Thông tư 140/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: tuuyen

Thông tư 140/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/12/1997 và Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

Nội dung Text: Thông tư 140/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam  
phßng  héi                  së  l       LAWDATATh«ng t 
c ña B é  tµi  ch Ý n h  S è  140/1999/TT­B T C  n g µ y  2 th¸ng 12   n¨ m  1999  íng 
H
d É n  b æ  su n g  vµ  öa ® æ i  m ét sè  Ó m  
s ®i trong  h « n g  t sè 73 T C/T C T 
T
n g µ y 20/10/1997 vµ T h « n g   t sè 17/1999/TT­B T C  n g µy  5/2/1999 c ña B é 
T µi ch Ý n h  h íng d É n  c h Õ  ® é  h o¸ ® ¬ n, ch ø n g  tõ ® èi víi µ n g   o¸ l
 h h u 
th«ng trªn thÞ tr g ên


Thùc hiÖn Th«ng   73 
tsè  TC/TCT  ngµy  20/10/1997 cña  TµichÝnh 
  Bé    h­
íng dÉn chÕ     
®é ho¸ ®¬n, chøng   
tõ ®èi   
víihµng   u 
ho¸ l th«ng   
trªnthÞ  êng,
tr  
Th«ng   17/1999/TT­
tsè  BTC  ngµy 
  5/2/1999  cña  Tµi chÝnh 
Bé    híng dÉn 
  söa 
®æi,bæ  
  sung  mét  ®iÓm   chÕ  ho¸ ®¬n, chøng       
sè  vÒ  ®é      tõ®èi víihµng   u 
ho¸ l
th«ng    tr
trªnthÞ  êng.
§Ó    
t¹o®iÒu kiÖn 
cho   
c¸cdoanh 
nghiÖp s¶n 
xuÊt kinh doanh 
    ®Èy 
m¹nh 
l th«ng 
u  hµng ho¸,Bé   
  Tµi chÝnh híng dÉn    
bæ sung  söa 
vµ  ®æi mét sè 
®iÓm   sau:
nh 


1/VÒ  
  hµng 
®iÒu 
®éng   
néibé:
B∙ibá 
  mét 
®o¹n   
t¹ ®iÓm   Th«ng   17/1999/TT­
i 3  tsè  BTC  
:
"Hµng   
ho¸ ®iÒu  ®éng    tõ c¬  s¶n 
néibé    së  xuÊt,kinh doanh 
    ®Õn      
c¸c chi
nh¸nh,cöa 
  hµng phô thuéc ®Ó  
  b¸n  cïng ®Þa  
ë    ph¬ng (tØnh,thµnh 
  phè   
trùc
thuéc Trung 
  ¬ng) ph¶icã 
    lÖnh  ®iÒu ®éng    vµ 
néibé  phiÕu  xuÊtkho 
  kiªm vËn 
chuyÓn     
néibé. NÕu  ®iÒu 
  ®éng  ®Õn      
c¸c chinh¸nh,cöa 
  hµng  ®Þa 
ë  ph¬ng 
kh¸c (tØnh,thµnh 
    phè   
trùcthuéc Trung 
  ¬ng) ®Ó   th× 
  b¸n  ph¶ilËp   
  ho¸ ®¬n   gi¸
trÞgiat¨nghoÆc    
      ho¸ ®¬n   
b¸n hµng."
Thay 
thÕ 
b»ng 
quy 
®Þnh  sau:
nh 
Hµng   
ho¸ ®iÒu  ®éng    tõ c¬  s¶n 
néibé    së  xuÊt,kinh doanh 
    ®Õn      
c¸c chi
nh¸nh,cöa 
  hµng  h¹ch to¸nb¸o 
    sæ,  h¹ch to¸nphô 
    thuéc vµ 
  ngîcl¹ hoÆc  
   
i ®iÒu 
®éng  gi÷a c¸c chinh¸nh,cöa 
        hµng h¹ch   
to¸nb¸o  sæ,  h¹ch   
to¸nphô  thuéc   
víi
nhau  ph¶i cã 
  lÖnh  ®iÒu  ®éng    cña  së 
néi bé  c¬  s¶n  xuÊt,kinh 
  doanh kÌm 
theo phiÕu  xuÊt kho 
  kiªm vËn chuyÓn     
néi bé. NÕu  ®iÒu  ®éng  ®Õn      
c¸c chi
nh¸nh h¹ch   
to¸n®éc  ph¶ilËp   
lËp    ho¸ ®¬n         
gi¸trÞ gia t¨ng hoÆc  hãa ®¬n  b¸n 
hµng.
2/VÒ  
  xuÊthµng 
  giao cho   
  ®¹ilý:
B∙i bá 
  côm   "giao cho   
tõ    ®¹i lý"quy ®Þnh   i®iÓm   Môc    
  t¹  1  A PhÇn    
II
Th«ng   73 
tsè  TC/TCT  thay b»ng 
vµ    quy ®Þnh    sau:
míinh 
C¬   s¶n 
së  xuÊt,kinh doanh 
    xuÊt hµng 
  giao cho     
®¹ilýb¸n ®óng   
gi¸do 
c¬  s¶n 
së  xuÊt,kinh doanh 
    quy ®Þnh, hëng 
  hoa hång ph¶icã   
  hîp ®ång     
®¹ilý
kÌm theo phiÕu xuÊt kho 
  hµng    ®¹ilýdo  TµichÝnh 
göib¸n      Bé    thèng 
nhÊt ph¸t
   
hµnh (theomÉu  
  ®Ýnh  kÌm).
C¸c  êng  xuÊt hµng 
tr hîp    giao cho     
®¹ilýb¸n kh«ng thuéc  êng  quy 
tr hîp 
®Þnh   
trªnph¶ilËp ho¸ ®¬n         
      gi¸trÞgiat¨nghoÆc  hãa ®¬n   
b¸n hµng.
3/VÒ  
  hµng   
ho¸ tÞch 
thu:
B∙i bá quy ®Þnh  t¹ g¹ch ®Çu  dßng thø hai ®iÓm  1b Th«ng t
i  sè 
17/1999/TT­
BTC, thay b»ng 
  quy 
®Þnh  sau:
2

C¬  kinhdoanh 
së    mua 
hµng   
ho¸ tÞch   
thu ph¶icã:
 
­Ho¸ 
  ®¬n   
b¸n hµng 
tÞch 
thu.
Tæ  chøc, c¸ nh©n 
    kinh doanh 
  mua  hµng tÞch thu kh«ng  îc khÊu   
®   trõ
thuÕ         
gi¸trÞgiat¨ng®Çu  vµo.
Th«ng  
tnµy  hiÖu     
cã  lùctõ ngµy  1/1/2000.C¸c 
  quy ®Þnh  i
t¹ Th«ng  
t sè 
17/1999/TT­
BTC   ngµy 5/2/1999,Th«ng   73 
  t sè  TC/TCT  ngµy 20/10/1997   
tr¸i
víi
 quy 
®Þnh   
t¹ Th«ng  
i tnµy ®Òu    
b∙ibá.
3§¬n 
vÞ:.. . ..........
. . .......... MÉu    
sè:04/XK§L  
­3LL 
§Þa 
chØ:.. . ..........
. . .......... Ban  hµnh theo TT  sè:. .ngµy..
.   
.
th¸ng..n¨m 
 
. cña  TµichÝnh
Bé   


P hi Õ u  x u Êt k h o
H µ n g  g öi b¸n ®¹i lý
Ngµy...th¸ng.. .n¨m...
 
. . .
Liªn1 u
  lC¨n  hîp ®ång 
cø    kinhtÕ    . . ....ngµy.. . .
  sè:.. . .... 
.. . . .
th¸ng.. . 
...
n¨m... . .....
. . .....
cña   .. . ...... víi   (tæ   chøc,   c¸   nh©n).. . ....... vÒ 
. . .....  . . ...... 
viÖc.. . ............
. . ...........
Hä   
tªnngêivËn 
  chuyÓn: .. . .........Hîp 
  . . ........ . ®ång  (nÕu 
. sè  cã).. . .....
. . .....
Ph¬ng   tiÖn   vËn 
chuyÓn... . .....................................
. . ....................................
XuÊt   t¹ 
i
kho:. . ...............................................
. . ..............................................
NhËp   t¹ 
i
kho:. . ..............................................
. . ..............................................


Sè  Tªn 
nh∙n hiÖu,quy 
    c¸ch,phÈm   M∙ 
  sè §¬n vÞ  Sè îng §¬n  Thµnh 
l gi¸
TT chÊtvËtt(s¶n phÈm, 
       hµng  tÝnh tiÒn
ho¸)
A B C D 1 2 3
Céng:


XuÊt,ngµy..  
  .th¸ng..n¨m...
.  
. NhËp, ngµy.. th¸ng..n¨m...
   
.  
.


NgêinhËn 
  hµng NgêilËp 
  Thñ 
kho  NgêivËn 
  Thñ  ëng 
tr ®¬n 

4

(Ký,hä 
  tªn) phiÕu xuÊt chuyÓn (Ký,hä   
  tªn, ®ãng 
dÊu)
(Ký,hä 
  tªn) (Ký,hä 
  tªn) (Ký,hä 
  tªn)

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản