Thông tư 14/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư 14/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 128/2002/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 của TTCP về một số chính sách ưu đãi đối với Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng VN sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở cho các hộ dân vùng ngập lũ và... ở các tỉnh Tây Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  14/2003/TT­B T C  n g µ y  24 th¸ng 2 n¨ m  2003 H í ng  B t  c d É n  th ù c hi Ö n  Q u y Õ t ® Þ n h  s è  128/2002/Q§­T T g   n g µ y  30 th¸ng 9 n¨ m  2002 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ   v Ò  m é t  è  ch Ý n h  s¸ch u   ∙i ® è i  íi æ n g  c«n g  ty  s ®  v  T xu Ê t n h Ë p  k h È u  x © y  d ù n g  Vi Ö t N a m  (B é X © y  d ù n g)  s¶n  u Ê t c Ê u  ki Ö n,  Ë t li Ö u lµ m  n h µ     h o  c¸c h é   © n   x v ëc d vï ng n g Ë p  l ò ® å n g  b » n g   n g   ö u  L o n g   µ  c¸c h é  ® å n g   µ o  d © n  té c s« C v b   thi Ó u s è  t¹i h ç  ë  c¸c  n h  T © y  N g u yªn  c tØ ­C¨n  c¸cLuËt,Ph¸p  Önh  Ò   Õ  Ön  µnh;   cø      l v thu hi h   ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 128/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 9  ng 30    n¨m  2002   cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  Ýnh  Th t Ch ph v m s ch s¸ch  ®∙i®èi  íiTæng   u    v  c«ng    ty xuÊt nhËp  Èu  ©y  ùng  Öt Nam   é  ©y  ùng) s¶n  Êt cÊu  Ön,vËt    kh x d Vi   (B X d   xu   ki   liÖu lµm  µ      nh ë cho    é  ©n  ïng  Ëp  ò ®ång  c¸c h d v ng l  b»ng s«ng  öu  C Long  µ  v c¸ché  ng  µo  ©n  écthiÓu sè  ¹ chç        ®å b d t    t  i ë c¸ctØnh  ©y  T Nguyªn. Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  ét  è  Ýnh  T  h  vi th   m s ch s¸ch u  ∙inh    ®   sau: I­ è i tî ng ¸p d ô n g:   § C¸c  ¬  ë  éc Tæng  c s thu   c«ng    Êt nhËp  Èu  ©y  ùng  Öt Nam   é  tyxu   kh x d Vi   (B X ©y  ùng) s¶n  Êt cÊu  Ön, vËt liÖu  µm  µ    d   xu   ki     l nh ë cho    é  ©n  c¸c h d mua     tr¶ chË m  trong c¸c cô m,  Õn  ©n    ïng  Ëp  ò ®ång     tuy d cv ng l  b»ng  s«ng  öu  C Long  (theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 105/2002/Q§­ TTg  µy  ng 2/8/2002)vµ    cho    é  ng  c¸c h ®å bµo  ©n  éc thiÓu  è  ¹  ç      d t  s t ich ë c¸c tØnh  ©y  T Nguyªn  mua     Ë m   µ    tr¶ ch nh ë (theo  Th«ng  b¸o  è  s 144/TB­ VPCP   µy  ng 12/9/2002  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  Ch phñ).  II­  C¸c c h Ý n h  s¸ch u  ® ∙i:   1)  Ôn  Òn  Mi ti thuª ®Êt  ¬i x©y  ùng  µ    n  d nh m¸y  s¶n  Êt  Êu  Ön, vËt xu c ki     liÖu lµm  µ      nh ë b¸n cho    é  ©n  ïng ngËp  ò®ång  c¸c h d v  l  b»ng S«ng  öu  C Long  vµ    b¸n cho    é  ng  µo  ©n  écthiÓu sè  ¹ chç      c¸ch ®å b d t    t  i ë c¸ctØnh  ©y  T Nguyªn.   Thu Õ     Þ gia t¨ng:Kh«ng  Ýnh  Õ    Þ gia t¨ng ®èi  íis¶n  2)  gi¸tr       t thu gi¸tr       v  phÈ m   Êu  Ön, vËt liÖu lµm  µ    c ki       nh ë b¸n cho    é  ©n  ïng  Ëp  ò ®ång   c¸c h d v ng l  b»ng  s«ng  öu  C Long  µ    é  ng  µo  ©n  éc thiÓu  è  ¹  ç      v c¸c h ®å bd t  s ti ch ë c¸c tØnh  T ©y  Nguyªn.Khi ghi ho¸  n      ®¬ GTGT,    ¬  ë  c¸c c s s¶n  Êt cÊu  Ön, vËt liÖu xu   ki       lµm  µ    nh ë chØ    ghidßng    lµgi¸kh«ng  ã  Õ  gi¸b¸n      c thu GTGT;  dßng  Õ  Êt, thu su   sè  Õ  thu GTGT   kh«ng    µ  ¹ch  á. Sè   Õ  ghiv g b   thu GTGT   ña  Ët t  c v  , nguyªn  Öu li   mua   µo    v ®Ó s¶n  Êt cÊu  Ön,vËt liÖu lµm  µ    xu   ki       nh ë kh«ng  îc khÊu  õm µ   ®  tr   ® îctÝnh  µo    Ý  ña    v chiph c s¶n  È m,  Êu  Ön,vËtliÖu lµm  µ  . ph c ki       nh ë 3) Thu Õ  thu nhËp  doanh nghiÖp: §îc miÔn  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  i víithu nhËp  õ ho¹t®éng  ®è       t    s¶n  Êt cÊu  Ön,vËt liÖu lµm  µ    xu   ki       nh ë trong  èt thêigian  ùc  Ön  ù  b¸n  µ  su     th hi d ¸n  nh cho    é  ©n  ïng  Ëp  ò c¸c h d v ng l 
  2. 2 ®ång  b»ng s«ng  öu  C Long vµ    cho    é  ng  µo  ©n  éc thiÓu  è  ¹ chç  c¸c h ®å bd t  s ti   ë    c¸ctØnh  ©y  T Nguyªn. Trêng  îp c¬  ë  h   s s¶n  Êt,kinh doanh  xu     cßn  ã    µnh  Ò   c c¸c ng ngh s¶n  Êt xu   kinh doanh kh¸c th×  ¬  ë    c s ph¶i theo  âi vµ  ¹ch    d  h to¸n riªng phÇn      thu  Ëp  nh chÞu  Õ   ña  thu c c¸c  µnh  ng nghÒ  kinh doanh kh¸c  µ  khai nép  Õ     v kª    thu thu nhËp  doanh nghiÖp  theo  ng  ®ó quy  nh   ña  Ët  Õ   ®Þ c Lu thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp.   4) Thu Õ   Ëp  Èu  µ  Õ    nh kh v thu GTGT   ©u  Ëp  Èu: kh nh kh §îc miÔn  Õ   Ëp  Èu, thuÕ     thu nh kh   GTGT   ©u  Ëp  Èu  µ  ô    kh nh kh v ph thu (nÕu  ã) ®èi víim¸y  ãc,  ÕtbÞ   c     m thi   n»m   trong d©y    chuyÒn  c«ng  Ö   éc ngh thu   lo¹  itrong níc cha     s¶n  Êt ® îc,cÇn  Ëp  Èu    ¹otµis¶n  è  nh  ña  xu     nh kh ®Ó t     c ®Þ c doanh  nghiÖp  µ  Ët t thiÕtyÕu  éc  ¹  v v      thu lo i trong níc cha     s¶n  Êt ® îc cÇn  xu     nhËp  Èu    kh ®Ó s¶n  ÊtcÊu  Ön,vËtliÖu lµm  µ  .C¬   xu   ki       nh ë   quan    H¶i quan  öa  c khÈu    vµo  è îng m Æt   µng  c¨n cø  sl   h theo Quy Õt  nh  ña  ®Þ c Tæng  c«ng    tyXNK   x©y  ùng  Öt Nam   µ  d Vi   v danh  ôc  m m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  Ët t thiÕtyÕu  éc m thi   v      thu   lo¹  itrong  íc cha  n  s¶n  Êt  îc cÇn  Ëp  Èu  Ìm  xu ®   nh kh k theo  Th«ng     µy    t n ®Ó miÔn  Õ   thu cho   c¸c doanh  nghiÖp    Ëp  Èu  khi nh kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  Ët    m thi   vt thiÕtyÕu    ôc  ô    ®Ó ph v cho  Öc  vi s¶n  Êt cÊu  Ön, vËt liÖu lµm  µ      xu   ki       nh ë cho c¸ché  ©n  ïng ngËp  ò®ång   d v  l  b»ng s«ng  öu  C Long  µ    é  ng  µo  ©n   v c¸ch ®å b d técthiÓu sè  ¹ chç          t  i ë c¸ctØnh  ©y  T Nguyªn. 5) ViÖc    vay  èn  íi   Êt u  ∙i3%/n¨m  õQuü   ç  î   iÓn®Ó   u   v v i l∙su   ®   t  h tr ph¸ttr   ®Ç tx©y  ùng  ¬  ë    d c s s¶n  Êt cÊu  Ön,vËt liÖu lµm  µ    xu   ki       nh ë cho    é  ©n  ïng  c¸c h d v ngËp  ò®ång  l  b»ng s«ng  öu  C Long  µ    é  ng  µo  ©n  éc thiÓu  è  ¹ v c¸c h ®å bd t  s ti   chç      ë c¸ctØnh  ©y  T Nguyªn  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: a/§iÒu  Ön  îcvay  èn:   ki ®   v  ­C¸c  ù    u    ©y  ùng  ¬  ë    d ¸n ®Ç tx d c s s¶n  ÊtcÊu  Ön,vËtliÖu lµm  µ    xu   ki       nh ë ® îc vay  èn  µ nh÷ng  ù   ® îc Tæng     v l  d ¸n    c«ng    ty XNK   ©y  ùng  Öt  x d Vi Nam   quyÕt  nh   u    tõ  µy  ®Þ ®Ç t ng 15/10/2002  ∙  µn  µnh  ñ  ôc  u    theo ® ho th th t ®Ç t   ®óng  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  c Ch phñ  ban  µnh  h Quy   Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ   ©y  ùng  µ   l  t x d v NghÞ   nh   è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000  Ò   Öc  öa  æi, bæ   v vi s ®   sung  ét  è  Òu  cña  m s §i   Quy  chÕ  qu¶n lý ®Ç u  t µ  x©y  dùng kÌm  theo theo NghÞ  ®Þnh  sè   v 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999 cña  Ýnh  ñ.C¸c  ù    u    µy    Ch ph   d ¸n ®Ç tn ph¶i® îc    Quü   ç  î h tr    iÓn thÈm  nh  ¬ng    µichÝnh, ph¬ng      î vèn    ph¸ttr   ®Þ ph ¸n t     ¸n tr¶n   vay vµ  Êp  Ën  ch thu cho  vay  íc khi ® îc cÊp  ã  Èm   tr       c th quyÒn  phª duyÖt  Quy Õt  ®Þnh  u  . ®Ç t ­ §èivíichñ  u         ®Ç tph¶ithùc hiÖn      theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  iÓ m   §iÒu  ®Þ ti® 2  9  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1999  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   Ýn  ông  u    µ    iÓncña  µ   íc. vtd ®Ç tv ph¸ttr   Nh n b/Møc  èn    v cho vay  µ  ån  èn    v ngu v ®Ó cho vay: ­ Møc  èn    v cho  vay  îcx¸c®Þnh    ¬  ë  û träng s¶n  È m   ®   trªnc s t     ph cung  Êp  c b¸n    Ë m    tr¶ ch cho    é  ©n  ïng  Ëp  ò ®ång  c¸c h d v ng l  b»ng  s«ng  öu  C Long  µ  v ®ång  µo  ©n  éc thiÓu  è  ¹  ç      bd t  s ti ch ë c¸c tØnh  ©y  T Nguyªn  ã  ã  c kh kh¨n  Ò   v nhµ  ,nhng  èi a  ë  t   kh«ng    ® qu¸ 70%   tæng  è  èn  u    ù  s v ®Ç td ¸n. ­ ViÖc    ©n  µng    gi¶ing h n¨m  theo  Õ   ¹ch  îcduyÖt  µ  k ho ®  v theo  ng  Õ   ®ó ch ®é   quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h
  3. 3 ­Quü   ç  î   iÓnsö  ông  ån  èn  ùhuy  ng      h tr  ph¸ttr   d ngu v t   ®é ®Ó cho  vay. c/V Ò     Êtcho    l∙su   i vay: ­ L∙isuÊt cho       vay  èn  µ 3%/n¨m. Chñ   u     ã  v l    ®Ç t c tr¸chnhiÖ m     huy  ng  ®é c¸c nguån  èn    ùc hiÖn    î theo  ng    v ®Ó th   tr¶n   ®ó quy  nh  ®Þ trong hîp ®ång  Ýn     t dông. Trêng  îp chñ  u      h  ®Ç tkh«ng    î ®óng  ¹n,kh«ng  îcQuü   ç  î tr¶n   h  ®  h tr    ph¸t tr ÓnxÐt cho    ¹n  îth× Quü   ç  î   iÓnsÏchuyÓn  i    giah n     h tr ph¸ttr     sang  îqu¸ h¹n  µ  n    v ¸p dông    Êtnîqu¸ h¹n theo quy  nh  Ön  µnh.   l∙su         i   ®Þ hi h ­ §èivíi   Êt cho       i l∙su   vay:Ng ©n    s¸ch Trung  ng  Êp  ïchªnh  Öch    Êt   ¬ c b  l l∙su   i vµ  Ý  ph cho  ü   ç  î   iÓn. Qu h tr  ph¸ttr d/Thêih¹n      cho  vay  èn  i víi çi dù  v ®è       ¸n. m Thêih¹n vay  èn  èi®a  n¨m, viÖc    nh  êi®iÓ m   ¾t  u     î    v t   5    x¸c®Þ th   b ®Ç thu n   vay  èc  µ  i® îc thùc hiÖn  (g v l∙    )   theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  Ò   Ýn  ông  ®Þ hi h vtd ®Ç u  tph¸ttr Óncña  µ   íc.      i   Nh n 6) Doanh nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m   ¹ch    h to¸n ®Çy       Ý     ®ñ chi ph s¶n  Êt xu   kinh doanh  µ    µnh    v gi¸th s¶n  È m   ph theo    Ý   ùc  Õ  îp  ýph¸tsinh vµ  chiph th t h l       theo ®óng      c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n   § Ó   ¶m   ® b¶o    nh     æn ®Þ gi¸ b¸n  µ       Ë m   nh ë tr¶ ch cho  ©n,  µng  d h n¨m   doanh  nghiÖp  îc tÝnh  µo    µnh  ®  v gi¸th s¶n  È m   ph kho¶n    Ý   ù  chi ph d phßng  biÕn  ng    Ëttnguyªn liÖu b»ng      ®é gi¸v       3% trªntæng chiphÝ  Ëtt     v  ,nguyªn liÖu    (nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn  Ët liÖu phô) trong gi¸thµnh         v         s¶n  È m     ph ®Ó lËp quü  ù    d phßng  ﮾ p   b  kho¶n      Ëtt  t¨nggi¸v  ,nguyªn liÖu.   ViÖc  Ých lËp,sö  ông  µ  Õt    ü  ù  tr     d v quy to¸nqu d phßng  ﮾ p   b  kho¶n    t¨ng gi¸  Ëtt   v  ,nguyªn liÖu thùc hiÖn         nh sau: ­ ViÖc  Ých  Ëp    tr l kho¶n  ù  d phßng  Õn  ng    Ët t nguyªn  Öu  îc bi ®é gi¸v     li ®   tÝnh    µo  µy  èicïng cña  to¸nv ng cu     n¨m  µichÝnh  µy  t  (ng 31/12)theo    c«ng thøc  sau: Sè  Òn trÝch ti     Tæng    Ý  Ëtt  chiph v  , 3%   møc  Ých quü  tr   lËp quü  ù  =   d nguyªn liÖu trong gi¸       x dù  phßng phßng  trong  thµnh  s¶n  È m     ph ph¸tsinh  n¨m trong n¨m   ­ Quü   ù    d phßng  îcsö  ông  ï ®¾ p   ® d b  kho¶n chªnh  Öch    Ët t  l gi¸v  ,nguyªn  liÖu t¨ngtrong n¨m       nh»m     nh      µ      Ë m   æn ®Þ gi¸b¸n nh ë tr¶ch cho  ©n. d   ­ Doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m   ¹ch    h to¸n m ë       sæ theo  âi riªng viÖc  d    trÝch,sö  ông  ü  ù   d qu d phßng  Õn  ng    Ët t  bi ®é gi¸v  ,nguyªn liÖu vµ    Ý  Ët     chiph v   t  ,nguyªn liÖu t¨ng® îcb﮾ p            b»ng  ü  ù  qu d phßng. ­ Hµng    n¨m doanh nghiÖp ph¶ib¸o  viÖc  Ých  Ëp  µ  ö  ông  ü    c¸o  tr l vsd qu dù  phßng  Õn  ng    µy  bi ®é gi¸ n cho  ¬  c quan  Õ     a   ¬ng  ¬i doanh  thu ë ®Þ ph n  nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh. ®ã tr   ch   ­ K Õt  óc  ù  b¸n  µ      Ë m     th d ¸n  nh ë tr¶ch cho  ©n,  d doanh nghiÖp  ã  c tr¸ch   nhiÖ m   Õt    µn  é  è  Òn trÝch lËp vµ  è  Òn sö  ông  éc quü  ù  quy to¸nto b s ti       s ti   d thu   d phßng  ãi trªnvíiBé   µi chÝnh. C¨n  vµo  ×nh  ×nh  Õt  n     T    cø  t h quy to¸n,Bé   µi   T 
  4. 4 chÝnh  Ïxem   Ðt,cã  ¬ng    ö  ýcô  Ó  s  x   ph ¸n x l   th kho¶n  chªnh  Öch  ü  ù  l qu d phßng  b﮾ p     kho¶n      Ëtt  t¨nggi¸v  ,nguyªn liÖu.   III­T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n:   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  tn c hi l     h t  15/10/2002,ngµy    Quy Õt  nh   ®Þ sè    128/2002/Q§­      TTg  µy  th¸ng9  ng 30    n¨m  2002  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  c Th t   ph cã  Öu  ùcthihµnh.C¸c  hi l       doanh  nghiÖp thuéc ®èi t ng ® îchëng  Ýnh       î     ch s¸ch  u  ∙ivÒ   Õ  ®   thu theo  íng dÉn  ¹ phÇn    h  ti  IITh«ng   µy  ∙  ép  Õ  ícngµy  ý  tn ® n thu tr   k Th«ng   nµy  ×  îc bï trõ vµo    t th ®       c¸c kho¶n  Õ  ïng  ¹  µ   thu c lo im doanh  nghiÖp  ph¶inép  ña  ¹t®éng    c ho   kinh doanh    kh¸c.Trêng  îp doanh    h  nghiÖp kh«ng  ã  c c¸cho¹t®éng     kinhdoanh    kh¸cth× sÏ® îchoµn    è  Õ  ∙  ép.        tr¶s thu ® n   Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    n  Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh c¸c®¬ v ph¶n  ¸nh kÞp  êivÒ   é  µichÝnh      th   B T   ®Ó nghiªncøu  íng dÉn      h  bæ sung.
  5. 5 D a n h  m ô c  m ¸y  m ã c, thi Õt  Þ , v Ë t   thi Õt y Õ u  thu é c lo¹i b t  trong n íc ch a  s¶n  u Ê t ® îc c Ç n  n h Ë p  k h È u  ® Ó  p h ô c  v ô  c h o  vi Ö c s¶n xu Ê t c Ê u  ki Ö n, x   v Ë t li Ö u lµ m  n h µ  ë  ch o  c¸c  h é  d © n  vï ng n g Ë p  l ò ® å n g  b » n g   n g   ö u  L o n g   µ  c¸c  s« C v h é  ® å n g  b µ o  d © n  t é c thi Ó u s è  t¹i h ç    c ë  c¸c tØn h   © y  N g u yªn T (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 14/2002/TT­ BTC   µy  ng 24/2 /2002  ña  é  µi    c BT chÝnh) STT Tªn  m¸y  ãc, thiÕtbÞ, vËtt m       M∙  µng h I M¸y  ãc, thiÕtbÞ. m      1 Bé  ¬ m   û lùctù®éng b thu       +  é  Ën  Ýnh B ph ch 77­024.00 +  ¬ m   B cao    ¸p 5,8L/phót 78­057.00 +  ô m     ¬3,0kw,3,8V­ C m« t     50Hz 77­091.00 Phï hîp víi Ý  Ëu  Öt®íi      kh h nhi   2 Bé  u   èikÐp  ®Ç n   thay ® æi    b»ng  tay 77­027.00 3 KÝch  Ðo  k c¸p  n  ®¬ 60kN,  µnh  ×nh  h tr 200mm,  ïng  Ðo    d k c¸p D¦L  127mm   ng  é  å m:  ®å b g 3.1 Xi lanh kÐo      60kN  µnh  ×nh 200mm h tr   72­301.00 3.2 §Çu  èilo¹ dµim Ò m     n      i D 8mm 73­148.00 3.3 §Çu  Ñp  ña    k c xilanh 60kN   72­201.00 3.4 C¸c  kÑp  8mm m¸  4­ 10­813.29 3.5 Hép  iÒu  Ón    ® khi xilanh 60kN  72­549.00 3.6 C Æp   èikÐo  µivíi ng  n  d   è 2500mm 72­400.00 4 ThiÕtbÞ  Ìm    k theo xilanh 60kN­200mm      72­307.00 5 Bé  Ën  Ìm  ph k theo ®Ç u   èi60kN   n  73­150.00 6 ThiÕtbÞ  Ìm    k theo ®Ç u   Ñp  ña      k c xilanh 60kN   72­219.00 7 Bé  Ën  Ìm  ph k theo hép  iÒu  Ón   ® khi 72­527.00 8 ThiÕtbÞ  Ìm    k cÆp   èi, ng  µi2.5m n  è d  72­410.00 9 Dông  ô  µm  ¹ch cl s 9.1 Hép  Çu  d 350,5 lÝt   25­010.52 9.2 Bµn   ch¶inªm    D 5mm 81­038.01 9.3 Bµn    á  ch¶iv neo  A20.5 81­038.06 10 §Çu  á v neo  ö  ông  Òu  Çn  sd nhi l A24­ cho  Ðp    16  th trßnD:5mm 10.1 Vá  neo  A24­ 16 11­332.01 10.2 Bé  nªm  ¹ 16­ lo i R5   81­001.04 11 §Çu  neo  ö  ông  Òu  ¹ F24B­16  sd nhi lo i   cho  Ðp    5mm th trßnD:  11.1 Vá  neo  F24B­16 81­153.00 11.2 Bé  nªm  ¹ 16­ lo i R5   81­001.04 12 Xi lanh thuû lùc       13 B¬ m   tay 14 ThiÕtbÞ  Ðn  É u   t«ng thÝ   n m bª    nghiÖ m  150T 15 C Ç u   ôc5  Ên tr   t 16 M¸y  óc  Ëtb¸nh  èp2­ x l  l   3m3 17 Cæng   ôcL12m   Ên tr   5t 18 Xe    Ö   tÊn,cã  Èu  ùhµnh  tÊn t¶i 5    c t   b 2  II   Ët   ÕtyÕu. V tthi       t δr 1 ThÐp  Êm  6  éng    µm  Æt   µn  Ðo  Ðp 2m l m s k th 2 ThÐp  ãc  g L150x150x10 3 ThÐp  ù  d øng  ùcD5m m   Ëp  Èu. l  nh kh
Đồng bộ tài khoản