CÊp trªn cña chñ ®Çu MÉu sè: 04-QT§T B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t t Ban hµnh theo TT sè: 136/1999 theo c«ng tr×nh hoµn thµnh .................................... Ngµy 19/11/1999 cña Bé Tµi ... chÝnh Chñ ®Çu t .................................... ... Dù ¸n .................................... ... §¬n vÞ ®ång Tªn c«ng tr×nh (theo dù N¨ng lùc s¶n xuÊt söTæng dù Tæng vèn ®Çu Chia ra Ghi to¸n) dông to¸n ®îc t thùc hiÖn chó duyÖt §¬n vÞ ThiÕt Thùc tÕ Thùc Quy X©y l¾p ThiÕt bÞ Chi phÝ kh¸c tÝnh kÕ tÕ ®æi Thùc Quy Thùc Quy Thùc Quy tÕ ®æi tÕ ®æi tÕ ®æi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. C«ng tr×nh thuéc chñ ®Çu t qu¶n lý ........... B. C«ng tr×nh bµn giao
 20. cho ®¬n vÞ kh¸c qu¶n lý ............ C. Chi phÝ thiÖt h¹i kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ c«ng tr×nh Ngµy... th¸ng.... n¨m........ Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) CÊp trªn cña chñ ®Çu MÉu sè: 05-QT§T sè lîng vµ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh míi t¨ng t Ban hµnh theo TT sè: 136/1999 .................................... Ngµy 19/11/1999 cña Bé Tµi ... chÝnh Chñ ®Çu t .................................... ... Dù ¸n .................................... ... Tªn vµ ký §¬n Sè lîng Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn Ngµy th¸ng n¨m ®a N¬i sö dông Nguån vèn Ghi chó hiÖu TSC§ vÞ TSC§ vµo sö dông ®Çu t tÝnh Gi¸ Gi¸ quy Tæng nguyªn Trong ®ã gi¸ thùc tÕ ®æi gi¸ mua thiÕt bÞ Gi¸ Gi¸ quy Gi¸ Gi¸ quy thùc thùc
Đồng bộ tài khoản