Thông tư 14/2003/TT-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
2
download

Thông tư 14/2003/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/2003/TT-BNV về việc hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu khi thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, chính sách tinh giảm biên chế, chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/2003/TT-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2003/TT-BNV Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2003 THÔNG TƯ C A B N I V S 14/2003/TT-BNV NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯ NG D N VI C ÁP D NG M C LƯƠNG T I THI U KHI TH C HI N KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ QU N LÝ HÀNH CHÍNH; CHÍNH SÁCH TINH GI N BIÊN CH ; CH Đ TÀI CHÍNH ÁP D NG CHO ĐƠN V S NGHI P CÓ THU Th c hi n kho n 1, Đi u 4 Ngh đinh s 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c đi u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và đ i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương; sau khi có ý ki n c a B Tài chính t i Công văn s 2860/TC-CSTC ngày 28 tháng 3 năm 2003, B N i v hư ng d n áp d ng di u ch nh lương t i thi u trong quá trình th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính; th c hi n chính sách tinh gi n biên ch , ch đ tài chính đ i v i đơn v s nghi p có thu như sau: I. VI C ÁP D NG M C LƯƠNG T I THI U Đ I V I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C TH C HI N M R NG THÍ ĐI M KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ QU N LÝ HÀNH CHÍNH THEO QUY T Đ NH S 192/2001/QĐ- TTG NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH . 1. Qu ti n lương, ti n công năm c a các cơ quan hành chính th c hi n thí đi m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính trư c ngày 01 tháng 01 năm 2003 th c hi n theo quy đ nh t i đi m 7.2.2 m c 7 Ph n II Thông tư liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC- BTCCBCP ngày 08/02/2002, tính theo m c lương t i thi u 210.000 đ ng/tháng và n đ nh trong 3 năm k t ngày th c hi n khoán. T ngày 01 tháng 01 năm 2003 do Nhà nư c quy đ nh m c lương t i thi u 290.000 đ ng/tháng nên ngoài qu ti n lương, ti n công nêu t i đi m này còn đư c b sung thêm các kho n sau: a) Qu ti n lương, ti n công b sung đư c tính theo công th c sau: QTLbs = Lcl x (K2 + K3) x L x 12 tháng. Trong đó: - QTLbs: Qu ti n lương, ti n công b sung. - Lcl: M c chênh l ch lương t i thi u gi a 290.000 đ ng/tháng v i 210.000 đ ng/tháng (80.000 đ ng/tháng).
  2. - K2: H s lương c p b c bình quân c a đơn v - Ka: H s ph c p lương bình quân c a đơn v - L: S biên ch và lao đ ng h p đ ng không xác đ nh th i h n đư c s p x p l i theo phương án đã đư c c p có th m quy n phê duy t (s biên ch và lao đ ng này ph i nh hơn ho c b ng s biên ch đư c giao khoán). b) Kho n trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn b sung đư c tính theo công th c sau: TN = QTLbs x TL % Trong đó: - TN là t ng kinh phí đư c b sung đ n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn cho cán b , công ch c. - TL% là t l % tính theo qu lương b sung đ trích n p 15% b o hi m xã h i, 2% b o hi m y t , 2% kinh phí công đoàn. Ví d : Cơ quan X đư c giao khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính t ngày 01 tháng 01 năm 2002 đ n ngày 31 tháng 12 năm 2004, ch tiêu biên ch đư c giao khoán 200 ngư i, h s lương bình quân c p b c 3,4, h s ph c p lương bình quân 0,2. Năm 2002 đã gi m đư c 20 ngư i. V y qu lương b sung t năm 2003 c a cơ quan X là: 80.000 đ ng/tháng x (3,4 + 0,2) x 180 ngư i x 12 tháng = 622,08 tri u đ ng. - Kho n trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn đư c b sung. 622,08 tri u x 19% = 118,2 tri u đ ng. - T ng qu lương giao khoán và các kho n trích n p t năm 2003 là: 210.000 đ ng/tháng x (3,4 + 0,2) x 200 ngư i x 12 tháng + 622,08 tri u + 118,2 tri u = 2.554,68 tri u đ ng. 2. Các cơ quan hành chính nhà nư c, hành chính c a Đ ng, đoàn th đư c cơ quan có th m quy n quy t đ nh th c hi n thí đi m khoán t ngày 01 tháng 01 năm 2003 qu ti n lương, ti n công đư c áp d ng m c lương t i thi u 290.000 đ ng. 3. Ngu n đ b sung qu lương th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1, kho n 3, kho n 4, Đi u 2 Ngh đinh s 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 c a Chính ph và Thông tư c a B Tài chính s 16/2003/TT-BTC ngày 14/3/2003 hư ng d n ngu n th c hi n đi u ch nh ti n lương, tr c p xã h i năm 2003.
  3. II. VI C ÁP D NG M C LƯƠNG T I THI U KHI TH C HI N CHÍNH SÁCH TINH GI N BIÊN CH TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN V S NGHI P THEO NGH QUY T S 16/2000/NQ-CP NGÀY 18/10/2000 C A CHÍNH PH . 1. M c lương t i thi u đ tính lương tháng tr tr c p thôi vi c theo s năm có đóng b o hi m xã h i cho nh ng ngư i thôi vi c do tinh gi n biên ch quy đ nh như sau: 1.1. M c lương t i thi u 210.000 đ ng/tháng đ tính lương tháng tr tr c p thôi vi c theo s năm có đóng b o hi m xã h i t trư c ngày 01 tháng 01 năm 2003. 1.2. M c lương t i thi u 290.000 đ ng/tháng đ tính lương tháng tr tr c p thôi vi c theo s năm có đóng b o hi m xã h i t ngày 01 tháng 01 năm 2003. Ví d : ông Tr n Văn D, thu c di n tinh gi n biên ch có h s lương cơ b n là 2,5, h s ph c p khu v c 0,3 tính đ n ngày thôi vi c tháng 11 năm 2003 ông có 10 năm 2 tháng đóng b o hi m xã h i. Ch đ thôi vi c c a ông đư c tính như sau: - Ti n lương tháng và ph c p c a ông D hư ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 2003 đ tính tr c p thôi vi c. 210.000 đ ng x (2,5 + 0,3) = 588.000 đ ng/tháng. - Ti n lương tháng và ph c p c a ông D hư ng t ngày 01 tháng 01 năm 2003 đ tính tr c p thôi vi c. 290.000 đ ng x (2,5 + 0,3) = 812.000 đ ng/tháng. a) S ti n tr c p theo Ngh đ nh s 96/1998/NĐ-CP. - Tr c p tìm vi c làm. 812.000 đ ng x 3 tháng = 2.436.000 đ ng - Tr c p thôi vi c. 588.000 đ ng x 9 tháng + 812.000 đ ng x 1 tháng = 6.104.000 đ ng b) S ti n tr c p thôi vi c theo Ngh quy t s 16/2000/NQ-CP là: 588.000 đ ng x 9 tháng + 812.000 đ ng x 1 tháng = 6.104.000 đ ng T ng s ti n ông D đư c nh n khi thôi vi c là (a +b) 2.436.000 đ ng + 6.104.000 đ ng + 6.104.000 đ ng = 14.644.000 đ ng.
  4. 2. Kho n tr c p ngh hưu trư c tu i; tr c p khi đư c c sang làm vi c các cơ s bán công tr c p tìm vi c làm; tr lương trong th i gian đi h c đ tìm vi c làm và tr c p 6 tháng đ i v i các trư ng h p đi h c đ chuy n ngh trư c khi thôi vi c đư c áp d ng m c lương t i thi u 290.000 đ ng/tháng. 3. Phương pháp tính toán m c ti n lương c p b c, ph c p theo lương (n u có) theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 73/2000/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 28/12/2000 hư ng d n th c hi n Ngh quy t s 16/2000/NQ-CP v chính sách tinh gi n biên ch trong các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p. 4. Kinh phí tăng thêm do đi u ch nh lương t i thi u đ chi tr các kho n tr c p cho vi c th c hi n chính sách tinh gi n biên ch theo Ngh quy t s 16/2000/NQ-CP c a Chính ph đư c c p t ngân sách nhà nư c. III. VI C ÁP D NG M C LƯƠNG T I THI U Đ TH C HI N CH Đ TÀI CHÍNH CHO ĐƠN V S NGHI P CÓ THU THEO NGH Đ NH S 10/2002/NĐ- CP NGÀY 16/01/2002 C A CHÍNH PH 1. Các đơn v s nghi p có thu đư c t ch , t ch u trách nhi m v tài chính, biên ch , qu lương và thu nh p th c hi n theo hư ng d n t i các Thông tư liên t ch: - Thông tư liên t ch s 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV ngày 24/3/2003 c a liên t ch B Tài chính - B Văn hóa - Thông tin - B N i v hư ng d n ch đ qu n lý tài chính đ i v i các đơn v s nghi p có thu ho t đ ng trong lĩnh v c văn hóa - thông tin. - Thông tư liên t ch s 21/2003/TTLT-BTC-BGDĐT-BNV ngày 24/3/2003 c a liên t ch B Tài chính - B Giáo d c và Đào t o - B N i v hư ng d n ch đ qu n lý tài chính đ i v i các cơ s giáo d c và đào t o công l p ho t đ ng có thu. - Thông tư liên t ch s 22/2003/TTLT-BTC-BKHCN-BNV ngày 24/3/2003 c a liên t ch B Tài chính - B Khoa h c và Công ngh - B N i v hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính đ i v i các t ch c khoa h c và công ngh công l p ho t đ ng có thu. - Và Thông tư liên t ch khác hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph . 2. Đơn v s nghi p t b o đ m toàn b chi phí ho t đ ng thư ng xuyên đư c áp d ng m c lương t i thi u 290.000 đ ng/tháng đ xác đ nh qu ti n lương, ti n công c a đơn v và tr lương cho t ng ngư i lao đ ng. Ph n chênh l ch m c ti n lương t i thi u tăng thêm đơn v t trang tr i t các ngu n thu s nghi p, các kho n ti t ki m chi và các qu c a đơn v theo hư ng d n c a B Tài chính. 3. Đơn v s nghi p t b o đ m m t ph n chi phí ho t đ ng thư ng xuyên đư c áp d ng m c lương t i thi u 290.000 đ ng/tháng đ xác đ nh qu ti n lương, ti n công c a đơn v và tr lương cho ngư i lao đ ng.
  5. a) Đ i v i đơn v s nghi p đã th c hi n m c lương t i thi u t 290.000 đ ng/tháng tr lên t trư c ngày 01 tháng 01 năm 2003 thì đơn v t b o đ m trang tr i, nhà nư c không ph i c p bù ph n chênh l ch do đi u ch nh m c lương t i thi u. Ph n chênh l ch m c ti n lương t i thi u tăng thêm đư c chi t các ngu n thu s nghi p, các kho n ti t ki m chi và các qu c a đơn v th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. b) Các đơn v s nghi p t đ m b o m t ph n kinh phí khi th c hi n ti n lương t i thi u 290.000 đ ng/tháng ph i s d ng các ngu n theo Thông tư s 16/2000/TT-BTC ngày 14/3/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n đi u ch nh ti n lương, tr c p xã h i năm 2003, n u thi u ngân sách nhà nư c c p bù ph n chênh l ch qu ti n lương tăng thêm. IV. T CH C TH C HI N 1. Căn c các quy đ nh t i Ngh đ nh s 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 c a Chính ph và các quy đ nh t i Thông tư này, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch đ o, hư ng d n tri n khai th c hi n. 2. Các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p có trách nhi m xây d ng phương án th c hi n các quy đ nh v qu n lý biên ch , ti n lương đ áp d ng m c ti n lương t i thi u m i đ m b o công khai, dân ch theo quy đ nh c a pháp lu t và trình c p có th m quy n phê duy t trư c khi th c hi n. 3. B , ngành, U ban nhân dân c p t nh t ch c th m tra phương án và quy t đ nh b ng văn b n theo th m quy n đ các cơ quan, đơn v th c hi n; hư ng d n, ki m tra và gi i quy t các phát sinh vư ng m c trong quá trình th c hi n đ i v i các cơ quan, đơn v , cá nhân thu c ph m vi qu n lý c a B , ngành, đ a phương. V. ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành theo hi u l c thi hành c a Ngh đ nh s 03/2003/NĐ- CP ngày 15/01/2003 c a Chính ph . Ti n lương, ti n công c a cán b , công ch c, viên ch c trong cơ quan hành chính, đơn v s nghi p thu c đ i tư ng đi u ch nh c a Thông tư này đư c hư ng t ngày 01 tháng 01 năm 2003. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c đ ngh ph n ánh v B N i v đ nghiên c u gi i quy t. Đ Quang Trung (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản