Thông tư 14/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Thông tư 14/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a B é  x © y   ù n g  s è  14/2000/TT­B X D  n g µ y  13 th¸ng 11 n¨ m  2000  í ng  d H d É n  x ö  lý vi Ö c c h u y Ó n  ® æ i   u ¶ n  lý  q c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g  theo  N g h Þ  ® Þ n h  s è  12/2000/N§­C P  n g µ y   05/5/2000 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  s ö a  ® æ i, b æ  su n g  N g h Þ  ® Þ n h   s è  52/1999/N§­C P Ngµy  05/5/2000  Ýnh  ñ  ∙  Ch ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­ CP   öa  æi,bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/07/1999  ña  c ChÝnh  ñ, trong    ∙  ph   ®ã ® thay  æi  ® quy    ©n  ¹  ù  ®Ç u    theo    m« ph lo id ¸n  t c¸c nhã m   B,  A,  C. Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   ña  Ýnh  ñ  CP c Ch ph quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  vÒ   Öc  chøc  íng  Én, kiÓm     Öc    µnh  3  vi tæ  h d  travi thih NghÞ   nh  µy, ®Þ n  sau    èng  Êt víi é   Õ   ¹ch vµ  u  ,Bé  µichÝnh,Bé   ©y  ùng  ­ khith nh     K ho   ®Ç t  T   B  X d h íng dÉn  ö  ýviÖc    x l  chuyÓn  æi  ét  è  ® m s quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýc¸c dù    u    l     ¸n ®Ç t theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 12/2000/N§­   ña  Ýnh  ñ    CP c Ch ph nh sau: §èivíi   ù    u        d ¸n ®Ç t(bao  å m   dù    µnh  Çn  c¸c g c¶  ¸n th ph hoÆc   Óu dù    ti   ¸n) theo  ©n  ¹  ù    u    ph lo i ¸n ®Ç ttrong NghÞ   nh  d   ®Þ 52/1999/N§­   µ nhã m   nay  CP l   A  theo  ©n  ¹  ù  ®Ç u     ph lo i ¸n  d t trong NghÞ   nh  è    ®Þ s 12/2000/N§­   µ nhã m     CP l   B th× ® îcxö  ýtheo tõng tr ng  îp:     l     ê h 1. Trêng  îp  ù  ®Ç u    cha  îc Thñ  íng  Ýnh  ñ    h d ¸n  t ®  t Ch ph phª  Öt  × duy th   viÖc  ×nh  Öt  îc thùc  Ön    i  íidù  nhã m     tr duy ®   hi nh ®è v   ¸n  B theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 2. Trêng  îp  ù  ®Ç u    ∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ    h d ¸n  t® ®   t Ch ph phª  Öt  duy hoÆc   m ét  è  ©u  Õp  s kh ti theo  òng  ∙  îc phª  c ®®  duyÖt   quy  nh   i  íidù    nh ®Þ ®è v   ¸n nhã m   th× c¸c tr ng  îp ®ã   A      ê h   kh«ng  ph¶itr×nh duyÖt  ¹     íctiÕp theo  îc     l ic¸c b   ;   ®  thùc hiÖn    theo quy  nh    i víi ù    ã m     ®Þ nh ®è     ¸n nh d B.
Đồng bộ tài khoản