Thông tư 14/LĐTBXH-TT

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
161
lượt xem
4
download

Thông tư 14/LĐTBXH-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với CBHĐCM trước năm 1945, điều chỉnh mức lương để tính lại lương hưu của một số trường hợp nghỉ hưu trước tháng 9/1985 và phụ cấp thâm niêm giáo dục đối với giáo viên, cán bộ giảng dạy đã nghỉ hưu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/LĐTBXH-TT

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi s è  14/L§T B X H­T T  n g µ y  2  th¸ng 6 n¨ m  1993 h í ng d É n  th ù c  Ö n  c h Õ  ® é  p h ô  c Ê p  u  ® ∙i ® è i víi hi  c¸n  b é  h o ¹t  é n g  C¸ch m ¹ n g  tr c n¨ m  1945, ® i Ò u  c h Ø n h  m ø c  l¬ n g   Ó  t Ý nh  ® í ® l¹i ¬ n g   u  c ñ a m é t  l h s è  tr n g  h î p n g h Ø  h u  tr c th¸ng 9­1985 v µ  p h ô  c Ê p ê í th © m  niªn gi¸o d ô c   è i víi ®  gi¸o viªn, c¸n b é  gi¶ng d ¹ y ® ∙ n g h Ø  h u. Thihµnh  Òu    Òu  vµ  Òu  NghÞ   nh  è:27/CP  µy  th¸ng    §i 2,§i 3  §i 4  ®Þ s  ng 23  5 n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ;sau    èng  Êt ý  Õn  íi c Ch ph   khith nh   ki v   Ban  chøc  tæ  Trung  ¬ng, Ban  chøc      tæ  ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ  é   µi chÝnh, Bé   b Ch ph v B T     Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh  µ  héihíng  Én  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp  ®∙i®èi  íic¸n  é   v X∙    d th   ch ®é ph c u    v  b ho¹t®éng    C¸ch  ¹ng  íc n¨m  m tr   1945, ®iÒu    chØnh møc  ¬ng    Ýnh  ¹ l ng   l ®Ó t l  ¬ i hu  ña  ét  è  êng  îp nghØ  u  ícth¸ng9­ c m s tr h  h tr     1985  µ  ô  Êp  © m       v ph c th niªngi¸o dôc  i víi   ®è     gi¸oviªn,   é    b gi¶ng d¹y ®∙  c¸n     nghØ  u    h nh sau: I. h Õ  ® é  p h ô  c Ê p  u  ® ∙i ® è i v íi  C    c¸n b é  h o ¹t ® é n g  C¸ch m ¹ n g  tr   ­ í c n¨ m  1 94 5 Ch Õ     ®∙i®èi  íic¸n  é  ¹t®éng  ®é u    v  b ho   C¸ch  ¹ng  íc n¨m  m tr   1945  éc thu   diÖn    µnh  thih Quy Õt  nh  è  ®Þ s 128/H§BT  µy  10­ ng 8­ 1984  îc thùc  Ön    ®  hi nh sau: a. TÊt  c¸cc¸n bé  ¹t®éng    c¶      ho   C¸ch  ¹ng  ícn¨m  m tr   1945  ang  ëng  Õ   ® h ch ®é   ®∙ihµng  u    th¸ng® îcphô  Êp  íi    c v  møc  èng  Êt lµ100.000  ng/ngêi. th nh     ®å b. §èivíi   é  éc diÖn  ®∙i®ang  ¹ chøc,nghØ  u,nghØ  Êt          b thu   c¸n u    ti     h  m søc lao ®éng, m çi th© m  niªn ho¹t ®éng  C¸ch m¹ng  ® îc phô  cÊp  20.000    ®ång/th¸ng. c. §èi víic¸n  é  ¹t®éng        b ho   C¸ch  ¹ng      êng  õ n¨m  m ë x∙,ph t  1935  Ò   íc, v tr   møc  sinh ho¹tphÝ     b»ng 120.000  ng/th¸ng,tõn¨m  ®å    1936  n   ícn¨m  ®Õ tr   1945  møc  sinhho¹tphÝ     b»ng  85.000  ng/th¸ng. ®å C¸c quy  nh    y   ®Þ trªn®© thay thÕ    møc  © m   th niªn,møc    sinh ho¹tphÝ  µ     v c¸ckho¶n  î Êp    tr  c thªm quy  nh  íc®©y. ®Þ tr   II. Ò u c h Ø n h  m ø c  l¬ n g  ® Ó  t Ý n h l¹i ¬ n g  h u  c ñ a m é t s è  tr n g   §i  l ê h î p n g h Ø  h u, n g h Ø  m Ê t  s ø c lao ® é n g  tr c th¸ng 9­1 98 5 í 1.§èit ng    î a. §èit ng ¸p  ông     î   d quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 3  ®Þ s 27/CP  µy  ng 23­ 5­1993  µnh÷ng  êng  îp c«ng  ©n, viªnchøc  ∙  l  tr h  nh    ® nghØ  u, hoÆc   Êt    h  m søc lao  ng  íc th¸ng 9­ ®é tr     1985  ng  ¹  êi®iÓ m   nh t ith   chuyÓn  Õp  x møc  ¬ng  l theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 236/H§BT  µy  9­ ng 18­ 1985    Ýnh ¬ng  u, trî Êp  Êt    ®Ó t l h    cm søc lao ®éng    theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 236/H§BT  µy  9­ ng 18­ 1985  kh«ng 
  2. 2 chuyÓn  Õp  x møc  ¬ng    êi t¹  l nh ng   ichøc  ã  ïng  cc chøc  ô  v nªn  Þ   b gi¶m  õ m ét  t  bËc ¬ng  ëlªnso  íi êit¹ chøc  óc®ã. l tr     v   ng    i l  b.§èit ng kh«ng    ông:    î   ¸p d Nh÷ng    é  ÷chøc  ô    o  ng  ∙  c¸n b gi   v l∙nh®¹ nh ® chuyÓn  Þ  Ýc«ng    v tr   t¸ckh¸c  råimíinghØ   u, nghØ   Êt     h  m søc    ng  lao ®é hoÆc  sau    ∙  îc®iÒu  khi® ®   chØnh,  n©ng ¬ng ¬ng  l t øng  × kh«ng  éc diÖn    µnh  ña  th   thu   thih c Th«ng   µy. tn Nh÷ng  êng  îp ®∙  tr h   chuyÓn  æi    s¸nh  ã  ® khiso  c møc chªnh  Öch  íim ét  l d  bËc ¬ng  l theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 235/H§BT  × kh«ng  th   chuyÓn  æi  ¹ . ® li 2.C¸ch    chuyÓn  æi  µ  Ýnh  ¹l ng  u,trî Êp  Êt  ® vt l  ¬ h     i c m søc    ng lao®é a. C¨n  hå  ¬  Ön  ¹  ña  êinghØ   u, nghØ   Êt    cø  s hi t i c ng   h  m søc    ng    lao ®é do ngµnh  Lao  ng   Th¬ng  ®é ­  binh  µ   v X∙ héi vµ     qu¶n  ý ®Ó   l  x¸c ®Þnh  viÖc  chuyÓn  æi  ¹ møc  ¬ng, kh«ng  Æt   Ên    ® li  l   ® v ®Ò chøng  Ën  ¹   õtr ng  îp nh l itr   ê h   ; hå  ¬  ã    s c kª khainhng  a  â rµng  Çn      ch r   c x¸cminh  thªm. b.C¨n  vµo    cø  chøc  ô  ∙  îcx¸c®Þnh  µ  v®®    v møc ¬ng  ò  íckhinghØ  u, l c tr     h  c¨n cø  µo    v b¶ng ¬ng    µ    ña  l C v D c NghÞ   nh  è  ®Þ s 235/H§BT  µy  9­ ng 18­ 1985  vµ    c¸c th«ng   íng  Én  è  th d s 11/L§  µy  9­ ng 18­ 1985, sè    16/L§  µy  11­ ng 7­ 1985  cña  é   B Lao  ng  ò)®Ó   ®é (c   chuyÓn  æi ¬ng  ® t øng  µm  ¬  ë  Ýnh  ¹ l ng  u, l cst l  ¬ h   i trî Êp  Êt   c m søc    ng  Ön  µnh. lao®é hi h c. Trªn c¬  ë      s møc  ¬ng  îc chuyÓn  æi    iÓ m     Õn  µnh  Ýnh  ¹ l ®  ® nh ® b, ti h t l i møc  ¬ng  u, trîcÊp  Êt  l h   m søc    ng  lao ®é theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 203/H§BT  µy  12­ ng 28­ 1988  µ    v c¸c kho¶n  îcÊp  îtgi¸,tiÒn  ï ®iÖn,  Òn tr  tr     b  ti   nhµ  ,tiÒn ®i  ¹(nÕu  ã),tiÒn häc. ë    l  i c    V Ý   ô: M ét    é    o  Êp  Ön  d  c¸n b l∙nh®¹ c huy nghØ   u  h th¸ng 10­   1970  theo  å  h s¬ nghØ  u  µChñ  Þch,cã  h l  t   møc ¬ng  ò  îtkhung  µ105  ng, chuyÓn  æi  l c v  l  ®å   ® theo NghÞ   nh  ®Þ 236/H§BT  µ 405  ng  l  ®å nay chuyÓn  æi  ® theo NghÞ   nh   ®Þ sè 235/H§BT  b»ng  455  ng. ®å L¬ng  u  Ýnh  ¹nh  ht l   sau: i ­L¬ng  u:455  ng  80%   h  ®å x  =  364  ng  ®å ­ChuyÓn  æi    ® theo Q§     203/H§BT =  37.226  ®ång  ­TrîcÊp  ît      tr   125% gi¸ =  46.532  ®ång  ­TiÒn  ï®iÖn    b  theo nhã m     møc ¬ng l =  22.495  ®ång  ­TiÒn  µ      nh ë theo nhã m     møc ¬ng l =  33.000  ®ång ­ TiÒn  tµu xe  ®i l¹ 10%  tÝnh trªn l ng  hu  Q§   =  i ¬ 5.523  ng ®å 203/H§BT Tæng  éng  c møc ¬ng  u  l h theo quy  nh  Ön  µnh  µ: 148.498  ng   ®Þ hi h l ®å Tõ   4­ 1­ 1993 møc  ¬ng  u  ña  ã  ñ  Þch  ãi trªn® îc ®iÒu  l h c ph ch t n      chØnh  b»ng:  
  3. 3 148.498  120%   178.198  ng. x  =  ®å III.P h ô  c Ê p  th © m  niªn gi¸o d ô c  ® è i v íi    gi¸o viªn, c¸n b é  gi¶ng d ¹ y n g h Ø  h u, m Ê t  s ø c lao ® é n g  c h a ® î c h ë n g 1.§èit ng    î a. §èit ng ¸p dông,quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è     î       ®Þ ti§i 4  ®Þ s 27/CP  µy  ng 23­ 5­1993  ña  Ýnh  ñ  µ Gi¸o viªn,c¸n bé  c Ch ph l         gi¶ng  ¹y ®∙  d   nghØ   u, nghØ   Êt  h  m søc    ng  íc th¸ng 9­ lao ®é tr     1988  µ  íc th¸ng 9­ v tr     1991  µ   a  îc hëng  © m   m ch ®   th niªngi¸odôc  å m:    g ­ Gi¸o viªn,c¸n bé          gi¶ng  ¹y thuéc ngµnh  d    Gi¸o dôc,®µo  ¹oquy  nh  ¹      t  ®Þ ti ®iÓ m       m ôc    1, 2, 3  I Th«ng  t 05/L§­ TBXH   µy  3­ ng 8­ 1989  µ  iÓ m   th«ng   v® 1  t 20/L§­TBXH,  µy  12­ ng 5­ 1989  ña  é   c B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ®∙  v X∙    nghØ  u,nghØ  Êt  h  m søc    ng  ícth¸ng9­ lao®é tr     1988. ­Gi¸oviªn,   é        b gi¶ng d¹y thuéc h Ö   èng  êng  c¸n      th tr §¶ng,®oµn  Ó,tr ng    th   ê qu¶n  ýNhµ   ícquy  nh  ¹  iÓ m     m ôc   l  n  ®Þ ti ® 1, 2  Ith«ng   t06/L§­ TBXH,  µy  ng 12­ 9­1991  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®∙    X∙    nghØ   u, nghØ  Êt    h  m søc lao®éng  ícth¸ng9­   tr     1991. b.§èit ng kh«ng    ông:    î   ¸p d ­C¸c  i t ng kh«ng  éc quy  nh    ®è  î   thu   ®Þ trong Th«ng   ãit¹ ®iÓ m   trªn.   tn     i a  ­ Nh÷ng  êi cã  êigian    ng   th   gi¶ng  ¹y,nhng  íc khinghØ   u, nghØ   Êt  d  tr     h  m søc    ng  ∙  lao ®é ® chuyÓn  sang  µnh  ng kh¸c kh«ng  ªnquan  n     li   ®Õ c«ng      t¸cgi¸o dôc. ­ Nh÷ng  êicã  êigian gi¶ng  ¹y díi Õ     ò,gi¶ng  ¹y ë    êng    ng   th     d   ch ®é c   d   c¸c tr t kh«ng  éc  thu biªn chÕ   µ   íc;gi¸o viªn kh«ng    Nh n       chuyªn nghiÖp  ¹y thªm); (d     gi¸oviªn®∙  ã  ëng  ét  ¹ th© m         ch m lo i   niªnkh¸c. ­ Nh÷ng  êigi¶ng  ¹y ë  ÷ng  êng    ng   d   nh tr nghiÖp  ô  ña  µnh  v c ng hoÆc   a   ®Þ ph¬ng  ë   ípng ¾n   ¹n,kh«ng  êng  m l  h  th xuyªn,kh«ng  éc    thu quy  Õ   êng, líp ch tr    chung. 2.Møc  ô  Êp  µ    ph c v c¸ch tÝnh  © m     th niªn a.Møc  ô  Êp:   ph c C¨n  vµo  ôc   ,Th«ng   06/L§­ cø  m II  t TBXH   µy  3­ ng 8­ 1989  ña  é     c B Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi ®Ó     nh  v X∙    x¸c ®Þ møc   ô  Êp  © m   ph c th niªn,tèi®a      kh«ng    qu¸ 20%.  Õ u   µgi¸oviªnu  ó,gi¸oviªnd¹y giái N l      t           kh«ng    qu¸ 25%. b.TÝnh  ¹møc ¬ng  u:   l  i l h Phô  Êp  © m       ôc  Ýnh      îccéng  íil ng    c th niªngi¸od t nh trªn®   v  ¬ khinghØ  u, h  nghØ  Öc  ×  Êt  vi v m søc    ng    Ýnh  ¹ l ng  µ  î Êp,tÝnh  ¹trî Êp  ­ lao®é ®Ó t l  ¬ v tr  i c  l    i c tr îtgi¸, Òn ®i  ¹ (nÕu  ã),tiÒn häc,sau    Õn hµnh  iÒu     ti   l   i c      ®ã ti   ® chØnh møc ¬ng  l hu  î Êp  Êt  tr c m søc    ng  lao ®é theo  quy  nh  ¹ Th«ng     é  è  ngµy  ®Þ t i tLiªnB s 13  2­ 6­1993. 3.Thñ  ôctiÕn hµnh   t   
  4. 4 Së   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    X∙      ph tr     ­ ¬ng c¨n  vµo  å  ¬  ang  cø  hs® qu¶n  ýcña    i  îng  l  c¸c ®è t nªu      ùc hiÖn  trªn®Ó th   ®iÒu chØnh  theo quy  nh, kh«ng  Æt  Ên      ®Þ   ® v ®Ò khail¹hå  ¬.    s i IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õ1­ 1993.C¸c  tn c hi l     h t   4­   quy  nh  íc®©y    ®Þ tr   tr¸i víi ÷ng   nh quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b §iÒu chØnh  Òn l ng  µ  ô  Êp  © m       ôc    Ýnh  ¹ l ng  ­ ti  ¬ v ph c th niªngi¸od ®Ó t l  ¬ h i u,trî Êp  Êt     c m søc    ng  ã  Òu  lao®é c nhi phøc  ¹p. ×   Ëy    ë  t   v c¸cS Lao  ng   ­ V ®é ­Th ¬ng binh  µ  héicÇn  èihîp  íiSë   µi chÝnh  Ët gi¸vµ    ¬  v X∙    ph   v   T   v     c¸c c quan  ªn li   quan  chØ   o  ®¹ chÆt  Ï,thËn  äng,b¶o  ¶m   ng  ch   tr   ® ®ó quy  nh,  ®Þ kh«ng  ©y  g phiÒn  µ  h cho  êihëng  Ýnh  ng   ch s¸ch,chÕ   .   ®é Gi¸m  c  ë, Bé   ®è S   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiký    Ën  õng  ­   X∙    x¸c nh t tr êng  îp ®iÒu  h  chØnh; lËp danh     s¸ch vµ  c¸o vÒ   é    b¸o    B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héi,Tµi chÝnh  µ    µnh  ã  ªnquan  X∙      v c¸c ng c li   theo  É u   Ìm  m k theo th«ng t nµy. Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c   Çn  qu¸ tr       cv m c ph¶n ¸nh  Ò   é     v B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi®Ó     X∙    nghiªncøu    Õt.   gi¶i quy M É u  s è  1 T Ø n h........... C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m   Vi Thµnh  è... . ph .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ..   µy..   .ng , .th¸ng..  . .n¨m  . 1993 K Ý nh   öi:Bé   g   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héi v X∙  (Vô  B¶o  î   éi) tr  h x∙ B¸o c¸o v Ò  ® i Ò u  ch Ø n h  l¬ n g  c¸n  é  l∙nh ®¹ o n g h Ø   u  tr c th¸ng 9­1985 v µ  p h ô   b h í cÊp   © m   th niªn gi¸o d ô c  v µ  p h ô  c Ê p  u   ∙i ® 1.Tæng  è  êi® îc®iÒu    s ng     chØnh ¬ng  l theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 235/H§BT: (KÌm  theo danh    s¸ch m É u   è    s 3) 2. Tæng  è  Òn t¨ngthªm  ®iÒu    s ti     do  chØnh ¬ng: (bao  å m  ¬ng  u  l   g l h theo  Quy Õt  nh  ®Þ 203/H§BT,trtgi¸, Òn tÖ    î    ti   ho¸). 3. Ng êi ® îc hëng       cao  Êt so  íimøc   ò; Ng êi ® îc hëng  t  Êt so  íi nh   v   c     Ý nh   v   møc  ò; c
  5. 5 4. Tæng  è  êi® îc®iÒu    s ng     chØnh  © m       ôc:(cã danh  th niªngi¸od     s¸ch kÌm    theo m É u   è    s 2) 5.Tæng  è  Òn t¨ngthªm:   s ti     6. Tæng   è  êi ® îc ®iÒu    s ng     chØnh  ô  Êp  ®∙i(h trÝ,m Êt  ph c u    u    søc    lao ®éng, sinhho¹tphÝ    êng).      x∙,ph 7.Tæng  è  Òn t¨ngthªm:   s ti     Tæng  è  Òn cña  néidung  iÒu  s ti   ba    ® chØnh: 8.Tã m   ¾tt×nh  ×nh  ùc hiÖn.   t  h th   Së  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héi v X∙  (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d M É u  s è  2 U û  ban nh © n  d © n  tØnh  .. . ........ . . ....... Së  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héi v X∙  D a n h  s¸ch c¸n b é  h u   Ý  Ê t  s øc lao ® é n g  ® îc t Ý nh h ë n g  p h ô  c Ê p   tr ­ m th © m  niªn gi¸o d ô c. Sè   Hä   µ  v tªn Sè  Phô  Êp  © m   c th niªn Thµnh  Òn Ghi chó ti     sæ TT Tû  Ö  l Møc ¬ng l phô  Êp c %
  6. 6 Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 199... Gi¸m  c  ë  ®è S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    v X∙ héi.   M É u  s è  3 U û  ban nh © n  d © n  tØnh  .. . ........ . . ....... Së  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héi v X∙  D a n h  s¸ch c¸n b é  h u  tr Ý ­  Ê t  søc  m lao ® é n g  ® îc ® i Ò u   h Ø n h  m ø c  l¬ n g   ë  La o   é n g  ­ T h ¬ n g   c S ® binh ® Ó  t Ý nh l¹i ¬ n g  h u   µ  X∙ h é i  l v Sè   Hä   µ  v tªn Sè  Phô  Êp  © m   c th niªn Thµnh  Òn Ghi chó ti     sæ TT Tû  Ö  l Møc ¬ng l phô  Êp c % Ngµy...  th¸ng..  .n¨m  . 199...
  7. 7 Gi¸m  c  ®è Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    v X∙ héi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản