Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
186
lượt xem
11
download

Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện làm theo giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  x∙ h éi  Sè  15/2003/TT­B L § T B X H  n g µ y 03 th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c  6  H í ng d É n   ù c hi Ö n   µ m   th l thª m   ê theo q ui  Þ n h  c ñ a gi ® N g h Þ  ® Þ n h  s è  109/2002/N§­C P, n g µ y   27/12/2002  ñ a C h Ý n h  p h ñ c Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/2002/N§­ CP,  µy  th¸ng 12  ng 27    n¨m  2002  cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è   ®Þ s 195/CP,  µy  ng 31/12/1994    nh     Õt vµ  íng  Én    µnh  ét  è  qui ®Þ chi ti   h d thih m s ®iÒu  ña  é  ËtLao  ng  Ò   êigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ  ¬i;sau    c B lu   ®é v th     vi       ng   khi cã    Õn  ý ki tham    ña  é   T Õ,  é   µi ChÝnh, Tæng    oµn  gia c B Y  BT    Liªn® Lao  ng   ®é ViÖt Nam   µ    ¬    v c¸c c quan  ã  ªnquan,Bé   c li     Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ  héih­   X∙    íng dÉn  ùc hiÖn  µm    th   l thªm  ênh  gi   sau:  I. ® è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi    ¸p d ô n g §èit ng  dông  µm   î ¸p  l thªm  ê quy  nh  ¹  gi   ®Þ tiKho¶n  §iÒu  cña  2  1  NghÞ   ®Þnh  è  s 109/2002/N§­   µy  CP ng 27/12/2002 cña  Ýnh  ñ    Ch ph bao  å m:  g 1. Ng êi lao ®éng  µm  Öc       l vi theo  Õ     îp  ng    ng  ch ®é h ®å lao ®é theo    quy ®Þnh   ña  é   Ët Lao  ng   ∙  îc söa  æi,    c B lu   ®é ®®  ® bæ sung trong c¸c doanh  nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc  sau: a. Doanh    nghiÖp  µnh  Ëp,ho¹t®éng  th l   theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ   ­ Nh n íc,bao  å m:    g doanh nghiÖp  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinh doanh; doanh  xu       nghiÖp  ho¹t®éng    c«ng  ch;doanh  Ý  nghiÖp  éc lùcl ng vò  thu    î   trang; b. Doanh    nghiÖp  µnh  Ëp,ho¹t®éng  th l    theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp, bao    gå m:  c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,c«ng      Çn, c«ng    îp danh,doanh    hh  tycæ ph   tyh     nghiÖp   ©n; tnh   c. Doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët  Çu    íc ngoµi t¹i Öt Nam , Lu § tn      Vi     bao  å m:  g doanh nghiÖp  ªndoanh  µ  li   v doanh nghiÖp 100%   èn  u    níc v ®Ç t   ngoµi  ; d.Doanh    nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi; ch tr      e.Hé     s¶n  Êt,kinhdoanh    Ó,tæ  îp t¸c; xu     c¸th   h   f.C¸c  ¬    c quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp, tæ    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  chÝnh  Þ ­ x∙ héi,tæ  tr         chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi nghÒ   ch tr         nghiÖp, tæ    chøc    éi x∙ h   kh¸c,lùc l ng  ò     î v trang;kÓ   c¸c tæ    c¶    chøc, ®¬n  Þ  îc phÐp  ¹t®éng      v®  ho   s¶n xuÊt, kinh    doanh, dÞch  ô  éc  ¬    v thu c quan  µnh  Ýnh,  ù  h ch s nghiÖp, §¶ng,     ®oµn  Ó,c¸chéiquÇn  óng  ùtrang tr¶i Ò   µichÝnh; th       ch t      t  v g. C¬   ë    s b¸n  c«ng, d©n  Ëp,t nh©n  éc    µnh      tÕ, gi¸o   l    thu c¸c ng v¨n ho¸,y      dôc,®µo  ¹o,   t  khoa  äc,thÓ  ôc  Ó  h  d th thao vµ    µnh  ù    c¸cng s nghiÖp kh¸c; h.Tr¹m  tÕ    êng,thÞ  Ên;   y  x∙,ph   tr   i.  C¸c  ¬  c quan,tæ    chøc  èc  Õ  qu t hoÆc   ícngoµi®ãng      n    trªnl∙nhthæ  Öt Vi   Nam   ã  ö  ông    ng  µ ngêi ViÖt Nam,  õ tr ng  îp  iÒu  c quèc  Õ  csd lao ®é l      tr   ê h ® í  t
  2. 2 m µ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  n  ho x∙h   ngh Vi   k k hoÆc     Ëp  ã    gia nh c quy ®Þnh  kh¸c; j.C¸c  chøc    tæ  kh¸c cã  ö  ông    sd lao  ng  µ nh÷ng  chøc  a    ®é l  tæ  ch quy ®Þnh  ¹   t  Kho¶n  nµy. i 1  2. Ng êilao ®éng, x∙viªnlµm  Öc  µ  ëng  Òn c«ng            vi v h ti   theo  îp ®ång    h  lao ®éng  theo quy  nh  ña  é  ËtLao  ng  ∙  îcsöa  æi,bæ     ®Þ c B lu   ®é ® ®   ®   sung  trong c¸c    hîp t¸cx∙thµnh  Ëp,ho¹t®éng       l   theo LuËt Hîp        t¸cx∙. 3. C¸c    doanh nghiÖp,c¬    quan, tæ    chøc  nªu  ¹ Kho¶n  vµ    îp      ti  1  c¸c h t¸cx∙ nªu  ¹Kho¶n  trªnsau  y  äichung  µdoanh  t  i 2    ®© g   l  nghiÖp,®¬n  Þ.   v  II.  c¸c q uy ® Þ n h  v Ò  th êi ê lµ m thªm   gi 1.C¸c  iÒu  Ön  µ    ® ki v nguyªn t¾c  µm    l thªm  n   ®Õ 200  êtrong m ét  gi     n¨m: Doanh  nghiÖp  µ  n  Þ   ã  Ó  chøc  v ®¬ v c th tæ  cho  çi  êi lao ®éng  µm  m ng     l thªm  n   ®Õ 200  ê gi trong  ét  m n¨m    khi b¶o  ¶m   y       iÒu  Ön  µ  ® ®Ç ®ñ c¸c ® ki v nguyªn t¾c    sau: 1.1 §iÒu  Ön  µm    ki l thªm  n   ®Õ 200  êtrongm ét  gi     n¨m: a    ý s c s¶n  Êt; a.Xö l   ù  è  xu b.Gi¶iquyÕt c«ng  Öc  Êp       vi c b¸ch kh«ng  Ó  ×ho∙n;   th tr   c   l  c. Xö   ýkÞp  êic¸c m Æt   µng ¬i sèng, c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ    th     h t    tr x d v s¶n phÈ m   yªu cÇu  do    nghiªm  ngÆt  kh«ng  Ó  á  ë  îc; th b d ® d. Gi¶iquyÕt      c«ng  Öc  ßi  ái lao ®éng  ã  ×nh    vi ® h     c tr ®é chuyªn m«n   ü  k thuËtcao  µ   Þ  êng    ng    m th tr lao®é kh«ng  cung øng  y  ,  Þp  êi® îc. ®Ç ®ñ k th   1.2 Nguyªn  ¾c    chøc  µm    t khitæ  l thªm  n   ®Õ 200  êtrong m ét  gi     n¨m:  a. Ph¶i tho¶  Ën  íitõng  êi lao ®éng  µm      thu v   ng     l thªm  ê   gi   theo  É u   è    M s1 kÌm  theo Th«ng   µy;   tn b. Sè  ê lµm    gi   thªm  trong m ét  µy    ng kh«ng    giê;riªng®èi víi êilao qu¸ 4         ng     ®éng  µm    l c¸c nghÒ,  c«ng  Öc  Æc   Öt nÆng   äc, ®éc  ¹i,nguy  Ó m,  vi ® bi   nh   h  hi th× sè  êlµm    gi   thªm  trong m ét  µy    ng kh«ng    giê; qu¸ 3  c. Tæng   è  ê lµm    s gi   thªm trong m ét  Çn    tu kh«ng    giê;riªng®èi  íi qu¸ 16      v  ngêilao ®éng  µm    Ò,     l c¸c ngh c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng   äc,®éc  ¹i, vi ® bi   nh   h  nguy  hiÓ m,  × tæng  è  êlµm  th   s gi   thªm trongm ét  Çn    tu kh«ng    giê; qu¸ 12  d. Tæng   è  ê lµm    s gi   thªm trong  ngµy  ªntôc kh«ng  4  li     qu¸  giê;riªng 14      ®èi  íingêi lao ®éng  µm    v     l c¸c nghÒ,  c«ng  Öc  Æc   Öt nÆng   äc, ®éc  vi ® bi   nh   h¹i,  nguy  Ó m,  ×  hi th tæng  è  ê lµm  s gi   thªm trong 4  µy  ªntôc kh«ng        ng li     qu¸ 10 giê;      e. Hµng  Çn,ngêilao ®éng  îcnghØ   t  Êt 1  µy  giê li   ôc).   tu      ®  Ý nh   ng (24    ªnt   Trong  êng  îp ® Æc   Öt do  tr h  bi   chu  ú    ng  k lao ®é kh«ng  Ó  è  Ý nghØ   µng  th b tr   h tuÇn  ×  th ph¶i b¶o  ¶m   µng    ® h th¸ng cã  t  Êt  ngµy    Ý nh 4  nghØ  cho  êi lao ng     ®éng; f.T rong  êng  îp ngêilao®éng  µm    tr h      l thªm    giêtrongngµy,th× tr ckhi trªn2          í    lµm  thªm,ph¶ibè  Ýcho  ä  îcnghØ  t nhÊt30  óttÝnh  µo  êlµm      tr   h ®   Ý    ph   v gi   thªm;
  3. 3 g. Bè   Ý cho  êi lao ®éng  îc nghØ     tr   ng     ®  hoÆc  nghØ   ï ®ñ     µy  Ô, b   c¸c ng l   tÕt,nghØ   µng    h n¨m   µ  v c¸c  µy  ng nghØ   ã  ëng ¬ng  ch l kh¸c  ng  ®ó theo    qui ®Þnh  ña  c Ph¸p  ËthiÖn  µnh; lu   h h. Thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸c quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 115, §iÒu    122, §iÒu    127  ña  c Bé   Ët Lao  ng  ∙  öa  æi, bæ   lu   ®é ®s ®   sung  Ò   Öc  Ê m   v vi c hoÆc   ¹n  Õ   µm  h ch l thªm  ê ®èi  íilao ®éng  ÷, lao ®éng  a  µnh  gi   v    n    ch th niªn,lao ®éng  µ ngêi tµn    l     tËt;   i.Thùc  Ön   ¬ng  µ    Õ       hi tr¶ l v c¸c ch ®é kh¸c li     ªnquan  n   µm  ®Õ l thªm  ê gi   ®óng theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  ËthiÖn  µnh. lu   h 2.C¸c  iÒu  Ön  µ    ® ki v nguyªn t¾c  µm    l thªm  n   ®Õ 300  êtrong m ét  gi     n¨m: 2.1.C¸c    doanh  nghiÖp,®¬n  Þ  ã    v c s¶n  Êt hoÆc     xu   gia c«ng  µng  Êt h xu   khÈu, bao  å m     g s¶n  È m:  Öt,may,    µy vµ  Õ   Õn  û  ph d  da, gi   ch bi thu s¶n  îc tæ  ®  chøc  µm  l thªm  õ trªn200  ê ®Õ n   t    gi   300  ê trong m ét  gi     n¨m, th× ph¶ithùc hiÖn         ®Çy      iÒu  Ön  µ  ®ñ c¸c® ki v nguyªn t¾c    sau:     Òu  Ön  µm  a. §i ki l thªm  õ trªn200  ê   n   t    gi  ®Õ 300  ê trong m ét  gi     n¨m:      khi ph¶igi¶iquyÕt     c«ng  Öc  Êp  vi c b¸ch,kh«ng  Ó  ×ho∙n do  cÇu  Êp  Õt   th tr     yªu  c thi   cña  s¶n  Êt,hoÆc   tÝnh  Êtthêivô  ña  xu   do  ch     c s¶n  ÊthoÆc   yÕu  èkh¸ch xu   do  t    quan kh«ng  ù  Öu  íc m µ   ∙  chøc  µm  d li tr   ® tæ  l thªm  n   ®Õ 200  ê nhng  gi   kh«ng  thÓ    Õt h Õt  èil ng c«ng  Öc. gi¶i quy   kh  î   vi b.Nguyªn  ¾c    chøc  µm    t khitæ  l thªm  õtrªn200  ê®Õ n   t    gi   300  êtrongm ét  gi     n¨m: ­Thùc  Ön  y        hi ®Ç ®ñ c¸cnguyªn t¾c  µ  iÒu  Ön  §iÓ m       v® ki nªu  1.2 kho¶n    1 trªn; ­ Tho¶  Ën  íi   thu v  Ban  Êp  µnh  Ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ©m  êit¹ doanh  ® l th   i   nghiÖp,®¬n  Þ  Ò   ¬ng  lµm    v v ph ¸n  thªm  ê theo gi     M Éu   è  kÌm  s 3  theo Th«ng   µy.   tn 2.2.C¸c    doanh nghiÖp, ®¬n  Þ    v kh¸c n Õu  ã    c nhu  Çu  µm  c l thªm  õ trªn t    200  ê ®Õ n   gi   300  ê trong m ét  gi     n¨m, th×    ph¶igöiv¨n b¶n    Ðp  í c¸c Bé,      xinph t    i Ngµnh  µ  û   v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ theo  É u   M sè  kÌm  2  theo Th«ng   µy.   tn   3. Trêng  îp    h ph¶ikh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  thiªntai  ch  ¹,ho¶  ¹n, do   , ®Þ ho   ho   dÞch  Önh    µn b lantr   Doanh  nghiÖp, ®¬n  Þ   îc phÐp    v®  huy  ng  êi lao ®éng  µm  ®é ng     l thªm  qu¸ 4  ê trong m ét  µy      gi     ng khiph¶ikh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶ nghiªm  äng do  tr   thiªn   tai  ch  ¹,ho¶  ¹n, dÞch  Önh  ,®Þ ho   ho   b lan  µn trong  ¹m    tr   ph vi doanh nghiÖp,  ®¬n  Þ, nhng  v  ph¶i ® îc sù  ng    ña  êi lao ®éng.  è   ê lµm      ®å ý c ng     S gi   thªm  µy  n kh«ng  Ýnh  µo  t v tæng  è  ê lµm  s gi   thªm trong n¨m, nhng      ph¶itr¶l ng  µ  ùc    ¬ v th   hiÖn    Õ     c¸c ch ®é kh¸c li     ªnquan  n   µm  ®Õ l thªm  ê ®óng  gi   theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  ËthiÖn  µnh.  lu   h   iII.t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   1.Tr¸chnhiÖ m  ña      c doanh  nghiÖp,®¬n  Þ:   v
  4. 4 ­ §a    éi dung    c¸c n   quy  nh  Ò   µm  ®Þ v l thªm  ê vµo  éi quy    ng  µ  gi   n  lao ®é v tho¶  c lao  ng  Ëp  Ó   ï  îp  íiho¹t ®éng  í  ®é t th ph h v     s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp, ®¬n   Þ.    v Trªn  ¬  ë  ,  c s ®ã niªm  Õt   y c«ng khai ®Ó   êi lao    ng     ®éng  Õtvµ  ùc hiÖn; bi   th   ­ Ph¶ix©y  ùng  Õ   ¹ch s¶n  Êt,kinh doanh    íi ùc tÕ      d k ho   xu     s¸tv   th   s¶n  Êt, xu   kinh doanh  µng    h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp, ®¬n  Þ  ®Ó   ¹n  Õ   í møc   Êp    v  h ch t i   th nhÊt t×nh  ¹nglµm    tr   thªm  ê.Khi tæ  gi     chøc  µm  l thªm  ê ph¶ithùc hiÖn  ng  gi       ®ó c¸cquy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy; tn   ­ §èivíingêilao ®éng  µ           m doanh  nghiÖp,®¬n  Þ  è  Ý lµm    v b tr   thªm  Òu  nhi giêtrongn¨m,th× doanh         nghiÖp,®¬n  Þ    ã  ù    v ph¶ic s quan  ©m  t ch¨m    khoÎ, losøc    kh¸m søc  ήÞnh  ú  µ  kho   k v nghØ  ¬ihîp lý®Ó   ng       b¶o  ¶m   ® søc  Îl©u  µicho  kho   d   hä;  ­ B¸o    íiSë     c¸o v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Þa   ¬ng  ¬idoanh    X∙    ph n  nghiÖp, ®¬n  Þ  ã  ôsë  Ýnh  Ò   ×nh  ×nh  µm    v c tr   ch vt h l thªm  ê trong n¨m  ña  gi     c doanh nghiÖp,®¬n  Þ.   v 2. Tr¸ch nhiÖ m   ña    é, c¬      c c¸c B   quan ngang  é, Uû   B   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng: ph tr     ¬ ­ ChØ   o    ¬    ®¹ c¸c c quan  chøc  n¨ng  µ  íccã  Èm  Òn  éc Bé, c¬  nh n   th quy thu     quan ngang  é, thuéc Uû   B    ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng phæ   Õn, ®«n   c,  íng  Én,  Óm     µ  bi    ®è h d ki tra v gi¸m    Öc  ùc  Ön  s¸tvi th hi Th«ng   µy; tn ­ ChØ   o    ¬    ®¹ c¸c c quan  ã c tr¸chnhiÖm   Õp  Ën    ti nh v¨n b¶n    Ðp,    xin ph ra quyÕt  nh  ®Þ cho  Ðp    ph c¸c doanh nghiÖp,®¬n  Þ  îclµm    v®  thªm  õ trªn200  ê t    gi   ®Õ n  300  ê trong n¨m.  Ë m   Êt  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc v¨n  gi     Ch nh 15  k t    ®   b¶n    xin phÐp, ph¶itr¶lêicho        doanh  nghiÖp,®¬n  Þ    v theo  Éu   è  kÌm  M s 4  theo  Th«ng   t nµy. 3.Tr¸chnhiÖ m  ña  ë      c S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi:   X∙ h   ­  èi hîp  íiLiªn ®oµn  Ph   v    Lao  ng  ®é tØnh, thµnh  è  êng    ph th xuyªn  «n  ® ®èc, kiÓm       tra,gi¸m    Öc  µm  s¸tvi l thªm  ê;®ång  êiph¶it¨ng cêng  gi   th      c«ng    t¸c thanh    Öc  ùc  Ön, n Õu  tra vi th hi   ph¸thiÖn    ¹m    vi ph nghiªm  äng  Ò   µm  tr v l thªm  giêth× ph¶ixö  ýnghiªm       l  minh; ­ TiÕp  Ën  b¶n    Ðp  µ  ×nh Uû     nh v¨n  xin ph v tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng  quyÕt  nh   ¬ ra  ®Þ cho  Ðp  ÷ng  ph nh doanh nghiÖp,  ®¬n  Þ  îclµm  v®  thªm  õtrªn200  ê®Õ n   t    gi   300  êtrongn¨m; gi     ­ Tæng  îp vµ  c¸o ®Þnh  ú  th¸ng,m ét    h   b¸o    k 6    n¨m  Ò   é   v B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh  µ  héi viÖc  ùc  Ön  µm  v X∙    th hi l thªm  ê  gi trong n¨m  ña  c c¸c doanh  nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc  ng    a  µn. ®ã trªn®Þ b   4.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ¨ng    tn c hi l   15  k t  ® C«ng  b¸o. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi®Ó     X∙    nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
  5. 5 M É u  s è  1 (Ban  µnh  Ìm    h k theoTh«ng   è  /2003/TT­ ts 15  BL§TBXH,  µy    ng 03/6/2003cña    Bé  ®éng   ¬ng    µ    éi Lao  ­Th binhv X∙h ) Bé, Ngµnh,§Þa  ¬ng... . ......................      Ph . ......................  .. Doanh  nghiÖp,®¬n  Þ  . . ..................   v :. . ................... Ph ©n  ëng/phßng/ban:.. . ......................... x   . . ........................ V¨n b ¶ n  tho¶ thu Ë n  c ñ a n g ê i lao ® é n g   l µ m  thª m  gi ê  ­  êi gian  µm  Th   l thªm: K Ó   õ  µy  . . .... n    µy  .      t ng .. . ....®Õ   ng .. . th¸ng  . . ..   . n¨m  .. ­   §Þa   ®iÓ m   lµm  thªm:. . ........................................ . . ........................................ Sè   Hä   µ  v tªn Ngh Ò, c«ng  Sè  êlµm  gi   Sè  êlµm  gi   Ch÷  ý  ña  kc TT viÖc  ang  viÖc  ® trong  thªm trong  ngêilao    lµm ngµy ngµy  ®éng (giê) (giê) 1. 2. 3. 4. . .   .. . ...  µy.. th¸ng..n¨m  . . .    . . ...ng . ,   .   . .. . . §¹idiÖn    c«ng  oµn ® Ng êisö dông    ng    lao®é   ý    ng  Êu) (K tªn,®ã d hoÆc   êi® îcuû  Òn  ng     quy (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
  6. 6 M É u  s è   2  (Ban  µnh  Ìm    h k theoTh«ng   è  /2003/TT­ ts 15  BL§TBXH,  µy    ng 03/6/2003cña    Bé  ®éng   ¬ng    µ    éi Lao  ­Th binhv X∙h ) C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t na m Bé, Ngµnh,®Þa  ¬ng:.. .     Ph   .. Doanh   nghiÖp,   ®¬n   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph vÞ:.. . ...... . . ..... Sè:  .. . .................    . . ................   V/v:Xin  Ðp  µm    ph l thªm  õ trªn t    200  ê®Õ n   gi   300  êtrong n¨m gi             . . ..ngµy  . . .. h         .. . ..  ., .. . ..t ¸ng .. . ... n   . . .. . . ... ¨m.. . ...           Ýnh  öi:         K g   . . ............................... (1). . ................................ § Ó  thùc hiÖn kÕ  ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m  .. . ..... . . ....,  Doanh  nghiÖp  ®¬n  Þ) .. . .....cã  ét  è  Ò,  ( v   . . ....  m s ngh c«ng  Öc  . . vi ph¶ilµm    thªm  õ trªn t    200  ê®Õ n   gi   300  êtrong n¨m  ã   ¬ng    öikÌm  gi     (c  ph ¸n g   theo)(2)   § Ò   Þ  é   µnh,Uû   ngh B (Ng   ban  ©n  ©n  nh d tØnh/thµnh phè).. . ..   Ðt,   . ..  xem x   chÊp  Ën  µ  thu v cho  Ðp ph Doanh nghiÖp  ®¬n  Þ)  îc tæ  ( v ®   chøc  µm  l thªm  êgi   theo ph¬ng      ¸n trªn.   N¬i nhËn:   Quy Òn  ¹n,chøc  ô  êiký  h  v ng   .. . ........ . . ........ Ch÷  ý  µ  ng  Êu k v ®ã d .. . ........ . . ........ Hä   µ    êiký  v tªnng   .V¨n    b¶n    Ðp  îclËp thµnh  b¶n: xinph ®     02  ­Doanh    nghiÖp,®¬n  Þ  ÷01    v gi   b¶n;   ­G öi 01      b¶n  íc¬ t   quan  ã  Èm  Òn: i c th quy +  é,  µnh  B Ng qu¶n  ý ®èi  íic¸c doanh  l  v    nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc  thuéc quyÒn    qu¶n  ýýcña  é, Ngµnh  ; l  B  ®ã +  ë   S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®èi víic¸c doanh    X∙          nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc  kh¸c. 2.   ¬ng  lµm    Ph ¸n  thªm  õ trªn200  ê ®Õ n   t    gi   300  ê trong m ét  gi     n¨m theo  ®óng  íng dÉn  ¹ M É u   è  kÌm  h  t  i s 3  theo Th«ng   µy.   tn
  7. 7 M É u   è  s 3  (Ban  µnh  Ìm    h k theoTh«ng   è  ts 15/2003/TT­BL§TBXH,  µy    ng 03/6/2003  cña  é  ®éng   ¬ng    µ    éi B Lao  ­Th binhv X∙h ) Bé, Ngµnh, ®Þa  ¬ng:.. . . ................     Ph   . . ................ Doanh  nghiÖp,®¬n  Þ  . . ...................   v .. . ..................  . P h ¬ n g  ¸n l µ m  thª m  t õ trªn 2 0 0 gi ê ® Õ n  3 00 gi ê  trong m é t n¨ m N¨m  . . . .. . .. 1. C¸c    chøc danh nghÒ, c«ng  Öc  vi ph¶i lµm    thªm  õ trªn200  ê ®Õ n   t    gi   300  êtrong n¨m: gi     STT C¸c  chøc  danh  Ò,  ngh c«ng  Öc  vi ph¶ilµm    Lý  ph¶ilµm  do    thªm  õtrªn200  ê®Õ n   t    gi   300  ê  gi  trongn¨m   thªm  ê gi 1. ... Lu  :Nh÷ng  ýdo  µy  ý  l   n ph¶iphï hîp víi   iÒu  Ön         ® c¸c ki quy  nh  ¹  Ó m   ®Þ ti§i 2.1    kho¶n  m ôc    ña  2  IIc Th«ng   è  . . ...................) ts .. . ..................... 2.Cam   Õt    chøc  ùc hiÖn  µm    k khitæ  th   l thªm  õtrªn200  ê®Õ n   t    gi   300  ê/ gi n¨m: .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. Lu  : ý  ­ Nh÷ng    cam   Õt  µy  k n kh«ng  îctr¸víi   ®       nguyªn t¾c  i c¸c   quy  nh  ¹ §iÓm     ®Þ ti   2.1 kho¶n  m ôc   2  IIcña    Th«ng  sè  . . ...................) t  .. . . ...................;   ­ KhuyÕn   Ých  ë   éng    kh mr c¸c tho¶  Ën  ã  î h¬n  thu c l  i cho  êi lao ®éng    ng     khi tham    µm  gia l thªm  ênh    êng  åidìng hiÖn  Ët,thùc hiÖn        êng  Óm    gi   t¨ngc b    v    ¨n ca,t¨ngc ki trasøc  Î. . kho . 3.ý  Õn  ña    ki c Ban  Êp  µnh  Ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  ®oµn  ©m  êit¹ doanh  l th    i nghiÖp,®¬n  Þ   v .. . .......................................................... . . ......................................................... .. .. . .......................................................... . . ......................................................... ..
  8. 8 .. . ..ngµy.. .  . . .  . , . .th¸ng.. . . . . . . .. . .  n¨m  . .  . §¹idiÖn    c«ng  oµn ® Ng êisö  ông    ng  d lao®é   ý    ng  Êu) (K tªn,®ã d Ho Æc   êi® îcuû  Òn ng     quy   ý    ng  Êu) (K tªn,®ã d M É u  s è  4   (Ban  µnh  Ìm    h k theoTh«ng   è  /2003/TT­ ts 15 BL§TBXH,  µy    ng 03/6/2003  cña Bé  ®éng   ¬ng    µ    éi   Lao  ­Th binhv X∙h ) C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t na m B é,Ngµnh, ®Þa  ¬ng:.. . .     Ph   . .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:  .. . .................    . . ................ V/v:Lµ m     thªm  õ trªn200  ê t    gi          .. . ..  µy  . . .. h           . . ..ng .. . ..t ¸ng . , ®Õ n  300  êtrongn¨m. gi     .. . ... n   . . .. . . ... ¨m.. . ... KÝnh  öi: g  Doanh  nghiÖp  ®¬n  Þ)..  . . ................. ( v ... . ................. . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ... . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ... . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ... . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ... . . .. Nh÷ng  éidung  ¬  n  c b¶n  trong phÇn  µy: nªu    n  ­ Nh÷ng  Ò,    ngh c«ng  Öc  îc phÐp  µm  vi ®   l thªm  õ trªn200  n   t    ®Õ 300  ê trong gi     n¨m; ­ Nh÷ng  Ò,    ngh c«ng  Öc  vi kh«ng  îc phÐp  µm  ®  l thªm  õ trªn200  ê ®Õ n   t    gi   300  êtrongn¨m.   gi      Nªu  ýdo  l   kh«ng  Êp  Ën. ch thu Q u y Ò n  h ¹ n, c h ø c v ô   g êi n   N¬i nhËn:   k ý  .. . ........ . . ........ Ch÷  ý  µ  ng  Êu k v ®ã d .. . ........ . . ........
  9. 9 Hä   µ    êiký  v tªnng  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản