Thông tư 14/2002/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
79
lượt xem
3
download

Thông tư 14/2002/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/2002/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với một số trường hợp tồn sót trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/2002/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2002/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 14/2002/TT-BL TBXH NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2002 HƯ NG D N L P TH T C H SƠ NGHN XÁC NH N LI T S I V I M T S TRƯ NG H P T N SÓT TRONG TH I KỲ CÁCH M NG VÀ KHÁNG CHI N Hi n nay, các a phương, các B , ngành ang khNn trương xác minh, k t lu n, ngh xác nh n li t sĩ i v i nh ng ngư i hy sinh trong khi làm nhi m v còn t n sót trong th i kỳ cách m ng và trong kháng chi n theo Công văn s 150/CP-VX ngày 7 tháng 3 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n s 09/2001/TT- BL TBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Tuy nhiên, có m t s trư ng h p hy sinh trong khi làm nhi m v ã có ph n m trong nghĩa trang li t s ho c có tên trong danh sách li t s ang ư c qu n lý a phương ho c cơ quan, ơn v ; có B ng "T qu c ghi công". B ng "T qu c ghi ơn" do B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Thương binh C u binh ký ho c trong Huân chương, Huy chương và gi y t khác ã ghi li t sĩ; có trư ng h p tham gia Cách m ng và kháng chi n n nay không có tin t c chưa ư c l p h sơ th t c xác nh n li t sĩ. Trong th c t , nhi u trư ng h p nói trên ã i u ki n, tiêu chuNn là li t sĩ theo quy nh c a nhà nư c, nhưng do chưa có hư ng d n th c hi n nên các cơ quan, ơn v , a phương chưa th c hi n vi c ngh công nh n li t sĩ và gi i quy t quy n l i i v i gia ình; tình hình ó ã gây nhi u b c xúc i v i thân nhân gia ình li t sĩ và nhân dân. gi i quy t nh ng vư ng m c trên ây, sau khi có ý ki n c a B Công an t i Công văn s 2538/BCA (XII) ngày 22 tháng 8 năm 2002; B Qu c phòng t i Công văn s 2906/BQP ngày 30 tháng 8 năm 2002 và ý ki n c a m t s a phương, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c l p th t c h sơ ngh xác nh n li t sĩ i v i m t s trư ng h p t n sót trong th i kỳ Cách m ng và kháng chi n như sau: I. CÁC TRƯ NG H P T N SÓT Ư C XEM XÉT T P H SƠ LI T SĨ 1. Ngư i hy sinh trong khi làm nhi m v ã có ph n m trong nghĩa trang li t sĩ: Quân nhân, công an nhân dân, dân quân du kích, cán b và công dân làm nhi m v chi n u ho c tr c ti p ph c v chi n u trong th i kỳ Cách m ng và kháng chi n
  2. ã ư c nhân dân và chính quy n a phương nơi ngư i hy sinh suy tôn, ưa vào an táng, b o qu n ph n m t i nghĩa trang li t sĩ a phương. 2. Ngư i hy sinh chưa ư c i B ng "T Qu c ghi công": Ngư i hy sinh ã ư c t ng B ng "T qu c ghi công" c a B trư ng B Qu c phòng ho c B ng "T qu c ghi ơn" c a B trư ng B Thương binh C u binh n nay chưa ư c i l i B ng "T qu c ghi công" do Th tư ng Chính ph t ng. 3. Ngư i hy sinh ư c ghi là li t sĩ trong các gi y t , danh sách: Ngư i hy sinh trong th i kỳ Cách m ng và kháng chi n mà gia ình còn lưu gi ư c m t trong các gi y t như: gi y báo t tr n; trong B ng Huân chương, Huy chương, gi y ch ng nh n eo Huân chương, Huy chương, B ng vàng danh d , B ng gia ình v vang ho c các hình th c khen thư ng khác c a Nhà nư c có ghi li t sĩ, hy sinh, bi t tin ho c trong danh sách, tài li u l ch s c a c p xã, huy n, t nh ho c cơ quan, ơn v (có thNm quy n), ghi nh n là ti t sĩ. 4. Ngư i ho t ng Cách m ng, ho t ng kháng chi n m t tin, m t tích: Ngư i m t tin, m t tích trong th i kỳ Cách m ng và kháng chi n thu c các trư ng h p quy nh t i i u 11, Ngh nh 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph mà n nay v n không có ch ng c là còn s ng, u hàng, ph n b i, ho c o ngũ, b vi c, thôi vi c ho c ch t vì tai n n, m au ho c ã ph m pháp b án tù c a Cách m ng thì ư c coi như ã hy sinh vì làm nhi m v . II. TH T C H SƠ, TH M QUY N TRÁCH NHI M L P H SƠ NGHN CÔNG NH N LI T S 1. i v i trư ng h p quy nh t i i m 1 m c I 1.1. Gi y ngh xác nh n li t sĩ c a thân nhân li t sĩ ho c ngư i ng tên nh n trách nhi m th cúng (n u không còn thân nhân ch y u c a li t sĩ) ho c gi y ngh c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là xã) i v i li t sĩ không còn thân nhân ho c ngư i th cúng. Trư ng h p thân nhân li t sĩ ho c ngư i m nh n vi c th cúng li t sĩ không có kh năng vi t gi y ngh thì U ban nhân dân xã c ít nh t là 2 ngư i tr c ti p g p g , ghi ý ki n c a h và ký tên vào gi y ngh xác nh n li t sĩ. 1.2. Biên b n phiên h p t p th H i ng xác nh n c p xã g m i di n: ng u , U ban nhân dân, M t tr n T qu c, Thương binh Xã h i, C u chi n binh, Công an, Xã i và i di n ngư i cao tu i (m u s 2 kèm theo). Trư ng h p li t sĩ không còn thân nhân, không còn ngư i th cúng thì ghi rõ trong biên b n này. 1.3. Gi y ch ng nh n tình hình thân nhân: - i v i thân nhân ch y u c a li t sĩ: gi y ch ng nh n tình hình thân nhân do y ban nhân dân xã l p theo quy nh hi n hành.
  3. - i v i li t sĩ ch còn ngư i thân khác (Anh, ch , em ru t; bác, chú, c u, cô, dì,...) U ban nhân dân xã l p gi y ch ng nh n ngư i hư ng tr c p th cúng li t sĩ theo quy nh c a pháp lu t và ngh c a anh em ho c h t c (m u s 1 kèm theo). 1.4. U ban nhân dân xã l p danh sách ngh c p B ng "T qu c ghi công" (m u: DS1 kèm theo); thông báo công khai trong các cu c h p, trên b n tin, phát thanh nhân dân ư c bi t. Sau 15 ngày, U ban nhân dân xã báo cáo k t qu ý ki n c a nhân dân và g i Phòng T ch c Lao ng Thương binh và Xã h i cùng v i gi y ngh xác nh n li t sĩ, biên b n, gi y ch ng nh n tình hình thân nhân li t sĩ (g i chung là h sơ). 1.5. Phòng T ch c Lao ng Thương binh và Xã h i giúp y ban nhân dân huy n, qu n, th xã (sau ây g i t t là huy n) ki m tra h sơ, t ng h p danh sách ngh c p B ng "T qu c ghi công" c a các xã, trình y ban nhân dân huy n duy t ký công văn g i S Lao ng Thương binh và Xã h i. 1.6. S lao ng Thương binh và Xã h i có trách nhi m giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là t nh) ki m tra h sơ, danh sách ngh c p B ng "T qu c ghi công" do phòng Lao ng Thương binh và Xã h i chuy n n, t ng h p danh sách trình U ban nhân dân t nh xem xét duy t ký văn b n ngh B Lao ng Thương binh và Xã h i thNm nh trình Th tư ng Chính ph t ng B ng "T qu c ghi công". Sau ó, S Lao ng Thương binh và Xã h i hoàn ch nh th t c (ghi s qu n lý c a a phương, vi t trích l c, lưu gi h sơ); chuy n trích l c h sơ, văn b n ngh c a y ban nhân dân t nh và danh sách ngh c p B ng "T qu c ghi công" v B Lao ng Thương binh và Xã h i làm th t c trình Th tư ng Chính ph t ng B ng "T qu c ghi công". 2. i v i trư ng h p quy nh t i i m 2 m c 1: 2.1. Gi y ngh i B ng "T qu c ghi công", "T qu c ghi ơn" c a thân nhân li t s ho c ngư i m nh n th cúng li t sĩ (Kèm theo B ng "T qu c ghi công", "T qu c ghi ơn" do B trư ng B Qu c phòng ký ho c B trư ng B Thương binh C u binh ký), có xác nh n ngh c a y ban nhân dân xã. 2.2. Gi y ch ng nh n tình hình thân nhân (như kho n 1.3 i m 1 m c I) 2.3. U ban nhân dân xã l p danh sách ngh i B ng "T qu c ghi công" (m u: DS2 kèm theo) kèm các b ng cũ chuy n v Phòng T ch c Lao ng Thương binh và Xã h i. 2.4. Phòng T ch c Lao ng Thương binh và Xã h i th c hi n như quy nh t i kho n 1.5 i m 1, m c I trên ây. 2.5. S Lao ng Thương binh và Xã h i có trách nhi m giúp y ban nhân dân tinh ti p nh n, ki m tra h sơ và danh sách ngh i B ng "T qu c ghi công" - t ng h p thành danh sách c a t nh. Hoàn ch nh th t c (ghi s qu n lý, vi t trích l c, lưu gi h sơ, B ng cũ); chuy n trích l c h sơ, danh sách ngh i B ng "T qu c ghi công" v B Lao ng Thương binh và Xã h i làm th t c trình Th tư ng Chính ph t ng B ng "T qu c ghi công".
  4. 3. i v i trư ng h p quy nh t i i m 3 m c I: Quy trình l p th t c, h sơ th c hi n như quy nh t i i m 1, m c II c a Thông tư này. Riêng c p xã, b sung h sơ li t sĩ: - B n sao gi y t có ghi là li t sĩ kèm xác nh n c a y ban nhân dân xã ho c văn b n ch ng nh n c a cơ quan qu n lý danh sách, tài li u có ghi nh n là li t sĩ - Th ng nh t v i gia ình li t sĩ v các y u t c a li t sĩ ghi trong danh sách ngh c p B ng 'T qu c ghi công" (m u DS3 kèm theo). 4. i v i trư ng h p quy nh t i i m 4 m c I Th t c l p h sơ, thNm quy n, trách nhi m theo quy nh t i i m 3 m c II ph n A Thông tư s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an. III. T CH C TH C HI N: 1. Căn c quy nh t i Thông tư này và ch o c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các S Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i cơ quan quân s , công an và các cơ quan liên quan thông báo r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng và hư ng d n th c hi n, t ch c ki m tra, l p h sơ, danh sách hoàn thành vi c xác nh n li t sĩ i v i các trư ng h p t n sót quy nh t i Thông tư này. 2. Th c hi n công khai vi c kê khai, l p danh sách, gi i quy t quy n l i i v i gia ình li t sĩ theo quy nh hi n hành, n u có trư ng h p phát hi n không i u ki n là li t sĩ thì H i ng xác nh n xã ph i l p biên b n k t lu n, thông báo l i cho nhân dân bi t và phân công cán b gi i thích gia ình thông su t. 3. Các trư ng h p t n sót quy nh t i Thông tư này mà trư c ây chưa có cơ s k t lu n thì ư c ti p t c th c hi n theo quy nh c a Thông tư này. 4. Các trư ng h p hy sinh ngh xác nh n li t sĩ không quy nh t i Thông tư này thì v n th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP- BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an và các văn b n hư ng d n v ngh xác nh n li t s hi n hành. 5. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c ho c có trư ng h p c n ư c xem xét b sung th t c h sơ xác nh n li t s , ngh các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh k p th i v B Lao ng Thương binh và Xã h i ư c nghiên c u gi i quy t.
  5. Nguy n Th H ng ( ã ký) M u1 TT 14/2002/L TBXH UBND T NH, THÀNH PH .... Qu n (huy n)..... Xã (phư ng)....... DANH SÁCH NH NG NGƯ I HY SINH, CÓ M TRONG NGHĨA TRANG LI T S NGHN T NG B NG "T QU C GHI CÔNG" STT H và Năm Nguyên Ngày hy sinh C p ang an Ghi tên sinh quán b c, táng t i chú ch c NT v Ch ng Ch ng Pháp M .... Ngày... tháng... năm... Cơ quan l p báo cáo Yêu c u: Ghi y các c t m c có cơ s vi t b ng TQGC M u2 TT 14/2002/-L TBXH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N NGHN XÁC NH N LI T S Hôm nay, i di n ng u , U ban nhân dân và các oàn th nhân dân xã:....... ................................................................................................................ Bao g m:.................................................................................................
  6. ................................................................................................................ ã h p xem xét trư ng h p hy sinh c a nh ng cán b , chi n s và nhân dân trong th i kỳ Cách m ng và trong kháng chi n t i xã: ................................................................................................................ Ông, bà.................................... Năm sinh............................................... Nguyên quán:.......................................................................................... Nơi cư trú trư c khi tham gia CM:.......................................................... Ngày tham gia cách m ng:...................................................................... ã hy sinh ngày................ tháng.............. năm 19........ t i..................... Trư ng h p hy snh: ................................................................................................................ Nay: 1. Có ph n m trong NTLS.................... xã........... huy n.............. 2. Chưa ư c i b ng TQGC................................................................. 3. Trong các gi y t ........................ s ......... có ghi là li t s .................. Nơi hy sinh:............................................................................................. C p b c, ch c v hy sinh:........................................................................ H i ngh nh t trí ngh suy tôn ông, bà................................................ ngh c p trên xác nh n, xét c p B ng "T qu c ghi công" và gi i quy t quy n l i i v i gia ình li t s . .... ngày,... tháng... năm 200... I DI N CÁC NGÀNH, I DI N NG U XÃ I DI N UBND XÃ OÀN TH VÀ NHÂN DÂN Ghi chú: N i dung nào không rõ thì ghi "chưa bi t" M u DS2 TT 14/2002/-L TBXH UBND T NH, THÀNH PH .... Qu n (huy n).....
  7. Xã (phư ng)....... DANH SÁCH LI T S NGHN I L I B NG "T QU C GHI CÔNG", B NG "T QU C GHI ƠN" STT H Năm Nguyên Ngày C p Trư ng Ghi chú (Lo i b ng và sinh quán hy b c, h p hy i, s , ngày ) tên sinh ch c sinh v ..., ngày... tháng... năm 2002 Cơ quan l p báo cáo Yêu c u: Ghi y các c t m c có cơ s vi t B ng TQGC.... M u DS3 TT 14/2002/-L TBXH UBND T NH, THÀNH PH .... Qu n (huy n)..... Xã (phư ng)....... NGƯ I HY SINH Ư C GHI LÀ LI T S TRONG CÁC GI Y T , DANH SÁCH NGHN T NG B NG "T QU C GHI CÔNG" STT H Năm Nguyên Ngày C p Trư ng Ghi chú (LS ghi và sinh quán hy sinh b c, h p hy trong lo i gi y t , s , tên ch c v sinh ngày ) ..., ngày... tháng... năm 2002 Cơ quan l p báo cáo Yêu c u: Ghi y các c t m c có cơ s vi t B ng TQGC....
  8. M u DS4 TT 14/2002/-L TBXH UBND T NH, THÀNH PH .... Qu n (huy n)..... Xã (phư ng)....... GI Y CH NG NH N tình hình thân nhân trong gia ình li t s ( xét tr c p tu t và gi y ch ng nh n gia ình li t s ) U ban nhân dân xã, phư ng:................................................................ Ch ng nh n li t sĩ:................................................................................. Quê quán:.............................................................................................. Có nh ng thân nhân ch y u như sau:................................................... STT H và Sinh Quan h Ngh nghi p và ch Ghi chú (n u ch t thì ghi tên ngày v i li t s hi n nay rõ ch t tháng, năm nào) Ngư i ư c u quy n nh n B ng T qu c ghi công và th cúng li t s H và tên:............................... Năm sinh................................................... Quan h v i li t s :.................................................................................... Ch khi nh n th cúng li t s :................................................................ Ghi chú nh ng i u c n thi t (gia ình có li t sĩ nào khác, ch ng Pháp hay ch ng M , b o v T qu c, ghi rõ h tên li t s ); ................................................................................................................... ................................................................................................................... U ban nhân dân xã, phư ng ã trao i th ng nh t v i gia ình li t s v nh ng i m ghi trong gi y ch ng nh n này. Làm t i.... ngày.... tháng... năm 200.....
  9. TM GIA ÌNH LI T S TM. U BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG
Đồng bộ tài khoản