Thông tư 138/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
34
lượt xem
3
download

Thông tư 138/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 138/2009/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 138/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 138/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C I U CH NH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I M T S M T HÀNG THI T BN I N TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n m c thu su t thu nh p kh u ưu ãi i v i m t s m t hàng t i Bi u thu nh p kh u ưu ãi như sau: i u 1. Thu su t thu nh p kh u i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t hàng thi t b i n quy nh t i Bi u thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm Quy t nh s 106/2007/Q -BTC ngày 20/12/2007 c a B trư ng B Tài chính thành m c thu su t thu nh p khNu m i quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Thông tư này. i u 2. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c và áp d ng cho các T khai h i quan hàng hóa nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan sau 45 ngày k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m NDTC, Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ;
  2. - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu VT, V CST. DANH M C THU SU T THU NH P KH U M T S M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI (ban hành kèm theo Thông tư 138/2009/TT-BTC ngày 3/7/2009 c a B Tài chính) Mã hàng Mô t hàng hóa Thu su t (%) 85.04 Máy và thi t b bi n i n, máy và thi t b chuy n i i n tĩnh (ví d , b ch nh lưu) và cu n c m. 8504 10 00 00 - Ch n lưu dùng cho èn phóng ho c ng phóng 15 - Máy bi n i n s d ng i n môi l ng: 8504 21 - - Có công su t s d ng không quá 650 kVA: 8504 21 10 00 - - - B n nh i n áp t ng n c; máy bi n áp i n 26 dùng cho thi t b o lư ng có công su t s d ng không quá 5 kVA - - - Lo i khác: 8504 21 91 00 - - - - Có công su t s d ng trên 10 kVA và i n áp 26 t i a t 66.000 V tr lên 8504 21 99 00 - - - - Lo i khác 26 8504 22 - - Có công su t s d ng trên 650 kVA nhưng không quá 10.000 kVA: ---B n nh i n áp t ng n c: 8504 22 11 00 - - - - i n áp t i a t 66.000 V tr lên 26 8504 22 19 00 - - - - Lo i khác 26 - - - Lo i khác: 8504 22 91 00 - - - - i n áp t i a t 66.000 V tr lên 26 8504 22 99 00 - - - - Lo i khác 26 8504 23 - - Có công su t s d ng trên 10.000 kVA: 8504 23 10 00 - - - Trên 10.000 kVA n 15.000 kVA 20 - - - Có công su t s d ng trên 15.000 kVA: 8504 23 21 00 - - - - Không quá 20.000 kVA 20 8504 23 29 - - - - Lo i khác:
  3. 8504 23 29 10 - - - - - Trên 20.000 kVA n 450.000 kVA 20 8504 23 29 90 - - - - - Lo i khác 5 - Máy bi n i n khác: 8504 31 - - Có công su t s d ng không quá 1 kVA: 8504 31 10 - - - Máy bi n th áp dùng cho thi t b o lư ng: 8504 31 10 10 - - - - Lo i cao th 5 8504 31 10 20 - - - - Lo i trung th 15 8504 31 10 90 - - - - Lo i khác 20 8504 31 20 - - - Máy bi n dòng dùng cho thi t b o lư ng: 8504 31 20 10 - - - - Lo i cao th 5 8504 31 20 20 - - - - Máy bi n dòng chân s 110-220 kV 5 8504 31 20 30 - - - - Lo i trung th 15 8504 31 20 90 - - - - Lo i khác 20 8504 31 30 00 - - - Máy bi n áp quét v (bi n áp t n s quét ngư c) 3 8504 31 40 00 - - - Máy bi n áp trung t n 5 8504 31 50 00 - - - Máy bi n th tăng/gi m i n áp, bi n áp trư t, 20 b n nh i n áp 8504 31 90 - - - Lo i khác: 8504 31 90 10 - - - - Máy bi n th phòng n chi u sáng h m lò 0 8504 31 90 90 - - - - Lo i khác 20 8504 32 - - Công su t s d ng trên 1 kVA nhưng không quá 16 kVA: - - - Máy bi n i n dùng cho thi t b o lư ng, (máy bi n i n th và máy bi n dòng) lo i công su t s d ng không quá 5 kVA: 8504 32 11 - - - - Bi n áp thích ng: 8504 32 11 10 - - - - - Máy bi n th khô phòng n trong h m lò 0 8504 32 11 90 - - - - - Lo i khác 10 8504 32 19 - - - - Lo i khác: 8504 32 19 10 - - - - - Máy bi n th khô phòng n trong h m lò 0 8504 32 19 90 - - - - - Lo i khác 10 8504 32 20 00 - - - S d ng cho chơi, mô hình thu nh ho c các 20 mô hình gi i trí tương t 8504 32 30 00 - - - Lo i khác, t n s cao 0 - - - Lo i khác, có công su t s d ng không quá 10
  4. kVA: 8504 32 41 - - - - Bi n áp thích ng: 8504 32 41 10 - - - - - Máy bi n th khô phòng n trong h m lò 0 8504 32 41 90 - - - - - Lo i khác 10 8504 32 49 - - - - Lo i khác: 8504 32 49 10 - - - - - Máy bi n th khô phòng n trong h m lò 0 8504 32 49 90 - - - - - Lo i khác 10 - - - Lo i khác, công su t s d ng trên 10 kVA: 8504 32 51 - - - - Bi n áp thích ng: 8504 32 51 10 - - - - - Máy bi n th khô phòng n trong h m lò 0 8504 32 51 90 - - - - - Lo i khác 10 8504 32 59 - - - - Lo i khác: 8504 32 59 10 - - - - - Máy bi n th khô phòng n trong h m lò 0 8504 32 59 90 - - - - - Lo i khác 10 8504 33 - - Có công su t s d ng trên 16 kVA nhưng không quá 500 kVA: - - - Có i n áp t i a t 66.000 V tr lên: 8504 33 11 - - - - Bi n áp thích ng: 8504 33 11 10 - - - - - Máy bi n th khô, tr m bi n áp khô tr n b di 0 ng, phòng n trong h m lò 8504 33 11 90 - - - - - Lo i khác 20 8504 33 19 - - - - Lo i khác: 8504 33 19 10 - - - - - Máy bi n th khô, tr m bi n áp khô tr n b di 0 ng, phòng n trong h m lò 8504 33 19 90 - - - - - Lo i khác 10 - - - Lo i khác 8504 33 91 - - - - Bi n áp thích ng: 8504 33 91 10 - - - - - Máy bi n th khô, tr m bi n áp khô tr n b di 0 ng, phòng n trong h m lò 8504 33 91 90 - - - - - Lo i khác 10 8504 33 99 - - - - Lo i khác: 8504 33 99 10 - - - - - Máy bi n th khô, tr m bi n áp khô tr n b di 0 ng, phòng n trong h m lò 8504 33 99 90 - - - - - Lo i khác 10 8504 34 - - Có công su t s d ng trên 500 kVA:
  5. - - - Có công su t s d ng không quá 15.000 kVA: - - - - Có công su t s d ng trên 10.000 kVA, và i n áp t i a t 66.000 V tr lên: 8504 34 11 00 - - - - - Bi n áp thích ng 10 8504 34 12 00 - - - - - Lo i khác 10 - - - - Lo i khác: 8504 34 13 00 - - - - - Bi n áp thích ng 10 8504 34 14 00 - - - - - Lo i khác 10 - - - Có công su t s d ng trên 15.000 kVA 8504 34 21 00 - - - - - Bi n áp thích ng 10 8504 34 29 00 - - - - - Lo i khác 10 8504 40 - - Máy chuy n i i n tĩnh: - - Dùng cho các thi t b x lý d li u t ng và máy ph tr c a chúng và thi t b vi n thông: 8504 40 11 00 - - - B ngu n c p i n liên t c (UPS) 1 8504 40 19 00 - - - Lo i khác 0 8504 40 20 00 - - Máy n p c quy, pin có công su t danh nh trên 0 100 kVA 8504 40 30 00 - - B ch nh lưu khác 0 8504 40 40 00 - - B ngh ch lưu khác 0 8504 40 90 00 - - Lo i khác 0 8504 50 - Cu n c m khác: 8504 50 10 00 - - Cu n c m dùng cho b ngu n c p i n c a các 0 thi t b x lý d li u t ng và máy ph tr c a chúng và thi t b vi n thông 8504 50 20 00 - - Cu n c m c nh ki u chip khác 0 - - Lo i khác: 8504 50 91 00 - - - Có công su t s d ng trên 2.500 kVA nhưng 0 không quá 10.000 kVA 8504 50 92 00 - - - Có công su t s d ng trên 10.000 kVA 0 8504 50 93 00 - - - Có công su t s d ng không quá 2.500 kVA 0 8504 90 - B ph n: 8504 90 10 00 - - C a hàng hóa thu c phân nhóm 8504.10 5 8504 90 20 00 - - T m m ch in ã l p ráp dùng cho hàng hóa thu c 0 mã s 8504.40.11, 8504.40.19 ho c 8504.50.10
  6. - - Dùng cho máy bi n th i n có công su t không quá 10.000 KVA: 8504 90 31 00 - - - T m t n nhi t ki u kh i (panel); t n nhi t ki u 5 ng có m t c t hình ng d t ã l p ráp phân ph i và công su t bi n th 8504 90 39 00 - - - Lo i khác 5 - - Dùng cho bi n th i n có công su t trên 10.000 5 kVA: 8504 90 41 00 - - - T m t n nhi t; ng t n nhi t có m t c t hình d t 0 ã l p ráp cho bi n áp phân ph i và bi n áp ngu n 8504 90 49 00 - - - Lo i khác 0 8504 90 50 00 - - Lo i khác, dùng cho cu n c m có công su t không 0 quá 2.500 kVA 8504 90 60 00 - - Lo i khác, dùng cho cu n c m có công su t trên 0 2.500 kVA 8504 90 90 00 - - Lo i khác 0 85.35 Thi t b i n óng ng t m ch hay b o v m ch i n, ho c dùng u n i hay l p trong m ch i n (ví d , c u dao, công t c, c u chì, b ch ng sét, b kh ng ch i n áp, b tri t xung i n, phích c m, h p ti p n i) dùng cho i n áp trên 1.000 V 8535 10 00 00 - C u chì 0 - B ng t m ch t ng: 8535 21 - - Có i n áp dư i 72,5 kV: 8535 21 10 - - - Lo i h p úc: 8535 21 10 10 - - - - Lo i có dòng nh m c t 400 A tr lên 3 8535 21 10 90 - - - - Lo i khác 3 8535 21 90 - - - Lo i khác: 8535 21 90 10 - - - - Lo i có dòng nh m c t 400 A tr lên 3 8535 21 90 90 - - - - Lo i khác 3 8535 29 00 00 - - Lo i khác 3 8535 30 - C u dao cách ly và b ph n óng – ng t i n khác: 8535 30 10 - - Dùng cho i n áp trên 1 kV nhưng không quá 40 kV: 8535 30 10 10 - - - Dao cách ly n 36 kV 7
  7. 8535 30 10 90 - - - Lo i khác 5 8535 30 20 00 - - Dùng cho i n áp t 66 kV tr lên 5 8535 30 90 00 - - Lo i khác 0 8535 40 00 00 - B ch ng sét, b kh ng ch i n áp và b tri t quá 0 i n áp xung 8535 90 - Lo i khác: 8535 90 10 00 - - u n i b ng s , b chuy n i u n i i n, u 0 n i và u cu i dùng phân ph i i n ho c máy bi n áp ngu n 8535 90 90 00 - - Lo i khác 0 85.36 Thi t b i n ng t m ch hay b o v m ch i n ho c dùng u n i hay l p trong m ch i n (ví d , c u dao, rơ le, công t c, chi ti t óng ng t m ch, c u chì, b tri t xung i n, phích c m, ui èn, h p ti p n i) dùng cho i n áp không quá 1.000V; u n i dùng cho s i quang, bó s i ho c cáp quang. 8536 10 - C u chì: 8536 10 10 00 - - C u chì nhi t; c u chì th y tinh 28 8536 10 90 00 - - Lo i khác 28 8536 20 - B ng t m ch t ng: 8536 20 10 - - Lo i h p úc: 8536 20 10 10 - - - Kh i ng t phòng n h m lò 0 8536 20 10 20 - - - Áp tô mát có dòng i n trên 1000 A 0 - - - Lo i khác: 8536 20 10 30 - - - - Áp tô mát có dòng i n trên 32A 10 8536 20 10 90 - - - - Lo i khác 15 8536 20 20 00 -- l p ghép thi t b nhi t i n gia d ng thu c 20 nhóm 85.16 8536 20 90 - - Lo i khác: 8536 20 90 10 - - - Kh i ng t phòng n h m lò 0 8536 20 90 90 - - - Lo i khác 15 8536 30 00 - Thi t b b o v m ch i n khác: 8536 30 00 10 - - B ch ng sét 0 8536 30 00 20 - - Áp tô mát phòng n trong h m lò 0
  8. 8536 30 00 90 - - Lo i khác 28 - Rơ-le: 8536 41 - - Dùng cho i n áp không quá 60 V 8536 41 00 10 - - - Rơ le k thu t s 3 8536 41 00 20 - - - Lo i khác 10 8536 49 - - Lo i khác 8536 49 00 10 - - - Rơ le k thu t s 3 8536 49 00 20 - - - Lo i khác 10 8536 50 - C u dao khác: 8536 50 20 00 - - C u dao t ng ng t khi có hi n tư ng rò i n và 10 quá t i - - Ng t m ch và vành i chi u dùng cho lò nư ng và lò s y; công t c micro; công t c ngu n máy thu hình ho c thu thanh; công t c cho qu t i n; công t c xoay, công t c trư t, công t c b p bênh và công t c t cho máy i u hòa không khí: 8536 50 31 00 - - - C a lo i dùng cho gia ình, có gi i h n dòng 15 danh nh không quá 16 A; c a lo i dùng cho qu t i n ho c thi t b thu thanh 8536 50 39 00 - - - Lo i khác 15 8536 50 40 00 - - Công t c mini dùng cho n i cơm i n ho c lò rán 15 nư ng 8536 50 50 00 - - Công t c i n t dùng cho m ch xoay chi u g m 14 m ch vào và m ch ra k t n i i u khi n b ng quang h c (công t c dùng cho m ch xoay chi u i u khi n b ng thyristor); công t c i n t , k c công t c b o v quá nhi t i n t g m m t tranzito và m t chip logic (công ngh chip-on-chip) dùng cho i n áp không quá 1000 V; công t c i n cơ b t nhanh dùng cho dòng i n không quá 11 A - - B ph n óng-ng t m ch dùng trong m ng i n gia ình i n áp không quá 500 V và gi i h n dòng nh danh không quá 20 A: 8536 50 61 00 - - - C a lo i dùng cho gia ình, có gi i h n dòng 15 danh nh không quá 16A 8536 50 69 00 - - - Lo i khác: 15 - - Lo i khác: 8536 50 91 00 - - - Thi t b kh i ng dùng cho mô tơ i n ho c c u 15 chì ng t m ch và ng t m ch c u chì dùng cho qu t i n
  9. 8536 50 99 - - - Lo i khác: 8536 50 99 10 - - - - Bóng phóng i n l p ghép t c te (starter) 5 110V 8536 50 99 20 - - - - C u dao nh y khói 10 8536 50 99 90 - - - - Lo i khác 15 - ui èn, phích c m và c m: 8536 61 - ui èn: 8536 61 10 00 - - - Dùng cho èn com-pac ho c èn ha-lo-gien 5 8536 61 90 10 - - - Lo i khác 28 8536 69 - - Lo i khác: - - - Phích c m i n tho i: 8536 69 11 00 - - - - Dùng cho gia ình, có gi i h n dòng danh nh 26 không quá 16 A 8536 69 19 00 - - - - Lo i khác 26 - - - u c m tín hi u hình/ti ng và u c m èn chân không dùng cho máy thu hình ho c máy thu thanh: 8536 69 21 00 - - - - Dùng cho gia ình, có gi i h n dòng danh nh 15 không quá 16 A; dùng cho thi t b radio 8536 69 29 00 - - - - Lo i khác 15 - - - u c m và phích c m cho cáp ng tr c và m ch in: 8536 69 31 00 - - - - Dùng cho gia ình, có gi i h n dòng danh nh 14 không quá 16 A; dùng cho thi t b thu thanh 8536 69 39 00 - - - - Lo i khác 14 - - - Lo i khác 8536 69 91 00 - - - - Dùng cho gia ình, có gi i h n dòng danh nh 26 không quá 16 A; dùng cho thi t b thu thanh 8536 69 99 00 - - - - Lo i khác 26 8536 70 00 - u n i dùng cho s i quang, bó s i quang ho c cáp quang: 8536 70 00 10 - - B ng plastic 16 8536 70 00 20 - - B ng ng 5 8536 70 00 90 - - Lo i khác 0 8536 90 - Thi t b khác: - - u n i và các b ph n dùng n i cho dây d n và cáp; u dò d t dư i d ng mi ng lát nhi u l p
  10. (wafer prober): 8536 90 11 00 - - - Dùng cho gia ình, có gi i h n dòng danh nh 14 không quá 16 A; dùng cho qu t i n ho c thi t b thu thanh 8536 90 19 00 - - - Lo i khác 14 --H p u n i: 8536 90 21 00 - - - Dùng cho gia ình, có gi i h n dòng danh nh 20 không quá 16A; dùng cho qu t i n ho c thi t b radio 8536 90 29 00 - - - Lo i khác 20 - u n i cáp g m m t phích c m ki u gi c, u cu i có ho c không có ch t, u n i và b thích ng (adaptor) s d ng cho cáp ng tr c; vành i chi u: 8536 90 31 00 - - - Dùng cho gia ình, có gi i h n dòng danh nh 20 không quá 16 A; dùng cho qu t i n ho c thi t b radio 8536 90 39 00 - - - Lo i khác 20 - - Lo i khác: 8536 90 91 - - - Dùng cho gia ình, có gi i h n dòng danh nh không quá 16 A; dùng cho qu t i n ho c thi t b thu thanh: 8536 90 91 10 - - - - Phi n u n i và kh i u n i cáp i n tho i 15 8536 90 91 90 - - - - Lo i khác 26 8536 90 99 - - - Lo i khác: 8536 90 99 10 - - - - Phi n u n i và kh i u n i cáp i n tho i 15 8536 90 99 90 - - - - Lo i khác 26
Đồng bộ tài khoản