Thông tư 15/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
67
lượt xem
7
download

Thông tư 15/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a b é  x © y  d ù n g  S è  15/2000/TT­B X D   n g µ y  13 th¸ng 11 n¨ m  2000 H í ng d É n  c¸c h × n h  thøc  q u ¶ n   ý th ù c hi Ö n  d ù  ¸n ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g l Thùc  Ön  hi chøc n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc ngµnh  ©y   ùng  l  n  X d theo NghÞ   ®Þnh   è  s 15/CP  µy  ng 04/3/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô,   v  quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng; h   c c tæ  c BX d Thùc  Ön  hi Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh   ñ   µ  c Ch ph v NghÞ   ®Þnh  è  s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi,  c Ch ph v vi s ® bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh   h kÌm theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 52/1999/N§­CP; Bé   ©y  ùng  íng dÉn    ×nh  X d h  c¸c h thøc  qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    u    µ  l    d ¸n ®Ç tv x©y  ùng    d nh sau: I. g u yªn t ¾ c c h u n g  n 1. C¨n  quy    cø  m«,  Ýnh  Êt cña  ù    µ  t ch   d ¸n v n¨ng  ùccña  ×nh,  ñ   u   l  m Ch ®Ç tlùachän  ét     m trongc¸ch×nh     thøc qu¶n  ýthùc hiÖn  ù      l    d ¸n sau: 1.1/Chñ  u    ùctiÕp qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    ®Ç ttr     l    d ¸n; 1.2/Chñ  Ö m  iÒu  µnh  ù    nhi ® h d ¸n; 1.3/Ch×a    kho¸traotay;    1.4/Tù  ùc hiÖn  ù    th   d ¸n. 2. §èivíi   ù    ö  ông  èn  ©n        d ¸n s d c¸c v ng s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông  u      n  td ®Ç t cña  µ   íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o  Nh n   td do  n  l∙nh,vèn  u    ph¸ttr Ón cña    ®Ç t  i   doanh  nghiÖp  µ   íc,Chñ   u    ph¶i tr×nh  êi cã  Èm   Nh n   ®Ç t   ng   th quyÒn quyÕt  ®Þnh  u    Õt  nh  ×nh  ®Ç tquy ®Þ h thøc qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    i víi   ù      l    d ¸n;®è     d ¸n c¸c sö  ông    ån  èn  d c¸c ngu v kh¸c,Chñ   u    Õt  nh  ×nh    ®Ç tquy ®Þ h thøc qu¶n  ýthùc l    hiÖn  ù  d ¸n. Chi phÝ    qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    u    µ  ©y  ùng  ùc hiÖn  l    d ¸n ®Ç t v x d th   theo    qui ®Þnh  ¹  tiTh«ng   t 09/2000/TT­ BXD   µy  ng 17/7/2000  ña  é   ©y  ùng  µ  îc c BX d v®  tÝnh  trongtæng    møc  u  ,tæng  ù    ña  ù    ®Ç t  d to¸nc d ¸n. 3. §èivíi   ¬        c quan  µnh  Ýnh  ù  c¸c h ch s nghiÖp    ë trung ¬ng  µ  a  ¬ng    v ®Þ ph (nh c¸cBé; c¬        quan  ngang  é; c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ;c¸cTæng  ôc,Côc  thu   ph     c  trùc thuéc  é;  chøc  Ýnh  Þ,c¸c tæ    B tæ  ch tr     chøc  Ýnh  Þ ­    éi;Uû     ch tr   x∙ h   ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh;c¸cSë, UBND   Êp  Ön)      c huy chØ  µm  ñ  u      ù    l Ch ®Ç tc¸cd ¸n x©y  ùng  ¬  ë  ËtchÊtkü  Ëtcña  ¬  d csv    thu   c quan  ×nh. m C¸c  ù  kh¸c,Chñ   u    ph¶i lµ ngêi trùc tiÕp  d ¸n    ®Ç t       qu¶n  ý khai th¸c sö  l     dông  ù    µ  ã    d ¸n v c ®ñ tr¸chnhiÖ m,  Òn  ¹n  ña  ñ  u        quy h c ch ®Ç tnh quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  cña  14  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh   è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ. Trong  êng  îp c Ch ph   tr h 
  2. 2 cha    nh  â Chñ   u    ña  ù    ×  êicã  Èm  Òn  Õt  nh   x¸c ®Þ r  ®Ç tc d ¸n th Ng   th quy quy ®Þ ®Ç u   giao  t cho Ban qu¶n  ý dù  chuyªn  µnh  ùc  Ön  l   ¸n  ng th hi chøc n¨ng  ñ   Ch ®Ç u    útheo ® Æc   iÓ m   ña  õng dù  t(tu     ® c t   ¸n). II. × n h  thøc C h ñ  ® Ç u  t tr ù c ti Õ p q u ¶ n  l ý   H th ù c hi Ö n  d ù  ¸n H×nh thøc Chñ   u    ùctiÕp qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    îc¸p dông  i   ®Ç ttr     l    d ¸n ®     ®è   víic¸c dù  m µ   ñ   u    cã      ¸n  Ch ®Ç t n¨ng  ùc chuyªn  l  m«n   ï hîp  µ  ã  ph   v c c¸n  é  b chuyªn m«n    chøc    ®Ó tæ  qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    l    d ¸n theo c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© 1. Trêng  îp Chñ   u      h  ®Ç tkh«ng  µnh  Ëp  th l Ban  qu¶n  ýdù    µ   ö  ông  l   ¸n m s d bé  m¸y  Ön  ã  ña  ×nh   hi c c m kiªm  Öm   µ  ö  êi phô  nhi v c ng   tr¸ch (chuyªn    tr¸ch   hoÆc  kiªm  Öm)    nhi ®Ó qu¶n  ýviÖc  ùc hiÖn  ù  l  th   d ¸n. 1.1/Trêng  îp nµy    ông  i víidù    ã m     h  ¸p d ®è     ¸n nh B,C th«ng  êng    ñ  th khiCh ®Ç u    ã    tc c¸c phßng, ban    chuyªn m«n   Ò     v qu¶n  ýkü  Ët,tµichÝnh  ï hîp  l   thu     ph   ®Ó  qu¶n  ýthùc hiÖn  ù  l    d ¸n. 1.2/Yªu  Çu  Ò     c v chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  µ  v v kinh nghiÖm   i  íinh÷ng    ®è v   ngêitrùctiÕp qu¶n  ýthùc hiÖn  ù       l    d ¸n: a) Ng êiphô      tr¸chqu¶n  ýthùc hiÖn  ù      l    d ¸n ph¶icã    chuyªn m«n  ïhîp víi   ph       yªu  Çu  ña  ù    c c d ¸n,qu¶n  ýdù    ã m   ph¶icã  l   ¸n nh B    b»ng  ihäc  ëlªn, ®¹   tr    qu¶n  ý l  dù  nhã m     ¸n  C ph¶icã    b»ng  trung cÊp  ëlªn,cã  èithiÓu      tr     t   hai n¨m  µm  Öc  l vi chuyªn m«n.   b)  êi qu¶n  ývÒ   ü  Ët cña  ù  ph¶i cã  Ng   l   k thu   d ¸n    b»ng  trung cÊp  ë lªn,   tr     chuyªn m«n   ï  îp  íiyªu  Çu  ña  ù     ã  èithiÓu    ph h v   c c d ¸n, c t   hai n¨m  µm  Öc  l vi chuyªn m«n.   c) Ng êiqu¶n  ývÒ       l   kinh tÕ­ µichÝnh  ña  ù      t  c d ¸n ph¶icã    chuyªn m«n   Ò     v kinh tÕ,tµichÝnh­ Õ        k to¸n,cã    b»ng  trung cÊp  ëlªn, ã  èithiÓu      tr     t   c hain¨m  µm  l viÖc chuyªn m«n.   d) §èivíic¸c dù      ïng s©u, vïng xa  ×  ÷ng  êitrùctiÕp qu¶n  ý         ¸n ë v       th nh ng       l  thùc hiÖn  ù      d ¸n nªu    trªnph¶icã    b»ng  trung cÊp  ëlªn,chuyªn m«n,    tr       nghiÖp  vô  phï hîp  íiyªu  Çu  ña  ù  vµ  ã  èithiÓu  ét     v  c c d ¸n  c t   m n¨m  µm  Öc  l vi chuyªn  m«n. 1.3/Chñ   u      ®Ç tph¶icã  Õt  nh    quy ®Þ giao nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n    v  h cho    c¸c phßng, ban  µ    ©n  îc cö    v c¸ nh ®   kiªm  Öm   nhi hoÆc  chuyªn  tr¸chqu¶n  ýviÖc    l  thùc hiÖn  ù      d ¸n. 2.Trêng  îp Chñ  u    µnh  Ëp Ban    h  ®Ç tth l  qu¶n  ýdù    ùcthuéc ®Ó   l   ¸n tr     qu¶n  lýthùc hiÖn  ù      d ¸n: 2.1/Trêng  îp nµy    ông  i víi ù    ã m   c¸cdù    ã m     h  ¸p d ®è     ¸n nh d A;    ¸n nh B,C  ã  c yªu cÇu  ü  Ëtcao    k thu   hoÆc   ñ  u    ng  êiqu¶n  ýnhiÒu  ù  Ch ®Ç t®å th   l  d ¸n. 2.2/Ban    qu¶n  ýdù  ® îc thµnh  Ëp  l   ¸n    l theo  Õt  nh  ña  ñ   u    quy ®Þ c Ch ®Ç t vµ  ph¶i®¶m     b¶o    c¸cnguyªn t¾c    sau  y: ®© a) Ban qu¶n  ý dù  lµ ®¬n   Þ   ùc thuéc  ñ   u   . NhiÖ m   ô  µ  l   ¸n    v tr   Ch ®Ç t   vv quyÒn  ¹n  ña  h c Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶iphïhîp víi        tr¸chnhiÖ m,  Òn  ¹n  ña    quy hc Chñ   u    ®Ç t quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 14  Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  h theo NghÞ   nh  ®Þ 52/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ, phï hîp víi§iÒu  CP c Ch ph        
  3. 3 lÖ  chøc  ¹t®éng  ña  ñ   u    µ    tæ  ho   c Ch ®Ç t v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcã  ªn lu   li   quan.  b)  ¬   Êu  chøc  ña  C c tæ  c Ban  qu¶n  ýdù  do  ñ   u    l   ¸n  Ch ®Ç t quyÕt  nh, ®Þ   ph¶i ®¶m     b¶o  ã    c ®ñ n¨ng  ùc vÒ   l  chuyªn m«n,  nghiÖp  ô    ùc  Ön  v ®Ó th hi nhiÖ m   ô  v qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    l    d ¸n.Ban qu¶n  ýdù  gå m   ã  ëng  l   ¸n  c tr ban, c¸c    phã  ëng  tr ban  µ    é  Ën  v c¸cb ph chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  óp viÖc  ëng  v gi   tr ban.   c)Ban    qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶ithùc hiÖn  Õ         êng      ch ®é b¸o c¸o th xuyªn vµ  y     ®Ç ®ñ   íiChñ   u  . Chñ   u    ùc  Ön  Öc  v  ®Ç t  ®Ç t th hi vi chØ   o, kiÓm     ¹t®éng  ®¹   tra ho   cña Ban  qu¶n  ýdù  vµ  ö  ýkÞp  êinh÷ng  Ên    µiph¹m    Èm   l   ¸n  x l   th   v ®Ò ngo   vith quyÒn  ña  c Ban  qu¶n  ýdù      ¶m   l   ¸n ®Ó ® b¶o  Õn ®é,  Êt l ng vµ    cÇu  ti   ch  î   c¸c yªu  kh¸ccña  ù    d ¸n. d) Khidù    µn  µnh,® a  µo      ¸n ho th   v khaith¸csö  ông,Ban     d   qu¶n  ýdù    ∙  l   ¸n ® hoµn  µnh  Ö m   ô  îcgiao th×  ñ   u      Õt  nh    Ó  th nhi v®    Ch ®Ç tra quy ®Þ gi¶ith hoÆc   giao nhiÖ m  ô  íicho    vm  Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n. 2.3/Khi quyÕt  nh     ®Þ hoÆc     Þ     Ö m   ëng  ®Ò ngh bæ nhi tr Ban  qu¶n  ýdù  l  ¸n,ngêi phô      tr¸chkü  Ët,ngêi phô    thu     tr¸chkinh tÕ­ µichÝnh  ña  ù    ñ      t  c d ¸n,Ch ®Ç u    tph¶ic¨n cø  µo    ×nh c«ng    µ      Èn  Ò       v qu¸ tr   t¸cv c¸ctiªuchu v n¨ng  ùcchuyªn l    m«n   ña      ©n    c c¸c c¸ nh ®ã theo yªu  Çu  èithiÓu    c t  nh quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® 1.2/ m ôc    ña  IIc Th«ng   µy;riªng®èi  íidù  nhã m   th×  ëng  tn     v   ¸n  A  tr Ban qu¶n  ýdù  l  ¸n,ngêiphô      tr¸chkü  Ët,ngêiphô    thu     tr¸chkinh tÕ­ µichÝnh  ña  ù        t  c d ¸n ph¶icã    b»ng  ihäc  ëlªn,chuyªn  ®¹   tr     m«n   ï hîp  íiyªu  Çu  ña  ù  vµ  ∙  ã    ph   v   c c d ¸n  ® c hai n¨m  µm  Öc  l vi chuyªn m«n.  III.H × n h  thøc C h ñ  n hi Ö m  ® i Ò u  h µ n h  d ù  ¸n   Chñ   Öm   iÒu  µnh  ù  lµ h×nh  nhi ® h d ¸n    thøc qu¶n  ýthùc hiÖn  ù  do  l    d ¸n  m ét ph¸p  ©n  c  Ëp  ã    nh ®é l c ®ñ n¨ng  ùc qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù  thùc hiÖn. l  l  h d ¸n      Chñ   Öm   iÒu  µnh  ù  ® îcthùc hiÖn  íihaih×nh  nhi ® h d ¸n      d    thøc  µ:T  Ên  l   v qu¶n  lý®iÒu  µnh  ù      h d ¸n theo hîp ®ång  µ     v Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n chuyªn ngµnh.   1.T  Ên    v qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù    l  h d ¸n theo hîp ®ång:      1.1/Chñ  u      ®Ç tkh«ng  ã    iÒu  Ön  ùctiÕp qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    c ®ñ ® ki tr     l    d ¸n th× thuªtæ      chøc   Ên  ã    tv c ®ñ n¨ng  ùc®Ó   l  qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    chøc  l    d ¸n,tæ  t vÊn    îcgäilµT  Ên  ®ã ®       v qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù  l  h d ¸n. 1.2/Tæ     chøc   vÊn  t qu¶n  ý ®iÒu  µnh  ù  thùc  Ön    éi dung  l  h d ¸n  hi c¸c n   qu¶n  ýdù    l   ¸n theo hîp ®ång  ∙  ý  íi ñ  u  .    ® k v  Ch ®Ç t  1.3/Nh÷ng  éi dung    n  qu¶n  ý thùc  Ön  ù  Chñ   u    kh«ng  l  hi d ¸n  ®Ç t thuª t    vÊn  qu¶n  ý®iÒu  µnh  × Chñ  u    ùc hiÖn  µ  Õt  nh  l  h th   ®Ç tth   v quy ®Þ theo  Öm   nhi vô, quyÒn  ¹n  ña  ñ   u      h c Ch ®Ç t quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  l  tv x dùng  ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  52/1999/N§­  vµ  NghÞ  ®Þnh   CP 12/2000/N§­   ña  Ýnh  ñ. CP c Ch ph   2.Ban    qu¶n  ýdù    l   ¸n chuyªn ngµnh:   2.1/H×nh    thøc  µy  dông  i  íic¸c dù  thuéc    n ¸p  ®è v     ¸n  c¸c chuyªn  µnh  ng x©y  ùng  îcChÝnh  ñ  d ®  ph giao c¸cBé, c¬        quan  ngang  é  ã  ©y  ùng  Bcx d chuyªn  ngµnh (bao  å m   é   ©y  ùng, Bé   g BX d   Giao  th«ng  Ën  , é   v t¶i  C«ng  B nghiÖp,Bé     N«ng nghiÖp  µ    iÓn n«ng  v ph¸ttr   th«n,Bé    V¨n  Th«ng    é  èc  ho¸­ tin, Qu phßng, B  
  4. 4 Bé C«ng    an,Tæng  ôc  u  iÖn) vµ  û   c B®   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  qu¶n  ýthùc l    hiÖn; c¸c dù  do  û       ¸n  U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh giao c¸c  ë   ã  ©y  ùng  Scx d chuyªn  µnh  ¬ng  ng (t øng    é   ã  ©y  ùng  c¸c B c x d chuyªn  µnh  ng nªu  trªn)vµ  û    U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ùc hiÖn. nh d c huy th   2.2/C¬   Êu  chøc  µ  Öm   ô  ña    c tæ  v nhi v c Ban qu¶n  ýdù    l   ¸n chuyªn ngµnh    ph¶i®¶m     b¶o    c¸cnguyªn t¾c    sau  y: ®© a) Ban qu¶n  ýdù  chuyªn ngµnh  c¸c Bé   l   ¸n    do    hoÆc   û   U ban  ©n  ©n   nh d cÊp tØnh  Õt  nh  µnh  Ëp,cã   quy ®Þ th l   tc¸ch ph¸p  ©n  y    µ  Þu    nh ®Ç ®ñ v ch tr¸ch  nhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   äi  ¹t®éng  ña  × nh. tr       m ho   cm b) Ban    qu¶n  ýdù    l   ¸n chuyªn ngµnh  ã    c gi¸m  c, c¸cphã  ®è     gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  Ých  îp ®Ó   th h   qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù    c  Ëp. l  h d ¸n ®é l c) Ban    qu¶n  ýdù  chuyªn ngµnh  ùc hiÖn    l   ¸n    th   c¸c chøc n¨ng,nhiÖ m   ô    v cña  ñ  u    Ò   Ch ®Ç tv qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    õkhidù    îcphª duyÖt ®Õ n     l    d ¸n t     ¸n ®       khi bµn giao ® a  µo    v khaith¸csö  ông.    d   Trêng  îp  Çn  Õt,Ban  hc thi   qu¶n  ýdù  chuyªn  µnh  ã  Ó  îc giao l   ¸n  ng c th ®     thùc hiÖn      c¸c c«ng  Öc  ña    o¹n  Èn  Þ   u     vi c giai® chu b ®Ç t hoÆc     Ö m   ô  c¸c nhi v kh¸ccña  ñ  u      Ch ®Ç tquy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  14  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  l  tv x dùng  ban  µnh  h theo NghÞ   nh    ®Þ 52/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ. CP c Ch ph   2.3/§iÒu  Ön  Ò     ki v n¨ng  ùc chuyªn  l  m«n   ña  c Ban qu¶n  ýdù  chuyªn l   ¸n    ngµnh:   a) Gi¸m  c    ®è ph¶icã    b»ng  ihäc  ëlªn, ã  ®¹   tr     n¨ng  ùcchuyªn m«n  ïhîp c l    ph     víiyªu  Çu  Ò     c v qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    ã  l    d ¸n,c kinh nghiÖm   µm    l c«ng    t¸cqu¶n  ý l  tõhai  ù    ëlªn.    d ¸n tr   b) Trëng      c¸c phßng,ban    nghiÖp  ô  v ph¶icã    b»ng  ihäc  ëlªn, ®¹   tr     chuyªn  m«n  nghiÖp  ô  v ph¶iphïhîp víi éidung           n c«ng  Öc  îcgiao phô  vi ®     tr¸ch. c) Ban    qu¶n  ýdù  chuyªn  µnh  l   ¸n  ng ph¶icã  ùc l ng    l  î chuyªn  m«n   Ò   ü  vk thuËt,  c«ng  Ö,  ngh kinh tÕ  µ    v ph¸p luËt®¶m      b¶o    ®ñ n¨ng  ùc®Ó   l   qu¶n  ýthùc l    hiÖn    ù    îcgiao ®¹tchÊtl ng vµ  Öu  c¸cd ¸n ®       î   hi qu¶.   IV. × n h  thøc C h × a  k h o¸ trao tay  H 1. H×nh    thøc  ×a  Ch kho¸ trao tay ® îc ¸p  ông    ñ   u    îc phÐp       d khiCh ®Ç t ®   tæ  chøc  u  Çu    ùa chän  µ  Çu  ùc hiÖn  ®Ê th ®Ó l   nh th th   tæng  Çu  µn  é  ù    th to b d ¸n tõ kh¶o    ÕtkÕ,    s¸t,thi   mua  ¾ m   Ët tthiÕtbÞ, x©y  ¾p  s v       l cho  n     µn  ®Õ khib giao   ® a  ù    µo  d ¸n v khaith¸csö  ông.    d §èivíi   ù    ö  ông    ån  èn      d ¸n s d c¸c c¸cngu v quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu    ®Þ ti  10  §i 11 cña  Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ 52/1999/N§­   µ  CP v NghÞ   nh   ®Þ 12/2000/N§­   ña  Ýnh   ñ   ×  ×nh  CP c Ch ph th h thøc nµy    chØ    ông  i víi ù    ã m   c¸ctr ng  îp kh¸cph¶i® îcThñ ­ ¸p d ®è     ¸n nh d C,    ê h        t íng Ch Ýnh  ñ    ph cho  Ðp. ph 2.Tr¸chnhiÖ m      qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    l    d ¸n: 2.1/Chñ  u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖ m:   a) Lµ m   ñ tôctr×nh duyÖt c¸cnéidung  ña  ù    th           c d ¸n;
  5. 5 b) Tæ     chøc  u  Çu    ùachän  ®Ê th ®Ó l   tæng  Çu; th c)Ký  Õt  µ  ùc hiÖn  îp ®ång  ∙  ý  íi µ  Çu;   k v th   h  ® k v  nh th d)    Tæ chøc  Öc  ùc  Ön    ãng  Æt   vi th hi gi¶iph m b»ng    µn  ®Ó b giao  Æt   m b»ng  ©y  ùng  xd cho  µ  Çu  nh th theo  Õn    ti ®é trong hîp ®ång  µ       v c¸c quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   e) §¶m     b¶o  èn    v ®Ó thanh    to¸ntheo kÕ   ¹ch vµ  îp ®ång    ho   h   kinh tÕ;   g) Gi¶iquyÕt  Þp  êic¸cvíng m ¾ c,       k th       ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn           dù  ¸n; h) Thùc  Ön    Ö m   ô    hi c¸c nhi v kh¸c cña  ñ   u      Ch ®Ç ttheo  quy  nh  ¹ ®iÒu  ®Þ ti  14  ña  c Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  h theo NghÞ   nh   ®Þ 52/1999/N§­ CP. 2.2/Nhµ   Çu  ã    th c tr¸chnhiÖm:   a) Thùc  Ön    Üa  ô    hi c¸cngh v theo hîp ®ång  ∙  ý  íi ñ  u  ;    ® k v  Ch ®Ç t b) Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   ícChñ   u    µ    tr   ®Ç tv ph¸p  ËtvÒ   Õn ®é,  Êt l ng, lu   ti   ch  î   gi¸c¶  µ      Çu    v c¸cyªu c kh¸ccña  ù      d ¸n theo ®óng  îp ®ång  ∙  ý  Õt.   h  ®kk c) Trêng  îp cã    h   giao thÇu  ¹ cho    Çu  ô  ×    l i c¸c th ph th ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó cam   Õt  k trong hå  ¬  ù  Çu  µ  îp ®ång  tæng  Çu  ∙  ý  íi ñ  u  .   s d th v h   do  th ® k v   Ch ®Ç t  d)  Þu  µn  µn  Ch ho to tr¸chnhiÖ m   Ò     ×nh thùc hiÖn  ù      v qu¸ tr     d ¸n cho  n   ®Õ khibµn    giao cho  ñ  u      Ch ®Ç tkhaith¸c, Ën  µnh  ù      vh d ¸n; e)  ùc  Ön  Th hi b¶o  µnh  h c«ng  ×nh  µ    Õ     tr v c¸c ch ®é b¶o  Ó m   hi theo    qui ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   V. H × n h  thøc T ù  th ù c hi Ö n  d ù  ¸n 1. H×nh    thøc  ù   ùc  Ön  ù  chØ   îc ¸p  ông  T th hi d ¸n  ® d trong    êng  îp c¸c tr h  sau  y: ®© 1.1/Chñ  u    ã      ®Ç tc ®ñ n¨ng  ùcho¹t®éng  l    s¶n  Êt,x©y  ùng  ïhîp víi xu   d ph       yªu  Çu  ña  ù  vµ  ù  sö  ông  èn  îp  c c d ¸n  d ¸n  d v h ph¸p  ña  Ýnh  ñ   u    c ch Ch ®Ç t nh vèn  ù cã  ña  t   c doanh  nghiÖp,vèn  ù huy  ng  ña    chøc,c¸ nh©n, trõ   t  ®é c c¸c tæ        vèn vay  ña    chøc  Ýn  ông. c c¸ctæ  td 1.2/Chñ  u    ã      ®Ç tc ®ñ n¨ng  ùcho¹t®éng  l    s¶n  Êt,x©y  ùng  ïhîp víi xu   d ph       yªu  Çu  ña  ù  trång míi,ch¨m  ãc  ©y  ång hµng  c c d ¸n     sc tr   n¨m,  nu«i trång thuû       s¶n (thuéc ngµnh    n«ng nghiÖp, l©m    nghiÖp, thuû    s¶n, c«ng    nghiÖp),gièng    c©y  ång vËt nu«i,khaihoang  ©y  ùng  ng  éng,duy    tr         x d ®å ru   tu b¶o  ìng  öa  d s ch÷a  êng  th xuyªn c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng,thiÕtbÞ     tr   d     s¶n  Êt. xu 2. Khi  ùc  Ön  ×nh  th hi h thøc  ù   ùc  Ön  ù  (tù s¶n  Êt,tù  ©y  T th hi d ¸n    xu   x dùng),Chñ  u      ®Ç tph¶itæ    chøc  gi¸m    s¸tchÆt  ÏviÖc  ch   s¶n  Êt,x©y  ùng  µ  xu   d v chÞu  tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Êt l ng,gi¸c¶  ña    tr   lu   ch  î     c s¶n  È m   µ  ph v c«ng  tr×nh x©y  ùng.   d 3. Chñ   u    ã  Ó  ö  ông  é    ®Ç tc th s d b m¸y  qu¶n  ýcña  ×nh  l  m hoÆc   ö  ông  sd Ban qu¶n  ýdù  trùc thuéc    l   ¸n    ®Ó qu¶n  ýthùc  Ön  ù    ©n  ñ      l  hi d ¸n,tu th c¸c quy ®Þnh  ña  c ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýchÊt l ng  l   î s¶n  È m   µ  Êt l ng  ph v ch  î c«ng  ×nh tr   x©y  ùng. d
  6. 6 V I. ki Ó m  tra,  thanh tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m 1.KiÓ m       tra,thanh  tra: 1.1/C¬     quan  qu¶n  ý x©y  ùng  ña    é,  µnh  µ  a   ¬ng  ã  l  d c c¸c B ng v ®Þ ph c tr¸ch nhiÖm   Óm     Öc  chøc    ki tra vi tæ  qu¶n  ý thùc  Ön  ù  theo  l  hi d ¸n  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP   µy  ng 08/7/1999,NghÞ   nh    ®Þ 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  c Ch phñ  µ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy. vh   t i tn 1.2/Thanh    ©y  ùng    Êp  ùc hiÖn  Öc    tra x d c¸c c th   vi thanh        ¹m   tra c¸c viph vÒ   qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    l    d ¸n theo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.     c c c th quy ViÖc thanh    traph¶ithùc hiÖn      theo ph¸p  ËtvÒ   lu   thanh      Õt  óc tra,khik th   thanh    traph¶icã  b¶n  Õt  Ën,n Õu    v¨n  k lu   ph¸thiÖn  ã    ¹m  ×    c saiph th ph¶i®Ò     nghÞ  ö  ýtheo ph¸p luËt. x l        2.Xö  ýc¸cviph¹m:   l      C¬   quan qu¶n  ýx©y  ùng    Êp,Chñ  u  ,c¸ctæ  l  d c¸cc   ®Ç t    chøc  qu¶n  ýthùc l    hiÖn  ù      chøc   Ên  u    ©y  ùng, c¸c doanh  d ¸n,c¸c tæ  t v ®Ç tx d    nghiÖp  ©y  ùng  xd vµ    chøc, c¸ nh©n  ã  ªnquan  Õu  µm      c¸c tæ     c li   n l tr¸ c¸c quy  nh  Ò   i ®Þ v qu¶n  ýl  thùc hiÖn  ù  t¹    d ¸n  i Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo   NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999,NghÞ   nh    ®Þ 12/2000/N§­   CP ngµy  05/5/2000 cña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy  × tuú theo møc     Ch ph v h   t  i tn th       ®é   ÏbÞ  ö  ýtheo ph¸p luËt. s   x l        VII. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  t 1.HiÖu  ùc:   l Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  tn c hi l   15  k t  k v thay thÕ    éi   c¸c n   dung  íng dÉn  Ò     ×nh  h  v c¸c h thøc  qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    u    µ  ©y  ùng  l    d ¸n ®Ç tv x d t¹ Th«ng   è    i ts 01/2000/TT­BXD   µy  ng 01/3/2000 cña  é  ©y  ùng.   BX d 2.Xö  ýchuyÓn  Õp:   l  ti 2.1/ C¸c  ×nh    h thøc qu¶n  ý thùc  Ön  ù  ® îc cÊp  ã  Èm   l  hi d ¸n    c th quyÒn  quyÕt  nh   ®Þ theo c¸c NghÞ   nh   ®Þ 42/CP  µy  ng 16/7/1996  µ  v NghÞ   nh   ®Þ 92/CP  µy  ng 23/8/1997  Õp  ôc thùc hiÖn  ti t     theo quy  nh  ¹    ®Þ t i NghÞ   nh   hai ®Þ trªn vµ  íng  Én  ¹   h d t iTh«ng   sè  t 18/BXD­VKT   µy  ng 10/6/1995  ña  é   ©y   c BX dùng  cho  n     Õt  óc dù    ®Õ khik th   ¸n. 2.2/H×nh    thøc Tù  ùc hiÖn  ù    îccÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh     th   d ¸n ®   c th quy quy ®Þ theo NghÞ   nh  ®Þ 52/1999/N§­   ng  n   µy  CP nh ®Õ ng NghÞ   nh  ®Þ 12/2000/N§­ CP   ã  Öu  ùc m µ   Én  a  iÓn  c hi l   v ch tr khai thùc  Ön  ×  ùc  Ön    hi th th hi theo    quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  t i ®Þ 12/2000/N§­   µ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy. CP v h   t  i tn 2.3/ C¸c  ×nh    h thøc qu¶n  ý thùc  Ön  ù  kh¸c  ùc  Ön  l  hi d ¸n  th hi theo   quy ®Þnh   ¹  t iNghÞ   nh   ®Þ 52/1999/N§­   µ   CP v NghÞ  ®Þnh  12/2000/N§­  cña  CP ChÝnh  ñ  µ  ph v theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.     t  i tn 3. C¸c  é,  ¬     B C quan  ngang  é,  ¬   B C quan  éc  Ýnh  ñ, UBND     thu Ch ph   c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùc thuéc  v th ph tr   trung  ng, C¬   ¬   quan  trung  ng  ña    oµn  ¬ c c¸c ®
  7. 7 thÓ, c¸c TCTy  µ  íc vµ    chøc, c¸ nh©n  ªnquan  ã     nh n   c¸c tæ     li   c tr¸chnhiÖ m       tæ chøc  qu¶n  ýthùc hiÖn  ù  theo  l    d ¸n  quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  l  tv x©y  ùng  d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999,   NghÞ   nh  ®Þ 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  µ  íng  Én  ¹ c Ch ph v h d t  i Th«ng   µy. tn Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B X ©y  ùng    d ®Ó xem   Ðt gi¶i x     Õt.quy
Đồng bộ tài khoản