Thông tư 138/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
329
lượt xem
4
download

Thông tư 138/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 138/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp tạo việc làm đối với hạ sỹ quan, binh sỹ khi xuất ngũ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 138/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

  1. T h«ng t cña Bé quèc phßng sè 138/2004/TT-BQP ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2004 híng dÉn chÕ ®é trî cÊp t¹o viÖc lµm ®èi víi h¹ sü quan, binh sü khi xuÊt ngò Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 113/2004/Q§-TTg ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung QuyÕt ®Þnh sè 595/TTg ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1993 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é ®èi víi qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n khi xuÊt ngò; sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi t¹i C«ng v¨n sè 2898/L§TBXH-L§VL ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2004; Bé Tµi chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 9546/TC-VI ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2004; Bé Néi vô t¹i C«ng v¨n sè 2067/BNV-TL ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2004, Bé Quèc phßng híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. §èI T¦îNG ¸P DôNG H¹ sÜ quan, binh sÜ qu©n ®éi cã thêi gian phôc vô t¹i ngò ®ñ 24 th¸ng trë lªn vµ ®ñ 36 th¸ng trë lªn theo quy ®Þnh vÒ thêi h¹n phôc vô t¹i ngò t¹i §iÒu 14 cña LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt NghÜa vô qu©n sù n¨m 1990. Kh«ng ¸p dông ®èi víi nh÷ng trêng hîp xuÊt ngò quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 Quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn xuÊt ngò ®èi víi h¹ sÜ quan, binh sÜ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 2528/2000/Q§-BQP ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Quèc phßng. II. MøC TRî CÊP §¦îC H¦ëNG Tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004, h¹ sÜ quan, binh sÜ khi xuÊt ngò ® îc h- ëng møc trî cÊp t¹o viÖc lµm b»ng 6 th¸ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ t¹i thêi ®iÓm xuÊt ngò. Cô thÓ nh sau: Møc trî cÊp TiÒn l¬ng tèi thiÓu t¹o viÖc lµm = 6 th¸ng x t¹i thêi ®iÓm xuÊt ngò VÝ dô: §ång chÝ A nhËp ngò th¸ng 01 n¨m 2002, ®îc xuÊt ngò ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2004 (thêi h¹n phôc vô t¹i ngò cña ®ång chÝ A lµ hai n¨m). Møc l¬ng tèi thiÓu t¹i thêi ®iÓm xuÊt ngò lµ 290.000 ®ång.
  2. 2 Møc trî cÊp t¹o viÖc lµm cña ®ång chÝ A lµ: 6 th¸ng x 290.000 ®ång = 1.740-000 ®ång. III. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Trî cÊp t¹o viÖc lµm cña h¹ sÜ quan, binh sÜ qu©n ®éi khi xuÊt ngò thuéc dù to¸n ng©n s¸ch ®îc th«ng b¸o hµng n¨m cña Bé Quèc phßng, do ®¬n vÞ qu¶n lý cÊp gän mét lÇn cho h¹ sÜ quan, binh sÜ tríc khi xuÊt ngò vµ ®îc h¹ch to¸n vµo Môc 140, TiÓu môc 99, tiÕt môc 20, ngµnh 00 trong môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc ¸p dông trong qu©n ®éi. 2. Riªng sè h¹ sÜ quan, binh sÜ xuÊt ngò tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 ®Õn tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, nÕu cha ®îc thanh to¸n trî cÊp t¹o viÖc lµm ®ñ theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 113/2004/Q§-TTg ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ th× c¸c ®¬n vÞ c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xuÊt ngò, lËp danh s¸ch, ®Þa chØ ®¨ng ký n¬i c tró cña h¹ sÜ quan, binh sÜ, sè tiÒn chªnh lÖch vµ tæ chøc göi tiÒn theo ® êng bu ®iÖn cho tõng ®èi tîng. TiÒn cíc phÝ chuyÓn tiÒn ®îc h¹ch to¸n vµo Môc 111, TiÓu môc 03, tiÕt môc 90, ngµnh 00 trong môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc ¸p dông trong qu©n ®éi vµ quyÕt to¸n vµo ng©n s¸ch quèc phßng. 3. H¹ sÜ quan, binh sÜ qu©n ®éi khi xuÊt ngò cã nguyÖn väng häc nghÒ hoÆc t×m viÖc lµm th× ®¬n vÞ qu¶n lý h¹ sÜ quan, binh sÜ tríc khi xuÊt ngò hoÆc c¬ quan qu©n sù quËn, huyÖn (n¬i c tró) cã tr¸ch nhiÖm giíi thiÖu ®Õn c¸c trêng d¹y nghÒ, trung t©m dÞch vô viÖc lµm cña qu©n ®éi hoÆc cña c¸c Bé, ngµnh, ®oµn thÓ, ®Þa ph¬ng ®Ó ®îc häc nghÒ hoÆc giíi thiÖu viÖc lµm. 4. C¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm cña Nhµ n íc, qu©n ®éi, ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm u tiªn tiÕp nhËn h¹ sÜ quan binh sÜ qu©n ®éi xuÊt ngò vµo häc nghÒ hoÆc giíi thiÖu viÖc lµm. 5. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y vÒ chÕ ®é trî cÊp t¹o viÖc lµm ®èi víi h¹ sÜ quan, binh sÜ khi xuÊt ngò tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản