Thông tư 14/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
65
lượt xem
7
download

Thông tư 14/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. T h«ng t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi  S è  14/1999/TT­B L § T B X H  n g µ y  18 th¸ng 5 n¨ m  1999 H í ng d É n   ù c hi Ö n   h Õ  ® é   êi ê  µ m   Ö c,  th c th  gi l vi th êi ê n g h Ø  n g ¬ i  ® è i  íi g êi lao ® é n g  lµ m  c¸c   gi   v  n c« n g  vi Ö c  n x u Ê t c ã   Ý nh th êi ô   v µ   s¶ t  v gia c«n g   h µ n g  xu Ê t k h È u  theo  ¬ n  ® Æ t  h µ n g ® Thihµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/1999/N§­   µy  CP ng 1/3/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc    vi bæ sung  NghÞ   nh  è  ®Þ s 195/CP  µy  12­ ng 31­ 1994  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph "qui®Þnh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ët Lao  ng     chiti   h   thih m s® c B Lu   ®é vÒ   êigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ   ¬i",Bé   th     vi       ng   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héiqui®Þnh  µ  íng dÉn  ùc hiÖn  Õ     êigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ      vh   th   ch ®é th     vi       ng¬i cña  êi lao ®éng  µm      ng     l c¸c c«ng  Öc  vi s¶n  Êt cã  Ýnh  êivô  µ    xu   t th   v gia c«ng  µng  ÊtkhÈu  h xu   theo ®¬n  Æt  µng      ® h nh sau: I. è i tî ng V µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g    § 1.Ph¹m      ông    vi¸p d bao  åm     g c¸cdoanh  nghiÖp,c¬  ë    s s¶n  Êtkinhdoanh  xu     sau: ­C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n ­C¸c    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   c v ®Ç tn     doanh  c¸c nghiÖp  trongkhu    chÕ   Êt,khu  xu   c«ng  nghiÖp,khu    c«ng  Ö   ngh cao; ­ C¸c    doanh nghiÖp  éc  µnh  Çn  thu th ph kinh tÕ    kh¸c vµ    chøc      c¸c tæ  c¸ nh©n  ã  ö  ông    ng. csd lao®é 2. §èi t ng  dông     î ¸p  bao  å m   êi cã  îp  ng    ng    nh  êi g ng   h ®å lao ®é x¸c ®Þ th   h¹n  õ 1  t   n¨m  n   n¨m  µ  îp ®ång    ng  ®Õ 3  vh  lao ®é kh«ng    nh  êih¹n  µm  x¸c ®Þ th   l c¸cc«ng  Öc    vi sau: ­ C ¸c c«ng  Öc     vi s¶n  Êt cã  Ýnh  êivô  :thu ho¹ch,chÕ   Õn      xu   t th   nh       bi c¸cs¶n phÈ m  n«ng    ©m      ­l ­ ng nghiÖp,®ßi  áiph¶ithu ho¹ch    h     ngay hoÆc  sau      khithu ho¹ch ph¶ichÕ   Õn     bi ngay  kh«ng    ©u  µi® îc; ®Ó l d   ­ C¸c c«ng  Öc  vi gia c«ng  µng  Êt  Èu  h xu kh theo  n   Æt   µng  êng  ®¬ ® h th phô  éc vµo  êi®iÓ m     ñ  µng    Çu. thu   th   c¸cch h yªu c ii. êi ê l µ m  vi Ö c, th êi ê n g h Ø  n g ¬ i.  th  gi  gi 1.Thêigiêlµm  Öc  ña    i t ng trªn® îcquy  nh         vi c c¸c®è  î       ®Þ nh sau: 2.1.X¸c  nh  è  êtiªuchuÈn  µm  Öc  µng  µy      ®Þ s gi     l vi h ng nh sau: a) TÝnh  ü  êigiêtiªuchuÈn  µm  Öc    qu th       l vi trongn¨m:        Q   [365­(Tt+  P   TL )]x n     (giê)    T =     T +    t +  Q :Quü   êigiêtiªuchuÈn  µm  Öc  T  th       l vi trongn¨m  ña  êilao®éng;   c ng    
  2. +  t: Tæng   è  µy  T  s ng nghØ   µng  Çn, ® îc x¸c ®Þnh  h tu       theo quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÒu  cña  é  Ët Lao  ng; 72  B Lu   ®é +  P :Sè  µy  T   ng nghØ  µng  h n¨m, ® îcx¸c®Þnh      theo quy  nh  ¹ ®iÒu      ®Þ t i 74, 75  ña  é   Ët Lao  ng; ®iÓm     ôc  Icña  c B Lu   ®é   3, m I  th«ng   è  t s 07/L§TBXH­TT   µy  ng 11/4/1995; +  L:Sè  µy  T   ng nghØ  Ô:8  µy; l   ng + n: Sè   ê lµm  Öc  t   gi   vi trong m ét  µy:8  ê;riªng®èi  íingêi lao ®éng    ng   gi     v     lµm    Ò,  c¸cngh c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i  vi ® bi   nh   h, nguy  Ó m   µ6  ê. hi l   gi V Ý   ô1:C«ng    cã  ü  êigiêtiªuchuÈn  µm  Öc  d  tyA  qu th       l vi n¨m  1999    nh sau: Sè  µy  Ýnh  ng t theo d¬ng  Þch   l :     365 Tæng  è  µy  s ng nghØ  µng  Çn h tu : Tt   =  52 Sè  µy  ng nghØ  µng  h n¨m : Tp  =  15 Sè  µy  ng nghØ  Ô l : TL  =  8 Sè  êlµm  Öc  ×nh  ©n  gi   vi b qu trong ngµy   : t =  n  8  giê                      Q  =[365­(52+15+8)]x8=                     T     2320  ê gi b) X¸c  nh  è  êtiªuchuÈn  µm  Öc  µng  µy.   ®Þ s gi     l vi h ng C¨n  vµo  ü  êigiê tiªuchuÈn  µm  Öc  cø  qu th       l vi trong n¨m  Q ) ®∙  Ýnh    (T   t ë trªn,ngêi sö  ông    ng    nh  è  ê tiªuchuÈn  µm  Öc  µng  µy     d lao ®é x¸c ®Þ s gi     l vi h ng cña  êilao®éng  ng     theo c¸ctr ng  îp sau:    ê h   b1) Ngµy  µm  Öc  ×nh  êng:8  ê;riªng®èi víi êilao®éng  µm      l vi b th   gi        ng     l c¸c nghÒ,  c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i  vi ® bi   nh   h, nguy  Ó m   µ6  ê; hi l   gi b2)Ngµy  µm  Öc  Òu  ¬n  giênhng    l vi nhi h 8    kh«ng    giê;riªng®èivíi ­ qu¸12         ng êilao®éng  µm    Ò,     l c¸cngh c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i nguy  Óm   vi ® bi   nh   h,  hi lµ nhiÒu  ¬n  giê  ng    h 6  nh kh«ng  qu¸  giê.Thêi giê  µm  Öc  9      l vi qu¸  giê/ngµy 8    (hoÆc   giê/ngµy  i  íingêi lao ®éng  µm    Ò,  6  ®è v      l c¸c ngh c«ng  Öc  Æc   Öt vi ® bi   nÆng  äc,®éc  ¹i nguy  Óm)  nh   h,   hi kh«ng  Ýnh  µthêi êlµm  t l      gi thªm; b3) Ngµy  µm  Öc  t  ¬n  giê nhng    l vi Ý h 8    kh«ng  t  ¬n  giê.Ng êisö  ông  Ý h 4     d lao ®éng    kh«ng ph¶itr¶l ng  õng  Öc     ¬ ng vi cho  è  ê chªnh  Öch  víisè  ê s gi   l so    gi   lµm  Öc  ×nh  êng.Kh«ng  è  Ýlao®éng  µm  Öc  t  ¬n  giê; vi b th   b tr     l vi Ý h 4  b4) Cho    nghØ  änngµy  µ  tr   v kh«ng  ph¶itr¶l ng  õng  Öc.    ¬ ng vi ­ Tæng   è  ê lµm  Öc  ãië  iÓ m   nµy  åm  thêigiê ® îc tÝnh  µ   s gi   vi n   ® b  (g c¶        l  thêigiê lµm  Öc  ã  ëng ¬ng     vi c h l theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  é   Ët    ®Þ hi h c B Lu Lao ®éng)  kh«ng  îtqu¸ quü  êigiê tiªuchuÈn  µm  Öc  v    th       l vi trong n¨m.  èi víitõng    §   ngêi lao ®éng  ô  Ó, ngêi sö  ông    ng     c th    d lao ®é ph¶i bè  Ý cho  ä    tr   h nghØ   Ò   v viÖc riªngcã  ëng ¬ng,nghØ   h l   cho  con  ó  µ    Õ     b v c¸c ch ®é nghØ  kh¸c m µ   ùc   th   tÕ  ä  îchëng  h®  theo ®óng    quy  nh  Ön  µnh  ña  é  Ët Lao  ng. ®Þ hi h c B Lu   ®é   è   ê tiªuchuÈn  µm  Öc  µng  µy  ∙  îc x¸c ®Þnh  µ   S gi     l vi h ng ® ®     m kh«ng  è b trÝ cho  êi lao  ng  µm  Öc  ×  êi sö  ông  ng   ®é l vi th ng   d lao  ng  ®é ph¶i tr¶ l ng     ¬ ngõng  Öc. vi VÝ   ô      nh  è  êti   Èn  µm  Öc  µng  µy  ña  d 2:X¸c ®Þ s gi   ªuchu l vi h ng c c«ng    tyA: 2
  3. Th¸ng Sè  êtiªuchuÈn  µm  Öc  Sè  µy  µm  gi     l vi ng l Tæng  è  s Ghi chó   hµng  µy  ng viÖc  giê  trongth¸ng   lµm  Öc vi 1 2 3 4 5 1 8 25 200 NghØ   ngµy  Õt d¬ng  1  t  lÞch 2 8 20 160 NghØ   ngµy  Õt © m   4  t  lÞch 3 8 27 216 4 12  êtõthø hai®Õ n     gi         thø 25 268 NghØ   ngµy   chiÕn  s¸u cña  Çn  2   tu thø  th¾ng   11  êtõthø hai®Õ n     gi         thø s¸ucña    Çn    c¸ctu kh¸c 8  êvµo  b¶y  µng  gi   thø  h tuÇn 5 9  êtõthø hai®Õ n     gi         thø 25 221 NghØ  ngµy Quèc  tÕ  s¸u lao®éng   8  êvµo  b¶y gi   thø  6 8 15 120 11 ngµy nghØ   hµng  n¨m 7 7 23 161 4  ngµy nghØ   hµng  n¨m 8 7 17 119 NghØ   än9  µy tr   ng 9 6 25 150 NghØ   ngµy   Quèc  kh¸nh 10 11  êtõthø hai®Õ n     gi         thø 26 271 s¸u 8  êvµo  b¶y gi   thø  11 9  êtõthø     n       gi      hai®Õ thø s¸u 26 218 cña  tuÇn  u  2  ®Ç th¸ng 8  êvµo    µy  µm  gi   c¸cng l viÖc kh¸ctrong th¸ng     12 8 27 216 Tæng 2320 1.2.Thêigiêlµm       thªm a) Sè   ê lµm  Öc  ña  êilao ®éng  îtqu¸ sè  ê tiªuchuÈn  µm  Öc    gi   vi c ng     v     gi     l vi hµng  µy  îc x¸c ®Þnh  ¹  iÓ m   m ôc  ng ®     ti ® b  1.1      ×  îc tÝnh  µ giê lµm  ë trªnth ®   l    thªm. b) Tæng  è  ê tiªuchuÈn  µm  Öc  µ  è  ê lµm    s gi     l vi v s gi   thªm trong m ét  µy    ng kh«ng    giê hoÆc   qu¸ 12    kh«ng    giê ®èi víingêilao ®éng  µm    Ò,  qu¸ 9           l c¸c ngh c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i, vi ® bi   nh   h nguy  Ó m. hi V Ý   ô    d 3: theo  Ý  ô  nãitrªn,do  v d 2      yªu  Çu  t  Êt,th¸ng 4  c ®é xu     c«ng      ty A ph¶ilµm    thªm  ê.C«ng    cã  Ó  chøc  ùc hiÖn    gi   tyA  th tæ  th   nh sau: ­ Tõ     thø    n   hai ®Õ thø  cña  Çn  s¸u  tu thø  kh«ng  îc tæ  2  ®   chøc  µm  l thªm  giê;   3
  4. ­Tõ  hai®Õ n   s¸u cña    Çn    thø    thø    c¸ctu kh¸c® îctæ      chøc  µm  l thªm  èi a    t  1® giê; ­Thø    b¶y  µng  Çn  îctæ  h tu ®   chøc  µm  l thªm  èi a  giê. t   4  ® c)Tæng  è  êlµm    s gi   thªm  trong m ét    n¨m  kh«ng    qu¸ 200  ê/1ng i. gi ê 2.ThêigiênghØ  ¬i:      ng 2.1 Sè   ê tiªuchuÈn  µm  Öc  µng  µy    giê ® îctÝnh      gi     l vi h ng qu¸ 8      ®Ó nghØ   bï hoÆc     gi¶m  ê vµo  ÷ng  µy    Õt  êivô  gi   nh ng khih th   hoÆc     a  ã  n  Æt   khich c ®¬ ® hµng    giac«ng  ÊtkhÈu; xu   2.2 Trong  ÷ng  nh th¸ng thêivô      hay  ÷ng nh th¸ng ph¶igÊp  ótgia c«ng      r    hµng  Êt khÈu  xu   theo  n  Æt  µng,n Õ u  ®¬ ® h   kh«ng  ùc hiÖn  îcnghØ  µng  th   ®  h tuÇn  ×  êi sö  ông  th ng   d lao  ng  ®é ph¶i b¶o  ¶m   µng    ® h th¸ng cã  t  Êt      Ý nh 4 ngµy nghØ cho  êilao ®éng; ng     2.3 Ch Õ       ®é nghØ  trong ca,nghØ   ÷a ca,nghØ     gi     chuyÓn  Õp gi÷a hai ti      ca  i  íingêi lao ®éng  ùc hiÖn  ®è v      th   theo    nh  Ön  µnh  ña  é   Ët qui ®Þ hi h c B Lu   Lao  ng; trong tr ng  îp ngêilao ®éng  µm  Öc  ®é    ê h      l vi trong ngµy    giê,ngêi   trªn10      sö  ông    ng  d lao ®é ph¶ibè  Ýcho    tr   nghØ thªm  t  Êt 30  ót® îctÝnh  µo  ê Ý nh   ph     v gi   lµm  Öc; vi 2.4 Ng êisö  ông    ng  chøc  è  Ý ®Ó   êilao ®éng  îcnghØ      d lao ®é tæ  b tr   ng     ®  hoÆc  nghØ  ïc¸cngµy  Ô,tÕtvµ  chøc  ùc hiÖn  ÷ng  µy  b    l     tæ  th   nh ng nghØ  µng  h n¨m, nghØ   Öc  vi riªngvµ    µy    c¸c ng nghØ  kh¸c ®èi  íingêi lao ®éng    v     theo    qui ®Þnh  Ön  µnh  ña  é  Ët Lao  ng. hi h c B Lu   ®é iii.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n.   1.Ng êisö  ông    ng  ã     d lao®é c tr¸chnhiÖ m:   ­ C¨n  vµo    cø  quy  nh  ¹ Th«ng   µy,ngêisö  ông    ng  èng  Êt ®Þ t i tn    d lao®é th nh   víiban  Êp  µnh    ch h c«ng  oµn  ¬  ë  Ò   Õ   ¹ch  êigiê lµm  Öc, thêigiê ® c s v k ho th     vi       nghØ  ¬itrongn¨m  µ  a  µo  áa íclao®éng  Ëp  Ó  µ  îp®ång    ng. ng     v ® v th       t th v h   lao®é   BiÓu  êigiê lµm  Öc  õng  th     vi t th¸ng ph¶i® îcth«ng  vµ       b¸o  niªm  Õt  y c«ng  khaití   i c¸cph©n  ëng,tæ,®éis¶n  Êtcã  i     x       xu   l ªn quan;tr ng  îpdoanh   ê h   nghiÖp  a  µnh  ch th lËp tæ    chøc  c«ng  oµn  × kÕ   ¹ch thêigiêlµm  Öc,thêigiênghØ  ¬itrong ® th   ho       vi       ng     n¨m    îcth«ng  ph¶i®   qua  ¹ héinghÞ  t    i c«ng  ©n    nh viªnchøc  ña  c doanh  nghiÖp,c¬    së  xuÊtkinhdoanh;  s¶n       ­Ng êisö  ông    ng  ã  ¸chnhiÖm  áa thuËn  í  êilao®éng  Ò   ­    d lao®é c tr   th   vi ng     v ph ¬ng     ¬ng    êi ô  thøctr¶l theoth   hoÆc    u   µo    v tr¶®Ò v c¸cth¸ngtrongn¨m;     ­  µng  H n¨m,    c¸c doanh nghiÖp  ã  c nhu  Çu  µm  Öc  c l vi theo  quy  nh   ®Þ cña Th«ng   µy,ph¶i®¨ng  ý  íiSë   tn     k v   Lao  ng  Th¬ng  ®é ­ binh vµ  héi®Þ a     X∙    ph¬ng  theo  É u   Ìm  m k theo.Së     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ X∙  éicã  Ó  û      h   th u quy Òn  cho Ban  qu¶n  ý c¸c khu  l    c«ng nghiÖp  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     trung ¬ng  Õp nhËn    ti   b¶n  ¨ng  ý  Õ   ¹ch thêigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ   ® k k ho       vi       ng¬i cña    c¸c doanh  nghiÖp  trong khu c«ng  nghiÖp, khu  Õ   Êt, khu    ch xu   c«ng ngh Ö   cao  µ  v tæng  îp göiSë   h     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi.   X∙  4
  5. 2. C¸c  ë    S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Þa  ¬ng  ã    X∙    ph c tr¸chnhiÖm   ­   h íng  Én  ùc  Ön  d th hi Th«ng   nµy  n     n   Þ,  t ®Õ c¸c ®¬ v doanh  nghiÖp  ng    ®ã trªn ®Þa  µn;tiÕp nhËn  ¨ng  ý  µ  chøc  Óm    b    ® k v tæ  ki tra,thanh    Öc  ùc hiÖn. travi th   3. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  t c hi l   sau  ngµy  Ó   õ  µy  ý. 15  k t ng k  Trong    ×nhthùchiÖn  Õu  ã  íngm ¾ c,    Þ  qu¸tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n    Ò   é  ®éng    ¸nhv B Lao  ­ Th¬ng  binh vµ    éi®Ó     Õt.   X∙ h   gi¶i quy   5
  6. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u  kÌm  theo Th«ng  t sè  14  /1999/ TT­    BL§TBXH,  µy  th¸ng5  ng 18    n¨m 1999  ña  é    c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éi   X∙ h B é , n g µ n h, ® Þ a   h ¬ n g p ® ¨n g  k ý   k Õ  h o ¹ ch T h ê i  ê lµ m  vi Ö c, th êi gi ê n g h Ø  n g ¬ i gi   n¨ m...................... Tªn  doanh  nghiÖp : Lo¹ih×nh    s¶n  Êtkinh doanh xu     : Ngh Ò,  c«ng  Öc  vi s¶n  Êttheo thêivô,hoÆc     xu       giac«ng  ÊtkhÈu: xu   1/ Quü   êigiê tiªuchuÈn  µm  Öc    th       l vi trong n¨m... . .. ña  ét  êi lao . . ..  c m ng     ®éng  ×nh  êng: b th TQ = 2/K Õ   ¹ch sè  êtiªuchuÈn  µm  Öc  µng  µy:   ho   gi     l vi h ng   Th¸ng Sè  êtiªuchuÈn  gi     Sè  µy  µm  ng l Tæng  è  s Ghi chó   lµm  Öc  µng  vi h viÖc  giê  ngµy  trong th¸ng   lµm  Öc vi 1 2 3 4  5 1 2 3 4 .. . . 10 11 12 Tæng Ngµy        th¸ng       n¨m  199 Ng êi  ö  ông  ®éng  s d lao  §¹idiÖn    c«ng  oµn ® (Ký     ãng  Êu) tªn­§ d (Ký     ãng  Êu) tªn­§ d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản