Thông tư 147/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
4
download

Thông tư 147/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 147/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 147/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 147/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 147/1998/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1998 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH CÁC CƠ QUAN I DI N VI T NAM NƯ C NGOÀI Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20/3/1996 và Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v qui nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c. Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c s 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c; Căn c vào Quy t nh s 280-TC/Q /NSNN ngày 15/4/1997 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành h th ng m c l c Ngân sách Nhà nư c. Căn c vào i m 10 m c 1 c a Thông tư 103/1998 TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính v vi c hư ng d n phân c p, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c. Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Xét c thù ho t ng c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài; B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG Các i s quán , T ng lãnh s quán, Thông t n xã Vi t Nam, các văn phòng i di n, báo chí, văn hoá (sau ây g i t t là cơ quan i di n) mà kinh phí ho t ng do Ngân sách Nhà nư c ài th có trách nhi m th c hi n úng các qui nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, các văn b n hư ng d n Lu t Ngân sách Nhà nư c v l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c. II. QUI NNH C TH 1. Công tác l p d toán thu - chi Ngân sách Nhà nư c: Hàng năm căn c vào nhi m v chính tr ư c giao, ch thu, tiêu chuNn, nh m c chi ngân sách, bi n ng giá c c a nư c s t i, s ki m tra v d toán ngân sách do
  2. cơ quan có thNm quy n thông báo, tình hình th c hi n d toán ngân sách các năm trư c, cơ quan i di n l p d toán thu chi ngân sách năm sau theo úng các quy nh, bi u m u do cơ quan tài chính hư ng d n ( kèm theo ). D toán ph i th hi n y các kho n thu - chi c a cơ quan theo m c l c Ngân sách Nhà nư c, kèm theo báo cáo thuy t minh rõ cơ s , căn c tính toán g i B ch qu n trư c 30/7 hàng năm. B ch qu n xem xét t ng h p d toán c a các cơ quan i di n cùng v i d toán thu, chi ngân sách c a ơn v mình g i các cơ quan có liên quan theo úng qui nh c a Lu t Ngân sách và các qui nh hi n hành. 2. Ch p hành d toán thu Ngân sách Nhà nư c t i cơ quan i di n Ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c phát sinh t i cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài bao g m: l phí lãnh s , công ch ng, thu ti n thuê nhà ( thu c s h u Nhà nư c, nhà h tương, nhà thuê, phòng khách ) lãi ngân hàng, thu hoàn thu , thu bán tài s n thanh lý, ti n n bù chi phí ào t o... i v i các kho n thu b ng ngo i t ho c ti n a phương nêu trên, cơ quan i di n thu, n p vào qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c theo qui nh c a B Tài chính (qui ch qu n lý qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c qui nh t i Thông tư s 11- TC/TC N ngày 20/4/1992). Hàng quí cơ quan i di n báo cáo B ngo i giao B ngo i giao t ng h p s thu này báo cáo B Tài chính . 3.Ch p hành d toán chi Ngân sách Nhà nư c t i cơ quan i di n. Căn c vào d toán chi Ngân sách Nhà nư c ( kinh phí do B Tài chính c p) ã ư c duy t, B ch qu n phân b d toán chi cho cơ quan i di n theo năm (chia 4 quí ) có chi ti t theo m c chi g i B Tài chính. Sau 1 tháng khi nh n ư c thông báo, B Tài chính ph i xem xét có ý ki n. Sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Tài chính, B ch qu n phân b kinh phí hàng quí cho các cơ quan i di n s d ng ngân sách , b o m nguyên t c t ng d toán theo m c trong t ng tháng c a t t c các cơ quan i di n ph i phù h p v i thông báo d toán chi ngân sách quí c a B Tài chính. 3.1. Căn c c p phát: - Căn c vào d toán chi cho t ng cơ quan i di n theo năm (chia 4 quí) ã th ng nh t v i B ch qu n. - D toán chi cho t ng cơ quan i di n theo m c l c Ngân sách nhà nư c do B ch qu n l p. - Báo cáo s dư qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c t i các cơ quan i di n n th i i m c p phát. 3.2- Phương th c c p phát cho Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ư c th c hi n như sau: a. C p phát kinh phí t qu ngo i t t p trung c a Nhà nư c: - B Tài chính l p l nh chi ti n b ng ng Vi t nam (s ti n ghi trên "l nh chi ti n" b ng ngo i t nhân v i t giá h ch toán do B Tài chính quy nh).
  3. - Căn c l nh chi ti n c a B Tài chính và thông tri duy t y d toán, Kho b c Nhà nư c xu t qu ngo i t t p trung c p kinh phí cho cơ quan i di n Vi t nam nư c ngoài thu c B ch qu n. b. C p phát kinh phí t qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c t i các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài: - B Tài chính ra l nh chi t qu t m gi c a Ngân sách Nhà nư c t i các cơ quan i di n b ng ngo i t c p cho các cơ quan i di n Vi t nam . - Trình t h ch toán kho n chi này như sau: Căn c vào s ngo i t ã trích t qu t m gi Ngân sách Nhà nư c t i các cơ quan i di n, B Tài chính l p thông tri duy t y d toán b ng ng Vi t Nam ( ư c qui i t s ngo i t ã ư c trích t qu t m gi Ngân sách Nhà nư c nhân v i t giá h ch toán do B Tài chính quy nh) h ch toán - ghi thu "ti n l phí lãnh s ho c các kho n thu khác ngoài nư c" ng th i ghi chi "c p kinh phí cho cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài" cho B ch qu n. 4. Ki m soát chi t i các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài D toán chi ư c duy t và t ng s kinh phí ư c c p là h n m c cao nh t mà ơn v s d ng ngân sách ư c chi. Ngư i ng u cơ quan i di n ra l nh chuNn chi theo d toán ư c duy t và trên cơ s ch và tiêu chuNn nh m c Nhà nư c ã quy nh. Tuỳ theo tính ch t t ng m c chi, nh ng căn c c n thi t ph i xem xét quy t nh chuNn chi ư c qui nh như sau: 4.1. i v i m c ti n lương, ph c p lương: Căn c vào Quy t nh c i công tác dài h n, m c lương và ph c p kiêm nhi m do c p có thNm quy n duy t. Nh ng ngư i ru t th t trong gia ình (v , ch ng, con, b , m , anh ch em ru t ) c a nh ng ngư i trong biên ch cơ quan không ư c kiêm nhi m làm th kho, th qu , k toán và mua bán v t tư . 4.2. iv im ch p ng thuê ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam: - Quy t nh c a B ch qu n. - Có trong d toán ư c duy t. 4.3. i v i các m c chi v : ti n thuê nhà , tr s làm vi c: - H p ng ký gi a bên cho thuê và ngư i ng u cơ quan i di n ư c B ch qu n duy t. - Có trong d toán ư c duy t. 4.4. Mua xe ôtô: - Văn b n cho phép ư c mua xe c a c p có thNm quy n
  4. - Có trong d toán ư c duy t H p ng mua bán xe ôtô ký gi a ngư i ng u CQ D v i bên bán xe Riêng trư ng h p i u xe thì B ch qu n quy t nh sau khi th ng nh t v i B Tài chính 4.5. Mua s m các tài s n khác: i v i t t c nh ng tài s n khác (như máy móc thi t b , phương ti n qu n lý văn phòng, nhà như máy tính, máy phôtocopy, máy i n tho i, u máy video, máy vô tuy n, t l nh, bàn gh , b sa lông giư ng... ư c mua s m theo k ho ch ư c duy t. Khi mua v ư c s d ng và qu n lý theo quy nh ch qu n lý tài s n c nh trong các ơn v hành chính s nghi p qui nh t i Quy t nh s 351-TC/Q /C KT ngày 22/5/1997 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành ch qu n lý, s d ng và tính hao mòn tài s n c nh trong các ơn v hành chính s nghi p. 4.6. Xây d ng tr s , nhà m i: Các trư ng h p mua nhà m i ho c mua t xây d ng u ph i th c hi n theo quy ch chung xây d ng cơ b n qui nh t i Nghi nh 42/CP ngày16/7/1996 v vi c ban hành i u l qu n lí u tư và xây d ng và Thông tư s 63-TC/ TPT ngày 2/11/1996 c a B Tài chính v vi c hư ng d n vi c qu n lý, c p phát v n xây d ng cơ b n thu c ngu n v n Ngân sách Nhà nư c và phù h p v i lu t pháp c a nư c s t i. 4.7. S a ch a, c i t o nâng c p tr s , nhà : - Có trong d toán ư c duy t. - Có phương án s a ch a, c i t o nâng c p ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Phù h p v i lu t pháp c a nư c s t i. 4.8. i n tho i, fax: - M i cơ quan i di n ư c trang b 1 máy i n tho i di ng do ngư i ng u CQ D ch u trách nhi m qu n lý và s d ng. Riêng nh ng cơ quan i di n u m i thư ng ph i ón nhi u oàn qua l i và ho t ng i ngo i nhi u ư c trang b t i a không quá 3 máy. - i v i i n tho i, fax qu c t : Vi c s d ng máy FAX, g i i n tho i qu c t ph i ư c ngư i ng u CQ D (ho c ngư i ư c u quy n) duy t v n i dung c n giao d ch . Các b ph n, cá nhân ph i ăng ký s máy i n tho i và s fax c n liên h v i b ph n k toán tài v ho c văn phòng ki m tra khi thanh toán . T t c các fax và cu c g i i n tho i qu c t n u không ư c ngư i ng u CQ D (ho c ngư i u quy n) phê duy t thì cá nhân s d ng ph i t thanh toán. 4.9. S d ng ôtô và xăng d u:
  5. Căn c s xe hi n có c a các cơ quan i di n: - M t xe ôtô dành cho ngư i ng u CQ D ph c v công vi c l tân ngo i giao hàng ngày. - S xe còn l i dành cho cán b công nhân viên ph c v công tác hàng ngày. - T t c xe công u ph i mua b o hi m xe ôtô, trư ng h p xe g p tai n n trên ư ng do l i gây ra c a cá nhân thì cá nhân ó ph i ch u trách nhi m b i thư ng. Tuỳ t ng a bàn, ngư i ng u ra quy ch s d ng xe trên nguyên t c: + B o qu n gi gìn xe t t. + Ph c v cho công vi c c a cơ quan. + nh m c xăng d u cho u xe/tháng. +V n c p phát xăng d u cho các u xe ho t ng: . i v i xe c a ngư i ng u CQ D: ph c v công tác l tân ngo i giao thư ng xuyên theo yêu c u c a ngư i ng u CQ D. . i v i các xe còn l i: cá nhân nhóm ho c b ph n công tác mu n s d ng ph c v công tác u ph i có chương trình, n i dung công tác ư c ngư i ng u CQ D duy t. Căn c vào chương trình công tác ư c ngư i ng u CQ D duy t b ph n văn phòng có trách nhi m b trí xe, xăng d u các cá nhân , nhóm ho c b ph n công tác th c hi n chương trình công tác c a mình. Trư ng h p phi u xăng d u c a các cá nhân, nhóm ho c b ph n công tác g i n mà không kèm theo chương trình công tác ư c ngư i ng u CQ D duy t thì cá nhân , nhóm , b ph n công tác ph i t thanh toán. 4.10. Công tác phí: Trư ng các b ph n có báo cáo và th ng nh t v i ngư i ng u CQ D v n i dung các chuy n i công tác ã ư c ăng ký và có trong k ho ch d toán chi t ng quí/năm. Nguyên t c thanh toán công tác phí cho cá nhân: + i v i các chuy n i công tác nư c ngoài ho c v nư c ph i có: Quy t nh c a lãnh o B ch qu n (b ng i n ho c fax) ng g i: B Ngo i giao, ngư i ng u cơ quan i di n. Trư ng h p c bi t không có trong d toán kinh phí t u năm thì ngư i ng u CQ D báo cáo B Ngo i giao ho c B ch qu n ( i v i cơ quan báo chí, thông t n văn hoá..) xem xét có ý ki n.
  6. + i v i các chuy n công tác n i a: Quy t nh c a ngư i ng u cơ quan i di n c i công tác: Các trư ng h p i nư c ngoài ho c trong n i a không có quy t nh c a B ho c quy t nh c a ngư i ng u cơ quan i di n thì không ư c phép thanh toán công tác phí cho cá nhân. 4.11. Văn phòng phNm: Hàng quí các nhóm ho c b ph n công tác trong cơ quan i di n ph i l p k ho ch s d ng văn phòng phNm g i cho tài v ho c văn phòng c a cơ quan i di n i mua và c p phát cho các nhóm ho c b ph n công tác phù h p v i kinh phí th c t ư c c p. 4.12. Trang b nhà ăn t p th : nh ng nơi có i u ki n t ch c b p ăn t p th cho CBCNV thì ngư i ng u CQ D ư c s d ng kinh phí mua s m nh ng trang thi t b c n thi t ph c v cho nhà b p.Tuy t i không ư c s d ng kinh phí nhà nư c c p mua s m trang thi t b , v t tư cho nhà b p cho các h gia ình (k c các b p do hai n ba h gia ình dùng chung nhau). 4.13. Ti p khách, chiêu ãi, t ng phNm: - Ti p khách: Các nhóm ho c b ph n công tác trong cơ quan i di n ch ư c dùng nư c khoáng (ho c nư c chè, cà phê) ti p khách, không s d ng thu c lá, rư u, bia ti p khách. - Chiêu ãi: + i v i các ngày l như: Qu c khánh, ngày thành l p Quân i Nhân dân Vi t Nam, tuỳ t ng năm ngư i ng u CQ D th c hi n theo hư ng d n c a các cơ quan có thNm quy n Vi t Nam. Vi c chiêu ãi c n ư c th c hi n trên tinh th n ti t ki m. + i v i các cu c chiêu ãi khác liên quan n công vi c hàng ngày, các nhóm ho c b ph n công tác ph i có k ho ch trình ngư i ng u CQ D xem xét quy t nh. + T ng phNm: Các b ph n công tác trong quan h công vi c c n ph i có t ng phNm cho các i tác c a mình ph i có báo cáo ngư i ng u CQ D xem xét quy t nh. Vi c thanh toán ti n chiêu ãi, ti n t ng phNm nói trên ch ư c th c hi n khi các nhóm ho c b ph n công tác có k ho ch ư c ngư i ng u CQ D phê duy t. 4.14. B i dư ng làm vi c ngoài gi : - Các cá nhân, nhóm ho c b ph n công tác n u có nhu c u làm vi c ngoài gi ư c ngư i ng u CQ D duy t thì ti n b i dư ng làm thêm ư c tính 1 USD/gi . M c kh ng ch thanh toán 20 gi /ngư i/tháng và không quá 200 gi / năm.
  7. - i v i nh ng vi c mà ngư i ng u CQ D huy ng toàn th CBCNV làm ngoài gi thì tuỳ theo t ng lo i vi c c th mà ngư i ng u CQ D quy t nh vi c nào thì thanh toán ti n b i dư ng ngoài gi , vi c nào thì làm công ích không thanh toán b i dư ng. 4.15. Thu c ch a b nh: Trong khi chưa có b o hi m y t i v i cán b i công tác dài h n. M i trư ng h p m au c n ph i i khám ho c mua thu c theo ơn bác sĩ do ngư i ng u CQ D quy t nh. 4.16. Thanh lý TSC (tài s n c nh) Vi c thanh lý TSC ph i ư c thông qua Ban thanh lý do ngư i ng u CQ D thành l p và theo úng ch hi n hành c a Nhà nư c v thanh lý TSC . 5. Th t c thanh toán các m c chi - Các b ph n ho c cá nhân làm gi y ngh chi. - Nhân viên k toán ki m tra các ch ng t phù h p v i ch cho phép, trình ngư i ng u CQ D duy t và ư c ghi như sau: + N i dung chi (ph i chi theo úng m c chi và theo d toán ư c duy t). + S ti n ghi b ng s , b ng ch . + Phương th c thanh toán ti n: ti n m t ho c séc chuy n kho n. + H ch toán vào m c l c Ngân sách tương ng. + Trư ng h p mua v t tư, dùng trong nư c thì ph i có hoá ơn c a B Tài chính phát hành. 6. i v i nh ng kho n chi do cá nhân s d ng Như g i i n tho i vi c riêng (trong và ngoài nư c), ti n nhà, i n, nư c cho i tư ng i theo t túc... cơ quan i di n có trách nhi m thu c a cá nhân theo ch hi n hành. 7. Thu h i gi m chi Ngân sách Nhà nư c: Trong quá trình qu n lý, c p phát, ki m tra quy t toán c a B ch qu n, B Tài chính có quy n quy t inh thu h i gi m chi Ngân sách Nhà nư c i v i các kho n chi sai ch , không úng m c ích, không có ch ng t h p pháp, cá nhân nào chi sai ho c ra l nh chi sai ph i n p l i s ti n ã chi sai này. Ngư i ng u Cơ quan i di n có trách nhi m ôn c n p k p th i theo quy t nh c a B ch qu n, B Tài chính. 8. i u ch nh m c chi trong d toán năm:
  8. D toán c a quý trư c n u chưa th c hi n h t thì ư c chuy n ti p sang quý sau nhưng n h t ngày 31/12 d toán năm h t giá tr . D toán ã phân b cho m c chi nào thì ch ư c c p phát thanh toán cho m c chi ó, không ư c s d ng c p phát thanh toán cho m c chi khác. Trư ng h p c n i u ch nh gi a các m c chi thì không ư c vư t quá t ng m c ngân sách giao cho ơn v và ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép, c th : - Th trư ng CQ D Vi t Nam nư c ngoài có quy t nh n u không làm thay i t ng m c chi và chi ti t các m c chi do cơ quan ch qu n duy t. - B ch qu n quy t nh n u vi c i u ch nh không làm thay i t ng d toán chi c a các cơ quan i di n ã ư c duy t , ng th i báo cáo B tài chính. - B Tài chính quy t nh n u làm thay i t ng m c và chi ti t các m c chi theo d toán năm do B Tài chính thông báo. 9. H th ng s sách k toán theo dõi chi ti t các kho n thu chi và các bi u m u báo cáo l p theo m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành: - Các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ph i t ch c k toán và quy t toán theo qui nh t i ch k toán hành chính s nghi p (Quy t nh s 999- TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính) và qui nh t i i u 7 ph n V c a Thông tư - 103/1998 c a B Tài chính. N i dung báo cáo quy t toán ngân sách ph i theo úng các n i dung ghi trong d toán ư c duy t và theo m c l c Ngân sách Nhà nư c kèm theo b ng cân i tài kho n cu i ngày 31/12 g i cho cơ quan tài chính thu c B ch qu n có xác nh n c a ngư i ng u CQ D th i h n g i báo cáo quy t toán c a CQ D cho B ch qu n sau 45 ngày khi k t thúc năm. - B ch qu n có trách nhi m xét duy t và t ng h p l p báo cáo quy t toán năm (g m báo cáo quy t toán c a các cơ quan i di n ) g i B Tài chính ch m nh t là 30/4 năm sau. B Tài chính có trách nhi m xét duy t báo cáo quy t toán năm c a các B ch qu n (c p I), trong quá trình xét duy t quy t toán năm c a B ch qu n, B Tài chính có quy n phúc tra l i vi c xét duy t quy t toán năm c a các cơ quan i di n n u th y c n thi t. III. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 1 năm 1999. B ch qu n hư ng d n cho cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c khó khăn ngh cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài báo cáo B ch qu n cùng B Tài chính gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản