Thông tư 14/2000/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư 14/2000/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/2000/TT-BXD về việc hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/2000/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2000/TT-BXD Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 14/2000/TT-BXD NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯ NG D N X LÝ VI C CHUY N I QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ VÀ XÂY D NG THEO NGHN NNH S 12/2000/N -CP NGÀY 05/5/2000 C A CHÍNH PH V S A I, B SUNG NGHN NNH S 52/1999/N -CP Ngày 05/5/2000 Chính ph ã ban hành Ngh nh s 12/2000/N -CP s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph , trong ó ã thay i quy mô phân lo i d án u tư theo các nhóm A, B, C. Th c hi n Ngh nh s 12/2000/N -CP c a Chính ph quy nh t i i u 3 v vi c t ch c hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Ngh nh này, sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng hư ng d n x lý vi c chuy n i m t s quy nh v qu n lý các d án u tư theo Ngh nh s 12/2000/N -CP c a Chính ph như sau: i v i các d án u tư (bao g m c d án thành ph n ho c ti u d án) theo phân lo i d án u tư trong Ngh nh 52/1999/N -CP là nhóm A nay theo phân lo i d án u tư trong Ngh nh s 12/2000/N -CP là nhóm B thì ư c x lý theo t ng trư ng h p: 1. Trư ng h p d án u tư chưa ư c Th tư ng Chính ph phê duy t thì vi c trình duy t ư c th c hi n như i v i d án nhóm B theo quy nh t i Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph . 2. Trư ng h p d án u tư ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t ho c m t s khâu ti p theo cũng ã ư c phê duy t như quy nh i v i d án nhóm A thì các trư ng h p ó không ph i trình duy t l i; các bư c ti p theo ư c th c hi n theo quy nh như i v i d án nhóm B. Nguy n M nh Ki m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản