Thông tư 14/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
291
lượt xem
43
download

Thông tư 14/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  lao ® é n g  th¬ n g  binh v µ  x∙ h éi s è   14/LD T B X H­T T  n g µ y 10  th¸ng 4 n¨ m  1997 H í ng d É n   h ¬ n g  p h¸p  © y  d ù n g   Þ n h  m ø c  lao ® é n g   p x ® ® è i  íi o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc v  d Thi hµnh  Òu  vµ  Òu  NghÞ   nh  è    §i 5  §i 7  ®Þ s 28/CP  µy  ng 28/4/1997  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   æi  íiqu¶n  ýtiÒn ¬ng, thu nhËp  ph v ® m  l  l    trong c¸c doanh     nghiÖp  nhµ  íc.Bé     ng    ¬ng  n   lao ®é ­ th binh vµ  x∙héihíng dÉn  ¬ng           ph ph¸p  ©y  ùng  xd ®Þnh møc    ng  i víi lao®é ®è     doanh nghiÖp  µ  ícnh  nh n   sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.  Þnh  § møc  lao  ng  ®é trong doanh  nghiÖp  µ  íc lµ c¬  ë    Õ   nh n     s ®Ó k ho¹ch ho¸    ng,  chøc, sö  ông    ng  ï hîp  íiquy  ×nh  lao ®é tæ   d lao ®é ph   v  tr c«ng  nghÖ,  Ö m   ô  nhi v s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ña  c doanh  nghiÖp; lµ c¬  ë    ©y      s ®Ó x dùng  n    Òn ¬ng  µ   ¬ng  ¾n   íin¨ng  Êt,chÊt l ng  µ  Õt    ®¬ gi¸ti l v tr¶l g v  su    î v k qu¶ c«ng  Öc  ña  êilao®éng. vi c ng       2. C¸c    s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v trong doanh nghiÖp  µ  íc ph¶i cã  nh   nh n     ®Þ møc    ng. Khi thay ® æi  ü  Ët,c«ng  Ö   lao ®é       k thu   ngh s¶n  Êt,kinh doanh  xu     ph¶i  ®iÒu chØnh  nh  ®Þ møc    ng. lao®é 3.  Þnh  § møc   lao  ng  ®é tæng  îp  h cho  n   Þ   ®¬ v s¶n  È m   Ó  s¶n  ph (k c¶  phÈ m  quy  æi)  nh  ® ®Þ møc  biªn chÕ     ng    lao ®é tæng  îp  ña  h c doanh  nghiÖp  ph¶ih×nh  µnh  õ ®Þnh    th t  møc  nguyªn c«ng(nguyªn c«ng      c«ng  Ö,  ngh nguyªn   c«ng  ôc  ô) tõ ®Þnh  ph v     møc     Õ   ña  õng  é  Ën  ¬  ë  µ    ng  biªn ch c t b ph c s v lao ®é qu¶n  ý. l 4.Khix©y  ùng  nh     d ®Þ møc    ng  lao®é tæng  îp,doanh  h  nghiÖp  ng  êi ®å th   ph¶ix¸c ®Þnh     møc    ®é phøc  ¹plao ®éng  µ  Êp  Ëc  t    v c b c«ng  Öc  ×nh  ©n  vi b qu theo ph¬ng    ph¸p giaquyÒn.    5. Doanh    nghiÖp  ph¶i tæ    chøc  ©y  ùng  nh  x d ®Þ møc     ng      lao ®é ®Ó ¸p dông  µ  ¨ng  ý  íi ¬  v® k v   quan  µ  íccã  Èm  Òn  c nh n   th quy theo quy  nh.   ®Þ II. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g  § 1. Doanh nghiÖp  ¹t ®éng   ho   s¶n  Êt, xu  kinh doanh theo  Ët  Lu doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n 2. Doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ý theo  Ët doanh  Lu   nghiÖp  µ  íc, nh n   NghÞ   nh   è  /CP  µy  ®Þ s 56  ng 2/10/1996  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   sè  t 01­ BKH/DN   ña  é   Õ   ¹ch  µ  u    c B K ho v ®Ç tquy  nh  µ  íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc ®Þ vh   c th vi th   hiÖn  Ó  c¸c tæ  (k c¶    chøc, ®¬n  Þ  ¹t®éng    v ho   theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   ®Þnh sè    56/CP  µ  v Th«ng   è  BKH/DN   ãitrªnnhng  a  ã  Õt  nh   ts 01­ n    ch c quy ®Þ thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp);
  2. 2 3. C¸c  chøc,®¬n  Þ  îcphÐp  ¹t®éng    tæ    v®  ho   s¶n  Êt kinh doanh,dÞch  xu     vô  éc    ¬  thu c¸c c quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp, lùc l ng  ò     î v trang,§¶ng, ®oµn      thÓ,c¸cHéi quÇn  óng  ùtrangtr¶i Ò   µichÝnh;     ch t      t  v 4. C«ng      Çn  ã      tycæ ph c trªn50%   tæng  è  èn  ña  µ  íchoÆc   c¸c s v c nh n   do    doanh nghiÖp  µ  íc®ãng  ãp  nh n   g theo  Ët C«ng    µ  Þ  nh  è  Lu   tyv ngh ®Þ s 28/CP  ngµy  7/05/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph C¸c  i t ng kÓ     äichung  µdoanh  ®è  î   trªng   l  nghiÖp  µ  íc. nh n III.P h ¬ n g  p h¸p ® Þ n h  m ø c  lao ® é n g   C¨n  vµo  ü  Ët,quy  ×nh c«ng  Ö,  chøc    ng  µ  ñng  cø  k thu   tr   ngh tæ  lao ®é v ch lo¹ m Æt   µng    i h s¶n  Êt,kinh doanh,doanh  xu       nghiÖp  än  ét  ch m trong haiph¬ng     ph¸p x©y  ùng  nh    d ®Þ møc    ng  lao®é tæng  îp sau  y: h  ®© A. P h ¬ ng ph¸p  Þ n h  m ø c  lao ® é n g   æng hîp cho  ® t ® ¬ n  v Þ  s¶n ph È m Ph¬ng ph¸p  µy  dông  i  íidoanh  n ¸p  ®è v   nghiÖp s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  nh÷ng  Æt   µng  Ýnh  îc b»ng  m h t ®  s¶n  È m   Ön  Ët hoÆc   ph hi v   s¶n  È m   Ön  ph hi vËtquy  æi  µ  îcx©y  ùng      ® v®  d nh sau: 1.Nguyªn  ¾c:   t a. Møc    ng    lao ®é tæng  îp cho  n  Þ  h  ®¬ v s¶n  È m   ph ph¶i® îctÝnh    ¬     trªnc së xem   Ðt,kiÓm       nh  õ hao  Ý    ng  îp lý®Î  ùc hiÖn    x  tra,x¸c ®Þ t  ph lao ®é h     th   c¸c nguyªn c«ng(nguyªnc«ng      c«ng  Ö,  ngh nguyªn c«ng  ôc  ô).   ph v Trong    ×nh  Ýnh  qu¸ tr t to¸n x©y  ùng    d møc  ph¶ic¨n  vµo      cø  c¸c th«ng  è  s kü  Ëtquy  nh  thu   ®Þ cho s¶n  È m,    ×nh c«ng  Ö   ph qu¸ tr   ngh s¶n  Êt s¶n  È m,  xu   ph chÕ     µm  Öc  ña  ÕtbÞ,  Õt  îp  íinh÷ng  ®é l vi c thi   k h v  kinh nghiÖ m     Õn  ã  tiªnti c ®iÒu  Ön    ông  éng  i µ    cÇu  Ò   Ên  ki ¸p d r r∙ v c¸c yªu    v ch chØnh  chøc  tæ  s¶n  Êt xu   tæ chøc    ng  µ  lao®é v qu¶n  ý. l  Trêng  îp  ∙  ã    Èn  h ® c tiªuchu hoÆc  møc  nguyªn c«ng  ña  µnh  µ  ªn c ng v li   ngµnh  ng  íi®iÒu  Ön  chøc  ®ó v  ki tæ  s¶n  Êt,kü  Ët vµ  xu   thu   c«ng  nghÖ   ña  c doanh nghiÖp  × ph¶itÝnh  nh  th     ®Þ møc  tæng  îp cho  n  Þ  h  ®¬ v s¶n  È m   ph theo  nh÷ng    Èn  tiªuchu hoÆc   møc nguyªn c«ng  ña  µnh  µ  ªnngµnh.   c ng v li   b. §Þnh    møc     ng  lao ®é tæng  îp  Ýnh  ht cho  n  Þ  ®¬ v s¶n  È m   µo  ph n ph¶i   theo  ng  ®ó quy  ×nh c«ng  Ö   tr   ngh s¶n  Êt ra  xu   s¶n  È m     ph ®ã (trong x©y  ùng    d c«ng  ×nh th×  tr   theo    thiÕtkÕ     ®å ¸n    thic«ng),kh«ng  Ýnh  ãt,tÝnh  ïngc¸c   t s  tr     kh©u  c«ng  Öc. Kh«ng  îc tÝnh  ÷ng  vi   ®  nh hao  Ý   ph lao  ng  µm  ®é l s¶n  È m   ph phô,söa  ÷a  ínvµ  Ön  iho¸ thiÕtbÞ, söa  ÷a  ínnhµ  ëng,c«ng  ×nh   ch l   hi ®¹        ch l   x   tr   x©y  ùng  ¬  d c b¶n,chÕ   ¹ol¾p  Æt  ÕtbÞ  µ    Öc    t  ® thi   v c¸cvi kh¸c.Nh÷ng    hao  Ý  ph lao ®éng    cho    ¹  c¸c lo ic«ng  Öc  µy  îc tÝnh  vi n ®   møc     ng  lao ®é riªng     Ýnh    nh t cho  n  Þ  ®¬ v s¶n  È m. ph 2.Ph¬ng    ph¸p tÝnh   a)  Õt  Êu  nh  K c ®Þ møc     ng  lao ®é tæng  îp  h cho  n  Þ  ®¬ v s¶n  È m     ph bao gå m:
  3. 3 ­Møc    hao  Ý    ng  ña  ph lao®é c c«ng  ©n  Ýnh; nh ch ­Møc    hao  Ý    ng  ña  ph lao®é c c«ng  ©n  ô  î µ  ôc  ô; nh ph tr  ph v v ­Møc    hao  Ý    ng  ña    ng  ph lao®é c lao®é qu¶n  ý l C«ng  thøc tæng        qu¸tnh sau: Tsp =  cn  Tpv  Tql T +  +      Tsx +  ql   =  T Trong  : ®ã ­Tsp:møc    ng     lao®é tæng  îp tÝnh  h  cho  ét  n  Þ  m ®¬ v s¶n  È m ph ­Tsx  cn  Tpv:Møc    ng    :T +    lao®é s¶n  Êt; xu ­Tcn  :møc    ng  ô  î µ  ôc  ô  äit¾tlµphô  î   lao®é ph tr  ph v (g       v tr ) ­Tql     :møc    ng  lao®é qu¶n  ý l §¬n  Þ  Ýnh  vt møc    ng  lao ®é tæng  îp cho  n  Þ  h  ®¬ v s¶n  È m   µ giê­ êi ph l   ng   trªn®¬n  Þ    v s¶n  È m   Ön  Ët. ph hi v Trong  qu¸  ×nh  ©y  ùng  tr x d møc  lao  ng  ®é tæng  îp  h cho  n   Þ     ®¬ v s¶n phÈ m,    khi gÆp   ÷ng  nh møc  nguyªn c«ng qua  Òu  nhi c«ng  o¹n  ã  n  Þ  ® c ®¬ v tÝnh kh«ng  ng  Êt víi n  Þ  ña  ®å nh     ®¬ v c s¶n  È m   èicïng th× ph¶iquy  ng  ph cu        ®å thø  nguyªn tr ckhitÝnh    í    møc cho  n  Þ  ®¬ v s¶n  È m. ph b)  ¬ng  Ph ph¸p  ©y  ùng  x d møc  lao  ng   ®é tæng  îp  h cho  n   Þ     ®¬ v s¶n phÈ m,  ã    c haic¸ch nh    sau: C¸ch    ©y  ùng  nh  1: x d ®Þ møc    ng  õ c¸c thµnh  Çn  Õt  Êu  lao ®é t    ph k c theo  c«ng  thøc tæng    ãitrªn, ô  Ó:   qu¸tn     th c T  ­  Ýnh   cn: b»ng  T tæng  êigian  nh   th   ®Þ møc(cã c¨n  kü  Ët theo cø  thu     thèng  kinh  kª  nghiÖ m)  ña  ÷ng  c nh c«ng  ©n   Ýnh  ùc  Ön    nh ch th hi c¸c nguyªn   c«ng theo quy  ×nh c«ng  Övµ      tr   ngh c¸cc«ng  Öc    vi ( kh«ng  éc nguyªn c«ng    thu     ) ®Ó   s¶n  Êtra s¶n  È m     xu     ph ®ã trong®iÒu  Ön  chøc   ü  Ëtx¸c®Þnh.   ki tæ  ,k thu     ­  êng  îp  ét  Tr hm nguyªn c«ng  îc thùc  Ön    Òu  ¹  ®  hi trªn nhi lo im¸y  ãc, m   thiÕtbÞ     kh¸c nhau  ×  dông  ¬ng    th ¸p  ph ph¸p  ×nh  ©n    Òn    Ýnh  b qu gia quy ®Ó t møc  êigian cho  th     nguyªn c«ng  .   ®ã T  ­  Ýnh   pv: b»ng  T tæng  êigian  nh   th   ®Þ møc   i  íilao  ng  ô  î ®è v   ®é ph tr  trong c¸c ph©n  ëng  ô  îthùc hiÖn       x ph tr    c¸c chøc n¨ng  ôc  ô  ph v cho  Öc    vi s¶n ®ã T xuÊt ra    s¶n  È m   .  vp  tÝnh  ph theo  nh  ®Þ møc   ôc  ô  vµ  èil ng  ph v   kh  î c«ng  viÖc  ôc  ô  ph v quy  nh    ®Þ ®Ó s¶n  Êt s¶n  È m,  xu   ph hoÆc   Ýnh  t b»ng  lÖ      tØ  % so T víi cn,hoÆc   Ýnh     t b»ng  û lÖ    nh      ng  ô  î víi t   % ®Þ biªnlao ®é ph tr  so   c«ng  ©n  nh chÝnh. ­ Trêng  îp doanh    h  nghiÖp s¶n  Êt nhiÒu  ¹  xu   lo is¶n  È m   ×  ph th ph¶iph©n    bæ   pv  T cho  õng  Æt   µng: theo  t m h   møc  ô  î Õu  ã);theo  n  Æt  µng  ph tr  (n c   ®¬ ® h cña    ©n  ëng  Ýnh(nÕu  ã);theo  û träng  è îng(s¶n îng,l ng    c¸c ph x ch c  t  sl l  ¬ lao ®éng  c«ng  Ö...  ña  õng m Æt   µng  ngh ) ct  h trong tæng  è  Æt   µng.   sm h V Ý   ô: M ét  d  c«ng  o¹n  ® s¶n  Êt cã  c«ng  ©n  ô  î phôc  ô    xu   20  nh ph tr   , v cho s¶n  Êt3  ¹ s¶n  È m   xu   lo i   ph (A,B,C)nh    sau:
  4. 4 s T trong m ét  cho  Lo¹is¶n  È m   ph Møc s¶n îng tõng  l  s¶n  È m   ph Tæng  è  cn    ca  trong m ét  lµm  Öc  giê   ca  vi 8    toµn  é  b s¶n îng tõng    l  s¶n (c¸i)   phÈ m(  ê) gi   A 50 520 B 100 340 C 800 140 Céng:1.000        ®© T ®   bæ theo  träng Tcn  ña  õng  ë   y,  vp  îc ph©n    tØ     c t s¶n  È m   ph trong  s s¶n  È m   ûträng Tpv  ña    c s¶n  È m   lµ520:1.000=0,52;tûträng tæng  è  ph (t   ph A           Tpv  ña  phÈ m   lµ0,34  µ  û träng  pv  ña  phÈ m     µ0,14    ®ã   T c s¶n  c s¶n  B    v t  C l  ) do  Tpv  ®¬n  Þ  phÈ m   i  íi õng  ¹i phÈ m     cho  v s¶n  ®è v  t lo  s¶n  nh sau:    êx  ngêix   8gi   20    0,52 Tpv  =  A  =  1,644  ê­ngêi gi                   50                     êx  ngêix    8gi   20    0,34 TpvB    =  =  0,544  ê­ngêi  gi                                        100   êx  ngêix  8gi   20    0,14 TpvC     =  =  0,028  ê­ngêi gi        800    T : b»ng  ­  Ýnh   ql   T tæng  êigian  th   lao  ng  ®é qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp    bao gå m     i t ng sau: c¸c®è  î   +  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ:Ban  Óm     µ  é  Ën  gióp  Öc  éi  ng  tr   ki so¸tv b ph   vi H ®å qu¶n  Þ(nÕu  ã) tr   c +    Viªnchøc  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ  é  v b m¸y  iÒu  µnh; ® h +  C¸c    é  c¸n b chuyªn tr¸ch  µm     l c«ng    t¸c§¶ng,®oµn  Ó.   th Tql  ña    i îng    îc tÝnh  c c¸c ®è t trªn®   theo  nh    ña  õng  ¹  i îng ®Þ biªn c t lo i®è t   s¶n  Êt  Tsx).§Þnh    hoÆc   Ýnh  t theo  lÖ  tØ  (%)  víimøc   so    lao  ng  ®é xu (   biªn hoÆc   û lÖ      ng  t   % lao ®é qu¶n  ýlµ do  é     û   l     B , U ban  ©n  ©n  nh d TØnh,  µnh  Th phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng, hoÆc   éi ®ång  ¬  h  qu¶n  Þ (®èi víidoanh  tr      nghiÖp  thµnh  Ëp  l theo  Quy Õt  nh   ®Þ 91/TTg  µy  ng 7/3/1994) quy  nh.    ®Þ Riªng biªn  chÕ   éi ®ång  H  qu¶n  Þ,Ban  Óm    µ  é  Ën  óp viÖc  éi ®ång  tr   ki so¸tv b ph gi   H  Qu¶n   trÞtheo quy  nh  ña  iÒu  Ö.     ®Þ c® l  §èi víidoanh     nghiÖp  ã    n  Þ  µnh    h¹ch  c c¸c ®¬ v th viªn   to¸n phô  éc  ,   thu     hoÆc   õa  ¹ch to¸nphô  éc võa  ¹ch to¸n®éc  Ëp nhng  vh   thu   h   l  chØ  ©y  ùng  ét  xd m
  5. 5 th T   ngay  µo  m øc    ng  lao ®é tæng  îp cho  n  Þ  h  ®¬ v s¶n  È m   ×  ql ® a  ph v møc    lao ®éng tæng  îp.   h §èi víidoanh     nghiÖp  ã    n  Þ  µnh    ¹ch  c c¸c ®¬ v th viªn h to¸n phô  éc  µ    thu v h¹ch to¸n®éc  Ëp nhng  ã       l  c c¸cmøc    ng  lao®é tæng  îp cho    h  c¸cs¶n  È m   ph kh¸c   th T     nhau  ×  ql ® îc ph©n    bæ cho    n  Þ  µnh    Héi ®ång  c¸c ®¬ v th viªndo    qu¶n  Þ tr   (®èivíidoanh     nghiÖp  ã  éi ®ång  cH  Qu¶n  Þ)hoÆc   tr   gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  quy  nh. ®Þ C¸ch    ©y  ùng  nh  2:X d ®Þ møc  theo sè    ng  Çn  Õt.   lao®é c thi C¸c doanh nghiÖp  a  ã  iÒu  Ön  ©y  ùng  nh   ch c ® ki x d ®Þ møc  lao  ng  ®é theo c¸ch  th×   ¹m  êi x©y  ùng  1  t th     d møc   ®éng  lao  theo  è  ®éng  Çn  s lao  c thiÕt:   Sau      nh  â nhiÖ m   ô  khix¸c®Þ r  v s¶n  Êt vµ  ¬ng    xu   ph ¸n s¶n  È m   ©n  i ph c ®è   c¸c ®iÒu  Ön, x¸c ®Þnh   îc th«ng  è  ü  Ët vµ  èi l ng  õng  ¹      ki     ®  s k thu   kh  î t lo is¶n phÈ m   ×  th ph¶i tiÕn  µnh  Ên    h ch chØnh  µ    Õn  chøc  v c¶i ti tæ  s¶n  Êt vµ    xu   tæ chøc    ng  theo  ÷ng  lao ®é   nh kinh nghiÖm     Õn  i  íitõng  ©y  tiªnti ®è v   d chuyÒn  hoÆc   µn  é  to b doanh  nghiÖp. Trªn  ¬  ë    Ýnh  sè îng    ng  Çn    c s ®ã t ra  l lao ®é c thiÕttèi®a   îp  ýcho  õng  é  Ën  µ  µn  é      h l  t b ph v to b doanh  nghiÖp  µ  Ýnh    vt quy ® æi  tæng  êigian  nh  ra  th   ®Þ møc.  õ     ©n  è  T ®ã ph b tæng  ü  êigian  µy  qu th   n theo  û träng   èi l ng  t  kh  î s¶n  È m   ña  õng  ¹  Æt   µng    ã  ph ct lo im h ®Ó c møc    lao ®éng  cho  õng lo¹ ®¬n  Þ  t    i v s¶n  È m. ph Trong  qu¸  ×nh  ©y  ùng  nh   tr x d ®Þ møc  lao  ng  ®é theo  c¸ch  ãi trªn, 2  n    ngoµiphÇn  nh    ®Þ møc theo    ¹ thêigian nãitrªn, ã  Ó  c¸clo i          th cßn  ã    ©n  c c c¸cnh tè kh¸c ¶nh  ëng  ùctiÕp ®Õ n       h tr     hao  Ý    ng  µ   a êng  Õt  îc,cho  ph lao ®é m ch l h®  nªn trong m ét  è  êng  îp ® îcphÐp  Ýnh  êigian m ét  è  ©n  è ¶nh  ëng    s tr h    t th     s nh t  h gäi lµ h Ö   è  iÒu     s ® chØnh    bæ sung  hay  äi lµ h Ö   è  g     s kh«ng    nh  cña  æn ®Þ   møc.    Ýnh  Ö   è  iÒu  Khi t h s® chØnh   bæ sung  µy  Çn  nc thuyÕt minh  â nh©n  è   r  t  ¶nh  ëng    Ýnh  Ö   è  . h ®Ó t h s ®ã B) P h ¬ ng  ph¸p  Þ n h  m ø c  lao ® é n g   æng hîp theo ® t  ® Þ n h  biªn (cßn g äi µ ® Þ n h  m ø c  biªn ch Õ )  l   1) Nguyªn  ¾c: Khi x¸c ®Þnh     t    biªn lao  ng    ®é theo  Ö m   ô  nhi v s¶n  Êt, xu   kinh doanh    kh«ng  îctÝnh  ÷ng    ng  µm  ®  nh lao ®é l s¶n  È m   ph kh«ng  ô  éc  ph thu nhiÖ m   ô  v s¶n  Êt kinh doanh  îc giao,lao ®éng  öa  ÷a  ínvµ  Ön  i xu     ®     s ch l   hi ®¹   ho¸  ÕtbÞ,  öa  ÷a  ínnhµ  ëng, c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬  thi   s ch l   x   tr x d c b¶n, chÕ   ¹o,   t  l¾p  Æt   Õt bÞ   µ    Öc  ® thi   v c¸c vi kh¸c.Nh÷ng    hao  Ý   ph lao  ng  ®é cho  c¸c  ¹  lo i c«ng  Öc  µy  îctÝnh  vi n ®   møc    ng  lao®é riªngnh  Ýnh   t cho  n  Þ  ®¬ v s¶n  È m. ph 2) Ph¬ng    ph¸p: Ph¬ng ph¸p  nh  ®Þ møc    ng  lao ®é theo  nh    dông  i víidoanh  ®Þ biªn¸p  ®è     nghiÖp s¶n  Êt,kinh doanh  xu     kh«ng  Ó  ©y  ùng  nh  th x d ®Þ møc     ng    lao ®é cho tõng  n  Þ  ®¬ v s¶n  È m.  dông  ¬ng  ph ¸p  ph ph¸p  µy  ßi  ái ph¶i x¸c ®Þnh  è  n ® h     s lao ®éng  nh    îp  ýcho  õng  é  Ën  ùctiÕp  µ    Õp  ña  µn    ®Þ biªn h l   t b ph tr   v gi¸nti c to doanh nghiÖp. C«ng  thøc tæng        qu¸tnh sau: L®b   Lyc  Lpv  Lbs   Lql =  +  +  + 
  6. 6 Trong  : ®ã L®b :lµlao®éng  nh    ña       ®Þ biªnc doanh  nghiÖp,®¬n  Þ  Ýnh  µngêi;   vt l  Lyc:lµ®Þnh      ng  ùctiÕp s¶n  Êt,kinhdoanh;    biªnlao®é tr     xu     Lpv :lµ®Þnh      ng  ô  î µ  ôc  ô;    biªnlao®é ph tr  ph v v Lbs  :lµ ®Þnh      ng       biªnlao ®é bæ sung    ùc hiÖn  Õ     µy   ê ®Ó th   ch ®é ng ,gi   nghØ  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtlao ®éng  i víilao ®éng  ùctiÕp,phô  lu     ®è       tr     trîvµ  ôc  ô   ph v   Lql :lµ®Þnh      ng     biªnlao®é qu¶n  ý l L a) TÝnh  yc :   §îctÝnh    theo  nh      ng  ùctiÕp hîp lýcho  õng  é  Ën tæ, ®Þ biªnlao®é tr        t b ph     ®éi,ph©n  ëng,chinh¸nh,cöa  µng    x      h hoÆc   chøc ¬ng  ¬ng  tæ  t ® trong ®¬n  Þ    v thµnh    ña  viªnc doanh  nghiÖp.§Þnh    ña  õng  é  Ën  îcx¸c ®Þnh      biªnc t b ph ®     trªn c¬  ë  s nhu  Çu, khèil ng c«ng  Öc,  µ  chøc    ng, ® ßi  áiph¶ibè  Ý c   î   vi  v tæ  lao®é   h    tr   lao ®éng  cÇu    yªu  c«ng  Öc,hoµn  µnh    ×nh vËn  hµnh  vi   th qu¸ tr     s¶n  Êt,kinh xu     doanh L  b) TÝnh  pv:   §îc tÝnh    theo  èi l ng  kh  î c«ng  Öc  ô  îvµ  ôc  ô  vi ph tr  ph v s¶n  Êt, kinh xu     L b»ng  doanh  µ  Ýnh  vt theo quy  ×nh c«ng  Ö      ¬  ë      nh  pv  tr   ngh ,trªnc s ®ã x¸c ®Þ L ®Þnh    biªnhoÆc   ûlÖ    víi nh      ng  ùctiÕp( yc) t   % so    ®Þ biªnlao®é tr   c) TÝnh  bs: §Þnh  L    biªn lao  ng      ®é bæ sung  îc tÝnh  ®  cho  lo¹  2  idoanh  nghiÖp: ­ Doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµm  Öc  ngµy    vi c¶  nghØ   Ô, T Õt  µ  µy  l  v ng nghØ  µng  Çn,®Þnh      ng    h tu   biªnlao®é bæ sung  Ýnh    t nh sau: Sè  µy  ng nghØ  theo chÕ       ®é quy  nh ®Þ Lbs  (L   Lpv)    =  yc +   =             (365   ­60) Sè   µy  ng nghØ  theo  Õ     ch ®é quy  nh   ®Þ theo ph¸p  Ët lao  ng    lu   ®é bao gå m: +  è   µy  S ng nghØ   Ðp  îc hëng ¬ng  Ýnh  ×nh  ©n  ph ®  l t b qu cho  lao ®éng  1    ®Þnh    biªntrongn¨m;   +  è   µy  S ng nghØ   Öc  vi riªng ® îc hëng ¬ng  Ýnh  ×nh  ©n     l t b qu trong    n¨m cho  ét    ng  nh    m lao®é ®Þ biªntheo thèng      kª kinh nghiÖ m  ña    c n¨m  ícliÒn kÒ. tr     +  è   êigiê lµm  Öc  µng  µy  îc rótng ¾n   i  íingêi lµm  S th     vi h ng ®     ®è v     c«ng  viÖc  Æc   Öt   ® bi   nÆng   äc, ®éc  ¹inguy  Ó m(quy  æi  µy) tÝnh  ×nh  nh   h  hi ® ng   b qu©n trongn¨m    cho  ét    ng  nh  m lao®é ®Þ biªn; +  êigian cho  Th     con  ó, vÖ   b   sinh phô  ÷    n theo  Õ   (quy  æi    µy) ch ®é ® ra ng   tÝnh  ×nh  ©n  b qu trong n¨m    cho  lao®éng  nh  1    ®Þ biªn ­  Doanh nghiÖp ph¶i lµm  Öc  ngµy  Ô,  Õt  µ  µy    vi c¶  LT v ng nghØ   µng  h tuÇn,®Þnh      ng      biªnlao®é bæ sung  Ýnh    t nh sau:    
  7. 7 Sè  µy  ng Sè    ng  lao®é nghØ theo  ®Þnh    µm    biªnl c¸c 60 Lbs chÕ       + c«ng  Öc  ßi  ái x ®é quy vi ® h   (L     yc +­ = x ®Þnh ph¶ilµm  Öc      vi c¶ Lpv) ngµy (365   ­60) lÔ,T Õt  µ    v nghØ   (365   ­60) hµng  Çn tu L: d) TÝnh  ql   nh c¸ch x¸c ®Þnh Tql t¹ ®iÓ m     ôc  phÇn  C¸ch    nh    èng    x¸c ®Þ Lqlgi       i   2, m A,  c L   II   trªn, Inªu  ,   chØ  kh¸c®¬n  Þ  Ýnh  ña  ql lµngêi.   vt IV. © y  d ù n g  v µ  ® ¨ n g k ý  ® Þ n h  m ø c  lao ® é n g  X A. Tr¸ch nhi Ö m    ñ a doanh nghi Ö p c 1.V Ò   chøc    tæ  c«ng      ng­ tiÒn l ng: t¸clao®é    ¬ § Ó   ùc hiÖn  y     Öm   ô, yªu  Çu  ña  th   ®Ç ®ñ nhi v  c c c«ng    nh  t¸c®Þ møc     lao ®éng    , doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ñng  è  µ  Ên    c c v ch chØnh  Ö   èng    h th tæ chøc  é  b m¸y  µ  ©n  ù  µm  v nh s l c«ng      ng­ Òn l ng  ãichung  µ  t¸clao ®é ti  ¬ n   v c«ng  t¸c®Þnh    møc     ng  ãi riªng,cã    iÒu  Ön, chøc  lao ®é n    ®ñ ® ki   tr¸chcã    ×nh   ®ñ tr   ®é   µ  v n¨ng  ùc ®Ó   iÓn khaikÞp  êiviÖc  ©y  ùng  nh  l  tr     th   x d ®Þ møc     ng, lao ®é   qu¶n  ývµ    ông  nh  l   ¸p d ®Þ møc theo híng dÉn  ¹ th«ng   µy.     t  i tn 2.V Ò   ©y  ùng  nh   xd ®Þ møc    ng lao®é Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  c)  ®è doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   chøc,chØ     tæ    ®¹o  Öc  ©y  ùng, qu¶n  ý,¸p  ông  Ö   èng  nh   vi x d   l  d h th ®Þ møc  lao  ng  ®é trong  doanh nghiÖp §èivíi    doanh  nghiÖp  ∙  ã  nh  ® c ®Þ møc    ng  × c¨n cø  µo  íng dÉn  lao®é th     v h   t¹  ith«ng   µy  Ên  t n ch chØnh  ¹ tæ  l i chøc    s¶n  Êt,tæ  xu   chøc    ng,  µ    lao ®é r so¸t ®Þnh  møc    ng  Ön  ã    iÒu  lao®é hi c ®Ó ® chØnh  ¹cho  ïhîp. l i ph   § Ó   ¶m   ® b¶o  Êt l ng ®Þnh  ch  î   møc    ng  íckhiban  µnh  µ  ¨ng  ý  lao ®é tr     h v® k víic¬    quan  ã  Èm   c th quyÒn,  doanh nghiÖp  ph¶i tæ    chøc  dông  ö    ¸p  th c¸c ®Þnh  møc     ng  íix©y  ùng  lao ®é m  d hoÆc   íi®iÒu  m  chØnh    ét  è  n  Þ, ë m s ®¬ v   bé  Ën  µ  êilao ®éng  ph v ng     trong thêih¹n  Ých  îp tuú theo        th h    ®é phøc  ¹pcña  t  møc     ng  lao ®é hoÆc   iÒu  Ön  ô  Ó  ña  ® ki c th c doanh  nghiÖp, sau      ®ã xem   Ðt x  vµ  iÒu  ® chØnh  cho  ï hîp  íc khic«ng  è  dông  éng  i ph   tr     b ¸p  r r∙ trong toµn  ©y    d chuyÒn  s¶n  Êt,kinh doanh  xu     hoÆc   µn  é  to b doanh  nghiÖp. ­  Õ u   nh   N ®Þ møc  lao  ng  ùc  Õ  ùc  Ön  á  ¬n  ®é th t th hi nh h 95%  møc     lao ®éng  îcgiao th× ph¶ixem   Ðt,®iÒu  d       x  chØnh  ¹ ®Þnh  h  møc  îcgiao. ® 
  8. 8 ­N Õu     møc    ng  ùc tÕ  ùc hiÖn  lao ®é th   th   cao  ¬n  h 120%   møc    ng  ­ lao ®é ® îcgiao th× ph¶ixem   Ðt,®iÒu         x  chØnh    nh  t¨ng®Þ møc  îcgiao. ®  ­ Trong qu¸  ×nh  ©y  ùng  µ  dông  ö  Ö   èng  nh   tr x d v ¸p  th h th ®Þ møc     lao ®éng ph¶icã  idiÖn  ña  chøc    ®¹   c tæ  c«ng  oµn  ïng  Êp  ® c c tham      ¶m   gia ®Ó ® b¶o  Öc  ©y  ùng®Þnh  vi x d møc    ng kh¸ch quan  îp lý. lao®é     h  Hµng  n¨m  chøc  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ö   èng  nh  tæ  ® gi¸t h th   h th ®Þ møc   cña  × nh     Õp  óc hoµn  Ön  m ®Ó ti t   thi naang  cao  Êt îng    nh   ch l c¸c ®Þ møc     lao ®éng,  ng  êi®Ó   ®å th   t¨ng cêng    c¸c  ¹t®éng  ho   qu¶n  ý c«ng    nh   l  t¸c ®Þ møc   phôc  ô  v cho  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinhdoanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶  ña  c doanh  nghiÖp.  ® 3.V Ò   ¨ng  ý  nh  k ®Þ møc    ng lao®é a) §èivíi      doanh  nghiÖp  µ  ícnãichung: nh n     Sau    ©y  ùng  nh  khi x d ®Þ møc     ng,  lao ®é doanh nghiÖp  b¸o c¸o  íiHéi v    ®ång  Qu¶n  Þ(nÕu  ã)hoÆc   ¬  tr   c  c quan  qu¶n  ýcÊp    l  trªnxem   Ðt ®Ó   ¨ng  ý  x  ® k víi ¬    quan  ã  Èm  Òn  c c th quy theo quy  nh    ôc  phÇn  díi y   ®Þ ëm B,  IV    ®© b) §èivíi      doanh  nghiÖp  îcxÕp  ¹ng  Æc   Öt: ®  h ® bi Sau    ©y  ùng  nh  khi x d ®Þ møc     ng,  lao ®é doanh nghiÖp b¸o  c¸o  íiHéi v    ®ång  Qu¶n  Þ hoÆc   é  tr   b qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc  ®èivíidoanh  l    v (    nghiÖp  îc ®  thµnh  Ëp  theo  l  Quy Õt  nh  ®Þ 90/TTg  µy  ng 7/3/1994  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  c th t ch ph ® îcxÕp  ¹ng  Æc   Öt)xem   Ðt,®¨ng  ý  íiBé     h ® bi   x  k v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    x∙héi.   ViÖc  ¨ng  ý  nh  ® k ®Þ møc     ng  lao ®é ph¶i thùc  Ön    hi trong  ý    qu I n¨m  Õ   k ho¹ch. 4.Hå   ¬  ¨ng  ý  nh    s® k ®Þ møc    ng, gå m: lao®é   a.C«ng      Þ  ¨ng  ý  nh    v¨n ®Ò ngh ® k ®Þ møc    ng; lao®é b. H Ö   èng  nh    th ®Þ møc     ng  ¨ng  ý  µ  lao ®é ® k v b¶n  thuyÕt minh  ¬ng    ph ph¸p c¸cbícx©y  ùng  nh      d ®Þ møc    ng, n Õu  ¨ng  ý  nh  lao®é   ® k ®Þ møclao  ng  ®é x©y  ùng  íi. d m c. H Ö   èng  nh    th ®Þ møc   dông, ®Þnh  ¸p    møc     Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  vµ    b¶n thuyÕt minh viÖc ®iÒu chØnh  møc, n Õu  ®¨ng ký ®Þnh  møc  ®iÒu  chØnh. TÊt  c¸c doanh  c¶    nghiÖp  ph¶i®¨ng  ý  y    Ö   èng  nh    k ®Ç ®ñ h th ®Þ møc    lao ®éng  ña  c doanh  nghiÖp cho  ¬  c quan  ã  Èm   Òn.  µng  c th quy H n¨m  Õu   ©y  n x dùng  íi hoÆc   iÒu  m  ® chØnh  nh  ®Þ møclao  ng  ×  ¨ng  ý  ¹  Çn  ©y  ®é th ® k li ph x dùng  íihoÆc   iÒu  m  ® chØnh   . B. Tr¸ch nhi Ö m  c ñ a c¸c c ¬  quan qu¶n lý nh µ  n íc. 1.Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   x∙h a)  Õp  Ën  Öc  ¨ng  ý  Ö   èng  nh   Ti nh vi ® k h th ®Þ møc  lao  ng   ña    ®é c c¸c doanh  nghiÖp  Õp  ¹ng  Æc   Öttheo  x h ® bi   Quy Õt  nh  ®Þ 185/TTg  µy  th¸ng ng 28    3  n¨m 1996  ña  ñ íng chÝnh  ñ  c Th t   ph
  9. 9 b) Nghiªncøu,bæ         sung  ¬ng  ph ph¸p  ©y  ùng  nh  xd ®Þ møc    ng    lao ®é cho phïhîp víi ×nh  ×nh  ùc tÕ  µ    ×nh hiÖn  i         t h th   v qu¸ tr   ®¹  ho¸ c«ng  Ö   ngh s¶n  Êt, xu   kinhdoanh;   c) Thanh    Óm    Öc  ©y  ùng  ùc hiÖn  nh    tra,ki travi x d th   ®Þ møc    ng  µ  lao ®é v ®Þnh  biªn lao  ng    ®é trong doanh nghiÖp theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lao lu     ®éng. 2.Bé    qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc: l    v a)  Õp  Ën  Öc  ¨ng  ý  Ö   èng  nh   Ti nh vi ® k h th ®Þ møc  lao  ng   ña    ®é c c¸c doanh  nghiÖp  éc quyÒn  thu   qu¶n  ý; l b)  èi hîp  íiBé   Ph   v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    éi tiÕp  Ën  ¨ng  ý  v x∙ h   nh ® k h Ö   èng  nh  th ®Þ møc     ng  lao ®é cu¶    c¸c doanh nghiÖp  µnh  Ëp  th l theo  Quy Õt  ®Þnh  è s 90/TTg  µy  ng 7/3/1994  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  îc xÕp  ¹ng  Æc   c th t ch ph ®   h ® biÖt; c) Tæng   îp  ×nh  ×nh  ¨ng  ý  nh   ht h ® k ®Þ møc  lao  ng  ña  ®é c c¸c  doanh  nghiÖp  éc  thu quyÒn  qu¶n  ý,b¸o  l  c¸o  é   B Lao  ng   ¬ng  ®é Th binh  µ    éi v x∙ h   chË m   Êt vµo  ý    nh   qu IIh»ng  n¨m; d)  Ó m     Öc  ©y  ùng  ùc hiÖn  nh  Ki travi x d th   ®Þ møc     ng  µ  ö  ông  lao ®é vsd lao®éng    trong doanh    nghiÖp  éc quyÒn  thu   qu¶n  ýtheo thÈm  Òn. l    quy 3.Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,Thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o  ë  ®¹ S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi:   x∙h a)  Õp  Ën  Öc  ¨ng  ý  Ö   èng  nh   Ti nh vi ® k h th ®Þ møc  lao  ng   ña    ®é c c¸c doanh nghiÖp  ®Þa   ¬ng  do  ph qu¶n  ývµ    l   c¸c c«ng      Çn  ã    %   ty cæ ph c trªn50  tæng  è  èn  ña  µ  íchoÆc   c¸c doanh  s v c nh n   do    nghiÖp  µ  ícgãp, ®ãng    nh n     trªn ®Þa  µn  a  ¬ng; b ®Þ ph b) Tæng   îp  ×nh  ×nh  ¨ng  ý  nh   ht h ® k ®Þ møc  lao  ng  ña  ®é c c¸c  doanh  nghiÖp  éc  thu quyÒn  qu¶n  ý,b¸o  l  c¸o  é   B lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ    éi v x∙ h   chË m   Êt vµo  ý    µng  nh   qu IIh n¨m; d. Thanh     Óm     Öc  ©y  ùng   ùc hiÖn  nh    tra,ki travi x d ,th   ®Þ møc   µ  nh   v ®Þ biªnlao®éng     trong doanh  Öp    nhi theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtlao®éng.      V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. C¨n  néidung  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy,Héi ®ång    cø    h  ti  tn     Qu¶n  Þ (®èivíi tr      doanh  nghiÖp  ã  éi ®ång  cH  Qu¶n  Þ), tr   Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  c)    ®è c¸c doanh  nhiÖp  µ  ícchÊn  nh n   chØnh  ¹ tæ  l   chøc  i s¶n  Êt,kinh doanh  xu     c«ng    t¸cqu¶n  ý l  lao ®éng,  Òn ¬ng, tiÕn  µnh  ©y  ùng  nh    ti l   h x d ®Þ møc     ng    ng  µ lao ®é lao ®é r  so¸t,®iÒu    chØnh  ¹  Ö   èng  nh  li h th ®Þ møc   Ön  ang   dông, tæ  hi ® ¸p    chøc   ¸p dông  ö,bæ   th   sung,hoµn  Ön  µ  ¨ng  ý  íic¬    thi v ® k v   quan  ã  Èm  Òn  theo  c th quy   quy  nh. ®Þ Riªng n¨m  1997, t¹m  êicha  ùc  Ön  Öc  ¨ng  ý  nh     th   th hi vi ® k ®Þ møc     lao ®éng      ¬  ë c¸cc quan  µ  íccã  Èm  Òn, nhng  cÇu    nh n   th quy   yªu  c¸cdoanh  nghiÖp  trªnc¬  ë    ng  ×nh  ©n  îp  ý,thùc tÕ  ö  ông    s lao ®é b qu h l    sd n¨m 1996, nhiÖ m   ô    v kÕ   ¹ch  ho s¶n  Êt,kinh doanh  xu     n¨m  1997, cÇn  chøc, bè  Ý s ¾p  Õp  ¹   tæ    tr   x l i lao ®éng    ö  ông  ã  Öu    ®Ó s d c hi qu¶, doanh    nghiÖp    nh    ng  nh   x¸c ®Þ lao ®é ®Þ
  10. 10 biªn ®Ó   ©y  ùng  n    Òn ¬ng    x d ®¬ gi¸ti l n¨m 1997 theo  íng  Én  ¹  h d tiTh«ng   è  ts 13/L§TBXH­TT  µy  ng 10/4/197 cña  é    B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi,®ång    x∙h   thêitiÕn  µnh    h ngay    c¸c c«ng  Öc  vi cho  Öc  ©y  ùng  Ö   èng  nh  vi x d h th ®Þ møc   lao®éng    u     ®Ó ®Ç n¨m  1998  ¨ng  ý  ® k theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy    ®Þ t i tn . 2.  C¸c  é   B qu¶n  ý ngµnh, lÜnh  ùc, c¸c  l    v  TØnh,  µnh  è  ùc thuéc th ph tr     Trung  ng, c¸c së    ng  Th¬ng  ¬     lao ®é –  binh  µ    éi híng  Én, ®«n  c    v x∙ h   d   ®è c¸c doanh  nghiÖp  éc quyÒn  Ên  thu   ch chØnh  ¹ c«ng    nh  l  i t¸c®Þ møclao  ng, x©y  ®é   dùng  µ  ¨ng  ý  nh  v® k ®Þ møc  lao  ng  ®é theo quy  nh,  chøc  Õp  Ën  ®Þ tæ  ti nh viÖc  ¨ng  ývµ  ® k b¸o c¸o  ×nh  ×nh  ¨ng  ý  nh  t h ® k ®Þ møc     ng  Ò   é     lao ®é v B lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éi.   x∙h 3.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy    tn c hi l     h t  01/01/1997 Nh÷ng    v¨n b¶nh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i quy  nh  ¹ th«ng   µy  u     á. ®Þ t  i tn ®Ò b∙i b Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  íng m ¾ c   ×,®Ò   Þ    é   µnh,uû  qu¸ tr     cv   g  ngh c¸cb ,ng   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ    ¬ v c¸c doanh  nghiÖp  nhµ   íc ph¶n  n  ¶nh  Ò   é   v B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ    éi xem   Ðt, gi¶i v x∙ h   x   quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản