Thông tư 15/2003/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
95
lượt xem
2
download

Thông tư 15/2003/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/2003/TT-BGDĐT về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Giao dục và Đào ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 18/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/2003/TT-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2003/TT-BGD T Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2003 THÔNG TƯ C A B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 15/2003/TT-BGD T NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 18/2001/N -CP NGÀY 04/5/2001 C A CHÍNH PH QUY NNH V L P VÀ HO T NG C A CÁC CƠ S VĂN HÓA, GIÁO D C NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Th c hi n i u 28, i u 37 Ngh nh s 18/2001/N -CP c a Chính ph ngày 04/5/2001 quy nh v l p và ho t ng c a các cơ s văn hóa, giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây vi t t t là Ngh nh s 18), B Giáo d c và ào t o hư ng d n c th m t s i m v th t c, các m u h sơ xin phép thành l p và ho t ng, c p, gia h n, s a i, b sung, thu h i gi y phép thành l p i v i: văn phòng i di n, cơ s liên k t, cơ s giáo d c c l p ho t ng trong lĩnh v c giáo d c và ào t o tham gia vào vi c phát tri n giáo d c t i Vi t Nam như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG I. Ph m vi i u ch nh 1. Thông tư này quy nh v l p và ho t ng c a các cơ s giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam phát tri n giáo d c m m non, ph thông, trung h c chuyên nghi p, i h c và sau i h c không nh m m c ích thu l i nhu n. 2. Ngu n thu t các ho t ng c a cơ s giáo d c nư c ngoài, sau khi tr m i chi phí h p pháp, ch dùng u tư phát tri n s nghi p giáo d c, xây d ng các công trình cơ s h t ng và chi cho các ho t ng vì l i ích chung c a cơ s giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Các cơ s giáo d c nư c ngoài ho t ng nh m m c ích thu l i nhu n không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh s 18 và ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. II. V tên g i c a cơ s giáo d c nư c ngoài Cơ s giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam là tên g i chung c a các t ch c, cơ s giáo d c (như văn phòng i di n, trư ng h c qu c t , trư ng i h c, trư ng văn hóa ngh thu t) ư c Nhà nư c Vi t Nam cho phép ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài, pháp nhân nư c ngoài (g i chung là Bên nư c ngoài) thành l p ho c tham gia thành l p và t ch c ho t ng trong lĩnh v c giáo d c t i Vi t Nam.
 2. III. Lĩnh v c ư c Chính ph Vi t Nam khuy n khích m cơ s giáo d c nư c ngoài ào t o k thu t viên; cán b khoa h c và cán b qu n lý có trình cao trong các lĩnh v c kinh t , công ngh , khoa h c k thu t, khoa h c t nhiên và môi trư ng; cán b chuyên môn trong lĩnh v c văn hóa, ngh thu t, âm nh c, thông tin. IV. Cơ s giáo d c nư c ngoài ư c thành l p dư i các hình th c sau: văn phòng i di n, cơ s liên k t, cơ s cl p 1. Văn phòng i di n là ơn v c a t ch c giáo d c nư c ngoài, có nhi m v i di n cho t ch c ó trong vi c xúc ti n xây d ng các d án, chương trình h p tác trong lĩnh v c giáo d c ư c phía Vi t Nam quan tâm; ôn c, giám sát vi c th c hi n các th a thu n v h p tác giáo d c ã ký k t v i các t ch c giáo d c Vi t Nam. 2. Cơ s liên k t là cơ s giáo d c nư c ngoài ư c thành l p trên cơ s i uư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là m t Bên ký k t, ho c trên cơ s h p ng th a thu n gi a Bên nư c ngoài v i t ch c giáo d c Vi t Nam. 3. Cơ s c l p là cơ s giáo d c nư c ngoài do Bên nư c ngoài ch u chi phí toàn b trong vi c xây d ng cơ s v t ch t k thu t, t ch c và i u hành các ho t ng c a cơ s . V. Vi c h p pháp hóa các gi y t , tài li u c a cơ s giáo d c nư c ngoài Các gi y t , tài li u (có trong h sơ xin phép) do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p, trư c khi n p cho B Giáo d c và ào t o u ph i ư c h p pháp hóa t i B Ngo i giao Vi t Nam ho c cơ quan i di n ngo i giao, lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam là m t Bên ký k t có quy nh khác (Theo i u 26 Pháp l nh Lãnh s ngày 13/11/1990). B. NH NG QUY NNH V TH T C VÀ H SƠ XIN PHÉP I. H sơ xin phép thành l p ( t) văn phòng i di n c a t ch c giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam H sơ xin c p gi y phép thành l p ( t) văn phòng i di n t i Vi t Nam do t ch c giáo d c nư c ngoài làm trên cơ s b o m có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Ngh nh 18. H sơ g m: 1. ơn xin m văn phòng i di n, v i nh ng n i dung theo M u s 1/VP D ( ính kèm); 2. i u l ho c Quy ch ho t ng c a t ch c giáo d c nư c ngoài xin t Văn phòng i di n t i Vi t Nam 3. Văn b n ch ng nh n tư cách pháp nhân ( i v i t ch c giáo d c nư c ngoài), ngu n và kh năng tài chính c a t ch c giáo d c nư c ngoài xin t Văn phòng i
 3. di n do cơ quan có thNm quy n nơi t ch c giáo d c nư c ngoài t tr s chính xác nh n trong th i gian không quá 30 (ba mươi) ngày trư c khi n p B Giáo d c và ào t o; 4. Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n s ư c b nhi m làm Giám c Văn phòng i di n ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n; 5. Tóm t t s hình thành và phát tri n h p tác gi a t ch c giáo d c nư c ngoài xin t Văn phòng i di n v i các t ch c giáo d c Vi t Nam; 6. Tóm t t các chương trình h p tác, d án ã th a thu n ho c d ki n ký k t gi a t ch c giáo d c nư c ngoài xin t Văn phòng i di n v i các t ch c giáo d c Vi t Nam; N u có các tài li u liên quan dư i ây thì n p kèm h sơ tham kh o: 7. Văn b n gi i thi u t ch c giáo d c nư c ngoài do m t t ch c chính tr , xã h i c a nơi mà t ch c giáo d c nư c ngoài t tr s chính xác nh n; 8. án ho t ng trong ó trình bày rõ các n i dung: s c n thi t và lý do xin m văn phòng i di n; mô hình t ch c, i ngũ, cơ s v t ch t, ngu n tài chính; 9. Danh sách (trích ngang) c a nh ng ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài d ki n ư c tuy n ch n ho t ng t i Văn phòng i di n; 10. Tài li u có liên quan n a i m d ki n t văn phòng i di n. II. H sơ xin phép thành l p cơ s liên k t gi a bên nư c ngoài v i bên Vi t Nam trong lĩnh v c giáo d c và ào t o H sơ xin c p gi y phép thành l p cơ s liên k t do bên nư c ngoài và bên Vi t Nam cùng làm trên cơ s b o m các i u ki n quy nh t i các kho n 1 và 2 i u 6 Ngh nh 18. Ngoài ra, cơ s liên k t trong lĩnh v c giáo d c i h c, sau i h c ph i b o m các i u ki n ư c quy nh t i Ph l c s 1/ KTC ( ính kèm). H sơ g m: 1. ơn xin phép thành l p cơ sơ liên k t v i nh ng n i dung theo M u s 2/CSLK ( ính kèm); 2. H p ng th a thu n gi a các bên liên k t v i nh ng n i dung chính theo M u s 3/H LK ( ính kèm); 3. Văn b n xác nh n tư cách pháp lý c a các bên liên k t, ngu n và kh năng tài chính c a các bên liên k t trong lĩnh v c giáo d c do cơ quan có thNm quy n xác nh n trong th i gian không quá ba mươi ngày trư c khi n p cho B Giáo d c và ào t o; 4. án ho t ng trong ó nêu rõ: s c n thi t, lý do liên k t, m c tiêu, n i dung chương trình ào t o, b i dư ng; mô hình t ch c; d ki n i ngũ gi ng viên, cơ s v t ch t (k c trang thi t b ph c v cho gi ng d y và h c t p), ngu n tài chính, i
 4. tư ng tuy n sinh và văn b ng, ch ng ch s c p. Cơ ch m b o ch t lư ng c a các bên liên k t; 5. i u l ho c Quy ch t ch c và ho t ng c a cơ s liên k t v i nh ng n i dung ch y u dư i ây: a) Nhi m v và quy n h n c a cơ s . b) T ch c và qu n lý. c) Các ho t ng gi ng d y, khoa h c và công ngh . d) Nhi m v và quy n c a nhà giáo. e) Nhi m v và quy n c a ngư i h c. f) Tài s n, tài chính. 6. Tóm t t s hình thành và phát tri n v s h p tác c a hai bên liên k t; 7. Danh sách trích ngang c a nh ng ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài d ki n tuy n ch n ho t ng t i cơ s liên k t; 8. Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n s ư c b nhi m làm Giám c (ho c Hi u trư ng) c a cơ s liên k t trong lĩnh v c giáo d c ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n. III. H sơ xin phép thành l p cơ s giáo d c nư c ngoài c l p t i Vi t Nam H sơ xin c p gi y phép thành l p cơ s giáo d c nư c ngoài c l p t i Vi t Nam do bên nư c ngoài làm trên cơ s b o m các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 7 Ngh nh 18. H sơ g m: 1. ơn xin c p gi y phép thành l p cơ s giáo d c c l p t i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam g m nh ng n i dung chính theo M u s 4/CS L ( ính kèm); 2. án ho t ng bao g m các n i dung: tôn ch m c ích ho t ng, h th ng t ch c i u hành, n i dung chương trình ào t o, phương án xây d ng i ngũ gi ng viên, phương án xây d ng cơ s v t ch t (k c trang thi t b ph c v cho gi ng d y và h c t p), quy mô trong năm u và nh ng năm sau, ngu n tuy n sinh, quy trình ào t o, thu chi h c phí và văn b ng, ch ng ch s c p và cơ ch m b o ch t lư ng ào t o c a cơ s giáo d c nư c ngoài. K ho ch chi ti t tri n khai th c hi n án ho t ng. 3. Văn b n xác nh n tư cách pháp lý, ngu n và kh năng tài chính do cơ quan có thNm quy n c a bên nư c ngoài xác nh n trong th i gian không quá ba mươi ngày trư c khi n p cho B Giáo d c và ào t o;
 5. 4. i u l ho c Quy ch t ch c và ho t ng c a cơ s c l p nư c ngoài v i nh ng n i dung ch y u sau ây: a) Nhi m v và quy n h n c a cơ s . b) T ch c và qu n lý. c) Các ho t ng gi ng d y, khoa h c và công ngh d) Nhi m v và quy n c a nhà giáo. e) Nhi m v và quy n c a ngư i h c. f) Tài s n, tài chính. 5. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n c a t ch c giáo d c xin thành l p cơ s giáo d c c l p t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 6. Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n s b nhi m làm Giám c (ho c Hi u trư ng) c a cơ s c l p ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n; 7. H sơ có liên quan n a i m (nhà, t) d ki n t (ho c xây d ng) cơ s giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam. N u có các tài li u liên quan dư i ây thì n p kèm h sơ tham kh o: 8. Văn b n gi i thi u bên nư c ngoài do m t t ch c chính tr , xã h i c a nư c mà bên nư c ngoài mang qu c t ch; 9. Danh sách trích ngang c a nh ng ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài d ki n s tuy n ch n ho t ng t i cơ s . IV. Trình t , th t c xin c p gi y phép 1. Các cá nhân, các t ch c giáo d c nư c ngoài xin l p văn phòng i di n, thành l p cơ s liên k t ho c cơ s c l p ho t ng trong lĩnh v c giáo d c ph i làm 08 (tám) b h sơ theo quy nh t i các M c I, II, III c a Thông tư này và g i t i B Giáo d c và ào t o (V Quan h Qu c t ). Cơ quan ti p nh n h sơ ph i có s theo dõi và ph i trao gi y biên nh n cho ngư i n p h sơ khi ti p nh n h sơ. 2. B Giáo d c và ào t o ch trì t ch c thNm nh và l y ý ki n c a các B , ngành liên quan và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t cơ s giáo d c nư c ngoài trư c khi quy t nh theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph xem xét phê duy t hay không phê duy t. 3. Các yêu c u cơ b n v thNm nh: Vi c thNm nh h sơ xin thành l p cơ s giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam ư c th c hi n trên cơ s b o m các yêu c u cơ b n sau ây:
 6. a) Vi c thành l p cơ s liên k t, cơ s c l p là phù h p v i yêu c u phát tri n giáo d c c a a phương, c a t nư c, không trái v i nh ng ch trương, chính sách và pháp lu t c a Vi t Nam. b) Chương trình giáo d c theo t ng b c h c, c p h c, trình ào t o là phù h p v i các yêu c u v n i dung, phương pháp theo quy nh c a Lu t Giáo d c. c) án ho t ng là kh thi, trư c h t i v i phương án xây d ng cơ s v t ch t và i ngũ nhà giáo 4. Th i h n thNm nh h sơ quy nh như sau: a) i v i các cơ s giáo d c c l p, cơ s giáo d c ào t o trình i h c và sau i h c (quy nh t i kho n 1 i u 9 c a Ngh nh 18), k t ngày nh n h sơ h p l , trong th i h n 90 ngày, cơ quan ti p nh n và thNm nh h sơ ph i thNm nh xong và trình lên Th tư ng Chính ph . Trong th i h n 7 ngày, k t ngày có ý ki n quy t nh c p gi y phép ho c thông báo không c p gi y phép c a Th tư ng Chính ph , B Giáo d c và ào t o thông báo k t qu b ng văn b n cho ương s . b) i v i các cơ s giáo d c và ào t o quy nh t i kho n 2 i u 9 c a Ngh nh 18, k t ngày nh n h sơ h p l , trong th i h n 30 ngày i v i văn phòng i di n, 60 ngày i v i cơ s giáo d c nư c ngoài liên k t ào t o b c m m non, ph thông, trung h c chuyên nghi p và cao ng, B trư ng B Giáo d c và ào t o xem xét, quy t nh và thông báo k t qu b ng văn b n cho ương s . c) Trư ng h p h sơ không làm theo quy nh t i M c I, II, III c a Thông tư này, n i dung kê khai có thi u sót như: kê khai không y , không th ng nh t gi a các gi y t trong h sơ, tên c a cơ s giáo d c nư c ngoài trùng ho c gây nh m l n v i tên c a cơ s giáo d c nư c ngoài khác cùng lo i hình ã ăng ký trên cùng a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, i u ki n và h sơ c a cơ s giáo d c nư c ngoài không úng v i quy nh t i các i u 5, 6, 7 c a Ngh nh 18 thì trong th i h n t i a 20 ngày, k t ngày nh n h sơ B Giáo d c và ào t o thông báo cho ương s nh ng n i dung c n ph i b sung ti p t c hoàn ch nh h sơ. V. ăng ký ho t ng 1. Theo i u 12 c a Ngh nh 18 thì trong th i h n 90 ngày k t ngày ư c c p gi y phép, cơ s giáo d c nư c ngoài ph i hoàn thành th t c ăng ký ho t ng v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi cơ s giáo d c nư c ngoài óng tr s theo M u s 5/ KH ( ính kèm). 2. Trong th i h n 30 ngày k t ngày hoàn thành th t c ăng ký ho t ng v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi cơ s giáo d c nư c ngoài óng tr s , cơ s giáo d c nư c ngoài ph i thông tin qua báo Trung ương và báo a phương trong 5 s liên ti p các n i dung sau: a) Tên cơ s giáo d c nư c ngoài: Văn phòng i di n; cơ s liên k t ho c cơ s c l p b ng ti ng Vi t, ti ng nư c ngoài thông d ng; b) Gi y phép thành l p (s , ngày và cơ quan c p);
 7. c) H và tên Giám c; d) a i m t tr s , i n tho i, FAX, bi u tư ng và trang Web (n u có), E-mail; ) S tài kho n t i Ngân hàng giao d ch. 3. N u trong th i h n trên, cơ s giáo d c nư c ngoài không hoàn thành th t c ăng ký ho t ng thì tuỳ theo m c mà áp d ng các hình th c x lý vi ph m quy nh t i Chương V c a Ngh nh 18 ho c x lý theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam. 4. Sau khi hoàn thành th t c ăng ký ho t ng v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi cơ s óng tr s , vi c tri n khai ho t ng c a cơ s ư c quy nh như sau: a) Văn phòng i di n ư c tri n khai ngay các ho t ng theo m c tiêu, n i dung, ph m vi, th i h n ã ư c quy nh trong gi y phép. b) Cơ s liên k t, cơ s c l p có trách nhi m t p trung xây d ng i ngũ cán b qu n lý, nhà giáo và cơ s v t ch t theo k ho ch ã ăng ký trong án ho t ng c a cơ s . Ch khi nào cơ s có các i u ki n t i thi u v i ngũ và cơ s v t ch t, B Giáo d c và ào t o m i ra quy t nh cho phép tuy n sinh khóa h c u tiên. Khi ó cơ s m i ư c thông báo tuy n sinh theo úng m c tiêu, n i dung và ph m vi ho t ng ã ư c quy nh trong gi y phép. c) Trong th i h n mư i hai tháng k t ngày hoàn thành th t c ăng ký ho t ng v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi cơ cơ s giáo d c nư c ngoài óng tr s , n u cơ s giáo d c nư c ngoài không ư c t ch c và ho t ng theo án và k ho ch ã ư c phê duy t thì B Giáo d c và ào t o có trách nhi m trình Th tư ng Chính ph thu h i gi y phép ho c thu h i gi y phép theo thNm quy n. VI. ăng ký thay i tên g i, tr s , giám c, l p chi nhánh, b sung ch c năng, nhi m v , ph m vi ho t ng, ho c gia h n gi y phép 1. Khi có yêu c u thay i tên g i, tr s , giám c, l p chi nhánh, b sung ch c năng, nhi m v , ph m vi ho t ng, ho c gia h n gi y phép (sau ây g i chung là thay i b sung) cơ s giáo d c nư c ngoài ph i báo cáo B Giáo d c và ào t o và ch ư c thay i, b sung ho c gia h n khi có văn b n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph i v i di n quy nh t i kho n 1 i u 9 Ngh nh 18 ho c c a B trư ng B Giáo d c và ào t o i v i các lo i hình không thu c di n quy nh t i kho n 1 i u 9 Ngh nh 18. 2. H sơ ăng ký thay i b sung g m: a) ơn xin thay i, b sung v i nh ng n i dung chính sau ây: - Tên y , a ch c a cơ s giáo d c nư c ngoài - Gi y phép thành l p (s , ngày và cơ quan c p)
 8. - Gi y ăng ký ho t ng (s , ngày và cơ quan c p); - M c tiêu, n i dung, ph m vi, th i h n ho t ng ư c quy nh trong gi y phép; - Lý do thay i, b sung; - N i dung thay i, b sung. b) Các tài li u kèm theo nh m b o m tính kh thi c a vi c thay i b sung. C th như sau: - H sơ v nơi d ki n làm tr s m i n u là thay i tr s ; - Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n làm giám c m i n u là thay i giám c; - án ho t ng b sung n u là l p chi nhánh, b sung ch c năng, nhi m v , ph m vi ho t ng ho c gia h n gi y phép. 3. Khi ti p nh n h sơ ăng ký thay i, b sung c a cơ s giáo d c nư c ngoài, B Giáo d c và ào t o (V Quan h Qu c t ) ph i có s theo dõi và ph i có gi y biên nh n trao cho cơ s giáo d c nư c ngoài khi ti p nh n h sơ. 4. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c văn b n ch p thu n c a cơ quan có thNm quy n Vi t Nam, cơ s giáo d c nư c ngoài ph i ăng trên báo Trung ương và a phương trong 5 s liên ti p v n i dung ư c phép thay i. VII. Báo cáo ho t ng, ki m tra, thanh tra 1. Cơ s giáo d c nư c ngoài có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh ch báo cáo theo quy nh t i i u 27 Ngh nh 18. V Quan h Qu c t , S Giáo d c và ào t o c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a cơ s giáo d c nư c ngoài có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c th c hi n ch báo cáo; ti p nh n báo cáo ho t ng hàng năm; t ng h p trình lãnh o B Giáo d c và ào t o, lãnh o U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a cơ s giáo d c nư c ngoài, có k ho ch ki m tra, thanh tra và ánh giá v t ch c và ho t ng c a cơ s giáo d c nư c ngoài. Báo cáo tài chính hàng năm c a cơ s giáo d c nư c ngoài (trong trư ng h p ti n hành các ho t ng có thu) ư c g i v B Tài chính và B Giáo d c và ào t o (V K ho ch Tài chính). 2. Cơ s giáo d c nư c ngoài có trách nhi m t ch c th c hi n thư ng xuyên vi c t ki m tra các ho t ng c a cơ s theo các quy nh c a Ngh nh 18, gi y phép thành l p và i u l ho c Quy ch t ch c và ho t ng c a cơ s giáo d c nư c ngoài. 3. Các V b c h c và V K ho ch Tài chính có trách nhi m ph i h p v i S Giáo d c và ào t o, S Tài chính V t giá c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi cơ s giáo d c nư c ngoài t tr s chính, nh kỳ ki m tra ho t ng chuyên môn, ho t ng tài chính (trong trư ng h p có thu) c a cơ s giáo d c nư c ngoài; ánh giá k t qu ho t ng, báo cáo B Giáo d c và ào t o, U ban nhân dân t nh,
 9. thành ph tr c thu c Trung ương và B Tài chính; công b công khai k t qu ki m tra, ánh giá 4. Thanh tra B Giáo d c và ào t o, thanh tra S Giáo d c và ào t o có trách nhi m th c hi n thanh tra cơ s giáo d c nư c ngoài theo quy nh t i Ngh nh s 101/2002/N -CP ngày 10/12/2002 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Giáo d c. VIII. V ch m d t ho t ng c a cơ s giáo d c nư c ngoài 1. Trư c 30 ngày khi văn phòng i di n, cơ s liên k t, cơ s giáo d c c l p ch m d t ho t ng do h t th i h n ghi trong gi y phép ho c theo ngh c a cơ s giáo d c nư c ngoài ho c theo Quy t nh thu h i Gi y phép, B Giáo d c và ào t o (V Quan h Qu c t ) có trách nhi m thông báo cho cơ s giáo d c nư c ngoài và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan bi t. 2. Trong th i h n 90 ngày k t ngày ư c thông báo ch m d t ho t ng cơ s giáo d c nư c ngoài ph i gi i quy t xong m i th t c có liên quan bao g m thông báo trên báo Trung ương và báo a phương v vi c ch m d t ho t ng, thanh toán các kho n n , ti n thu , ti n lương, ti n thuê nhà, thanh lý tài s n, thanh lý h p ng, hoàn tr Gi y phép, con d u và g i báo cáo b ng văn b n n cơ quan c p gi y phép và cơ quan nhà nư c liên quan có thNm quy n. Trong trư ng h p c bi t, ư c cơ quan c p gi y phép chuNn y, th i h n này có th kéo dài hơn, nhưng không quá m t năm. IX. i u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 2. i v i cơ s giáo d c nư c ngoài ho t ng không nh m m c ích thu l i nhu n ã ư c Chính ph Vi t Nam cho phép thành l p trư c khi ban hành Ngh nh 18, V Quan h Qu c t có trách nhi m ch trì, ph i h p v i Thanh tra B Giáo d c và ào t o rà soát các i u ki n ho t ng và h sơ thành l p; yêu c u cơ s giáo d c nư c ngoài hoàn t t i u ki n và hoàn ch nh h sơ theo quy nh c a Thông tư này; báo cáo B trư ng B Giáo d c và ào t o giao nhi m v cho V b c h c có liên quan và V K ho ch Tài chính ph i h p v i S Giáo d c và ào t o và S Tài chính - V t giá c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi cơ s giáo d c nư c ngoài óng tr s theo dõi, ôn c cơ s giáo d c nư c ngoài th c hi n ch báo cáo, ki m tra theo quy nh t i M c VII, Ph n B c a Thông tư này. 3. T ch c, cá nhân c a cơ s giáo d c nư c ngoài vi ph m pháp lu t Vi t Nam, các quy nh c a Ngh nh 18 và c a Thông tư này thì b x lý theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam và theo các quy nh t i Chương V c a Ngh nh 18. ngh các ơn v có liên quan ph n ánh k p th i v B Giáo d c và ào t o nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n, nghiên c u, s a i và b sung n u th y c n thi t.
 10. Nguy n Minh Hi n ( ã ký) M US 1/VP D (Tên t ch c giáo d c nư c ngoài) S ......... Tên t nh, thành ph , ngày.... tháng.... năm 200... ƠN XIN PHÉP L P VĂN PHÒNG I DI N T I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Kính g i: B giáo d c và ào t o - Căn c Lu t Giáo d c ư c Qu c h i Khóa X nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 02/12/1998; - Căn c Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam quy nh v l p và ho t ng c a các cơ s văn hóa giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Thông tư s :..../2003-TT-BGD T ngày...... tháng.... năm...c a B Giáo d c và ào t o hư ng d n th c hi n Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph . 1. Tên c a t ch c giáo d c nư c ngoài (ghi b ng ch in hoa ti ng Vi t, ti ng Anh và b ng ti ng nư c s t i): ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ 2. Gi y ch ng nh n ho c quy t nh thành l p (s ................... do..................... c p ngày:......................................................................... 3. a ch tr s chính ( nư c ngoài nơi có t ch c giáo d c nư c ngoài làm ơn xin phép): ........................................................................................ ........................................................................................ i n tho i:................. Fax............... E-mail....................
 11. 4. Lĩnh v c ang ho t ng h p pháp c a t ch c giáo d c nư c ngoài: 5. Tóm t t quá trình phát tri n c a t ch c giáo d c nư c ngoài: ........................................................................................ ........................................................................................ 6. Ngu n và kh năng tài chính: Xin phép l p Văn phòng i di n t i Vi t Nam v i n i dung sau: 1. Tên Văn phòng i di n (ghi b ng ch in hoa) ........................................................................................ - a ch d ki n t Văn phòng i di n: - i n tho i:............... Fax........... E-mail...................Website: - Tôn ch , m c ích ho t ng c a Văn phòng i di n: - ........................................................................................ .......................................................................................... - N i dung ho t ng c a Văn phòng i di n: - ...................................................................................... ........................................................................................ - Lý do thành l p Văn phòng i i n Vi t Nam: 2. S ngư i d ki n làm vi c t i Văn phòng i di n là... ngư i - S ngư i t nư c ngoài vào là....................... ngư i - S ngư i tuy n d ng t i Vi t Nam là............ ngư i 3. H tên ngư i ng u Văn phòng i di n: ........................................................................................ ........................................................................... Nam/n - Sinh ngày...../...../..... Dân t c............ Qu c t ch........... - H chi u (Ch ng minh nhân dân), s :
 12. Ngày c p...../..../...... Nơi c p Th i h n s d ng: - Nơi ăng ký h khNu thư ng trú nư c s t i và a ch nơi làm vi c: - a ch ăng ký cư trú t i Vi t Nam: - Th thư ng trú (th t m trú, ch ng nh n t m trú) do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p s : Ngày c p.............. nơi c p.................... Th i h n:................................................................................................ T ch c giáo d c nư c ngoài cam oan nh ng l i khai trên ây là hoàn toàn úng s th t. Chúng tôi xin ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam v các ho t ng c a t ch c giáo d c nư c ngoài, Văn phòng i di n và th c hi n y nghĩa v i v i Nhà nư c Vi t Nam; không làm b t c vi c gì d n n vi ph m pháp lu t và quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. ngày.... tháng.... năm 200... Kèm theo ơn xin phép i di n theo pháp lu t c a t ch c - giáo d c nư c ngoài - (Ký, óng d u và ghi rõ h tên) - M US 2/CSLK (Tên t ch c giáo d c nư c ngoài) (Tên t ch c giáo d c Vi t Nam) (Tên t nh, thành ph , ngày... tháng... năm....) ƠN XIN PHÉP THÀNH L P CƠ S LIÊN K T HO T NG TRONG GIÁO D C VÀ ÀO T O Kính g i: - Căn c Lu t Giáo d c ư c Qu c h i khóa X nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 02/12/1998; - Căn c Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam quy nh v l p và ho t ng c a các cơ s văn hóa, giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam; - Căn c Thông tư s : ..../2003-TT-BG & T ngày.... tháng... năm.... c a B Giáo
 13. d c và ào t o hư ng d n th c hi n Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph . Nh ng ngư i ký tên dư i ây g i ơn xin phép thành l p cơ s liên k t ho t ng trong lĩnh v c giáo d c t i Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (ho c B trư ng B Giáo d c và ào t o). I. Các bên liên k t g m: - Bên (các bên) Vi t Nam (tên y , qu c t ch, a ch ): - Bên (các bên) nư c ngoài (tên y , qu c t ch, a ch ): Xin ư c c p gi y phép thành l p cơ s liên k t th c hi n h p ng liên k t ho t ng trong lĩnh v c giáo d c ký ngày.... tháng.... năm 200... v i các m c tiêu, ph m vi và th i h n ho t ng như sau: II. Chúng tôi xin cam k t: 1. Ch u trách nhi m hoàn toàn v s trung th c và s chính xác c a n i dung ơn xin và h sơ kèm theo. 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam III. Các tài li u g i kèm ơn này g m: 1. H p ng liên k t, 2. i u l cơ s liên k t, 3. Văn b n xác nh n tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các bên, 4. án ho t ng c a cơ s liên k t, 5. Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n s ư c b nhi m làm Giám c. Làm t i..., ngày... tháng... năm 200... Bên (các bên) Vi t Nam Bên (các bên) nư c ngoài (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) M US 3/H LK H P NG LIÊN K T
 14. - Căn c Lu t Giáo d c ư c Qu c h i Khóa X nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 02/12/1998; - Căn c Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam quy nh v l p và ho t ng c a các cơ s văn hóa giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam; - Căn c Thông tư s : ...../2003-TT-BGD& T ngày... tháng... năm... c a B Giáo d c và ào t o hư ng d n th c hi n Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph . A. Bên (các Bên) Vi t Nam: 1. Tên cơ s giáo d c, ho c cá nhân ............................................... 2. i di n ư c y quy n............................................................... Ch c v ........................................................................................... 3. a ch tr s chính .................................................................... i n tho i............... Telex/Fax.................. E.mail......................... 4. Lĩnh v c ang ho t ng trong ngành giáo d c.......................... ........................................................................................................ 5. S gi y phép hay Quy t nh thành l p ...................................... ......................................................................................................... Do cơ quan nào c p?....................................................................... ngày........ tháng...... năm...... c p t i .............................................. Tài kho n m t i Ngân hàng................... S tài kho n .................. B. Bên (các Bên) nư c ngoài: 1. Tên cơ s giáo d c ho c cá nhân ................................................. 2. i di n ư c y quy n................................................................ Ch c v ..................... Qu c t ch ...................................................... S h chi u.............................. Th i h n s d ng............................. Nơi c p ............................................................................................. a ch thư ng trú............................................................................. 3. Tr s chính:
 15. i n tho i......... Telex/Fax.......... E.mail................... Website:....... 4. Lĩnh v c ang ho t ng trong giáo d c: ..................................... 5. S gi y phép ho c quy t nh thành l p ........................................ Do cơ quan nào c p ........................................................................... Ngày......... tháng......... năm............ C p t i .................................... .......................................................................................................... Tài kho n m t i Ngân hàng: .......................................................... S tài kho n: .................................................................................... Ghi chú: N u m t ho c c hai Bên liên k t g m nhi u thành viên thì t ng thành viên s mô t y theo các chi ti t nêu trên. M i Bên s ch nh i di n ư c y quy n c a mình. Cùng th a thu n ký H p ng liên k t ho t ng trong giáo d c, ào t o v i các i u kho n và i u ki n sau ây: i u 1. M c tiêu liên k t trong lĩnh v c giáo d c.............................. (Nêu chi ti t n i dung và ph m vi liên k t trong giáo d c). i u 2. 1. a i m th c hi n: 2. Kh năng liên k t trong giáo d c. (Nêu c th c p b c, ngành ngh , trình ào t o...). 3. K t qu t ư c trong liên k t. (Văn b ng, ch ng ch )......... 4. Văn phòng i u hành c a bên nư c ngoài (n u có): - a ch :... - i n tho i..............Fax............ Mail..........Website........... i u 3. Trách nhi m c a các Bên liên k t trong vi c góp v n th c hi n H p ng: a) Bên (các Bên) Vi t Nam góp............... USD b ng............... VN b) Bên (các Bên) nư c ngoài góp............. USD b ng............... VN.
 16. N u vào th i i m óng góp th c t nh ng giá tr óng góp thay i v i giá tr hi n t i thì các bên liên k t ph i th a thu n v nh ng s a i ó và báo cáo cơ quan c p Gi y phép xem xét chuNn y. Trong trư ng h p m t bên không có kh năng hoàn thành nghĩa v như ã th a thu n thì bên ó ph i thông báo cho các bên kia bi t lý do và nh ng bi n pháp x lý trư c....... ngày. Thi t h i th c t do s ch m tr hay không có kh năng th c hi n nghĩa v c a m t bên gây ra, s ư c b i thư ng theo th a thu n c a các bên; trong trư ng h p không th a thu n ư c thì s do cơ quan xét x quy nh t i i u 15 H p ng này quy t nh i u 4. Nh ng trách nhi m, nghĩa v khác c a các Bên th c hi n H p ng liên k t. - Bên Vi t Nam.................................................................................... - Bên nư c ngoài.................................................................................. i u 5. Trong quá trình th c hi n H p ng liên k t, các Bên th a thu n cơ ch giám sát, thanh tra, ki m tra. (C n nêu rõ cơ ch giám sát; có th thành l p Ban i u ph i, Văn phòng i u hành...). i u 6. Th i h n h p ng liên k t này là.......... (t i a 50 năm) k t ngày ư c c p Gi y phép thành l p cơ s liên k t. i u 7. K t ngày ư c c p Gi y phép thành l p cơ s liên k t, H p ng này ư c th c hi n theo ti n sau: 1. Kh i công xây d ng tr s t tháng th ......................................... 2. L p t trang thi t b t tháng th .................................................. 3. Khánh thành ................................................................................... 4. Khai gi ng ..................................................................................... i u 8. Trách nhi m th c hi n nghĩa v tài chính c a m i Bên theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 9. Các Bên tham gia H p ng liên k t th a thu n v x lý tài chính (l i nhu n, các kho n l )....... i u 10. Các Bên tham gia H p ng liên k t cam k t th c hi n y các quy nh v tài chính theo Ngh nh 18 n u ho t ng liên k t là ho t ng có thu. i u 11. H p ng liên k t này có th ch m d t hi u l c trư c th i h n ho c k t thúc trong các trư ng h p sau: (Mô t chi ti t)
 17. i u 12. Khi H p ng liên k t h t h n, các Bên th a thu n vi c thanh lý tài s n liên quan n quy n l i và nghĩa v c a các Bên trong H p ng liên k t. i u 13. M i i u kho n khác có liên quan không ư c quy nh c th t i H p ng liên k t này s ư c các Bên th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và c a Gi y phép thành l p cơ s liên k t. i u 14. H p ng liên k t có th ư c s a i, b sung sau khi ã th a thu n b ng văn b n gi a các Bên tham gia liên k t và ph i ư c cơ quan c p Gi y phép thành l p cơ s liên k t chuNn y trư c khi th c hi n. i u 15. Tranh ch p gi a các Bên tham gia H p ng liên k t ho c phát sinh t H p ng trư c h t ph i ư c gi i quy t thông qua thương lư ng và hòa gi i. Trong trư ng h p các Bên tranh ch p v n không th a thu n ư c v i nhau thì v tranh ch p s ư c ưa ra........... (ghi rõ tên và a ch Tòa án ho c t ch c tr ng tài). Quy t nh c a......... (t ch c ghi trên) là chung thNm và các bên liên k t ph i tuân theo. i u 16. H p ng liên k t này có hi u l c k t ngày ư c c p Gi y phép thành l p cơ s liên k t. i u 17. H p ng liên k t này ư c ký ngày...... tháng...... năm...... t i..... g m...... b n g c b ng ti ng Vi t Nam và b ng ti ng nư c ngoài thông d ng. C hai b n ti ng Vi t và ti ng (nư c ngoài thông d ng)................. u có giá tr pháp lý như nhau. i di n i di n Bên (các Bên) nư c ngoài Bên (các Bên) Vi t Nam (Ký, ch c v , ghi rõ h tên và d u) (Ký, ch c v , ghi rõ h tên, d M US 4/CS L Tên t ch c giáo d c nư c ngoài (gi y tiêu ) T nh, thành ph , ngày... tháng.... năm..... ƠN XIN PHÉP THÀNH L P CƠ S GIÁO D C CL P T I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Kính g i: Th tư ng Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam - Căn c Lu t Giáo d c ư c Qu c h i Khóa X nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 02/12/1998; - Căn c Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph Vi t Nam quy
 18. nh v l p và ho t ng c a các cơ s văn hóa, giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam (VHGDNN); - Căn c Thông tư s : ...../2003/TT-BGD& T ngày... tháng... năm.... c a B Giáo d c và ào t o hư ng d n th c hi n Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph . I. Tên cơ s giáo d c nư c ngoài.... - Ghi tên y , qu c t ch, a ch bên nư c ngoài; - M c tiêu, ph m vi và th i h n ho t ng trong lĩnh v c xin c p gi y phép; - Lý do thành l p và a i m d ki n t tr s ; - S lư ng ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài d ki n làm vi c t i cơ s . Xin ư c c p gi y phép thành l p cơ s giáo d c nư c ngoài c l p t i C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam theo i u l ính kèm v i các m c tiêu ho t ng như sau: ................................................................................................................ ................................................................................................................ II. Chúng tôi xin cam k t: 1. Ch u trách nhi m hoàn toàn v s trung th c và chính xác c a n i dung ơn và h sơ kèm theo. 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. III. Các tài li u g i kèm theo ơn này g m: 1. án ho t ng c a cơ s c l p nư c ngoài; 2. Văn b n xác nh n tư cách pháp lý, ngu n và kh năng tài chính c a bên nư c ngoài; 3. i u l ho c Quy ch t ch c và ho t ng c a cơ s c l p nư c ngoài; 4. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n c a t ch c giáo d c xin thành l p cơ s giáo d c c l p t i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 5. Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n s b nhi m làm Giám c (ho c Hi u trư ng); 6. H sơ có liên quan n a i m (nhà, t) d ki n t (ho c xây d ng) cơ s giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam. Ngoài ra, n u có các tài li u liên quan dư i ây thì n p kèm theo ơn tham kh o:
 19. 7. Văn b n gi i thi u bên nư c ngoài do m t t ch c chính tr , xã h i c a nư c mà bên nư c ngoài mang qu c t ch xác nh n. 8. Danh sách trích ngang c a nh ng ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài d ki n s tuy n ch n ho t ng t i cơ s . Làm t i....., ngày..... tháng..... năm..... Ch cơ s giáo d c nư c ngoài (hay i di n ư c y quy n) (Ký tên, ghi rõ h tên, óng d u n u có) M US 5/ KH (Gi y tiêu ) Tên t nh, thành ph nơi cơ s giáo d c nư c ngoài óng tr s , ngày... tháng... năm.. GI Y ĂNG KÝ HO T NG Kính g i: Ngài Ch t ch UBND t nh, thành ph :................ - Căn c Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v l p và ho t ng c a cơ s văn hóa, giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam; - Căn c Thông tư s : .../2003/TT-BGD T ngày tháng năm 2003 c a B GD& T hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph ; Cơ s GDNN ư c thành l p theo gi y phép s .... ngày.... tháng.... năm..... c a Th tư ng Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (ho c B trư ng B Giáo d c và ào t o) ăng ký ho t ng như sau: 1. Tên Văn phòng i di n, cơ s liên k t ho c cơ s c l p:.................... 2. Tr s t t i s nhà................ ư ng ph .............. qu n........................ (huy n).................... t nh (thành ph ).......................................................... i n tho i.................................... Tele/Fax ................................................ 3. Tên, a ch c a ngư i ch s h u nhà cho thuê:.................................... 4. N i dung, ph m vi, th i h n ho t ng c a cơ s giáo d c nư c ngoài: 5. S ngư i làm vi c t i cơ s giáo d c nư c ngoài 1à................. trong ó: - S ngư i t nư c ngoài vào (t i a): ......................................................... - S ngư i tuy n d ng t i Vi t Nam (t i thi u): .......................................... (Ghi rõ h , tên, qu c t ch, ch c danh, trình văn hóa, nhi m v ư c giao).
 20. 6. H và tên Giám c cơ s giáo d c nư c ngoài:.......... ngày sinh............ Qu c t ch:................................................................... S h chi u:.................. Th i h n s d ng:................ Ngày c p:.................................................................... Nơi c p:...................................................................... 7. Th i gian gi y phép thành l p h t hi u l c. 8. Tài li u kèm theo g m: án ho t ng; i u l (ho c quy ch t ch c và ho t ng); b n sao gi y phép thành l p. UBND t nh (thành ph )........ Trư ng cơ s giáo d c nư c ngoài ChuNn y vi c ăng ký ho t ng c a......... Ký tên S .... ngày... tháng... năm... (Ghi rõ h tên, óng d u n u có) Ch t ch UBND (ho c ngư i ư c y quy n ký tên và óng d u) PH L C S 1/ KTC NH NG QUY NNH V I U KI N TRONG LIÊN K T ÀO T O TRÌNH I H C VÀ SAU IH C 1. i u ki n gi ng d y 1.1. Chương trình gi ng d y Chương trình gi ng d y ph i ư c so n th o trên cơ s m b o cho sinh viên, h c viên n m ư c nh ng ki n th c cơ b n và nâng cao nh ng ki n th c ã h c b c dư i ho c b c i h c; hi n i hóa ki n th c chuyên ngành, m i môn h c ph i có cương chi ti t nêu rõ: - M c tiêu, n i dung phương pháp gi ng d y t ng ph n, chương m c. - Th i gian lên l p, th c hành. - Danh m c tài li u tham kh o, các tài li u này ph i có trong thư vi n c a trư ng i h c Vi t Nam. - Yêu c u v bài t p, ti u lu n, ki m tra thư ng kỳ, thi k t thúc môn h c. - H và tên, h c v , ch c danh giáo sư c a các gi ng viên nư c ngoài, các tr gi ng c a Vi t Nam. 1.2. Gi ng viên, tr gi ng, biên d ch và phiên d ch
Đồng bộ tài khoản